Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk

2 Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder... 5 Virksomhetsområdene tredje kvartal... 6 Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse Kontantstrøm Endringer i konsernets egenkapital Segmentrapportering Noter til kvartalsregnskapet Finansiell kalender Investorinformasjon Kvartalsrapport tredje kvartal Side 2

3 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Investeringsselskapet EFI AS, et tilknyttet selskap i konsernet, har endret prinsipp for føring av investeringer i datterselskaper. Det vises til note 2 til kvartalsregnskapet. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Viktige hendelser tredje kvartal Vannkraftproduksjonen ble cirka 60 GWh lavere enn tilsvarende periode i. Spotprisen har vært 24,7 øre/kwh, som er 2,1 øre/kwh lavere enn i tredje kvartal. Strømnettet til Eidsiva Nett ble rammet av «supercellen» som kom inn over Østlandet på ettermiddag/kveld mandag 4. august. Ekstremværet medførte betydelige skader på nettet og leveringsavbrudd til kundene. Totalt ble cirka kunder berørt. Vedtak om utbygging av Rosten kraftverk på cirka 200 GWh ( husstanders årsforbruk). Eidsiva Vannkraft har inngått kontrakt med Skanska om hovedentreprisen på byggingen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Eidsiva Vannkraft bygger ut Rosten kraftverk på vegne av Oppland Energi. Inngått kontrakter i prosjektet med utskifting av strømmålere, AMS. Kontrakt med Aidon om leveranse av målere og kommunikasjonsteknologi og Eidsiva Anlegg AS med installasjon. Avtale med Elverum Energi om kjøp av resterende 51 prosent av aksjene i Elverum Nett AS, 51 prosent av aksjene i Elverum Fjernvarme og kjøp av Elverum Energis administrasjonsbygg i Elverum er godkjent av styret i Elverum Energi AS. Politisk behandling av avtalen i fjerde kvartal. Statsbudsjettet inneholder skattemessige lettelser for småkraft og vind. Driftsinntekter EBITDA 500 tall i millioner kroner tall i millioner kroner '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 '14 0 '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 '14 Kvartalsrapport tredje kvartal Side 3

4 Driftsresultat 400 tall i millioner kroner '13 4Q '13 1Q '14 2Q '14 '14 Nøkkeltall i året Resultat Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Kapitalforhold Egenkapitalandel 30,8 % 32,5 % Egenkapitalandel verdijustert 1) 41,2 % 45,4 % Netto rentebærende gjeld 2) Andre nøkkeltall 26,8 24,7 Spotpris referert Oslo (øre/kwh) 22,2 29, Vannkraftproduksjon i GWh Strømsalg i GWh Varmesalg i GWh ) Eidsivakonsernet foretar årlige verdivurderinger. Siste verdivurdering ble foretatt av Deloitte og Pareto og forelå i mars med utgangspunkt i status per 1. januar. Ansvarlig lån til eiere er fult ut klassifisert som gjeld. 2) Ansvarlig lån til eierne på 1,5 milliarder kroner er inkludert i beløpet. Kvartalsrapport tredje kvartal Side 4

5 Sammendrag tredje kvartal Konsernets driftsinntekter for tredje kvartal var 864 millioner kroner (879 millioner kroner). Både kraftpris og kraftproduksjon har vært lavere i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Konsernets driftsresultat i tredje kvartal var 181 millioner kroner (225 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er negative med 16 millioner kroner i tredje kvartal (minus ni millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med 28 millioner kroner (minus fem millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er negativ med 29 millioner kroner (14 millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er negative med 18 millioner kroner i tredje kvartal (minus to millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA, Energy Future Invest AS (EFI) og Elverum Nett AS utgjør hovedpostene innen tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et positivt resultat i tredje kvartal med ni millioner kroner, hvorav Eidsivas andel var to millioner kroner. Netto rentekostnader ble 67 millioner kroner (97 millioner kroner). Resultat før skatt ble 114 millioner kroner (128 millioner kroner). Skatten er beregnet som 27 prosent overskuddsskatt med tillegg av 31 prosent grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 62 millioner kroner (71 millioner kroner). Spotpris referert Oslo (øre/kwh) Sammendrag årets første ni måneder Konsernets driftsinntekter første ni måneder var millioner kroner (2 930 millioner kroner). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) på Nord Pool for årets ni første måneder har vært 22,2 øre/kwh (29,3 øre/kwh). Innkjøpskostnadene i perioden var 890 millioner kroner (1 025 millioner kroner). Samlet tilgjengelig volum for produksjonsvirksomheten har vært GWh (2 493 GWh). Konsernets sluttbrukeromsetning har vært GWh (1 774 GWh). Konsernets driftsresultat årets ni første måneder var 588 millioner kroner (636 millioner kroner). Resultat fra tilknyttede selskaper er 28 millioner kroner (minus 89 millioner kroner). I andre kvartal ble Eidsivas aksjepost i Moelven nedskrevet med 70 millioner kroner. Andre tap/gevinster er negativt med 91 millioner kroner (ti millioner kroner). Hovedårsaken til den negative utviklingen er mindreverdi på konsernets fastrenteavtaler. Netto finanskostnader var 224 millioner kroner (266 millioner kroner). Resultat før skatt ble 364 millioner kroner (369 millioner kroner). Konsernets skattekostnad ble 182 millioner kroner (221 millioner kroner). Resultat etter skatt årets ni første måneder ble 182 millioner kroner (149 millioner kroner). Risikobildet for konsernet har ikke endret seg vesentlig siden årsskiftet. Utsiktene for lave kraftpriser vedvarer. Vedvarende lave kraftpriser kan være utfordrende for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid. Oppfølging av utviklingen i kraftpris og eurokurs har høy prioritet i konsernet. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg. Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. Kvartalsrapport tredje kvartal Side 5

6 Virksomhetsområdene tredje kvartal Vannkraft Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris NO1 24,7 26,8 22,2 29,3 Produksjon GWh Nett Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Merinntekt i resultatet Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i tredje kvartal ble 801 GWh (858 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) i tredje kvartal var 24,7 øre/kwh (26,8 øre/kwh). Driftsinntektene i annet kvartal ble 261 millioner kroner (288 millioner kroner). Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært negativ med 20 millioner kroner i tredje kvartal (minus 17 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med 30 millioner kroner (minus 6 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i tredje kvartal postive med 10 millioner kroner (minus 23 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 107 millioner kroner (128 millioner kroner). I tredje kvartal ble det fattet investeringsbeslutning for Rosten kraftverk i Oppland Energi. Grafen under viser produksjonen i og, inklusive andelen i Oppland Energi (i GWh). Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene i tredje kvartal ble 355 millioner kroner (339 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i tredje kvartal 63 millioner kroner (99 millioner kroner) og personalkostnader var 20 millioner kroner (17 millioner kroner). Avskrivninger var 62 millioner kroner (61 millioner kroner) og andre driftskostnader var 105 millioner kroner (77 millioner kroner). Driftsresultatet ble 108 millioner kroner (89 millioner kroner). Anlegg Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Produksjon Eidsiva Vannkraft Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. GWh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Driftsinntektene i tredje kvartal ble 194 millioner kroner (172 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak at Eidsiva ble rammet av uværet «supercellen» i august som gav flere fakturerbare timer enn i tredje kvartal. Produksjon Produksjon Gjennomsnitt 2004 Kvartalsrapport tredje kvartal Side 6

7 Innkjøps og varekostnadene var i tredje kvartal 93 millioner kroner (82 millioner kroner) og personalkostnader var på 62 millioner kroner (59 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 20 millioner kroner (19 millioner kroner) og avskrivninger var på fem millioner kroner (fem millioner kroner). Driftsresultatet i tredje kvartal ble 13 millioner kroner (åtte millioner kroner). Marked Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Verdiendring derivater Solgt volum (GWh) Markedsvirksomhetens omsatte volum i tredje kvartal ble 441 GWh (395 GWh). Gjennomsnittlig salgspris tredje kvartal var 28,21 øre/kwh (31,70 øre/kwh). Driftsinntektene ble 141 millioner kroner (140 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 108 millioner kroner (109 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var positiv med én million kroner i tredje kvartal (seks millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på sju millioner kroner i tredje kvartal (12 millioner kroner). Bioenergi Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Salg GWh Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag syv fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer og Lena. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsning i Moelv, og på Flisa i tredje kvartal. På Gjøvik forventes ny varmesentral å bli ferdigstilt rundt årsskiftet. Videre utbygging av fjernvarmenett på Gjøvik pågår for fullt. Inntil varmesentralen blir ferdigstilt, benyttes midlertidige biofyrte installasjoner. Utbygging av fjernvarme på Flisa er startet opp i, og ny varmesentral forventes i drift før årsskiftet. På Moelv blir ny biobasert varmesentral satt i drift i januar Driftsinntektene i tredje kvartal ble 26 millioner kroner (27 millioner kroner). Varekostnader på fire millioner kroner (fem millioner kroner) gir uendret dekningsbidrag. Andre driftskostnader er 41 millioner kroner (34 millioner kroner), herunder en økning på to millioner kroner i avskrivninger. Driftsresultatet i kvartalet ble -19 millioner kroner (-12 millioner kroner). Vekst Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. Fra og med fjerde kvartal vil bredbåndsvirksomheten blir rapportert som eget virksomhetsområde. Driftsinntektene i tredje kvartal ble 105 millioner kroner (95 millioner kroner). Økningen skyldes først og fremst vekst i Eidsiva bredbånd. Driftsresultatet i tredje kvartal ble seks millioner kroner (minus to millioner kroner). Kvartalsrapport tredje kvartal Side 7

8 Morselskapet Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 35 millioner kroner (driftsoverskudd på seks millioner kroner). Den negative utviklingen skyldes i hovedsak verdiutviklingen på selskapets fastrenteavtaler. Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalbalanse per 30. september er 16,5 milliarder kroner, som er en økning på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med Bokført egenkapital er 5,1 milliarder kroner og utgjør 31 prosent av bokført totalkapital. Verdijustert egenkapital er 8,0 milliarder kroner og utgjør 41 prosent av verdijustert totalkapital. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 364 millioner kroner, som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. kraftverk med 15 millioner kroner og endring i urealiserte tap i hovedsak knyttet til derivater på 129 millioner kroner. Av tapene kan 110 millioner kroner henføres til negativ verdiutvikling på fastrentesikringer. Det er også korrigert for betalte forhåndsskatter knyttet til inntektsåret for med 214 millioner kroner, noe som er forventet å tilsvare endelig skatteoppgjør som mottas i oktober måned. Tilførte kontantstrømmer fra driften etter årets første ni måneder er hovedsakelig benyttet til finansiering av investeringer i varige driftsmidler, både reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 631 millioner kroner. Når det gjelder selskapets finansiering er det utbetalt utbytte til selskapets eiere i hel og deleide selskap med 196 millioner og betalt avdrag på langsiktig gjeld med 525 millioner kroner. For å sikre selskapets langsiktige finansiering er det blant annet tatt opp et obligasjonslån på 500 millioner kroner, lån fra Nordiske Investeringsbanken på 226 millioner kroner samt fornyet et sertifikatlån på 200 millioner kroner. Likviditetsbeholdningen utgjør 567 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, noe som er en økning på 323 millioner kroner siden årsskiftet. Hovedårsaken til økningen er finansiering av kommende investeringer. Kontantstrømmer fra driften, som tilsvarer et korrigert EBITDA, viser netto innbetalinger på 924 millioner kroner. I forhold til et regnskapsmessig resultat er det korrigert for ordinære avskrivninger på 378 millioner kroner inklusive nedskrivning av et Hamar, 24. oktober Styret i Eidsiva Energi AS Alexandra Bech Gjørv Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Svein Håvard Sørum Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef Kvartalsrapport tredje kvartal Side 8

9 Resultatregnskap 3. kvartal Året Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Periodens resultat Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap Sum andre innregnede inntekter og kostnader 4 0 som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader - - som ikke vil reklassifiseres til resultat Periodens totalresultat Kvartalsrapport tredje kvartal Side 9

10 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kvartalsrapport tredje kvartal Side 10

11 Kontantstrøm 3. kvartal Året Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi over res 3, Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Mottatt utdeling fra tilknyttet selskap Endringer i andre investeringer Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt 40 (8) 10 Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital og øvrige endringer Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum Kvartalsrapport tredje kvartal Side 11

12 Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (Tall i millioner kroner) Note overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Kapitaltilførsel fra minoritet 5 5 Periodens totalresultat etter skatt Utbytte Egenkapital per Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Periodens totalresultat etter skatt Utbytte Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen Egenkapital per Kvartalsrapport tredje kvartal Side 12

13 Segmentrapportering Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsinntekter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Annen virksomhet Salg mellom segmenter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsresultat Noter til kvartalsregnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Note 2 Endring i regnskapsprinsipp Investeringsselskapet EFI AS, som er et tilknyttet selskap i konsernet, har endret prinsipp for føring av investeringer i datterselskap som følge av implementering av IFRS 10. Kvartalsrapport tredje kvartal Side 13

14 Endringen innebærer at investeringene nå føres til virkelig verdi. Eidsiva sin andel av effekten av prinsippendringen er ført direkte mot egenkapitalen med 16 millioner kroner. Note 3 - Pensjoner Med virkning fra 2015 endres uførepensjonsreglene. Konsekvensen er at staten tar et større ansvar for finansiering av uførepensjoner noe som reduserer konsernets pensjonsforpliktelse med i underkant av 40 millioner kroner. Dette er en planendringseffekt som skal føres over resultatregnskapet og ble inkludert i rapporteringen i linje for personalkostnader i andre kvartal. Som følge av endringer i regnskapsreglene og metode for beregning av kostnader knyttet til levealderjusteringer vil det i fjerde kvartal bli innregnet et engangsbeløp ved at kostnadsrisikoen overføres fra selskapet til den ansatte. Prinsippet om levealderjusteringer ble knesatt ved pensjonsreformen av 2011, men som følge av manglende regelsett for samordning med folketrygden og fortolkning av regnskapsreglene har virkningen ikke blitt inkludert i regnskapet. Innvirkningen på regnskapet må aktuarberegnes, en beregning som først vil foreligge i fjerde kvartal. En foreløpig antagelse tilsier en inntektsføring inntil 100 millioner kroner. Note 4 - Andel resultat i tilknyttet selskap Andel resultat i tilknyttet selskap er positivt med 28 millioner kroner og inkluderer hovedsakelig eierandeler i EFI AS, Moelven Industrier AS og Elverum Nett AS. Note 5 - Rentebærende lån, rente- og valutaderivater Rentebærende gjeld utgjør syv milliarder kroner. Beløpet inkluderer ansvarlig lån med 1,5 milliarder kroner og kortsiktige andel av langsiktig gjeld med 235 millioner kroner. Det er opptatt et nytt obligasjonslån i perioden på 500 millioner kroner, et banklån på 227 millioner kroner i tillegg til et sertifikatlån på 200 millioner kroner. Innfrielse av banklån, sertifikatlån og avdragsbetalinger forøvrig utgjør 525 millioner kroner. Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er positiv med åtte millioner kroner for perioden, og er resultatført som finansinntekt. Verdiendring på rente og valutaderivater er negativ med 110 millioner kroner og er resultatført under linje for andre (tap) gevinster- netto i resultatregnskapet. Kvartalsrapport tredje kvartal Side 14

15 Note 6 Finansielle instrumenter Eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Sum finansielle eiendeler Øvrige Sum Per 30. september Eiendeler Andre finansielle anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum finansielle eiendeler Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser Øvrige Sum Per 30. september Forpliktelser Lån Ansvarlig lånekapital Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Sum finansielle forpliktelser Finansiell kalender Rapport 4. kvartal : 13. februar Rapport 1. kvartal 2015: 8. mai Investorinformasjon Informasjon finnes på Eidsivas hjemmesider Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan Tlf Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla Tlf Kvartalsrapport tredje kvartal Side 15

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).

2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. >

Detaljer