Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Fjerde kvartal 2013 Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo=NO1) har vært 28,9 øre/kwh (27,3 øre/kwh). Fjerde kvartal startet med nedbør nær normalen og temperatur litt over det normale. Andre halvdel av kvartalet var preget av stormer og ekstremvær langs kysten, og veldig mildt vær og snøfritt på Østlandet. Dette bidro til en sterk forbedring i den hydrologiske balansen, fra underskudd i Norge og Sverige på cirka 9 TWh til overskudd på cirka 8 TWh ved nyttår. Det milde været for årstiden ga lavt forbruk, og sammen med høy produksjon i svenske og finske kjernekraftverk gav dette begrenset prisoppgang. Spotprisen i NO1 for oktober og november var henholdsvis 29,9 og 29,6 øre/kwh, før den falt til 27,3 øre/kwh i desember. Årsprisen for 2013 ble 29,2 øre/kwh i NO1, mot 22,1 øre/kwh året før. Noe av prisoppgangen skyldes svekkelsen av NOK mot Euro med over en krone gjennom Konsernet er deleier i fire prosjekter som i fjerde kvartal ble meddelt konsesjon for utbygging. To av prosjektene gjelder utbygging av vindparker og de to andre vannkraft. Det ene av vannkraftprosjektene, Rosten kraftverk i Sel kommune, er tildelt endelig konsesjon. Spotpris referert Oslo NOK/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2 Økonomiske resultater 1 Konsernet styrer og rapporterer sin virksomhet i virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked, Bioenergi og Vekst. Fellestjenester er organisert i morselskapet Eidsiva Energi AS. Finansforvaltningen i konsernet utføres av morselskapet. Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal 2013 var millioner kroner (1 064 millioner kroner). Produksjonsvolumet var lavere i fjerde kvartal 2013 enn fjerde kvartal 2012, men kraftprisen var noe høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Konsernets driftsresultat i fjerde kvartal 2013 var 315 millioner kroner (199 millioner kroner). Endringer på sikringsposisjonene på kraft er 35 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (minus 27 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er negative med fire millioner kroner (minus en million kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er negative med en million kroner (minus en million kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (minus 27 millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA, Energy Future Invest AS (EFI) og Elverum Nett AS utgjør hovedpostene innen tilknyttede selskaper. Elverum nett hadde et positivt resultat med 2 millioner kroner, mens de to Vekst-eide selskapene til sammen hadde et negativt resultat med 5 millioner kroner. Samlet resultat for tilknyttede selskaper er i fjerde kvartal negativt med tre millioner kroner (minus 15 millioner kroner). Netto rentekostnader ble 76 millioner kroner (75 millioner kroner). Resultat før skatt ble 239 millioner kroner (124 millioner kroner). Skatten er beregnet som 28 prosent overskuddskatt med tillegg av grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 112 millioner kroner (37 millioner kroner). Driftsresultater for virksomhetsområdene Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Morselskap Elim/øvrig 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal (tall i millioner kroner) '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Dekningsbidrag Personalkostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultat TS Andre (tap)/gevinster netto Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat- og balanseoppstillinger følger som vedlegg til rapporten.

3 Vannkraft Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i fjerde kvartal 2013 ble 870 GWh (924 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var i fjerde kvartal ,9 øre/kwh (27,3 øre/kwh). Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 323 millioner kroner (332 millioner kroner). Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 44 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (minus 27 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet negativt med seks millioner kroner (minus to millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i fjerde kvartal 2013 positive med 38 millioner kroner (-29 millioner kroner). Alt kraftsalg skjer i euro og vedtatt sikringsstrategi tilsier at euro veksles til norske kroner samtidig som sikring av kraftpris foretas. I fjerde kvartal er det foretatt ekstraordinære sikringer av valuta utover sikringsstrategien. Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 198 millioner kroner (136 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2012 og 2013, inklusive andelen i Oppland Energi. Produksjon Eidsiva Vannkraft Gwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2012 Produksjon 2013 Gjennomsnitt Nett Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). En mild værtype i fjerde kvartal har gitt lavere kostnader for overføring av kraft fra overliggende nett, og det er utført mindre feilretting og andre drifts- og vedlikeholdsarbeider enn tilsvarende kvartal i fjor. Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 358 millioner kroner (341 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i fjerde kvartal 70 millioner kroner (90 millioner kroner) og personalkostnader var 17 millioner kroner (15 millioner kroner). Avskrivninger var 66 millioner kroner (58 millioner kroner) og andre driftskostnader var 90 millioner kroner (96 millioner kroner). Driftsresultatet ble 116 millioner kroner (83 millioner kroner).

4 Anlegg Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 231 millioner kroner (208 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak et større omfang av interne investeringsoppdrag og høyere omsetning til eksterne kunder enn i fjerde kvartal Interne drift og vedlikeholdsoppdrag er for samme periode noe redusert. Innkjøps og varekostnadene var i fjerde kvartal 120 millioner kroner (103 millioner kroner) og personalkostnader var på 68 millioner kroner (74 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 20 millioner kroner (18 millioner kroner) og avskrivninger var på 5 millioner kroner (4 millioner kroner). Driftsresultatet i fjerde kvartal 2013 ble 19 millioner kroner (ni millioner kroner). Marked Markedsvirksomhetens omsatte volum i fjerde kvartal 2013 ble 676 GWh (757 GWh). Gjennomsnittlig salgspris fjerde kvartal var 36,3 øre/kwh (31,2 øre/kwh). Driftsinntektene ble 260 millioner kroner (252 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 224 millioner kroner (219 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse fremtidige posisjonene var negativ med fire millioner kroner i fjerde kvartal (positivt med en million kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på seks millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (seks millioner kroner). Bioenergi Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag syv fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer og Lena. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsning i Moelv. På Lillehammer er utbygging av fjernvarmeanlegg ferdigstilt rundt årsskiftet. På Gjøvik er legging av fjernvarmenett godt i gang og bygging av ny varmesentral er iverksatt. Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 54 millioner kroner (59 millioner kroner). Reduksjonen skyldes lavere leveranse av fjernvarme på grunn av en mild værtype i fjerde kvartal. Varekostnaden på 13 millioner kroner (18 millioner kroner) er redusert på grunn av lavere leveranse. Annen driftskostnad på 13 millioner kroner (21 millioner kroner) er redusert da det ble foretatt nedskrivninger i siste kvartal i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble syv millioner kroner (en million kroner). Vekst Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. Eidsiva bredbånd og Elsikkerhet Norge har god resultatutvikling og de negative resultater fra tilknyttede selskaper er også mindre enn de var i 2012.

5 Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 105 millioner kroner (88 millioner kroner). Økning i driftsinntekt knyttes primært til Eidsiva bredbånd. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2013 ble negativt med 3 millioner kroner (- 18 millioner kroner). Morselskapet (IFRS) Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader i konsern blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 13 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (minus 13 millioner kroner). Kostnadene i fjerde kvartal 2013 er to millioner kroner høyere enn fjoråret, men økningen er i sin helhet belastet ut på virksomhetsområdene. Foreløpig regnskap 2013 Konsernets driftsinntekter for året 2013 var millioner kroner (3 608 millioner kroner). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) på NordPool for året 2013 var 29,2 øre/kwh (22,1 øre/kwh). Innkjøpskostnadene for året 2013 var millioner kroner (1 211 millioner kroner). Samlet tilgjengelig volum for produksjonsvirksomheten har vært GWh (3 746 GWh). Konsernets sluttbrukeromsetning har vært GWh (2 403 GWh). Konsernets driftsresultat for året 2013 var 950 millioner kroner (766 millioner kroner). Resultatandel fra tilknyttede selskaper var negativt med 92 millioner kroner (- 32 millioner kroner). Dette inkluderer en nedskrivning med 70 millioner kroner av Moelven Industrier foretatt som følge av resultatutviklingen i selskapet og gjennomført verdivurdering. Netto finanskostnader var 342 millioner kroner (299 millioner kroner). Økningen skyldes hovedsakelig negativ verdiutvikling på lån i euro. Resultat før skatt ble 608 millioner kroner (467 millioner kroner). Konsernets skattekostnad ble 347 millioner kroner (258 millioner kroner). Skattekostnaden for året 2013 er påvirket av at nedskrivningen av verdien i Moelven Industrier ikke er fradragsberettiget. Resultat etter skatt for året ble 261 millioner kroner (209 millioner kroner). I konsernets risikobilde er det fortsatt utviklingen i kraftpriser som har størst fokus. Usikkerheten til framtidig kraftpris er fortsatt stor selv om kraftprisene har steget noe og norske kroner har svekket seg mot euro. Oppfølging av utviklingen i kraftpris og eurokurs har derfor fortsatt høy prioritet i konsernet. Vedvarende lave kraftpriser kan være utfordrende for inntjeningen kommende år og for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid. Som følge av forventning om lave kraftpriser, er konsernet i sluttfasen for gjennomføring av et produktivitetsprogram, og vil framover ha et sterkt kostnadsfokus. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Eidsiva vil være aktive overfor finansinstitusjonene for å opprettholde best mulig kredittvurdering i de finansielle miljøene. Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall både for produksjon og nettet. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til

6 forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. Leveringssikkerheten i strømnettet og tilgjengeligheten i produksjon er fortsatt god. Konsernbalanse, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalbalanse per 31.desember 2013 er 16,0 milliarder kroner, som er en økning på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med Konsernet rapporterer etter IFRS, noe som blant annet medfører større fokus på virkelige verdier både i balanse- og resultatoppstillingen. Bokført egenkapital er 5,1 milliarder kroner og utgjør 32 prosent av bokført totalkapital 2. Netto rentebærende gjeld ved årsskiftet utgjør 6,7 milliarder kroner, inklusive ansvarlig lån fra eiere på 1,5 milliarder kroner. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 608 millioner kroner, som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. Kontantstrømmer fra driften, som tilsvarer et korrigert EBITDA, utgjør for året innbetalinger på millioner kroner. Endringer i arbeidskapitalen har vært uendret i året og påvirker dermed ikke kontantstrømmene. Netto arbeidskapital er negativ med 187 millioner kroner ved årsskiftet. Tilførte kontantstrømmer er hovedsakelig benyttet til finansiering av investeringer i varige driftsmidler, både reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 915 millioner kroner. Netto kontantstrømmer knyttet til selskapets eksterne langsiktige gjeld viser netto opptak av nye lån på 107 millioner kroner, mens netto betalte rentekostnader utgjør 342 millioner kroner. Av andre vesentlige utbetalinger er det betalt utbytte til eierne på 196 millioner kroner og skatter på 137 millioner kroner knyttet til inntektsåret Netto likviditetsendring i året er dermed positiv med 49 millioner kroner og gir en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 230 millioner kroner. Ved utgangen av året hadde konsernet ubenyttede trekkfasiliteter på millioner kroner, noe som sikrer finansierings- og refinansieringsbehov og som anses tilstrekkelig til å dekke kortsiktige arbeidskapitalbehov. Eidsiva Energi AS (forenklet IFRS) Eidsiva Energi AS er morselskapet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Driftsresultatet for morselskapet ble seks millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (- 13 millioner kroner). Rentekostnadene var 83 millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (61 millioner kroner). Resultat før skatt ble negativt med 78 millioner kroner (- 75 millioner kroner). Det er beregnet 28 prosent skattefordel av resultatet som forventes å bli utnyttet ved årets slutt i konsernets beskatning. Resultat etter skatt ble negativt med 56 millioner kroner (- 54 millioner kroner). Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. 2 I desember 2011 etablerte eierne et ansvarlig lån i konsernet på 1,5 milliarder kroner ved nedskrivning av egenkapitalen.

7 Selskapets totalbalanse per 31. desember 2013 var 9,9 milliarder kroner. Dette er noe lavere enn ved utgangen av Endring i egenkapital skyldes periodens resultat. Bokført egenkapital var 2,9 milliarder kroner og utgjorde 29 prosent av totalkapitalen. Hamar, 13. februar 2014 Styret i Eidsiva Energi AS Alexandra Bech Gjørv Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Svein Håvard Sørum Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef

8 Resultatregnskap Eidsiva Energi konsern 4. kvartal Pr (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat - 5 Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap 16-1 Sum andre innregnede inntekter og kostnader - 5 som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultat Sum utvidet resultat

9 Balanse Eidsiva Energi konsern Eiendeler (tall i millioner kroner) Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 7 8 Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 Kontantstrømoppstilling Eidsiva Energi konsern Året Året (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi over res Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler -3 Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Mottatt utdeling fra tilknyttet selskap 1 Endringer i andre investeringer Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt 10-4 Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer Kapitaltilførsel/avgang fra/til minoritetseiere 5 12 C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Økning i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum 4-107

11 Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (tall i millioner kroner) overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Endring pensjonsforpliktelse IAS 19 R Egenkapital 1.januar omarbeidet Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Utbytte Endret minoritet ved kap.forhøyelse og overføring Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Utbytte Tilført fra minoritet ved kap.forhøyelse Egenkapital per Resultatregnskap Eidsiva Energi AS 4. kvartal Pr (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt

12 Balanse Eidsiva Energi AS (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank 30 9 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

13 Noter til regnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2012, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Regnskapsprinsipper og beregningsmetode for pensjoner er endret fra og med 2013 som følger. Etter endringer i regnskapsstandarden «IAS 19 R Ytelser til ansatte» er den regnskapsmessige behandlingen av pensjoner endret fra og med Den vesentligste endringen knytter seg til at aktuarmessige gevinster og tap vises over utvidet resultat når de oppstår, slik at korridorløsning som har vært benyttet som regnskapsprinsipp i konsernet til og med 2012, utgår. En annen viktig endring er i innføring av netto rentebeløp beregnet etter diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Bortfall av korridorløsning kan gi større volatilitet i balanseført pensjonsforpliktelse, utvidet resultat og i konsernets egenkapital. Etter ny IAS 19 er endringene gjort retrospektivt og sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet. Den regnskapsmessige effekt av endringen i resultat og balanse for 2012 vises i underliggende oversikt. Foretatte endringer av sammenligningstall tidligere år (alle tall i millioner kroner) Balanse Andre finansielle anleggsmidler Eiendeler Egenkapital Utsatt skatt Pensjoner Egenkapital og gjeld Resultat Lønnskostnader 13 Skattekostnad -5 Økt ordinært årsresultat 8 Utvidet resultat Periodens ordinært resultat 8 Estimatavvik pensjoner etter skatt 248 Periodens totalresultat 256 Note 2 Andel resultat i tilknyttet selskap Andel resultat i tilknyttet selskap er negativt med 92 millioner kroner og inkluderer i det vesentlige eierandeler i Energy Future Invest AS, Moelven Industrier AS og Elverum Nett AS. Eierandelen i Moelven Industrier er vurdert og ble nedskrevet med 70 millioner kroner i andre kvartal som følge av resultatutvikling i selskapet og gjennomført verdivurdering.

14 Note 3 Estimatavvik pensjoner Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser per er det lagt til grunn nye dødlighetsforutsetninger. Ved beregningen er det benyttet dødlighhetstabell K2013B som tar utgangspunkt i oppdaterte og fremskrevne analyser av levealder. Isolert sett gir de økte forutsetningene en økning av brutto pensjonsforpliktelse på ca 10 prosent. Ettersom lover og regler ennå ikke er vedtatt for hvordan levealderjustering skal pratiseres er dette ikke hensyntatt i de regnskapførte tall. Prinsippene for levealderjustering er imidlertid akseptert i pensjonsreformen av 2010 og gitt disse prinsippene hadde blitt inkludert ville årets estimatavvik blitt vesentlig redusert.

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer