Sogn Lokalmedisinske Senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn Lokalmedisinske Senter"

Transkript

1 Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune - Årdal Kommune Lærdal kommune Vik Kommune Luster Kommune - Sogndal Kommune 1

2 Innhald Del 1: Overordna informasjon... 4 Innleiing... 4 Samhandlingsreforma kort om formål... 4 Lokalmedisinske senter kva kan dette vere?... 4 Etablering av prosjektet Sogn Lokalmedisinske Senter... 5 Nærare om dei ulike prosjektfasane... 6 Forstudien... 6 Forprosjektet... 6 Hovudprosjektet... 6 Deltakarar, eigarskap og samarbeid... 6 Kommunikasjon og informasjon... 7 Økonomi... 7 Del 2: Plan for forprosjektet... 9 Mål og ramme... 9 Avgrensing... 9 Delprosjekt 1: Sogn LMS, interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Bakgrunn Målsettingar Aktivitetar Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Bakgrunn Målsettingar Aktivitetar Delprosjekt 3: Utvikling av standardiserte pasientforløp Bakgrunn Målsettingar Aktivitetar Prosjektets organisering Rollefordeling og ansvar Prosjekteigar

3 Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar Prosjektgruppe Delprosjektgrupper Økonomi Framdriftsplan og aktivitetar Tidsplan i styringsgruppa Risikoanalyse og kvalitetssikring VEDLEGG 1 Framdriftsplan og milepælar VEDLEGG 2 Informasjon og kommunikasjon VEDLEGG 3 Prosjektbudsjett August 2012 Juni

4 Del 1: Overordna informasjon Innleiing Prosjektet Sogn Lokalmedisinske Senter vart etablert hausten 2011 og er inndelt i ulike prosjektfasar. Del 1 av denne rapporten vil gje overordna informasjon om samhandlingsreforma, informasjon om kva eit lokalmedisinsk senter kan vere, bakgrunn for etableringa av prosjektet, dei ulike prosjektfasane, eigarskap og involvering, utarbeiding av grafisk profil og kommunikasjonsplan samt dei overordna økonomiske råmene for prosjektet. Del 2 er ein konkret prosjektplan for forprosjektfasen der ein gjer nærare greie for målsettingar, organisering og roller, hovudaktivitetar og framdriftsplan. Samhandlingsreforma kort om formål På bakgrunn av St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid la regjeringa til rette for ei omorganisering av helsetenestene i Noreg. Reforma vart handsama i Stortinget våren Samhandlingsreforma legg opp til ei endra oppgåvedeling mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Målet med reforma er å overføre oppgåver til kommunane, slik at desse får ei større rolle innanfor førebygging, behandling og rehabilitering. Ei slik omfordeling av oppgåver har som mål å frigjere kapasitet i helseføretaka, slik at desse er i stand til å ta hand om meir spesialiserte oppgåver. Den nye modellen legg opp til at pasientane skal få behandling på det mest effektive omsorgsnivået. Kommunane skal såleis gje innbyggjarane tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald. Reforma trådde i kraft frå Lokalmedisinske senter kva kan dette vere? Lokalmedisinsk senter, (heretter LMS), er omtalt i reformutgreiinga som døme på interkommunalt samarbeid knytt til helse og omsorgstenester. I Nasjonal Helse og Omsorgsplan for omtalar ein LMS som kommunale helsetilbod der fleire kommunar samarbeidar, ofte i samspel med spesialisthelsetenesta, om å gje helsetenester til innbyggjarane i kommunane. Føremålet med sentra og tenestetilbodet variere, men hovudføremålet er gjerne å gje behandling før, etter og i staden for opphald i sjukehus. Eit LMS inngår i det heilskaplege tenestetilbodet til kommunane. Lokalmedisinske tenester kan vere tenester som er samlokalisert, eller det kan vere tenester som er geografisk spreidd, men under same organisering. Utvikling og drift av eit tenestetilbod i eit LMS krev samarbeid på tvers av faggrupper og på tvers av tenestenivå innanfor helse og omsorg. Målet for eit slikt samarbeid og eit slikt senter må vere at ein saman skal kunne tilby betre tenester til brukarane i høve til kva kvar enkelt kommune kan klare. Samarbeid om tenester i eit LMS kan ha fleire vinstar både for brukarar og for kommunane. Tenester i eit LMS kan i nokre tilfeller erstatte behandling på sjukehus. Dette vil kunne redusere reisetid og belastning for pasienten og ofte vere eit rimeligare tilbod for kommunane enn unødvendige innleggingar i sjukehus. Samlokalisering av tenester mellom kommunehelseteneste og spesialisthelsetenesta vil kunne bidra til å gje innbyggjarane auka 4

5 nærleik til nødvendige helse- og omsorgstenester. Det kan og vere stimulerande på fagmiljø og bidra til at det vert lettare å rekruttere helsepersonell i kommunehelsetenesta. Vidare vil det å etablere døgnplassar ved akutt sjukdom kunne vere utfordrande for mindre kommunar og samarbeid kring eit slikt tilbod kan både bidra til god kvalitet på tilbodet og meir effektiv utnytting av ressursar. Kva funksjonar som kan leggjast til eit LMS må vurderast ut frå lokale forhold og behov. Det vil og vere ulikskapar mellom kommunar i forhold til kva tenester ein kan tilby sjølv og kva områder det kan vere hensiktsmessig å sjå hen til samarbeid med andre om. Etablering av prosjektet Sogn Lokalmedisinske Senter Som vertskommune for Lærdal sjukehus tok Lærdal kommune i 2011 initiativ til å etablere eit interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunane i indre Sogn regionen i høve til helse- og omsorgstenester i lys av Samhandlingsreforma. Prosjektet fekk namnet Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) og målet med prosjektet er å etablere eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus for å gje befolkninga i regionen eit godt og velfungerande helsetilbod i tråd med intensjonane i reforma. Føremålet med prosjektet er at brukarane, pårørande og tilsette i indre Sogn regionen skal oppleve ein effektiv og heilskapleg behandlingskjede ved at tenestetilbod og samhandling mellom kommunane og spesialisthesetenesta er forbetra. Det skal fokuserast på brukarane sin livskvalitet, tryggleik og meistring, Prosjekt er inndelt i tre fasar. Kvar fase av prosjektet skal munne ut i eit grunnlag for vidare utgreiing, og kommunane som deltek forpliktar seg til deltaking i ein fase av gangen. Hovudoppgåvene i kvar fase er: Forstudie vår 2012 avslutta Kartlegge og avklare tenester, funksjonar, løyvingar og organsiering Forprosjekt - Haust sommar 2013 Analyse, utgreiing av oppgåver, tenester og organisering Konkretisere mogelege løysingar Hovudprosjekt - Haust Haust 2014 Realisering av løysingar tilrådd i forprosjektet 5

6 Nærare om dei ulike prosjektfasane Forstudien Forstudien vart gjennomført i perioden september juni Forstudien sitt føremål var å avklare kva type tenester som kan leggjast til eit lokalmedisinsk senter og kva tenester kommunane ynskjer å ta hand om i eigen kommune. Vidare såg ein i forstudien på eit overordna nivå på mogelege driftsmodellar, organisering og finansieringsalternativ. Forstudien vart avslutta med utarbeiding av ein sluttrapport som oppsummerte dei sentrale elementa frå utredningsarbeidet. Rapporten vart førelagt alle kommunane til behandling saman med ein invitasjon til deltaking i neste prosjektfase. Alle kommunane har i sine respektive kommunestyrevedtak bestemt seg for å delta vidare i prosjektet. Luster og Sogndal kommune har fatta vedtak om delvis deltaking. Forprosjektet Forprosjektet startar opp hausten 2012 og er inndelt i 3 delprosjekt; 1. Sogn LMS, Interkommunal legevakt og akutt- og intermediære senger 2. Etablering av fagnettverk for ulike diagnosar 3. Utvikling av standardiserte pasientforløp Hovudmålet i denne prosjektfasen er å nærare utrede tenester og tilbod i Sogn LMS, utvikle modell for organisering og førebu etableringa av senteret ved Lærdal sjukehus. Prosjektfasen vert avslutta sommaren 2013 med framlegging av sluttrapport som skisserer tenestetilbod, organisering og finansiering av eit LMS. Rapporten skal framleggast for kvar enkelt kommune for avgjersle om vidare deltaking i prosjektet. Hovudprosjektet Hovudprosjektet avløysar forprosjektet og i denne fasen skal ein realisere og gjennomføre dei løysingane som forprosjektet anbefalar. Hovudprosjektet startar hausten Deltakarar, eigarskap og samarbeid Kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Vik, Leikanger, Sogndal og Luster samt Helse Førde HF har alle delteke i forstudien. I forprosjektfasen skal ein arbeide med 3 konkrete delprosjekt. I denne prosjektfasen deltek alle kommunane, men Sogndal og Luster kommune deltek ikkje i delprosjektet som arbeider med interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger. For å lukkast med utgreiingsarbeidet og vere i stand til å utvikle gode tenester som kan støtte dei kommunale tenestene i kvar kommune er det naudsynt med involvering frå dei ulike kommunane i høve til å bidra med fagpersonar og prioritere prosjektarbeidet internt i eigen kommune. Vidare er involvering av fagpersonar i helseføretaket, høgskulemiljøet eller andre kompetanseinstitusjonar naudsynt for at ein skal vere i stand til å utvikle robuste tenester og gje brukarane i regionen tilbod med høg kvalitet. 6

7 Forprosjektfasen er organisert som eit prosjekt med ulike delprosjektgrupper. Alle kommunane og Helse Førde er representert i styringsgruppa. Vidare er det etablert ei prosjektgruppe som skal bidra med faglege vurderingar og koordinere arbeidet i dei ulike delprosjekta. Kvart delprosjekt har delprosjektleiar som er ansvarleg for framdrifta i arbeidsgruppene. Deltaking i det arbeidsgruppene lyt fordelast på alle kommunane. Nærare omtale av dei ulike gruppene og ansvarsforhold er gitt i kapittelet om organisering i del 2 av denne prosjektplanen. Kommunikasjon og informasjon Ei viktig oppgåve i prosjektarbeidet er å få til god kommunikasjon internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ut mot innbyggjarane og andre interessentar og berørte. I høve til å få til ein einsarta profil og nå ut med informasjon til dei ulike interessentane ser ein for seg fleire aktivitetar. Ein ynskjer å utforme ein eigen grafisk profil for Sogn LMS. Når grafisk profil er på plass ynskjer ein å nytte denne aktivt i all kommunikasjon, både internt og eksternt. Vidare legg ein opp til å utarbeide ein strategisk informasjons- og kommunikasjonsplan som skal beskrive rammene for dei ulike informasjonsaktivitetane ein ynskjer å gjennomføre samt tidsplan for aktivitetane. Døme på aktivitetar som ein ser for seg i ein slik plan er skissert under; Konkretisering av ein strategi for meir aktiv bruk av ulike media for å oppnå engasjement om prosjektet blant alle berørte og befolkninga elles. Felles oppstartseminar for alle prosjektdeltakarane med eksterne innleiarar. Seminaret vil markere oppstarten av forprosjektfasen og skal gje alle deltakarane naudsynt informasjon om prosjektet. Utvikling og etablering av nettbasert informasjon, t.d. eiga webside der ein kan leggje ut nyheiter, informasjon om arbeidet underveg og liknande. På denne måten kan ein nå ut til interessentane med informasjon. Ei slik side kan og nyttast som ein kanal ut til brukarane når senteret etter kvart er etablert. Jevnleg informasjon og kommunikasjon mellom prosjektleiinga og deltakarane, kommunane og andre berørte. Økonomi Lærdal kommune og Helse Førde HF har fått 5 millionar kr over revidert statsbudsjett for 2011 til etablering av eit lokalmedisinsk senter, der 2,5 millionar kr er fordelt til kommunane og 2,5 millionar kr går til helseføretaket. Det er eit vilkår at midlane vert nytta til planlegging og etablering av eit lokalmedisinske senter i Lærdal. Det vert vidare stilt krav om at midlane skal brukast til planlegging, utredning, analyse og liknande og ikkje til større investeringar og drift. Vidare vert det lagt til grunn at prosjektet skal fremme samarbeid mellom kommunane, utvikle tenestetilbod i tråd med intensjonane i reforma og at ein skal involvere brukarane aktivt i arbeidet med å utrede og planlegge eit slikt senter. Ein ser det som teneleg at fordelinga av desse midlane vert basert på kva som er dei mest krevjande prosjektfasane og oppgåvene og at ein tilpassar midlane etter dette. 7

8 Kommunane som deltek i prosjektet må delta med eigeninnsats i form av deltaking i møter, involvering i utgreiingsarbeidet og eigne reisekostnadar i samband med arbeidet. 8

9 Del 2: Plan for forprosjektet Mål og ramme Bakgrunn og mål forprosjektet Forprosjektet varer frå hausten 2012 til sommaren I tillegg til vertskommunen Lærdal har 6 andre kommunar sagt ja til å delta i forprosjektet. Aurland, Vik, Leikanger og Årdal deltek i alle 3 delprosjekta, medan Sogndal og Luster deltek i 2 av dei 3 delprosjekta som ein skal arbeide med i denne prosjektfasen. Det overordna målet i forprosjektet er å utgreie ein modell for eit interkommunalt samarbeid på områder der ein finne det formålsteneleg for kommunane. Dernest legge fram eit avgjerdsgrunnlag til kommunane i høve val av løysingar. I dette ligg det å komme med framlegg til løysingar som legg til rette for pleie- og omsorgstenester og tilbod som sikrar god tilgang til nødvendige spesialisthelsetenester for befolkninga i regionen. Desse skal; 1. Halde høg kvalitet og sikre tryggleiken til pasientane 2. Vere robuste og berekraftige over tid 3. Løyse kommunane sine utfordringar knytt til samhandlingsreforma på ein god og kostnadseffektiv måte Forstudien identifiserte fleire områder innanfor pleie og omsorg der kommunane såg mogelegheiter for samarbeid. I eit forprosjekt kan ein ikkje utgreie alle desse områda, men velje det ein vil starte opp med. Vidare er enkelte av oppgåvene meir eigna for samarbeid enn andre. I forprosjektet har ein difor valt å arbeide vidare med 3 delprosjekt; Sogn LMS, interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger, etablering av fagnettverk og utvikling av standardiserte pasientforløp. Ein skal soleis nærare utgreie og avklare tenestetilbod basert på dei avklaringane ein gjorde seg i forstudien og førebu etableringa av eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus. Tilboda ein utviklar vil dels vere knytt til senteret og dels vere geografisk uavhengig. Det vil verte etablert eigne arbeidsgrupper for kvart av delprosjekta. Kvart delprosjekt vil utforme eigen arbeidsplan for korleis dei konkret skal arbeide med dei oppgåvene som er nemnt i dette kapittelet. Avgrensing Forprosjektet er knytt til konkrete og avgrensa prosjekt. I kvart av delprosjekta er føremålet t.d. å utgreie nærare ulike tenester og tenesteinnhald, utforme modellar for drift og organisering, naudsynt avtaleverk, finansieringsordningar osv. Implementeringa av dei tilrådde løysingane og fysisk etablering av eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus ligg til hovudprosjektfasen i prosjektet som blir neste fase. 9

10 Delprosjekt 1: Sogn LMS, interkommunal legevakt, akuttog intermediære senger. Bakgrunn Det er per i dag fleire legevakter i regionen. Legevaktstenesta er i fleire nasjonale utgreiingar blitt identifisert som det svakaste leddet i akuttkjeda, og det eksisterer behov for styrking av kvaliteten i denne tenesta. Lærdal, Aurland og Årdal sette i gong eit arbeid knytt til felles legevakt i 2011 og dette arbeidet har vorte vidareført i forprosjektfasen som eit delprosjekt i Sogn LMS ved Lærdal Sjukehus ved å etablere ei interkommunal legevakt ynskjer ein å betre kvaliteten i tenesta på same tid som dette vil bidra positivt i rekrutteringsarbeidet i kommunane i høve til legeheimlar. Vidare stiller Samhandlingsreforma krav om at kommunane frå skal kunne tilby døgnopphald ved akutt sjukdom. I forstudien vart samarbeid kring eit slikt akuttilbod sett på som teneleg for fleire av kommunane. Det å utvikle slike tenester stiller strenge krav til kompetanse og bemanning. Det kan vere utfordrande å få til etablering av eit kvalitetsmessig godt tilbod i eigen regi i små kommunar. I forprosjektet vil ein difor arbeide vidare med å utgreie eit kvalitetsmessig godt akuttilbod i Sogn LMS som skal ivareta dei pliktene som Samhandlingsreforma medfører for kommunane knytt til dette. Ein skal også arbeide med etablering av intermediære senger. Slike senger kan nyttast som eit tilbod før, i staden for eller i etterkant av sjukehusinnleggingar. Føremålet med å etablere eit slikt tilbod er å sikre at pasientane får best mogeleg behandling på mest effektive omsorgsnivå. Det er det naturleg at eit slikt samarbeid vil kunne gje både kvalitetsmessig betre tenester og meir effektiv ressursutnytting enn kva små kommunar vil vere i stand til å tilby kvar for seg. Organisering av dette delprosjektet blir inndelt i tre arbeidsgruppe; 1. Interkommunal legevakt i tilknyting Lærdal Sjukehus 2. Akutt- og intermediære senger i tilknyting til Lærdal Sjukehus 3. Organisering og drift av Sogn LMS med ansvar for å utgreie tilrettelegging på sjukehuset med omsyn til arealbehov, driftsmodell, samarbeid og avtalar. Målsettingar Utvikle gode tilbod i Sogn LMS slik at pasientane får naudsynte helsetenester på rett nivå til rett tid. Leggje til rette for etablering av interkommunal legevakt for dei kommunane som ynskjer dette, og utvikle tilbod om tenestekjøp for dei kommunar som ikkje deltek i legevaktsordninga. Leggje til rette for etablering av akuttsenger og intermediære senger for dei kommunane som ynskjer dette. Etablere modell for drift, finansiering, organisering samt bemanning. Utgreie og leggje til rette for samarbeid med kommunehelsetenesten og LMS 10

11 Aktivitetar I dette delprosjektet skal ein utgreie følgjande: Avklare konkret tenesteinnhald i dei ulike tenestene. Sjå på eksisterande polikliniske tilbod og avklare samarbeid med spesialisthelsetenesta. Utgreie modell for vaktsamarbeid og legevakttelefon. Utgreie og foreslå modell, finansiering og tidspunkt for oppstart av den interkommunale legevakta for dei kommunane som ynskjer det. Avklare etablering av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i tilknyting til Lærdal sjukehus. Avklare etablering av intermediære senger i tilknyting til Lærdal sjukehus. Avklare arealbehov, organisering, driftsmodell, og finansiering av Sogn LMS. Avklara behov for naudsynt avtaleverk mellom kommunane og eit LMS og mellom LMS og spesialisthelsetenesta Framdriftsplan Det vert ulik framdriftstakt i dette delprosjektet. Utgreiingsarbeidet knytt til legevaktsamarbeid vart sett i gong i september 2012 og vil gå over i ei hovudprosjektfase i løpet av 1.kvartal 2013 med igangsetting av den interkommunale legevakta. Arbeid kring utgreiing av tilbod knytt til akuttsenger og intermediære senger samt forhold knytt til organisering og drift vil utredast vidare fram til sommaren Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Bakgrunn I små kommunar er det utfordrande å drive med kompetanseutvikling og målretta forbetringsarbeid i små fagmiljø. Vidare manglar fleire av kommunane forskingskompetanse, på same tid som ein føler at det er behov for meir spisskompetanse og rettleiing ute i kommunehelsetenesta. Når kommunane skal ivareta ein større del av dei samla helse- og omsorgstenestene enn i dag, står dei ovanfor meir komplekse oppgåver. Intensjonen i reforma er vidare at kommunane skal ta eit større ansvar for å førebygge og avgrense sjukdom og dette stiller krav til systematisk førebyggingsarbeid og ein treng meir kompetanse kring ulike kroniske sjukdommar og livsstilsutfordringar. Ved å etablere eit delprosjekt knytt til fagnettverk ynskjer ein å etablere system for kompetanseheving og utvikling på tvers av kommunegrensene slik at ein får til betre tenester for brukarane på same tid som dette kan bidra til meir effektiv ressursutnytting i kommunane. Målsettingar Sogn LMS skal ha som mål å skape auka interesse for pleie- og omsorgsoppgover og slik at ein bidreg til robuste og interessante fagmiljø Sogn LMS skal ha fokus på høg kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene. Leggje til rette for utvikling av pasientretta tenester knytt til ulike diagnosegrupper 11

12 Leggja til rette for etablering av felles fagnettverk for ulike diagnosegrupper/pasientgrupper på tvers av kommunegrensene. Utvikle samarbeid og samhandlingsrutinar med fastlegane Leggje til rette for systematisk kompetanseheving på område der ein ser behov for auka kunnskap og utdanning. Leggje til rette for samarbeid kring opplæring og kurstilbod mellom kommunar og kunnskapsleverandørar som t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helse Førde HF og Fylkeskommunen Aktivitetar I dette delprosjektet skal ein nærare utgreie følgjande: Avklare kva som allreie eksisterar av eigna fagnettverk regionalt og nasjonalt, og føreslå etablering av felles nettverk og tilbod på kompetanseutvikling. Avklare kva område som er eigna for felles tenester Avklare kva kommunar som skal ha eit hovudansvar opp mot ulike pasientgrupper Avklare samarbeid med spesialisthelsetenesta i høve til ressursar og kompetanse Sjå på kva andre har utvikla av gode løysningar, og føreslå samarbeid med institusjonar som t.d. Helse Førde og andre lokalmedisinske sentra. Utgreie modell for organisering og finansiering Utforme naudsynt avtaleverk mellom kommunane Delprosjekt 3: Utvikling av standardiserte pasientforløp Bakgrunn Kommunane står ovanfor stadig meir komplekse oppgåver innanfor helse- og omsorgssektoren på same tid som det er knappe ressursar i dei kommunale tenestene. Det er utfordrande å drive utviklingsarbeid i eigen regi i små kommunar. På same tid er det behov for utvikling av dei kommunale tenestene både i eit kvalitetsperspektiv og i høve til effektiv ressursbruk. Standardiserte pasientforløp er ein metode som er meint å gje heilskapelege koordinerte tenester til ulike pasientgrupper. Meir konkret medfører metoden at ein skal utforme retningslinjer og rutinar i høve til korleis ein skal møte brukarar med ulike diagnosar. Ein vil då utforme eit heilskapleg pasientforløp som angir roller, ansvar og systematisk oppfølging av brukarane. Målsettingar Utvikle standardiserte pasientforløp som gir auka tryggleik og betre tenester for pasientane og pårørande. Uvikle gode rutinar med fokus på informasjon og forutsigbarhet for pasientane og pårørande. Legge til rett for betre koordinering mellom ulike tenestenivå Utvikle og styrkje det faglege miljøet i den einskilde kommune og i regionen 12

13 Leggje til rette for implementering av forløpa i dei einskilde kommunane Aktivitetar I dette delprosjektet skal ein nærare utgreie følgjande: Undersøke tilgjengelege kjelder og rammeverk for standardiserte pasientforløp. (Eks. Forløpshåndbok utgjeve av Helse Vest.) Definere kva pasientstraumar ein ynskjer å sjå nærare på og kva for kommunar som skal ha hovudansvaret for ulike forløp Utforme pasientforløp for dei utvalde straumane basert på beste praksis og tilgjengeleg forskingsresultat Utforme plan for opplæring i den einskilde kommune og vurdere ein kommuneovergripane kompetanseplan 13

14 Prosjektets organisering Sogn Lokalmedisinske senter Styringsmodell Forprosjektet Prosjekteigar Kvar kommune v/ Ordførar og Helse Førde HF v/adm.direktør Prosjektansvarlig Lærdal Kommune v/rådmann Styringsgruppe Kvar kommune v/rådmann Helse Førde HF v/samhandlingsjef Brukarrepresentant Prosjektleiar Prosjektstøtte Helse Førde Eksterne konsulenter Prosjektgruppe Helse/omsorgsleiar Spesialisthelseteneste Brukar- og tilsetterepresentant Delprosjekt 1 Sogn LMS Arb.grupper: Legevakt Akutt- og intermediære senger Drift og organisering Delprosjekt 2 Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Delprosjekt 3 Standardiserte pasientforløp på tvers av kommunane 14

15 15

16 Rollefordeling og ansvar Forprosjektets arbeid vil ha ein styringsmodell, jf skisse over, med eigargruppe, styringsgruppe, prosjektgruppe, og delprosjekt med underliggande arbeidsgrupper. I dette avsnittet beskriv ein nærare dei ulike rollene og ansvarsforhold. Prosjekteigar Eigarane av prosjektet er dei deltakande kommunane og Helse Førde HF. Den enkelte ordførar vil være kommunanes eigarrepresentant, og adm. direktør representerer Helse Førde HF. Prosjekteigar vil ha eigne eigarmøte i prosjektperioden og prosjektleiinga møter i eigarmøte. Føremålet er å informera om framdrift og aktivitet, og elles leggja til rette for gjensidig informasjonsutveksling. Prosjektansvarleg Prosjektansvarleg vil vere Lærdal kommune som initiativtakar til prosjektet og vertskommune for Lærdal sjukehus. Prosjektansvarleg si rolle i prosjektet er at han er overordna ansvarleg for gjennomføring av prosjektet, og leiar møte i styringsgruppa. Rådmannen i kommunen vil vere kommunen sin prosjektansvarlege. Styringsgruppe Styringsgruppa er det organet som gjer vedtak i høve til korleis arbeidet skal innrettast ved at den godkjenner prosjektplanen. Gjennom prosjektplanen er oppgåvene til prosjektgruppa og delprosjektgruppene gitt. Vidare er styringsgruppa den som godkjenner og legg fram sluttrapporten ved avslutninga av prosjektfasen. for vidare behandling i den einskilde kommune. Styringsgruppa vil ha representantar frå kommunane og frå Helse Førde HF. Rådmennene i dei ulike kommunane vil vere kommunane sine representantar medan samhandlingssjef vil vere Helse Førde HF sin representant. Vidare legg ein opp til at ein brukarrepresentant skal vere medlem i gruppa. Brukarutvalet til Helse Førde HF har nominert ein brukarrepresentant. I høve til at 2 av kommunane ikkje deltek i delprosjekt knytt til interkommunal legevakt, akuttsenger og intermediære senger så vil saker som vedrører dette delprosjektet handsamast på slutten av møter i styringsgruppa slik at representantane frå Luster og Sogndal kommune ikkje deltek på handsaming av desse sakene. Prosjektleiar Prosjektleiar er ansvarleg for den daglege framdrifta i prosjektet og har ansvar for koordinering av arbeid utført i dei ulike delprosjekta. Prosjektleiar møter i delprosjektgruppene samt i styringsgruppa. Vidare er prosjektleiar møteleiar i prosjektgruppa. Prosjektgruppe Gruppa vil ha det faglege ansvaret for arbeidet og skal leggje til rette for koordinering av arbeidet og sikre einsarta prosessar i delprosjekta. Gruppa vil ved avslutninga av prosjektet utforme ein samla sluttrapport frå prosjektfasen som vert lagt fram for styringsgruppa for godkjenning. Prosjektgruppa vert samansett av fagressursar frå kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Gruppa skal bestå av personar på helse- og omsorgsleiarnivå frå kommunane. Vidare er det ynskjelig med deltaking frå 1-2 legeressursar i gruppa slik at ein 16

17 sikrar legefagleg kompetanse i tilrådingane. Utviding med ytterlegare relevante fagressursar gjerast av gruppa. Leiarane i delprosjekta er fast medlem av gruppa. Frå Helse Førde HF vil fagdirektøren og seksjonsleiar ved medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus delta. Ein ynskjer vidare å sikre involvering av brukarinteresser ved at ein brukarrepresentant er medlem i gruppa. I høve til involvering av tilsette sine representantar så legg ein opp til deltaking frå dei 2 største hovudsamanslutningane. Utover dette vil ein som ledd i kommunikasjonsplanen sikre at informasjon om prosjektet vert tilgjengeleg for alle interessentane. Delprosjektgrupper Delprosjektgruppene skal bestå av fagpersonar frå kommunane som deltek og frå spesialisthelsetenesta. Det vert etablert eigne undergrupper etter behov. Vidare får gruppene eit ansvar for å i involvere brukarrepresentantar i den grad dei finn dette formålsteneleg. Delprosjektgruppene skal innanfor mandatet som prosjektplanen gjev utforme sin eigen detaljerte arbeidsplan og milepælar, og er ansvarleg for å gjennomføre kartlegging og avklaring i høve dei problemstillingane som skal utredast i forprosjektet. Kvar gruppe skal ved utløpet av prosjektperioden utforme ein sluttrapport frå sitt arbeid. I kvar gruppe vil ein av medlemmane få ansvar som delprosjektleiar og såleis vere ansvarleg for framdrift i gruppa samt leie samlingar. Denne personen møter også i prosjektgruppa for å sikre kompetanseoverføring og koordinering i utredningsarbeidet. Dette ansvaret må fordelast på kommunane slik at arbeidsbelastninga i små organisasjonar ikkje vert for stor. Det er aktuelt med frikjøp av ressursar til denne rolla. Avtale om dette etablerast mellom prosjektet og kommunane. Økonomi I forprosjektfasen vil ein bruke ressursar til prosjektplanlegging og utgreiingsarbeid. I tillegg til mottatte eksterne prosjektmidlar vil kvar kommune og helseføretaket måtte bidra med eigeinnsats i høve til deltaking i møte, utgreiingsarbeid og reisekostnadar i samband med dette. Fram mot sommaren 2013 vil midlane gå til generell prosjektleiing, herunder avlønning av prosjektleiar og kjøp av konsulenttenester, utgreiingsarbeid i dei ulike delprosjekta, informasjon samt møtekostnadar. Rapportering om forbruk vert lagt fram for styringsgruppa undervegs i arbeidet. Sluttrapporten vil gje detaljert oversikt over forbruket i prosjektfasen. I høve til fordeling av midlar på dei ulike delprosjekta vil utgreiingsarbeidet i delprosjekt 1 vere mest omfattande og krevjande slik at majoriteten av midlane vert nytta her. Ressursbruk i forprosjektfasen: Hausten 2012 har kommunen tilsett ein prosjektleiar i eit toårig engasjement. Prosjektleiar har fått kontorplass på rådhuset i Lærdal. I oppstartsfasen av forprosjektet har ein engasjert ekstern støtte med vekt på oppstartsperioden og denne vil fasast ut etterkvart. 17

18 Delprosjektgruppene vert organisert med eigen prosjektleiar i kvar gruppe. Det kan vere aktuelt med frikjøp av fagressursar i kommunane til dette arbeidet og/eller innhenting av anna ekstern ekspertise ved behov. I samband med etablering av grafisk profil og kommunikasjonsplan vil ein til dels nytte eksterne ressursar i dette arbeidet. Andre prosjektkostnader vil vere knytt til arbeidsmøte, seminar og ulike arrangement, reisekostnadar og andre løpande prosjektrelaterte kostnader. Viser elles til budsjett for forprosjektfasen haust 2012 sommar 2013 i vedlegg 3. Framdriftsplan og aktivitetar Forprosjektet vil vare fram til sommaren I vedlegg 1 er ei oversikt over milepælar i prosjektfasen fram til sommar 2013 med plan for aktivitetar og sentrale leveransar frå dei ulike prosjektaktivitetane. Planen er dynamisk og vil bli justert i takt med framdrifta i prosjektet. Når det gjeld aktivitetar og framdrift i høve til kommunikasjon og informasjon så er dette omtalt i kommunikasjonsplanen i vedlegg 2. Aktivitetar og framdriftsplan for prosjektgruppa og delprosjektgruppene Prosjektgruppa og delprosjekta må laga eigne framdriftsplanar på bakgrunn av oppgåver og mandat gjeve i denne prosjektplanen. Prosjektgruppa og delprosjekta må organisere arbeidet sitt slik at dei har møte i førekant av møte i styringsgruppa, då status i kvart delprosjekt er tema på møte i styringsgruppa. 18

19 Tidsplan i styringsgruppa Møter i styringsgruppa er førande for framdrifta i prosjektet og delprosjekta må innrette arbeidet etter denne møteplanen. Saksliste for dei ulike møta vil verte konkretisert i førekant av møtet og utsendt til deltakarane per e-post. Oversikta under viser møteplan for styringsgruppa. Møte Tidspunkt Føremål ( saksliste) Forarbeid Deltakarar Møte desember 2012 Organisering og eigarskap til forprosjektet Gjennomgang og godkjenning av prosjektplan Prosjektplan Statusorientering frå arbeidsgruppa i legevaktprosjektet Medlemmer i styringsgruppa, prosjektleiar og prosjektstøtte Orientering om status legevaktsarbeidet Møte januar 2013 Oppstartsseminar Program oppstartsseminar Alle som skal delta i prosjektet og eventuelt andre interessentar Møte februar 2013 Orientering om framdrift/status Referat førre møte Statusrapport Medlemmer i styringsgruppa og prosjektleiar Møte april 2013 Orientering om framdrift/status Godkjenne rammeverk sluttrapport Referat førre møte Statusrapport Rammeverk for sluttrapport Medlemmer i styringsgruppa og prosjektleiar Møte mai 2013 Gjennomgang av sluttrapportar frå delprosjekt Godkjenne prosjektrapport Referat førre møte Sluttrapportar frå delprosjekt Medlemmer i styringsgruppa og prosjektleiar Prosjektrapport 19

20 Risikoanalyse og kvalitetssikring Følgjande faktorar er definert som kritiske suksessfaktorar i forprosjektfasen: Kritiske faktorar Risiko Risikovurdering og kvalitetssikring At ein er i stand til å skape djup forankring av prosjektet i kommunane og helseføretaket At aktørane i prosjekta klarer å setje av tid og ressursar til prosjektet Framdrift. At ein klarar å holde tidsplan Høg/ middels Middels Middels /høg Brei forankring i kommunane Jamleg informasjon frå prosjektet til interessentar Utarbeiding av prosjektplan i kvar delprosjekt som syner ansvar og tidsfristar Frikjøp av prosjektressursar til arbeidskrevjande oppgåver Nødvendige avgjerde undervegs og godt samarbeid med alle som deltek i prosjektet. Vanskar med å samordne prosessar mellom kommunane og helseføretaket Middels Tett dialog med Helse Førde HF 20

21 VEDLEGG 1 Framdriftsplan og milepælar Følgjande oppstilling viser oppgåver og aktivitetar i prosjektet. Lista er ikkje uttømmande og vil verte supplert og justert etter behov og avgjersler. Ansvar - roller: PA = prosjektansvarleg: Lærdal Kommune SG = Styringsgruppa: Deltakande kommunar v/rådmenn PG = Prosjektgruppa: Overordna arbeidsgruppe for heile forprosjektet PL = Prosjektleiar : Møteleiar i prosjektgruppa og ansvar for daglig framdrift POL = Politisk Milepælar Aktivitetar og oppgåver Godkjenning Ansvar Tidspunkt Status Etablering og oppstart 1 Engasjement av prosjektleiar PA 2 Utkast prosjektplan med budsjett til godkjenning SG 3 Etablere prosjektorganisasjon SG 4 Etablere prosjektgruppe PA Etablering av Delprosjekt 1 - Legevaktsamarbeid Etablering arbeidsgruppene i Delprosjekt 1 - Akutt- og intermediære senger og organisering og drift Etablere Delprosjekt 2 Fagnettverk for ulike diagnosar Etablere Delprosjekt 3 Utvikling av standardiserte pasientforløp Igangsetting og prosess PA PG PG PG 15. oktober desember desember 2012 Innan September 2012 Medio januar 2013 Medio januar 2013 Medio januar 2013 Ok Påbegynt Påbegynt Påbegynt Ok 9 Oppstartsseminar for alle som deltar i prosjektet PL 18. januar 2013 Påbegynt 10 Utvikle grafisk profil for Sogn LMS PG Medio Januar Påbegynt 12 Kommunikasjonsplan og aktivitetar til godkjenning SG 20. desember 12 Påbegynt 21

22 13 Utarbeide informasjonsaktivitetar (Nyheitsbrev, intern informasjon, web og liknande.) PG 14 Arbeids- og møteplan for delprosjekta PG Januar 13 mai 2013 Løpande mai 2013 Påbegynt Oppfølging prosjektgrupper og løysingar 15 Oppfølging arbeidsgrupper PG 16 Statusrapportering frå delprosjekta SG 17 Sluttrapport Delprosjekt 1; Legevaktsamarbeid til godkjenning. Løpande april 2013 Løpande April 2013 PG til SG Februar 2013 Påbegynt 18 Oppstart av legevaktsamarbeid SG Februar Vidareføring av Delprosjekt 1 fase 2 Akutt- og intermediære sengar samt organisering og drift Utkast sluttrapportering frå alle delprosjekta PG Januar 2013 mai 2013 PG Mai 2013 Avslutning sluttrapport 21 Førebels sluttrapport frå delprosjekta Godkjenning rapport PG SG Mai-Juni 22 Evaluering Mai/juni 23 Sluttrapport Forprosjektet med saksframstilling til kommunane POL Primo juni

23 Sogn Lokalmedisinske Senter Tidsplan - Forprosjekt Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Prosjektplan Styringsmodell Organisering Informasjon Godkjenning Godkjenning Etablering alle arb.grupper Oppstart 18. jan Eigarmøte Møte etter behov Møte Styringsgruppa (SG) 11.feb 17. april 15. mai Møte Prosjektgruppa (PG) Møte ein gång kvar månad eller etter behov

24 Delprosjekt 1 - Sogn LMS: - Legevakt Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Start aug 12 Slutt Rapport - Akutt - intermed.senger Oppstart Løpande status til PG - Organsiering og drift Oppstart Løpande status til PG Delprosjekt 2 - Fagnettverk Delprosjekt 3 - Pasientforløp Rapportering til Styringsgruppa Sluttrapport Sluttapport til politisk handsamning Oppstart Oppstart Løpande status til PG Løpande status til PG Statusrapport til kvart møte Sluttrapport til godkjenning ila mai Rapport til SG Rapport til SG Rapport til SG Rapport til SG Mai- juni 24

25 Sogn Lokalmedisinske Senter VEDLEGG 2 Informasjon og kommunikasjon Ein kommunikasjonsplan skal beskrive råmene for informasjonsverksemda i prosjektet og beskrive dei ulike tiltaka for god informasjon og kommunikasjon i forprosjektfasen. Føremål Internt i prosjektet Auka kunnskap om prosjektet og styra forventningar Skape motivasjon og engasjement bli stolte av Sogn LMS Auka engasjement om pleie- og omsorgstenester Synleggjere samhandlingsoppgåvene og kva som må endrast Auka samarbeid mellom kommunane Synleggjere framdrift og endringar undervegs Eksternt ut mot omgjevnad og befolkninga: Skape kunnskap om Sogn LMS Synliggjera dei interkommunale tenestene og kva som blir nyhende Gje informasjon om framdrift og nyhende undervegs Målgrupper Prosjektdeltakarar: Styringsgruppa, prosjektgruppa, delprosjekta, helseføretaket Interessentar: Politisk miljø, fagmiljø, brukargrupper og råd, interesseorganisasjonar, media. Berørte: Tilsette, tillitsvalte i deltakande kommunar, arbeidstakarorganisasjonar, Helse Førde, Helse Vest, Lærdal Sjukehus, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fylkeskommunen, Fylkeslegen i Sogn og Fjordane Brukarar: Befolkning i alle deltakande kommunar Aktiviteter Informasjonsaktivitetane utarbeidast på bakgrunn av kven, kva og når. Informasjonen skal vere målgruppedefinert Det skal nyttast både skriftleg og munnleg informasjon til dømes nyheitsbrev referat, møter og pressemeldingar samt møte. Tilpasse aktivitetane i samarbeid med deltakande kommunar Etablere samarbeid med Helse Førde HF i informasjonsaktivitetane Jamleg informasjon om prosjektet på kommunane sine intranett- og websider Vere aktiv for å få media til å skrive om prosjektet. Informasjonen skal være open og tilgjengelig for alle.

26 Framdriftsplan informasjon Planen er ikkje endeleg og vil justerast i takt med framdrift i prosjektet. Hovudaktivitet Oppgåve Frist Ansvar Grafisk profil Oppstartsmøte Formidling/ informasjon Intern informasjon Ekstern informasjon Websider Mediestrategi Utarbeide visuell profil for Sogn LMS med logo. Utvikle og lage program for eit seminar for prosjektdeltakarane Lage format og modell samt plan for informasjon, nyheitsbrev og liknande Etablere rutine i samband med deltakande kommunar Utgreise behov for modell for publisering på web og eigen webside for Sogn LMS Publisere informasjon Lage en plan for aktivt mediebruk. Lokalt og regionalt. Medio jan januar Seminar vert 18. januar Jan/feb 2013 Løpande heile perioden Jan-juni 13 Januar 2013 Prosjektleiar legg fram for prosjektgruppa Prosjektleiar legger fram for prosjektgruppa Prosjektleiar legger fram for prosjektgruppa Prosjektleiar legger fram for prosjektgruppa Prosjektleiar legger fram for prosjektgruppa Informasjonsmøte Lage en modell for informasjonsmøte for målgruppene i prosjektet Jan/feb 2013 Prosjektleiar legger fram for prosjektgruppa 26

27 VEDLEGG 3 Prosjektbudsjett August 2012 Juni 2013 Forbruk i prosjektet rapporterast til styringsgruppa, og sluttrapporten skal avgje rekneskap frå prosjektperioden. Utgifter Inntekter Tilskot Statlege midlar kommunane Statlege midlar Helse Førde HF Forbruk 1.halvår 2012 (Forstudien) Driftskostnader August 2012 Juni 2013 Lønn og honorar prosjektleiing Innkjøp eksterne konsulentar Frikjøp/honorar fagressursar Informasjon og kommunikasjon Møte og seminar Reise- og opphaldskostnader Andre kostnader Sum kostnader Forprosjektet Sum

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

30. APRIL 2019 PROSJEKTPLAN FELLES PROFIL OG MERKEVARE FOR SOGN. SOGN REGIONRÅD NÆRINGSNETTVERKET Sogndal

30. APRIL 2019 PROSJEKTPLAN FELLES PROFIL OG MERKEVARE FOR SOGN. SOGN REGIONRÅD NÆRINGSNETTVERKET Sogndal 30. APRIL 2019 PROSJEKTPLAN FELLES PROFIL OG MERKEVARE FOR SOGN SOGN REGIONRÅD NÆRINGSNETTVERKET Sogndal Innhald Mål og rammer... 2 Bakgrunn... 2 Kvifor?... 2 Resultatmål for hovudprosjektet (lang sikt)...

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Stig Igland, samhandlingssjef - Helse Førde HF Frode Kyrkjebø, dagleg leiar - KS Sogn og Fjordane «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Samhandlingsstrukturen

Detaljer

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS REFERAT Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS Møtedato 5.mars 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svanberg (Årdal), Monica Østerbø (Årdal) Norunn Haugen (Aurland) Gunnar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 14.08.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma PROSJEKTPLAN Forstudium Kommunereforma Kort skildring av prosjektet. Målet med kommunereforma er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Utkast arbeidsgruppe sept. 17,mxv Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING Godkjent av Samhandlingsutvalet nov. 2017 Fagnettverk kommunalt ØH døgntilbod Sentrum behandlingssenter

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma PROSJEKTPLAN Forstudium Kommunereforma Kort skildring av prosjektet. Målet med kommunereforma er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter TILRÅDING: 1. Leikanger kommune ønskjer å kjøpe legevakt-telefontenester frå

Detaljer

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Fylkeslege Per Stensland Loen 29.mai 2012 Fylkesmannen si rolle lov om kommunal helse- og omsorgsteneste Bistår kommunene og fylkeskommunene med å gi nødvendig

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer