Eldremedisinsk poliklinikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldremedisinsk poliklinikk"

Transkript

1 Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i geriatri, SSF Rune Nordpoll, spesialist i psykiatri, NPS

2 Agenda - Eldremedisinsk poliklinikk, Nordfjord sjukehus - Eldremedisinsk poliklinikk, Førde Sentralsjukehus - Litt om samarbeid somatikk/psykiatri

3 Nordfjord sykehus Medisinsk sengepost Kommunal akutt døgneining God start-eining Poliklinikkar, inklusive dialyse Skadepoliklinikk MAT- Team Lærings-og mestringssenter Rtg. CT og MR Laboratorietjeneste.

4 Nordfjord psykiatrisenter

5 Nordfjord Psykiatrisenter Seksjon døgn, sengepost med 12 senger (også for eldre pasientar) Seksjon rus, sengepost med 10 senger Almennpsykiatrisk poliklinikk Ambulant team Dagpost Alderspsykiatrisk team (psykiater og spes. spl), ambulering ved behov; bustad, omsorgsleil. el. sjukeheim.

6 Eldremedisinsk poliklinikk

7 Eldremedisinsk poliklinikk startar opp Frå 15. oktober 2013 vil eldremedisinsk poliklinikk ved Nordfjord sjukehus ta imot pasientar to dagar i veka. Tilbodet er retta mot eldre pasientar med samansette problemstillingar og som har behov for god koordinering av tenester. Viktige fokusområde for eldremedisinsk poliklinikk er demensutgreiing, polyfarmasi (bruk av mange medisiner), falltendens og oppfølging av pasientar som har vore innlagt på sengepost (både psykiatrisk og medisinsk). Tilvisande lege er fastlege, eller lege ved sjukehuset dersom pasienten er innlagt i avdeling. Vanlege tilvisingsrutinar gjeld. Tilbodet ved eldremedisinsk poliklinikk vert ytt av psykiater, indremedisinar, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og spesialsjukepleiarar. Andre fagpersonar vert involvert ved behov. Kvar veke er det planleggingsmøte mellom legar, sjukepleiarar, ergoterapeut og fysioterapeut for å gå gjennom tilvisingane for å planlegge den einskilde pasient si undersøking og behandling. Avtaler hjå dei ulike behandlarane vert sett opp slik at pasienten får fleire av undersøkingane han/ho har behov for på same dag. For eldre pasientar er pårørande ein god ressurs til hjelp, støtte og som kjelde til kunnskap. Difor er det ynskje om at pårørande møter på eldremedisinsk poliklinikk saman med pasienten. Eldremedisinsk poliklinikk er med i HUKLI, eit nasjonalt kvalitetsregister for demens.

8 innbyggarar i 2024 Heile veksten i folketal fram til 2030 vil kome blant personer over 60 år ( Kilde: Planprogram til Regionalplan for folkehelse, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2014 ) 2011 hadde Sogn og Fjordane; innbyggarar mellom år innbyggarar over 67 år ( Kilde: SSB ) Andelen av befolkningen over 80 år, forventet i 2020 er 5,20 %, landsgjennomsnittet 4,20% (Kilde: SSB ) Sogn og Fjordane

9 Nordfjordkommunene; Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. Bremanger ligg i Sunnfjord, men deler av kommunen går til Nordfjord sjukehus Ca innbyggarar I 2011 hadde Nordfjord innbyggarar mellom år innbyggarar over 67 år ( Kilde: SSB ) Opptaksområde til Nordfjord sjukehus

10 Utviklingsprosjektet Framtidas lokalsjukehus Arbeidsgruppe «Eldre med sammensette psykiske og fysiske utgreiings- og behandlingsbehov» Oppstart Arbeidsgruppe: prosjektleiar, prosjektmedarbeidar, pårørenderepresentant, psykiater, indremedisinar (frå SSF), spes. spl. frå Nordfjord psykiatrisenter, geriatrisk sykepleier frå Med. avd. Nordfjord sjukehus, fastlege, avdelingsleiar i heimetenesta og avdelingsleiar frå Med. pol. NSH.

11 Mål for arbeidet Ei best mogleg koordinering av tenester for eldre med sammensette lidingar Hovedsatsingsområde Utgreiing av kognitiv svikt/demens Falltendens Polyfarmasi vurdering av evt. psykisk liding «langsmed»! Oppstart Eldremedisinsk poliklinikk oktober 2013

12 Modell eldremedisinsk poliklinikk Nordfjord sjukehus Organisatorisk forankra i Medisinsk klinikk, Helse Førde Samarbeid mellom NSH og NPS Tverrfagleg undersøkjing og vurdering (indremedisiner, psykiater, sjukepleiar, ergoterapeut, fysioterapeut, evt. farmasøyt) med utgangspunkt i fast program Pasienten vert oppmoda å ta med pårørande som vert intervjua/aktivt med i konsultasjonen Indremedisinar har hovudansvar for fall, psykiater for kognitiv svikt/demens Pasientar med trong for psykiatrisk behandling over tid vert tilvist NPS

13 Personell Indremedisiner 30 %, delvis i samarbeid med overlege i Førde Psykiater 30% To sjukepleiarar i 40 %, ein med spesialisering innan geriatri Ergoterapeut og fysioterapeut Farmasøyt

14 Erfaringar Vel 70 pasienter til utgreiing sidan oppstarten, også pasientar utanom opptaksområdet Flest pasientar med kognitiv svikt (førarkortvurdering!) Gode tilbakemeldingar fra pårørende og pasientar Tilknytning til HUKLI-prosjektet (demensregisterstudie), har vore ei god rettesnor for utgreiing av kognitiv svikt. Det går mykje tid med til logistikk Regelmessig kontakt med 1. lina løner seg! Ting tar tid, (for?) mange involverte

15 Utfordringar Markedsføring Tydeleggjering av kva pasientar som er målgruppa til Eldremedisinsk poliklinikk Rapportering og ferdigstilling av (felles) epikriser På sikt kan finansiering bli utfordring, lite DRG i forhold til innsats.

16 PROSJEKTINFORMASJON Prosjekt Eldremedisinsk poliklinikk Førde Sentralsjukehus Våren 2014 Helse Førde har over fleire år hatt behov for oppbygging av fagfeltet geriatri. Tidlegare har Førde sentralsjukehus (FSS) hatt geriatri-team, men dette måtte etter ein periode avviklast då sjukehuset mangla spesialist innan geriatri. Nordfjord sjukehus (NSH) etablerte hausten 2013 ein tverrfagleg eldremedisinsk poliklinikk der psykiater, psykiatrisk sjukepleiar, indremedisinar, geriatrisk sjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut deltek fast. Poliklinikken har tilbod om utgreiing innan demens, falltendens og polyfarmasi. Erfaringane til no er gode. Ein ynskjer å nytte erfaringane frå Nordfjord sjukehus i arbeidet med å etablere eit tverrfagleg eldremedisinsk dagtilbod også ved Førde Sentralsjukehus. Målsetjing med prosjektet Etablere eldremedisinsk poliklinikk ved Førde Sentralsjukehus. Prosjektnamn Etablering av eldremedisinsk poliklinikk ved Førde sentralsjukehus Prosjekteigar Medisinsk avdeling v/ avdelingsjef Trine Vingsnes ( Leiar styringsgruppa ) Prosjektleiar Hildur Thingnes ass. seksjonsleiar medisinsk seksjon FSS

17 Eldremedisink poliklinikk Førde Sentralsjukehus Det skal opnast eldremedisinsk poliklinikk på Førde Sentralsjukehus. Planlegginga startar no i haust. Etter planen opnar poliklinikken over nyttår Ein byggjer då vidare på same modellen som på Nordfjordeid med samarbeide indremedisin, psykiatri, fysioterapeut, ergoterapeut. Også tilgang til nevrolog. Eldremedisinsk poliklinikk blir ein del av medisinsk poliklinikk

18 KONKLUSJON Vi trur at modellen for eldremedisinsk poliklinikk med samarbeide mellom geriatri og alderspsykiatri er til beste for pasienten. Målet er å sjå på pasienten si psykiske og fysiske helse samla og prioritere kva som skal vektleggast. Samarbeide er fagleg stimulerande, spennande, men og svært utfordrande; brannmurar mellom journalsystemet, felles epikrise, ulike tradisjonar, mange involverte, kan bli for mange. Kven «eig» pasienten og tar det overordna ansvaret? Det tar tid å finne rett form, men vi vil jobbe vidare med same modell også i Førde. Vi er små og sårbare fagmiljø. På sikt håpar vi helseføretak og styresmakter ser verdien av slikt tverrfagleg arbeide. Det genererar lite DRG i forhold til innsats. Vi trur verdien er stor for pasientar og pårørande.

19 TAKK FOR OSS

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12.

Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12. Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 5. februar 2014 kl 10.30 15.00 Sted: Møterom i 3. etasje, Nordfjord sjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar

Detaljer

VOLDA DEMENSPLAN 2013-2016 KOMMUNE. Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn

VOLDA DEMENSPLAN 2013-2016 KOMMUNE. Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn VOLDA KOMMUNE DEMENSPLAN 2013-2016 Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn Samandrag Dette dokumentet er eit høyringsutkast for temaplan: Demensplan 2013-2016. Demensplan kjem i tillegg til kommunedelplan:

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar og prosjektleiar Møtedato: 17. 10. 2012 Sak 56/12: Poliklinikk og dagbehandling ved Medisinsk avdeling, Nordfjord

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer