HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER"

Transkript

1 AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at skader, ulykker og uønskede hendelser ikke inntreffer ved utførelse av arbeid at samtidige arbeid ikke skaper fare driftssikkerheten ved utførelse av arbeid Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Kontraktører av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanser Aktivitetsforskriften 21 Kompetanse 24 Prosedyrer 26 Sikkerhetssystemer 27 Kritiske aktiviteter 28 Samtidige aktiviteter 29 Planlegging 30 Tiltak ved arbeid 31 Overvåking og kontroll 32 Overføring av informasjon Styringsforskriften 12 Planlegging 13 Arbeidsprosesser OMS Procedure 4.5 Control of Work Norsk Olje og Gass retningslinje 088 Felles modell for Arbeidstillatelser SfS Anbefaling 036/2012 Bruk av Habitat HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 3 Arbeid i høyden HMS direktiv 4 Løfteoperasjoner HMS direktiv 5 Energi isolering HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall HMS direktiv 7 Kjemikalier HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse SiKAP Sikkerhets kritiske arbeids prosedyrer Definisjoner og forkortelser Arbeidsordre (AO) består av en registrering av arbeid som det er behov for å utføre. Arbeidsordren er normalt utgangspunktet for en arbeidstillatelse 55

3 Arbeidstillatelse (AT) er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Arbeidstillatelse nivå 1 er arbeidstillatelse for arbeid med høy risiko Arbeidstillatelse nivå 2 er arbeidstillatelse for arbeid med middels risiko Avdelingsleder er leder for en bestemt avdeling CCR (CentralControlRoom) sentralt kontrollrom Effektiv brenntid er den faktiske tid det forekommer tennkilder som kan antenne brennbare faste stoff, væsker og gasser HMS funksjon (verneleder) er rådgiver innen områdene Helse, Miljø og Sikkerhet Klassifisert område er områder som er definert som sone 0, sone 1 eller sone 2 i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Normal drift innebærer alle produksjonstilstander etter introduksjon av hydrokarboner i anlegget Områdeansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Plattformsjef (feltsjef) er øverste leder for alle aktiviteter på feltet Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR - Sentralt kontrollrom SKR tekniker er en kontrollromsfunksjon som har en rolle ved nedstengning av sikkerhetsfunksjoner, overvåking, kontroll og klarering av AT fra det sted som er definert som sentralt kontrollrom i denne sammenheng. Søker er en person som planlegger arbeidet, og søker om arbeidstillatelse på vegne av dem som skal utføre arbeidet Uklassifisert område er områder som er definert som uklassifisert i samsvar med områdeklassifisering for den enkelte innretning Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Kompetansekrav: Kompetansekrav er regulert i Kompas som er BP Norges database for å holde oversikt og styring på krav til kompetanse for de enkelte roller, samt status på alle individer i BP-posisjoner offshore. For AT spesielt, må alle gjennomføre Samarbeid for Sikkerhet sitt kurs for AT på norsk sokkel 56

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er ansvarlig for å sikre at alt arbeid på plattformen blir utført sikkert alle som skal bruke arbeidstillatelser er kjent med og kan bruke arbeidstillatelser plattformen er inndelt i ansvarsområder med områdeansvarlig som er utnevnt skriftlig det totale aktivitetsnivået er forsvarlig verifikasjon, erfaringsoverføring, læring og forbedring gjennomføres og dokumenteres på en systematisk måte (For eksempel ved hjelp av feltets HMS verifikasjonsplan og SOC observasjoner) HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for å gi faglig råd om planlagte arbeidsaktiviteter å sikre at arbeid planlegges og godkjennes i samsvar med direktiv og arbeidstillatelse Område-ansvarlig er ansvarlig for alle aktiviteter innenfor sitt ansvarsområde som definert i HMS instruks for den aktuelle installasjon å sikre at alt arbeid i sitt ansvarsområde blir utført på en sikker og forsvarlig måte å koordinere arbeid innen eget ansvarsområde med arbeid i andre områder å sikre at sikkerhetsutstyr i eget ansvarsområde er tilgjengelig og operativt Avdelingsleder er ansvarlig for alt arbeid som utføres av sin avdeling SKR tekniker er ansvarlig for å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen sitt ansvarsområde å opprettholde kontroll og oversikt over systemer i drift herunder utkoplete sikkerhetssystem og brann/ gass detektorer Områdetekniker er ansvarlig for å sikre at alt arbeid innen sitt område blir koordinert og utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse å opprettholde oversikt over arbeidsaktiviteter i sitt område å klargjøre og klarere arbeidssted i samsvar med ««57

5 arbeidstillatelse og eventuell isolasjonserklæring å kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter at arbeid er avsluttet Utførende fagperson er ansvarlig for å iverksette alle forholdsregler gitt i arbeidstillatelse før arbeidet starter å sikre at arbeidet blir utført sikkert og i samsvar med arbeidstillatelse Gjennomføre 4 Punktsjekken/ Risikovurdering der alle involverte signerer for at de har deltatt på risikovurderingen før start av arbeidet, les 4 Punktsjekk / Risikovurdering introduksjonen for mer informasjon 3 ARBEIDSTILLATELSE Prinsipp Arbeidstillatelsessystemet er basert på prinsippet med intern kontroll hvor 2 uavhengige parter har spesifikke plikter og ansvar i ulike deler av arbeidsprosessen. En arbeidstillatelse betraktes som en kontrakt mellom områdeansvarlig som eier av utstyr og anlegg og utførende fagperson som leverandør av arbeid som skal utføres på utstyret eller anlegget Grunnleggende krav Det kreves godkjent arbeidstillatelse (AT) for alt arbeid som skal utføres, unntatt for arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Dersom det foreligger en SIKAP for arbeidsoperasjonen som skal utføres, skal denne vedlegges arbeidstillatelsen. Arbeidstillatelse nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 kreves for alt arbeid med høy risiko og krever klarering på innretningsnivå som: Varmt arbeid klasse A Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område Entring Utkopling av sikkerhetssystem Arbeid på hydrokarbonførende system Trykktesting Arbeid over sjø Arbeid med farlig kjemikalier Arbeid med radioaktive stoff Arbeid med lavradioaktive avleiringer (LRA) Brønnoperasjon/ brønnintervensjon Arbeid med eksplosiver Kritiske løfteoperasjoner Andre kritiske arbeidsoperasjoner som definert under Sikkerhetstiltak 58

6 Arbeidstillatelse nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 kreves på alt annet arbeid som krever arbeidstillatelse som: Mekanisk arbeid Arbeid på elektrisk utstyr Arbeid på automasjons- tele- og datasystem Rutinearbeid på hydrokarbonførende system uten fare for frigjøring av hydrokarboner Arbeid på kjemikaliesystem uten fare for frigjøring av kjemikalier Stillasbygging Malingsarbeid ved bruk av kost og rulle Isoleringsarbeid Varmt arbeid klasse B i uklassifisert område Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse Følgende arbeid krever ikke arbeidstillatelse forutsatt godkjenning av områdeansvarlig: Helikopteroperasjoner Operasjon av prosess og hjelpesystem Boreoperasjoner Ikke-kritiske løfteoperasjoner Bunkring av diesel, vann og væsker for drift og boreoperasjoner Huslige sysler med bruk av håndverktøy i boligkvarteret Inspeksjon, kontroll og overvåking uten berøring av utstyr eller komponenter Rengjøring og rydding som ikke innebærer bruk av utstyr eller kjemikalier som krever arbeidstillatelse Elektrisk isolering med bruk av isolasjonserklæring Fotografering i boligkvarteret Regelmessig testkjøring av pumper, generatorer etc i samråd med SKR Arbeid på verksted som utføres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid definert under Arbeid som ikke krever arbeidstillatelse i HMS instruks for Ula eller Valhall Søknadsprosess Arbeidstillatelse (AT) skal utarbeides av den avdeling som har ansvar for utførelse av arbeidet Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 1 skal Skjema for arbeidstillatelser fylles ut i samsvar med Veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Ved utarbeidelse av arbeidstillatelse nivå 2 skal Skjema for arbeidstillatelser nivå 2 fylles ut i samsvar med Veiledning til utfylling og bruk av arbeidstillatelse Utfylling Arbeid som det søkes AT for skal være nøyaktig og entydig beskrevet, og i samsvar med det arbeid som skal utføres 59

7 Det skal fylles ut en AT for hver aktivitet/ operasjon, unntatt i de tilfeller som er beskrevet i HMS instruks for den enkelte installasjon Dersom det er mer enn en aktivitet/ operasjon på en AT, skal det sikres at det ikke kan oppstå misforståelser hvilke deler det er gitt klarering for AT er ugyldig hvis den ikke er korrekt og fullstendig utfylt, eller mangler påkrevde godkjenninger En ferdig utfylt og godkjent AT skal ikke endres Dersom det er nødvendig med endringer må AT behandles på nytt, unntatt ved behov for skjerping av sikkerhetstiltak Varighet AT nivå 1 Arbeidstillatelse nivå 1 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Ved arbeid utover 12 timer kan Områdeansvarlig forlenge AT med inntil 4 timer forutsatt at arbeidet fortsettes med samme mannskap En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Varighet AT nivå 2 Arbeidstillatelse nivå 2 har normal gyldighet for inntil 12 timer, og utløper ved slutten av dagskift eller nattskift. En ny AT skal utstedes hvis et skift avsluttes og et nytt mannskap skal fortsette jobben Rutine arbeid identifisert i feltspesifikk HMS instruks kan forhåndsgodkjennes for inntil 7 skift (12 timersperioder) for inntil 7 dager Arbeidstillatelse nivå 2 som er forhåndsgodkjent for mer enn 12 timer. skal klareres på ny med påtroppende Områdetekniker og eventuelt SKR tekniker ved arbeid ut over 1 skift Restriksjoner Arbeid som kan medføre utslipp av hydrokarboner er ikke tillatt før alle AT for varmt arbeid kl A og entring er trukket inn i området. Inndraging av varmt arbeid klasse B vurderes i det enkelte tilfelle Sikker Jobb Analyse (SJA) Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og AT skal vurdere behov for bruk av SJA i alle faser av planlegging og utførelse av arbeidet Arkivering» Når AT (inklusiv 4 Punktsjekken/Risikovurdering) og IE er avsluttet sendes de onshore for arkivering i 2 år 60

8 4 ARBEIDSPROSESS FOR ARBEIDSTILLATELSER 1. Planlegging Søker skal utarbeide arbeidsbeskrivelse, og foreslå nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser for arbeidet det søkes tillatelse til. Områdeansvarlig skal kontrollere / korrigere de foreslåtte tiltak, og om nødvendig spesifisere andre påkrevde tiltak Om nødvendig skal det vurderes behov for en felles gjennomgang og vurdering av arbeidssted mellom partene 2. Forhåndsgodkjenning Arbeidstillatelse (AT) nivå 1 skal kvalitetsikres og vurderes i forhold til helse, miljø og sikkerhet av oohms funksjon (verneleder) forhåndsgodkjennes av ooområdeansvarlig ooplattformsjef (feltsjef) koordineres og prioriteres i forhold til samtidige aktiviteter på driftsmøte Ref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid Ny arbeidstillatelse (AT) nivå 2 skal forhåndsgodkjennes av : ooområdeansvarlig som sikrer at grensesnitt mot andre områder, aktiviteter og arbeidsoperasjoner er vurdert som en del av godkjenningen ooref vedlegg 13 Matrise for Samtidig AT arbeid 3. Klargjøring før arbeidet kan starte Områdetekniker skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2A i AT skjema og dokumentere/ signere utførte isoleringer i isolasjonserklæring Utførende fagperson skal utføre nødvendige drifts- og sikkerhetsforberedelser i samsvar med del 2B i AT skjema 4. Kontroll og klarering Utførende fagperson skal kontrollere og verifisere at nødvendige drifts og sikkerhetsforberedelser er forstått og er/vil bli utført, og signere i AT skjem a for dette Områdetekniker skal kontrollere at AT skjema er korrekt utfylt og har nødvendige godkjenningssignaturer vurdere om arbeidet kan iverksettes sett i forhold til andre pågående aktiviteter i området sammen med Utførende fagperson kontrollere arbeidstedet og signere AT at arbeidsstedet er klarert i forhold til pålegg SKR tekniker skal vurdere om arbeidet kan iverksettes sett 61

9 i forhold til andre pågående aktiviteter, og verifisere med å signere AT at dette er klarert med SKR eller gjennom annen dokumentert ordning bekrefte at arbeidet er klarert med SKR 5. Igangsetting av arbeidet Arbeidet kan igangsettes når nødvendig godkjenning er gitt og arbeidsstedet er kontrollert og klarert. Godkjent AT skal forefinnes på arbeidsstedet og skal gjennomgåes med involvert personell før arbeidet starter 6. Kontroll og oversikt under arbeid I sentralt kontrollrom (SKR) eller annet sted som ivaretar denne funksjonen, skal det være en oversikt over alt pågående arbeid som krever AT nivå 1 og nivå 2 Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget og sikkerhetssystem og brann/ gassdetektorer som er utkoplet. Oversikt over AT nivå 2 kan delegeres i samsvar med HMS instruks for den enkelte installasjon. Områdetekniker skal sørge for nødvendig kontroll under arbeidet, ved stopp eller opphold i arbeidet og ved gjenopptagelse av arbeidet. Ved skiftbytte skal planlagte aktiviteter og aktiviteter under utførelse gjennomgåes, herunder AT som er blitt forlenget Utførende fagperson skal sikre at arbeidet utføres i samsvar med AT, og informere om stopp og gjenopptakelse av arbeidet 7. Opphevelse En AT kan når som helst oppheves eller holdes tilbake avhengig av situasjonen på installasjonen. Arbeidet skal stoppes umiddelbart og arbeidssted sikres ooved nødalarm eller produksjonsnedstengning ooved brudd på forutsetninger i AT ooi tilfelle en farlig situasjon utvikler seg eller driftsmessige forholdsregler tilsier det AT er ugyldig i tilfelle ooat krever gassmåling, og arbeidet ikke er igangsatt innen 1 time etter utført gassmåling ooarbeidets omfang har endret seg, og ikke lenger samsvarer med beskrivelse i AT 62

10 8. Avslutning av arbeid Etter at arbeidet er avsluttet skal Utførende fagperson verifisere at arbeidet er fullført ved at arbeidsstedet er ryddet, rengjort og sikret ved å signere AT Områdetekniker skal kontrollere at eventuelle isoleringer og utkoplinger er tilbakestilt, og dokumentert/signert i isolasjonserklæring at arbeidssted er ryddet, rengjort og eventuelle merker og låser fjernet at fullført arbeid er kommunisert til berørt personell Områdetekniker skal sammen med Utførende fagperson, og gjennom sin signatur på AT verifisere at arbeidsstedet er akseptert og at utstyret er klar for drift SKR-tekniker skal etter avslutning av arbeidet tilbakestille eventuelle utkoplinger av sikkerhetsfunksjoner som er gjort i SKR gjennom sin signatur eller annen dokumentert ordning bekrefte at avslutning av arbeidet er klarert med SKR Fornying av AT nivå 2 Ved gjenopptagelse av arbeid som er dekket av AT nivå 2, og som tidligere er forhåndsgodkjent, skal det utføres fornyet klarering i samsvar med Kontroll og klarering før arbeidet kan fortsette Ved midlertidig avslutning av arbeid som er dekket av AT nivå 2, skal Utførende fagperson oosikre og rydde arbeidssted oosignere AT ooinformere Områdetekniker og hvis berørt SKR-tekniker som kopler inn eventuelt utkoplet sikkerhetssystem og signerer AT Lokale rutiner Arbeidstillatelser skal behandles i samsvar med rutiner beskrevet i HMS instruks for arbeidstillatelse for den enkelte installasjon 5 SIKKERHETSTILTAK VED ARBEIDSTILLATELSE NIVÅ 1 Varmt arbeid klasse A Ved varmt arbeid klasse A skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A ivaretas Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Det vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan 63

11 eksponeres. Tennkilder kan som eksempel omfatte: Sveising Hulling av rør og beholdere under trykk (hot tapping) Bruk av vanlig slipe/ kutteskive Varmekrymping med bruk av åpen flamme Forvarming Spenningsgløding Brenning Pinnesveising (stud welding) Varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder Ved varmt arbeid klasse B skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Varmt arbeid klasse B ivaretas Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Potensielle tennkilder kan som eksempel omfatte: Varmekrymping med elektrisk føner Sandblåsing, nålepikking ref. Annet/ kritisk arbeidsoperasjon for info Åpning av spenningssatte koblingsbokser Elektrisk isolasjonstesting (megging) Bruk av loddebolt Bruk av kamera med batteri/blitz/motor Bruk av elektrisk/ batteridrevet utstyr/ apparater/ instrumenter som ikke er Ex-beskyttet i forhold til områder hvor de skal brukes Bruk av roterende stålbørster Entring Ved entring skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved Entring ivaretas. Entring omfatter hel eller delvis inngang i lukkede rom eller inne lukkede områder som normalt ikke er naturlig eller mekanisk ventilert, f.eks. tanker, rør, kjettingkasser og eksoskanaler. Utkopling av sikkerhetssystem Ved utkopling av sikkerhetssystem skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem ivaretas. Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling herunder testing/ arbeid på sikkerhetssystem som: Nødavstengningssystem Brannslukningssystem (brann/ skumpumper med rørsystem, vanntåke, inergen og andre faste systemer) 64

12 Deteksjonssystem (brann & gass) System for trykkavlasting Alarmssystemer (generell og evakueringsalarm) Nødkraft og avbruddsikker strømforsyning (nødgenerator med distribusjon/ UPS) Evakueringsmidler (MOB båt/kran, livbåter, redningsflåter, redningsstrømper, redningskurv og redningstau) Navigasjonsutstyr Helikopterdekk Brønndrepingspumpe System for automatisk nedstengning av ventilasjonssystem ved overtrykk/ undertrykk Radarovervåkingsutstyr Utstyr for overføring av signaler til/ fra ubemannede plattformer og Ekofisk Kritisk utstyr i forbindelse med boreoperasjoner definert i HMS instruks for den enkelte installasjon Arbeid på hydrokarbon-førende system Ved arbeid på hydrokarbonførende system som krever AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Arbeid på hydrokarbonførende system som krever godkjent AT nivå 1 omfatter arbeid på rørsystem, tanker og tilknyttede komponenter som kan medføre fare for frigjøring av olje/ gass/ kondensat. Arbeid som er definert som faste rutiner hvor det foreligger prosedyre for arbeidet kan utføres med godkjent AT nivå 2 Trykktesting Ved trykktesting skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved trykktesting ivaretas Trykktesting omfatter testing av nyinstallert eller modifisert tank/ rørsystem/ ventiltre i samsvar med godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk Arbeid over sjø Ved arbeid over sjø skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid over sjø ivaretas Arbeid over sjø omfatter alt arbeid utenfor permanente rekkverk Unntatt er arbeid i hydraulisk kurv og arbeid på godkjent stillas når det brukes en ekstra sikring (barriere) som fallsikring, ridebelte eller nett 65

13 Farlige kjemikalier Ved arbeid med farlige kjemikalier som krever godkjent AT nivå 1 skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Arbeid med farlige kjemikalier omfatter arbeid på system og utstyr som kan medføre fare for frigjøring av kjemiske produkter som er klassifisert som giftige helseskadelige etsende allergifremkallende eller kreftfremkallende Annet arbeid på kjemikaliesystem kan utføres med godkjent AT nivå 2 Radioaktive stoffer Arbeid med radioaktive stoff omfatter alt arbeid med radioaktive stoff/ kilder/ isotoper. Ved arbeid med radioaktive stoff skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med radioaktive kilder ivaretas Ved arbeid med lavradioaktive avleiringer skal sikkerhetstiltak i samsvar med Sikkerhetstiltak ved arbeid med Radioaktive avleiringer ivaretas ref Direktiv 6 Brønnoperasjon Ved brønnoperasjon/ brønnintervensjon skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Brønnoperasjoner/ brønnintervensjon omfatter operasjoner som Kabelarbeid/ produksjonslogging Perforering/ strømming over sidebrenner Stimulering Bruk av kveilerør og trykkrør Setting av plugg i, eller fjerning av ventiltre Eksplosiver Ved arbeid med eksplosiver skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med eksplosiver ivaretas. Arbeid med eksplosiver omfatter arbeid med klargjøring, armering og kontroll av eksplosiver. Kritiske løfteoperasjoner Ved kritiske løfteoperasjoner skal sikkerhetstiltak i arbeidsprosedyre og eventuell Sikker Jobb Analyse ivaretas Kritiske løfteoperasjoner omfatter løfteoperasjoner som kan kreve særskilte sikkerhetstiltak eller særskilt 66

14 oppmerksomhet og kommunikasjon for å ivareta grensesnitt og tilstøtende aktiviteter som til eksempel: Løft over kritiske områder/ prosessutstyr/ brønnutstyr Personelltransport med løfteinnretning ( arbeidskurv, personellnett, ridebelte / manrider) Samløft hvor vekten overstiger en av løfteinnretningens maks løftekapasitet Overlasttesting av løfteinnretning med SWL over 10 tonn Løft av spesielle laster som for eksempel strukturer, mobilkraner etc Tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner. Undervannsoperasjoner ved bruk av offshorekraner Annet/ kritisk arbeidsoperasjon Annet/ kritisk arbeidsoperasjon omfatter andre operasjoner eller kritiske aktiviteter som vurderes å ha høy risiko som: Ved høytrykkspyling over 250 barg og/ eller med slipemiddel/ tilsetningsstoffer og/eller i trange/ lukkede rom skal Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling ivaretas. Se vedlegg 8 for detaljer. Personelldykking Bruk av fjernstyrt undervannsrobot (ROV) under eller i umiddelbar nærhet av plattformen Flytting (skidding) av boretårn Arbeid på spenningsatt elektrisk utstyr (AUS- arbeid) Bruk av tilkomstteknikk Arbeid som krever åpning av vegger/dekk med brannklasse Arbeid som i tillegg til sperrebånd krever fysisk sperring av rømningsveier Sandblåsing og nålepikking av trykksatte rør og tanker skal godkjennes av inspektør Malingsarbeid ved bruk av sprøyte Lekkasjetesting 6 VARMT ARBEID KLASSE A Innledning Varmt arbeid klasse A omfatter arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en effektiv tennkilde og som ved normalt bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære og/ eller faste stoffer eller væske. Effektiv tennkilde vil si at tennkilden avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue og/ eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturen for det mediet som kan eksponeres Eksempel på tennkilder er beskrevet i Sikkerhetstiltak Varmt arbeid kl A i klassifiserte områder 67

15 Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal unngåes under normal drift, og istedet planlegges utført i forbindelse med revisjonsstans Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal kun planlegges utført når oospesifikasjoner eller standarder krever det ooalternative arbeidsmetoder er vurdert og dokumentert Ved uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart, og som krever varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder, skal nødvendige system nedstenges og isoleres i samsvar med Driftsisolering i HMS direktiv for Energi isolering før arbeidet kan utføres Varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder er ikke tillatt ved oonedkjøring/ oppstart av prosessanlegg ooarbeid på hydrokarbonførende system i området 68 hvor det er fare for lekkasjer av hydrokarboner Godkjenning Varmt arbeid klasse A krever Godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Sikker Jobb Analyse unntatt ved arbeid i verksted som er godkjent for varmt arbeid Varmt arbeid klasse A i klassifisert område under normal drift krever i tillegg forhåndsgodkjenning i samsvar med Forhåndsgodkjenning av varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder Unntatt er uforutsette nødvendige reparasjoner som må utføres umiddelbart. Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse A Før varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder kan starte skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse A skal områdetekniker ooved arbeid på hydrokarbonførende system sikre at systemet er isolert, trykkfritt og gassfritt oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før varmt arbeid klasse A skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at forutsetninger og tiltak som angitt i Sikker Jobb Analyse og eventuelle prosedyrer er utført ooutføre tiltak mot brann som angitt i AT oosikre at brannvakt er tilstede og er kjent med/ følger Plikter for brannvakta

16 ooplassere eventuelt sveiseapparat sikkert og jordet apparatet ooplugge/ tildekke drenering og sluk i området oosperre av området oogjennomgå aktuelle prosedyrer/ sjekklister ookoordinere arbeidet med SKR og/ eller områdetekniker Habitat All varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder under normal drift skal utføres i habitat. Ved revisjonsstans vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Ved varmt arbeid klasse A i uklassifisert område vurderes behov for habitat ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Habitat skal oppfylle funksjonskrav som spesifisert i Krav for bruk av habitat for å godkjennes for varmt arbeid klasse A Ref vedlegg 12, Krav til bygging og bruk av habitat (Vedlegg 12 er kun elektronisk og tilgang er via BP intranet) Gassmåling Ved varmt arbeid klasse A i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved kontinuerlig gassmåling skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk Ved varmt arbeid klasse A i uklassifiserte område vurderes behov for manuell gassmåling ved gjennomføring av Sikker Jobb Analyse Brenntid Ved all varmt arbeid klasse A, unntatt ved arbeid i godkjent sveiseverksted boligkvarter på Valhall, Skarv og Ula tilfluktsområde på Valhall Flanke, Tambar og Hod «skal effektiv brenntid rapporteres til HMS funksjon (verneleder) som loggfører effektiv brenntid i Skjema for effektiv brenntid Plattformssjef skal sikre at loggskjema arkiveres, og at brenntid siste år er tilgjengelig 7 VARMT ARBEID KLASSE B Innledning Varmt arbeid klasse B omfatter arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Eksempel på potensielle tennkilder er beskrevet under Sikkerhetstiltak. 69

17 Godkjenning Varmt arbeid klasse B i klassifiserte område krever godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Varmt arbeid klasse B i ikke-klassifiserte områder kan utføres med godkjent arbeidstillatelse nivå 2 Sikkerhetstiltak ved varmt arbeid klasse B Før varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder kan begynne skal områdetekniker måle konsentrasjonen av brennbare gasser i området, og sikre at konsentrasjonen er mindre enn 1% LEL Før og under varmt arbeid klasse B skal områdetekniker oovurdere mulige lekkasjekilder, og forebygge utslipp av olje/ gass i området ooinspisere arbeidsstedet oosikre at alle sikkerhetssystem i området er operative, eventuelt at kompenserende tiltak er iverksatt Før og under varmt arbeid klasse B skal utførende fagperson oosikre at det finnes gassmåler på stedet slik at arbeidet kan stoppes ved deteksjon av gass oosikre at egnet brannapparat er lett tilgjengelig oosikre at eventuelle brennbare materialer fjernes/ tildekkes oovære kjent med prosedyrer/ sjekklister for aktuell operasjon ooandre tiltak beskrevet på arbeidstillatelse (AT) er gjennomført Utførelse av gassmålinger Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder skal områdetekniker måle innhold av hydrokarbongass i mulige lekkasjepunkter flenser, tetninger, avløp etc i området rundt arbeidssted, umiddelbart før arbeidet starter Ved varmt arbeid klasse B i klassifiserte områder hvor kontinuerlig gassmåling brukes, skal områdetekniker vurdere antall og plassering av gassmåleren utfra mulig lekkasjepunkt og trekk 8 UTKOPLING AV SIKKERHETSSYSTEM Innledning Utkopling av sikkerhetssystem omfatter all isolering og utkopling av sikkerhetssystem herunder vedlikehold og arbeid på som beskrevet under Sikkerhetstiltak. Planlegging Utkopling av sikkerhetssystem eller deler av disse skal være planlagt med minst mulig omfang og kortest mulig varighet, og skal tilbakestilles snarest mulig etter utført arbeid. Ved utkopling av sikkerhetssystem skal alltid konsekvens og risiko vurderes. Utkopling skal alltid vurderes mot samtidige aktiviteter, og kompenserende tiltak skal iverksettes for å opprettholde sikkerhetsbarriere 70

18 Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal konsekvens, risiko og minimum kompenserende tiltak være dokumentert som SORA (Safety Override Risk Assessment) i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Godkjenning Utkopling og isolering av sikkerhetssystem krever Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse nivå 1 Unntatt for denne godkjenning er utkopling som utføres i henhold til Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, , som setter krav om SORA (Safety Override Risk Assessment) og registrering i loggbok for utkoplinger. Varighet Ved utkopling av sikkerhetssystem skal antatt varighet påføres isolasjonserklæringen. I tilfelle utstyret ikke kan tilbakestilles på gitt tidspunkt, skal det skrives ny isolasjonserklæring Særskilt for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering (nød-, brann/gass- og prosessnedstengningssytem) skal varigheten ikke overstige grensene satt i Prosedyre for utkopling av sikkerhetskritisk instrumentering, Sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystem Utstyret skal mekanisk blindes, avlåses, merkes og dokumenteres i isolasjonserklæring Kompenserende tiltak skal iverksettes (f.eks bruk av sikkerhetsvakt i området, utplassering av ekstra brannslukkingsutstyr/ deteksjonsutstyr/ kommunikasjonsutstyr, bruk av alternativt livredningsutstyr etc) Utførende fagperson skal være kjent med prosedyre, risikoer og sikkerhetstiltak ved utkopling av sikkerhetssystemer Arbeidet skal koordineres med SKR og/ eller områdetekniker Oversikt SKR tekniker skal loggføre all inn og utkopling av sikkerhetssystem. Dette skal gjøres med SOD (Safety Defeat Override)-registrering i e-logbook HMS funksjon (verneleder) skal til enhver tid ha oversikt over alle utkoplinger av sikkerhetssystem med isolasjonserklæring 71

19 72

20 HSE HMS DIRECTIVE DIREKTIV 1 - ARBEIDSTILLATELSER WORK PERMITS ATTACHMENTS VEDLEGG Attachment Vedlegg 1: 1: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 1 1 Attachment Vedlegg 2: 2: Work Skjema Permit Arbeidstillatelse Form Level Nivå 2 2 Attachment Vedlegg 3: 3: Guidelines Veiledning til For utfylling Completing og bruk av And skjema Using for Work Permit Form arbeidstillatelse Attachment 1: Attachment Vedlegg 4: 4: Work Permit Form Level 1 Fire Plikter Guard s for brannvakta Duties Attachment 2: Attachment Vedlegg 5: 5: Work Permit Form Level 2 Safety Sikkerhetstiltak Measures ved For arbeid Working på hydrokarbonførende With Hydrocarbon system Carrying Systems Attachment 3: Guidelines Vedlegg 6: For Completing And Using Work Permit Form Attachment Sikkerhetstiltak 6: ved arbeid med farlige kjemikalier Safety Measures For Attachment Working With 4: Hazardous Chemicals Vedlegg 7: Fire Guard s Duties Sikkerhetstiltak ved høytrykkspyling over 250 bar Attachment 7: Attachment 5: Safety Vedlegg Measures 8: For Working Jet Water With Washing Hydrocarbon Over 250 Carrying Bar Sikkerhetstiltak ved trykktesting Systems Attachment Vedlegg 9: 8: Attachment 6: Safety Skjema Measures for søknad For om Working varmt Pressure arbeid With Testing kl Hazardous A i klassifiserte Chemicals områder med naturlig ventilasjon Attachment 9: Attachment 7: Form Følgende Safety For Measures vedlegg Approval er For Of kun Hot Jet er Water Work tilgjengelig Class Washing A elektronisk In Over Classified 250 Bar Areas på BP Intranet: Attachment 8: Attachment Vedlegg 10: Safety 10: Measures For Pressure Testing Advance Forhåndsgodkjenning Approval Of av Hot varmt Work arbeid Class i klasse A In A Classified i Areas klassifiserte områder Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment Vedlegg 11: 11: Form Skjema For for Logging brennverdi Heating Attachment - Varmt Value arbeid 10: KL.A oversikt Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Vedlegg 12: Bygging og bruk av Habitat Attachment 11: Form For Logging Heating Value Vedlegg 13: Matrise for samtidig AT arbeid

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 1 Nr.: 088 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr.: 5 Rev. dato: 22.06.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2016 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Sikker Jobb Analyse (SJA)

Sikker Jobb Analyse (SJA) Sikker Jobb Analyse (SJA) 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL, OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 1.2 UTGIVELSE OG OPPFØLGING... 3 2 FORKORTELSER, DEFINISJONER OG BEGREPER... 3 2.1 FORKORTELSER... 3 2.2

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt

Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Prosedyre for sikker jobb analyse Oversikt Business Process ACT.02 Owner Britt Harstad Rev. code 05 Nivå 4.2 Approved by Ivar Helge Hollen Issue Date 24.01.2006 Discipline HMS Doc. No. 37-1A-NS-F03-00013

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) ANBEFALTE RETNINGSLINJER: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Nr.: 090 Gjeldende fra dato: 05.11.03 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Formål, omfang og gyldighetsområde...3

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2014 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Utfordringer offshore Stillasdagene 2010-16 17. september 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Inge Pettersen Prosesseier Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner (DVM) TNE PRT POMM Statoil ASA Kopi:

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima - Førsteamanuensis II ved UiS wr@proactima.com Konklusjon Dagens praksis

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Felles modell for sikker jobb analyse (SJA)

Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Tittel: Felles modell for sikker jobb analyse (SJA) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.: 1 Eksemplarnr.:

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning

Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning KTF 28. og 29. mars 2007 Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning K&L Nettverket Kurt Bjørheim Sikkerhet ved løfteoperasjoner mellom supplyfartøy og innretning 2 Nøkkeltall for

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009 Hendelse- og årsaksanalyse Januar 2009 Ny vaskemetode for vinduer til kabiner innført Ny vaskemetode fungerer ikke tilfredsstillende RUH 153/09 Synerginr. 148502 Dato: 25.2.09 Alle involverte skal delta

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert.

Dräger Safety Norge AS er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert. Dräger kurskatalog 2015 2 Vår historie: Siden 1889 har Dräger stått for "Teknologi for livet". I løpet av denne tiden har en kontinuerlig innovasjons ånd gjort at vår familiedrevne bedrift har utviklet

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug. 2011 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Innledning Pipetech International søker om ny tillatelse til å håndtere LRA (Lav Radioaktivt Avfall) offshore, en videreføring av Godkjenning GP10-01

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning Classification: Internal Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning 2 Hvordan oppfattes virkeligheten? Hvorfor utarbeidelse av

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips

Biologisk overvåking under Shut-down. Trond M. Schei ConocoPhillips Biologisk overvåking under Shut-down Trond M. Schei ConocoPhillips Yrkeshygiene Yrkeshygiene - identifiserer fysiske, kjemiske og biologiske faktorer med risiko for eksponering som kan føre til uakseptable

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Innhold 1. Bakgrunn for beste praksis 2. Omfang 3. Kriterier for testing 3.1 Ny installasjon 3.2 Modifiseringsarbeid 3.3 Vedlikeholds-

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 A.1.19 Sleipner A, R, T og B Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) Sleipner T (2 sider) Sleipner B (2 sider) Dato: 29.1.2015

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

12.7.2004 og 13.7.2004 deltok vi i politiets åstedsgransking og foretok intervju med de personene som var tilgjengelig for samtaler.

12.7.2004 og 13.7.2004 deltok vi i politiets åstedsgransking og foretok intervju med de personene som var tilgjengelig for samtaler. Granskingsrapport Utdrag fra Petroleumstilsynets granskingsrapport Gransking av brann på Mongstad 12.7.2004 1. Innledning Den 12.7.2004 kl 01:10 oppstod det brann i prosessområde A på Mongstad-raffineriet.

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg

Orientering om sikkerhet og beredskap ved. Kårstø Prosessanlegg Orientering om sikkerhet og beredskap ved Kårstø Prosessanlegg Prosessanlegget på Kårstø Formålet med denne brosjyren er å informere personer utenfor Kårstø Prosessanlegg om de stoffene og situasjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer