Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015"

Transkript

1 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante

2 Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag andre kvartal... 5 Sammendrag første halvår... 5 Virksomhetsområdene andre kvartal... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Endringer i konsernets egenkapital Segmentrapportering Noter til halvårsregnskapet Finansiell kalender Investorinformasjon Kvartalsrapport andre kvartal Side 2

3 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også telekommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporteringen for Eidsiva Energi konsern avlegges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Det vises til noter til årsregnskap når det gjelder regnskapsprinsipper, måling og innregning. Sammenligningstall fra samme periode foregående år vises i parentes. Viktige hendelser andre kvartal Solgt volum i Vannkraft ble cirka 128 GWh lavere enn tilsvarende periode i. Spotprisen har vært 17,1 øre/kwh (andre kvartal var spotprisen 16,9 øre/kwh). Olje og Energidepartementet tildelte i juni Austri Raskiftet DA konsesjon for bygging av vindkraft på Raskiftet ved Osensjøen i Åmot og Trysil kommuner. Austri Kvitvola DA fikk ikke konsesjon på sitt prosjekt, noe som medfører en kostnadsføring av tidligere balanseførte utviklingskostnader. Det er i juni inngått en langsiktig industrikraftkontrakt med Hydro Energi AS om levering av 300 GWh grunnkraft per år i perioden Arbeidet med fusjon av Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS følger oppsatt plan. Det forventes at fusjonen vil bli gjeldende fra 1. januar Driftsinntekter tall i millioner kroner '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 '15 EBITDA 500 tall i millioner kroner '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 '15 Driftsresultat 300 tall i millioner kroner '14 3Q '14 4Q '14 1Q '15 '15 Kvartalsrapport andre kvartal Side 3

4 Nøkkeltall i året Resultat (tall i millioner kroner) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Kapitalforhold Egenkapitalandel 29,9 % 32,3 % Egenkapitalandel verdijustert 1) 40,7 % 43,2 % Netto rentebærende gjeld (tall i millioner kroner) 2) Andre nøkkeltall 16,9 17,1 Spotpris referert Oslo (øre/kwh) 20,5 20, Vannkraftproduksjon i GWh Strømsalg i GWh Varmesalg i GWh ) Eidsivakonsernet foretar årlige verdivurderinger. Siste verdivurdering ble foretatt av Pareto og forelå i mars med utgangspunkt i status per 31. desember, og deretter justert for emisjonen fra Elverum Energi AS. Ansvarlig lån til eiere er fullt ut klassifisert som gjeld. 2) Ansvarlig lån til eierne på 1,519 milliarder kroner er inkludert i beløpet. Netto pensjonsforpliktelse på 927 millioner kroner ikke regnet som rentebærende gjeld. Kvartalsrapport andre kvartal Side 4

5 Sammendrag andre kvartal Konsernets driftsinntekter for andre kvartal var 894 millioner kroner (879 millioner kroner). Produksjon har vært lavere i andre kvartal sammenlignet med andre kvartal, mens kraftprisen har vært på samme nivå. Konsernets driftsresultat i andre kvartal var 223 millioner kroner (120 millioner kroner). Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med 48 millioner kroner i andre kvartal (åtte millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med to millioner kroner (negativ med 11 millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er positive med 66 millioner kroner (negativ med 47 millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er positive med 117 millioner kroner i andre kvartal (negativ med 68 millioner kroner). Andeler i tilknyttede selskaper og deleide vannkraftselskaper som anses som en del av kjernevirksomheten føres som tilknyttede selskap over driftsresultat. Resultatandelen av disse var i kvartalet negative med 21 millioner kroner. Tilknyttede selskaper som ikke anses som en del av kjernevirksomheten presenteres etter finans i rapporteringen. Resultat fra disse selskapene ble syv millioner kroner i andre kvartal. Netto finanskostnader ble 94 millioner kroner (82 millioner kroner). Resultat før skatt ble 135 millioner kroner (48 millioner kroner). Skatten er beregnet som 27 prosent overskuddsskatt med tillegg av 31 prosent grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble 96 millioner kroner (19 millioner kroner). Spotpris referert Oslo (øre/kwh) øre/kwh Spotpris referert Oslo Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2013 Sammendrag første halvår Konsernets driftsinntekter første halvår var millioner kroner (1 906 millioner kroner). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) på Nord Pool i første halvår har vært 20,5 øre/kwh (20,9 øre/kwh). Innkjøpskostnadene første halvår var 876 millioner kroner (745 millioner kroner). Produsert volum i Eidsiva Vannkraft (inklusive andel fra Oppland Energi) har vært GWh (1 959 GWh). Konsernets sluttbrukeromsetning har vært GWh (1 306 GWh). Konsernets driftsresultat første halvår var 489 millioner kroner (352 millioner kroner). Personalkostnader er 80 millioner kroner høyere enn første halvår hovedsakelig som følge av lovendring som reduserte konsernets pensjonsforpliktelse i. I tillegg er Elverum Nett med 34 ansatte innfusjonert i konsernet. Endringene i sikringsposisjonene på kraft er positive med 54 millioner kroner i første halvår (22 millioner kroner). Verdiendringene på valutaterminer er positive med 29 millioner kroner (to millioner kroner). Verdiendringen på fastrenteavtalene er positive med 64 millioner kroner (negativ med 81 millioner kroner). Disse endringene er hovedårsaken til at Andre (tap)/gevinster - netto er positive med 148 millioner kroner i andre halvår (negativ med 73 millioner kroner). Resultatandel fra tilknyttede selskaper som inngår i driftsresultatet var fem millioner kroner (ni millioner kroner). Resultatandel fra tilknyttede selskaper utenfor driftsresultatet var 11 millioner kroner (26 millioner kroner). Netto finanskostnader var 136 millioner kroner (153 millioner kroner). Resultat før skatt ble 364 millioner kroner (225 millioner kroner). Konsernets skattekostnad ble 126 millioner kroner (106 millioner kroner). Resultat etter skatt første halvår ble 238 millioner kroner (119 millioner kroner). Utsiktene for lave kraftpriser dominerer fortsatt konsernets risikobilde, men også evne til endring og fornyelse for å møte kommende endringer i bransjen er i fokus. Konsernet har ambisiøse investeringsplaner som kan bli utfordrende i en tid med lave kraftpriser. Konkurransedyktige resultater og sikring av konsernets finansielle plattform, inkludert kredittrating, er prioriterte områder. Kvartalsrapport andre kvartal Side 5

6 Ytterligere reduksjon av kraftpriser kan være utfordrende for enkelte av verdiene i konsernregnskapet over tid. Finansielt er konsernet mest utsatt for svingninger i kraftprisen og produksjonsvolum. Konsernet følger vedtatt sikringsstrategi for å begrense risiko knyttet til kontantstrømmene fra kraftsalg, og inngikk i juni en avtale med Hydro Energi AS om levering av 300 GWh grunnkraft per år i ti år fra Operasjonelt er stabil kraftproduksjon og leveringssikkerhet de mest sentrale risikoelementer. Langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, samt optimalt nivå for drift og vedlikehold skal redusere risiko for utfall. Med lang investeringshorisont for kjernevirksomheten, vil også den politiske risiko knyttet til forutsigbarhet i rammevilkår være viktig. seg i kvartalet positivt med to millioner kroner (minus 12 millioner kroner), og dette er hovedårsakene til at Andre tap/gevinster netto er positive med 49 millioner kroner (minus ni millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et driftsresultat på 77 millioner kroner (71 millioner kroner). Grafen under viser produksjonen i og, inklusive andelen i Oppland Energi (i GWh). GWh Produksjon Eidsiva Vannkraft Virksomhetsområdene andre kvartal Vannkraft (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris NO1 17,1 16,9 20,5 20,9 Produsert GWh Vannkraftvirksomheten produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Middelproduksjonen er cirka GWh. Produksjonen i andre kvartal ble 759 GWh (946 GWh). Dette inkluderer andel produksjon fra Oppland Energi på 140 GWh (176 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) i andre kvartal var 17,1 øre/kwh (16,9 øre/kwh). Driftsinntektene i andre kvartal ble 246 millioner kroner (277 millioner kroner). Hovedårsak til reduksjonen er lavere produksjonsvolum. Resultat fra investeringer i tilknyttet selskap er negativt med 21 millioner kroner (minus åtte millioner kroner). Endringen skyldes i hovedsak kostnadsføring av tidligere balanseførte utviklingskostnader på Kvitola vindkraftprosjekt. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 32 millioner (-12 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet Nett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Produksjon Produksjon Gjennomsnitt 2005 (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Merinntekt i resultatet Nettvirksomheten omfatter cirka kilometer overføringslinjer i konsesjonsområdet i Hedmark og Oppland. Det er kunder knyttet til nettet. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Tallene inkluderer aktiviteten i Elverum Nett AS som er et 100 prosent eid selskap av Eidsiva Nett AS fra. Driftsinntektene i andre kvartal ble 346 millioner kroner (345 millioner kroner). Merinntekten i andre kvartal ble 27 millioner kroner (45 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene var i andre kvartal 84 millioner kroner (90 millioner kroner) og personalkostnader var 26 millioner kroner (ti millioner kroner). Fusjonen med Elverum Nett AS og reduserte Kvartalsrapport andre kvartal Side 6

7 pensjonskostnader i andre kvartal er hovedårsaken til økningen i personalkostnader. Avskrivninger var 65 millioner kroner (57 millioner kroner) og andre driftskostnader var 86 millioner kroner (94 millioner kroner). Driftsresultatet ble 88 millioner kroner (90 millioner kroner). Anlegg (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Anleggsvirksomheten forestår hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. Driftsinntektene i andre kvartal ble 225 millioner kroner (179 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak høyere forbruk av materiell og innleie som følge av en økt aktivitet innen interne investeringsoppdrag med høy andel materiell og innleie. Driftsresultatet i andre kvartal ble seks millioner kroner (18 millioner kroner). Redusert driftsresultat i forhold til fjoråret skyldes i hovedsak at pensjonsforpliktelsen i ble redusert med 13 millioner kroner i juni som følge av endringer i uførereglene med redusert pensjonsansvar for tjenestepensjonsordningen og økt pensjonsansvar for folketrygden. Marked (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Verdiendring derivater Solgt volum (GWh) Markedsvirksomhetens omsatte volum i andre kvartal ble 555 GWh (480 GWh). Gjennomsnittlig salgspris andre kvartal var 25,63 øre/kwh (25,13 øre/kwh). Driftsinntektene ble 160 millioner kroner (137 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 117 millioner kroner (97 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdiendringene av disse framtidige posisjonene var positiv med to millioner kroner i andre kvartal (fire millioner kroner). Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på ti millioner kroner i andre kvartal (15 millioner kroner). Bredbånd (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Bredbåndsvirksomheten forestår hovedsakelig salg og drift av bredbåndstjenester til husholdninger og bedriftsmarkedet. Driftsinntektene i andre kvartal ble 96 millioner kroner (86 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak flere kundeaksesser, samt en positiv utvikling i månedlig omsetning per kunde. Innkjøps og varekostnadene var i andre kvartal 44 millioner kroner (37 millioner kroner) og personalkostnader var 21 millioner kroner (16 millioner kroner). Aktivering egne investeringsarbeider var tre millioner kroner (tre millioner kroner). Andre driftskostnader var 15 millioner kroner (14 millioner kroner). Avskrivninger var 14 millioner kroner (13 millioner kroner). Annet tap ble i andre kvartal ført med 16 millioner kroner, det er ikke tilsvarende føring i. Driftsresultatet for andre kvartal er på tre millioner kroner (minus 12 millioner kroner). Markedsvirksomheten selger kraft i sluttbrukermarkedet og utfører kundetjenester for konsernets virksomheter. Kvartalsrapport andre kvartal Side 7

8 Bioenergi (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Salg GWh Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag ti fjernvarmeanlegg i drift. Disse er lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer, Lena, Flisa, Moelv og Elverum. Sistnevnte anlegg ble en del av Eidsiva Bioenergi i forbindelse med oppkjøp av Elverum Fjernvarme AS fra og med 1. januar. Det vises til note 2. Økte driftsinntekter i andre kvartal følger av høyere salgsvolum, som fordeler seg relativt likt mellom utbygging av nytt volum og oppkjøpt volum. Økning i driftskostnader knytter seg til kostnader med innfasing av ny virksomhet, større del av sommervedlikehold gjennomført tidligere enn i fjor og høyere avskrivninger. Vekst (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke ligger i kjernevirksomheten. I juni ble Eidsiva Veksts 50 prosent andel i Austri Vind DA solgt til Eidsiva Vannkraft med en gevinst på to millioner kroner, som er lik driftsresultatet i andre kvartal. Tilsvarende resultat i fjor var null. Morselskapet Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Morselskapets kostnader faktureres datterselskapene i henhold til bruk. Eierkostnader og enkelte felleskostnader blir ikke viderefakturert og morselskapet hadde et driftsoverskudd på 50 millioner kroner (driftsunderskudd på 50 millioner kroner). I andre kvartal var det en positiv utvikling på selskapets fastrenteavtaler med 66 millioner kroner, mens det i andre kvartal var negativ utvikling på 47 millioner kroner. Konsernbalanse Konsernets totalkapital per 30. juni er 17,0 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,0 milliarder kroner sammenlignet med balansen per Bokført egenkapital er 5,1 milliarder kroner og utgjør 29,9 prosent av bokført totalkapital. Verdijustert egenkapital er 8,2 milliarder kroner og utgjør 41 prosent av verdijustert totalkapital. I note 2 til delårsregnskapsoppstillingen er oppkjøp som er foretatt i første kvartal spesifisert. Som en følge av oppkjøpene, med derpå følgende konsolidering, er totalbalansen økt med 321 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til økning i varige driftsmidler. I sammenheng med oppkjøpet av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS fra Elverum Energi AS er andeler av salgssummen benyttet til aksjeemisjon i Eidsiva Energi AS på 101 millioner kroner, noe som har styrket egenkapitalen i konsernet. Det gir Elverum Energi AS en eierandel på 1,25 prosent Eidsiva Energi AS. Utover innbetalt aksjeemisjon er det også foretatt en innlåning på 19 millioner kroner fra Elverum Energi AS som ansvarlig eierlån. Investeringer i varige driftsmidler i første halvår, eksklusive virkningen av oppkjøpet i Elverum Nett og Elverum Fjernvarme, er 514 millioner kroner. Hensyntatt avskrivninger på varige driftsmidler i perioden på 241 millioner kroner er netto økning i varige driftsmidler på 273 millioner kroner. Det er tatt opp nye lån på totalt 810 millioner kroner i første halvår, eksklusive overtatte lån Kvartalsrapport andre kvartal Side 8

9 ved oppkjøp, som dels er benyttet til å styrke likviditetsbeholdningen. Oppkjøpene med påfølgende aksjeemisjon, netto investeringer i varige driftsmidler og økt likviditetsbeholdning forklarer i det alt vesentlige økningen i totalkapitalen. Kontantstrøm og likviditet Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode med utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skatt, som justeres for resultatposter som ikke har gitt inn- eller utbetalinger samt likviditetsendringer fra investerings og finansieringsposter. Kontantstrømmer fra driften utgjør 507 millioner koner. Av vesentlige resultatendringer som ikke har gitt utbetalinger er avskrivinger på varige og immaterielle driftsmidler på 247 millioner kroner og inntektsføring av endringer på urealiserte derivater på 94 millioner kroner. I tillegg er det tilført likvider på 84 millioner kroner ved at arbeidskapitalen er redusert. Positive kontantstrømmer fra driften i første halvår er hovedsakelig benyttet til investeringer i varige driftsmidler, både reinvesterings- og ekspansjonsinvesteringer, på 514 millioner kroner. Videre er det benyttet 92 millioner kroner til oppkjøp av Elverum Nett AS og Elverum Fjernvarme AS. Når det gjelder selskapets finansiering er det innbetalt 120 millioner kroner i aksjeemisjon og ansvarlig lån fra Elverum energi AS, opptatt lån på 810 millioner kroner, og betalt avdrag på lån med 64 millioner kroner. Likviditetsbeholdningen utgjør 700 millioner kroner per , noe som er en økning på 449 millioner kroner siden årsskiftet. Av dette utgjør tilførte likvider ved oppkjøp av Elverum Nett og Elverum Fjernvarme en million kroner. Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og det konsoliderte halvårsregnskapet for Eidsiva Energi per 30. juni. Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Hamar, 1. september Styret i Eidsiva Energi AS Øystein Løseth Reidar Åsgård Sigmund Thue Styreleder Styrets nestleder Monica Haugan Kari Andreassen Kari Broberg Arild Haugstad Martin Lutnæs Øistein M. Andresen Konsernsjef Kvartalsrapport andre kvartal Side 9

10 Resultatregnskap 2. kvartal Per Året (tall i millioner kroner) Driftsinntekter Innkjøps- og varekostnader Personalkostnader Aktivering egne investeringsarbeider Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Andre (tap)/gevinster netto Selskap holdt for salg Driftsresultat Netto finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Periodens resultat Omregningsdifferanser i tilknyttet selskap Sum andre innregnede inntekter og kostnader -3 - som vil reklassifiseres til resultat Endring estimat pensjoner Sum andre innregnede inntekter og kostnader - - som ikke vil reklassifiseres til resultat Periodens totalresultat Kvartalsrapport andre kvartal Side 10

11 Balanse (tall i millioner kroner) Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld (tall i millioner kroner) Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Utsatt skatt Pensjoner Andre avsetninger og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Betalbar skatt Lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kvartalsrapport andre kvartal Side 11

12 Kontantstrøm (tall i millioner kroner) Kontantstrømmer fra driften Resultat før skattekostnad Justeringer for: - Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i urealisert gevinst /tap på derivater Endring urealiserte gevinst/tap på andre fin.eindeler til virkelig verdi over res Andel resultat i tilknyttede selskap Netto finanskostnader Endring i arbeidskapital og øvrige endringer 1) Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter A: Netto kontantstrømmer fra driften Likvider tilført/brukt på investeringer: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler og verdipapirer Øvrige utbetalinger knyttet til oppkjøpte selskap 0 0 Utbetalinger ved kapitalinnskudd i tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg og nedbetaling av verdipapirer 2 16 Innbetalinger ved utdelt utbytte fra tilknyttet selskap 0 1 Mottatte finansinntekter B: Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Endring trekk på kassekreditt Opptak av nye lån Avdrag på gjeld og andre forpliktelser Innbetalt eierlån fra aksjonær 19 0 Betalte finanskostnader Utbetalt utbytte til selskapets aksjonærer Innbetalt kapitalforhøyelse fra eiere C: Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C: Netto likviditetsendring i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per avslutningstidspunkt ) Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring kundefordringer, varer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld, offentlig gjeld og annen kortsiktig gjeld Sum endring arbeidskapital Kvartalsrapport andre kvartal Side 12

13 Endringer i konsernets egenkapital Ikke Egenkapital resultatført tilordnet Aksjekap og og opptjent selskapets Minoritets Sum (Tall i millioner kroner) overkurs egenkapital aksjonærer aksjonærer egenkapital Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden 0 0 Periodens totalresultat etter skatt Egenkapital per Egenkapital per Periodens ordinære resultat Utvidet resultat i perioden Periodens totalresultat etter skatt Kapitaltilførsel fra emisjon Egenkapital per Kvartalsrapport andre kvartal Side 13

14 Segmentrapportering (tall i millioner kroner) Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsinntekter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd 0 1 Bioenergi Vekst Annen virksomhet Salg mellom segmenter Vannkraft Nett Anlegg Marked Bredbånd Bioenergi Vekst Annen virksomhet/elim Sum driftsresultat Kvartalsrapport andre kvartal Side 14

15 Noter til halvårsregnskapet Note 1 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsippene Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IFRS 34 og er ikke gjennomgått av revisor. Delårsregnskapet gir mindre informasjon enn et årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med konsernets årsregnskap for, note 2, for bruk av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder. Note 2 - Oppkjøp Oppkjøp av Elverum Fjernvarme AS Den 14. januar kjøpte Eidsiva Bioenergi AS 100 % av aksjene i Elverum Fjernvarme AS fra Elverum Energi AS og YC Eiendom AS. Kjøpesummen ble betalt kontant. Selskapet produserer fjernvarme basert på fornybare brenselskilder og salget utgjør nærmere 50 GWH til kunder i Elverumsområdet. Oppkjøpet er foretatt som ledd i selskapets satsning innen fjernvarmevirksomheten i Hedmark og Oppland fylker. Fjernvarmevirksomheten videreføres i selskapets navn og hovedkontoret er i Elverum. I løpet av vil det bli nærmere vurdert om selskapet skal fortsette som eget selskap alternativt fusjoneres med Eidsiva Bioenergi AS. Elverum Fjernvarme er innregnet i konsernregnskapet til Eidsiva fra kjøpstidspunktet som et 100 % eid datterselskap og inngår i segmentrapporteringen for Bio. Det oppkjøpte selskapet har bidratt med 13 millioner kroner til konsernets driftsinntekter og minus 1,5 millioner kroner til ordinært resultat før skatt i første halvår. Foreløpig beregning av merverdi: (Beløp i millioner kroner) Vederlag for aksjene 44 Bokført egenkapital på oppkjøpstidspunktet 5 Merverdier 39 Kvartalsrapport andre kvartal Side 15

16 Foreløpig fordeling av eiendeler og forpliktelser innregnet ved oppkjøpet Betegnelse (alle tall i millioner kroner) Bokført verdi Mer/mindre verdier Virkelig verdi Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 0-0 Varer 0-0 Kunde og andre kortsiktige fordringer 6-6 Kontanter 0-0 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Kassekreditt Derivater Annen kortsiktig gjeld -7-7 Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser Beregnet goodwill 4 4 Vederlag for aksjene Betalte kontanter 48 Kontanter i oppkjøpt selskap 0 Netto kontanter ut 48 Oppkjøp av Elverum Nett AS 51 % av aksjene i Elverum Nett AS ble ved avtale av 14. januar ervervet fra Elverum energi AS. De resterende 49 % av aksjene var eid av Eidsiva Nett AS siden 2003, slik at selskapet nå er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva. Kjøpesummen ble betalt kontant. Selskapet har konsesjon for å bygge og drifte nettanlegg for overføring av elektrisitet i Elverums området og distribuerer cirka 300 GWH strøm i året. Selskapet er innfusjonert i Eidsiva Nett AS med regnskapsmessig virkning fra 1.1. og inngår i segmentrapporteringen for Nettvirksomheten. Elverum Nett AS har siden oppkjøpet bidratt med 33 millioner kroner i driftsinntekter i Eidsiva konsernet. Kvartalsrapport andre kvartal Side 16

17 Foreløpig beregning av merverdi: (Beløp i millioner kroner) Vederlag for aksjene (51 %) 48 Andel av bokført egenkapital på oppkjøpstidspunktet (51 %) 48 Merverdi 0 Foreløpig fordeling av eiendeler og forpliktelser innregnet ved oppkjøpet Betegnelse (alle tall i millioner kroner) Bokført verdi Mer/mindre verdier Virkelig verdi Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 2 2 Varer 2 2 Kunde og andre kortsiktige fordringer Kontanter 1 1 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Langsiktig gjeld Kassekreditt Gjeld til morselskap Annen kortsiktig gjeld Netto identifiserte eiendeler og forpliktelser Eidsiva`s andel av identifiserte eiendeler og forpliktelser 51 % 43 Beregnet goodwill 5 Vederlag for aksjene 48 Betalte kontanter 48 Kontanter i innfusjonert selskap 1 Netto kontanter ut 47 Kvartalsrapport andre kvartal Side 17

18 Note 3 - Andel resultat i tilknyttet selskap Andel inntekt på investeringer i tilknyttede selskap ført over driften er fem millioner kroner og inkluderer andel av resultatet i deleide vann- og vindkraftvirksomheter. Øvrige inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper er 11 millioner kroner og inkluderer hovedsakelig resultatandeler fra investeringen i Moelven Industrier AS og investeringsselskapet Energy Future Invest AS. Konsernet har økt sin andel i vindkraftselskapet Austri Raskiftet DA fra 50 % til 62,5 % prosent i andre kvartal. Konsernet har ikke kontroll i selskapet og det forventes at eierandelen vil bli redusert. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap i konsernregnskapet. Note 4 - Rentebærende lån, rente- og valutaderivater Rentebærende gjeld utgjør 7,5 milliarder kroner. Beløpet inkluderer ansvarlig lån fra eiere med 1,5 milliarder kroner og kortsiktig andel av langsiktig gjeld med 2,2 milliarder kroner. Endring i virkelig verdi på langsiktig lån i utenlandsk valuta er positiv med 10 millioner kroner for perioden, og er resultatført som finansinntekt. Verdiendring på rentederivater er positive med 64 millioner kroner, og verdiendring på valutaderivater er positive med 31 millioner kroner. Beløpene er resultatført under linje for andre (tap) gevinster- netto i resultatregnskapet. Note 5 Finansielle instrumenter (tall i millioner kroner) Eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet Utlån og fordringer Tilgjengelig for salg Sum finansielle eiendeler Øvrige Sum Per 30. juni Eiendeler Andre finansielle anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Derivater Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Kontanter og kontantekvivalenter Sum finansielle eiendeler (tall i millioner kroner) Forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser Øvrige Sum Per 30. juni Forpliktelser Lån Ansvarlig lånekapital Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Derivater Sum finansielle forpliktelser Kvartalsrapport andre kvartal Side 18

19 Finansiell kalender Rapport 3. kvartal : 30. oktober Rapport 4. kvartal : 12. februar 2016 Rapport 1. kvartal 2016: 13. mai 2016 Investorinformasjon Informasjon finnes på Eidsivas hjemmesider Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla Tlf Kvartalsrapport andre kvartal Side 19

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Arbeidsleder Hans Klingenberg på jobb i Hernes i Elverum kommune. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Sammendrag fjerde kvartal - isolert...

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2016 Sikkerhetssjef Knut Henrik Nilsen på befaring på Øvre Vinstra kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2012 og foreløpig regnskap 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2008

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2008 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2008 Generelt Eidsiva Energi rapporterer konsernregnskapet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Morselskapet Eidsiva

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal Braskereidfoss kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag årets første ni måneder...

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Gjøvik Energisentral, Kallerudlia Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag andre kvartal... 5 Sammendrag første halvår...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2017

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2017 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2017 Utbygging av Nedre Otta kraftverk Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Sammendrag første kvartal... 4 Virksomhetsområdene i første kvartal...

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2009

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2009 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2009 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Andre kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første halvår 2017

Eidsiva Energi konsern Første halvår 2017 Eidsiva Energi konsern Første halvår 2017 Montering av Norges første aluminiumstolpe. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første halvår... 3 Sammendrag første halvår... 5 Virksomhetsområdene første

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2009

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2009 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2009 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Støping av fundament på Raskiftet vindkraftverk

Støping av fundament på Raskiftet vindkraftverk Støping av fundament på Raskiftet vindkraftverk Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2017 Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser per tredje kvartal... 3 Sammendrag per tredje kvartal... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2016

Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2016 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2016 Bygging av ny høyspentlinje i Ringsaker kommune. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser tredje kvartal... 3 Sammendrag tredje kvartal... 5 Sammendrag per tredje

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2016

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2016 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2016 Eidsiva Bioenergi oppgraderer fjernvarmeanlegget i Elverum. Prosjektleder Knut Finstad og driftsleder Roy Arne Hovde. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Eidsiva konsernet Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Generell informasjon Eidsiva Energi vil fra og med 1. januar 2007 avlegge regnskapsrapporter i henhold til

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2016

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2016 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Norges største helkontinuerlige landbaserte betongstøp ble gjennomført på dammen til Rosten kraftverk januar 2017. Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal...

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer