Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Første kvartal 2013 Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo=NO1) har vært 31,6 øre/kwh (28,3 øre/kwh). Vinteren har vært dominert av høytrykk, med lave temperaturer og lite nedbør. Dette igjen har gitt høyt alminnelig forbruk og lavt tilsig til magasinene. Samtidig har det vært netto eksport ut av Norden, som følge av kaldt vær også på kontinentet. Produksjonen fra svensk og finsk kjernekraft har vært stabilt høy. Gjennom første kvartal har Norge og Sverige gått fra hydrologisk balanse til et underskudd på cirka 23 TWh. Magasinfyllingen i prisområdene NO1 og NO3 er ved utgangen av kvartalet mye lavere enn normalt, mens den er vesentlig bedre i de andre norske prisområdene. Spotprisene steg mot slutten av vinteren. Spotpris referert Oslo NOK/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2 Økonomiske resultater 1 Konsernet styrer og rapporterer sin virksomhet i virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked, Bioenergi og Vekst. Fellestjenester er organisert i morselskapet Eidsiva Energi AS. Finansforvaltningen i konsernet utføres av morselskapet. Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2013 var millioner kroner (1 070 millioner kroner). Kraftprisen har vært noe høyere enn fjoråret, men effekten av lavere produksjon mer enn oppveier for den noe høyere kraftprisen. Konsernets driftsresultat i første kvartal 2013 var 237 millioner kroner (304 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er negative med 27 millioner kroner i første kvartal 2013 (positive med ti millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er negative med en million kroner (positive med 14 millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er positive med tre millioner kroner (fem millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er negative med 26 millioner kroner i første kvartal 2013 (29 millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA, Energy Future Invest AS (EFI) og Elverum Nett AS utgjør hovedpostene innen tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et negativt resultat i første kvartal 2013 i motsetning til et positivt resultat i første kvartal For EFI rapporteres et lite underskudd i første kvartal. Netto rentekostnader ble 82 millioner kroner (73 millioner kroner). Resultat før skatt ble 155 millioner kroner (231 millioner kroner). Skatten er beregnet som 28 prosent overskuddskatt med tillegg av grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 74 millioner kroner (127 millioner kroner). 1 Resultat- og balanseoppstillinger følger som vedlegg til rapporten.

3 Driftsresultater for virksomhetsområdene Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Morselskap 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (tall i millioner kroner) '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 '13 '12 Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Dekningsbidrag Personalkostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultat TS Andre (tap)/gevinster netto (37) (1) (1) (1) 3 5 Selskap holdt for salg Sum driftskostnader Driftsresultat Vannkraft Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. I løpet av kvartalet har produksjonen i Løpet kraftverk startet opp igjen etter rehabilitering, og nytt aggregat i Rendalen kraftverk ble prøvekjørt mot slutten av kvartalet. Det er også besluttet utbygging av nytt aggregat på Braskereidfoss kraftverk. Produksjonen i første kvartal 2013 ble 842 GWh (1 012 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var i første kvartal ,6 øre/kwh (28,3 øre/kwh). Driftsinntektene i første kvartal 2013 ble 319 millioner kroner (348 millioner kroner). Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært negativ med 34 millioner kroner i første kvartal 2012 (åtte millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet negativt med tre millioner kroner (16 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i første kvartal 2013 negative med 37 millioner kroner (24 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 148 millioner kroner (235 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2012 og 2013, inklusive andelen i Oppland Energi. Produksjon Eidsiva Vannkraft Gwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2012 Produksjon 2013 Gjennomsnitt

4 Nett Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene i første kvartal ble 336 millioner kroner (334 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i første kvartal 88 millioner kroner (93 millioner kroner) og personalkostnader var 16 millioner kroner (13 millioner kroner). Avskrivninger var 63 millioner kroner (60 millioner kroner) og andre driftskostnader var 89 millioner kroner (103 millioner kroner). Andre driftskostnader var høyere i første kvartal 2012 hovedsakelig på grunn av opprydding og feilretting etter ekstremværet «Dagmar». Driftsresultatet ble 83 millioner kroner (65 millioner kroner). Anlegg Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i første kvartal 2013 ble 138 millioner kroner (162 millioner kroner). Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak et mindre omfang av interne investerings- og driftsoppdrag i forhold til første kvartal Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 40 millioner kroner (57 millioner kroner) og personalkostnader var på 68 millioner kroner (71 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 23 millioner kroner (24 millioner kroner) og avskrivninger var på fire millioner kroner (fire millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2013 ble tre millioner kroner (seks millioner kroner). Marked Markedsvirksomhetens omsatte volum i første kvartal 2013 ble 865 GWh (774 GWh). Gjennomsnittlig salgspris første kvartal 2013 var 34,3 øre/kwh (34,6 øre/kwh). Driftsinntektene ble 252 millioner kroner (284 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 216 millioner kroner (246 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var positiv med seks millioner kroner i første kvartal 2013 (tre millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 14 millioner kroner i første kvartal 2013 (12 millioner kroner). Bioenergi Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag seks fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Lillehammer og Lena. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsninger på Gjøvik og i Moelv. På Lillehammer er utbygging av fjernvarmeanlegg godt i gang, og ny varmesentral skal etter planen settes i drift i løpet av fjerde kvartal. På Gjøvik er legging av fjernvarmenett påbegynt og oppstart for bygging av ny varmesentral er i løpet av 2013.

5 Driftsinntektene i første kvartal 2013 ble 67 millioner kroner (52 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak høyere volum som følge av en kald vinter. Varekostnaden på 18 millioner kroner (14 millioner kroner) viser en økning som følge av økt salgsvolum og dermed høyere forbruk av brensel. Kostnadssiden for øvrig er på 31 millioner kroner (35 millioner kroner). Driftsresultatet ble 18 millioner kroner (to millioner kroner). Vekst Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. Driftsinntektene i første kvartal 2013 ble 98 millioner kroner. Det er 15 millioner kroner høyere enn i første kvartal millioner kroner knytter seg til salg av andeler i Austri Raskiftet DA og Austri Kvitvola DA til Eidsiva Vannkraft, og elimineres på konsernnivå. Øvrig økning i driftsinntekter, varekostnad og personalkostnad knyttes primært til Eidsiva bredbånd, som har hatt en god start på året. Andelen i Moelven trakk ned driftsresultatet med 12 millioner kroner (2 millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2013 ble negativt med 10 millioner kroner (-1 million kroner). Morselskapet (IFRS) Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 11 millioner kroner (driftsunderskudd på 12 millioner kroner). Dette skyldes en kombinasjon av lavere inntekter, lavere driftskostnader og verdiutvikling på selskapets fastrenteavtaler.

6 Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalbalanse per 31. mars 2013 er 15,6 milliarder kroner, som er en nedgang på 0,1 milliarder kroner sammenlignet med Konsernet rapporterer etter IFRS, noe som blant annet medfører større fokus på virkelige verdier både i balanse- og resultatoppstillingen. Egenkapitalen er på 5,2 milliarder kroner og utgjør 33 prosent av bokført totalkapital 2. Egenkapitalen er økt med 95 millioner kroner siden årsskiftet 2012, noe som kan henføres til resultatet i første kvartal 2013 på 74 millioner kroner samt prinsippendring for regnskapsføring av estimatavvik pensjoner på 21 millioner kroner. Endret regnskapsføring innebærer at vi forlater en korridorløsning for behandling av estimatavvik pensjoner til å vise alle endringer i balanseoppstillingen. Netto endringer ved implementeringen utgjorde 21 millioner kroner og påvirker også balanseoppstillingen for utsatt skatt og pensjonsforpliktelser. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 155 millioner kroner, som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. Netto kontantstrømmer fra driften utgjør i første kvartal innbetalinger på 458 millioner kroner. Avskrivninger på 117 millioner kroner er fratrukket i det ordinære resultatet og er således justert i kontantstrømoppstillingen da beløpet ikke har gitt utbetalinger. Det er også justert for endringer i urealiserte tap på finansielle sikringer hovedsakelig knyttet til kraftsalgs og kjøpssikringer på 30 millioner kroner. Kontantstrømmene knyttet til netto arbeidskapital er positiv med 160 millioner kroner dels som følge av innbetalinger fra årsavregningen av strøm og nettleie i første kvartal og dels ved endrede faktureringsrutiner strømoppgjør fra to månedlig til månedlig fakturering med virkning fra Av øvrige vesentlige driftsutbetalinger i første kvartal er det betalt forhåndsskatter for inntektsåret 2012 med 103 millioner kroner ut i fra et forventet skatteoppgjør på 162 millioner kroner. Likviditet benyttet på investeringer kan i hovedsak knyttes til investeringer i varige driftsmidler i første kvartal på 140 millioner kroner. Beløpet er korrigert for intern fortjeneste på konserninternt salg. Av investeringene kan 73 millioner kroner henføres til nettvirksomheten, 14 millioner kroner til hel -og deleide kraftverk i vannkraftvirksomheten og 42 millioner kroner til virksomhetsområdet bioenergi. Øvrige virksomhetsområder har til sammen investert for 11 millioner kroner. Investeringene er 24 millioner kroner høyere enn regnskapsmessige avskrivninger. Eierandelen i Kongsvinger Bioenergi AS er økt fra 51 % til 79 % ved fisjon fusjon av Kongsvinger Nord fra det heleide Eidsiva Bioenergi AS. Overføringen har ikke gitt kontantvirkning da innbetalingen skjedde ved tingsinnskudd. Samlede kontantstrømmer knyttet til investeringer i første kvartal er utbetalinger på 142 millioner kroner. Kontantstrømmene har dels blitt benyttet til netto avdragsbetalinger på langsiktig gjeld med 106 millioner kroner og betaling av rentekostnader på langsiktig gjeld med 88 millioner kroner. Endringene i kontantstrømmer fra driften samt endringer fra investerings- og finansieringsaktivitetene har således tilført konsernet 123 millioner kroner siden årets begynnelse og likviditetsbeholdningen utgjør 304 millioner kroner ved utgangen av første kvartal I desember 2011 etablerte eierne et ansvarlig lån i konsernet på 1,5 milliarder kroner ved nedskrivning av egenkapitalen.

7 Eidsiva Energi AS (forenklet IFRS) Eidsiva Energi AS er morselskapet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Driftsresultatet for morselskapet ble negativt med 11 millioner kroner i første kvartal 2013 (12 millioner kroner). Rentekostnadene var 67 millioner kroner i første kvartal 2013 (51 millioner kroner). Resultat før skatt ble negativt med 78 millioner kroner (63 millioner kroner). Det er beregnet 28 prosent skattefordel av resultatet som forventes å bli utnyttet ved årets slutt i konsernets beskatning. Resultat etter skatt ble negativt med 56 millioner kroner (45 millioner kroner). Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. Selskapets totalbalanse per 31. mars 2013 var 10,2 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som ved utgangen av Endring i egenkapital skyldes periodens resultat. Bokført egenkapital var tre milliarder kroner og utgjorde 30 prosent av totalkapitalen. Hamar, 2. mai 2013 Styret i Eidsiva Energi AS Alexandra Bech Gjørv Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Svein Håvard Sørum Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef

8 Resultatregnskap Eidsiva Energi konsern Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Selskap holdt for salg - Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi konsern (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Kontantstrømoppstilling Eidsiva Energi konsern Første kvartal (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi ov Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler - -3 Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer -8 - Innbetalinger ved salg av verdipapirer Endringer i andre investeringer - -2 Mottatte finansinntekter 6 13 B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt 1 4 Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Kapitaltilførsel/avgang fra/til minoritetseiere - 4 C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital og øvrige endringer Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Økning i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum

10 Resultatregnskap Eidsiva Energi AS Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi AS (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank 26 9 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer