Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12"

Transkript

1 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland

2 Framtid: Fleire eldre

3 Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging Tidleg innsats År

4 Framtid: Vi får høgare kostnader Samhandlingsreforma: Samhandling Nærleik Meir til kommunane Spesialiserte sjukehus Kvalitet

5 Framtid: Vi får endring i helsesystema Historisk døme frå eldreomsorga Samhandlingsreforma - endringar Poliklinikk Dagbehandling Sengepost Verkemiddel Økonomiske og faglege spleiselag mellom sjukehusa og kommunane

6 Utfordringar for kommune og sjukehus Førebygging

7 Korleis skal sjukehusa møta desse utfordringane? Hindra innleggingar Kortare liggjetid Flytta ut tenester Organisera tenestene betre

8 Samlokalisering av helse- og omsorgstenester 1 2 Kommunalt helsesenter m/ interkommunal legevakt Bu- og servicesenter m/ dagtilbod Sjukeheim m/ aldersdementavdeling Omsorgsbustader Terapisenter JordmorHeim Regional ambulansestasjon Private legespesialistar Distriktspsykiatrisk senter (1) Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Intermediært pilotprosjekt ØH-senger døgntilbod Planlagt lokalmedisinsk senter (2)

9 Øyane DPS Regionalt distriktspsykiatrisk senter (sjukehustilbod) for vaksne over 18 år Psykiatrisk team Fjell kommune Fjell kommune: Byggherre og eigar Helse Bergen: Leigetakar og tenesteytar

10 Straume terapisenter Topp moderne anlegg for opptrening og rehabilitering: Terapibasseng (33,9 grader) Fysio- og ergoterapi Treningsrom Kommunalt hjelpemiddellager Kontor og behandlingsrom

11 Intermediær eining Samlokalisering og samdrift Hospitering og kompetanseoverføring Fagleg og økonomisk spleiselag Pilotprosjekt for Helse Bergen og kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden

12 Øyeblikkeleg hjelp, døgntilbod for Sund og Fjell kommunar Oppstart i nært samarbeid med Helse Bergen 4 senger i samdrift med sjukeheimen/ intermediær avd. Tungpustne og andre pasientar tilvist frå frå interkommunal legevakt og fastlegar i Fjell og Sund

13 Straume dialysesatellitt Bynært sjukehustilbod for dialysepasientar Lokalisert i eit kommunalt senter

14 16

15 Lindrande eining Askøy Kompetansesenter med fire sengeplassar Innlegging frå sjukehus og kommune Opna

16 Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger for brukarar frå Fjell, Sund og Øygarden Interkommunal legevakt for Sund og Fjell kommunar Rehabiliteringseining; 6-10 senger og 10 dagplassar Lokalt frisklivs - og meistringssenter Dialysesatellitt Røntgen? Bynær fødestove? Andre sjukehusfunksjonar? Sjukeheim for Fjell med 20 senger Kommunalt legesenter for 6 fastlegar - eit samhandlingstiltak mellom Helse Bergen og fire kommunar i vest -

17 Lokalmedisinsk senter på Straume, funksjonar og deltaking:

18 Samhandlingskvalitetar Politisk forankring. Ein grunnleggjande positiv tone med mykje framsnakking. Etablera dialogarena og kommunisera godt. Vilje og kompetanse til å oppnå resultat. Konstruktive faglege drøftingar bygd på at vi er i ein båt og den er eigd av pasienten. Finna pragmatiske og pasientorienterte løysingar.

19 Helse og omsorgstenester i framtida Presentasjon for jærkommunar Bilete: Aftenbladet

20 Dekningsrad for heime- og institusjonstenester, - innbyggjarar over 80 år Andel av innbyggerne over 80 år som mottar hjemmetjenester eller bor i institusjon 70 % 60 % 50 % 40 % Andel 30 % 20 % 10 % 0 % Fjell 09 Askøy 09 Sund 09 Øygarden 09 Sandnes 09 Lindås 09 Bergen 09 Gj.snitt Hordaland 09 Mottar hjemmetjenester 41,4 % 35,1 % 28,4 % 39,6 % 34,6 % 38,5 % 35,8 % 36,3 % I institusjon 7,2 % 17,9 % 19,3 % 19,3 % 9,7 % 15,9 % 16,1 % 15,3 % Kjelde: Rapport Agenda Kaupang, februar 2011

21 Fleire eldre i Fjell Alder år år år år år år

22 Prosentvis vekst i befolkningsgrupper For gruppa år = ca 100% For gruppa år = ca 250% For gruppa år = ca 290% For gruppa over 90 år = ca 400%

23 Venta tal på demente i Fjell kommune, Alder Frekvens år 0,9 % år 2,1 % år 6,1 % år 17,6 % år 31,7 % ,7 % Sum Kjelde: SSB statistikkbank (befolkning) og Sosial- og helsedirektoratet, 2005

24 Visjon: Sjef i eige liv "Helse og omsorgstenestene i Fjell skal hjelpa deg som innbyggjar til å leva eit mest mogeleg sjølvstendig liv, særleg når du vert ramma av alvorleg sjukdom og funksjonssvikt. Vi vil at du også då skal vera sjef i eige liv og helst i eigen heim! I slike høve vil du oppleva at vi gir deg rask og kompetent hjelp og at vi støttar deg i å mobilisera eigne og andre sine ressursar t.d. familie, venner, naboar og frivillige."

25 Døme på kva dette vil seia: Heimen din er ikkje tilrettelagt for deg med sviktande helse vi installerer tekniske hjelpemidlar som gjer at du lettare kan halda fram med å bu i eigen heim. Du betalar ein eigendel for dette. Du kjenner deg åleine og einsam vi tilbyr deg aktivitetar i frivillig eller kommunal regi. Du har sviktande helse vi tilbyr deg korttidsopphald på sjukeheimen. Du er for dårleg til å bu i eige hus vi tilbyr deg omsorgsbustad i burettslag med innskot og husleige eller ein kommuna omsorgsbustad med husleige. Vi lagar då avtale med deg og familien om kva de kan gjera sjølve og kva de kan forventa av kommunal innsats.

26 Løysingar for framtida Korleis hjelpa folk til å bu lengre i eigen heim? Ombygging Praktisk hjelp Hjelpemidlar Velferdsteknologi Aktivitet Etablering av omsorgsbustader Lokalisering Burettslag Kommunal omsorgsbustad Aktivitetstilbod frivillig innsats Etablering av private seniorbustader Private initiativ Offentleg tilrettelegging

27 Takk for oss!

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1

Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Flora kommune Foto: Dieter Schneider Utsikt ved Flora omsorgsenter OMSORGSPLAN 2010-2015 1 Innhald: 1 Mandat og tilråding... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Tilråding... 5 2 Statlege føringar for omsorgstenestene...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Vedteke i kommunestyret i møte 16.02.06 KS sak 6/06 slik ;

Vedteke i kommunestyret i møte 16.02.06 KS sak 6/06 slik ; 1 Vedteke i kommunestyret i møte 16.02.06 KS sak 6/06 slik ; Handsama i Kommunestyret 16.02.2006 : Tilrådinga gjort i komite for drift 17.01.06 vart samrøystes vedteke Vedtak i Kommunestyret 16.02.2006

Detaljer

09.05-09.50 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause

09.05-09.50 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause 09.05-09.50 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause 10.00-10.30 Heiltidskultur i helse- og omsorgstenestene - moglegheiter og konsekvensar 10:30-10.50 Alternative turnusordningar

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post: www.fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no

Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post: www.fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no Fjell kommune: tlf 55 09 60 00 Postadresse: Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume Besøksadresse: Foldnesvegen 1, Fjell rådhus, 5354 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

rategi og dsjettseminar strand hotell 18-19.10.2012

rategi og dsjettseminar strand hotell 18-19.10.2012 rategi og dsjettseminar strand hotell 18-19.10.2012 en konomiske ituasjonen ådmann Steinar Nesse Framtidas helse- og omsorgstenester i Fjell kommune Kvalitet i skulen, med bakgrunn i vedteken handlingsplan

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 INNLEIING...3 2.1 Mål:...4 2.2 Styringsgruppa for planarbeidet:...4 2.3 Arbeidsgruppa:...4 3 ELDRE...4 3.1 Situasjonsbeskriving...4 3.2 Vurdering...5

Detaljer

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremje helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget er kort sagt: Helse Bergen

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer