Spotpris referert Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spotpris referert Oslo"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Investeringsselskapet EFI AS, er et tilknyttet selskap i konsernet, har endret prinsipp for føring av investeringer i datterselskaper. Det vises til note til kvartalsregnskapet. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Første kvartal 2014 Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo=NO1) har vært 25,0 øre/kwh (31,6 øre/kwh). Første kvartal var uvanlig mild, og gjennomsnittstemperaturen i Norge ble 3,6 grader over normalen. Dette ga relativt lavt forbruk for årstiden, og i tillegg noe høyere tilsig enn normalt. Store snømengder i Sør-Norge har bidratt til god hydrologi. Det hydrologiske overskuddet i Norge og Sverige var omtrent det samme ved inngangen og utgangen av kvartalet. Større produksjon enn forbruk medførte 1 TWh eksport ut av Norge i første kvartal. For hele Norden var eksporten 4 TWh, blant annet som følge av god kjernekrafttilgjengelighet og høy vindkraftproduksjon. Spotprisene i vinter har vært lave, med et lite unntak for andre halvdel av januar som var kald. Gjennomsnittlig pris for kvartalet ble 25,0 øre/kwh i NO1, mot 31,6 øre/kwh tilsvarende kvartal i fjor. Svakere norsk krone bidro til at prisnedgangen ble lavere i norske kroner enn i Euro. Gjennomsnittlig vekslingsforhold i første kvartal var 8,36, mot 7,44 samme kvartal i fjor. Spotpris referert Oslo NOK/MWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

2 Økonomiske resultater 1 Konsernet styrer og rapporterer sin virksomhet i virksomhetsområdene Vannkraft, Nett, Anlegg, Marked, Bioenergi og Vekst. Fellestjenester er organisert i morselskapet Eidsiva Energi AS. Finansforvaltningen i konsernet utføres av morselskapet. Konsernets driftsinntekter for første kvartal 2013 var millioner kroner (1 050 millioner kroner). Kraftprisen har vært lavere enn fjoråret, men effekten av høyere produksjon oppveide i kvartalet for den noe lavere kraftprisen. Konsernets driftsresultat i første kvartal 2014 var 270 millioner kroner (237 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med 15 millioner kroner i første kvartal 2014 (negative med 27 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med 14 millioner kroner (minus én million kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er negativ med 34 millioner kroner (tre millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er negative med fire millioner kroner i første kvartal 2013 (minus 26 millioner kroner). Eierandeler i Moelven Industrier ASA, Energy Future Invest AS (EFI) og Elverum Nett AS utgjør hovedpostene innen tilknyttede selskaper. Moelven Industrier hadde et positivt resultat i første kvartal 2014 med 25 millioner kroner, hvorav Eidsivas andel var seks millioner kroner. Moelven hadde til sammenlikning et negativt resultat i første kvartal For andelen i EFI rapporteres et overskudd på ni millioner kroner i første kvartal. Netto rentekostnader ble 72 millioner kroner (82 millioner kroner). Resultat før skatt ble 197 millioner kroner (155 millioner kroner). Skatten er beregnet som 28 prosent overskuddskatt med tillegg av grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 100 millioner kroner (74 millioner kroner). Driftsresultater for virksomhetsområdene Vannkraft Nett Anlegg Marked Bioenergi Vekst Morselskap Elim/øvrig 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (tall i millioner kroner) '14 '13 '14 '13 '14 '13 '14 '13 '14 '13 '14 '13 '14 '13 '14 '13 Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Dekningsbidrag Personalkostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultat TS Andre (tap)/gevinster netto Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat- og balanseoppstillinger følger som vedlegg til rapporten.

3 Vannkraft Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i første kvartal 2014 ble GWh (842 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var 25,0 øre/kwh (31,6 øre/kwh) i første kvartal Driftsinntektene i første kvartal 2014 ble 323 millioner kroner (319 millioner kroner). Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 17 millioner kroner i første kvartal 2014 (minus 34 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med 17 millioner kroner (minus 3 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto i første kvartal 2014 positive med 34 millioner kroner (minus 37 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 207 millioner kroner (148 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i 2013 og 2014, inklusive andelen i Oppland Energi. Produksjon Eidsiva Vannkraft Gwh jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon 2014 Produksjon 2013 Gjennomsnitt Nett Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Driftsinntektene i første kvartal ble 341 millioner kroner (336 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i første kvartal 87 millioner kroner (88 millioner kroner) og personalkostnader var 21 millioner kroner (16 millioner kroner). Avskrivninger var 61 millioner kroner (63 millioner kroner) og andre driftskostnader var 93 millioner kroner (89 millioner kroner). Driftsresultatet ble 80 millioner kroner (83 millioner kroner).

4 Anlegg Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i første kvartal 2014 ble 145 millioner kroner (138 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak et større omfang av interne driftsoppdrag og eksterne oppdrag i forhold til første kvartal Innkjøps og varekostnadene var i første kvartal 51 millioner kroner (40 millioner kroner) og personalkostnader ble 70 millioner kroner (68 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 23 millioner kroner (23 millioner kroner) og avskrivninger var på fem millioner kroner (fire millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2014 ble negativt med fire millioner kroner (tre millioner kroner). Marked Markedsvirksomhetens omsatte volum i første kvartal 2014 ble 826 GWh (865 GWh). Gjennomsnittlig salgspris første kvartal 2014 var 30,0 øre/kwh (27,2 øre/kwh). Driftsinntektene ble 265 millioner kroner (252 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 226 millioner kroner (216 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var negativ med tre millioner kroner i første kvartal 2014 (seks millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på 5 millioner kroner i første kvartal 2014 (14 millioner kroner). Bioenergi Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag syv fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer og Lena. I tillegg er det etablert tidligfyringsløsning i Moelv. Utbygging av fjernvarme i Flisa er startet opp i På Lillehammer ble utbygging av fjernvarmeanlegg ferdigstilt rundt årsskiftet. På Gjøvik er legging av fjernvarmenett og bygging av ny varmesentral godt i gang. Driftsinntektene i første kvartal 2014 ble 65 millioner kroner (67 millioner kroner). Reduksjonen skyldes lavere leveranse av fjernvarme på grunn av en mildere værtype i første kvartal. Varekostnaden på 14 millioner kroner (18 millioner kroner) er redusert på grunn av reduserte leveranser, samt høyere andel med rimeligere bioråstoff. Andre driftskostnader øker først og fremst grunnet høyere bemanning og avskrivninger. Driftsresultatet i kvartalet ble 11 millioner kroner (18 millioner kroner). Vekst Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, tilsynsvirksomhet og investeringsselskap.

5 Driftsinntektene i første kvartal 2014 ble 101 millioner kroner (98 millioner kroner), først og fremst på grunn av vekst i Eidsiva bredbånd. Andelene i de tilknyttede selskapene Moelven og EFI trakk opp driftsresultatet med 14 millioner kroner (-14 millioner kroner). Driftsresultatet i første kvartal 2014 ble positivt med 19 millioner kroner (-10 millioner kroner). Morselskapet (IFRS) Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsunderskudd på 49 millioner kroner (driftsunderskudd på 11 millioner kroner). Dette skyldes hovedsakelig verdiutviklingen på selskapets fastrenteavtaler. Konsernbalanse, investeringer, likviditet og kontantstrøm Konsernets totalbalanse per 31. mars 2014 er 16,7 milliarder kroner, som er en økning på 0,6 milliarder kroner sammenlignet med Konsernet rapporterer etter IFRS, noe som blant annet medfører større fokus på virkelige verdier både i balanse- og resultatoppstillingen. Bokført egenkapital er 5,2 milliarder kroner og utgjør 31 prosent av bokført totalkapital 2. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt på 197 millioner kroner, som er justert for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt netto rentekostnader. Kontantstrømmer fra driften, som tilsvarer et korrigert EBITDA, viser netto innbetalinger på 458 millioner kroner. Av vesentlige poster som ikke har gitt utbetalinger er det korrigert for ordinære avskrivninger på 121 millioner kroner og netto positiv endring i arbeidskapital på 241 millioner kroner. Netto arbeidskapital, beregnet som forskjell mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er for øvrig negativ med 115 millioner kroner per 31. mars. Netto arbeidskapital inkluderer kortsiktige lån og forventede avdrag på langsiktig i gjeld i 2014 med 372 millioner kroner. Tilførte kontantstrømmer i første kvartal er dels benyttet til finansiering av investeringer i varige driftsmidler, både reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 185 millioner kroner. Mens gjenstående kontantstrømmer, som sammen med netto tilførsel av nye lån på 276 millioner kroner, er benyttet til å styrke selskapets likviditetsbeholdning. Likviditetsbeholdningen utgjør 827 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2014, noe som er en økning på 583 millioner kroner siden årsskiftet. 2 I desember 2011 etablerte eierne et ansvarlig lån i konsernet på 1,5 milliarder kroner ved nedskrivning av egenkapitalen.

6 Eidsiva Energi AS (forenklet IFRS) Eidsiva Energi AS er morselskapet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Driftsresultatet for morselskapet ble negativt med 49 millioner kroner i første kvartal 2014 (11 millioner kroner). Rentekostnadene var 65 millioner kroner i første kvartal 2014 (67 millioner kroner). Resultat før skatt ble negativt med 113 millioner kroner (78 millioner kroner). Det er beregnet 28 prosent skattefordel av resultatet som forventes å bli utnyttet ved årets slutt i konsernets beskatning. Resultat etter skatt ble negativt med 82 millioner kroner (56 millioner kroner). Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) for blant annet å ha dekning for utbytte til eierne. Selskapets totalbalanse per 31. mars 2014 var 11,1 milliarder kroner. Dette er noe høyere enn ved utgangen av Endring i egenkapital skyldes periodens resultat. Bokført egenkapital var 2,9 milliarder kroner og utgjorde 26 prosent av totalkapitalen. Hamar, 8. mai 2014 Styret i Eidsiva Energi AS Alexandra Bech Gjørv Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Svein Håvard Sørum Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef

7 Resultatregnskap Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Årsresultat Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap Sum andre innregnede inntekter og kostnader som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultat Årets totalresultat

8 Eiendeler (tall i millioner kroner) Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 Kontantstrømoppstilling Eidsiva Energi konsern 1Q 1Q Året (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi over res Andel resultat i tilknyttet selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Betalte finanskostnader Kapitaltilførsel/avgang fra/til minoritetseiere C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital og øvrige endringer Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (Tall i millioner kroner) Note overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Periodens ordinære resultat Egenkapital per Egenkapital per Periodens ordinære resultat Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen Egenkapital per

10 Resultatregnskap Eidsiva Energi AS Pr Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Andre (tap)/gevinster netto Driftsresultat Rentekostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Balanse Eidsiva Energi AS (tall i millioner kroner) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Noter til kvartalsregnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2013, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Note 2 Endring i regnskapsprinsipp Investeringsselskapet EFI AS, som er et tilknyttet selskap i konsernet, har endret prinsipp for føring av investeringer i datterselskap som følge av implementering av IFRS 10. Endringen innebærer at investeringene nå føres til virkelig verdi. Eidsiva sin andel av effekten av prinsippendringen er ført direkte mot egenkapitalen med 16 millioner kroner. Note 3 Andel resultat i tilknyttet selskap Andel resultat i tilknyttet selskap er positivt med 15 millioner kroner og inkluderer hovedsakelig eierandeler i EFI AS, Moelven Industrier AS og Elverum Nett AS. Note 4 Rentebærende lån, rente- og valutaderivater Langsiktig rentebærende gjeld utgjør syv milliarder kroner. Beløpet inkluderer ansvarlig lån med 1,5 milliarder kroner og kortsiktige andel av langsiktig gjeld med 372 millioner kroner. Det er opptatt et nytt obligasjonslån i perioden på 500 millioner kroner, mens innfrielse av sertifikatlån og avdragsbetalinger forøvrig utgjør 206 millioner kroner. Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er positiv med fire millioner kroner i perioden og er resultatført som finansinntekt. Verdiendring på rente og valutaderivater er negativ med 34 millioner kroner og er resultatført under linje for andre(tap) gevinster- netto i resultatregnskapet.

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer