Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Konsesjonskraftavtaler har etter overgangen til IFRS som regnskapsprinsipp hatt en uensartet behandling innen kraftbransjen. Fra og med 2010 har også Eidsiva valgt ikke å innarbeide konsesjonskraftavtaler i regnskapet. Se nærmere forklaring under Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm. Sammenligningstallene for 2009 er omarbeidet. Første kvartal 2010 Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo=NO1) har vært 50,8 øre/kwh. I første kvartal 2009 var tilsvarende pris 34,1 øre/kwh. Kraftproduksjonen har vært på samme nivå i første kvartal 2010 som i første kvartal Den hydrologiske balansen i Norge/Sverige har i perioden gått fra -22,0 TWh til -33,5 TWh. Hovedårsaken er en tørr og kald værtype i kvartalet. Det har i perioder vært vesentlige prisforskjeller mellom område- og systempriser. I NO1 har prisene ligget noe under systempris, mens NO3-prisen har ligget til dels vesentlig høyere, blant annet på grunn av utfall av svensk kjernekraft. Eidsiva leverer cirka 90 prosent av produksjonen i NO1 og 10 prosent i NO3. Spotpris referert Oslo NOK/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2 Økonomiske resultater 1 Konsernet styrer og rapporterer sin virksomhet i virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked, Bioenergi og Vekst. Fellestjenester er organisert i morselskapet Eidsiva Energi AS. Finansforvaltningen i konsernet utføres av morselskapet. Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2010 var millioner kroner. Dette er en økning på 359 millioner kroner fra samme periode i fjor, og skyldes høyere priser sammenlignet med første kvartal Konsernets driftsresultat i første kvartal 2010 var 354 millioner kroner. I samme periode i fjor var driftsresultatet 339 millioner kroner. Endringene i sikringsposisjonene på kraft er negative med cirka 11 millioner kroner i første kvartal 2010, mens de i samme periode i 2009 var positive med cirka 40 millioner kroner. Verdiendringene på valutaterminer er positive med 22 millioner kroner. For samme periode i 2009 var endringene i valutaposisjoner positive med 82 millioner kroner. Det har vært en negativ verdiutvikling på aksjer innen bransjen for solenergi på cirka 50 millioner kroner. Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er 155 millioner kroner lavere enn første kvartal Eierandel i Moelven Industrier ASA utgjør hovedposten innen tilknyttede selskaper (ts). Moelven Industrier hadde et positivt resultat i første kvartal 2010 i motsetning til et negativt resultat i første kvartal Netto rentekostnader ble 34 millioner kroner i første kvartal 2010 som er nedgang på fem millioner kroner sammenlignet med første kvartal Årsaken til dette er reduksjonen i rentenivå. Resultat før skatt ble 321 millioner kroner som er 21 millioner kroner høyere enn samme periode i Skatten er beregnet som 28 prosent overskuddskatt med tillegg av grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 159 millioner kroner som er 17 millioner kroner høyere sammenlignet med første kvartal Konsernet har via bredbåndssatsingen eierandeler i telekomselskapet Ventelo. En avtale mellom selskapet og Network Norway er omstridt. Tvisten vil bli løst som voldgiftssak. Saken pågår for tiden, og det forventes avgjørelse i saken innen utganen av andre kvartal. 1 Resultat- og balanseoppstillinger følger som vedlegg til rapporten.

3 Driftsresultater for virksomhetsområdene Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Morselskap 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (tall i millioner kroner) '10 '09 '10 '09 '10 '09 '10 '09 '10 '09 '10 '09 '10 '09 Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader (1) (8) (138) (71) (57) (43) (485) (332) (14) (11) (29) (23) - - Dekningsbidrag Personalkostnader (31) (30) (14) (15) (59) (57) (9) (9) (6) (4) (26) (25) (19) (18) Av- og nedskrivninger (23) (24) (56) (53) (3) (3) (2) (2) (3) (3) (9) (7) (2) (5) Annen driftskostnad (60) (52) (82) (78) (21) (19) (12) (10) (7) (8) (12) (13) (23) (24) Resultat TS (18) - - Andre (tap)/gevinster netto (8) (10) - - (49) Selskap holdt for salg Sum driftskostnader (103) 11 (151) (146) (84) (78) (31) (31) (16) (15) (92) (62) (39) (43) Driftsresultat (59) (27) (8) (17) Vannkraft Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i første kvartal 2010 ble 838 GWh som 8 GWh lavere enn i første kvartal Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var i første kvartal ,8 øre/kwh mot 34,1 øre/kwh i samme periode Driftsinntektene i første kvartal 2010 ble 482 millioner kroner som er en økning på 171 millioner kroner i forhold til første kvartal Økningen i pris er årsaken til høyere inntekter. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært negative med 11 millioner kroner i første kvartal 2010, mens den i samme periode i 2009 var positiv med cirka 40 millioner kroner. Valutaposisjonene utviklet seg positivt med 22 millioner kroner, mens verdiendringen på valutaposisjonene i første kvartal 2009 var positive med 82 millioner kroner. Samlet er Andre tap/gevinster netto ca 110 millioner kroner lavere enn samme periode i Vannkraftvirksomheten fikk et positivt driftsresultat på 378 millioner kroner i første kvartal 2010, en økning fra første kvartal 2009 på 64 millioner kroner. Grafen under viser produksjonen i 2009 og 2010, inklusive andelen i Oppland Energi. Produksjon Eidsiva Vannkraft Gwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2009 Produksjon 2010 Gjennomsnitt

4 Nett Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene ble 322 millioner kroner som er 40 millioner kroner høyere enn i første kvartal Innkjøps- og varekostnadene er 67 millioner kroner høyere i første kvartal 2010 sammenlignet med første kvartal Dette skyldes en betydelig økning av tariffene i Sentralnettet og høyere kostnader til kjøp av nettapsenergi. Avskrivninger er 56 millioner kroner i første kvartal 2010 mot 53 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Øvrige driftskostnader er tilnærmet uendret fra første kvartal Driftsresultatet ble 34 millioner kroner som er 31 millioner kroner lavere enn første kvartal Anlegg Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Virksomheten har cirka 360 ansatte. Driftsinntektene i første kvartal 2010 ble 142 millioner kroner som er en økning på 19 millioner kroner i forhold til første kvartal Dette skyldes en kombinasjon av økt salg av materiell og innleide tjenester, og en økning i antall fakturerbare timer i forhold til første kvartal Oppnådde timepriser er på nivå med første kvartal Driftsresultatet i første kvartal 2010 ble 1 million kroner, som er tilnærmet det samme som i Marked Markedsvirksomhetens omsatte volum i første kvartal 2010 ble 981 GWh og er en oppgang fra tilsvarende periode i 2009 med 68 GWh. Gjennomsnittlig salgspris første kvartal 2010 var 51,8 øre/kwh. Tilsvarende i første kvartal 2009 var 39,2 øre/kwh. Driftsinntektene ble 517 millioner kroner som er en økning på 153 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Energikjøpskostnadene er 153 millioner kroner høyere enn i første kvartal Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene i første kvartal 2010 har vært negativ med 8 millioner kroner sammenlignet med en negativ verdiendring i første kvartal 2009 på 10 millioner kroner. Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 1 millioner kroner i første kvartal 2010, noe som tilsvarer resultatet i første kvartal Bioenergi Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag fem fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal og Lena. Utbygging av avfallsforbrenningsanlegg på Hamar er godt i gang. På Lillehammer er utbygging av fjernvarmeanlegg påbegynt og det er etablert tidligfyringsløsning.

5 Driftsinntektene i første kvartal 2010 ble 39 millioner kroner. Det er 10 millioner kroner høyere enn første kvartal Økningen skyldes lave temperaturer i første kvartal med påfølgende høyt forbruk og høye energipriser. Økningen fordeler seg likt på pris og volum. Brenselskostnader har også økt som følge av høyere volum og høyere andel olje i brenselsmiksen for å sikre leveransen gjennom en ekstra kald vinter. Økning i personalkostnadene følger av organisk vekst. Andre driftskostnader er tilnærmet uendret. Driftsresultatet ble positivt med 8 millioner kroner mot et positivt driftsresultat på 3 millioner kroner i første kvartal Vekst Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. Driftsinntektene i første kvartal 2010 ble 62 millioner kroner. Det er 4 millioner kroner høyere enn i første kvartal Varekostnader er 6 millioner kroner høyere enn i fjor, mens øvrige driftskostnader er tilnærmet uendret. I første kvartal 2010 er Andre tap og gevinster netto negativ med 49 millioner kroner knyttet til observert verdifall på børsnotert eierpost i solenergiselskapet Q-Cells, som eies via investeringsselskapet Energy Future Invest. Første kvartal 2010 inkluderer en resultatandel fra tilknyttet selskap, Moelven Industrier, med 4 millioner kroner. Tilsvarende resultatandel samme periode i fjor var negativ med 18 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal 2010 ble negativt med 59 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal 2009 var negativt med 27 millioner kroner. Morselskapet (IFRS) Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på åtte millioner kroner i første kvartal Dette er ni millioner bedre enn i første kvartal Hovedårsaken til dette er høyere salg av konserninterne tjenester.

6 Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalbalanse per 31.mars 2010 er 16,1 milliarder kroner. Det er en økning på 0,2 milliarder kroner siden 31. desember Konsernet rapporterer etter IFRS, noe som blant annet medfører større fokus på virkelige verdier både i balanse- og resultatoppstillingen. Tolkningen og praktiseringen av IFRS reglementet har vært varierende mellom de ulike kraftvirksomhetsaktørene i Norge. Eidsiva har valgt å føre opp nåverdien av forskjellen mellom forventet markedsspris og konsesjonskraftpris i en uendelig levetid og presentert dette som andre avsetninger og forpliktelser i balansen såfremt det har vært en forpliktelse og andre finansielle eiendeler såfremt det har vært en rettighet, mens verdiendringer er vist netto over resultatregnskapet i linje for andre tap/gevinster - netto. Med virkning fra har Eidsiva gjort en prinsippendring, ved at konsesjonskraftforpliktelser/rettigheter ikke lenger innarbeids i regnskapet og følgelig vises heller ikke verdiendringer over resultatregnskapet. Endringen påvirker følgende poster i balanseoppstillingen: Konsesjonskraftforpliktelsene er redusert med 795 millioner kroner Konsesjonskraftrettigheter er redusert med 129 millioner kroner Utsatt skatt er økt med 317 millioner kroner Egenkapitalen er økt med 349 millioner kroner Sammenligningstallene for både resultatet og balansen er endret tilsvarende. Egenkapitalen er 7,5 milliarder kroner og utgjør 46 prosent av totalkapitalen. Egenkapitalen er økt med 167 millioner kroner siden årsskiftet Økning i egenkapitalen er resultatet i perioden på 159 millioner kroner samt minoritetens andel av egenkapital i et nytt datterselskap Kongsvinger Bioenergi AS på 8 millioner kroner. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt som er justert for resultatposter som ikke har gitt inneller utbetalinger samt netto rentekostnader. Netto kontantstrømmer fra driften utgjør 270 millioner kroner. Verdiutviklingen på selskapets ventureinvesteringer har vært negativ i første kvartal 2010 med 48 millioner kroner og har således redusert verdien av aksjer i balansen. Motsvarende er nedskrivningen ført som kostnad i resultatregnskapet. I kontantstrømoppstillingen er dette justert da beløpet ikke har gitt utbetalingseffekt. Aktiviteten på investeringssiden er høy, og det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler på 308 millioner kroner i første kvartal Av investeringene kan 153 millioner kroner henføres til nettvirksomheten, 29 millioner kroner til heleide kraftverk i vannkraftvirksomheten og 112 millioner kroner til området bioenergi. Investeringene i varige driftsmidler er 211 millioner kroner høyere enn regnskapsmessige avskrivninger. Det er opptatt nye lån på 93 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig for reinvestering av flere mindre lån som er oppgjort i samme periode. Konsernets likviditetsbeholdning er redusert med 82 millioner kroner siden årets begynnelse og likviditetsbeholdningen utgjør millioner kroner per I tillegg har konsernet utbenyttede trekkrettigheter på millioner kroner.

7 Eidsiva Energi AS (forenklet IFRS) Eidsiva Energi AS er morselskapet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Fra og med 2009 rapporterer selskapet etter forenklede IFRS-regler. Driftsresultatet for morselskapet ble negativt med 8 millioner kroner i første kvartal Rentekostnadene var 21 millioner kroner i første kvartal Resultat før skatt ble negativt med 29 millioner kroner. Det er beregnet 28 prosent skattefordel av resultatet som forventes å bli utnyttet ved årets slutt i konsernets beskatning. Resultat etter skatt ble negativt med 21 millioner kroner. Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. Selskapets totalbalanse per 31. mars 2010 var 11,2 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som ved utgangen av Endring i egenkapital skyldes periodens resultat. Bokført egenkapital var 5,1 milliarder kroner og utgjorde 46 prosent av totalkapitalen. Hamar, 6. mai 2010 Styret i Eidsiva Energi AS Ingeborg Moen Borgerud Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Einar Busterud Sissel Solum Idun Kristin Fridtun Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef

8 Resultatregnskap Eidsiva Energi konsern Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi konsern (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Kontantstrømoppstilling Eidsiva Energi konsern Første kvartal (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelse Endring i urealisert gevinst og tap på derivater Endring i urealisert gevinst og tap fin eiend. til virkelig verdi over re Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Øvrige endringer Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Inn- utbetalinger fra andre finansielle eiendeler Mottatte renter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny langsiktig gjeld Avdrag på langsiktig gjeld Nedbetaling eierlån Betalte renter Likviditetstilførsel ved endret konsernsammensetning 0-37 C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd primo Kontanter og bankinnskudd ultimo

10 Resultatregnskap Eidsiva Energi AS Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi AS (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.

Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett. Design Kolonien Statnett SF Husebybakken 28B P.o.Box 5192 Majorstuen N-0302 Oslo Telefon: 22 52 70 00 Telefax: 22 52 70 01 www.statnett.no firmapost@statnett.no 12 Statnett Konsern Kvartalsrapport pr.

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer