Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral

2 Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene fjerde kvartal... 6 Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm... 8 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Endringer i konsernets egenkapital Segmentrapportering Noter til kvartalsregnskapet Finansiell kalender Investorinformasjon Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 2

3 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Konsernet har tatt i bruk ny regnskapsstandard IFRS 11 «Felleskontrollerte ordninger» med virkning fra 1. januar. Dette har medført at konsernet klassifiserer investeringer som tidligere var bruttoført i regnskapet, etter egenkapitalmetoden. Det vises til note 2. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Viktige hendelser fjerde kvartal Vannkraftproduksjonen ble cirka 65 GWh høyere enn tilsvarende periode i. Spotprisen har vært 24,9 øre/kwh (fjerde kvartal var spotprisen 28,9 øre/kwh). Det ble inngått avtale om kjøp av resterende 51 prosentandel av Elverum Nett AS slik at Elverum Nett AS blir et heleid selskap av Eidsiva. I tillegg ble Elverum Energis 51 prosent andel i Elverum Fjernvarme overtatt, samtidig med at resterende 49 prosent ble kjøpt av YC Eiendom AS. Transaksjonene gjennomføres i 2015 hvor Elverum Energi AS får en eierandel på 1,25 prosent i Eidsiva Energi AS. Gjøvik Energisentral ble sluttført og har startet produksjon og leveranser av fjernvarme i Gjøvik by. Norske kroner mot euro svekket seg kraftig mot slutten av året som følge av blant annet lavere oljepris, og rentenivået sank ytterligere og har gitt betydelige mindreverdier på rentesikringene Aksjer i Eidsiva bredbånd ble solgt fra Eidsiva Vekst til Eidsiva Energi, og Eidsiva bredbånd ble nytt virksomhetsområde i Eidsiva. Levealdersjustering av pensjonsforpliktelse har gitt betydelig reduksjon av pensjonsforpliktelsen og reduserte personalkostnader. Driftsinntekter tall i millioner kroner '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 '14 tall i millioner kroner EBITDA '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 '14

4 Driftsresultat 300 tall i millioner kroner '13 1Q '14 2Q '14 3Q '14 '14 Nøkkeltall i året Resultat (tall i millioner kroner) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Kapitalforhold Egenkapitalandel 31,1 % 33,2 % Egenkapitalandel verdijustert 1) 42,3 % 46,2 % Netto rentebærende gjeld (tall i millioner kroner) 2) Andre nøkkeltall 28,9 24,9 Spotpris referert Oslo (øre/kwh) 22,9 29, Vannkraftproduksjon i GWh Strømsalg i GWh Varmesalg i GWh ) Eidsivakonsernet foretar årlige verdivurderinger. Siste verdivurdering ble foretatt av Deloitte og Pareto og forelå i mars med utgangspunkt i status per 1. januar. Ansvarlig lån til eiere er fullt ut klassifisert som gjeld. 2) Ansvarlig lån til eierne på 1,5 milliarder kroner er inkludert i beløpet. Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 4

5 Sammendrag fjerde kvartal Konsernets driftsinntekter for fjerde kvartal var millioner kroner (1 085 millioner kroner). Kraftprisen har vært lavere, og kraftproduksjonen har vært høyere i fjerde kvartal sammenlignet med fjerde kvartal. Konsernets driftsresultat i fjerde kvartal var 197 millioner kroner (272 millioner kroner). Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen reduserte konsernets forpliktelse med 122 millioner kroner. Dette har redusert personalkostnader i fjerde kvartal. Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med 53 millioner kroner i fjerde kvartal (17 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er negative med 69 millioner kroner (minus fire millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er negativ med 109 millioner kroner (minus en million kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er negative med 123 millioner kroner i fjerde kvartal (positiv med 13 millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA, Energy Future Invest AS (EFI) og Elverum Nett AS inngår som tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et positivt resultat i fjerde kvartal med ni millioner kroner, hvorav Eidsivas andel var to millioner kroner. Fra og med fjerde kvartal føres også andeler i deleide vannkraftselskaper som tilknyttede selskap, og resultatandelen av disse var i kvartalet 17 millioner kroner. Det vises til note 2. Netto rentekostnader ble 101 millioner kroner (71 millioner kroner). Resultat før skatt ble 96 millioner kroner (201 millioner kroner). Skatten er beregnet som 27 prosent overskuddsskatt med tillegg av 31 prosent grunnrenteskatt. Skattekostnaden i fjerde kvartal er påvirket av skatteavregninger som er foretatt for. Resultat etter skatt ble 21 millioner kroner (96 millioner kroner). Spotpris referert Oslo (øre/kwh) øre/kwh Spotpris referert Oslo Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2012 Sammendrag året Konsernets driftsinntekter for året var millioner kroner (3 885 millioner kroner). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) på Nord Pool for året har vært 22,9 øre/kwh (29,2 øre/kwh). Innkjøpskostnadene i perioden var millioner kroner (1 428 millioner kroner). Samlet tilgjengelig volum for produksjonsvirksomheten har vært GWh (3 363 GWh). Konsernets sluttbrukeromsetning har vært GWh (2 450 GWh). Endringer i uførepensjonsreglene som medfører at Staten overtar en større andel av utbetalingene knyttet til uførhet, og levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen har redusert personalkostnadene for året med 162 millioner kroner. Konsernets driftsresultat for året var 741 millioner kroner (840 millioner kroner). Resultat fra tilknyttede selskaper er 52 millioner kroner (minus 44 millioner kroner). I ble Eidsivas aksjepost i Moelven nedskrevet med 70 millioner kroner. Andre tap/gevinster er negativt med 211 millioner kroner (23 millioner kroner). Hovedårsaken til den negative utviklingen er mindreverdi på konsernets fastrenteavtaler med 219 millioner kroner. Netto rentekostnader var 319 millioner kroner (329 millioner kroner). Resultat før skatt ble 422 millioner kroner (511 millioner kroner). Konsernets skattekostnad ble 219 millioner kroner (266 millioner kroner). Resultat etter skatt for året ble 203 millioner kroner (245 millioner kroner). Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 5

6 Utsiktene for lave kraftpriser dominerer konsernets risikobilde fortsatt, men også evne til endring og fornyelse for å møte kommende endringer i bransjen er viktig. Konsernet har ambisiøse investeringsplaner som kan bli utfordrende i en tid med lave kraftpriser. Opprettholdelse av fokus på konkurransedyktige virksomheter og sikre konsernets finansielle plattform er prioriterte områder. Ytterligere reduksjon av kraftpriser kan være utfordrende for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 58 millioner kroner i fjerde kvartal (minus 44 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet negativt med 74 millioner kroner (minus 6 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i fjerde kvartal negative med 16 millioner kroner (38 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 105 millioner kroner (198 millioner kroner). Hovedårsak til reduksjonen er innarbeidelse av Oppland Energi AS som tilknyttet selskap, som innebærer at andel av finanskostnad og skattekostnad nå belaster driftsresultatet. I tillegg er det foretatt nedskrivning av kraftverkene i Moelv og i Brødbølvassdraget, med til sammen 25 millioner kroner. Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør 21 millioner kroner. Grafen under viser produksjonen i og, inklusive andelen i Oppland Energi (i GWh). Produksjon Eidsiva Vannkraft 500 Virksomhetsområdene fjerde kvartal Vannkraft (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris NO1 24,9 28,9 22,9 29,2 Produksjon GWh Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i fjerde kvartal ble 1027 GWh (870 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) i fjerde kvartal var 24,9 øre/kwh (28,9 øre/kwh). Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 394 millioner kroner (323 millioner kroner). Hovedårsak til økningen er at alle anskaffelser i prosjekter som utføres av operatøren Eidsiva Vannkraft på vegne av tjenestekjøpende selskaper nå medregnes som omsetning og driftskostnad i Eidsiva Vannkraft. GWh Nett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon Produksjon Gjennomsnitt 2005 (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Merinntekt i resultatet Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 6

7 energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 328 millioner kroner (411 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i fjerde kvartal 73 millioner kroner (71 millioner kroner) og personalkostnader var negative med 15 millioner kroner (18 millioner kroner). Personalkostnader er negative i fjerde kvartal grunnet levealdersjusteringen av pensjonsforpliktelsen som utgjør 45 millioner kroner. Avskrivninger var 66 millioner kroner (58 millioner kroner) og andre driftskostnader var 88 millioner kroner (144 millioner kroner). Driftsresultatet ble 118 millioner kroner (123 millioner kroner). Anlegg (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 248 millioner kroner (230 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak at flere investeringsarbeider ble ferdigstilt enn i fjerde kvartal. Innkjøps og varekostnadene var i fjerde kvartal 138 millioner kroner (120 millioner kroner) og personalkostnader var på 27 millioner kroner (68 millioner kroner). Avviket i personalkostnad skyldes i hovedsak levealdersjusteringen av pensjonsforpliktelsen som utgjør 42 millioner kroner. Andre driftskostnader var på 20 millioner kroner (19 millioner kroner) og avskrivninger var på fem millioner kroner (fem millioner kroner). Driftsresultatet i fjerde kvartal ble 57 millioner kroner (18 millioner kroner). Marked (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Verdiendring derivater Solgt volum (GWh) Markedsvirksomhetens omsatte volum i fjerde kvartal ble 702 GWh (676 GWh). Gjennomsnittlig salgspris fjerde kvartal var 34,6 øre/kwh (36,3 øre/kwh). Driftsinntektene ble 258 millioner kroner (260 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 213 millioner kroner (224 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var positiv med to million kroner i tredje kvartal (minus fem millioner kroner). Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør syv millioner kroner. Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 22 millioner kroner i fjerde kvartal (tre millioner kroner). Bredbånd (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Bredbåndsvirksomheten forestår hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftsmarkedet. Brebåndsvirksomheten ble fra og med fjerde kvartal eget virksomhetsomåde i konsernet. Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 93 millioner kroner (85 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak flere kundeaksesser. Innkjøps og varekostnadene var i fjerde kvartal 36 millioner kroner (37 millioner kroner) og personalkostnader var på 21 Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 7

8 millioner kroner (21 millioner kroner). Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør tre millioner kroner. Andre driftskostnader var på 16 millioner kroner (14 millioner kroner) og avskrivninger var på 13 millioner kroner (11 millioner kroner). Driftsresultatet i fjerde kvartal ble ni millioner kroner (tre millioner kroner). Bioenergi (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Salg GWh Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag åtte fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer, Lena og Flisa. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsning i Moelv. På Gjøvik og Flisa er nye varmesentraler ferdigstilt rundt årsskiftet. Videre utbygging av fjernvarmenett pågår for fullt. På Moelv blir ny biobasert varmesentral satt i drift i januar Driftsinntektene i fjerde kvartal ble 66 millioner kroner (57 millioner kroner). Varekostnader på 14 millioner kroner (12 millioner kroner) gir et høyere dekningsbidrag. Andre driftskostnader er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør to millioner kroner. Driftsresultatet i kvartalet ble 14 millioner kroner (5 millioner kroner). Vekst (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Aksjene i Eidsiva bredbånd ble i fjerde kvartal solgt til Eidsiva Energi AS, og bredbånd rapporteres bredbånd heretter som eget virksomhetsområde. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble, hovedsakelig som følge av gevinst ved salget av Eidsiva Bredbånd, 172 millioner kroner (minus tre millioner kroner). Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør fire millioner kroner. Morselskapet Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 97 millioner kroner (driftsunderskudd på 15 millioner kroner). Den negative utviklingen skyldes i hovedsak verdiutviklingen på selskapets fastrenteavtaler. Levealdersjustering av pensjonsforpliktelsen utgjør 24 millioner kroner. Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalkapital per 31. desember er 15,8 milliarder kroner, som er en økning på 0,5 milliarder kroner sammenlignet med omarbeid balanse Det vises til note 2 til regnskapspresentasjonen som forklarer virkningen av endret presentasjon av eierandeler i felleskontrollerte virksomheter fra brutto til netto presentasjon og virkningen i total balansesum. Bokført egenkapital er 4,9 milliarder kroner og utgjør 31 prosent av bokført totalkapital. Verdijustert egenkapital er åtte milliarder kroner og utgjør 42 prosent av verdijustert totalkapital. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 422 Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 8

9 millioner kroner, som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. Kontantstrømmer fra driften, som tilsvarer et korrigert EBITDA, viser netto innbetalinger på millioner kroner. I forhold til det regnskapsmessige resultatet er det korrigert for ordinære avskrivninger på 484 millioner kroner inklusive nedskrivninger av kraftverker med 40 millioner kroner. Det er også korrigert for endringer i urealiserte tap på sikringsposisjoner (derivater) på 263 millioner kroner. Av tapene kan 219 millioner kroner henføres til negativ verdiutvikling på fastrentesikringer. Det er også korrigert for betalte skatter knyttet til inntektsåret for med 148 millioner kroner. reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 915 millioner kroner. Når det gjelder selskapets finansiering er det utbetalt utbytte til selskapets eiere i hel og deleide selskap med 196 millioner og betalt avdrag på langsiktig gjeld med 735 millioner kroner. For å sikre selskapets langsiktige finansiering er det blant annet tatt opp et obligasjonslån på 500 millioner kroner, lån fra Nordiske Investeringsbanken på 227 millioner kroner samt fornyet et sertifikatlån på 200 millioner kroner. Likviditetsbeholdningen utgjør 248 millioner kroner ved utgangen av, noe som er en økning på 39 millioner kroner siden årsskiftet. Tilførte kontantstrømmer fra driften i er hovedsakelig benyttet til finansiering av investeringer i varige driftsmidler, både Hamar, 13. februar 2015 Styret i Eidsiva Energi AS Reidar Åsgård Sigmund Thue Sylvia Brustad Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Kari Andreassen Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 9

10 Resultatregnskap 4. kvartal Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Periodens resultat Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap 3 13 Sum andre innregnede inntekter og kostnader 1 6 som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultat Periodens totalresultat Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 10

11 Balanse (tall i millioner kroner) Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 8 7 Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 8 8 Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 11

12 Kontantstrøm Året (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger (Gevinst)/tap ved salg av varige driftsmidler Nedskrivning (reversert nedskrivning) av eiendeler tilgjengelig for salg Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi over res Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) 81-3 Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsmidler 2 9 Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Utbetalinger ved kapitalinnskudd i tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av verdipapirer 29 - Innbetalinger ved utdelt utbytte fra tilknyttet selskap 1 1 Endringer i andre investeringer 19 - Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer Kapitaltilførsel/avgang fra/til minoritetseiere 3 4 C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum endring arbeidskapital 92 4 Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (Tall i millioner kroner) Note overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Periodens totalresultat etter skatt Utdelt utbytte Kapitaltilførsel fra minoritet 4 4 Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Periodens totalresultat etter skatt Utdelt utbytte Kapitaltilførsel fra minoritet Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen Egenkapital per Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 13

14 Segmentrapportering (tall i millioner kroner) Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsinntekter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet Salg mellom segmenter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsresultat Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 14

15 Noter til kvartalsregnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Investeringsselskapet EFI AS, som er et tilknyttet selskap i konsernet, har endret prinsipp for føring av investeringer i datterselskap som følge av implementering av IFRS 10. Endringen innebærer at investeringene nå føres til virkelig verdi. Eidsiva sin andel av effekten av prinsippendringen styrket egenkapitalen med 16 millioner kroner i første kvartal. Note 2 - Sammenligningstall Pkt.1. Konsernet har tatt i bruk ny regnskapsstandard IFRS 11 "Felleskontrollerte ordninger" med virkning fra Standarden fastsetter prinsippene for regnskapsmessig behandling av type felleskontrollerte ordninger som selskapet er deltaker i. Det gjøres ved å vurdere rettigheter og plikter til partene i ordningen. Selskapet har foretatt en gjennomgang av underliggende avtaler og praksis og har konkludert med at ordningene regnskapsmessig må behandles som felleskontrollert virksomhet. Det medfører at konsernet klassifiserer investeringene etter egenkapitalmetoden til forskjell fra tidligere hvor vår proporsjonale andel av underliggende inntekter og kostnader, samt eiendeler og gjeld var brutto regnskapsført. Endringen medfører at andel av resultat etter skatt i de felleskontrollerte ordningene vises i en linje i resultatoppstillingen, i motsetning til tidligere år hvor andel av inntekter og kostnader var henført til de respektive resultatlinjer. Endringen påvirker ikke årsresultatet. Tilsvarende er balanseoppstillingen endret til å vise netto investeringene i en linje i balanseoppstillingen, mot tidligere hvor vår andel av eiendeler og gjeld var presentert brutto. Endringene er gjort retrospektivt og sammenligningstallene per 1.1. og er omarbeidet. Den regnskapsmessige effekt av endringene i resultat og balanse vises i underliggende oversikt. Pkt.2. Selskapet har endret regnskapsføringen av utført arbeid på investeringsarbeider i felleskontrollerte virksomheter fra balanse- til resultatpresentasjon. Endringen medfører at driftsinntekter og driftskostnader øker, men medfører ingen resultateffekt. Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 15

16 BALANSE (alle tall i millioner kroner) Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskap Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Utsatt skatt Andre avsetninger og forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld RESULTAT (alle tall i millioner kroner) Pkt 1 Pkt 2 Sum endret resultat i Sum driftsinntekter Kjøp av varer og tjenester Avskrivninger Andre driftskostnader Andre (tap)gevinster - netto -3 Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter 8 8 Andel resultat i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad Skattekostnad Endret ordinært årsresultat 0 0 Note 3 - Pensjoner Med virkning fra 2015 endres uførepensjonsreglene. Konsekvensen er at staten tar et større ansvar for finansiering av uførepensjoner noe som reduserer konsernets pensjonsforpliktelse. Som følge av endringer i regnskapsreglene og metode for beregning av kostnader knyttet til levealderjusteringer er det i fjerde kvartal innregnet et engangsbeløp ved at kostnadsrisikoen overføres fra selskapet til den ansatte. Prinsippet om levealderjusteringer ble knesatt ved pensjonsreformen av 2011, men som følge av manglende regelsett for samordning med folketrygden og fortolkning av regnskapsreglene har virkningen ikke blitt inkludert i regnskapet. Begge endringene gjelder endringer i plan og er regnskapsført som en redusert pensjonskostnad i linje for andre personalkostnader med 190 millioner kroner, hvorav 145 millioner kroner er innregnet i fjerde kvartal, mens endringer i uførereglene på 45 millioner kroner ble innregnet i andre kvartal. Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 16

17 Note 4 - Andel resultat i tilknyttet selskap Andel resultat i tilknyttet selskap er positivt med 52 millioner kroner og inkluderer hovedsakelig resultatandeler fra investeringen i Moelven Industrier AS samt resultatandeler fra felleskontrollerte virksomheter, hvorav Oppland Energi AS utgjør den vesentligste virksomheten. Note 5 - Rentebærende lån, rente- og valutaderivater Rentebærende gjeld utgjør syv milliarder kroner. Beløpet inkluderer ansvarlig lån med 1,5 milliarder kroner og kortsiktige andel av langsiktig gjeld med en milliard kroner. Det er opptatt et nytt obligasjonslån i perioden på 500 millioner kroner, et banklån på 227 millioner kroner i tillegg til et sertifikatlån på 200 millioner kroner. Innfrielse av banklån, sertifikatlån og avdragsbetalinger forøvrig utgjør 735 millioner kroner. Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er negativ med 27 millioner kroner for perioden, og er resultatført som finanskostnad. Verdiendring på rente og valutaderivater er negativ med 219 millioner kroner og er resultatført under linje for andre (tap) gevinster- netto i resultatregnskapet. Note 6 Finansielle instrumenter (tall i millioner kroner) Eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Sum finansielle eiendeler Øvrige Sum Per 31. desember Eiendeler Andre finansielle anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum finansielle eiendeler (tall i millioner kroner) Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser Øvrige Sum Per 31. desember Forpliktelser Lån Ansvarlig lånekapital Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Sum finansielle forpliktelser Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 17

18 Finansiell kalender Rapport 1. kvartal 2015: 8. mai 2015 Rapport 2. kvartal 2015: 20. august 2015 Rapport 3. kvartal 2015: 30. oktober 2015 Rapport 4. kvartal 2015: 12. februar 2016 Rapport 1. kvartal 2016: 13. mai 2016 Investorinformasjon Informasjon finnes på Eidsivas hjemmesider Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan Tlf Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla Tlf Kvartalsrapport fjerde kvartal Side 18

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer