HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER"

Transkript

1 AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at skader, ulykker og uønskede hendelser ikke inntreffer ved utførelse av arbeid at samtidige arbeid ikke skaper fare driftssikkerheten ved utførelse av arbeid Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser Aktivitetsforskriften 21 Kompetanse 24 Prosedyrer 26 Sikkerhetssystemer 27 Kritiske aktiviteter 28 Samtidige aktiviteter 29 Planlegging 30 Tiltak ved arbeid 31 Overvåking og kontroll 32 Overføring av informasjon Styringsforskriften 12 Planlegging 13 Arbeidsprosesser OMS Procedure 4.5 Control of Work Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for Arbeidstillatelser SfS Anbefaling 036/2012 Bruk av Habitat HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 3 Arbeid i høyden HMS direktiv 4 Løfteoperasjoner HMS direktiv 5 Energi isolering HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall HMS direktiv 7 Kjemikalier HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse SiKAP Sikkerhets kritiske arbeids prosedyrer Definisjoner og forkortelser Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse 55

3 Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med høy risiko Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med middels risiko Avdelingsleder er leder for en bestemt avdeling CCR (CentralControlRoom) sentralt kontrollrom Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser HMS funksjon (verneleder) er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet Klassifisert område er områder som er definert som sone 0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter introduksjon av hydrokarboner i anlegget Områdeansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Plattformsjef (feltsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR - Sentralt kontrollrom SKR tekniker er en kontrollromsfunksjon som har en rolle ved nedstengning av sikkerhetsfunksjoner, overvåking, kontroll og klarering av AT fra det sted som er definert som sentralt kontrollrom i denne sammenheng. Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet Uklassifisert område er områder som er definert som uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Kompetansekrav: Kompetansekrav er regulert i Kompas som er BP Norges database for å holde oversikt og styring på krav til kompetanse for de enkelte roller, samt status på alle individer i BP-posisjoner offshore. For AT spesielt, må alle gjennomføre Samarbeid for Sikkerhet sitt kurs for AT på norsk sokkel 56

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er ansvarlig for å sikre at alt arbeid på plattformen blir utført sikkert alle som skal bruke arbeidstillatelser er kjent med og kan bruke arbeidstillatelser plattformen er inndelt i ansvarsområder med områdeansvarlig som er utnevnt skriftlig det totale aktivitetsnivået er forsvarlig verifikasjon, erfaringsoverføring, læring og forbedring gjennomføres og dokumenteres på en systematisk måte (For eksempel ved hjelp av feltets HMS verifikasjonsplan og SOC observasjoner) HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for å gi faglig råd om planlagte arbeidsaktiviteter å sikre at arbeid planlegges og godkjennes i samsvar med direktiv og arbeidstillatelse Område-ansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innenfor sitt ansvarsområde som definert i HMS instruks for den aktuelle installasjon å sikre at alt arbeid i sitt ansvarsområde blir utført på en sikker og forsvarlig måte å koordinere arbeid innen eget ansvarsområde med arbeid i andre områder å sikre at sikkerhetsutstyr i eget ansvarsområde er tilgjengelig og operativt Avdelingsleder er ansvarlig for alt arbeid som utføres av sin avdeling SKR tekniker er ansvarlig for å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde å opprettholde kontroll og oversikt over systemer i drift herunder utkoplete sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer Områdetekniker er ansvarlig for å sikre at alt arbeid innen sitt område blir koordinert og utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse å opprettholde oversikt over arbeidsaktiviteter i sitt område å klargjøre og klarere arbeidssted i samsvar med ««57

5 arbeidstillatelse og eventuell isolasjonserklæring å kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter at arbeid er avsluttet Utførende fagperson er ansvarlig for å iverksette alle forholdsregler gitt i arbeidstillatelse før arbeidet starter å sikre at arbeidet blir utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse Gjennomføre 4 Punktsjekken/ Risikovurdering der alle involverte signerer for at de har deltatt på risikovurderingen før start av arbeidet, les 4 Punktsjekk / Risikovurdering introduksjonen for mer informasjon 3 ARBEIDSTILLATELSE Prinsipp Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern kontroll hvor 2 uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes som en kontrakt mellom områdeansvarlig som eier av utstyr og anlegg og utførende fagperson som leverandør av arbeid som skal utføres på utstyret eller anlegget Grunnleggende krav Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal utføres, unntatt for arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Dersom det foreligger en SIKAP for arbeidsoperasjonen som skal utføres, skal denne vedlegges arbeidstillatelsen. Arbeidstillatelse nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og krever klarering på innretningsnivå som: Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Arbeid på hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid over sjø Arbeid med farlig kjemikalier Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Arbeid med eksplosiver Kritiske løfteoperasjoner Andre kritiske arbeidsoperasjoner som definert under Sikkerhetstiltak 58

6 Arbeidstillatelse nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på alt annet arbeid som krever arbeidstillatelse som: Mekanisk arbeid Arbeid på elektrisk utstyr Arbeid på automasjons- tele- og datasystem Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for frigjøring av hydrokarboner Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier Stillasbygging Malingsarbeid ved bruk av kost og rulle Isoleringsarbeid Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Følgende arbeid krever ikke arbeidstillatelse forutsatt godkjenning av områdeansvarlig: Helikopteroperasjoner Operasjon av prosess og hjelpesystem Boreoperasjoner Ikke-kritiske løfteoperasjoner Bunkring av diesel, vann og væsker for drift og boreoperasjoner Huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret Inspeksjon, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr eller komponenter Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller kjemikalier som krever arbeidstillatelse Elektrisk isolering med bruk av isolasjonserklæring Fotografering i boligkvarteret Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd med SKR Arbeid på verksted som utføres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid definert under Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse i HMS instruks for Ula eller Valhall Søknadsprosess Arbeidstillatelse (AT) skal utarbeides av den avdeling som har ansvar for utførelse av arbeidet Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 1 skal Skjema for arbeidstillatelser fylles ut i samsvar med Veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 2 skal Skjema for arbeidstillatelser nivå 2 fylles ut i samsvar med Veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Utfylling Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres 59

7 Det skal fylles ut en AT for hver aktivitet/ operasjon, unntatt i de tilfeller som er beskrevet i HMS instruks for den enkelte installasjon Dersom det er mer enn en aktivitet/ operasjon på en AT, skal det sikres at det ikke kan oppstå misforståelser hvilke deler det er gitt klarering for AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt, eller mangler påkrevde godkjenninger En ferdig utfylt og godkjent AT skal ikke endres Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak Varighet AT nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig forlenge AT med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme mannskap En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Varighet AT nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Rutine arbeid identifisert i feltspesifikk HMS instruks kan forhåndsgodkjennes for inntil 7 skift (12 timersperioder) for inntil 7 dager Arbeidstillatelse nivå 2 som er forhåndsgodkjent for mer enn 12 timer. skal klareres på ny med påtroppende Områdetekniker og eventuelt SKR tekniker ved arbeid ut over 1 skift Restriksjoner Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn i området. Inndraging av varmt arbeid klasse B vurderes i det enkelte tilfelle Sikker Jobb Analyse (SJA) Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og AT skal vurdere behov for bruk av SJA i alle faser av planlegging og utførelse av arbeidet Arkivering» Når AT (inklusiv 4 Punktsjekken/Risikovurdering) og IE er avsluttet sendes de onshore for arkivering i 2 år 60

8 4 ARBEIDSPROSESS FOR ARBEIDSTILLATELSER 1. Planlegging Søker skal utarbeide arbeidsbeskrivelse, og foreslå nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet det søkes tillatelse til. Områdeansvarlig skal kontrollere / korrigere de foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifisere andre påkrevde tiltak Om nødvendig skal det vurderes behov for en felles gjennomgang og vurdering av arbeidssted mellom partene 2. Forhåndsgodkjenning Arbeidstillatelse (AT) nivå 1 skal kvalitetsikres og vurderes i forhold til helse, miljø og sikkerhet av oohms funksjon (verneleder) forhåndsgodkjennes av ooområdeansvarlig ooplattformsjef (feltsjef) koordineres og prioriteres i forhold til samtidige aktiviteter på driftsmøte Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid Ny arbeidstillatelse (AT) nivå 2 skal forhåndsgodkjennes av : ooområdeansvarlig som sikrer at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del av godkjenningen ooref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid 3. Klargjøring før arbeidet kan starte Områdetekniker skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2A i AT skjema og dokumentere/ signere utførte isoleringer i isolasjonserklæring Utførende fagperson skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2B i AT skjema 4. Kontroll og klarering Utførende fagperson skal kontrollere og verifisere at nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli utført, og signere i AT skjem a for dette Områdetekniker skal kontrollere at AT skjema er korrekt utfylt og har nødvendige godkjenningssignaturer vurdere om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående aktiviteter i området sammen med Utførende fagperson kontrollere arbeidstedet og signere AT at arbeidsstedet er klarert i forhold til pålegg SKR tekniker skal vurdere om arbeidet kan iverksettes sett 61

9 i forhold til andre pågående aktiviteter, og verifisere med å signere AT at dette er klarert med SKR eller gjennom annen dokumentert ordning bekrefte at arbeidet er klarert med SKR 5. Igangsetting av arbeidet Arbeidet kan igangsettes når nødvendig godkjenning er gitt og arbeidsstedet er kontrollert og klarert. Godkjent AT skal forefinnes på arbeidsstedet og skal gjennomgåes med involvert personell før arbeidet starter 6. Kontroll og oversikt under arbeid I sentralt kontrollrom (SKR) eller annet sted som ivaretar denne funksjonen, skal det være en oversikt over alt pågående arbeid som krever AT nivå 1 og nivå 2 Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget og sikkerhetssystem og brann/ gassdetektorer som er utkoplet. Oversikt over AT nivå 2 kan delegeres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon. Områdetekniker skal sørge for nødvendig kontroll under arbeidet, ved stopp eller opphold i arbeidet og ved gjenopptagelse av arbeidet. Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget Utførende fagperson skal sikre at arbeidet utføres i samsvar med AT, og informere om stopp og gjenopptakelse av arbeidet 7. Opphevelse En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på installasjonen. Arbeidet skal stoppes umiddelbart og arbeidssted sikres ooved nødalarm eller produksjonsnedstengning ooved brudd på forutsetninger i AT ooi tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige forholdsregler tilsier det AT er ugyldig i tilfelle ooat krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1 time etter utført gassmåling ooarbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer med beskrivelse i AT 62

10 8. Avslutning av arbeid Etter at arbeidet er avsluttet skal Utførende fagperson verifisere at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT Områdetekniker skal kontrollere at eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og dokumentert/signert i isolasjonserklæring at arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og låser fjernet at fullført arbeid er kommunisert til berørt personell Områdetekniker skal sammen med Utførende fagperson, og gjennom sin signatur på AT verifisere at arbeidsstedet er akseptert og at utstyret er klar for drift SKR-tekniker skal etter avslutning av arbeidet tilbakestille eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner som er gjort i SKR gjennom sin signatur eller annen dokumentert ordning bekrefte at avslutning av arbeidet er klarert med SKR Fornying av AT nivå 2 Ved gjenopptagelse av arbeid som er dekket av AT nivå 2, og som tidligere er forhåndsgodkjent, skal det utføres fornyet klarering i samsvar med Kontroll og klarering før arbeidet kan fortsette Ved midlertidig avslutning av arbeid som er dekket av AT nivå 2, skal Utførende fagperson oosikre og rydde arbeidssted oosignere AT ooinformere Områdetekniker og hvis berørt SKR-tekniker som kopler inn eventuelt utkoplet sikkerhetssystem og signerer AT Lokale rutiner Arbeidstillatelser skal behandles i samsvar med rutiner beskrevet i HMS instruks for arbeidstillatelse for den enkelte installasjon 5 SIKKERHETSTILTAK VED ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1 Varmt arbeid klasse A Ved varmt arbeid klasse A skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A ivaretas Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan 63

11 eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte: Sveising Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping) Bruk av vanlig slipe/ kutteskive Varmekrymping med bruk av åpen flamme Forvarming Spenningsgløding Brenning Pinnesveising (stud welding) Varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder Ved varmt arbeid klasse B skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Varmt arbeid klasse B ivaretas Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Potensielle tennkilder kan som eksempel omfatte: Varmekrymping med elektrisk føner Sandblåsing, nålepikking ref. Annet/ kritisk arbeidsoperasjon for info Åpning av spenningssatte koblingsbokser Elektrisk isolasjonstesting (megging) Bruk av loddebolt Bruk av kamera med batteri/blitz/motor Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter som ikke er Ex-beskyttet i forhold til områder hvor de skal brukes Bruk av roterende stålbørster Entring Ved entring skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Entring ivaretas. Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler. Utkopling av sikkerhetssystem Ved utkopling av sikkerhetssystem skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem ivaretas. Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling herunder testing/ arbeid på sikkerhetssystem som: Nødavstengningssystem Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem, vanntåke, inergen og andre faste systemer) 64

12 Deteksjonssystem (brann & gass) System for trykkavlasting Alarmssystemer (generell og evakueringsalarm) Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med distribusjon/ UPS) Evakueringsmidler (MOB båt/kran, livbåter, redningsflåter, redningsstrømper, redningskurv og redningstau) Navigasjonsutstyr Helikopterdekk Brønndrepingspumpe System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem ved overtrykk/ undertrykk Radarovervåkingsutstyr Utstyr for overføring av signaler til/ fra ubemannede plattformer og Ekofisk Kritisk utstyr i forbindelse med boreoperasjoner definert i HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid på hydrokarbon-førende system Ved arbeid på hydrokarbonførende system som krever AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Arbeid på hydrokarbonførende system som krever godkjent AT nivå 1 omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av olje/ gass/ kondensat. Arbeid som er definert som faste rutiner hvor det foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med godkjent AT nivå 2 Trykktesting Ved trykktesting skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved trykktesting ivaretas Trykktesting omfatter testing av nyinstallert eller modifisert tank/ rørsystem/ ventiltre i samsvar med godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk Arbeid over sjø Ved arbeid over sjø skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø ivaretas Arbeid over sjø omfatter alt arbeid utenfor permanente rekkverk Unntatt er arbeid i hydraulisk kurv og arbeid på godkjent stillas når det brukes en ekstra sikring (barriere) som fallsikring, ridebelte eller nett 65

13 Farlige kjemikalier Ved arbeid med farlige kjemikalier som krever godkjent AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på system og utstyr som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter som er klassifisert som giftige helseskadelige etsende allergifremkallende eller kreftfremkallende Annet arbeid på kjemikaliesystem kan utføres med godkjent AT nivå 2 Radioaktive stoffer Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive stoff/ kilder/ isotoper. Ved arbeid med radioaktive stoff skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med radioaktive kilder ivaretas Ved arbeid med lavradioaktive avleiringer skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med Radioaktive avleiringer ivaretas ref Direktiv 6 Brønnoperasjon Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som Kabelarbeid/ produksjonslogging Perforering/ strømming over sidebrenner Stimulering Bruk av kveilerør og trykkrør Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre Eksplosiver Ved arbeid med eksplosiver skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med eksplosiver ivaretas. Arbeid med eksplosiver omfatter arbeid med klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver. Kritiske løfteoperasjoner Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt 66

14 oppmerksomhet og kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel: Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr Personelltransport med løfteinnretning ( arbeidskurv, personellnett, ridebelte / manrider) Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningens maks løftekapasitet Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc Tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner. Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekraner Annet/ kritisk arbeidsoperasjon Annet/ kritisk arbeidsoperasjon omfatter andre operasjoner eller kritiske aktiviteter som vurderes å ha høy risiko som: Ved høytrykkspyling over 250 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom skal Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling ivaretas. Se vedlegg 8 for detaljer. Personelldykking Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen Flytting (skidding) av boretårn Arbeid på spenningsatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid) Bruk av tilkomstteknikk Arbeid som krever åpning av vegger/dekk med brannklasse Arbeid som i tillegg til sperrebånd krever fysisk sperring av rømningsveier Sandblåsing og nålepikking av trykksatte rør og tanker skal godkjennes av inspektør Malingsarbeid ved bruk av sprøyte Lekkasjetesting 6 VARMT ARBEID KLASSE A Innledning Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Effektiv tennkilde vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/ eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres Eksempel på tennkilder er beskrevet i Sikkerhetstiltak Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder 67

15 Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngåes under normal drift, og istedet planlegges utført i forbindelse med revisjonsstans Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når oospesifikasjoner eller standarder krever det ooalternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder, skal nødvendige system nedstenges og isoleres i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv for Energi isolering før arbeidet kan utføres Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved oonedkjøring/ oppstart av prosessanlegg ooarbeid på hydrokarbonførende system i området 68 hvor det er fare for lekkasjer av hydrokarboner Godkjenning Varmt arbeid klasse A krever Godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Sikker Jobb Analyse unntatt ved arbeid i verksted som er godkjent for varmt arbeid Varmt arbeid klasse A i klassifisert område under normal drift krever i tillegg forhåndsgodkjenning i samsvar med Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder Unntatt er uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart. Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder kan starte skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse A skal områdetekniker ooved arbeid på hydrokarbonførende system sikre at systemet er isolert, trykkfritt og gassfritt oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før varmt arbeid klasse A skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført ooutføre tiltak mot brann som angitt i AT oosikre at brannvakt er tilstede og er kjent med/ følger Plikter for brannvakta

16 ooplassere eventuelt sveiseapparat sikkert og jordet apparatet ooplugge/ tildekke drenering og sluk i området oosperre av området oogjennomgå aktuelle prosedyrer/ sjekklister ookoordinere arbeidet med SKR og/ eller områdetekniker Habitat All varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal drift skal utføres i habitat. Ved revisjonsstans vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Ved varmt arbeid klasse A i uklassifisert område vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Habitat skal oppfylle funksjonskrav som spesifisert i Krav for bruk av habitat for å godkjennes for varmt arbeid klasse A Ref vedlegg 12, Krav til bygging og bruk av habitat (Vedlegg 12 er kun elektronisk og tilgang er via BP intranet) Gassmåling Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved kontinuerlig gassmåling skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk Ved varmt arbeid klasse A i uklassifiserte område vurderes behov for manuell gassmåling ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Brenntid Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i godkjent sveiseverksted boligkvarter på Valhall, Skarv og Ula tilfluktsområde på Valhall Flanke, Tambar og Hod «skal effektiv brenntid rapporteres til HMS funksjon (verneleder) som loggfører effektiv brenntid i Skjema for effektiv brenntid Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig 7 VARMT ARBEID KLASSE B Innledning Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Eksempel på potensielle tennkilder er beskrevet under Sikkerhetstiltak. 69

17 Godkjenning Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Varmt arbeid klasse B i ikke-klassifiserte områder kan utføres med godkjent arbeidstillatelse nivå 2 Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse B Før varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder kan begynne skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse B skal områdetekniker oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før og under varmt arbeid klasse B skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at egnet brannapparat er lett tilgjengelig oosikre at eventuelle brennbare materialer fjernes/ tildekkes oovære kjent med prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon ooandre tiltak beskrevet på arbeidstillatelse (AT) er gjennomført Utførelse av gassmålinger Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder hvor kontinuerlig gassmåling brukes, skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk 8 UTKOPLING AV SIKKERHETSSYSTEM Innledning Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid på som beskrevet under Sikkerhetstiltak. Planlegging Utkopling av sikkerhetssystem eller deler av disse skal være planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet, og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid. Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige aktiviteter, og kompenserende tiltak skal iverksettes for å opprettholde sikkerhetsbarriere 70

18 Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal konsekvens, risiko og minimum kompenserende tiltak være dokumentert som SORA (Safety Override Risk Assessment) i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Godkjenning Utkopling og isolering av sikkerhetssystem krever Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Unntatt for denne godkjenning er utkopling som utføres i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, , som setter krav om SORA (Safety Override Risk Assessment) og registrering i loggbok for utkoplinger. Varighet Ved utkopling av sikkerhetssystem skal antatt varighet påføres isolasjonserklæringen. I tilfelle utstyret ikke kan tilbakestilles på gitt tidspunkt, skal det skrives ny isolasjonserklæring Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal varigheten ikke overstige grensene satt i Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem Utstyret skal mekanisk blindes, avlåses, merkes og dokumenteres i isolasjonserklæring Kompenserende tiltak skal iverksettes (f.eks bruk av sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av alternativt livredningsutstyr etc) Utførende fagperson skal være kjent med prosedyre, risikoer og sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystemer Arbeidet skal koordineres med SKR og/ eller områdetekniker Oversikt SKR tekniker skal loggføre all inn og utkopling av sikkerhetssystem. Dette skal gjøres med SOD (Safety Defeat Override)-registrering i e-logbook HMS funksjon (verneleder) skal til enhver tid ha oversikt over alle utkoplinger av sikkerhetssystem med isolasjonserklæring 71

19 72

20 HSE HMS DIRECTIVE DIREKTIV 1 - ARBEIDSTILLATELSER WORK PERMITS ATTACHMENTS VEDLEGG Attachment Vedlegg 1: 1: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 1 1 Attachment Vedlegg 2: 2: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 2 2 Attachment Vedlegg 3: 3: Guidelines Veiledning til For utfylling Completing og bruk av And skjema Using for Work Permit Form arbeidstillatelse Attachment 1: Attachment Vedlegg 4: 4: Work Permit Form Level 1 Fire Plikter Guard s for brannvakta Duties Attachment 2: Attachment Vedlegg 5: 5: Work Permit Form Level 2 Safety Sikkerhetstiltak Measures ved For arbeid Working på hydrokarbonførende With Hydrocarbon system Carrying Systems Attachment 3: Guidelines Vedlegg 6: For Completing And Using Work Permit Form Attachment Sikkerhetstiltak 6: ved arbeid med farlige kjemikalier Safety Measures For Attachment Working With 4: Hazardous Chemicals Vedlegg 7: Fire Guard s Duties Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling over 250 bar Attachment 7: Attachment 5: Safety Vedlegg Measures 8: For Working Jet Water With Washing Hydrocarbon Over 250 Carrying Bar Sikkerhetstiltak ved trykktesting Systems Attachment Vedlegg 9: 8: Attachment 6: Safety Skjema Measures for søknad For om Working varmt Pressure arbeid With Testing kl Hazardous A i klassifiserte Chemicals områder med naturlig ventilasjon Attachment 9: Attachment 7: Form Følgende Safety For Measures vedlegg Approval er For Of kun Hot Jet er Water Work tilgjengelig Class Washing A elektronisk In Over Classified 250 Bar Areas på BP Intranet: Attachment 8: Attachment Vedlegg 10: Safety 10: Measures For Pressure Testing Advance Forhåndsgodkjenning Approval Of av Hot varmt Work arbeid Class i klasse A In A Classified i Areas klassifiserte områder Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment Vedlegg 11: 11: Form Skjema For for Logging brennverdi Heating Attachment - Varmt Value arbeid 10: KL.A oversikt Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Vedlegg 12: Bygging og bruk av Habitat Attachment 11: Form For Logging Heating Value Vedlegg 13: Matrise for samtidig AT arbeid

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn. Styringshåndbok INNHOLD L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Knut Rutlin, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-210 Revision date: 2015-01-13

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL

HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL HMS DIREKTIV 6 FARLIG MATERIELL OG AVFALL FARLIG MATR./ AVFALL Direktiveier pr. 01.01.2015 Kristin Ravnås Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR

NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR NORSOK STANDARD MIDLERTIDIG UTSTYR Rev. 1, juni 1998 This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made to ensure the accuracy

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Rev 02 Undersøkelse og Gransking Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Utarbeidet av SfS Arbeidsgruppe: 28. August 2014 Gjelder

Detaljer