Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse Nord-Trøndelag HF), Erling Bergh (Steinkjer kommune), Jon Ketil Vongraven (Mosvik kommune), Truls Eggen (Snåsa kommune), Ruth Borgan (Norsk sykepleierforbund), Brit Gulli Rones (Fagforbundet) Mari Holien (INVEST), Laila Steinmo Forfall: Jon Arve Hollekim (Inderøy kommune), Henrik A. Sandbu ( Helse Midt-Norge RF) SAKSLISTE: Orienteringssaker: Status i prosjektet Orientering fra møte i HOD om innholdet i helsereformen v/ Dagfinn Thorsvik Saksnr Sakstittel 19/09 Brukermedvirkning 20/09 Prosjektøkonomi 21/09 Lokalisering 22/09 Definisjoner, funksjon og størrelse på sengeavdelingen i DMS Inn-Trøndelag 23/09 Prosjektbeskrivelse med mandat, milepælsplan og prosjektorganisering 24/09 Informasjon om DMS Inn-Trøndelag Eventuelt

2 Sak 19/09 Brukerorganisasjonene Dato: Saksbehandler: Mari Holien I sak 10/09 og 17/09 ble det behandlet hvordan man kunne få ut korrekt og god informasjon og derigjennom skape positiv tilslutning til planene for DMS Inn-Trøndelag, spesielt med tanke på signaler fra viktige brukergrupper. I et møte som styringsgruppens leder hadde med Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord- Trøndelag, kom det fram et ønske om å kunne medvirke i de beslutninger som gjøres. En slik brukermedvirkning vil bli på systemnivå, dvs i styringsgruppen, og ikke i prosjektgruppene. Brukermedvirkning for øvrig vil bli i forhold til orienteringer i møter og eventuelle høringer. Styringsgruppen inviterer Rådet for likestilling av funksjonshemmede til å oppnevne en representant med observatørstatus og talerett, som tiltrer styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag.

3 Sak 20/09 Prosjektøkonomi Dato: Saksbehandler Mari Holien/ Jacob Br. Almlid DMS Inn-Trøndelag - prosjektsøknad Søknad om prosjektstøtte ble sendt Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 8. Januar Prosjektet ble tildelt 2 millioner kroner. Dette er referert til å være av KRD sin pott, og derfor til å være kommunenes andel av prosjektkostnadene. Imidlertid er selve tilsagnsbrevet ennå ikke mottatt, og med begrunnelse i at både kommunene og Helseforetaket Nord-Trøndelag er avsendere av søknaden, ses midlene inn som en felles bunnfinansiering av prosjektet. INVEST-kommunene har sendt søknad til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler bl.a. til dette prosjektet, og forventer å kunne få 0,5 mill. kroner derfra. Dermed kan det, dersom et slikt tilskudd gis, stå igjen kr som det mangler finansiering på. Dette foreslås fordelt på 3, med 1/3 på Helse Midt-Norge RF, 1/3 på Helse Nord-Trøndelag HF, og 1/3 på kommunene. Med en fordeling internt kommunene imellom basert på folketall, vil dette gi følgende fordeling: Helse Midt-Norge RF: kr ,- Helse Nord-Trøndelag HF: kr ,- Inderøy kommune: kr ,- (alt ) Verran kommune kr ,- (alt ) Steinkjer kommune: kr ,- (alt ) Snåsa kommune: kr ,- (alt ) Mosvik kommune: kr ,- (alt ) Prosjektsekretæriatet bes utarbeide forslag til revidert budsjett med konsekvenser som fremmes til neste møte i styringsgruppen. Det utarbeides søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag basert på at også Snåsa og Mosvik kommune er deltakere i prosjektet.

4 Sak 21/09 Lokalisering av DMS Inn-Trøndelag Dato: Saksbehandler: Ingrid Hallan Rapport til styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Det er pr. dato to alternativ for plassering, Steinkjer sykehjem og Egge Helsetun. Prosjektgruppa ble vist skisse over Steinkjer sykehjem og Egge Helsetun med informasjon om begge enheter, samt omvisning på begge steder. Et nybygg ved Steinkjer sykehjem vil gi lokaler til mange av de funksjoner som er foreslått, men det vil forsinke oppstart og bli en mye dyrere løsning. Egge Helsetun har plass som kan benyttes ved å oppgradere bygget, dette vil gi en billigere og raskere løsning. Det kan bli nødvendig å erstatte noen av de sykehjemsplasser som forsvinner ved en evt. omorganisering, men intermediæravdelingen vil medføre en vesentlig avlastning. Denne må man ikke se bort i fra i den videre planlegging. Se vedlagt rapport fra prosjektgruppa Spesialisthelsetjenesten/kommunen. Prosjektgruppa anbefaler at DMS Inn-Trøndelag lokaliseres til Egge Helsetun. Lokalene er romslige og det er mulig å lage gode og praktiske løsninger i bygget. Sokkeletg. vil kunne benyttes til dialyseenhet, røntgen og spesialistpoliklinikk. Det planlegges dialyseenhet tilsvarende 9 plasser. Poliklinikkareal tilsvarende 3 kontorer, en liten skiftestue og skyllerom vil dekke behovet for poliklinisk virksomhet. Sengeavdeling legges i 1. etg i allerede eksisterende sengeavdeling og det lages trapp fra denne og ned til dialyse- og poliklinikklokalene i sokkeletg. Det må planlegges legekontor og møterom med videokonferanseutstyr inne i sengeavdelingen. Det er ønskelig å ha kreftsykepleier inne i Egge Helsetun da man har gode erfaringer fra DMS Stjørdal vedr. dette. Parkeringsplasser for publikum må reguleres i uteområdet ikke langt fra inngangen. Prosjektgruppa bes arbeide videre med Egge Helsetun som utgangspunkt i tråd med anbefalingene i saksutredningen.

5 Sak 22/09 Definisjoner, funksjon og størrelse på sengeavdelingen i DMS Inn-Trøndelag Dato: Saksbehandler: Ingrid Hallan Rapport til styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag : Intermediæravdeling er blitt et kjent begrep som henspeiler 1,5 linjetjeneste. Det betyr at pasienten er i et aktivt behandlingsforløp og ennå ikke i en etterbehandlingsfase. Dette er krevende pasienter med stort behov for medisinsk fagekspertise. DMS Stjørdal har gitt oss gode erfaringer i denne type drift og disse erfaringer ønsker man å videreføre i DMS Inn-Trøndelag. Begrepet akutte senger ble også diskutert. Hvis det her beregnes å være pasienter som legges inn via legevakt eller fastlege, uten å ha vært innom sykehus, krever dette en bemanning for både på lege- og pleiesiden som blir svært ressurskrevende. Det henvises til Fosen DMS som har denne type senger. Her har man anestesilege på døgnvakt vegg i vegg pga av Ørlandet militære flyplass som har lokaler der, driften her kan således ikke sammenlignes. Likeså har man her lenger reisetid til sykehus enn DMS på Steinkjer vil ha. Befolkningsgrunnlaget for DMS Inn-Trøndelag er i og med at kommunene Snåsa og Mosvik også blir med i dette samarbeidet. Se vedlagt rapport fra prosjektgruppa Spesialisthelsetjenesten/kommunen. 1. Sengeavdelingen benevnes som intermediærenhet. 2. Sengeavdelingen består av bare intermediære senger, og antallet økes til 16 intermediære senger. 3. Sengeavdelingen må kunne ta imot pasienter fra pleie/omsorgs-tjenesten i kommunen som alternativ til innleggelse i sykehus.

6 Sak 23/09 Milepælsplan og prosjektorganisering Dato: Saksbehandler: Mari Holien Prosjektplan for DMS Inn-Trøndelag Det vises til tidligere saker om milepælsplan og prosjektorganisering. Prosjektleder har sammen med prosjektledere for delprosjektene utarbeidet en framdriftsplan med milepæler og kritiske faktorer, og mandat for hvert delprosjekt. Denne vil bli framlagt i møtet. Prosjektplan framsendes som orientering etter prosjektledermøtet. Oppdatering tas i neste møte.

7 Sak 24/09 Informasjon om DMS Inn-Trøndelag Dato: Saksbehandler: Jacob Br. Almlid Arbeidet med hovedprosjektet for DMS IT omfattes med stor interesse fra mange hold. Styringsgruppens leder har gjennomført informasjon etter ønske i følgende organisasjoner: - Steinkjer Faglige råd - Norsk Pensjonistforbund avd. Nord Trøndelag - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord Trøndelag Det bedømmes som viktig at offentligheten i våre fem kommuner gis god og tilstrekkelig informasjon om prosjektets innhold og mulige effekter for publikum. Det er under utarbeidelse en enkel informasjons brosjyre, som også benyttes i det generelle informasjonsarbeidet. Den vil prosjektet invitere Eldre rådene og rådene for funksjonshemmede i Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Mosvik og Verran til et felles informasjonsmøte om prosjektet. Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar orienteringen om det løpende informasjonsarbeidet til etterretning.

8 Sak 25/09 Saksframlegg - finansiering DMS Inn-Trøndelag Dato: Saksbehandler: I forprosjektet lå det en forutsetning om 5 års finansiering med en tredeling mellom Helse Midt- Norge RF, Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene. Dette må ligge inne som en forutsetning videre i det saksframlegg som fremmes.

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer