Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa"

Transkript

1 Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd prosjektressurs), Ingrid Neste (prosjektleiar Sogn LMS), Norunn Haugen (Assisterande rådmann i Aurland), Lars Moland, (lege i Aurland), Frode Myklebust (kommuneoverlege i Lærdal kommune), Svein Kåre Senneset ( kommunalsjef i Årdal), Georgios Dardamissis (kommunelege i Årdal kommune), Albert O. Fedje (Helse Førde HF), Kåre Mentz Lysne (Helse Førde HF), Arild Fålun ( Helse Førde HF) PwC: Silje Skaar Sunde Forfall: Referent: Silje Skaar Sunde Referatsaker Agenda 1. Klargjere behov for areal og evt. tilretteleggings-/ombyggingsbehov 2. Vurdering av areal i høve til legevakt/øh/lms funksjon 3. Drøfte samarbeid med Helse Førde HF kring utstyr 4. Drøfte samarbeid med Helse Førde HF kring personale Innleiing av møtet Helge Ulvestad opna møtet og orienterte om agendaen. Presentasjonsrunde deltakarar: Arild Fålun er direktør for drift og eigedom i Helse Førde HF. Kåre M. Lysne er tilsett i økonomiavdelinga i Helse Førde HF, men har noko utvida oppgåver knytt til administrasjon ved Lærdal sjukehus. Albert O. Fedje er seksjonsleiar ved medisinsk avdeling ved Lærdal Sjukehus. Helge Ulvestad er utdanna sjukepleiar, tidlegare bakgrunn som helse og omsorgsleiar i Jølster kommune. Tilsett som leiar ved den interkommunale legevakta i Førde. Ingrid Neste er økonom og skal tiltre som prosjektleiar i Sogn LMS i løpet av oktober Norunn Haugen er assisterande rådmann i Aurland og fungerer som helsesjef då denne stillinga for tida er ubesett. Svein Kåre Senneset er kommunalsjef i Årdal. Lars Moland er lege i Aurland. Georgios Dardamissis er lege i Årdal. Frode Myklebust er kommuneoverlege i Lærdal. Silje Skaar Sunde er tilsett i PwC i Førde og skal handtere administrative oppgåver i gruppa. 1. Klargjere behov for areal og eve. tilretteleggings/ombyggingsbehov Diskusjon kring arealbehov og kvar i bygget dette arealet bør ligge. Helge Ulvestad framheva at i høve til lokalitetar er det eit poeng at arealet ligg i tilknyting til hovudinngangen. Vidare bør ein sjå fleire ting i samanheng i forhold til ø-hjelpsenger og LMS senger som kommunane også planlegg å etablere ved Lærdal sjukehus. Det er soleis 4 element som spelar inn her og som må sjåast i samanheng; interkommunal legevakt, ø-hjelpsenger, LMS senger og legevakttelefon. Frode Myklebust trekkjer fram den tidlegare fødeavdelinga i 2. etasje som eit areal som høver for etablering av ø-hjelpsenger og LMS aktivitet. I forhold til legevakt meinar han dette bør lokaliserast i 1. etasje i relasjon til ambulanseinngang og kirurgisk poliklinikk som har ein del

2 rom som er eigna for å drive legevakt på kveldstid og poliklinisk verksemd i regi av spesialisthelsetenesta på dagtid utan store ombyggingskostnadar. Albert Fedje kjem med innspel om at det i Helse Førde allereie er på gang eit prosjekt som skal sjå nærare på om ein skal gjere om delar av den tidlegare fødeavdelinga til sjukehushotell. Arild Fålun tek opp om det kunne være aktuelt å sjå ø-hjelpsenger/ LMS senger inn i ei Helse Førde avdeling ( full integrasjon). Frode Myklebust viser til at føremålet med det kommunale tilbodet er at det skal vere billegare enn å gje pasienten eit tilbod i spesialisthelsetenesta. Ved ein integrasjon av desse sengene kan denne intensjonen vere vanskeleg å realisere. Helge Ulvestad trekkjer fram at det kan vere vanskeleg å skilje kostnadane ved ei slik organisering og at dette vil krevje klare retningslinjer og system for å klare å halde dette åtskilt. Helge Ulvestad viser til at ø- hjelpsenger og eve andre LMS senger bør vere tett integrert med legevakt og andre funksjonar i høve til å kunne effektivt utnytte personalressursar. Helge Ulvestad viser til prosjektrapporten frå arbeidsgruppa som har sett på etablering av interkommunal legevakt frå legg opp til at den interkommunale legevakta skal vere døgnbemanna med lege. Dette vil krevje at ein legg til rette for vaktlege ved at dei har eigna opphaldsrom og sanitærrom. I den same prosjektrapporten vert det peika på at det kan vere hensiktsmessig å leggje legevakt på dagtid til dei same lokale for vertskommunen Lærdal. Frode Myklebust orienterte om desse tankane, som han ser på som mest aktuelt frå 2016 når det trer i kraft plikt til å tilby døgnopphald ved ø-hjelp. Ei slik organisering vil då kunne leggje til rette for at ein på dagtid har legedekning i høve til ø-hjelpsenger og LMS senger som kommune planlegg å drifte ved Lærdal sjukehus. Ei utfordring kan vere at det kan bli problematisk i høve til sambruk av lokale med spesialisthelsetenesta, då dei nyttar lokalitetar til poliklinisk verksemd på dagtid. Frode Myklebust ser det ikkje som heldig å samlokalisere heile legekontoret med den interkommunale legevakta, kun vaktfunksjonen på dag. Dette fordi den vanlege fastlegeverksemda har mykje interaksjon med andre kommunale tenester som t.d fysioterapi, helsestasjon ol som dei er avhengig av å ha nær kontakt med. Fålun presenterte ei skisse som viser arealfordeling ved den interkommunale legevakta ved Nordfjord sjukehus. I Nordfjord har dei samlokalisert legevakt og skadepoliklinikk. I andre etasje ved Nordfjord sjukehus ligg medisinsk sengepost. Kommunane tenkjer å etablere 5 kommunale senger i tilknyting til sengeposten, om desse vert felles senger med spesialisthelsetenesta eller eigne kommunale rom er ikkje avklara endå. Skissa viser legekontor, legevaktsentral, kjøkken, lab og opphaldsrom. Rett over gangen ligg skadepoliklinikk med behandlingsrom der ein kan foreta mindre kirurgiske inngrep. Det er ikkje etablert eigne møtelokale eller lagerfasilitet, dette er tenkt å vere felles med spesialisthelsetenesta. Spørsmål og diskusjon kring skissa. Helge Ulvestad trekkjer fram at ventelokale bør ein prøve å plassere slik at ein har oversikt over rommet og dermed kan fylgje med på pasientar som ventar. Lars Moland framhevar at ein bør ha tilgang til behandlingsrom nær legevakta slik at ein unngår å måtte flytte med seg med pasientar over lengre avstandar for å foreta mindre inngrep. Diskusjon kring dagens dialyseeining som ligg rett innanfor hovudinngangen i fyrste etasje. Dette er lokalitetar som kan flyttast og som har stabile brukarar over tid i høve til å ha ei mindre sentral lokalisering. Fålun understrekar at dette eventuelt er noko Helse Førde må utgreie nærare før ein kan konkludere på om dette er eit areal kommunane kan leige. Innspel om at det er behov for å få oversikt over dagens tilbod ved sjukehuset og Kåre M. Lysne og Albert Fedje orienterte: I 1. etasje er det dialyseeining, røntgen avdeling, laboratorium, medisinsk poliklinikk, barnepoliklinikk, ØNH poliklinikk, urologisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk, hud poliklinikk og kirurgisk poliklinikk. Dei ulike polikliniske tilboda har ulike frekvens, fleire av poliklinikkane er bemanna med legeressursar frå Førde, nokre av poliklinikkane er drivne av

3 legar som arbeider ved sjukehuset i Lærdal. ØNH poliklinikken vert driven av privatpraktiserande lege med driftstilskot som leiger lokale ved Lærdal sjukehus. I 2. etasje er det medisinsk sengepost med integrert medisinsk overvaking. 15 senger i utgangspunktet. Avdelinga hadde før nedskjering 23 senger, slik at det per i dag er 8 ledige senger ved avdelinga. Vidare var det i 2 etasje tidlegare fødeavdeling/fødestove. Fødestova er no nedlagd og det er etablert barseleining og følgjeteneste i lokala. Det er 2 jordmødrer på vakt ved denne eininga, ei som står klar til eventuelle følgjeoppdrag og 1 som bemannar barseltilbodet. Barseleining og følgjeteneste er etablert for Årdal og Lærdal kommune, Aurland deltek ikkje i denne eininga. I 2. etasje ligg og operasjonsavdeling og oppvakning for opererte pasientar. Operasjonsverksemda ved sjukehuset er knytt til ortopedi. I 3. etasje ligg ortopedisk sengepost. Kun elektive ortopediske inngrep vert utført ved sjukehuset, akutte ortopediske inngrep skjer i Førde. Det som er fjerna dei siste 10 åra ved Lærdal sjukehus er generell kirurgi og akutt kirurgi. Helge Ulvestad luftar spørsmålet om det hadde vore hensiktsmessig å reise på tur til andre etablerte interkommunale legevakter/lms for å sjå nærare på korleis dei har organisert funksjonar, utstyr ol. Aktuelle stadar å reise er Otta, Vågå og Ål. Diskusjon kring bordet, innspel på at det med å reise på studietur ikkje er naudsynt i denne fasen, men at dette meir høyrer heime i høve til det overordna LMS prosjektet. 2. Vurdering av areal i høve til legevakt/ ØH/LMS funksjon Omvisning ved Lærdal sjukehus leia av Kåre M. Lysne. Ulike lokale peikar seg ut som eigna områder for ei interkommunal legevakt: Areal kring dialyseeining i 1. etasje: Fordelar: Sentral plassering ved hovudinngangen, tilgang på venteareal. Nær laboratorium og røntgenavdeling og store kontorlokale i tilknyting til dialyserom. Ulemper: Krev ombygging, vidare så vil det måtte vere ei utgreiing i Helse Førde knytt til korvidt dei ynskjer å leige ut dette lokale og kvar dei eventuelt skal flytte dialyseeinga dersom dei kjem fram til at dei ynskjer å leige ut lokala til kommunane. Areal ved medisinsk poliklinikk i 1. etasje: Fordelar: Store rom som kan nyttast relativt raskt utan veldig store ombyggingskostnadar. Kan nyttast til kontor til overlegar på dagtid og interkommunal legevakt på kveldstid. Tilgjengelig ventefasilitetar utanfor kontora. Også tilgjengelege undersøkelsesrom og det er nært opp mot laboratorium og røntgenavdeling. Ulemper: Sambruk vil medføre at ein ikkje kan nytte lokala på dagtid dersom dette er ynskjelig ( i eit lengre perspektiv opp mot ø-hjelpsenger/lms senger og legedekning på desse) Areal ved ambulanseinngang i 1. etasje: Fordelar: Undersøkelsesrom og mottaksrom som kan nyttast med mindre grep. Kort avstand til skadestove og gipserom som vert nytta av kirurgisk poliklinikk på dagtid. Ulemper: Hudlege nyttar periodisk lokala i helger i samband med poliklinisk verksemd. Langt frå hovudinngangen på sjukehuset i høve til å finne fram til lokala. Kan løysast ved at ein nyttar ambulanseinngangen. Areal i administrasjonsfløy i 1. etasje: Fordelar: Sentralt plassert nær hovudinngangen. Ledige kontor. Areal i tilknytning til paviljongen/følgjetenesta:

4 Fordelar: Ledige lokale per i dag. Vil vere enkelt å ha sambruk av hjelpepersonell med god start eininga ved behov. Ulemper: Helse Førde er allereie i gang med prosjekt som ser nærare på mogelegheitane for å etablere sjukehotellsenger her. Det vil vere uhensiktsmessig å blande legevakt inn i barseleining knytt til infeksjonsfare, vil krevje fysisk stenging mellom lokalitetane. Plassering i 2 etasje er gjerne uhensiktsmessig for legevakt og ein vil måtte bygge om slik at ein har undersøkelsesrom ol. Areala virka som meir eigna for LMS aktivitet enn legevaktaktivitet. I etterkant av omvisninga returnerte ein til møterom og fortsette diskusjonen kring arealbehov og vurdering av ulike lokaliseringar. 2 ulike perspektiv utpeikar seg; kortsiktig løysing og langsiktig løysing. Det er ynskje om raskt oppstart av interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus frå kommunane si side. På same tid vil vesentlig ombygging av areal og flytting av funksjonar i Helse Førde HF krevje nærare utgreiing og avklaringar i helseføretaket. Det er og slik at ein på sikt kan sjå for seg at legevakta har ein funksjon i høve til LMS tilbod kommunane vel å etablere ved sjukehuset og at dette kan bety at løysinga på lengre sikt bør ha ein lokalisering i relasjon til LMS funksjonane. Lars Moland stiller spørsmål ved om det er naudsynt med 2 løysingar. Tilsvar frå Fålun i Helse Førde HF om at prosessar kring areal kan vere tidkrevjande i helseføretaket og at det dersom det er ynskje om snarleg oppstart så kan ei mellombels løysing vere naudsynt. Diskusjon kring dette, fleirtalet ser det som lite truleg at ein klarar å ha ein plan for etablering av interkommunal legevakt klar til politisk handsaming i desember. Det kan vere behov for at ein må spele inn eit behov for midlar i høve til budsjettprosessen i kommunane som går i desember, med mål om i gangsetjing av legevakta nokre månadar ut på nyåret. Ein samla seg om utarbeiding av 2 behovsskisser. Legane i gruppa får ansvar for å utforme 2 behovsskisser; skisse for løysing på kort sikt ( oppstart tidlig i 2013) og skisse for ønska løysing på lengre sikt. Begge forslag skal leggjast fram for arbeidsgruppa. Frode Myklebust har hovudansvaret for å utforme desse skissene i samarbeid med dei 2 andre legane i gruppa. Frist for framlegging av forslag i arbeidsgruppa i midten av november. Desse skissene skal og oversendast til Helse Førde HF i løpet av 1 eller 2 veka i november slik at Fålun kan teikne konkrete løysingar som kan framleggast i møte mellom Helge Ulvestad, Arild Fålun, Tore Dvergsdal (klinikkdirektør medisinsk klinikk), Stian Sægrov (sjef for ambulansetenesta) som ein ynskjer å gjennomføre medio november. Føremålet med dette møte vil vere å avklare om det kan vere potensiale for felles bruk av personell med ambulansetenesta som vil ha implikasjonar for kva lokalisering som er best eigna for legevakta. Sjå elles omtale av bakgrunn og formålet med dette møte i pkt Drøfte samarbeid med Helse Førde kring utstyr Ved felles bruk av lokale kan dette vere aktuelt. Dette vil krevje nærare avklaring med Helse Førde og må sjåast i samanheng med kva arealløysing ein vel og korleis ein legg opp til samarbeid kring hjelpepersonell. Sjå omtale kring sambruk av lokale under pkt Drøfte samarbeid med Helse Førde kring personell Helge Ulvestad trekkjer fram at ein ved andre LMS og interkommunale legevakter arbeider nært med spesialisthelsetenesta ved hjelp av telemedisin. Helse Førde HF har og gjennomført ein forstudie på telemedisin med målsetting om at dei skal verte leiande i landet på telemedisin. Ved den interkommunale legevakta i Førde har dei erfaring med bruk av telemedisin ved at dei har videokonferanseutstyr utplassert i utkanten av legevaktsdistriktet. Sjukepleiar er tilgjengeleg og dei kan gjere enkle prøver og har tilgong til enkle typar medikament slik at ein via telemedisin kan få avklart dei enklaste problemstillingane og setje i gang behandling utan at pasienten har behov for å reise inn til den interkommunale legevakta. Denne ordninga har dei per i dag etablert

5 i Balestrand og på Værlandet. I relasjon til dette framhevar Ulvestad at i høve til samhandlingsreforma skal helsetenester vere lett tilgjengelege og ein skal leggje opp til effektiv ressursutnytting. Ein bør difor tenkje på mogelegheitene for bruk av teknologi når ein vurderer areal for legevakta. Ved bruk av teknologiske løysingar kan det vere mogeleg å utplassere videokonferanseutstyr eller andre innretningar t.d. ved sjukeheimane slik at ein eliminerer behovet for å flytte pasienten for dei enklaste problemstillingane. Lars Moland framhevar at hjelpepersonell er essensielt for å betre kvaliteten på legevakta og at dette må vere på plass når legevakta startar opp. Det er behov for å avklare nærare i kva tidsrom ein har behov for hjelpepersonell. Dernest må ein sjå nærare på kven dette skal vere, eigne tilsette eller sambruk med personell frå spesialisthelsetenesta. Helge Ulvestad orienterte om løysinga dei har etablert i SYS IKL med hjelpepersonell frå fram til På nattetid er legen aleine på vakt. Det er i SYS IKL diskusjon kring å få til ei bakvakt på ettermiddag/kveld i høve til å kunne rykkje ut på akutte tilfeller saman med ambulansetenesta. Legane i gruppa vurderer at det er mindre behov for hjelpepersonell på natt, slik at vakttid for hjelpepersonell frå til kl. 23 kunne vere høveleg. Dei vurderer heller ikkje at det er behov for hjelpepersonell på natt i helgane. Ved etablering av legevakt i sjukehusbygget er det andre personar tilstades på nattetid dersom det skulle oppstå situasjonar med behov for fleire hender eller at vaktlegen føler seg utrygg. Under omvisninga framkom det frå jordmor på vakt ved barseleininga/følgjetenesta at dei kan ha ledig kapasitet i høve til å vere hjelpepersonell i ei interkommunal legevakt. Ulvestad trekkjer fram at det også kan vere kapasitet på ambulansesida på dette området. Innspel frå Helse Førde sine representantar på at det kan være utfordrande å få til ei ordning der legevakta skal nytte desse. Ei slik løysing vil krevje nærare utgreiing i høve til kva som er praktisk mogeleg, kva dei tilsette ynskjer og korleis ein eventuelt skal fordele ressursar og kostnadar. Frode Myklebust peikar på at det er synergieffektar knytt til sambruk av personell med spesialisthelsetenesta og viser til at dette vert gjort andre stadar der legevakt/lms er etablert. Fleire er samde i at det kan vere synergieffektar knytt til fysisk lokalisering av ambulansetenesta saman med interkommunal legevakt på sjukehuset. Lokalisering av ambulanseteneste og vurderingar kring sambruk av personell ligg under Helse Førde HF si myndigheit. Helge Ulvestad tar opp at ein burde få til eit snarleg møte med Stian Sægrov ( sjef for ambulansetenesta), Tore Dvergsdal ( klinikkdirektør for kirurgisk klinikk), Vidar Roseth ( Samhandlingssjef i Helse Førde HF) og Aril Fålun ( direktør for drift og eigedom) for å avklare på eit tidleg stadium om det i det heile teke er aktuelt å sjå på ei samlokalisering og sambruk med ambulansetenesta. Helge Ulvestad vil ta kontakt for å få til møtedato i midten av november. Legevaktsentralen er no lokalisert ved AMK i Førde. Helge Ulvestad peikar på at ei god legevakt bør ta imot samtalen frå pasienten. Erfaringane er at det er for lite siling av telefonar på AMK. Han anbefaler at i tidsrommet ein har hjelpepersonell på legevakt på ettermiddag/kveld bør ein sjølv drifte legevaktstelefonen. I Førde ynskjer SYS IKL å ta over legevakttelefonen også på natt og han stiller spørsmålet om det kan vere aktuelt for ei interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus å dele på denne tenesta på natt. ( Nordfjord har fått same førespurnad). Organisering kring legevakttelefon og ulike løysingar der lyt ein sjå nærare på og kartlegge ulike løysingar og tilhørande kostnadar. 5. Neste møte og vidare arbeid Frode Myklebust er ansvarlig for utforming av 2 behovsskisser for areal. Frist 1. eller 2 veka i november. Skissene skal framleggast i arbeidsgruppa og oversendast til Arild Fålun. Helge Ulvestad er ansvarlig for å prøve åf å til eit møte i midten/slutten av november med Helse Førde HF for å avklare mogelegheit for felles bruk av hjelpepersonell med ambulansetenesta Dato for neste møte vart ikkje satt, ein vil kome attende til dette med innkalling på e-post. Førde Silje Skaar Sunde

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den 30.05. 12 KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03.

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 20.02.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012

Detaljer

MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163

MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163 Sak 7/09 MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 7/09 Os Formannskap PS 27.01.2009

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer