Rapport frå forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå forprosjekt"

Transkript

1 Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter

2 Innhald Innleiing Samandrag Bakgrunn Samhandlingsreform og forstudie Parallelle prosessar i Helse Førde Mandat og organisering Aktivitetar i prosjektet Delprosjekt Legevaktsentral Legevakt Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Øvrige intermediærsenger Kreftkoordinator Plassering, organisering, bemanning og kostnad/finansiering Spesialisthelsetenester i Sogn Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Delprosjekt 3: Utvikling av standardiserte pasientforløp Oppsummering Vedlegg 1. Rapport om interkommunal legevakt som del av Sogn lokalmedisinske senter, februar Framlegg til særavtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, Føresetnader for drifts- og leigeavtale,

3 Innleiing Prosjektet Sogn lokalmedisinske senter (forkorta Sogn LMS) er eit utviklingsprosjekt med kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik og Helse Førde HF som eigarar. Føremålet er gjennom samarbeid å trygge dei tenestene innbyggjarane i regionen vil ha behov for i framtida, i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma. Prosjektet er delt i tre fasar. Fase 1 forstudien vart gjennomført i tidsrommet september 2011 juni Denne delen av prosjektet skulle avklare kva samhandlingsreforma inneber, kva kommunane kan/bør ta hand om i eigen kommune og kva tenester ein ser behov for å samarbeide om. Kommunane vedtok med utgangspunkt i forstudien kva som skulle utgreiast vidare i fase 2 forprosjektet. Dei tre delane forprosjektet omfattar er: 1) legevakt, legevaktsentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Av dei 7 kommunane er Sogndal og Luster ikkje med på utgreiing av den første delen, med unntak av legevaktsentral. Denne rapporten gjer greie for nærare kartleggingar og vurderingar i høve dei tre aktuelle samarbeidsområda, og den skal gje eit utgangspunkt for fase 3 hovudprosjektet, med konkret planlegging og gjennomføring av dei aktuelle samarbeidstiltaka. 1 Samandrag Frå august 2012 til oktober 2013 har dei 7 kommunane i indre Sogn, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik, saman med Helse Førde gjennomført eit forprosjekt for nærare utgreiing av samarbeidsområde i samsvar med konklusjonane etter gjennomført forstudie. Dei tre delane forprosjektet omfattar er: 1) legevakt, legevaktsentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Av dei 7 kommunane er Sogndal og Luster ikkje med på utgreiing av den første delen, med unntak av legevaktsentral. Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert legevaktsentral ved Lærdal sjukehus for dei sju kommunane: Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Aurland og Lærdal. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med naudsynte faglege ressursar i hovudprosjektfasen som skal ta ansvar for planlegging, organisering og drift av legevaktsentralen. Det vert etablert interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus for dei tre kommunane Årdal, Aurland og Lærdal i tråd med rapport frå arbeidsgruppe. Framlegg til avtale mellom Helse Førde og kommunane vert lagt til grunn for etablering av 5 senger for øyeblikkeleg hjelp. Tal senger er eit utgangspunkt og kan vere avhengig av kor mange kommunar som sluttar seg til. Det er behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. Det bør tilsetjast tilsynslege i 20 % stilling. 2

4 Prosjektgruppa meiner at ei satsing på ein kommunal leiar/koordinator for alle interkommunale tenester (50 % stilling) vil kunne ivareta tilbodet på systemnivå og vere eit operasjonelt bindeledd både mot kommunane og mot Helse Førde. Det bør også setjast ned ei felles faggruppe og ei styringsgruppe for alle interkommunale tilbod ved Sogn LMS med representantar frå både kommunane og Helse Førde. Det bør i neste fase gjerast ei grundig vurdering av behovet for rehabiliteringsplassar i den enkelte kommunen og eventuelt kva ein kan oppnå med eit interkommunalt samarbeid på dette fagområdet. I dette ligg å identifisere behov, kompetansekartlegging, lokalisering, dimensjonering og kostnad. Det bør i hovudprosjektet også utgreiast eit samarbeid innan psykisk helse/rus i relasjon til Sogn lokalmedisinske senter. Det vert tilsett kreftkoordinator for kommunane Aurland, Lærdal og Årdal lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Lønsmidlar tilsvarande 50 % stilling vert finansiert av Kreftforeninga. Det må vere rom for seinare tilslutning frå andre kommunar. Partane bør legge til grunn framforhandla føresetnader for ein drifts- og leigeavtale. Samarbeidet skal organiserast etter ein vertskommunemodell. Det må arbeidast vidare med å utgreie kostnadene med dei nye tilboda og kostnads-fordelinga mellom kommunane. Randkommunar i den interkommunale legevakta bør ha reduserte kostnader i høve til vertskommunen. Kostnadene med legevaktsentralen kan fordelast pr innbyggjar. Arbeidet med fagnettverk og pasientforløp skal vidareførast i hovudprosjektet Behov for kartlegging av involvering av ulike faggrupper for å sikre ei tverrfagleg tilnærming må utførast før prosjektet set i gang, eventuelt må ein sjå på ei anna samansetning av gruppa Det er behov for kartlegging av kva som bør vere fokus til gruppene: Kva for pasientar skal ein samarbeide omkring, kva for diagnosar, etc. Det bør sikrast at gruppene er samstemte med andre initiativ i regionen og eventuelle kvalitetsforbetringsprosjekt i Helse Førde. Prosjektet ønskjer at det skal leggjast godt til rette for hospitering mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Ein må sjå på kva som blir gjort innan pasientforløpsarbeid elles i landet: dette gjeld for organisering, kva for pasientar som kan vere aktuelle etc. Arbeidet til denne gruppa må sikre at ein lagar pasientløp som er lett tilgjengelege for dei som skal bruke dei. 2 Bakgrunn 2.1 Samhandlingsreform og forstudie Samhandlingsreforma Samhandlingsreforma er ei retningsreform som blir innført over tid etter oppstarten Reforma skisserer nye fokus og ei rekke nye tiltak for å betre helse- og omsorgstenestene på kort sikt og for å møte dei langsiktige utfordringane som m.a. følgjer av auka tal eldre og eit nytt sjukdomsbilete. Sentralt i reforma er ei gradvis opptrapping av oppgåver i kommunane (før, i staden for og etter sjukehusbehandling). 3

5 Tilbod om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp er den einaste nye konkrete oppgåva kommunane får i den nye helse- og omsorgstenestelova ( 3-5). Helsedirektoratet har gjeve ut ein rettleiar (Helsedirektoratet, 2012) som skal hjelpe kommunane i arbeidet med oppbygging av tilbodet, og dette er nytta som eit grunnlagsdokument for samarbeidsavtalen mellom kommunane og helseføretaka. Rettleiaren vert revidert og endra med bakgrunn i dei erfaringar som kommunane etter kvart får. Kommunale lokalmedisinske senter er peikt på som aktuelle tiltak for å sikre gode og berekraftige løysingar på rett nivå, med den bemanninga og kompetansen som trengst. Slike senter er oftast eit samarbeid mellom fleire kommunar og eit helseføretak. Dei vil kunne tilby mellom anna øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald, observasjonsplassar, rehabilitering, lindrande behandling og lærings- og meistringstilbod. Forstudie Forstudien til prosjektet Sogn LMS vart gjennomført i perioden september juni Føremålet med forstudien var ei avklaring omkring: Kva samhandlingsreforma inneber Type tenester som kan leggjast til eit lokalmedisinsk senter Kva tenester kommunane ynskjer å ta hand om i eigen kommune Vurderingar på eit overordna knytt til mogelege driftsmodellar, organisering og finansieringsalternativ. Forstudien vart avslutta med utarbeiding av ein sluttrapport som vart førelagt alle kommunane i prosjektet med invitasjon om å delta vidare i forprosjektet. Rapporten vart handsama i kommestyra, og det vart vedteke om kommunen skulle delta i neste prosjektfase (forprosjektet) eller ikkje. o Kommunane Aurland ( ), Leikanger ( ), Lærdal ( ), Vik ( ) og Årdal ( ) vedtok vidare deltaking i forprosjektet i alle tre delprosjekta. o Kommunane Luster ( ) og Sogndal ( ) vedtok vidare deltaking i forprosjektet i del 2 og 3, ikkje i delprosjekt 1 med unntak av legevaktssentral (telefonsentral). 2.2 Parallelle prosessar i Helse Førde Omstillingsprosjekt i helse Førde I samband med strategien Helse Førde 2020 har det vore arbeidd med omleggingar som vil vere ferdigstilte innan I høve til spesialisthelsetenestilbodet i Sogn er dette hovudtrekka: Gjennomførte endringar og status: Den forsterka fødestova har vorte nedlagd. «God start»-eining er etablert: Barseltilbod, tilbod om ultralyd, følgjeteneste med vidare Talet på sengeplassar ved Medisinsk avdeling hor vorte redusert (frå 23 til 15 inkl. overvaking) Tilbodet ved Ortopedisk avdeling (sengepost, operasjonar, anestesi) er vidareført Støttefunksjonar som radiologi og laboratorium med tilhøyrande bemanning er vidareført Ordninga med to-sjikts vaktordning ved Medisinsk avdeling er vidareført 4

6 Ein vil ha ei rekke polikliniske tilbod ved lokalsjukehuset. Det skal vere desentralisert medikamentbasert kreftbehandling ved lokalsjukehuset. Dialyseeininga skal oppretthaldast og vidareutviklast. Det er utvikla nye seleksjonsrutinar i høve til kva øyeblikkeleg hjelp-innleggingar som kan skje ved lokalsjukehuset. Det er fastsett nye rutinar for slagbehandling. Det er eit siktemål å gje dei meste vanlege spesialisthelsetenestene til store brukargrupper desentralt. Ein nærare omtale av aktuelle spesialisthelsetenester i Sogn er gitt i punkt 3.7. Arealprosjekt ved Lærdal sjukehus Det blir hausten 2013 arbeidd med ein arealplan for Lærdal sjukehus, som må vere avstemt med prosjektet Sogn lokalmedisinske senter så langt som mogleg. Prosjektet har vore representert i arealgruppa og aktuelle undergrupper (legevakt/poliklinikkar og medisinsk sengepost), og det har vore god kommunikasjon mellom prosjekta. 2.3 Mandat og organisering Mandatet for arbeidet følgjer av prosjektplanen for forprosjektet som vart godkjent av styringsgruppa i februar På bakgrunn av endringar i mellom anna organisering, prosjektstab og framdrift er det utarbeidd eit tillegg til prosjektplanen med oversyn over dei aktuelle justeringane. Prosjektmål i forprosjektet Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Utvikle gode tilbod i Sogn LMS slik at pasientane får naudsynte helsetenester på rett nivå til rett tid. Leggje til rette for etablering av interkommunal legevakt for dei kommunane som ynskjer det, og utvikling av tilbod om tenestekjøp for dei kommunar som ikkje deltek i legevaktsordninga. Leggje til rette for etablering av akuttsenger og intermediære senger for dei kommunane som ynskjer dette. Etablere modell for drift, finansiering, organisering samt bemanning. Utgreie og leggje til rette for samarbeid med kommunehelsetenesta og Sogn LMS Sogn LMS skal ha som mål å skape auka interesse for pleie- og omsorgsoppgåver og slik bidra til robuste og interessante fagmiljø Sogn LMS skal ha fokus på høg kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene. Leggje til rette for utvikling av pasientretta tenester knytt til ulike diagnosegrupper Leggje til rette for etablering av felles fagnettverk for ulike diagnosegrupper/pasientgrupper på tvers av kommunegrensene. Utvikle samarbeid og samhandlingsrutinar med fastlegane Leggje til rette for systematisk kompetanseheving på område der ein ser behov for auka kunnskap og utdanning Leggje til rette for samarbeid kring opplæring og kurstilbod mellom kommunar og kunnskapsleverandørar som t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helse Førde HF og Fylkeskommunen. 5 Utvikle standardiserte pasientforløp som gir auka tryggleik og betre tenester for pasientane og pårørande. Utvikle gode rutinar med fokus på informasjon og auka føreseielegheit for pasientane og pårørande. Leggje til rett for betra koordinering mellom ulike tenestenivå Utvikle og styrkje det faglege miljøet i den einskilde kommune og i regionen Leggje til rette for implementering av forløpa i dei einskilde kommunane

7 Sogn LMS Vedtak i dei sju kommunestyra Forstudierapporten er handsama i dei sju kommunane sine kommunestyre og alle har teke avgjerd om vidare deltaking i prosjektet. Som nemnd er Sogndal og Luster berre med i delprosjekt 2 og 3. I delprosjekt 1 er desse kommunane med i arbeidet med legevaktsentral (telefon) i Lærdal. Organisering av prosjektet Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp ved Lærdal sjukehus På sikt: Kommunale intermediærsenger ved Lærdal sjukehus Delprosjekt 1 Interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus Legevaktsentral (telefon) ved Lærdal sjukehus Delprosjekt 2 Fagnettverk Delprosjekt 3 Standardiserte pasient- forløp Prosjekteigarar Deltakande kommunar v/ordførar og Helse Førde HF v/adm. dir. Prosjektansvarleg Lærdal kommune Styringsgruppe Adm. leiarar i deltakarkommunane, utviklingsdirektør i Helse Førde HF og brukarrepresentant Prosjektleiar Prosjektstab/-støtte Prosjektgruppe Helse- og oms.leiarar og helsepersonell i deltakarkommunane, deltakarar frå spes.helsetenesta, brukar- og tilsetterepresentant Arbeidsgrupper 1)Interkommunal LV 2) Akutt- og intermediærsenger 3)Organisering og drift Arbeidsgruppe Etablering av fagnettverk Arbeidsgruppe Standardiserte pasientforløp 6

8 Medlemmer i dei ulike gruppene STYRINGSGRUPPE* Rådmann Lærdal kommune Rådmann Årdal kommune Ass. rådmann Aurland kommune Ass. rådmann Luster kommune Rådmann Sogndal kommune Rådmann Leikanger kommune Rådmann Vik kommune Utviklingsdirektør Helse Førde * Representant brukarutvalet S og Fjordane NAMN Alf Olsen jr (leiar) Frank Westad Norunn Haugen John Olaf Røhme Jostein Aanestad Odd Arve Rakstad Oddbjørn Ese Anne Kristin Kleiven Jarle Vindedal * Sjå opphavleg prosjektplan. Ny frå oktober 2013 PROSJEKTLEIING OG PROSJEKTSTAB * Prosjektleiar Prosjektmedarbeidar Ekstern prosjektstøtte Ekstern prosjektstøtte NAMN Vidar Roseth, Helse Førde Margun Thue, Lærdal kommune Helga Lunde, PwC Are Engum, PwC * Sjå opphavleg prosjektplan. Det er gjennomført endringar frå oktober PROSJEKTGRUPPE Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Tenesteleiar Aurland kommune Rådgjevar Luster kommune Kommuneoverlege Sogndal kommune Kommunalsjef Leikanger kommune Omsorgssjef Vik kommune Fagdirektør Helse Førde Klinikkdirektør Helse Førde Seksjonsleiar Helse Førde (Lærdal sjukehus) Representant brukarutvalet S og Fjordane Tillitsv. Norsk sykepleiarforbund Tillitsvald Fagforbundet NAMN Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Kari Voldum Margunn Hillestad Jan Ove Tryti Gunnar Steine Marit Andersen Hans-Johan Bredablik Olav Hesjedal Albert Olaf Fedje John Normann Melheim May Sigrun Winjum Jan Steinar Hole 7

9 ARBEIDSGRUPPENE DELPROSJEKT 1 1)Interkommunal legevakt Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Leiar heimesj.pleien Årdal kommune Ass. rådmann Aurland kommune Fysioterapeut Aurland kommune Kommunalsjef Leikanger kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Helsesjef Vik kommune Dagleg leiar SYS IKL (konsulent) 2)Akutt- og intermediærsenger Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Fagdirektør Helse Førde Klinikkdirektør Helse Førde Samhandlingssjef Helse Førde 3)Organisering og drift Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Viseadm. dir Helse Førde Direktør Drift og eigedom Helse Førde Samhandlingssjef Helse Førde DELPROSJEKT 2** (FAGNETTVERK) Avdelingssjukepleiar Aurland kommune Heimesjukepleie Leikanger Kommune Sjukepleiar/fagutviklar Luster kommune Avdelingsleiar Lærdal kommune Avd. sjukepleiar sjukeheim Sogndal kommune Soneleiar heimesjukepleien Sogndal kommune Avd. sjukepleiar Årdal kommune DELPROSJEKT 3** (PASIENTFORLØP) Sjukepleiar Aurland kommune Sjukepleiar sjukeheimen Leikanger kommune Leiar Sjukeheimteneste Luster kommune Avdelingssjukepleiar Lærdal kommune Avdelingssjukepleiar Lærdal kommune Kommunelege Sogndal kommune Avd. sjukepleiar sjukeheimen Vik kommune Avd. sjukepleiar Heimetenesten Vik kommune Årdal Legekontor Årdal kommune NAMN Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Monica Østerbø Norunn Haugen Monique Huetink Gunnar Steine Leiv Erik Husabø Helge Johan Bjordal Helge Ulvestad Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Hans-Johan Breidablik Olav Hesjedal Vidar Roseth Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Vidar Vie Arild Fålun Vidar Roseth NAMN Ingrid Finden Bekkedal Kathrine Sørum Tone Kristin Thomassen Inger Therese Sanden Williams Vivian Kvam Jorunn Seim Ann Siri Øvregard NAMN Linda Mannes Elin Christiansen Kari O. Paulsen Jorunn Dalaker Hrafnhildur Yr Elvarsdottir Marit Innerby Isaksen Hilde Tenold Torunn Ruud Liv Jevnaker **I praksis har det vore fellessamlingar for delprosjekta 2 og 3. 8

10 2.4 Aktivitetar i prosjektet Møteverksemd Organ Tal Kommentarar Eigarmøte 3 Status og framdrift Styringsgruppa 4 Rapportering Prosjektgruppa 4 Arbeidsmøte, rapportering frå delprosjekta Delprosjekt 1 8 Øhjelp/legevakt/lv-sentral. Planlegging, særavtale,forhandlingar, arealvurderingar Delprosjekt 2 og 3 4 Fellesmøte Seminar 1 Ved oppstart Kommunebesøk 7 Prosjektleiinga har orientert om prosjektet. Kommunestyre og folkemøte. Sogn regionråd 2 Orientering I tillegg har prosjektleiinga hatt fleire samarbeidsmøte med Helse Førde. Det er gjort utgreiingsarbeid knytt opp mot interkommunal legevakt og legevaktsentral. I samband med utgreiinga av legevaktsentral har kommunane representert ved rådmenn, kommunlegar, kommunalsjefar og Fylkesmannen hatt to samlingar. I den fyrste samlinga var Helsedirektoratet invitert for å gå gjennom nye forskriftskrav i samband med innføring av naudnett. Den andre samlinga la prosjektleiinga fram eit framlegg til interkommunal legevaktsentral for Sogn. Utgreiinga inkluderte vurderingar i høve organsiering, lokalisering, kvalitet og kostnad. Kommunikasjonsaktivitetar Det er laga ein logo for Sogn lokalmedisinske senter. Det er skrive eitt lesarinnlegg som vart teke inn i Sogn avis: Sogn lokalmedisinske senter samarbeid om framtidas helsetenester i Sogn. Det vert arbeidd med ein kronikk som er planlagt publisert i slutten av november Det er gjort endringar i prosjektet i perioden. Frå september 2013 er prosjektleiinga styrka med ressursar frå Helse Førde og Lærdal kommune (viser til 2.3) Årsaka til endringa er fleire, mellom anna kan ein ha undervurdert ressursbehovet frå starten. Men hovudårsaka til endringa er å sikre framdrift, nok ressursar og fagleg kompetanse i prosjektet. Noverande organisering er planlagt å halde fram til 1. mars

11 3 Delprosjekt Legevaktsentral Legevaktsentralen for indre Sogn var tidlegare lokalisert ved sjukehuset i Lærdal. Frå hausten 2012 vart sentralen flytta til AMK i Førde. Helse Førde har sagt opp gjeldande avtale om medisinsk naudmeldeteneste frå Helseføretaket tilbyr vidare drift fram til november 2014 etter same modell som i dag, men med ein kostnadsauke for kommunane frå 68,74 kr per innbyggar til 110 kr per innbyggar. Denne prisen gjeld fram til Deretter er det, på grunn av forskriftskrav som bygger på det nye naudnettet og heildøgnsdrift, varsla ytterlegare kostnadsauke for kommunane. I samband med innføring av nytt naudnett i kommunar og helseføretak har kommunane vore oppmoda av Helsedirektoratet til å ta ei avgjerd om korleis ein vil organisere seg og dimensjonere legevaktsentralar. For Helsedirektoratet er det sentralt å få oversikt over tal legevaktsentralar og kor mykje utstyr som skal setjast i bestilling. Utstyret for kontrollromma vart levert kostnadsfritt dersom kommunane gav tilbakemelding til direktoratet innan september Forskriftskrav til legevaktsentralar er mellom anna at svarstaden uansett tid på døgnet skal vere utstyrt med kontrollromløysning/operatørarbeidsplasser samt funksjonalitetskrav som vert stilt til kommunikasjonsberedskap. Krava i samband med innføring av nytt naudnett er så krevjande, både med omsyn til kompetanse, utstyr og økonomi, at små kommunar vil ha vanskar med å løyse legevaktsentraltenester utan å inngå samarbeid med fleire. Helsedirektoratet tilrår eit nedslagsfelt på meir enn innbyggarar per legevaktssentral for å sikre robuste løysingar. Lærdal kommune inviterte dei seks øvrige samarbeidskommunane til å inngå avtale om felles legevaktsentral ved Lærdal sjukehus frå november Alle kommunane i regionen har gitt tilbakemelding om at dei ønskjer å slutte seg til etablering av Sogn legevaktsentral. Fire av desse har gitt tilbakemelding om at dei melder seg på eit slikt samarbeid med nokre atterhald. Dette gjeld mellom anna fagleg kvalitet, kostnad og medverknad på utforming og dimensjonering av tilbodet. Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert legevaktsentral ved Lærdal sjukehus for dei sju kommunane: Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Aurland og Lærdal. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med naudsynte faglege ressursar i hovudprosjektfasen som skal ta ansvar for planlegging, organisering og drift av tilbodet. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med dette tillegget Det må i hovudprosjektet vere ein prosess der ein utarbeider avtale for kjøp av tenester, kostnadfordeling, kvalitet og innhald. Skriv av er for dei aktuelle kommunane (Vik, Leikanger, Sogndal og Luster) førande for vidare arbeid med legevakttelefon, jmf vedlegg til rapporten. 10

12 3.2 Legevakt Ei eiga arbeidsgruppe har vore nedsett for å vurdere mogelege alternativ for eit interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn. Arbeidsgruppa har lagt fram ein sluttrapport for arbeidet, med tilrådingar for det vidare arbeidet (vedlegg 1). For kommunane Årdal, Lærdal og Aurland er det fagleg semje om etablering av interkommunal legevakt knytt til Lærdal sjukehus. Tilgrensande kommunar har gjennom forstudien vist interesse for delprosjektet og har delteke i prosessen. I arbeidet har prosjektgruppa hatt fleire møte med Helse Førde som vil stille eigna lokale, utstyr og ressursar til rådvelde. Ved å etablere ei interkommunal legevakt ved Sogn lokalmedisinske senter, er eit viktig grunnlag lagt for vidare etablering av legevaktssentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og andre intermediærfunksjonar. Samlokalisering av legevakt og legevaktsentral vil kunne heve fagnivået for begge. Samtidig vil legevaktsentralen ivareta samordning av kommunale helsetenester på ein god måte. I eigarmøte i april 2013 vart det lagt fram eit ønskje om å utgreie to legevaktslokasjonar i Sogn. Argumentet for dette ønsket var å gi Vik kommune eit alternativ for legevakt i eigen region. Dei to aktuelle lokasjonane er Sogndal legekontor og Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Ved å organisere legevakta slik, vil ein til dømes kunne samordne legevakta på natt mellom dei to lokasjonane. I tillegg vil ein kunne samarbeide om ferie- og høgtidsavvikling. Dette fører med seg ei meir rasjonell bruk av legeressursar, det vil gi mindre vaktbelastning, og det vil gi ein økonomisk vinst for dei samarbeidande kommunane. Prosjektleiinga valde å ikkje gå djupare inn i dette alternativet, fordi det utløyste sterke motargument og det verka forstyrrande på dei andre prosessane. Denne løysinga er difor ikkje lagt fram som eit aktuelt alternativ no, men kan takast opp att seinare om det er grunnlag for det. Vurderingar i høve til areal: I høve til legevakt/legevaktsentral og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonsplassar, er det førebels skissert løysingar som vist under. Det skal arbeidast vidare med dette i arealprosjektet fram mot årsskiftet, og dei endelege løysingane må falle på plass i hovudprosjektet. Plan 1 med legevakt/legevaktsentral 11

13 Arbeidsgruppe har utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester med Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale». (Vedlegg 3) Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus for dei tre kommunane Årdal, Aurland og Lærdal i tråd med rapport frå arbeidsgruppa. Det er behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. Vedtak i styringsgruppa: Styringsguppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med denne presiseringa (understreka) Knytt opp mot døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, vil det vera behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. 3.3 Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Kommunane si plikt til å tilby øyeblikkeleg hjelp på døgnbasis Frå 2016 får kommunane plikt til å etablere tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald. Plikta er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester, 2012, 3-5. Kommunane får øyremerka statleg tilskot som stimulans til å komme i gang med ordninga tidlegare, slik at ein vil få ei gradvis innføring. Frå 2016 går tilskotet inn i rammetilskotet. Det øyremerka tilskotet vert tildelt kommunane etter søknad. For å få utbetalt midlar må kommunane dokumentere at dei har sett i verk tiltak eller har forpliktande planar for etablering av eit slikt tilbod. Dette skal dokumenterast gjennom samarbeidsavtale mellom kommunen og helseføretaket. Val av modell Arbeidsgruppa har vurdert fleire modellar for å imøtekomme lovkravet. Alle modellane har som utgangspunkt at tilbodet vert lokalisert til sjukehuset i Lærdal, då dette har vore mandatet til forprosjektet. Arbeidsgruppa har teke utgangspunkt i ein modell som samarbeidskommunar i Nordfjord og Helse Førde har utvikla. Denne modellen er vedteken og starta opp ved Nordfjord sjukehus lokalisert i Medisinsk avdeling. Modellen omfattar kjøp av sjukepleiepleietenester og alle støttetenester frå Helse Førde. Legeressursane i tilbodet er kommunale. Ved modellvurderingar for tilbodet i Nordfjord kom det fram at det ikkje er aksept i helseføretaket for å stille med legeressursar inn i tilbodet, men at det er naturleg at kommunale legar har ansvaret for dei kommunale sengene med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Med bakgrunn i dette har arbeidsgruppa vurdert moglege løysingar for å få dekka personalbehovet og moglege plasseringar i sjukehuset. Det er krav om at sjukepleiar skal vere tilstade heile døgnet. 12

14 Vidare er det krav til dagleg legevisitt, og at lege er tilgjengeleg heile døgnet, med ei utrykningstid på under ein time. Arbeidsgruppa har konkludert med at det er naudsynt å etablere og starte opp interkommunal legevakt i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland for å få til denne modellen. Ein har behov for å samlokalisere legevakt og eit ØH-tilbod for å ha god og robust beredskap for akutte behov ved ØHsengene. Vurderingar omkring sengetal Arbeidsgruppa har vurdert kor mange sengeplassar eit døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp bør ha. Det er teke utgangspunkt i tal liggedøgn per år, som er lagt til grunn av Helsedirektoratet i samband med berekning av øyremerka tilskot til ordninga. Desse går fram av tabellen nedanfor. Kommune Tal liggedøgn Lærdal 124 Årdal 318 Aurland 94 Leikanger 120 Vik 175 Sum 831 Dersom ein legg til grunn at alle dei 5 kommunane er med i samarbeidet, vil dette utgjere eit behov for 3 senger (831/365 = 2,3) dersom innleggingane fordeler seg nokså jamt utover året. Ein må rekne med at det vil vere variasjonar i behovet, og at det difor må vere ein ekstra kapasitet og beredskap for å handtere dette. Vidare er det ønskjeleg å kunne ha høve til å leggje inn pasientar til observasjon før eventuell sjukehusinnlegging, eller etter utskriving frå sjukehus. Det kan også vere at andre kommunar enn dei 5 vil vurdere å slutte seg til samarbeidet etter ei tid. Ein har difor kome til at det bør etablerast eit tilbod med 5 sengeplassar for øyeblikkeleg hjelp/observasjon. Dette vil gje tilstrekkeleg kapasitet til å møte kommunane sine plikter og ha ein tenleg fleksibilitet. Ein legg til grunn at det dei bemanningsmessige kostnadene vil vere dei same ved 5 som ved 4 senger. Skilnaden i kostnader vil dermed vere knytt til arealleige (totalt ca kr). Dersom Vik kommune ikkje er aktuell for samarbeidet, bør det vurderast om tal senger skal reduserast til 4. Status i arbeidet Arbeidsgruppa har utarbeidd eit framlegg til «Særavtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp» (Vedlegg 2). Denne omfattar mellom anna kva pasientgrupper som er omfatta av tilbodet, innhaldet i tenestetilbodet, ansvarstilhøve, organisering og finansiering. I tillegg omhandlar avtalen Helse Førde sitt ansvar. Arbeidsgruppa har utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester med Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale». (Vedlegg 3) 13

15 Arbeidsgruppa har sett på organseringa av bemanning av tilbodet og synergiar ved samlokalisering av legevakt, legevaktsentral og kommunale senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. At sengene skal leggjast til medisinsk avdeling, er først og fremst ein styrke, men også ei stor utfordring. Personalet vil i det daglege måtte skilje mellom spesialisert og kommunal tenesteyting. Ulike datasystem, dokumentasjon og kommunikasjon vil også krevje særleg kompetanse og struktur. Samstundes vil samlokaliseringa med medisinsk avdeling og interkommunal legevakt trygge personalet og sikre kravet om forsvarlege tenester, til dømes med rask respons frå legar ved behov. Vurderingar i høve til areal: Det er lagt opp til at dei kommunale sengene skal leggjast i tilknyting til medisinsk sengepost: Plan 2 med døgntilbod for øyblikkeleg hjelp/observasjonssenger Prosjektgruppa tilrår: Framlegg til avtale mellom Helse Førde og kommunane vert lagt til grunn for etablering av 5 senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Tal senger er eit utgangspunkt og kan vere avhengig av kor mange kommunar som sluttar seg til. Prosjektgruppa meiner også at ei satsing på ein kommunal leiar/koordinator for alle interkommunale tenester vil kunne ivareta tilbodet på systemnivå og vere eit operasjonelt bindeledd både mot kommunane og mot Helse Førde. Det bør også setjast ned ei felles faggruppe og ei styringsgruppe for alle interkommunale tilbod ved Sogn LMS med representantar frå både kommunane og Helse Førde. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa i forprosjektrapporten, men med dette tillegget Hovudprosjektet må utgreie korleis ein kan få på plass god kommunal styring av Sogn LMS. 3.4 Øvrige intermediærsenger I forprosjektet er det ikkje gjennomført konkret planlegging av andre intermediærsenger i Sogn LMS. Sjølv om dette ikkje er planlagt ved oppstart med unntak av øyeblikkeleg hjelp-/observasjonssenger, har det vore diskusjonar knytt til framtidig behov for andre intermediære senger. Eit tema har vore 14

16 rehabilitering, og i kartlegginga som vart gjort i samband med forstudien kom det fram at alle dei sju kommunane ser på rehabilitering som eit område eigna for samarbeid. Prosjektgruppa vil understreke behovet for eit tilbod om intensiv rehabilitering for nokre pasientgrupper, t.d. hjerneslagpasientar. Det har ikkje vore kapasitet til å arbeide vidare med dette i forprosjektet. Det er heller ikkje avklara om det kan vere mogleg med ei kopling i høve til rehabiliteringsfunksjonane ved sjukehuset. Prosjektgruppa tilrår : Ein gjer i neste fase ei grundig vurdering av behovet for rehabiliteringsplassar i den einskilde kommune og eventuelt kva ein kan oppnå med eit interkommunalt samarbeid på dette fagområdet. I dette ligg å identifisere behov, kompetansekartlegging, lokalisering, dimensjonering og kostnad. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med dette tillegget Det skal gjerast ei vidare utgreiing innan psykiatri og rus i høve intermediære senger 3.5 Kreftkoordinator I arbeidsgruppa for interkommunale tenester vart det lagt fram eit behov for å gå saman om å etablere tenester til pasientar i alle forløp av kreftsjukdom. Årdal og Lærdal har ikkje frikjøp av tid for kreftsjukepleiar medan Aurland har frikjøp i 20 % stilling. Kommunane har godt etablerte lokale nettverk i kreftomsorg. ÅLA-kommunane har søkt om støtte frå Kreftforeninga til lønsmidlar til 75 % stilling som kreftkoordinator lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Ved at kommunar går saman om å løyse helseoppgåver vil ein kunne lyse ut høgre stillingsprosentar enn om kommunane står aleine. Ein vil oppnå større grad av kontinuitet i oppgåvene og få dagleg tilgjengelegheit. Det kan på sikt vere aktuelt å utvide stillinga til 100 %, men då med eit anna fagfelt i tillegg til kreft. Til dømes kan ernæring og spesiell kompetanse på dette kombinerast inn i ei slik stilling. Å ha denne funksjonen knytt til Sogn LMS gir kommunane ein naturleg base for samdrift, og nærleik til interkommunale senger og spesialisthelsetenesta. Sentrale oppgåver og verkefelt Kjenne godt til og ha oversikt over kommunane sine ressursar Ambulere ut i heimar og vere den som får alle meldingar om behov for tenester innan kreftomsorg Det skal vere kort responstid frå eit behov vert meldt til tiltak vert sett i verk Vere buffer for kommunane når nettverket i kreftomsorg ikkje er på jobb, har ferie eller permisjon. Dette vil vere med å gjere tenestene våre meir robuste. Sikre tverrfagleg kompetanse rundt pasienten med Nav, fastlege, ergoterapi, fysioterapi, helsesøster, skule og barnehage. Etablere gode og heilskaplege pasientforløp. Vere ein ekstra ressurs i sjukdomsforløpet slik at pasienten og nettverket rundt er trygga Sikre at born og unge pårørande får oppfølging. Sorgarbeid under og etter forløp 15

17 Vere ein aktiv part ved utarbeiding av årlege felles kompetanseplanar for ÅLAkommunane Koordinere og syte for vedlikehald av utstyr. Årsrapport for stillinga med fokus på dei ovanfor nemnde punkta og utarbeide handlingsplan for neste år Kommunane har fått innvilga midlar til å dekke lønskostnader for 50% av 75% stilling. Resten må kommunane dekke i fellesskap. Prosjektgruppa tilrår: Det vert tilsett kreftkoordinator for kommunane Aurland, Lærdal og Årdal lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Lønsmidlar tilsvarande 50 % stilling vert finansiert av Kreftforeninga. Det må vere rom for seinare tilslutning frå andre kommunar. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa ser positivt på at tre kommunar samarbeider om stillinga som kreftkoordinator lokalisert til Sogn LMS. 3.6 Plassering, organisering, bemanning og kostnad/finansiering Plassering Sogn LMS er planlagt organisert som eit interkommunalt samarbeid. Senteret vert lokalisert til Lærdal sjukehus: legevaktsentral (telefon) og interkommunal legevakt samlokalisert i poliklinikkarealet i fyrste etasje øyeblikkeleg hjelp døgntilbod vert lokalisert til medisinsk sengepost i andre etasje Organisering Gjennom arbeidet med Sogn LMS har det kome fram at dette er det som kjem til å bli den mest sannsynlege løysinga frå og med etableringa av tilbodet 1.oktober/ november Legevaktsentralen (telefon) er planlagd som eit samarbeid mellom alle sju kommunane Det er eit myndigheitskrav om døgnbemanna legevaktsentral (telefon) Interkommunal legevakt ved Sogn LMS er planlagd som eit legevaktsamarbeid utanfor ordinær arbeidstid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, men det er mogeleg at andre kommunar kan slutta seg til seinare Den interkommunale legevakta skal ta imot pasientar etter ordinær arbeidstid. Kvardagar opnar legevakta kl. 15:30. Laurdag, søndag og helgedagar er legevakta døgnopen. Døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp er planlagt som eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal, Årdal og Leikanger, eventuelt også Vik. Når det gjeld andre intermediære senger, er dette ikkje planlagd inn i tilbodet på dette tidspunktet, men vil eventuelt kome inn i Sogn LMS seinare. Bemanning overordna framstilling Ved bemanning av legevaktssentral, legevakt og øyeblikkeleg hjelp-senger vil ein gjere seg nytte av sambruk av personale tilsett ved dei kommunale tilboda. I tillegg vil ein gjennom avtale med Helse Førde få nytte personale ved medisinsk avdeling til å bemanne øyeblikkeleg hjelp-sengene. Lege som har ansvar for øyeblikkeleg hjelp -sengene vil vere ein lege tilknytt kommunale legetenester i Lærdal på dagtid, mens det utanom ordinær arbeidstid vil vere lege i legevakt. 16

18 I denne framstillinga ser ein bemanninga av Sogn LMS og kvar ein skal fordele kostnadane: Figuren viser bemanning og kostnadsfordeling for Sogn LMS Ein treng bemanning for desse funksjonane: Leiing Koordinator/leiar i 50 % stilling for alle delfunksjonane Dagleg leiar for legevaktsentral og legevakt i 50 % stilling Legevaktssjef (lege) i 20 % stilling Helsepersonell i eit samla tilbod Tilsynslege for dei kommunale sengene i 20 % stilling Sjukepleiarar og anna helsepersonell tilknytt dei kommunale sengene o Leigeavtale med Helse Førde for leige av helsepersonell tilknytt medisinsk avdeling i Lærdal sjukehus o Sjukepleiar ved legevaktsentralen skal ha ansvar for desse sengene på nettene måndag til torsdag Legar ved legevakt o Ein lege i vakt måndag til fredag frå 15:30 til 08:00. Laurdag, søndag og helgedagar heile døgnet o Vert dekka av dei samarbeidande kommunane Anna helsepersonell ved legevakt o Sjukepleiar tilknytt legevaktsentralen vil hjelpe legen i legevakta om det er høve til dette 17

19 Helsepersonell ved legevaktsentral o Ein sjukepleiar alle dagar og heile døgnet for å innfri krav om døgnkontinuerleg drift av legevaktstelefon o Ein ekstra sjukepleiar eller anna helsepersonell vil krevjast for å ta unna dei tidene av døgnet det er styrst pågang på legevaktselefonen 5 timar på kvardagane måndag til fredag 7,5 timar på laurdag, søndag og helgedagar Bemanning per funksjon sjukepleiar lege kommentar Legevaktsentral 1 2 nokre tider av døgnet Ein sjukepleiar som svarar på telefonen heile døgnet. Kan vere same personen som også hjelper til på legevakta. Legevakt 1 (same som over) 1 Ein lege på vakt utanom ordinær arbeidstid Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Leigeavtale med Helse Førde (sjå kommentar) 1 Sjukepleiarar på medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus arbeider ved desse sengene, drifts- og leigeavtale med Helse Førde. Ansvarleg lege på dagtid går visitt og må eller vera tilgjengeleg og ha ei utrykningstid på under ein time. Utanom ordinær arbeidstid har legevaktslege ansvaret. Bemanning detaljerte bemanningsplanar Bemanninga i Sogn LMS er lista opp for personell tilknytt dei ulike, sjå figur over. Vi tek her ikkje med dei som har eit leiingsansvar (leiar/koordinator av Sogn LMS, dagleg leiar ved legevakta og legevaktssjef) eller bemanninga ved sengene i det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet. Her vert bemanning av pleiepersonell leigd gjennom avtale med Helse Førde. Elles stiller Sogn LMS med Tilsynslege i 20 prosent stilling på dagtid Legevaktslege har ansvar utanom ordinær arbeidstid sjukepleiar på natt måndag til torsdag, same som har ansvar for legevakttelefon Figurane under viser bemanninga ved legevaktsentral og legevakt. Utrekningar av turnus viser at ein treng 12 personar for å kunne dekke turnusen til legevaktsentralen. 18

20 Personellbehov for legevaktsentral Sjukepleiarar/anna helsepersonell Vakt tid tal timar/vakt timar /veke timar per turnus pers Veke dagvakt 08:00-15:30 1 7,5 37,5 225 Veke kveldsvakt 1 15:30-22:00 1 6,5 32,5 195 Vakt kveldsvakt 2 17:00-22: Helg dag 08:00-15:30 1 7, Mellomvakt 1 7, Helg kveld 15:30-22:00 1 6, Nattevakt 22:00-08: Sum timar Stillingsprosent: 585,9 585 Figuren viser vakt for sjukepleiarar eller anna helsepersonell ved legevaktsentralen. Det vert sambruk av personell mellom legevaktsentral og legevakt, og mellom legevaktsentral og øyeblikkeleg hjelp døgntilbod på natt måndag til torsdag. Det er legane tilsett i dei samarbeidande kommunane som dekker legevaktene. Det vert ei reduksjon i talet på vakter for den enkelte lege. Personellbehov for legevakt Lege Frå Til Timar 1. Ordinære vakter 2. Ekstra pga dag før helgedagar Kveld: 15:30 23:00 7,5 Natt: 23:00 08:00 9,0 Helg Dag/Kveld: 08:00 23:00 15,0 Helg natt: 22:30 08:00 9,5 3 dagar per år: 08:00 15:30 7,5 3. Helgedag, aktiv vakt dag: heile 15,0 døgnet Figuren viser vaktene for legane ved legevakta. Dei same legane skal ha ansvaret også for pasientane som ligg i dei kommunale sengene. Kostnader knytt til Sogn LMS Sidan alle kostnadene til Sogn LMS ikkje skal fordelast på alle kommunane vil vi her setje opp eit totalt reknestykke med pris for heile Sogn LMS. Vi vil også setje opp eit reknestykke over kva dei ulike delane av Sogn LMS vil koste og utifrå desse kostnadane kan vi også setje opp eit kostnadsestimat for kvar kommune. Atterhald: Prosjektet kan ikkje vite sikkert om den endelege tilslutninga blir som skissert. Oppstillinga er meint som eit estimat, og tar utgangspunkt i det vi veit om kostnader i dag. Endeleg pris kan bli ein annan enn det vi her presenterer. Ved ynskje om innsyn i utrekningane og døme på andre fordelingsprinsipp ber vi om at de tar kontakt med prosjektet. Årleg driftskostnad Sogn LMS Det er nedanfor gitt eit overslag over totale kostnader. Modellen har som utgangspunkt at både legevaktsentral og legevakt ligg ved Sogn LMS. Kostnadene med kjøp av tenester frå Helse Førde er 19

21 basert på framlegg til føresetnader for ein drifts- og leigeavtale, jfr vedlegg til forprosjektrapporten. Prosjektgruppa tilrår at partane legg desse føresetnadene til grunn. Figuren viser ny nettokostnad for heile tilbodet om ein trekk frå kostnadane kommunane har i dag for legevaktsentral og legevakt. Oversynet bygger på at 3 kommunar samarbeider om legevakt, 7 om legevaktsentral og 4 om øyeblikkeleg hjelp-tilbodet. Det er i oversynet ikkje teke omsyn til dei nye kostnadene ein eventuelt ville ha fått ved levering av legevaktsentraltenester frå Helse Førde frå november Desse vil utgjere om lag 3,2 millionar kr for dei aktuelle kommunane. Fordelingsnøklar På grunn av synergiar i tilbodet vil ei konkret utrekning og vekting av arbeidsinnsats kostnad ved dei ulike tilboda vere utfordrande. Vi kan her kum kome med eit estimat. For eksempel er det vanskeleg å sei heilt sikkert om sjukepleiaren ved legevaktsentralen vil kome til å arbeide 40 eller 50 prosent også ved legevakta. Like vanskeleg er det å seie korleis arbeidet vil vere på natta. Kor mykje av arbeidet vil vere å svare på legevaktsentralen og kor mykje av arbeidet vil vere ved dei kommunale sengene? Vi set her opp nokre forslag til fordelingsnøklar og ser for oss ei evalueringsperiode etter at tilbodet er etablert. Fordelingsnøkkel fordeling i kostnader mellom deltilboda Vi har delt Sogn LMS inn i 4 delar: legevaktsentral (LVS) interkommunal legevakt (LV) øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (ØH-D) andre samhandlingsfunksjonar (andre) Nokre av tilboda bruker same personell og vi vil derfor skilje ut dei delane det er sambruk for å fordele kostnadene på ein god måte. 20

22 Desse delkostnadane er skilde ut for fordeling mellom dei ulike deltilboda 1) sjukepleiar/anna helsepersonell på natt (Spl natt) 2) sjukepleiar/anna helsepersonell dagtid og kveld (Spl dag/kv) 3) dagleg leiar for legevakt/legevaktstelefon (Dag.l. LVS/LV) 4) Kjøp av tenester frå Helse Førde til legevakt og legevaktsentral (HF: LV/LVS) 5) koordinator/leiar for heile Sogn LMS, 50 % stilling (Leiar LMS) Vekting mellom deltilboda med grunn for forslag til vekting: Kostnad LVS LV ØHD Andre Kommentar Spl natt 50 % 50 % Kostnaden er sjukepleiar/anna helsepersonell natt for heile veka. På natt måndag til torsdag sambruk LVS og ØHD. Om ein deler desse nettene utgjer bruken til ØHD 30 %. Prosjektet vel trass dette ei fordeling på for heile tilbodet, då det truleg er meir krevjande på natt å ta seg av ØHD enn LVS. Spl 60 % 40 % Sjukepleiar sitt hovudansvar er bemanning av LVS og dag/kv Dag.l. LVS/LV hjelper i legevakta ved behov. 50 % 50 % Dagleg leiar har eit ansvar for heile tilbodet. Lik deling mellom tilboda her. Flest tilsette ved LVS, men kanskje like stort arbeid med oppfølging av dagleg drift av legevakta. HF: 35 % 65 % Størst del av arealleige ved LV. LVS/LV Leiar LMS % Leiar og koordinator for heile Sogn LMS. Litt av arbeidet inn mot LV og LVS, men her er eigen leiar. Leiing av personell ved ØHD inngår i avtalen med Helse Førde. Totale kostnader per deltilbod Her viser vi utrekna totalkostnad for kvart av tilboda med ei prosentdeling som føreslått i tabellen over. 21

23 Fordelingsnøkkel fordeling av kostnader mellom kommunane Prinsipp ved fordeling: Legevaktsentral fordelt etter innbyggjartal i hovudoversikten på kostnad per kommune o Det er også rekna ut kva fordelinga blir ved: 20% fordelt likt mellom kommunane og 80% etter innbyggjartal 40% fordelt likt mellom kommunane og 60% etter innbyggjartal Legevakt er fordelt 30% likt mellom kommunane, 70% etter folketal 22

24 Øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet er fordelt mellom deltakarkommunane justert for liggedøgn Andre tenester ved LMS t.d. kreftkoordinator og anna er fordelt med 20 % til kvar av kommunane Årdal, Aurland og Leikanger, medan Lærdal betalar 40 % Totalkostnad per kommune Figuren viser total kostnad per kommune. Sum viser total kostnad per år. Under ser ein nettokostnad dersom ein tek høgde for ei annonsert prisauke for legevaktstelefontenestene levert av Helse Førde Figuren viser kostnadsfordeling for legevaktssentral mellom kommunane. Øvste linja viser kostnader ved fordeling på innbyggjartal, linjene under ei fordeling på og 40-60, Prosjektgruppa tilrår: Samarbeidet skal organiserast etter ein vertskommunemodell. Det må arbeidast vidare med å utgreie kostnadene med dei nye tilboda og kostnads-fordelinga mellom kommunane. Randkommunar i den interkommunale legevakta bør ha reduserte kostnader i høve til vertskommunen. Kostnadene med legevaktsentralen kan fordelast pr innbyggjar. Vedtak i styringsgruppa: Kostander og kostnadsfordeling må utgreiast nærare i hovudprosjektet, men i saka til kommunane må det gjevast eit overslag over kostnader totalt og det må synast alternativ for fordeling på kommunane. 3.7 Spesialisthelsetenester i Sogn Sogn lokalmedisinske senter vil bli eit nytt kommunalt tilbod i Sogn som til dels skal utfylle og samspele med aktuelle spesialisthelsetenester i regionen. Det er såleis av interesse å få eit oversyn over kva spesialisthelsetenester som finst og som er under utvikling i Sogn. Lærdal sjukehus: Indremedisinsk døgntilbod (akuttberedskap med anestesilege) 15 sengeplassar Brystsmerter, hjarteinfarkt og hjartesvikt Infeksjonar Lungesjukdomar Polikliniske tenester Gastroenterologisk poliklinikk Hematologi Kardiologisk poliklinikk Enklare utgreiing av lungesjukdomar 23

25 Mage-tarmsjukdomar Blodsjukdomar Geriatri/eldremedisin; akutt funksjonssvikt hos eldre Palliasjon Akutte lette til moderate forgiftingar Akutt hjerneslag: Initial diagnostikk /trombolysebehandling. Rehabilitering etter dag 7. Ortopedisk avdeling 8 ordinære og 10 rehabiliterings-sengeplassar Elektive skulderoperasjonar Kneoperasjoner inkl. proteser Fotoperasjoner Hofteproteser Rehabilitering av kne og hofteopererte Urologiske operasjonar er tilknytt ortopedisk sengepost Slagpoliklinikk (ikkje endeleg avklara) ØNH (avtalespesialist Lærdal sjukehus) Auge (avtalespesialist Sogndal) Gynekologi og fødepoliklinikk Barnepoliklinikk Hudpoliklinikk Ortopedi Fysioterapi til ortopediske pasientar Kirurgi - urologi «God start eining» med barseleining, ultralydundersøking, naudfødestove, følgjeteneste Laboratorie- og røntgentenester, inkl. blodbank Skadepoliklinikk beredskap, stabilisering Dagbehandlingstilbod Dagkirurgi innan ortopedi Dagkirurgi innan urologi Medikamentell kreftbehandling Infusjonspoliklinikk/behandling ( m.a. blodtransfusjonar, biologiske legemiddel) Dialysetilbod (styrka tilbod) Læring- og mestring: KOLS-skule, diabetesskule Indre Sogn psykiatrisenter: Psykisk helsevern og rusbehandling (TSB, tverrfagleg spesialisert rusbehandling) To sengepostar, Indre Sogn psykiatrisenter (ISP) Psykiatrisk poliklinikk for vaksne (ISP) Indre Sogn BUP (ISP) 4 Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Gjennom kartlegginga som vart gjennomført i forstudien vart det kasta lys over eit manglande eller avgrensa fokus på kompetanseutvikling og målretta forbetringsarbeid. Årsakene til dette kan vere fleire, mellom anna vart det trekt fram at det er forholdsvis små fagmiljø, og at det er avgrensa ressurstilgang på forskingskompetanse i kommunane. Utviklinga innan dei kommunale helse- og omsorgstenestene går i retning av eit større ansvar for helseoppgåver og desse vert meir komplekse. 24

26 Intensjonane i samhandlingsreforma går i same retning; kommunane skal ta eit større ansvar for førebygging og avgrensing av sjukdom for innbyggarane, og dette stiller krav til systematisk førebyggingsarbeid der ein treng ytterlegare kunnskap om ulike kroniske sjukdomar og livsstilsutfordringar. Ved å etablere eit delprosjekt knytt til fagnettverk ønskjer ein å etablere system for kompetanseheving og utvikling på tvers av kommunegrenser, slik at ein oppnår betre tenester for innbyggarane og på same tid bidreg til meir effektiv ressursnytting i kommunane. Eit anna perspektiv i dette arbeidet har vore å identifisere eksisterande fagnettverk, og å etablere og utvikle nye fagnettverk der ein ser behov for dette. Det eksisterer allereie kompetanseutviklingstiltak mellom kommunar og helseføretaket, mellom anna fagdagar for legar og sjukepleiarar. Ein kritikk av dette kan vere at det i stor grad er helseføretaket som tek ansvar for desse. For å ha ei likeverdig og gjensidig kompetanseoverføring må begge nivå dele ansvaret for fagdagane. Kommunehelsetenesta har gitt uttrykk for behov for opplæring og kompetanseoverføring gjennom mellom anna vidareføring av fagdagar, auka bruk av hospitering og auka grad av ambulerande verksemd frå spesialisthelsetenesta ut til kommunane. Målsetjingar Sogn LMS skal ha som mål å skape auka interesse for pleie- og omsorgsoppgåver, slik at ein bidreg til robuste og interessante fagmiljø Sogn LMS skal ha fokus på høg kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene Leggje til rette for utvikling av pasientretta tenester knytt til ulike diagnosegrupper Leggje til rette for etablering av felles fagnettverk for ulike diagnosegrupper/pasientgrupper på tvers av kommunegrensene. Utvikle samarbeid og samhandlingsrutinar med fastlegane Leggje til rette for systematisk kompetanseheving på område der ein ser behov for auka kunnskap og utdanning. Leggje til rette for samarbeid kring opplæring og kurstilbod mellom kommunar og kunnskapsleverandørar som t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helse Førde HF og Fylkeskommunen Oppgåver Delprosjektet skulle jobbe med følgjande: Avklare kva som allereie eksisterer av eigna fagnettverk regionalt og nasjonalt, og føreslå etablering av felles nettverk og tilbod på kompetanseutvikling. Avklare kva område som er eigna for felles tenester Avklare kva kommunar som skal ha eit hovudansvar opp mot ulike pasientgrupper Avklare samarbeid med spesialisthelsetenesta i høve til ressursar og kompetanse Sjå på kva andre har utvikla av gode løysningar, og føreslå samarbeid med institusjonar som t.d. Helse Førde og andre lokalmedisinske sentra. Utgreie modell for organisering og finansiering Utforme naudsynt avtaleverk mellom kommunane Status På grunn av ein langvarig prosess med å finne deltakarar til arbeidsgruppa for fagnettverk kom første møte i stand den Til saman vart det halde 4 møte. Det har kome fram framlegg om større 25

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leiv Erik Husabø Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/588-14 Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter TILRÅDING: 1. Leikanger kommune ønskjer å kjøpe legevakt-telefontenester frå

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS

REFERAT. Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS REFERAT Møte i delprosjekt 1 ØH og intermediære senger og drift SognLMS Møtedato 5.mars 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svanberg (Årdal), Monica Østerbø (Årdal) Norunn Haugen (Aurland) Gunnar

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

REFERAT. Møte i delprosjektene 2 og 3

REFERAT. Møte i delprosjektene 2 og 3 REFERAT Møte i delprosjektene 2 og 3 Møtedato 12.juni 2013 Sted: Sogndal Legreid Hotel. Deltakere: Linda Mannes og Ingrid Finden Bekkedal (Aurland) Elin Christiansen og Kathrine Sørum (Leikanger), Jorun

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: 04.10.2012 Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd for kommunane Fjell og Sund 1. Avtalepartar Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom Helse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle

Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Samhandlingsreforma Fylkesmannen sin rolle Fylkeslege Per Stensland Loen 29.mai 2012 Fylkesmannen si rolle lov om kommunal helse- og omsorgsteneste Bistår kommunene og fylkeskommunene med å gi nødvendig

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Sogn regionråd 20.04.12 Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Helse- og omsorgstenestelova: «Avtalen skal

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Særavtale om etablering og drift av kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 30.08.16 Ole John Østenstad, rådmann Førde kommune Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane Visjon: «Utvikling gjennom

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer