Rapport frå forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå forprosjekt"

Transkript

1 Rapport frå forprosjekt Sogn lokalmedisinske senter

2 Innhald Innleiing Samandrag Bakgrunn Samhandlingsreform og forstudie Parallelle prosessar i Helse Førde Mandat og organisering Aktivitetar i prosjektet Delprosjekt Legevaktsentral Legevakt Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Øvrige intermediærsenger Kreftkoordinator Plassering, organisering, bemanning og kostnad/finansiering Spesialisthelsetenester i Sogn Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Delprosjekt 3: Utvikling av standardiserte pasientforløp Oppsummering Vedlegg 1. Rapport om interkommunal legevakt som del av Sogn lokalmedisinske senter, februar Framlegg til særavtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, Føresetnader for drifts- og leigeavtale,

3 Innleiing Prosjektet Sogn lokalmedisinske senter (forkorta Sogn LMS) er eit utviklingsprosjekt med kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik og Helse Førde HF som eigarar. Føremålet er gjennom samarbeid å trygge dei tenestene innbyggjarane i regionen vil ha behov for i framtida, i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma. Prosjektet er delt i tre fasar. Fase 1 forstudien vart gjennomført i tidsrommet september 2011 juni Denne delen av prosjektet skulle avklare kva samhandlingsreforma inneber, kva kommunane kan/bør ta hand om i eigen kommune og kva tenester ein ser behov for å samarbeide om. Kommunane vedtok med utgangspunkt i forstudien kva som skulle utgreiast vidare i fase 2 forprosjektet. Dei tre delane forprosjektet omfattar er: 1) legevakt, legevaktsentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Av dei 7 kommunane er Sogndal og Luster ikkje med på utgreiing av den første delen, med unntak av legevaktsentral. Denne rapporten gjer greie for nærare kartleggingar og vurderingar i høve dei tre aktuelle samarbeidsområda, og den skal gje eit utgangspunkt for fase 3 hovudprosjektet, med konkret planlegging og gjennomføring av dei aktuelle samarbeidstiltaka. 1 Samandrag Frå august 2012 til oktober 2013 har dei 7 kommunane i indre Sogn, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik, saman med Helse Førde gjennomført eit forprosjekt for nærare utgreiing av samarbeidsområde i samsvar med konklusjonane etter gjennomført forstudie. Dei tre delane forprosjektet omfattar er: 1) legevakt, legevaktsentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Av dei 7 kommunane er Sogndal og Luster ikkje med på utgreiing av den første delen, med unntak av legevaktsentral. Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert legevaktsentral ved Lærdal sjukehus for dei sju kommunane: Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Aurland og Lærdal. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med naudsynte faglege ressursar i hovudprosjektfasen som skal ta ansvar for planlegging, organisering og drift av legevaktsentralen. Det vert etablert interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus for dei tre kommunane Årdal, Aurland og Lærdal i tråd med rapport frå arbeidsgruppe. Framlegg til avtale mellom Helse Førde og kommunane vert lagt til grunn for etablering av 5 senger for øyeblikkeleg hjelp. Tal senger er eit utgangspunkt og kan vere avhengig av kor mange kommunar som sluttar seg til. Det er behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. Det bør tilsetjast tilsynslege i 20 % stilling. 2

4 Prosjektgruppa meiner at ei satsing på ein kommunal leiar/koordinator for alle interkommunale tenester (50 % stilling) vil kunne ivareta tilbodet på systemnivå og vere eit operasjonelt bindeledd både mot kommunane og mot Helse Førde. Det bør også setjast ned ei felles faggruppe og ei styringsgruppe for alle interkommunale tilbod ved Sogn LMS med representantar frå både kommunane og Helse Førde. Det bør i neste fase gjerast ei grundig vurdering av behovet for rehabiliteringsplassar i den enkelte kommunen og eventuelt kva ein kan oppnå med eit interkommunalt samarbeid på dette fagområdet. I dette ligg å identifisere behov, kompetansekartlegging, lokalisering, dimensjonering og kostnad. Det bør i hovudprosjektet også utgreiast eit samarbeid innan psykisk helse/rus i relasjon til Sogn lokalmedisinske senter. Det vert tilsett kreftkoordinator for kommunane Aurland, Lærdal og Årdal lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Lønsmidlar tilsvarande 50 % stilling vert finansiert av Kreftforeninga. Det må vere rom for seinare tilslutning frå andre kommunar. Partane bør legge til grunn framforhandla føresetnader for ein drifts- og leigeavtale. Samarbeidet skal organiserast etter ein vertskommunemodell. Det må arbeidast vidare med å utgreie kostnadene med dei nye tilboda og kostnads-fordelinga mellom kommunane. Randkommunar i den interkommunale legevakta bør ha reduserte kostnader i høve til vertskommunen. Kostnadene med legevaktsentralen kan fordelast pr innbyggjar. Arbeidet med fagnettverk og pasientforløp skal vidareførast i hovudprosjektet Behov for kartlegging av involvering av ulike faggrupper for å sikre ei tverrfagleg tilnærming må utførast før prosjektet set i gang, eventuelt må ein sjå på ei anna samansetning av gruppa Det er behov for kartlegging av kva som bør vere fokus til gruppene: Kva for pasientar skal ein samarbeide omkring, kva for diagnosar, etc. Det bør sikrast at gruppene er samstemte med andre initiativ i regionen og eventuelle kvalitetsforbetringsprosjekt i Helse Førde. Prosjektet ønskjer at det skal leggjast godt til rette for hospitering mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Ein må sjå på kva som blir gjort innan pasientforløpsarbeid elles i landet: dette gjeld for organisering, kva for pasientar som kan vere aktuelle etc. Arbeidet til denne gruppa må sikre at ein lagar pasientløp som er lett tilgjengelege for dei som skal bruke dei. 2 Bakgrunn 2.1 Samhandlingsreform og forstudie Samhandlingsreforma Samhandlingsreforma er ei retningsreform som blir innført over tid etter oppstarten Reforma skisserer nye fokus og ei rekke nye tiltak for å betre helse- og omsorgstenestene på kort sikt og for å møte dei langsiktige utfordringane som m.a. følgjer av auka tal eldre og eit nytt sjukdomsbilete. Sentralt i reforma er ei gradvis opptrapping av oppgåver i kommunane (før, i staden for og etter sjukehusbehandling). 3

5 Tilbod om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp er den einaste nye konkrete oppgåva kommunane får i den nye helse- og omsorgstenestelova ( 3-5). Helsedirektoratet har gjeve ut ein rettleiar (Helsedirektoratet, 2012) som skal hjelpe kommunane i arbeidet med oppbygging av tilbodet, og dette er nytta som eit grunnlagsdokument for samarbeidsavtalen mellom kommunane og helseføretaka. Rettleiaren vert revidert og endra med bakgrunn i dei erfaringar som kommunane etter kvart får. Kommunale lokalmedisinske senter er peikt på som aktuelle tiltak for å sikre gode og berekraftige løysingar på rett nivå, med den bemanninga og kompetansen som trengst. Slike senter er oftast eit samarbeid mellom fleire kommunar og eit helseføretak. Dei vil kunne tilby mellom anna øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald, observasjonsplassar, rehabilitering, lindrande behandling og lærings- og meistringstilbod. Forstudie Forstudien til prosjektet Sogn LMS vart gjennomført i perioden september juni Føremålet med forstudien var ei avklaring omkring: Kva samhandlingsreforma inneber Type tenester som kan leggjast til eit lokalmedisinsk senter Kva tenester kommunane ynskjer å ta hand om i eigen kommune Vurderingar på eit overordna knytt til mogelege driftsmodellar, organisering og finansieringsalternativ. Forstudien vart avslutta med utarbeiding av ein sluttrapport som vart førelagt alle kommunane i prosjektet med invitasjon om å delta vidare i forprosjektet. Rapporten vart handsama i kommestyra, og det vart vedteke om kommunen skulle delta i neste prosjektfase (forprosjektet) eller ikkje. o Kommunane Aurland ( ), Leikanger ( ), Lærdal ( ), Vik ( ) og Årdal ( ) vedtok vidare deltaking i forprosjektet i alle tre delprosjekta. o Kommunane Luster ( ) og Sogndal ( ) vedtok vidare deltaking i forprosjektet i del 2 og 3, ikkje i delprosjekt 1 med unntak av legevaktssentral (telefonsentral). 2.2 Parallelle prosessar i Helse Førde Omstillingsprosjekt i helse Førde I samband med strategien Helse Førde 2020 har det vore arbeidd med omleggingar som vil vere ferdigstilte innan I høve til spesialisthelsetenestilbodet i Sogn er dette hovudtrekka: Gjennomførte endringar og status: Den forsterka fødestova har vorte nedlagd. «God start»-eining er etablert: Barseltilbod, tilbod om ultralyd, følgjeteneste med vidare Talet på sengeplassar ved Medisinsk avdeling hor vorte redusert (frå 23 til 15 inkl. overvaking) Tilbodet ved Ortopedisk avdeling (sengepost, operasjonar, anestesi) er vidareført Støttefunksjonar som radiologi og laboratorium med tilhøyrande bemanning er vidareført Ordninga med to-sjikts vaktordning ved Medisinsk avdeling er vidareført 4

6 Ein vil ha ei rekke polikliniske tilbod ved lokalsjukehuset. Det skal vere desentralisert medikamentbasert kreftbehandling ved lokalsjukehuset. Dialyseeininga skal oppretthaldast og vidareutviklast. Det er utvikla nye seleksjonsrutinar i høve til kva øyeblikkeleg hjelp-innleggingar som kan skje ved lokalsjukehuset. Det er fastsett nye rutinar for slagbehandling. Det er eit siktemål å gje dei meste vanlege spesialisthelsetenestene til store brukargrupper desentralt. Ein nærare omtale av aktuelle spesialisthelsetenester i Sogn er gitt i punkt 3.7. Arealprosjekt ved Lærdal sjukehus Det blir hausten 2013 arbeidd med ein arealplan for Lærdal sjukehus, som må vere avstemt med prosjektet Sogn lokalmedisinske senter så langt som mogleg. Prosjektet har vore representert i arealgruppa og aktuelle undergrupper (legevakt/poliklinikkar og medisinsk sengepost), og det har vore god kommunikasjon mellom prosjekta. 2.3 Mandat og organisering Mandatet for arbeidet følgjer av prosjektplanen for forprosjektet som vart godkjent av styringsgruppa i februar På bakgrunn av endringar i mellom anna organisering, prosjektstab og framdrift er det utarbeidd eit tillegg til prosjektplanen med oversyn over dei aktuelle justeringane. Prosjektmål i forprosjektet Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3 Utvikle gode tilbod i Sogn LMS slik at pasientane får naudsynte helsetenester på rett nivå til rett tid. Leggje til rette for etablering av interkommunal legevakt for dei kommunane som ynskjer det, og utvikling av tilbod om tenestekjøp for dei kommunar som ikkje deltek i legevaktsordninga. Leggje til rette for etablering av akuttsenger og intermediære senger for dei kommunane som ynskjer dette. Etablere modell for drift, finansiering, organisering samt bemanning. Utgreie og leggje til rette for samarbeid med kommunehelsetenesta og Sogn LMS Sogn LMS skal ha som mål å skape auka interesse for pleie- og omsorgsoppgåver og slik bidra til robuste og interessante fagmiljø Sogn LMS skal ha fokus på høg kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene. Leggje til rette for utvikling av pasientretta tenester knytt til ulike diagnosegrupper Leggje til rette for etablering av felles fagnettverk for ulike diagnosegrupper/pasientgrupper på tvers av kommunegrensene. Utvikle samarbeid og samhandlingsrutinar med fastlegane Leggje til rette for systematisk kompetanseheving på område der ein ser behov for auka kunnskap og utdanning Leggje til rette for samarbeid kring opplæring og kurstilbod mellom kommunar og kunnskapsleverandørar som t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helse Førde HF og Fylkeskommunen. 5 Utvikle standardiserte pasientforløp som gir auka tryggleik og betre tenester for pasientane og pårørande. Utvikle gode rutinar med fokus på informasjon og auka føreseielegheit for pasientane og pårørande. Leggje til rett for betra koordinering mellom ulike tenestenivå Utvikle og styrkje det faglege miljøet i den einskilde kommune og i regionen Leggje til rette for implementering av forløpa i dei einskilde kommunane

7 Sogn LMS Vedtak i dei sju kommunestyra Forstudierapporten er handsama i dei sju kommunane sine kommunestyre og alle har teke avgjerd om vidare deltaking i prosjektet. Som nemnd er Sogndal og Luster berre med i delprosjekt 2 og 3. I delprosjekt 1 er desse kommunane med i arbeidet med legevaktsentral (telefon) i Lærdal. Organisering av prosjektet Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp ved Lærdal sjukehus På sikt: Kommunale intermediærsenger ved Lærdal sjukehus Delprosjekt 1 Interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus Legevaktsentral (telefon) ved Lærdal sjukehus Delprosjekt 2 Fagnettverk Delprosjekt 3 Standardiserte pasient- forløp Prosjekteigarar Deltakande kommunar v/ordførar og Helse Førde HF v/adm. dir. Prosjektansvarleg Lærdal kommune Styringsgruppe Adm. leiarar i deltakarkommunane, utviklingsdirektør i Helse Førde HF og brukarrepresentant Prosjektleiar Prosjektstab/-støtte Prosjektgruppe Helse- og oms.leiarar og helsepersonell i deltakarkommunane, deltakarar frå spes.helsetenesta, brukar- og tilsetterepresentant Arbeidsgrupper 1)Interkommunal LV 2) Akutt- og intermediærsenger 3)Organisering og drift Arbeidsgruppe Etablering av fagnettverk Arbeidsgruppe Standardiserte pasientforløp 6

8 Medlemmer i dei ulike gruppene STYRINGSGRUPPE* Rådmann Lærdal kommune Rådmann Årdal kommune Ass. rådmann Aurland kommune Ass. rådmann Luster kommune Rådmann Sogndal kommune Rådmann Leikanger kommune Rådmann Vik kommune Utviklingsdirektør Helse Førde * Representant brukarutvalet S og Fjordane NAMN Alf Olsen jr (leiar) Frank Westad Norunn Haugen John Olaf Røhme Jostein Aanestad Odd Arve Rakstad Oddbjørn Ese Anne Kristin Kleiven Jarle Vindedal * Sjå opphavleg prosjektplan. Ny frå oktober 2013 PROSJEKTLEIING OG PROSJEKTSTAB * Prosjektleiar Prosjektmedarbeidar Ekstern prosjektstøtte Ekstern prosjektstøtte NAMN Vidar Roseth, Helse Førde Margun Thue, Lærdal kommune Helga Lunde, PwC Are Engum, PwC * Sjå opphavleg prosjektplan. Det er gjennomført endringar frå oktober PROSJEKTGRUPPE Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Tenesteleiar Aurland kommune Rådgjevar Luster kommune Kommuneoverlege Sogndal kommune Kommunalsjef Leikanger kommune Omsorgssjef Vik kommune Fagdirektør Helse Førde Klinikkdirektør Helse Førde Seksjonsleiar Helse Førde (Lærdal sjukehus) Representant brukarutvalet S og Fjordane Tillitsv. Norsk sykepleiarforbund Tillitsvald Fagforbundet NAMN Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Kari Voldum Margunn Hillestad Jan Ove Tryti Gunnar Steine Marit Andersen Hans-Johan Bredablik Olav Hesjedal Albert Olaf Fedje John Normann Melheim May Sigrun Winjum Jan Steinar Hole 7

9 ARBEIDSGRUPPENE DELPROSJEKT 1 1)Interkommunal legevakt Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Leiar heimesj.pleien Årdal kommune Ass. rådmann Aurland kommune Fysioterapeut Aurland kommune Kommunalsjef Leikanger kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Helsesjef Vik kommune Dagleg leiar SYS IKL (konsulent) 2)Akutt- og intermediærsenger Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Fagdirektør Helse Førde Klinikkdirektør Helse Førde Samhandlingssjef Helse Førde 3)Organisering og drift Leiar helse og omsorg Lærdal kommune Kommuneoverlege Lærdal kommune Kommunalsjef Årdal kommune Kommuneoverlege Leikanger kommune Viseadm. dir Helse Førde Direktør Drift og eigedom Helse Førde Samhandlingssjef Helse Førde DELPROSJEKT 2** (FAGNETTVERK) Avdelingssjukepleiar Aurland kommune Heimesjukepleie Leikanger Kommune Sjukepleiar/fagutviklar Luster kommune Avdelingsleiar Lærdal kommune Avd. sjukepleiar sjukeheim Sogndal kommune Soneleiar heimesjukepleien Sogndal kommune Avd. sjukepleiar Årdal kommune DELPROSJEKT 3** (PASIENTFORLØP) Sjukepleiar Aurland kommune Sjukepleiar sjukeheimen Leikanger kommune Leiar Sjukeheimteneste Luster kommune Avdelingssjukepleiar Lærdal kommune Avdelingssjukepleiar Lærdal kommune Kommunelege Sogndal kommune Avd. sjukepleiar sjukeheimen Vik kommune Avd. sjukepleiar Heimetenesten Vik kommune Årdal Legekontor Årdal kommune NAMN Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Monica Østerbø Norunn Haugen Monique Huetink Gunnar Steine Leiv Erik Husabø Helge Johan Bjordal Helge Ulvestad Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Hans-Johan Breidablik Olav Hesjedal Vidar Roseth Margun Thue Frode Myklebust Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Vidar Vie Arild Fålun Vidar Roseth NAMN Ingrid Finden Bekkedal Kathrine Sørum Tone Kristin Thomassen Inger Therese Sanden Williams Vivian Kvam Jorunn Seim Ann Siri Øvregard NAMN Linda Mannes Elin Christiansen Kari O. Paulsen Jorunn Dalaker Hrafnhildur Yr Elvarsdottir Marit Innerby Isaksen Hilde Tenold Torunn Ruud Liv Jevnaker **I praksis har det vore fellessamlingar for delprosjekta 2 og 3. 8

10 2.4 Aktivitetar i prosjektet Møteverksemd Organ Tal Kommentarar Eigarmøte 3 Status og framdrift Styringsgruppa 4 Rapportering Prosjektgruppa 4 Arbeidsmøte, rapportering frå delprosjekta Delprosjekt 1 8 Øhjelp/legevakt/lv-sentral. Planlegging, særavtale,forhandlingar, arealvurderingar Delprosjekt 2 og 3 4 Fellesmøte Seminar 1 Ved oppstart Kommunebesøk 7 Prosjektleiinga har orientert om prosjektet. Kommunestyre og folkemøte. Sogn regionråd 2 Orientering I tillegg har prosjektleiinga hatt fleire samarbeidsmøte med Helse Førde. Det er gjort utgreiingsarbeid knytt opp mot interkommunal legevakt og legevaktsentral. I samband med utgreiinga av legevaktsentral har kommunane representert ved rådmenn, kommunlegar, kommunalsjefar og Fylkesmannen hatt to samlingar. I den fyrste samlinga var Helsedirektoratet invitert for å gå gjennom nye forskriftskrav i samband med innføring av naudnett. Den andre samlinga la prosjektleiinga fram eit framlegg til interkommunal legevaktsentral for Sogn. Utgreiinga inkluderte vurderingar i høve organsiering, lokalisering, kvalitet og kostnad. Kommunikasjonsaktivitetar Det er laga ein logo for Sogn lokalmedisinske senter. Det er skrive eitt lesarinnlegg som vart teke inn i Sogn avis: Sogn lokalmedisinske senter samarbeid om framtidas helsetenester i Sogn. Det vert arbeidd med ein kronikk som er planlagt publisert i slutten av november Det er gjort endringar i prosjektet i perioden. Frå september 2013 er prosjektleiinga styrka med ressursar frå Helse Førde og Lærdal kommune (viser til 2.3) Årsaka til endringa er fleire, mellom anna kan ein ha undervurdert ressursbehovet frå starten. Men hovudårsaka til endringa er å sikre framdrift, nok ressursar og fagleg kompetanse i prosjektet. Noverande organisering er planlagt å halde fram til 1. mars

11 3 Delprosjekt Legevaktsentral Legevaktsentralen for indre Sogn var tidlegare lokalisert ved sjukehuset i Lærdal. Frå hausten 2012 vart sentralen flytta til AMK i Førde. Helse Førde har sagt opp gjeldande avtale om medisinsk naudmeldeteneste frå Helseføretaket tilbyr vidare drift fram til november 2014 etter same modell som i dag, men med ein kostnadsauke for kommunane frå 68,74 kr per innbyggar til 110 kr per innbyggar. Denne prisen gjeld fram til Deretter er det, på grunn av forskriftskrav som bygger på det nye naudnettet og heildøgnsdrift, varsla ytterlegare kostnadsauke for kommunane. I samband med innføring av nytt naudnett i kommunar og helseføretak har kommunane vore oppmoda av Helsedirektoratet til å ta ei avgjerd om korleis ein vil organisere seg og dimensjonere legevaktsentralar. For Helsedirektoratet er det sentralt å få oversikt over tal legevaktsentralar og kor mykje utstyr som skal setjast i bestilling. Utstyret for kontrollromma vart levert kostnadsfritt dersom kommunane gav tilbakemelding til direktoratet innan september Forskriftskrav til legevaktsentralar er mellom anna at svarstaden uansett tid på døgnet skal vere utstyrt med kontrollromløysning/operatørarbeidsplasser samt funksjonalitetskrav som vert stilt til kommunikasjonsberedskap. Krava i samband med innføring av nytt naudnett er så krevjande, både med omsyn til kompetanse, utstyr og økonomi, at små kommunar vil ha vanskar med å løyse legevaktsentraltenester utan å inngå samarbeid med fleire. Helsedirektoratet tilrår eit nedslagsfelt på meir enn innbyggarar per legevaktssentral for å sikre robuste løysingar. Lærdal kommune inviterte dei seks øvrige samarbeidskommunane til å inngå avtale om felles legevaktsentral ved Lærdal sjukehus frå november Alle kommunane i regionen har gitt tilbakemelding om at dei ønskjer å slutte seg til etablering av Sogn legevaktsentral. Fire av desse har gitt tilbakemelding om at dei melder seg på eit slikt samarbeid med nokre atterhald. Dette gjeld mellom anna fagleg kvalitet, kostnad og medverknad på utforming og dimensjonering av tilbodet. Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert legevaktsentral ved Lærdal sjukehus for dei sju kommunane: Vik, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Aurland og Lærdal. Det vert sett ned ei arbeidsgruppe med naudsynte faglege ressursar i hovudprosjektfasen som skal ta ansvar for planlegging, organisering og drift av tilbodet. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med dette tillegget Det må i hovudprosjektet vere ein prosess der ein utarbeider avtale for kjøp av tenester, kostnadfordeling, kvalitet og innhald. Skriv av er for dei aktuelle kommunane (Vik, Leikanger, Sogndal og Luster) førande for vidare arbeid med legevakttelefon, jmf vedlegg til rapporten. 10

12 3.2 Legevakt Ei eiga arbeidsgruppe har vore nedsett for å vurdere mogelege alternativ for eit interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn. Arbeidsgruppa har lagt fram ein sluttrapport for arbeidet, med tilrådingar for det vidare arbeidet (vedlegg 1). For kommunane Årdal, Lærdal og Aurland er det fagleg semje om etablering av interkommunal legevakt knytt til Lærdal sjukehus. Tilgrensande kommunar har gjennom forstudien vist interesse for delprosjektet og har delteke i prosessen. I arbeidet har prosjektgruppa hatt fleire møte med Helse Førde som vil stille eigna lokale, utstyr og ressursar til rådvelde. Ved å etablere ei interkommunal legevakt ved Sogn lokalmedisinske senter, er eit viktig grunnlag lagt for vidare etablering av legevaktssentral, døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og andre intermediærfunksjonar. Samlokalisering av legevakt og legevaktsentral vil kunne heve fagnivået for begge. Samtidig vil legevaktsentralen ivareta samordning av kommunale helsetenester på ein god måte. I eigarmøte i april 2013 vart det lagt fram eit ønskje om å utgreie to legevaktslokasjonar i Sogn. Argumentet for dette ønsket var å gi Vik kommune eit alternativ for legevakt i eigen region. Dei to aktuelle lokasjonane er Sogndal legekontor og Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Ved å organisere legevakta slik, vil ein til dømes kunne samordne legevakta på natt mellom dei to lokasjonane. I tillegg vil ein kunne samarbeide om ferie- og høgtidsavvikling. Dette fører med seg ei meir rasjonell bruk av legeressursar, det vil gi mindre vaktbelastning, og det vil gi ein økonomisk vinst for dei samarbeidande kommunane. Prosjektleiinga valde å ikkje gå djupare inn i dette alternativet, fordi det utløyste sterke motargument og det verka forstyrrande på dei andre prosessane. Denne løysinga er difor ikkje lagt fram som eit aktuelt alternativ no, men kan takast opp att seinare om det er grunnlag for det. Vurderingar i høve til areal: I høve til legevakt/legevaktsentral og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp/observasjonsplassar, er det førebels skissert løysingar som vist under. Det skal arbeidast vidare med dette i arealprosjektet fram mot årsskiftet, og dei endelege løysingane må falle på plass i hovudprosjektet. Plan 1 med legevakt/legevaktsentral 11

13 Arbeidsgruppe har utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester med Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale». (Vedlegg 3) Prosjektgruppa tilrår: Det vert etablert interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus for dei tre kommunane Årdal, Aurland og Lærdal i tråd med rapport frå arbeidsgruppa. Det er behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. Vedtak i styringsgruppa: Styringsguppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med denne presiseringa (understreka) Knytt opp mot døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, vil det vera behov for ein eigen avtale mellom Leikanger kommune og vertskommunen, sidan Leikanger kommune ikkje deltek i den interkommunale legevakta ved Lærdal sjukehus. 3.3 Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Kommunane si plikt til å tilby øyeblikkeleg hjelp på døgnbasis Frå 2016 får kommunane plikt til å etablere tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald. Plikta er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester, 2012, 3-5. Kommunane får øyremerka statleg tilskot som stimulans til å komme i gang med ordninga tidlegare, slik at ein vil få ei gradvis innføring. Frå 2016 går tilskotet inn i rammetilskotet. Det øyremerka tilskotet vert tildelt kommunane etter søknad. For å få utbetalt midlar må kommunane dokumentere at dei har sett i verk tiltak eller har forpliktande planar for etablering av eit slikt tilbod. Dette skal dokumenterast gjennom samarbeidsavtale mellom kommunen og helseføretaket. Val av modell Arbeidsgruppa har vurdert fleire modellar for å imøtekomme lovkravet. Alle modellane har som utgangspunkt at tilbodet vert lokalisert til sjukehuset i Lærdal, då dette har vore mandatet til forprosjektet. Arbeidsgruppa har teke utgangspunkt i ein modell som samarbeidskommunar i Nordfjord og Helse Førde har utvikla. Denne modellen er vedteken og starta opp ved Nordfjord sjukehus lokalisert i Medisinsk avdeling. Modellen omfattar kjøp av sjukepleiepleietenester og alle støttetenester frå Helse Førde. Legeressursane i tilbodet er kommunale. Ved modellvurderingar for tilbodet i Nordfjord kom det fram at det ikkje er aksept i helseføretaket for å stille med legeressursar inn i tilbodet, men at det er naturleg at kommunale legar har ansvaret for dei kommunale sengene med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Med bakgrunn i dette har arbeidsgruppa vurdert moglege løysingar for å få dekka personalbehovet og moglege plasseringar i sjukehuset. Det er krav om at sjukepleiar skal vere tilstade heile døgnet. 12

14 Vidare er det krav til dagleg legevisitt, og at lege er tilgjengeleg heile døgnet, med ei utrykningstid på under ein time. Arbeidsgruppa har konkludert med at det er naudsynt å etablere og starte opp interkommunal legevakt i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland for å få til denne modellen. Ein har behov for å samlokalisere legevakt og eit ØH-tilbod for å ha god og robust beredskap for akutte behov ved ØHsengene. Vurderingar omkring sengetal Arbeidsgruppa har vurdert kor mange sengeplassar eit døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp bør ha. Det er teke utgangspunkt i tal liggedøgn per år, som er lagt til grunn av Helsedirektoratet i samband med berekning av øyremerka tilskot til ordninga. Desse går fram av tabellen nedanfor. Kommune Tal liggedøgn Lærdal 124 Årdal 318 Aurland 94 Leikanger 120 Vik 175 Sum 831 Dersom ein legg til grunn at alle dei 5 kommunane er med i samarbeidet, vil dette utgjere eit behov for 3 senger (831/365 = 2,3) dersom innleggingane fordeler seg nokså jamt utover året. Ein må rekne med at det vil vere variasjonar i behovet, og at det difor må vere ein ekstra kapasitet og beredskap for å handtere dette. Vidare er det ønskjeleg å kunne ha høve til å leggje inn pasientar til observasjon før eventuell sjukehusinnlegging, eller etter utskriving frå sjukehus. Det kan også vere at andre kommunar enn dei 5 vil vurdere å slutte seg til samarbeidet etter ei tid. Ein har difor kome til at det bør etablerast eit tilbod med 5 sengeplassar for øyeblikkeleg hjelp/observasjon. Dette vil gje tilstrekkeleg kapasitet til å møte kommunane sine plikter og ha ein tenleg fleksibilitet. Ein legg til grunn at det dei bemanningsmessige kostnadene vil vere dei same ved 5 som ved 4 senger. Skilnaden i kostnader vil dermed vere knytt til arealleige (totalt ca kr). Dersom Vik kommune ikkje er aktuell for samarbeidet, bør det vurderast om tal senger skal reduserast til 4. Status i arbeidet Arbeidsgruppa har utarbeidd eit framlegg til «Særavtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp» (Vedlegg 2). Denne omfattar mellom anna kva pasientgrupper som er omfatta av tilbodet, innhaldet i tenestetilbodet, ansvarstilhøve, organisering og finansiering. I tillegg omhandlar avtalen Helse Førde sitt ansvar. Arbeidsgruppa har utarbeidd eit grunnlag for ein avtale om kjøp av tenester med Helse Førde HF: «Føresetnader for ein drifts- og leigeavtale». (Vedlegg 3) 13

15 Arbeidsgruppa har sett på organseringa av bemanning av tilbodet og synergiar ved samlokalisering av legevakt, legevaktsentral og kommunale senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. At sengene skal leggjast til medisinsk avdeling, er først og fremst ein styrke, men også ei stor utfordring. Personalet vil i det daglege måtte skilje mellom spesialisert og kommunal tenesteyting. Ulike datasystem, dokumentasjon og kommunikasjon vil også krevje særleg kompetanse og struktur. Samstundes vil samlokaliseringa med medisinsk avdeling og interkommunal legevakt trygge personalet og sikre kravet om forsvarlege tenester, til dømes med rask respons frå legar ved behov. Vurderingar i høve til areal: Det er lagt opp til at dei kommunale sengene skal leggjast i tilknyting til medisinsk sengepost: Plan 2 med døgntilbod for øyblikkeleg hjelp/observasjonssenger Prosjektgruppa tilrår: Framlegg til avtale mellom Helse Førde og kommunane vert lagt til grunn for etablering av 5 senger med døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp. Tal senger er eit utgangspunkt og kan vere avhengig av kor mange kommunar som sluttar seg til. Prosjektgruppa meiner også at ei satsing på ein kommunal leiar/koordinator for alle interkommunale tenester vil kunne ivareta tilbodet på systemnivå og vere eit operasjonelt bindeledd både mot kommunane og mot Helse Førde. Det bør også setjast ned ei felles faggruppe og ei styringsgruppe for alle interkommunale tilbod ved Sogn LMS med representantar frå både kommunane og Helse Førde. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa i forprosjektrapporten, men med dette tillegget Hovudprosjektet må utgreie korleis ein kan få på plass god kommunal styring av Sogn LMS. 3.4 Øvrige intermediærsenger I forprosjektet er det ikkje gjennomført konkret planlegging av andre intermediærsenger i Sogn LMS. Sjølv om dette ikkje er planlagt ved oppstart med unntak av øyeblikkeleg hjelp-/observasjonssenger, har det vore diskusjonar knytt til framtidig behov for andre intermediære senger. Eit tema har vore 14

16 rehabilitering, og i kartlegginga som vart gjort i samband med forstudien kom det fram at alle dei sju kommunane ser på rehabilitering som eit område eigna for samarbeid. Prosjektgruppa vil understreke behovet for eit tilbod om intensiv rehabilitering for nokre pasientgrupper, t.d. hjerneslagpasientar. Det har ikkje vore kapasitet til å arbeide vidare med dette i forprosjektet. Det er heller ikkje avklara om det kan vere mogleg med ei kopling i høve til rehabiliteringsfunksjonane ved sjukehuset. Prosjektgruppa tilrår : Ein gjer i neste fase ei grundig vurdering av behovet for rehabiliteringsplassar i den einskilde kommune og eventuelt kva ein kan oppnå med eit interkommunalt samarbeid på dette fagområdet. I dette ligg å identifisere behov, kompetansekartlegging, lokalisering, dimensjonering og kostnad. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa støttar tilrådinga til prosjektgruppa, men med dette tillegget Det skal gjerast ei vidare utgreiing innan psykiatri og rus i høve intermediære senger 3.5 Kreftkoordinator I arbeidsgruppa for interkommunale tenester vart det lagt fram eit behov for å gå saman om å etablere tenester til pasientar i alle forløp av kreftsjukdom. Årdal og Lærdal har ikkje frikjøp av tid for kreftsjukepleiar medan Aurland har frikjøp i 20 % stilling. Kommunane har godt etablerte lokale nettverk i kreftomsorg. ÅLA-kommunane har søkt om støtte frå Kreftforeninga til lønsmidlar til 75 % stilling som kreftkoordinator lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Ved at kommunar går saman om å løyse helseoppgåver vil ein kunne lyse ut høgre stillingsprosentar enn om kommunane står aleine. Ein vil oppnå større grad av kontinuitet i oppgåvene og få dagleg tilgjengelegheit. Det kan på sikt vere aktuelt å utvide stillinga til 100 %, men då med eit anna fagfelt i tillegg til kreft. Til dømes kan ernæring og spesiell kompetanse på dette kombinerast inn i ei slik stilling. Å ha denne funksjonen knytt til Sogn LMS gir kommunane ein naturleg base for samdrift, og nærleik til interkommunale senger og spesialisthelsetenesta. Sentrale oppgåver og verkefelt Kjenne godt til og ha oversikt over kommunane sine ressursar Ambulere ut i heimar og vere den som får alle meldingar om behov for tenester innan kreftomsorg Det skal vere kort responstid frå eit behov vert meldt til tiltak vert sett i verk Vere buffer for kommunane når nettverket i kreftomsorg ikkje er på jobb, har ferie eller permisjon. Dette vil vere med å gjere tenestene våre meir robuste. Sikre tverrfagleg kompetanse rundt pasienten med Nav, fastlege, ergoterapi, fysioterapi, helsesøster, skule og barnehage. Etablere gode og heilskaplege pasientforløp. Vere ein ekstra ressurs i sjukdomsforløpet slik at pasienten og nettverket rundt er trygga Sikre at born og unge pårørande får oppfølging. Sorgarbeid under og etter forløp 15

17 Vere ein aktiv part ved utarbeiding av årlege felles kompetanseplanar for ÅLAkommunane Koordinere og syte for vedlikehald av utstyr. Årsrapport for stillinga med fokus på dei ovanfor nemnde punkta og utarbeide handlingsplan for neste år Kommunane har fått innvilga midlar til å dekke lønskostnader for 50% av 75% stilling. Resten må kommunane dekke i fellesskap. Prosjektgruppa tilrår: Det vert tilsett kreftkoordinator for kommunane Aurland, Lærdal og Årdal lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Lønsmidlar tilsvarande 50 % stilling vert finansiert av Kreftforeninga. Det må vere rom for seinare tilslutning frå andre kommunar. Vedtak i styringsgruppa: Styringsgruppa ser positivt på at tre kommunar samarbeider om stillinga som kreftkoordinator lokalisert til Sogn LMS. 3.6 Plassering, organisering, bemanning og kostnad/finansiering Plassering Sogn LMS er planlagt organisert som eit interkommunalt samarbeid. Senteret vert lokalisert til Lærdal sjukehus: legevaktsentral (telefon) og interkommunal legevakt samlokalisert i poliklinikkarealet i fyrste etasje øyeblikkeleg hjelp døgntilbod vert lokalisert til medisinsk sengepost i andre etasje Organisering Gjennom arbeidet med Sogn LMS har det kome fram at dette er det som kjem til å bli den mest sannsynlege løysinga frå og med etableringa av tilbodet 1.oktober/ november Legevaktsentralen (telefon) er planlagd som eit samarbeid mellom alle sju kommunane Det er eit myndigheitskrav om døgnbemanna legevaktsentral (telefon) Interkommunal legevakt ved Sogn LMS er planlagd som eit legevaktsamarbeid utanfor ordinær arbeidstid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, men det er mogeleg at andre kommunar kan slutta seg til seinare Den interkommunale legevakta skal ta imot pasientar etter ordinær arbeidstid. Kvardagar opnar legevakta kl. 15:30. Laurdag, søndag og helgedagar er legevakta døgnopen. Døgntilbodet for øyeblikkeleg hjelp er planlagt som eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal, Årdal og Leikanger, eventuelt også Vik. Når det gjeld andre intermediære senger, er dette ikkje planlagd inn i tilbodet på dette tidspunktet, men vil eventuelt kome inn i Sogn LMS seinare. Bemanning overordna framstilling Ved bemanning av legevaktssentral, legevakt og øyeblikkeleg hjelp-senger vil ein gjere seg nytte av sambruk av personale tilsett ved dei kommunale tilboda. I tillegg vil ein gjennom avtale med Helse Førde få nytte personale ved medisinsk avdeling til å bemanne øyeblikkeleg hjelp-sengene. Lege som har ansvar for øyeblikkeleg hjelp -sengene vil vere ein lege tilknytt kommunale legetenester i Lærdal på dagtid, mens det utanom ordinær arbeidstid vil vere lege i legevakt. 16

18 I denne framstillinga ser ein bemanninga av Sogn LMS og kvar ein skal fordele kostnadane: Figuren viser bemanning og kostnadsfordeling for Sogn LMS Ein treng bemanning for desse funksjonane: Leiing Koordinator/leiar i 50 % stilling for alle delfunksjonane Dagleg leiar for legevaktsentral og legevakt i 50 % stilling Legevaktssjef (lege) i 20 % stilling Helsepersonell i eit samla tilbod Tilsynslege for dei kommunale sengene i 20 % stilling Sjukepleiarar og anna helsepersonell tilknytt dei kommunale sengene o Leigeavtale med Helse Førde for leige av helsepersonell tilknytt medisinsk avdeling i Lærdal sjukehus o Sjukepleiar ved legevaktsentralen skal ha ansvar for desse sengene på nettene måndag til torsdag Legar ved legevakt o Ein lege i vakt måndag til fredag frå 15:30 til 08:00. Laurdag, søndag og helgedagar heile døgnet o Vert dekka av dei samarbeidande kommunane Anna helsepersonell ved legevakt o Sjukepleiar tilknytt legevaktsentralen vil hjelpe legen i legevakta om det er høve til dette 17

19 Helsepersonell ved legevaktsentral o Ein sjukepleiar alle dagar og heile døgnet for å innfri krav om døgnkontinuerleg drift av legevaktstelefon o Ein ekstra sjukepleiar eller anna helsepersonell vil krevjast for å ta unna dei tidene av døgnet det er styrst pågang på legevaktselefonen 5 timar på kvardagane måndag til fredag 7,5 timar på laurdag, søndag og helgedagar Bemanning per funksjon sjukepleiar lege kommentar Legevaktsentral 1 2 nokre tider av døgnet Ein sjukepleiar som svarar på telefonen heile døgnet. Kan vere same personen som også hjelper til på legevakta. Legevakt 1 (same som over) 1 Ein lege på vakt utanom ordinær arbeidstid Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Leigeavtale med Helse Førde (sjå kommentar) 1 Sjukepleiarar på medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus arbeider ved desse sengene, drifts- og leigeavtale med Helse Førde. Ansvarleg lege på dagtid går visitt og må eller vera tilgjengeleg og ha ei utrykningstid på under ein time. Utanom ordinær arbeidstid har legevaktslege ansvaret. Bemanning detaljerte bemanningsplanar Bemanninga i Sogn LMS er lista opp for personell tilknytt dei ulike, sjå figur over. Vi tek her ikkje med dei som har eit leiingsansvar (leiar/koordinator av Sogn LMS, dagleg leiar ved legevakta og legevaktssjef) eller bemanninga ved sengene i det kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet. Her vert bemanning av pleiepersonell leigd gjennom avtale med Helse Førde. Elles stiller Sogn LMS med Tilsynslege i 20 prosent stilling på dagtid Legevaktslege har ansvar utanom ordinær arbeidstid sjukepleiar på natt måndag til torsdag, same som har ansvar for legevakttelefon Figurane under viser bemanninga ved legevaktsentral og legevakt. Utrekningar av turnus viser at ein treng 12 personar for å kunne dekke turnusen til legevaktsentralen. 18

20 Personellbehov for legevaktsentral Sjukepleiarar/anna helsepersonell Vakt tid tal timar/vakt timar /veke timar per turnus pers Veke dagvakt 08:00-15:30 1 7,5 37,5 225 Veke kveldsvakt 1 15:30-22:00 1 6,5 32,5 195 Vakt kveldsvakt 2 17:00-22: Helg dag 08:00-15:30 1 7, Mellomvakt 1 7, Helg kveld 15:30-22:00 1 6, Nattevakt 22:00-08: Sum timar Stillingsprosent: 585,9 585 Figuren viser vakt for sjukepleiarar eller anna helsepersonell ved legevaktsentralen. Det vert sambruk av personell mellom legevaktsentral og legevakt, og mellom legevaktsentral og øyeblikkeleg hjelp døgntilbod på natt måndag til torsdag. Det er legane tilsett i dei samarbeidande kommunane som dekker legevaktene. Det vert ei reduksjon i talet på vakter for den enkelte lege. Personellbehov for legevakt Lege Frå Til Timar 1. Ordinære vakter 2. Ekstra pga dag før helgedagar Kveld: 15:30 23:00 7,5 Natt: 23:00 08:00 9,0 Helg Dag/Kveld: 08:00 23:00 15,0 Helg natt: 22:30 08:00 9,5 3 dagar per år: 08:00 15:30 7,5 3. Helgedag, aktiv vakt dag: heile 15,0 døgnet Figuren viser vaktene for legane ved legevakta. Dei same legane skal ha ansvaret også for pasientane som ligg i dei kommunale sengene. Kostnader knytt til Sogn LMS Sidan alle kostnadene til Sogn LMS ikkje skal fordelast på alle kommunane vil vi her setje opp eit totalt reknestykke med pris for heile Sogn LMS. Vi vil også setje opp eit reknestykke over kva dei ulike delane av Sogn LMS vil koste og utifrå desse kostnadane kan vi også setje opp eit kostnadsestimat for kvar kommune. Atterhald: Prosjektet kan ikkje vite sikkert om den endelege tilslutninga blir som skissert. Oppstillinga er meint som eit estimat, og tar utgangspunkt i det vi veit om kostnader i dag. Endeleg pris kan bli ein annan enn det vi her presenterer. Ved ynskje om innsyn i utrekningane og døme på andre fordelingsprinsipp ber vi om at de tar kontakt med prosjektet. Årleg driftskostnad Sogn LMS Det er nedanfor gitt eit overslag over totale kostnader. Modellen har som utgangspunkt at både legevaktsentral og legevakt ligg ved Sogn LMS. Kostnadene med kjøp av tenester frå Helse Førde er 19

21 basert på framlegg til føresetnader for ein drifts- og leigeavtale, jfr vedlegg til forprosjektrapporten. Prosjektgruppa tilrår at partane legg desse føresetnadene til grunn. Figuren viser ny nettokostnad for heile tilbodet om ein trekk frå kostnadane kommunane har i dag for legevaktsentral og legevakt. Oversynet bygger på at 3 kommunar samarbeider om legevakt, 7 om legevaktsentral og 4 om øyeblikkeleg hjelp-tilbodet. Det er i oversynet ikkje teke omsyn til dei nye kostnadene ein eventuelt ville ha fått ved levering av legevaktsentraltenester frå Helse Førde frå november Desse vil utgjere om lag 3,2 millionar kr for dei aktuelle kommunane. Fordelingsnøklar På grunn av synergiar i tilbodet vil ei konkret utrekning og vekting av arbeidsinnsats kostnad ved dei ulike tilboda vere utfordrande. Vi kan her kum kome med eit estimat. For eksempel er det vanskeleg å sei heilt sikkert om sjukepleiaren ved legevaktsentralen vil kome til å arbeide 40 eller 50 prosent også ved legevakta. Like vanskeleg er det å seie korleis arbeidet vil vere på natta. Kor mykje av arbeidet vil vere å svare på legevaktsentralen og kor mykje av arbeidet vil vere ved dei kommunale sengene? Vi set her opp nokre forslag til fordelingsnøklar og ser for oss ei evalueringsperiode etter at tilbodet er etablert. Fordelingsnøkkel fordeling i kostnader mellom deltilboda Vi har delt Sogn LMS inn i 4 delar: legevaktsentral (LVS) interkommunal legevakt (LV) øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (ØH-D) andre samhandlingsfunksjonar (andre) Nokre av tilboda bruker same personell og vi vil derfor skilje ut dei delane det er sambruk for å fordele kostnadene på ein god måte. 20

22 Desse delkostnadane er skilde ut for fordeling mellom dei ulike deltilboda 1) sjukepleiar/anna helsepersonell på natt (Spl natt) 2) sjukepleiar/anna helsepersonell dagtid og kveld (Spl dag/kv) 3) dagleg leiar for legevakt/legevaktstelefon (Dag.l. LVS/LV) 4) Kjøp av tenester frå Helse Førde til legevakt og legevaktsentral (HF: LV/LVS) 5) koordinator/leiar for heile Sogn LMS, 50 % stilling (Leiar LMS) Vekting mellom deltilboda med grunn for forslag til vekting: Kostnad LVS LV ØHD Andre Kommentar Spl natt 50 % 50 % Kostnaden er sjukepleiar/anna helsepersonell natt for heile veka. På natt måndag til torsdag sambruk LVS og ØHD. Om ein deler desse nettene utgjer bruken til ØHD 30 %. Prosjektet vel trass dette ei fordeling på for heile tilbodet, då det truleg er meir krevjande på natt å ta seg av ØHD enn LVS. Spl 60 % 40 % Sjukepleiar sitt hovudansvar er bemanning av LVS og dag/kv Dag.l. LVS/LV hjelper i legevakta ved behov. 50 % 50 % Dagleg leiar har eit ansvar for heile tilbodet. Lik deling mellom tilboda her. Flest tilsette ved LVS, men kanskje like stort arbeid med oppfølging av dagleg drift av legevakta. HF: 35 % 65 % Størst del av arealleige ved LV. LVS/LV Leiar LMS % Leiar og koordinator for heile Sogn LMS. Litt av arbeidet inn mot LV og LVS, men her er eigen leiar. Leiing av personell ved ØHD inngår i avtalen med Helse Førde. Totale kostnader per deltilbod Her viser vi utrekna totalkostnad for kvart av tilboda med ei prosentdeling som føreslått i tabellen over. 21

23 Fordelingsnøkkel fordeling av kostnader mellom kommunane Prinsipp ved fordeling: Legevaktsentral fordelt etter innbyggjartal i hovudoversikten på kostnad per kommune o Det er også rekna ut kva fordelinga blir ved: 20% fordelt likt mellom kommunane og 80% etter innbyggjartal 40% fordelt likt mellom kommunane og 60% etter innbyggjartal Legevakt er fordelt 30% likt mellom kommunane, 70% etter folketal 22

24 Øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet er fordelt mellom deltakarkommunane justert for liggedøgn Andre tenester ved LMS t.d. kreftkoordinator og anna er fordelt med 20 % til kvar av kommunane Årdal, Aurland og Leikanger, medan Lærdal betalar 40 % Totalkostnad per kommune Figuren viser total kostnad per kommune. Sum viser total kostnad per år. Under ser ein nettokostnad dersom ein tek høgde for ei annonsert prisauke for legevaktstelefontenestene levert av Helse Førde Figuren viser kostnadsfordeling for legevaktssentral mellom kommunane. Øvste linja viser kostnader ved fordeling på innbyggjartal, linjene under ei fordeling på og 40-60, Prosjektgruppa tilrår: Samarbeidet skal organiserast etter ein vertskommunemodell. Det må arbeidast vidare med å utgreie kostnadene med dei nye tilboda og kostnads-fordelinga mellom kommunane. Randkommunar i den interkommunale legevakta bør ha reduserte kostnader i høve til vertskommunen. Kostnadene med legevaktsentralen kan fordelast pr innbyggjar. Vedtak i styringsgruppa: Kostander og kostnadsfordeling må utgreiast nærare i hovudprosjektet, men i saka til kommunane må det gjevast eit overslag over kostnader totalt og det må synast alternativ for fordeling på kommunane. 3.7 Spesialisthelsetenester i Sogn Sogn lokalmedisinske senter vil bli eit nytt kommunalt tilbod i Sogn som til dels skal utfylle og samspele med aktuelle spesialisthelsetenester i regionen. Det er såleis av interesse å få eit oversyn over kva spesialisthelsetenester som finst og som er under utvikling i Sogn. Lærdal sjukehus: Indremedisinsk døgntilbod (akuttberedskap med anestesilege) 15 sengeplassar Brystsmerter, hjarteinfarkt og hjartesvikt Infeksjonar Lungesjukdomar Polikliniske tenester Gastroenterologisk poliklinikk Hematologi Kardiologisk poliklinikk Enklare utgreiing av lungesjukdomar 23

25 Mage-tarmsjukdomar Blodsjukdomar Geriatri/eldremedisin; akutt funksjonssvikt hos eldre Palliasjon Akutte lette til moderate forgiftingar Akutt hjerneslag: Initial diagnostikk /trombolysebehandling. Rehabilitering etter dag 7. Ortopedisk avdeling 8 ordinære og 10 rehabiliterings-sengeplassar Elektive skulderoperasjonar Kneoperasjoner inkl. proteser Fotoperasjoner Hofteproteser Rehabilitering av kne og hofteopererte Urologiske operasjonar er tilknytt ortopedisk sengepost Slagpoliklinikk (ikkje endeleg avklara) ØNH (avtalespesialist Lærdal sjukehus) Auge (avtalespesialist Sogndal) Gynekologi og fødepoliklinikk Barnepoliklinikk Hudpoliklinikk Ortopedi Fysioterapi til ortopediske pasientar Kirurgi - urologi «God start eining» med barseleining, ultralydundersøking, naudfødestove, følgjeteneste Laboratorie- og røntgentenester, inkl. blodbank Skadepoliklinikk beredskap, stabilisering Dagbehandlingstilbod Dagkirurgi innan ortopedi Dagkirurgi innan urologi Medikamentell kreftbehandling Infusjonspoliklinikk/behandling ( m.a. blodtransfusjonar, biologiske legemiddel) Dialysetilbod (styrka tilbod) Læring- og mestring: KOLS-skule, diabetesskule Indre Sogn psykiatrisenter: Psykisk helsevern og rusbehandling (TSB, tverrfagleg spesialisert rusbehandling) To sengepostar, Indre Sogn psykiatrisenter (ISP) Psykiatrisk poliklinikk for vaksne (ISP) Indre Sogn BUP (ISP) 4 Delprosjekt 2: Fagnettverk for ulike diagnosegrupper Gjennom kartlegginga som vart gjennomført i forstudien vart det kasta lys over eit manglande eller avgrensa fokus på kompetanseutvikling og målretta forbetringsarbeid. Årsakene til dette kan vere fleire, mellom anna vart det trekt fram at det er forholdsvis små fagmiljø, og at det er avgrensa ressurstilgang på forskingskompetanse i kommunane. Utviklinga innan dei kommunale helse- og omsorgstenestene går i retning av eit større ansvar for helseoppgåver og desse vert meir komplekse. 24

26 Intensjonane i samhandlingsreforma går i same retning; kommunane skal ta eit større ansvar for førebygging og avgrensing av sjukdom for innbyggarane, og dette stiller krav til systematisk førebyggingsarbeid der ein treng ytterlegare kunnskap om ulike kroniske sjukdomar og livsstilsutfordringar. Ved å etablere eit delprosjekt knytt til fagnettverk ønskjer ein å etablere system for kompetanseheving og utvikling på tvers av kommunegrenser, slik at ein oppnår betre tenester for innbyggarane og på same tid bidreg til meir effektiv ressursnytting i kommunane. Eit anna perspektiv i dette arbeidet har vore å identifisere eksisterande fagnettverk, og å etablere og utvikle nye fagnettverk der ein ser behov for dette. Det eksisterer allereie kompetanseutviklingstiltak mellom kommunar og helseføretaket, mellom anna fagdagar for legar og sjukepleiarar. Ein kritikk av dette kan vere at det i stor grad er helseføretaket som tek ansvar for desse. For å ha ei likeverdig og gjensidig kompetanseoverføring må begge nivå dele ansvaret for fagdagane. Kommunehelsetenesta har gitt uttrykk for behov for opplæring og kompetanseoverføring gjennom mellom anna vidareføring av fagdagar, auka bruk av hospitering og auka grad av ambulerande verksemd frå spesialisthelsetenesta ut til kommunane. Målsetjingar Sogn LMS skal ha som mål å skape auka interesse for pleie- og omsorgsoppgåver, slik at ein bidreg til robuste og interessante fagmiljø Sogn LMS skal ha fokus på høg kunnskap og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene Leggje til rette for utvikling av pasientretta tenester knytt til ulike diagnosegrupper Leggje til rette for etablering av felles fagnettverk for ulike diagnosegrupper/pasientgrupper på tvers av kommunegrensene. Utvikle samarbeid og samhandlingsrutinar med fastlegane Leggje til rette for systematisk kompetanseheving på område der ein ser behov for auka kunnskap og utdanning. Leggje til rette for samarbeid kring opplæring og kurstilbod mellom kommunar og kunnskapsleverandørar som t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helse Førde HF og Fylkeskommunen Oppgåver Delprosjektet skulle jobbe med følgjande: Avklare kva som allereie eksisterer av eigna fagnettverk regionalt og nasjonalt, og føreslå etablering av felles nettverk og tilbod på kompetanseutvikling. Avklare kva område som er eigna for felles tenester Avklare kva kommunar som skal ha eit hovudansvar opp mot ulike pasientgrupper Avklare samarbeid med spesialisthelsetenesta i høve til ressursar og kompetanse Sjå på kva andre har utvikla av gode løysningar, og føreslå samarbeid med institusjonar som t.d. Helse Førde og andre lokalmedisinske sentra. Utgreie modell for organisering og finansiering Utforme naudsynt avtaleverk mellom kommunane Status På grunn av ein langvarig prosess med å finne deltakarar til arbeidsgruppa for fagnettverk kom første møte i stand den Til saman vart det halde 4 møte. Det har kome fram framlegg om større 25

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020

MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020 Høyringsgrunnlag MODELLAR FOR HELSE FØRDE I 2020 STRATEGIARBEIDET I HELSE FØRDE HF 2010-2020 1 1 INNLEIING... 4 2 MÅLBILETE, RULLERANDE HANDLINGSPLANAR OG IVERKSETJING... 4 3 MODELLEIGENSKAPAR OG KONSEKVENSVURDERINGAR...

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa

Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Interkommunal legevakt ved Lærdal Sjukehus Referat frå møte i arbeidsgruppa Møtedato: 04.10.2012 Tid: 16-18:25 Møtestad: Lærdal sjukehus Deltakarar: Helge Ulvestad (dagleg leiar ved SYS IKL og innleigd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03.

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 20.02.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 11/1261 Arkiv: G10 Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Særavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Side 1 av 10 Avtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i xx kommune 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1 1. INNLEIING 4 1.1 VISJON, VERKSEMDSIDÉ OG VERDIGRUNNLAG 4 1.2 SAMANDRAG AV POSITIVE RESULTAT OG ULØYSTE UTFORDRINGAR I 2012 5 1.2.1 Positive resultat for 2012 5 1.2.2 Uløyste

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

PROSJEKTBOK UTKAST. Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund. Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag

PROSJEKTBOK UTKAST. Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund. Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag PROSJEKTBOK UTKAST Arbeidsgruppe: Kirurgi/ortopedi Molde og Kristiansund Leiar(ar) for arbeidsgruppa: Hans Ofstad og Kjell Erik Strømskag Medlemmar: Øystein Lian Ortoped Kristiansund Vidar Blindheim Urolog

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer