Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger"

Transkript

1 Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: Tid: Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste (prosjektleiar Sogn LMS), Norunn Haugen (Assisterande rådmann i Aurland), Lars Moland, (lege i Aurland), Frode Myklebust (kommuneoverlege i Lærdal kommune), Rigmor Svanberg (kommunalsjef i Årdal), Albert O. Fedje (Helse Førde HF deltok innleiingsvis og gjekk då diskusjon kring areal var avslutta) Georgios Dardamissis (lege i Årdal) PwC: Silje Skaar Sunde Forfall: Referent: Silje Skaar Sunde Referatsaker Tidsfrist Ansvar Agenda 1. Oppsummering av planarbeidet så langt. 2. Oppsummering av arbeidet med areal etter møte med Helse Førde. 3. Bemanning ved legevakta a. Kriteriar for legebemanning og vaktplan. b. Hjelpebemanning. Arbeidstid og funksjonar. Kostnader. c. Oppsummering av arbeidet med samhandling kring personell etter møte med Helse Førde. 4. Kvalitetssystem. a. Val av kvalitetssystem. TrinnVis eller eige kvalitetssystem basert på vaktbok for SYSIKL. 5. Samhandlingsavtale mellom kommunane. a. Kort gjennomgang av avtalen som gjeld for SYSIKL. Jfr vedlegg. b. Juridisk bistand frå KS eller baserast på andre samhandlingsavtalar mellom aktuelle kommunar. Utfordrar her dei administrative representantane på framlegg. 6. Plan for vidare arbeid og neste møte i gruppa

2 1. Innleiing av møtet oppsummering av planarbeidet så langt Helge opna møte og orienterte om agendaen for møte i dag. Helge gjekk gjennom planen for legevakta som han er i gang med å utforme. Han brukar mykje av den rapporten som var utforma i førre prosjektfase knytt til legevakt. Diskusjon kring målsettingar for legevakta, Norunn framhevar at målsetting også bør vere knytt opp mot at legevakta skal vere ein del av eit lokalmedisinsk senter og bidra til eit robust LMS. Tilslutning til dette frå dei andre gruppemedlemmane. Lokalisering vert omtalt, ingen innspel. Arealbehov kjem ein nærare attende til når ein har meir konkrete planar (eiga gruppe skal arbeide vidare med dette). Helge arbeidar vidare med planen og ein gjennomgår utkast på nytt i neste møte Helge 2. Oppsummering av arbeidet med areal etter møte med Helse Førde. Kåre Mentz Lysne tok opp skisse over 1. etasje på storskjerm og medlemmene i gruppa diskuterte ulike løysingar. Administrasjonsfløyen utpeikar seg som eit teneleg område. Det er ledige lokale, administrative arbeidsplassar kan vere enklare å flytte enn pasientbehandlingsrom. Det er parkeringsplassar utanfor og ein kan lage eigen inngang til legevakta. Arealet er stort nok til at ein seinare kan få til å samlokalisere legevakt med lokalmedisinske senger slik at ein får til synergiar i høve til legetilsyn og bruk av hjelpepersonell. Det vert etablert ei eiga gruppe ilag med Helse Førde som skal konkretisere ulike arealløysingar og kostnadar. 3. Bemanning ved legevakta Hjelpebemanning, arbeidstid og kostnadar: Legevaktstelefon Funksjonar i form av legevaktsentral vart diskutert. Legane opplever at det ikkje fungerer optimalt per i dag med legevaktsentral i Førde ved at det er veldig mange som er involvert og at dei ikkje klarer å halde oversikta. Helge Ulvestad tok opp at dei ved legevakta i Førde, SYSIKL, vurderer om dei skal ta legevaktstelefonen sjølv i staden for dagens løysing der dei kjøper denne tenesta frå AMK. Dei kan tenkje seg å selje legevaktstelefonteneste på natt til andre interkommunale legevakter i distriktet. Diskusjon kring om ein bør ha legevakttelefon på ettermiddag/kveld på den interkommunale legevakta og kjøpe legevaktstenester på natt frå legevakta i Førde, SYSIKL. Norunn peikar på at dette kan gje sårbarheit i tenesta ved at funksjonen i løpet av eit døgn då vil innom 3 ulike nivå ( dagtid lokalt, ettermiddag/kveld på legevakt og natt SYSIKL).

3 Ser ein på samlokalisering med eit LMS så kan ein ha døgnbemanning for hjelpepersonell og lege på natt og det er då mogeleg å svare på legevakttelefon på natt sjølv. Dette vil sjølvsagt ligge noko fram i tid i høve til at legevakta vil verte etablert før ein er oppe å gå med senger i eit LMS. Ei vart samde om at ei eventuell overtaking av legevaktsentralen på natt må komme på eit seinare stadie når ein er klar med etablering av akuttsenger/observasjonssenger, men at det allereie i oppstarten kan vere aktuelt å svare på legevaktstelefonen sjølv i dei tidsromma ein har hjelpepersonell. Eksempel på turnus og kostnadar: Helge Ulvestad viste fram eit eksempel på turnus som han har sett opp i samarbeid med Frode Myklebust. I forslaget er det lagt opp til hjelpepersonell frå på kvardagar og frå i helg. Med sosiale kostnadar så har han rekna ut ein lønnskostnad på om lag 0,9 mill kr. Kommentar frå Lars Moland på at det er behov for hjelpepersonell også på ettermiddag/kveld i helgane. Diskusjon i gruppa kring dette. Meir hjelpepersonell i helgane vil medføre auka bemanning i form av personell og kostnadar. Fleire i gruppa vil utvide til at det er hjelpepersonell frå i helg og frå på kvardagar. Helge Ulvestad setter opp kalkulering av ny turnus basert på desse innspela med tilhøyrande kostnadar. Norunn Haugen spelar inn at ein også bør sette opp eit alternativ med kun 1 vakt på dagtid i helg ( med hjelpepersonell men med meir utvida tid i høve til opprinneleg forslag, dvs 11-19). Nytt eksempel på turnus med hjelpepersonell frå på kvardag og med to vakter i helg samt alternativ turnus med kun 1 vakt i helg frå vert utforma og framlagt i neste møte Helge Albert O. Fedje tek opp at det vil vere vanskelig å rekruttere til dei stillingsstorleikane det her er tale om og at det er vanskeleg å få det til å og opp med helgane når dei kun skal arbeide 3. kvar helg. Frode Myklebust kommenterer at det kan vere aktuelt å sjå på delte stillingar mellom legevakt og Lærdal kommune ( sjukeheim og heimetenestene). Dette må ein kome attende til. Helge Ulvestad avrundar diskusjonen med at ein kanskje i ei oppstartsfase må gå for ei løysing der ein har mindre hjelpepersonell enn legane ynskjer. Ein vil komme nærare attende til det konkrete behovet for hjelpepersonell og turnusar seinare. Kriterier for legebemanning og vaktplan Ved legevakta i Førde (SYSIKL) deltar ein med likt tal legar som den einskilde kommunen har legeheimlar. Dette er også lagt inn som ei føresetnad i det interkommunale samarbeidet her. Vaktplan er ikkje del av planen og utforming av vaktplan må tilleggast den som skal ha det daglege driftsansvaret for den interkommunale legevakta når dette er klarlagt. Spørsmål frå Lars Moland knytt til korleis dei handterer drifta ved legevakta i Førde (SYSIKL). Ulvestad orienterte om dette, dei har legevaktsjef i 40 % stilling og dagleg leiar i 100 % stilling.

4 Helge er dagleg leiar og anslår at kring 50 % av tida hans går til dagleg driftspørsmål og resttida vert nytta til utvikling av overgrepsmottak ol. SYSIKL har ei topptung organisering som eit IKS, dersom ein legg opp til vertskommunemodellen så kan ein ha ei enklare organisering. Frode Myklebust ser for seg at delar av hans stilling i dag skal nyttast i ei legevakt som fagansvarleg. Helge Ulvestad orienterte om korleis det er organisert ved legevakta i Førde ( SYSIKL) der legane er privatpraktiserande frå og deretter har dei fastløn på natt. Det er ulik avlønning av legane på dagtid i dei tre kommunane, avlønningsmodell er eit forhandlingsspørsmål og dette må løysast mellom den interkommunale legevakta og legeforeninga. 4. Kvalitetssystem Val av kvalitetssystem Lars Moland sendte ut e-post til gruppa i etterkant av førre møte der han orienterte om systemet TrinnVis. Helge Ulvestad orienterte om at legevakta i Førde (SYSIKL) også vurderer å gå over til dette systemet. Han viste vidare til deira system med avtalar, systemdel (kvalitetshandbok) og prosedyrar som dei har utforma sjølv og nyttar per i dag. Ankepunkt mot SYSIKL sitt system er at det ikkje er søkbart på same måte som TrinnVis sitt system. Legeressursane i gruppa samla seg om at det å nytte TrinnVis er mest teneleg. 5. Samhandlingsavtale mellom kommunane Samhandlingsavtale mellom kommunane Avtaleverk vertskommunesamarbeid om legevakt og korleis avtaleverket skal utformast. Diskusjon i gruppa kring dette, ein tek opp forholdet i styringsgruppemøte kommande måndag med rådmennene frå Lærdal, Årdal og Aurland kommune i den delen av styringsgruppemøte som omhandlar legevakt med sikte på å avklare kven som skal utforme utkast til avtalar. Innspel frå Norunn Haugen på at ein bør stille opp eit oppsett over kva avtalar som er naudsynt å inngå. Per i dag ser det då ut til at Lærdal kommune må inngå avtale med dei to andre kommunane og Helse Førde HF medan Årdal og Aurland berre inngår avtale med Lærdal kommune. Avtale mellom Helse Førde HF og vertskommunen Lærdal Det må inngåast avtale med Helse Førde kring leige av areal. Denne må utformast når ein har meir konkrete planar kring arealbruk. Som vertskommune er det naturleg at Lærdal kommune inngår denne avtalen med helseføretaket. Vidare er det på sikt behov for å inngå avtale med helseføretaket kring akuttsenger.

5 6. Vidare arbeid og neste møte Arealgruppa arbeider vidare med konkretisering av arealteikning både på kort sikt og lang sikt. Frode er ansvarleg for å innkalle til møte i denne gruppa snarast mogeleg og før jul. Helge Ulvestad arbeider vidare med plan for legevakt og utkast til samarbeidsavtale og leigeavtale med Helse Førde HF Ingrid Neste er ansvarleg for å avklare om arbeidsgruppa skal utforme skisse for avtaleverk mellom kommunane med styringsgruppa i prosjektet Sogn LMS. Neste møte i arbeidsgruppa vert tirsdag 22. januar 2013 kl ved Lærdal sjukehus. Konkret agenda vert utsendt i forkant av møtet. Førde Silje Skaar Sunde Frode Helge Ingrid

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den 30.05. 12 KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Attreising og utvikling

Attreising og utvikling PROSJEKTMANDAT Attreising og utvikling av Lærdalsøyri 13. februar 2014 Lærdal kommune Innhald 1 OVERORDNA MÅL OG RAMMER 3 2 OPPGÅVEOMFANG 8 3 MÅL 10 4 PROSJEKTORGANISERING 12 5 AVGJERDSPUNKT 14 6 GJENNOMFØRING

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer