HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at isolering og tilbakestilling av elektriske system og driftssystem blir utført sikkert og i samsvar med forskriftene blir styrt og dokumentert Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Eiere av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg, subsea eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanse Aktivitetsforskriften 82 Arbeid I og drift av elektriske anlegg Petroleumstilsynens regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk 088 Felles modell for Arbeidstillatelser Oljeindustriens Landsforenings retningslinjer Norsok standard O-DP-001 Operations principles Guidance on Practice for Safe Isolation and Reinstatement of Plant NSSPU-GP HMS direktiv 1 Arbeidstillatelser HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse Breaking Containment GP & NSSPU-GP Definisjoner og forkortelser Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Autorisert person, elektro er en BP ansatt person oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å sikre at elektriske anlegg og utstyr på feltet blir operert og vedlikeholdt etter forskriftene Barriere innebærer tiltak som hindrer farlige forhold som oofysiske inngrep som stenger og eller fjerner energitilførsel ooadministrative rutiner og prosedyrer Double block and bleed er en metode for prosessisolering hvor 2 fysiske barrierer (ventiler, blindinger o.a.) med avblødningsventil imellom hvor hver av barrierene kan 191

3 opereres og testes uavhengige av hverandre Enkel ventil er en metode for driftsisolering som består av en avstengningsventil som er lekkasjetestet og sikret i stengt posisjon Høyspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning over 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Isolering er en metode som hindrer væske, gass, elektrisk strøm eller annen opplagret energi slik at en får sikker adkomst for inspeksjon eller vedlikehold Isoleringsventil er en ventil som lukker tett, for eksempel kule og sluse ventiler. En regulerventil og PSV kan ikke regnes som isoleringsventil. Kompetent person, elektro er en faglig kvalifisert person godkjent av Ansvarshavende for elektriske anlegg til å arbeide selvstendig på elektriske anlegg etter gjeldende forskrifter Lavspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning opp til og med 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Lekkasjetest må altid utføres til 110% av maks tillatt driftsstrykk eller 90% av PSV settrykk. Lekkasjerate vurderes av driftsansvarlig. Maksimalt driftstrykk er det trykket en maksimalt kan få i systemet under de rådende driftsbetingelsene, typisk PSHH Mekanisk blinding er en metode for driftsisolering hvor fysisk blinding (spade, brilleflens, blindflens, avstandsstykke)» brukes. Blinding kan være utstyrt med bleed hvis det mangler avblødningsmuligheter. Områdeansvarlig er leder for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Personlig isolering er kortvarig isolering som brukes ved mindre arbeid Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom (SKR) som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrige aktiviteter ombord Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Sikkert område er en egnet plass dit væske eller gass kan overføres uten at en faresituasjon oppkommer. For en vent er det ofte en plass uten tennkilder, HVAC eller andre inntak. Primært skal gass føres til fakkel/vent og væske til egnet dren system. 192

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er som øverst ansvarlig på plattformen ansvarlig for: å sikre at all isolering av energi og sikkerhetssystem blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for: å gi faglig råd ved planlegging av isoleringer på sikkerhetssystemer Områdeansvarlig er ansvarlig for: å sikre at all isolering i sitt ansvarsområde blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks SKR tekniker er ansvarlig for: å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen i sitt ansvarsområde å holde oversikt og status over isoleringer Områdetekniker er ansvarlig for: å sikre at nødvendige isoleringer blir utført i fm. arbeid i sitt ansvarsområde å klargjøre prosessutstyr og - system driftsisolering å isolere sikkerhetssystem i samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at riktig utstyr/ system er isolert og klargjort for arbeid i for samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at all isolering blir tilbakestilt etter slutført arbeid. Kompetent person elektro (Driftselektriker) er ansvarlig for : å utføre elektrisk isolasjon av utstyr og anlegg sikkert og i samsvar med forskrifter og HMS direktiv 3 BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Innledning All isolering og/ eller utkopling av: prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system krever godkjent isolasjonserklæring unntatt ved personlig isolering. I tillegg kreves det godkjent arbeidstillatelse for utførelse av arbeidet som krever isolering Isolasjonserklæring er ikke tidsbegrenset, unntatt ved utkopling av sikkerhetssystem 193

5 » Krav til isolasjons-erklæring Ved all isolering unntatt isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring brukes Ved isolering av høyspenningsanlegg ref punkt 4 elektrisk isolering. Isolasjonserklæring skal vise hvilket utstyr/ system som det skal arbeides på. I tillegg bør en skisse/ tegning som i detalj viser hvilke utstyr/ system som omfattes legges ved. Utførende avdeling og kontaktperson skal påføres isolasjonserklæringen. Ved isolering av varmekabler skal heat trace isometrisk tegning hvor dette eksisterer og P&ID legges ved arbeidstillatelsen. Behandling av isolasjonserklæring Den avdelingen som har behov for isoleringen fyller inn og oversender isolasjonserklæringen med relevante P&ID er til områdeansvarlig avdeling som beskrevet i Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring. For arbeid som lar seg planlegge bør isolasjonserklæring leveres områdeansvarlig avdeling 2-3 dager før arbeidet ønskes utført Avdelingsleder, områdeansvarlig eller områdetekniker skal komplettere isolasjonserklæring og ta stilling til / påføre nødvendige kompenserende tiltak. Ved isolering av sikkerhetssystem skal i tillegg plattformsjef og HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) godkjenne isolasjonserklæringen Utførelse av isolering Områdetekniker skal sikre at isolasjonserklæring er korrekt utfylt og dekker arbeidet som skal utføres Det skal alltid være to områdeteknikere tilstede ved klargjøring og tilbakestilling av: Isoleringer på HC systemer Større isoleringer (Avgjøres av OTL-D) Den ene områdeteknikeren skal være sjekket ut for området isoleringene gjelder og den andre skal ha inngående kjennskap til Direktiv 5. Ved driftsisolering skal områdetekniker ooklargjøre utstyr/ system for isolering i samsvar med Driftsisolering oosikre at utstyr/ system er isolert, låst av og merket i samsvar med isolasjonserklæring og arbeidstillatelse oofør hvert nytt skift sikre seg at det ikke er bygget opp trykk mellom ventiler i dobble block and bleed sikring for pågående jobber. oosignere isolasjonserklæring Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker): ooutføre elektrisk isolering, og låse av og merke isoleringen i samsvar med Elektrisk isolering oonotere hengelåsnummer på isolasjonserklæring oosignere isolasjonserklæring 194

6 Oversikt over isoleringer SKR tekniker skal sikre at det finnes en oversikt over aktive isoleringer til enhver tid av prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system Midlertidig fjerning av isolering for testing Ved testing av isolert utstyr som lekkasjetesting og starting/ kjøring av motorer, kan utstyret midlertidig av-isoleres Ved midlertidig avisolering av utstyr for testing skal ooområdetekniker sikre at testen kan utføres sikkert ooområdeansvarlig godkjenne midlertidig fjerning av isolering ved å signere isolasjonserklæring Isolasjonserklæring er fortsatt aktiv selv om noe av utstyret er i test Tilbakestilling av isolering Før tilbakestilling skal alle utførende disipliner involvert fjerne sin hengelås på skuffer/ utstyr, og signere isolasjonserklæring Områdeansvarlig eller den han bemyndiger skal godkjenne at isolert utstyr/ system er klar for tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftsisolering skal områdetekniker oosikre at eventuell mekanisk blinding blir demontert ootilbakestille utstyr i samsvar med Driftsisolering og signere isolasjonserklæring. Ved tilbakestilling av elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oofjerne hengelås og merking ooutføre elektrisk innkopling oosignere isolasjonserklæring Ved tilbakestilling av varmekabler, skal isolatør og kompetent person elektro (driftselektriker) fysisk kontrollere alle deler av varmekabelen før megging og spenningsetting Oppbevaring av original og kopi av isolasjonserklæring Under arbeid Original isolasjonserklæring skal oppbevares på arbeidssted eller hos områdetekniker med kopi på arbeidsstedet. Vedlegg holdes sammen med originalen. Ved isolering av sikkerhetssystem skal kopi foreligge: oohos HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) i eller i nærhet av sentralt kontrollrom. oohos områdetekniker Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oppbevare en kopi av isolasjonserklæring Etter arbeid og tilbakestilling Områdeteknikker signerer utførte isolasjonserklæringer. Elektro sin kopi kan være usignert av områdetekniker. Utførende tekniker skal samle original og alle kopier av isolasjonserklæring, og bringer de tilbake til utførende avdeling. «195

7 » ELEKTRISK ISOLERING Innledning Ved arbeid på elektrisk utstyr og anlegg, eller på utstyr som er koplet til disse, skal all strømtilførsel til utstyret / anlegget isoleres ved at alle elektriske tilførsler kobles fra og sikres / låses for å forhindre innkobling. Aktivering av nødstopp anses ikke som elektrisk isolering, da nødstoppen kun bryter styrestrømmen. Godkjenning Elektrisk isolering krever godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse kan brukes i stedet for isolasjonserklæring på lavspenningsanlegg når: arbeidet utføres av kompetent person, elektro det oppnås samme standard på isoleringen som ved bruk av isolasjonserklæring Ved isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring for høyspenningsanlegg brukes. Alternativt kan utnevnt leder for kobling og leder for sikkerhet påføres arbeidstillatesen. Dette må da være elektronisk sporbart. Utførelse Elektrisk isolering av fordelingsanlegg og batterianlegg skal kun utføres av kompetent person, elektro. Automatikkere kan isolere i automasjonsanlegg. Utførende tekniker skal være tilstede når låsing fjernes. Isolering skal sikre ooat all strømtilførsel til anlegg/ utstyr blir isolert, inkludert strømtilførsel for kontroll og indikasjon. ooat lagret energi herunder eventuell kondensatorspenning blir utladet ooat utstyr ikke kan bli gjort strømførende ved et uhell eller en feil. ooat kurser er spenningsløse ved bruk av spenningsindikator, som skal kontrolleres før og etter bruk ooat utstyret er merket og låst av i isolert posisjon ooved elektrisk isolering av lavspenningssystem på 440V/ 480V eller høyere, skal allpolig bryter i hovedstrømskrets sikres og låses i åpen posisjon Ved elektrisk isolering av lavspenningssystem under 440V/ 480V skal systemet sikres mot tilfeldig innkopling. I tilfelle det ikke kan etableres tilstrekkelig sikring, skal andre sikringstiltak som jording/ kortslutning utføres. Ved elektrisk isolering av høyspenningssystem skal bestemmelsene i Sikringsarbeid på høyspenningssystem i HMS direktiv 8 Elektriske anlegg følges I tilfelle integrert jordingsutstyr er installert, skal dette brukes for å kople alle hovedledere av en isolert enhet til jord. Merking og låsing Ved isolering skal isolert utstyr og bryter være merket med rød merkelapp med:

8 oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved isolering skal isolert utstyr låses av for å forhindre feil operering av utstyr. Hver disiplin skal bruke hengelås/ nøkler med farge i samsvar med fargekode for Ula, Valhall og Skarv Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr på 440/ 480 V eller over, skal isoleringen sikres med minst 2 hengelåser, en fra elektroavdeling og en fra utførende avdeling Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr under 440/ 480 V, skal isoleringen sikres med minst 1 hengelås fra elektroavdeling. I tilfelle det ikke er mulig å feste hengelås, skal annen egnet sikring brukes I tilfelle en isolert starterskuffe midlertidig skal brukes et annet sted, eller tas ut for testing, skal hengelås og isolasjon overføres til skuffens garasje I tilfelle en disiplin er ferdig før andre kan denne disiplin fjerne sin hengelås og signere isolasjonserklæring 5 DRIFTSISOLERING Innledning Ved arbeid på prosess-, hjelpe- og boresystem, utstyr og tilknyttede komponenter i tilknytning til trykksatt utstyr/ anlegg, skal det isoleres, trykkavlastes og eventuelle hydrokarboner/ kjemikalier fjernes før det kan arbeides på utstyret/ systemet Åpning av prosess-, hjelpe- og boresystem/ utstyr skal utføres i samsvar med Instruks for åpning av driftssystem Dette direktiv gjelder ikke ved isolering mot reservoar under forutsetning at bore & brønn har godkjente egne prosedyrer for energi isolering samt at NSSPU-GP Breaking Containment følges. Maritime systemer isoleres etter egne godkjente prosedyrer. Godkjenning Driftsisolering krever : Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse i tilfelle det er fare for frigjøring av hydrokarboner kjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende Sikkerhetstiltak Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av hydrokarboner skal Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av farlige kjemikalier skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Føre åpning av hydrokarbon system og system for farlige kjemikalier ha en plan for sikring hvis lekkasje skjer. «197

9 »» Alle kuttpunkt skal merkes på relevant dokumentasjon og i felt og godkjennes av områdeansvarlig. Bruksområde Mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved oovarmt arbeid kl A på hydrokarbonførende system. ooentring av tanker og lukkede rom ooåpning av prosessutstyr og system for arbeid hvor arbeidssted forlates Double block and bleed eller mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved ooåpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk over 10 barg (145 psig). Ved bruk av Double Block and Bleed skal arbeidstedet ikke forlates hvis lekkasje til atmosfære eller annen liknende risiko kan forekomme. Maksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdetekniker på bakgrunn av alle energikilder oppstrøms, nedstrøms, internt og eksternt. Hvis det råder usikkerhet skal PSHH brukes ooåpning av system med ekstremt giftig gass (H2S etc). Enkel ventil kan brukes som driftsisolering istedenfor mekanisk blinding ooved åpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 10 barg når arbeidsstedet ikke forlates ooved åpning av system for mindre farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, ren (tørr) glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc). Dog ikke over trykk på 55 barg. oonår barrieren er lik eller mindre enn ¾ i diameter (og maks arbeidstrykk ikke overstiger 55 barg på hydrokarbonog kjemikalieførende system). Shut Down Under shut down da anlegget er trykkavlastet og ytterpunktisolering etablert mot all energi godkjennes bruk av enkel ventil som barriere innfor trykkløst system. Dette gjelder også på system med normalt høyre drifts trykk. Bruk av barrierer skal planlegges før nedstengning. Hvis mulig skal barrierene testes før systemet trykkavlastes. Ytre barrierer skal alltid testes og følges opp med loggføring for å bli godkjent som barriere (import, eksport, brønner, etc) Under shut down da ytterpunktene er sikrede på sikker måte er det lov å bruke plaststrips for å sikre isoleringer innforbi ytterpunktene. Krav til utførelse En isolering skal utføres så nær tank eller arbeidssted som mulig Det skal alltid etterstreves å ha en bleed innenfor arbeidstedet slik at utførende kan se at det er trykkløst før jobben påbegynnes Verifikasjon av isolasjon skal skje min ved skiftbytte samt før åpning av system. Når det arbeides innenfor isoleringene 198

10 skal disse sjekkes 1.gang pr. skift. Isolasjons integritet skal alltid være en del av hand-over. Ved isolering av tanker, beholdere etc. for entring skal alle tilkoplinger mekanisk blindes Unntatt er målekolonner (standpipe) dersom disse ikke har forbindelse til andre driftssystem under trykk (fakkel, lukket drenering etc) som kan inneholde hydrokarboner, farlige kjemikalier, Nitrogen eller andre ting som kan føre til uønskede situasjoner. Vær også oppmerksom på at målekolonnen kan inneholde kondensat eller farlige kjemikalier etc. som i seg selv kan representere en risiko. I slike tilfeller skal de isoleres fra beholderen med blinding. Blindinger, trykkindikatorer etc. som installeres som del av isoleringen skal ha samme trykklasse som røret / utstyret det koples til. Ved fjerning av rørstykke, utstyr etc. skal ooåpne flenser mekanisk blindes av oofrittstående rørender sikres tilstrekkelig understøttelse Mekanisk blinding Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på ikke-farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc.) kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 55 barg, kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Maksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdeteknikker og er typisk PSHH. Det stilles følgende tilleggskrav for arbeid i disse to kategoriene: ooarbeid av denne kategorien skal være av kortvarig art. ooarbeidet skal være godt planlagt. oosikker Jobb Analyse (SJA) skal være gjennomført med positiv konklusjon og tiltak herfra implementert. ooaksjoner ved en eventuell lekkasje skal være avklart i SJA. oodet skal være ekstra vakt i området til positiv isolasjon er etablert. oovurdere om jobben med å montere blinding medfører høyere risiko enn det opprinnelige arbeidsomfanget f.eks. p.g.a. økt tid, og vurdere arbeidsmetoden ut fra dette. ooarbeidet skal hva være vurdert og godkjent av Teknisk Kravsetter Drift/Prosess Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med driftstrykk over 55 barg, skal double block and bleed brukes som avstengning Ved bruk av mekanisk blinding som driftsisolering skal oodet være mulig å overvåke og blø av eventuelt trykk som er bygd opp mot blinding 199

11 Før mekanisk blinding fjernes skal det sikres ooat eventuelt innebygd trykk som er bygd opp er avlastet ooat eventuell brennbar eller helsefarlig væske er drenert til sikkert område Bruk av mekanisk rørplugg Når det benyttes mekanisk rørplugg (mekanisk eller hydraulisk ekspanderbar) for trykk- eller lekkasje-testing, gjelder følgende krav: Kun plugger med doble tetninger med mulighet for opptrykking til maksimalt operasjonstrykk mellom tetningene skal benyttes. Lekkasjetest av pluggen til dette trykket, skal gjennomføres før arbeidet starter. Rommet mellom tetningene skal kunne dreneres ut til atmosfære og trykkovervåkes. Arbeid med rørplugg skal kun gjennomføres av personell med opplæring på den aktuelle pluggen. Det skal foreligge en brukermanual for pluggen, og denne skal følges. SJA skal alltid utføres. Pluggen skal mekanisk sikres med vaier eller kjetting. Området skal være sikret under testing, spesielt med ingen adgang i det området pluggen vil befinne seg i ved en eventuell utilsiktet utblåsning. Double block and bleed Ved bruk av double block and bleed som driftsisolering skal avblødning være utstyrt med trykkindikator og avstengingsventil slik at det er mulig å sjekke lekkasjerate det opprettes en logg for oppfølging av mulig trykkoppbygging, hvis avblødningsventil foretrekkes stengd avbløding ledes til sikkert område eventuell lekkasje i første ventil vurderes i forhold til hvor den blir ledet og fare for tetting av bleed pga hydrater, medie etc vurderes. OTL-D/OTL-S skal ta avgjørelsen på om lekkasjeraten er akseptabel Enkel ventil Driftsisolering med enkel ventil skal vurderes kritisk. Alternative løsninger med høyere pålitelighet skal vurderes. En enkel ventil skal sikres i stengt posisjon og lekkasjetestes mot driftstrykk for å godkjennes som driftsisolering. Ved lekkasjetest mot fakkel og lukket drenering kan lekkasjetest av ventiler utføres fra oppstrøms side. Trykksikringsventiler (PSV) og tilbakeslagsventiler er ikke godkjent som enkel ventil ved driftsisolering» Reguleringsventiler kan bare brukes ved ikke-kritiske medier hvor en mindre lekkasje er akseptabel. Det er ikke tillatt å bruke ventil som det skal arbeides på som isolering hvis arbeidet kan påvirke ventilens integritet eller mekanisk styrke 200

12 Merking og låsing Ved driftsisolering skal ventiler/ blindinger være merket med rød merkelapp med: oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved driftsisolering skal ooventiler sikres med kjetting, wirelås eller lignende slik at ventilratt/ hendel ikke kan opereres. Plast strips skal ikke brukes for sikkerhetskritisk låsing. I tilfelle dette ikke er mulig, skal ventilratt/ kik fjernes samt ventil merkes med LO/LC (locked open/locked close) markerings skilt oofor låsing av ventiler på jobber med en varighet under en uke kan plaststrips brukes hvis ikke ventilene anses som sikkerhetskritiske. ooelektrisk dreven ventil skal være elektrisk isolert i korrekt posisjon i tillegg til at ratt/ hendel for manuell operasjon er sikret. ooluftdreven eller hydraulisk dreven ventil skal være frakoplet luft/ hydraulikk i stengt posisjon eller være isolert fra luft/ hydraulikk tilførsel med dobbelt blokk og bleed ooventiler som åpner ved bortfall av energi (fail open) skal mekanisk låses i stengt posisjon. Mekanisk lås skal fortrinnsvis monteres på ventilen, og ikke på hydraulikk eller pneumatikk. Hvis dette ikke kan gjennomføres skal isolering, avlåsing og frakobling av impulsrør vurderes. ooventilposisjon tydelig kunne verifiseres Fargekoder For å tydelig vise grensene for isoleringen skal man bruke følgende merking på P&ID: Ventiler som isoleres i stengt posisjon merkes med rød farge Ventiler som isoleres i åpen posisjon merkes med grønn farge Volumet som er innenfor det området hvor jobben skal utføres skal merkes med gult Brønnintervensjon Før brønnintervensjon skal brønnintervensjonsteamet (WIS) ta over kontroll av Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) for den aktuelle brønn. Brønnkontroll skal overtas ved at områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) signerer overleveringsskjema sammen med WIS eller boresjef. All overlevering mellom drift og brønnintervensjonsteam skal følges av en isolasjonserklæring. For tilrigging som kan medføre redusert integritet av Xmas Tree, og fjerning av hydraulikk forbindelser for nødavstenging, skal Isolasjonserklæring brukes. Ved brønnintervensjon, etter overlevering, skal operering av Xmas Tree ventiler og/ eller brønnsikringsventiler (DHSV) utføres av WIS uten krav om en egen isolasjonserklæring i henhold til brønnintervensjonsprogrammet unntatt for 201

13 »»» ventilgrensesnitt fra brønnintervensjon til prosessanlegg (eks vingventil, ventiler til lukket drenering (closed drain) og produksjonsheader som krever en egen isolasjonserklæring) Ved ferdigstillelse av brønnintervensjon skal WIS overlevere Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) tilbake til områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) via signert overleveringsskjema. Ved all arbeid på brønn gjelder NSSPU-GP Breaking Containment 6 PERSONLIG ISOLERING Innledning Personlig isolering er en enkel isolering som kan brukes ved avstenging av mindre prosess- og driftssutstyr. Ved personlig isolering stenges anlegget av ihht avsnitt 5, Driftsisolering For personlig isolering / sikring av elektriske utstyr se avsnitt 4 Godkjenning Personlig isolering krever ikke godkjent isolasjonserklæring. Personlig isolering krever godkjent arbeidstillatelse i henhold til HMS direktiv 1 Arbeidstillatelse. Bruk Personlig isolering kan brukes ved mindre arbeid som: skifte av manometer skifte av filter skifte av mindre instrumentventiler mindre PM arbeid Krav for å bruke personlig isolering Følgende krav må være oppfylt for å bruke personlig isolering : Standard på personlig isolering skal være lik som ved bruk av isolasjonserklæring Isolering, arbeid og av-isolering utføres av samme person i samme skiftperiode Personell som utfører personlig isolering har nødvendig kompetanse, og er godkjent av områdeansvarlig I tilfelle arbeidsstedet må forlates, skal isoleringen sikres ved at åpne ender plugges eller blindes samt at isoleringspunkter merkes og låses Isoleringen skal ikke ha driftsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser I tilfelle et eller flere punkter ikke kan oppfylles, skal godkjent isolasjonserklæring brukes 202

14 HMS DIREKTIV 5 ENERGIISOLERING VEDLEGG Vedlegg 1: Skjema Høyspenningsanlegg IE HSE Vedlegg DIRECTIVE 2: 1 - WORK PERMITS Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring ATTACHMENTS Vedlegg 3: Instruks for åpning av Attachment driftssystem 1: Work Permit Form Level 1 Vedlegg 4: Instruks for lekkasjetesting Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Vedlegg 5: Isolasjonserklæring Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Vedlegg 6: Skjema for overføring Attachment av brønnkontroll 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

15

16 VEDLEGG 1: SKJEMA HØYSPENNINGSANLEGG IE Høyspenningsanlegg IE nr.: Arbeid som skal utføres: Arbeidsordre (er) dekket av IE: «1 1 Original 3 Områdeansvarlig/CCR Sikkerhetsutstyr isolert: 2 Områdetekninker 4 Andre/Elektro Plattform/Dekk/Modul: Utstyr som skal isoleres Utstyrsnr.: Fra Kl : Til Kl: JA NEI Dato: Dato: Isolering Forespurt av: Underskrift Isolering Godkjent: Områdeansvarlig 2 Kompenserende tiltak: Isolering av sikkerhetssystem godkjent av: Verneleder sign: Feltsjef sign: 3 Fylles ut av områdeansvarlig (Delegering av myndighet for Test og Tilbakestilling/Avisolering) CCR Områdetekniker Sign OA: Nødvendig signatur før test: Nødvendig signatur før tilbakestilling: CCR Områdetekniker Sign OA: Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder utpeker i henhold til DH FSH94 med dette: som leder for sikkerhet 4 og: som leder for kobling Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder Dato Navn: Tiltak: JA Nei Dato Er utstyr frakoblet? Er utstyr sikret mot innkobling/avlåst? Er spenningsprøving foretatt? Er endepunktsjording påsatt? Arbeidslaget er gjort kjent med konsekvenser/omfang Er spenningsprøving og jording på arbeidsstedet foretatt L K L S Spesielle tiltak: Sign. Sign. Undertegnede erklærer at alle tiltak er fjernet og at utstyr kan innkobles Leder for kobling Dato Sign. Leder for sikkerhet Dato Sign. Navn: Navn: 5 GODKJENT FOR Jeg bekrefter herved at alt arbeide på isolert utstyr er avsluttet. TILBAKESTILLING og anmoder om at utstyr blir tilbakekoblet til normal drift. OA/CCR/OT Sign: Arbeidet er ferdig og utstyret er testet og satt tilbake i normal drift (Sign. ut av utførende avdeling). Produksjon (OT/UT) Mekanisk (UT) Instrument (UT) Elektro (UT) Boring (OT/UT) CCR= Kontrollrom / OA= Områdeansvarlig / OT= Områdetekniker / UT= Utførende tekniker

17 VEDLEGG 2: BESKRIVELSE FOR BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Heading Isolasjonserklæring nr. Isolasjonserklæring generert gjennom Workmate skal påføres workmate nummer. For andre isolasjonserklæringer brukes ferdig nummererte isolasjonserklæringer. Arbeidsordre(er) nr.: Her fylles inn hvilke arbeidsordre(er) som dekkes av isolasjonserklæringen. Modul 1 beskriver arbeidet. Linje 1 Arbeid som skal utføres; her fylles inn tekst fra arbeidsordre. Linje 2 forteller hvem som skal ha kopi. Husk å krysse av i neste rubrikk i samme linje, for å fortelle om sikkerhetsutstyr skal isoleres. Linje 3 & 4 Brukes for identifisering av arbeidssted og utstyr; plattform, dekk eller modul og navn på utstyr samt utstyrnummer. Hvis arbeidet omfatter flere utstyrnummer, skrives de inn fortløpende. Er det mer utstyr, kan dette legges som vedlegg. Neste rubrikk brukes for å tidfeste isolasjonen. Husk at sikkerhetsutstyr må ha et tidspunkt for tilbakekobling. Linje 5. Isolering forespurt av: Underskrives av områdeansvarlig, avdelings leder eller tekniker dvs. den som ønsker isolering utført. Neste rubrikk. Isolering godkjent: Underskrift av områdeansvarlig. Modul 2 beskriver kompenserende tiltak. Denne modulen skal kun fylles ut dersom det er isolasjon av sikkerhetsutstyr. Områdeansvarlig legger inn kompenserende tiltak. Verneleder og feltsjef signerer for godkjenning av kompenserende tiltak. Modul 3 beskriver ansvar og myndighet for test og tilbakestilling/ avisolering. Denne modulen skal fylles ut av områdeansvarlig. Områdeansvarlig kan her delegere myndighet til kontrollrom eller områdetekniker for utføring av test eller tilbakestilling/ avisolering. Modul 4 beskriver driftsisolering. Det fylles ut navn på utstyr, hvilken disiplin som har bedt om isolering.

18 Om isolering er skjedd i åpen eller stengt posisjon. Om utstyret er merket, og om utstyret er fysisk frakoblet/ blindspade montert. Neste rubrikk er for testing. Før inn innkobling og frakobling. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det er mulighet for å foreta separate tester for de forskjellige utstyr ved at det krysses for om utstyr 1-8 er testet. Siste rubrikk er for tilbake stilling. Her skal områdeoperatør signere. For større driftsisoleringer må det lages blindingsinstruks dvs prosesstegninger som viser ventiler og isoleringsposisjon for denenkelte ventil. Man refererer da til vedlegg. Tilbakestilling skal ikke skje før første linje i modul 6 er utfylt. Modul 5 beskriver elektrisk isolering. Først beskrives utstyr som ønskes isolert, med mulighet for spesifisering av delutstyr. I første rubrikk (utstyr merket) krysses det av om utstyret er merket ute i anlegget. Kompetent person (elektriker som er godkjent for å utføre isolering/ avisolering). isolerer og setter på blank systemlås. Utførende disiplin setter på sin lås og fører lås nr inn på skjema og signerer. Ingen elektrisk isolering skal utføres før kompetent person har signert. Neste rubrikk går på Test. Før inn tidspunkt for innkobling og utkobling. Det kan spesifiseres hvilket utstyr som ønskes testet ved å krysse i rubrikkene 1-5. Ved større omfattende EL isoleringer kan det vises til egen liste der avganger som er/skal isoleres spesifiseres. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det signeres for avisolering etter at dette er utført. Avisolering skal skje av kompetent person. Avisolering skal ikke skje før første linje i modul 6 er signert. Denne signering skal være samsvarende med delegering av myndighet i modul 3. Modul 6 beskriver godkjenning av tilbakestilling. Første linje er signatur for godkjenning av tilbakestilling både for driftsisolering og elektrisk isolering. Signatur skal være i hht. delegering av myndighet i modul 3. Nederste linje skal signeres av utførende teknikker i den avdeling som utfører arbeidet.

19 VEDLEGG 3: INSTRUKS FOR ÅPNING AV DRIFTSSYSTEM Generelt krav Før åpning av driftsutstyr/ system skal utstyret/ systemet stenges av/ isoleres trykket avlastes eventuell væske dreneres eventuelle rester av brennbare eller helsefarlige stoffer fjernes Trykkavlasting Driftsutstyr/ system som skal åpnes, stenges av/isoleres Innebygd trykk avlastes til sikkert område. Før utstyr/ system spyles/ dreneres, skal det kontrolleres at avstengingsventiler holder tett Fjerning av væske Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller kjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende, skal spyles med vann eller annet egnet medium før det åpnes ookjemikalier skal spyles/ pumpes mot system i drift eller mot en egnet beholder oohydrokarbonholdig væske skal spyles mot lukket dreneringssystem (closed drain) eller system i drift I tilfelle spyling utføres mot system i drift, skal det sikres mot tilbakeslag fra driftssystem Etter spyling skal væske dreneres til sikker forvaring oohydrokarbonholdig væske dreneres til lukket dreneringssystem (closed drain) oodiesel kan dreneres i hazardous drain ookjemikalier, smøreolje, glykol etc. samles i egnet beholder og behandles i samsvar med Farlig Avfall i HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall Fjerning av farlig atmosfære Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller helsefarlige gass, eller hvor det er fare for eksplosive blandinger, skal spyles med nitrogen mot sikkert område før det åpnes Før driftsutstyr/ system kan åpnes skal innhold av hydrokarboner i nitrogen atmosfære være under 5 volum % Tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftssystem/ utstyr for hydrokarboner eller andre brennbare stoffer som har vært åpnet, skal system spyles med nitrogen inntil oksygeninnhold er under 5 volum %

20 I stedet for å spyle med nitrogen, kan utstyr/ system fylles med vann eller annen ikke-eksplosiv væske VEDLEGG 4: INSTRUKS FOR LEKKASJETESTING Modifikasjoner og prosjekter tester lekkasjetester iht BPN-Z-007. Service test: Drift kan lekkasjeteste med ikke kritiske media hvor lekkasje ikke medfører risiko. Ved service test trykkes systemet opp til maksimalt tilgjengelig driftstrykk. Service test kan gjøres på Sjøvann, Brannvann, Instrumentluft, Arbeidsluft, Avløp fra husholdning, Drikkevann, Industrivann, Ferskvann og Hydraulikk. «Før arbeidet starter Kontroller at trykkmåler og annet prøveutstyr er kalibrert og tåler de trykk som skal prøves at tilkoplet og installert utstyr tåler de trykk som skal prøves at mulige energireservoarer som akkumulatorer, pulseringsspjeld etc er isolert ved bruk av vann som testmedium at fundament og støtter for utstyret som skal testes, tåler samla vekt av utstyr og vann som brukes ved prøven. Lekkasjetest Alle deler på driftsystem/utstyr som har vært åpnet flenser, stusser, lokk, instrumentering etc. skal testes for lekkasje før øvrig driftsisolering fjernes Vann skal primært brukes som testmedium. I tilfelle det ikke er praktisk å bruke vann som testmedium, kan nitrogen brukes istedenfor. Ref BPN-Z-007 kapittel 7.1. Lekkasjetest skal utføres ved oo110% av maksimalt driftstrykk oo90% av åpningstrykk på sikkerhetsventil Utførelse av lekkasjetesten Ved bruk av vann fylles utstyret først 100% sikre at gass blir avluftet på høyeste punkt 1. Øk trykket til ca 10% av prøvetrykk maks 10 bar 2. Kontroller for mulige lekkasjer (flenser, plugger mm) 3. Øk trykket gradvis til 50% av prøvetrykk 4. Kontroller for mulige lekkasjer (flenser, plugger mm) 5. Øk trykket gradvis til prøvetrykk 6. Hold trykket for tilstrekkelig tid til å gjennomføre en grundig kontroll for lekkasjer

21 unngå sjokkbelastninger unngå å gå fremfor mulige lekkasjepunkter overvåk mulige temperaturendringer som kan påvirke trykket Etter lekkasjetesten 1. Reduser trykket gradvis til atmosfærisk trykk 2. Ved eventuell drenering: etterfyll nitrogen på høyeste punkt unngå vakuum kontroller at dreneringssystemet ikke blir overbelastet 3. Kontroller at alle deler at prøvd system er trykkavlastet/ drenert - lavpunkter, tilbakeslagsventiler etc Typiske sikkerhetstiltak under lekkasjetesting er avsperring av berørt område. Det skal gjennomføres en sikkerhetsvurdering før arbeidet starter. (Ref. sikkerhetstiltak for trykktesting).

22 VEDLEGG 5: IE SKJEMA Isolasjonserklæring nr.: Arbeid som skal utføres: Arbeidsordre (er) dekket av IE: «1 Original 3 Områdeansvarlig/CCR 2 Områdetekninker 4 Andre/Elektro Sikkerhetsutstyr isolert: JA NEI 1 Plattform/Dekk/Modul: Utstyr som skal isoleres Utstyrsnr.: Fra Kl : Til Kl: Dato: Dato: Isolering Forespurt av: Underskrift Isolering Godkjent: Områdeansvarlig 2 Kompenserende tiltak: Isolering av sikkerhetssystem godkjent av: Verneleder sign: Feltsjef sign: 3 Fylles ut av områdeansvarlig (Delegering av myndighet for Test og Tilbakestilling/Avisolering) CCR Områdetekniker Sign OA: Nødvendig signatur før test: Nødvendig signatur før tilbakestilling: CCR Områdetekniker Sign OA: DRIFTSISOLERING Test Tilbakekobling 4 Utstyrnr./navn: Områdeknikers navn: Disiplin Åpen Stengt Utstyr Frakoblet Innkoblet Utkoblet Dato/ merket Blindet. Kl: Kl:. Sign: (OT) X X X X Godkjent Sign: for Test: 5 Referanse/Vedlegg: ELEKTRISK ISOLERING Utstyrsnr: Kompetent person: Sign: Test Tilbakekobling Utstyr Lås nr Sign. Lås nr Sign. Innkoblet Utkoblet Dato/ merket Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Kl:. Kl:. Sign: (EL) X Godkjent Sign: for Test: Referanse/Vedlegg: Sign: 6 GODKJENT FOR Jeg bekrefter herved at alt arbeide på isolert utstyr er avsluttet. TILBAKESTILLING og anmoder om at utstyr blir tilbakekoblet til normal drift. OA/CCR/OT Sign: Arbeidet er ferdig og utstyret er testet og satt tilbake i normal drift (Sign. ut av utførende avdeling). Produksjon (OT/UT) Mekanisk (UT) Instrument (UT) Elektro (UT) Boring (OT/UT) CCR= Kontrollrom / OA= Områdeansvarlig / OT= Områdetekniker / UT= Utførende tekniker

23 «VEDLEGG SKJEMA 6: SKJEMA FOR OVERFØRING FOR OVERFØRING AV AV BRØNNKONTROLL BRØNNKONTROLL Plattform: Dato: Brønn no. Slot no. Fra Drilling & Well Operations til Production Fra Production til Drilling & Well Operations Reason for handover Detaljer vedrørende komplettering: Well Type Tubing initial test pressure Production casing Initial test pressure X-mas tree initial test pressure Tubing plugs installed (type, depth) Liner bridge plugs installed (type, depth) Junk in hole Any other pertinent details. Trykk i Tubing og Annuli: Tubing (wellhead) A annulus (indre ringrom) B annulus C annulus D annulus Trykk og lekkasjetester: Inflow test of SCSSV Inflow test of ASV Inflow/leak test of x-mas tree to 5000 psig Inflow/leak test of x-mas tree to psig Trykk Akseptert / Ikke akseptert Medium Dato Trykkstatus X-mas Tree: Pressure innside X-mas tree Pressure between Service Wing Valve and Blind Cap Pressure between Swab Valve and Blind Cap Pressure downstream Production Wing Valve Pressure in kill/service line (if installed) Blødd av / Ikke blødd av

24 Ventilstatus: X-mas Tree og Wellhead Valves Åpen / Lukket / NA Koblet til ESD. Swab valve Production Wing Valve (hydraulic) (ESD) Upper Master Valve (hydraulic) (ESD) Lower Master Valve (manuell) Service Wing Valve (Kill Wing Valve) Pressure gauge isolation valve on X-mas tree Needle Valve on Tree Cap A - annulus valve(s) (inner annulus valves) B - annulus valve(s) C - annulus valve(s) D annulus valve(s) A - annulus Pressure Gauge Isolation Valve B - annulus Pressure Gauge Isolation Valve C - annulus Pressure Gauge Isolation Valve D annulus Pressure Gauge Isolation Valve SCSSV Control Line Isolation Valve ASV Control Line Isolation Valve ASV Setting Line Isolation Valve Chemical Injection Line Isolation Valve Lubricator Valve Control Line Isolation Valve Deep Set Injection Valve (DSIV) Downhole Safety Valves SCSSV (Surface Contr. SubSurface Valve) (ESD) ASV (Annulus Safety Valve) (ESD) Andre Downhole Valves & Circulating Devices Lower Side Pocket Mandrel Middel Side Pocket Mandrel Upper Side Pocket Mandrel Chemical Injection Side Pocket Mandrel Sliding Sleeve no. 1 Lubricator Valve (e.g. SFIV) Dummy / GLV / Shear Orifice Valve / CIV (*) Separat oppstartsprosedyre for brønnen må følges for brønner med ASV, uten gassløft ventiler installert (dette for å sikre at ASV er åpen før man starter produksjonen) GLV = Gas Lift Valve, CIV = Chemical Injection Line

25 Kommentarer og observasjoner: Identifiserte farer og forhåndsregler ivaretatt: Unntak fra BP policy og/eller PTIL regelverk:: Vedlegg: Wellhead / Tree Diagram Completion Diagram Wellbore Barrier Diagram Well Status Form Test Certificate for X-mas Tree and Downhole Valves Ja / Nei Godkjennelse og aksept av handover: Wellhead Operator: Completion Engineer: OTLD/ODK: Drilling Supervisor / WIS: Completion Engineer skal signere etter initiell ferdigstillelse.

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr

Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Isolering av Prosess og Hjelpeutstyr Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-016 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Ny Navn Tittel Dato Utarbeidet av Øyvind Aasarød Teknisk autoritet, prosess Revidert av

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2015 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2016 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012

Isolasjonserklæring. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Isolasjonserklæring Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-012 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Nytt skjema/ skilt ut krav til hvordan isolering utføres Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2014 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Johnny Gundersen Sjefingeniør Bore- og brønnteknologi Petroleumstilsynet Barrierekrav for gassløftbrønner Ptils kravreferanser for denne tilsynsaktiviteten:

Detaljer

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Innhold 1. Bakgrunn for beste praksis 2. Omfang 3. Kriterier for testing 3.1 Ny installasjon 3.2 Modifiseringsarbeid 3.3 Vedlikeholds-

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

- Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 -----

- Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 ----- - Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 ----- Arne M. Enoksen Sjefingeniør Bore- og brønnteknologi Petroleumstilsynet Innhold i presentasjonen Risikovurdering

Detaljer

B-ringroms monitorering i subsea brønner

B-ringroms monitorering i subsea brønner B-ringroms monitorering i subsea brønner Hilde Brandange Haga, Statoil Classification: Internal 2014-08-19 Mål og beskrivelse Utvikle og kvalifisere teknologi for kontinuerlig overvåking av trykk og temperatur

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 12.12.2016 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar TROERI Godkjent 22.12.2016 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert Dokumentnavn IFS Driftsleders

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Godkjent: Administrerende Godkjent:

Godkjent: Administrerende Godkjent: KS Område: Ansvarlig: Driftsleder Opprettet: 25.11.15 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.16 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2016 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2015 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2016 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling Rapport Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling 21. juni 2013 Godkjent av Norsk olje og gass: - HSE Managers Forum 23.5.2013 - Operations

Detaljer

Prosjekt HC-lekkasjer

Prosjekt HC-lekkasjer Prosjekt HC-lekkasjer Sikkerhetsforum, 15. november 2012 Aud Nistov Norsk olje og gass Prosjektorganisering Norsk olje og gass Operations Committee Styringskomite Norsk olje og gass HSE Managers Forum

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Infrastruktur Regler for vedlikehold Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 OMFANG...2 2 GENERELLE KRAV...3 2.1 Inngrep i signalanlegg...3 2.1.1 Generelt...3 2.1.2 Registreringsskjema for midlertidige koplinger...4 2.1.3 Kontroll og dokumentasjon

Detaljer

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder

Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt. Willy Røed, prosjektleder Anbefalinger fra Norsk olje og gass sitt bransjeprosjekt Willy Røed, prosjektleder Antall lekkasjer > 0,1 kg/s siden 1996 Umiddelbare omstendigheter, lekkasjer 2008 2013 n=71 Modell for god sikkerhetsstyring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Jorun Bjørvik. Deltakere i revisjonslaget Eirik Duesten, Kristen Kjeldstad, Elisabeth Lootz,

Begrenset Fortrolig. T-2 Jorun Bjørvik. Deltakere i revisjonslaget Eirik Duesten, Kristen Kjeldstad, Elisabeth Lootz, Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med arbeid på hydrokarbonførende system 014229061 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse datakjelder og frekvensar Agenda I programmet: Hvordan blir risiko fra gassløftbrønner inkludert i risikoanalyser (QRA/TRA), og blir risikoen reflektert på

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

BRØNN OVERHALING TREKKING AV ØVRE KOMPLETTERINGS-STRENG. SHARING TO BE BETTER SHARING TO BE SAFER Case #10. Version 19/06/14.

BRØNN OVERHALING TREKKING AV ØVRE KOMPLETTERINGS-STRENG. SHARING TO BE BETTER SHARING TO BE SAFER Case #10. Version 19/06/14. BRØNN OVERHALING TREKKING AV ØVRE KOMPLETTERINGS-STRENG Version 19/06/14 Approved 31/07/14 Final Distribution 16/09/14 BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING I regi av Norsk Olje og Gass er det dannet en felles

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Reidar Hamre, Ola Heia, Helene Berg Freysdottir, Semsudin Leto og Eigil Sørensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av brønnopprensking og brønntesting på norsk sokkel Aktivitetsnummer 992096 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med ConocoPhillips sin oppfølging av brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystem

Revisjonsrapport. Tilsynet med ConocoPhillips sin oppfølging av brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystem Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med ConocoPhillips sin oppfølging av brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystem Aktivitetsnummer 009018090 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Pål Robin og Torstein,

Eksamensbesvarelse. Pål Robin og Torstein, Eksamensbesvarelse Pål Robin og Torstein, 10.05.2016 Beskrivelse av oppdrag Første del av oppdraget går ut på å kontrollere og vedlikeholde reguleringssløyfe 52. Andre del av oppdraget går ut på å demontere

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Sikker stans av maskiner - «lås og merk»

Sikker stans av maskiner - «lås og merk» Sikker stans av maskiner - «lås og merk» «Lås og merk» - lockout/tagout - er en metode for sikkert vedlikehold. Den sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge vedlikeholdet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Audun Kristoffersen. Deltakere i revisjonslaget Audun Kristoffersen, Roger L. Leonhardsen og Trond Sundby 14.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Audun Kristoffersen. Deltakere i revisjonslaget Audun Kristoffersen, Roger L. Leonhardsen og Trond Sundby 14.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med integritetsstyring av fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem - Skarv FPSO Aktivitetsnummer 054212003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 19.12.07 KS Hovedprosedyre: Nettdrift - Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.10 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2013 Revidert:

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Storulykketilsyn og tilsyn med teknisk sikkerhet på Kårstø Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås

Storulykketilsyn og tilsyn med teknisk sikkerhet på Kårstø Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Storulykketilsyn og tilsyn med teknisk sikkerhet på Kårstø 003912021 003912018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for evakuering fra Aker BPs innretninger Aktivitetsnummer 054000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2017 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2016 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i prosessikkerhet

Norsk olje og gass plan for opplæring. Kurs i prosessikkerhet Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i prosessikkerhet Versjon nr: 1 Dato: 20. september 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Kurs i prosessikkerhet Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer - Kristin Aktivitetsnummer 001199004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Ekofisk kompleks og 2/4 A - elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer Aktivitetsnummer 009018045 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Ove Hundseid, Siv Eeg

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Ove Hundseid, Siv Eeg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn hos ConocoPhillips på 2/4-K og 2/4-B Elektroog prosessikkerhet 2011 Aktivitetsnummer 009018053 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland og Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland og Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med BP Norge AS - Elektriske anlegg Valhall 010006034 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer