Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011"

Transkript

1 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Tlf: Vår ref. Sak nr.: 10/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /11 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Vi viser til innkalling til møtet i AU send på e-post 1. juli. Møtet i arbeidsutvalet (AU) for Vassregion Sogn og Fjordane vert halde 25. august 2011 kl i Fylkeshuset på Hermansverk, møterom Åskora i 5. etasje. Det er høve å delta på møte via video. Videokonferanseutstyret vårt kan takle inntil 3 oppkoplingar. Dei som ønskjer å delta via videokonferanse må gi opp IP adresse. Vi ønskjer tilbakemelding innan 23.august på kven som kjem på møtet og kven som ev. ønskjer å delta via videokonferanse i AU 25. august. Vedlagt ligg program og saksliste til møte i AU. I programmet går det fram kva for tema sektorstyresmaktar, og vertskommunar må bidra med under møtet. Referat frå førre møte ligg utlagd på Etter møtet i AU vert det oppstartsmøte i dei regionale faggruppene Fysiske inngrep etter lunsj og Sjø Oversikt over kven som sorterer til dei ulike faggruppene, går fram av vedlegg 1. Regionale styresmaktar deltek i faggruppene. NVE ved Siss-May Edvardsen har ansvar for faggruppa Fysiske inngrep og Fylkesmannen ved Gunn Helen Henne har ansvar for faggruppe Sjø. Med helsing Svein Arne Skuggen Hoff fylkesdirektør Merete Farstad seniorrådgjevar Vedlegg: 4 Vedlegg 1 - Oversikt over faggrupper Vedlegg 2 Oversiktsprogram for AU og faggrupper Vedlegg 3 Program AU Vedlegg 4 - Saksdokument Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Faks: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 7

3 Side 3 av 7 Mottakar (ar) Fiskeridirektoratet Region vest Gate 1 nr MÅLØY Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen LEIKANGER Jernbaneverket Postboks 4350 Bedriftssenteret 2308 HAMAR Kystverket Vest Flathauggata HAUGESUND Mattilsynet Regionkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane Rosenkrantzgaten BERGEN Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Vest Postboks FØRDE Statens vegvesen Region Vest Askedalen LEIKANGER Aurland kommune Vangen AURLAND Førde kommune Postboks FØRDE Gloppen kommune 6823 SANDANE Høyanger kommune Postboks HØYANGER

4 Side 4 av 7 Vedlegg 1 Oversikt over faggruppene Faggruppe sjø Fagruppe fysiske inngrep i vassdrag og sjø Faggruppe avløp/landbruk/industri Fylkesmannen Fylkesmannen Fylkesmannen Ev. NVE NVE aktuell kommune Mattilsynet Jernbaneverket Ev. relevant sektorstyresmakt Fiskeridirektoratet Fylkeskommunen Kystverket Ev. aktuell kommune Ev. relevant sektorstyresmakt Fylkeskommunen Kystverket Ev. aktuell kommune Ev. relevant sektorstyresmakt Vedlegg 2 Oversiktprogram for møte i AU og faggruppene fysiske inngrep og Sjø Dato Kl Type møte Agenda AU Møterom Åskora 5. etg, Fylkeshuset Hermansverk Sjå program. Saksdokument for einskilde saker vert send seinare Faggruppe Fysiske inngrep Diskusjon SMVF Møterom Åskora, 5.etg. Fylkeshuset Hermansverk Innleiing Merete Farstad (korleis skal gruppa fungere, kva skal den gjere - diskutere dei store prinsippa for SMVF, premisser for miljømål? Mål; einast om karakterisering/klassifisering) NVE Orientering om klage frå LVK til ESA Innlegg frå sektormynde i gruppa om korleis dei ynskjer å arbeide med sine tema. Korleis skal vi arbeide konkret møter? Plan for framdrift Andre ting? Faggruppe Sjø Møterom Henja, 3 etg. Fylkeshuset Hermansverk Innleiing Merete Farstad (korleis skal gruppa fungere, kva skal den gjere, premiss for miljømål?. Mål; einast om karakterisering/klassifisering) Innlegg frå sektormynde i gruppa om korleis dei ynskjer å arbeide med sine tema. Korleis skal vi arbeide konkret møter? Plan for framdrift M.m.

5 Side 5 av 7 Vedlegg 3 Program - Møte i AU 25. august Vassregion Sogn og Fjordane Informasjon frå fylkeskommunen m.a. Vannportalen.no Høyringsinnspel til planprogrammet Oppstart av faggruppane Sjø og Fysiske inngrep Premisser for utarbeiding av miljømål Oppfølging av tiltaksplan for Vassområde Stryn Saksførebuing til AU Informasjon frå Fylkesmannen Framdrift karakterisering av vassførekomstar Informasjon frå NVE Revisjon av vassdragskonsesjonar oversikt fram til 2021 og prosess Innspel frå NVE om VRU si rolle vedrørande å sette fram krav om vilkårsrevisjonar og prioritere mellom krava. Sak til AU/VRU? Informasjon frå Mattilsynet Beskytta område drikkevatn Orientering frå Vassområdeutvala (VOU) v/vertskommunane 10 min kvar prosjektplan, finansiering av arbeidet i vassområda, organisering (inkludert prosjektleiarstilling), framdrift m.m. Sak 1 Framdriftsplan og møteverksemd fram til 1. juli 2012 Sak 2 Finansiering av arbeidet med vassforskrifta Budsjett Sak 3 Avklaring av oppgåver for vassområda - Brev til vassområda. Innspel til tema frå AU Sak 4 Tema til møte i VRU og regional referansegruppe veke (forslag til dato; 2. november).

6 Side 6 av 7 Vedlegg 4 Saksdokument Sak 1 Framdriftsplan og møteverksemd fram til 1. juli 2012 Framdriftsplan vedlagd. Sak 2 Finansiering av arbeidet med vassforskrifta - Budsjett Framlegg til budsjett for , vedlegg vert ettersend. Sak 3 Avklaring av oppgåver for vassområda - Brev til vassområda. Innspel til tema frå AU; Det er behov for ei utdjuping av oppgåveporteføljen til vassområdeutvala. AU vert oppmoda om å kome med innspel til tema som bør opplysast nærare om. Tema er m.a. Utdjuping av ansvaret for medverknad frå interesseorganisasjonar, sektorstyresmaktar m.v. Forankring av arbeidet i VOU i dei respektive kommunane Forankring av karakterisering VOU si rolle i arbeidet med rapporten Økonomisk analyse og høyringsrapporten Vesentlege spørsmål om vassforvalting for vassregionen Arbeid med tiltaksanalysen Sak 4 Tema til møte i VRU og regional referansegruppe veke (forslag til dato; 2. november). Forslag til dato for neste møte i VRU og regional referansegruppe er 2. november. På møtet til regional referansegruppe 18. januar 2011 vart det uttrykt ønskje om at møtet med regional referansegruppe var halde samstundes med møtet i VRU. Fylkestinget vil velje ny leiar for VRU 26. oktober Det bør leggjast opp til ein fellesdel for VRU og regional referansegruppe. Fylkeskommunen vil utarbeide forslag til program til neste møte i AU i oktober. Medlemar av AU vert oppfordra til å kome med innspel til tema under møtet i AU 25. august 2011 eller i ettertid. Under følgjer forslag til eit grovt oppsett for møtet. Felles del for VRU og Regional referansegruppe Informasjon om vassdirektivet for nye politikarar, referansegruppe og andre (målgruppe dei som ikkje har så mykje kunnskap om vassdirektivet) Status karakterisering Vesentlege spørsmål og økonomisk analyse - informasjon om prosess Presentasjon av framdriftsplan Møte i VRU Vedtak planprogram

7 Side 7 av 7 Møte i Regional referansegruppe Brev vert send ut til regional referansegruppe der det vert gitt høve til å kome med innspel på tema som bør opp på møtet med regional referansegruppe. Aktuelle tema kan vere; Drøfting korleis ønskjer regional referansegruppe å fungere Opplæring i bruk av vann-nett og vannmiljø; Opplæring av regulanter m.fl. på regionalt nivå ev på lokalt nivå Innspel til høyringsrapporten vesentlege spørsmål om vassforvalting

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021.

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Vassregion Hordaland PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn. Vedteke av fylkesutvalet 29.11.2011 Vassregionmyndigheit

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn.

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 14/2874-4 Dykkar ref. Dato 08.10.2014 Kommunane i Sogn regionråd Partnerskapsavtale for styrka psykisk helse

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Norconsult og statusmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for 2009" Til stede: Fra Norconsult:

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer