Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland

2 Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal... 5 Virksomhetsområdene første kvartal... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Endringer i konsernets egenkapital Segmentrapportering Noter til kvartalsregnskapet Finansiell kalender Investorinformasjon Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 2

3 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Viktige hendelser første kvartal Vannkraftproduksjonen ble cirka 26 GWh lavere enn tilsvarende periode i Spotprisen har vært 23,9 øre/kwh (første kvartal 2014 var spotprisen 25,0 øre/kwh). På Løpet kraftverk ble det i januar oppdaget oljelekkasje i navet på nytt løpehjul. Reparasjon ferdigstilles innen august Dette er meldt som en forsikringssak, der Eidsiva også forventer å få dekket avbruddstap. Resterende 51 prosentandel av Elverum Nett AS ble kjøpt fra Elverum Energi AS 14. januar 2015 sammen med administrasjonsbygg og 51 prosent andel i Elverum Fjernvarme AS. Deler av transaksjonen ble gjort opp kontant samtidig som Elverum Energi AS ble eier i Eidsiva Energi AS med 1,25 prosent. Det vises til note 2 om oppkjøpet. Samtidig med oppkjøp av Elverums andel i Elverum Fjernvarme AS, ble resterende 49 prosent andel av Elverum Fjernvarme AS kjøpt fra YC Eiendom AS. Det vises til note 2 om oppkjøpet. Etter vedtak i konsernstyret fra desember 2014 er prosess med fusjon av Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS igangsatt. Det forventes at fusjonen vil bli gjeldende fra 1. januar Årsberetning og -regnskapet for 2014 ble godkjent av styret 19. mars, behandlet av Bedriftsforsamlingen 16. april og skal behandles i Generalforsamling 7. mai. 1. april tiltrådte Øystein Løseth som styrets leder Øistein M. Andresen er ansatt som ny konsernsjef fra 15. august 2015 Driftsinntekter tall i millioner kroner '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 '15 tall i millioner kroner EBITDA '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 '15 Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 3

4 Driftsresultat 300 tall i millioner kroner '14 2Q '14 3Q '14 4Q '14 '15 Nøkkeltall Resultat (tall i millioner kroner) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Kapitalforhold Egenkapitalandel 31,6 % 32,7 % Egenkapitalandel verdijustert 1) 42,2 % 42,8 % Netto rentebærende gjeld (tall i millioner kroner) 2) Andre nøkkeltall Spotpris referert Oslo (øre/kwh) 23,9 25,0 Vannkraftproduksjon i GWh Strømsalg i GWh Varmesalg i GWh ) Eidsivakonsernet foretar årlige verdivurderinger. Siste verdivurdering ble foretatt av Pareto og forelå i mars 2015 med utgangspunkt i status per 31. desember 2014, og deretter justert for emisjonen fra Elverum Energi AS. Ansvarlig lån til eiere er fullt ut klassifisert som gjeld. 2) Ansvarlig lån til eierne på 1,519 milliarder kroner er inkludert i beløpet. Netto pensjonsforpliktelse på 927 millioner kroner ikke regnet som rentebærende gjeld. Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 4

5 Sammendrag første kvartal Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2015 var millioner kroner (1 027 millioner kroner). Både kraftpris og produksjon har vært noe lavere i første kvartal 2015 sammenlignet med første kvartal Konsernets driftsresultat i første kvartal 2015 var 266 millioner kroner (232 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med seks millioner kroner i første kvartal 2015 (14 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med 27 millioner kroner (14 millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er negativ med to millioner kroner (minus 34 millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er positive med 31 millioner kroner i første kvartal 2015 (negativ med fem millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA og Energy Future Invest AS (EFI) inngår som tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et positivt resultat i første kvartal 2015 på syv millioner kroner, hvorav Eidsivas andel var to millioner kroner. Andeler i deleide vannkraftselskaper føres også som tilknyttede selskap, og resultatandelen av disse var i kvartalet 18 millioner kroner. Det vises til note 3. Netto rentekostnader ble 42 millioner kroner (71 millioner kroner). Reduksjonen fra 2014 skyldes positiv verdiutvikling på eurolån med 32 millioner kroner. Resultat før skatt ble 228 millioner kroner (177 millioner kroner). Skatten er beregnet som 27 prosent overskuddsskatt med tillegg av 31 prosent grunnrenteskatt. Spotpris referert Oslo (øre/kwh) øre/kwh Spotpris referert Oslo Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Utsiktene for lave kraftpriser dominerer konsernets risikobilde fortsatt, men også evne til endring og fornyelse for å møte kommende endringer i bransjen er viktig. Konsernet har ambisiøse investeringsplaner som kan bli utfordrende i en tid med lave kraftpriser. Opprettholdelse av fokus på konkurransedyktige virksomheter og sikre konsernets finansielle plattform er prioriterte områder. Ytterligere reduksjon av kraftpriser kan være utfordrende for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. Resultat etter skatt ble 141 millioner kroner (100 millioner kroner). Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 5

6 Virksomhetsområdene første kvartal Vannkraft (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris NO1 23,9 25,0 Produksjon GWh Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i første kvartal 2015 ble 987 GWh (1 013 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) i første kvartal 2015 var 23,9 øre/kwh (25,0 øre/kwh). Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 369 millioner kroner (274 millioner kroner). Hovedårsak til økningen er økte anskaffelser i prosjekter som utføres av operatøren Eidsiva Vannkraft på vegne av tjenestekjøpende selskaper og som medregnes som omsetning og driftskostnad i Eidsiva Vannkraft. Energisalgsinntektene er redusert med 18 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 6 millioner kroner i første kvartal 2015 (17 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med 30 millioner kroner (17 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i første kvartal 2015 positive med 37 millioner kroner (33 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 172 millioner kroner (185 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2014 og 2015, inklusive andelen i Oppland Energi (i GWh) Produksjon Eidsiva Vannkraft Nett (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Merinntekt i resultatet Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Tallene for første kvartal 2015 inkluderer aktiviteten i Elverum Nett AS som er et 100 prosent eid selskap av Eidsiva Nett AS fra Driftsinntektene i første kvartal ble 356 millioner kroner (341 millioner kroner). Merinntekten i første kvartal 32 millioner kroner (39 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i første kvartal 88 millioner kroner (87 millioner kroner) og personalkostnader var 31 millioner kroner (24 millioner kroner). Avskrivninger var 70 millioner kroner (62 millioner kroner) og andre driftskostnader var 94 millioner kroner (92 millioner kroner). Driftsresultatet ble 76 millioner kroner (80 millioner kroner). Anlegg (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA 1 1 Driftsresultat 4 4 GWh Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2014 Produksjon 2015 Gjennomsnitt Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 173 millioner kroner (145 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 6

7 at flere investeringsarbeider ble ferdigstilt enn i første kvartal Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 77 millioner kroner (51 millioner kroner) og personalkostnader var på 71 millioner kroner (70 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 24 millioner kroner (23 millioner kroner) og avskrivninger var på fem millioner kroner (fem millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble negativt med fire millioner kroner (minus fire millioner kroner). Marked (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA 12 7 Driftsresultat 10 5 Verdiendring derivater 3 3 Solgt volum (GWh) Markedsvirksomhetens omsatte volum i første kvartal 2014 ble 867 GWh (826 GWh). Gjennomsnittlig salgspris første kvartal 2015 var 29,0 øre/kwh (30,0 øre/kwh). Driftsinntektene ble 270 millioner kroner (265 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 225 millioner kroner (226 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var negativ med tre million kroner i første kvartal 2015 (minus tre millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 10 millioner kroner i første kvartal 2015 (fem millioner kroner). Bredbånd (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat 4 3 Bredbåndsvirksomheten forestår hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftsmarkedet. Driftsinntektene i første kvartal 2015 ble 96 millioner kroner (83 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak flere kundeaksesser. Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 43 millioner kroner (40 millioner kroner) og personalkostnader var på 25 millioner kroner (19 millioner kroner). Aktivering egne investeringsarbeider var på 3 millioner kroner (3 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 13 millioner kroner (11 millioner kroner) og avskrivninger var på 14 millioner kroner (12 millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble fire millioner kroner (tre millioner kroner). Bioenergi (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Salg GWh Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag ti fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer, Lena, Flisa, Moelv og Elverum. Sistnevnte anlegg ble en del av Eidsiva Bioenergi i forbindelse med oppkjøp av Elverum Fjernvarme AS fra og med 1. januar Det vises til note 2. Økte driftsinntekter og resultater i forhold til tilsvarende periode i fjor følger av høyere salgsvolum, som fordeler seg relativt likt mellom videre utbygging av nytt volum og oppkjøpt volum. Vekst (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA 1 1 Driftsresultat 1 0 Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 7

8 Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Driftsresultatet i første kvartal 2015 ble negativt med én million kroner (null millioner kroner). Morselskapet Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 14 millioner kroner (driftsunderskudd på 49 millioner kroner). I første kvartal 2014 var det en negativ utvikling på selskapets fastrenteavtaler med 34 millioner kroner. Konsernbalanse Konsernets totalkapital per 31. mars 2015 er 16,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 0,5 milliarder kroner sammenlignet med balansen per Bokført egenkapital er 4,9 milliarder kroner og utgjør 31,5 prosent av bokført totalkapital. Verdijustert egenkapital er 8,1 milliarder kroner og utgjør 42 prosent av verdijustert totalkapital. I note 2 til delårsregnskapsoppstillingen er spesifisert oppkjøp som er foretatt i første kvartal Som en følge av oppkjøpene, med derpå følgende konsolidering, er totalbalansen økt med 321 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til økning i varige driftsmidler. I forbindelse med oppkjøpet av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS fra Elverum Energi AS er andeler av kjøpesummen benyttet til aksjeemisjon i Eidsiva Energi AS på 101 millioner kroner, noe som har styrket egenkapitalen i konsernet. Det gir Elverum Energi AS en eierandel på 1,25 prosent Eidsiva Energi AS. Utover innbetalt aksjeemisjon er det også foretatt en innlåning på 19 millioner kroner fra Elverum Energi AS som ansvarlig lån. Investeringer i varige driftsmidler i første kvartal, eksklusive virkningen av oppkjøpet i Elverum nett og Elverum Fjernvarme, er 237 millioner kroner. Investeringene inkluderer blant annet oppkjøp av administrasjonsbygget tilhørende Elverum Energi AS på 26 millioner kroner. Hensyntatt avskrivninger i perioden på 122 millioner kroner er netto økning i varige driftsmidler på 115 millioner kroner. Oppkjøpene med påfølgende aksjeemisjon samt netto investeringer i varige driftsmidler forklarer dermed i det alt vesentlige økningen i totalkapitalen. Kontantstrøm og likviditet Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt, som justeres for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader og betalte selskapsskatter knyttet til forrige inntektsår. Kontantstrømmer fra driften, etter korreksjoner som nevnt ovenfor, utgjør 408 millioner koner. Av vesentlige endringer som ikke har gitt utbetalinger er avskrivinger på 122 millioner kroner samt at det er tilført likvider på 133 millioner kroner ved at arbeidskapitalen er redusert hovedsakelig som følge av sesongsvingninger. Tilførte kontantstrømmer fra driften i første kvartal er hovedsakelig benyttet til investeringer i varige driftsmidler, både reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 237 millioner kroner. Videre er det brukt 91 millioner kroner knyttet til oppkjøp av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS samt 43 millioner kroner til nedbetaling av langsiktig gjeld i ett av de oppkjøpte selskapene. Når det gjelder selskapets finansiering er det innbetalt 120 millioner kroner i aksjeemisjon og ansvarlig lån fra Elverum kommune. Likviditetsbeholdningen utgjør 302 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2015, noe som er en økning på 51 millioner kroner siden årsskiftet. Tilførte kontanter ved ovenfor nevnte oppkjøp utgjør 1 millioner kroner. Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 8

9 Hamar, 7. mai 2015 Styret i Eidsiva Energi AS Øystein Løseth Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Kari Andreassen Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 9

10 Resultatregnskap Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Selskap holdt for salg Driftsresultat Rentekostnader Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Periodens resultat Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap Sum andre innregnede inntekter og kostnader som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultat Periodens totalresultat Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 10

11 Balanse Eiendeler (tall i millioner kroner) Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 11

12 Kontantstrøm (tall i millioner kroner) 1 Q Q 2014 Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger (Gevinst)/tap ved salg av varige driftsmidler Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi o Andel resultat i tilknyttede selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler og verdipapirer Øvrige utbetalinger knyttet til oppkjøpte selskap Utbetalinger ved kapitalinnskudd i tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av verdipapirer 2 0 Mottatte finansinntekter 10 6 B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Innbetalt eierlån fra aksjonær 19 - Innbetalt ved kapitalforhøyelse Betalte finanskostnader C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum endring arbeidskapital Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (Tall i millioner kroner) overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden 0 0 Periodens totalresultat etter skatt Egenkapital per Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Periodens totalresultat etter skatt Kapitaltilførsel fra emisjon Egenkapital per Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 13

14 Segmentrapportering (tall i millioner kroner) Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsinntekter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi 0 0 Vekst 10 9 Annen virksomhet Salg mellom segmenter Vannkraft Nett Anlegg 4 4 Marked 10 5 Bredbånd 4 3 Bioenergi Vekst 1 0 Annen virksomhet/elim Sum driftsresultat Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 14

15 Noter til kvartalsregnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2014, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Note 2 - Oppkjøp Oppkjøp av Elverum Fjernvarme AS Den 14. januar 2015 kjøpte Eidsiva Bioenergi AS 100 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS fra Elverum Energi AS og YC Eiendom AS. Kjøpesummen ble betalt kontant. Selskapet produserer fjernvarme basert på fornybare brenselskilder og salget utgjør nærmere 50 GWH til kunder i Elverumsområdet. Oppkjøpet er foretatt som ledd i selskapets satsning innen fjernvarmevirksomheten i Hedmark og Oppland fylker. Fjernvarmevirksomheten videreføres i selskapets navn og hovedkontoret er i Elverum. I løpet av 2015 vil det bli nærmere vurdert om selskapet skal fortsette som eget selskap alternativt fusjoneres med Eidsiva Bioenergi AS. Elverum Fjernvarme er innregnet i konsernregnskapet til Eidsiva fra kjøpstidspunktet som et 100 % eid datterselskap og inngår i segmentrapporteringen for Bio. Det oppkjøpte selskapet har bidratt med 10 millioner kroner til konsernets driftsinntekter og 1 millioner kroner til ordinært resultat før skatt i perioden for Eidsiva konsernet. Foreløpig beregning av merverdi: (Beløp i millioner kroner) Vederlag for aksjene 44 Bokført egenkapital på oppkjøpstidspunktet 5 Merverdier 39 Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 15

16 Foreløpig fordeling av eiendeler og forpliktelser innregnet ved oppkjøpet Betegnelse (alle tall i millioner kroner) Bokført verdi Mer/mindre - verdier Virkelig verdi Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 0-0 Varer 0-0 Kunde- og andre kortsiktige fordringer 6-6 Kontanter 0-0 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Kassekreditt Derivater Annen kortsiktig gjeld Netto identifiserte eiendeler og forplikt Beregnet goodwill 4 4 Vederlag for aksjene Betalte kontanter 44 Kontanter mottatt -0 Netto kontanter ut 44 Oppkjøp av Elverum Nett AS 51 % av aksjene i Elverum Nett AS ble ved avtale av 14. januar 2015 ervervet fra Elverum kommune. De resterende 49 % av aksjene var eid av Eidsiva Nett AS siden 2003, slik at selskapet nå er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva. Kjøpesummen ble betalt kontant. Selskapet har konsesjon for å bygge og drifte nettanlegg for overføring av elektrisitet i Elverums området og distribuerer strøm for cirka 300 GWH i året. Selskapet vil i mai måned 2015 opphøre som selvstendig selskap og bli innfusjonert i Eidsiva Nett AS. Virksomheten i Elverum Nett AS er siden oppkjøpstidspunktet den 14.januar innregnet i konsernregnskapet for Eidsiva og inngår i segmentrapporteringen for Nett. Elverum Nett AS har siden oppkjøpet bidratt med 17 millioner kroner i driftsinntekter og 3 millioner kroner i periodens driftsresultat for Eidsiva konsernet. Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 16

17 Foreløpig beregning av merverdi: (Beløp i millioner kroner) Vederlag for aksjene (51 %) 48 Andel av bokført egenkapital på oppkjøpstidspunktet (51 %) 48 Merverdi 0 Foreløpig fordeling av eiendeler og forpliktelser innregnet ved oppkjøpet Betegnelse (alle tall i millioner kroner) Bokført verdi Mer/mindre verdier Virkelig verdi Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 2 2 Varer 2 2 Kunde og andre kortsiktige fordringer Kontanter 1 1 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Kassekreditt Gjeld til morselskap Annen kortsiktig gjeld Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser Eidsiva`s andel av identifiserte eiendeler og forpliktelser 51 % 44 Beregnet goodwill 4 Vederlag for aksjene 48 Betalte kontanter 48 Kontanter mottatt 1 Netto kontanter ut 47 Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 17

18 Note 3 - Andel resultat i tilknyttet selskap Andel inntekt på investeringer i tilknyttede selskap ført over driften er 18 millioner kroner og inkluderer andel av resultatet i deleide vann- og vindkraftvirksomheter. Øvrige inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper er 4 millioner kroner og inkluderer hovedsakelig resultatandeler fra investeringen i Moelven Industrier AS og investeringsselskapet Energy Future Invest AS. Note 4 - Rentebærende lån, rente- og valutaderivater Rentebærende gjeld utgjør 7,167 milliarder kroner. Beløpet inkluderer ansvarlig lån fra eiere med 1,519 milliarder kroner og kortsiktig andel av langsiktig gjeld med 1,136 milliarder kroner. Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er positiv med 32 millioner kroner for perioden, og er resultatført som finansinntekt. Verdiendring på rentederivater er negativ med to millioner kroner, mens verdiendring på valutaderivater er positive med 27 millioner kroner. Beløpene er resultatført under linje for andre (tap) gevinster- netto i resultatregnskapet. Note 5 Finansielle instrumenter (tall i millioner kroner) Eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Sum finansielle eiendeler Øvrige Sum Per 31. mars 2015 Eiendeler Andre finansielle anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum finansielle eiendeler (tall i millioner kroner) Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser Øvrige Sum Per 31. mars 2015 Forpliktelser Lån Ansvarlig lånekapital Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Sum finansielle forpliktelser Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 18

19 Finansiell kalender Rapport 2. kvartal 2015: 31. august 2015 Rapport 3. kvartal 2015: 30. oktober 2015 Rapport 4. kvartal 2015: 12. februar 2016 Rapport 1. kvartal 2016: 13. mai 2016 Investorinformasjon Informasjon finnes på Eidsivas hjemmesider Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan Tlf Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla Tlf Kvartalsrapport første kvartal 2015 Side 19

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer