HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at isolering og tilbakestilling av elektriske system og driftssystem blir utført sikkert og i samsvar med forskriftene blir styrt og dokumentert Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Eiere av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg, subsea eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanse Aktivitetsforskriften 82 Arbeid I og drift av elektriske anlegg Petroleumstilsynens regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk 088 Felles modell for Arbeidstillatelser Oljeindustriens Landsforenings retningslinjer Norsok standard O-DP-001 Operations principles Guidance on Practice for Safe Isolation and Reinstatement of Plant NSSPU-GP HMS direktiv 1 Arbeidstillatelser HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse Breaking Containment GP & NSSPU-GP Definisjoner og forkortelser Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Autorisert person, elektro er en BP ansatt person oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å sikre at elektriske anlegg og utstyr på feltet blir operert og vedlikeholdt etter forskriftene Barriere innebærer tiltak som hindrer farlige forhold som oofysiske inngrep som stenger og eller fjerner energitilførsel ooadministrative rutiner og prosedyrer Double block and bleed er en metode for prosessisolering hvor 2 fysiske barrierer (ventiler, blindinger o.a.) med avblødningsventil imellom hvor hver av barrierene kan 191

3 opereres og testes uavhengige av hverandre Enkel ventil er en metode for driftsisolering som består av en avstengningsventil som er lekkasjetestet og sikret i stengt posisjon Høyspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning over 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Isolering er en metode som hindrer væske, gass, elektrisk strøm eller annen opplagret energi slik at en får sikker adkomst for inspeksjon eller vedlikehold Isoleringsventil er en ventil som lukker tett, for eksempel kule og sluse ventiler. En regulerventil og PSV kan ikke regnes som isoleringsventil. Kompetent person, elektro er en faglig kvalifisert person godkjent av Ansvarshavende for elektriske anlegg til å arbeide selvstendig på elektriske anlegg etter gjeldende forskrifter Lavspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning opp til og med 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Lekkasjetest må altid utføres til 110% av maks tillatt driftsstrykk eller 90% av PSV settrykk. Lekkasjerate vurderes av driftsansvarlig. Maksimalt driftstrykk er det trykket en maksimalt kan få i systemet under de rådende driftsbetingelsene, typisk PSHH Mekanisk blinding er en metode for driftsisolering hvor fysisk blinding (spade, brilleflens, blindflens, avstandsstykke)» brukes. Blinding kan være utstyrt med bleed hvis det mangler avblødningsmuligheter. Områdeansvarlig er leder for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Personlig isolering er kortvarig isolering som brukes ved mindre arbeid Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom (SKR) som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrige aktiviteter ombord Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Sikkert område er en egnet plass dit væske eller gass kan overføres uten at en faresituasjon oppkommer. For en vent er det ofte en plass uten tennkilder, HVAC eller andre inntak. Primært skal gass føres til fakkel/vent og væske til egnet dren system. 192

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er som øverst ansvarlig på plattformen ansvarlig for: å sikre at all isolering av energi og sikkerhetssystem blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for: å gi faglig råd ved planlegging av isoleringer på sikkerhetssystemer Områdeansvarlig er ansvarlig for: å sikre at all isolering i sitt ansvarsområde blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks SKR tekniker er ansvarlig for: å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen i sitt ansvarsområde å holde oversikt og status over isoleringer Områdetekniker er ansvarlig for: å sikre at nødvendige isoleringer blir utført i fm. arbeid i sitt ansvarsområde å klargjøre prosessutstyr og - system driftsisolering å isolere sikkerhetssystem i samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at riktig utstyr/ system er isolert og klargjort for arbeid i for samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at all isolering blir tilbakestilt etter slutført arbeid. Kompetent person elektro (Driftselektriker) er ansvarlig for : å utføre elektrisk isolasjon av utstyr og anlegg sikkert og i samsvar med forskrifter og HMS direktiv 3 BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Innledning All isolering og/ eller utkopling av: prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system krever godkjent isolasjonserklæring unntatt ved personlig isolering. I tillegg kreves det godkjent arbeidstillatelse for utførelse av arbeidet som krever isolering Isolasjonserklæring er ikke tidsbegrenset, unntatt ved utkopling av sikkerhetssystem 193

5 » Krav til isolasjons-erklæring Ved all isolering unntatt isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring brukes Ved isolering av høyspenningsanlegg ref punkt 4 elektrisk isolering. Isolasjonserklæring skal vise hvilket utstyr/ system som det skal arbeides på. I tillegg bør en skisse/ tegning som i detalj viser hvilke utstyr/ system som omfattes legges ved. Utførende avdeling og kontaktperson skal påføres isolasjonserklæringen. Ved isolering av varmekabler skal heat trace isometrisk tegning hvor dette eksisterer og P&ID legges ved arbeidstillatelsen. Behandling av isolasjonserklæring Den avdelingen som har behov for isoleringen fyller inn og oversender isolasjonserklæringen med relevante P&ID er til områdeansvarlig avdeling som beskrevet i Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring. For arbeid som lar seg planlegge bør isolasjonserklæring leveres områdeansvarlig avdeling 2-3 dager før arbeidet ønskes utført Avdelingsleder, områdeansvarlig eller områdetekniker skal komplettere isolasjonserklæring og ta stilling til / påføre nødvendige kompenserende tiltak. Ved isolering av sikkerhetssystem skal i tillegg plattformsjef og HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) godkjenne isolasjonserklæringen Utførelse av isolering Områdetekniker skal sikre at isolasjonserklæring er korrekt utfylt og dekker arbeidet som skal utføres Det skal alltid være to områdeteknikere tilstede ved klargjøring og tilbakestilling av: Isoleringer på HC systemer Større isoleringer (Avgjøres av OTL-D) Den ene områdeteknikeren skal være sjekket ut for området isoleringene gjelder og den andre skal ha inngående kjennskap til Direktiv 5. Ved driftsisolering skal områdetekniker ooklargjøre utstyr/ system for isolering i samsvar med Driftsisolering oosikre at utstyr/ system er isolert, låst av og merket i samsvar med isolasjonserklæring og arbeidstillatelse oofør hvert nytt skift sikre seg at det ikke er bygget opp trykk mellom ventiler i dobble block and bleed sikring for pågående jobber. oosignere isolasjonserklæring Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker): ooutføre elektrisk isolering, og låse av og merke isoleringen i samsvar med Elektrisk isolering oonotere hengelåsnummer på isolasjonserklæring oosignere isolasjonserklæring 194

6 Oversikt over isoleringer SKR tekniker skal sikre at det finnes en oversikt over aktive isoleringer til enhver tid av prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system Midlertidig fjerning av isolering for testing Ved testing av isolert utstyr som lekkasjetesting og starting/ kjøring av motorer, kan utstyret midlertidig av-isoleres Ved midlertidig avisolering av utstyr for testing skal ooområdetekniker sikre at testen kan utføres sikkert ooområdeansvarlig godkjenne midlertidig fjerning av isolering ved å signere isolasjonserklæring Isolasjonserklæring er fortsatt aktiv selv om noe av utstyret er i test Tilbakestilling av isolering Før tilbakestilling skal alle utførende disipliner involvert fjerne sin hengelås på skuffer/ utstyr, og signere isolasjonserklæring Områdeansvarlig eller den han bemyndiger skal godkjenne at isolert utstyr/ system er klar for tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftsisolering skal områdetekniker oosikre at eventuell mekanisk blinding blir demontert ootilbakestille utstyr i samsvar med Driftsisolering og signere isolasjonserklæring. Ved tilbakestilling av elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oofjerne hengelås og merking ooutføre elektrisk innkopling oosignere isolasjonserklæring Ved tilbakestilling av varmekabler, skal isolatør og kompetent person elektro (driftselektriker) fysisk kontrollere alle deler av varmekabelen før megging og spenningsetting Oppbevaring av original og kopi av isolasjonserklæring Under arbeid Original isolasjonserklæring skal oppbevares på arbeidssted eller hos områdetekniker med kopi på arbeidsstedet. Vedlegg holdes sammen med originalen. Ved isolering av sikkerhetssystem skal kopi foreligge: oohos HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) i eller i nærhet av sentralt kontrollrom. oohos områdetekniker Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oppbevare en kopi av isolasjonserklæring Etter arbeid og tilbakestilling Områdeteknikker signerer utførte isolasjonserklæringer. Elektro sin kopi kan være usignert av områdetekniker. Utførende tekniker skal samle original og alle kopier av isolasjonserklæring, og bringer de tilbake til utførende avdeling. «195

7 » ELEKTRISK ISOLERING Innledning Ved arbeid på elektrisk utstyr og anlegg, eller på utstyr som er koplet til disse, skal all strømtilførsel til utstyret / anlegget isoleres ved at alle elektriske tilførsler kobles fra og sikres / låses for å forhindre innkobling. Aktivering av nødstopp anses ikke som elektrisk isolering, da nødstoppen kun bryter styrestrømmen. Godkjenning Elektrisk isolering krever godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse kan brukes i stedet for isolasjonserklæring på lavspenningsanlegg når: arbeidet utføres av kompetent person, elektro det oppnås samme standard på isoleringen som ved bruk av isolasjonserklæring Ved isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring for høyspenningsanlegg brukes. Alternativt kan utnevnt leder for kobling og leder for sikkerhet påføres arbeidstillatesen. Dette må da være elektronisk sporbart. Utførelse Elektrisk isolering av fordelingsanlegg og batterianlegg skal kun utføres av kompetent person, elektro. Automatikkere kan isolere i automasjonsanlegg. Utførende tekniker skal være tilstede når låsing fjernes. Isolering skal sikre ooat all strømtilførsel til anlegg/ utstyr blir isolert, inkludert strømtilførsel for kontroll og indikasjon. ooat lagret energi herunder eventuell kondensatorspenning blir utladet ooat utstyr ikke kan bli gjort strømførende ved et uhell eller en feil. ooat kurser er spenningsløse ved bruk av spenningsindikator, som skal kontrolleres før og etter bruk ooat utstyret er merket og låst av i isolert posisjon ooved elektrisk isolering av lavspenningssystem på 440V/ 480V eller høyere, skal allpolig bryter i hovedstrømskrets sikres og låses i åpen posisjon Ved elektrisk isolering av lavspenningssystem under 440V/ 480V skal systemet sikres mot tilfeldig innkopling. I tilfelle det ikke kan etableres tilstrekkelig sikring, skal andre sikringstiltak som jording/ kortslutning utføres. Ved elektrisk isolering av høyspenningssystem skal bestemmelsene i Sikringsarbeid på høyspenningssystem i HMS direktiv 8 Elektriske anlegg følges I tilfelle integrert jordingsutstyr er installert, skal dette brukes for å kople alle hovedledere av en isolert enhet til jord. Merking og låsing Ved isolering skal isolert utstyr og bryter være merket med rød merkelapp med:

8 oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved isolering skal isolert utstyr låses av for å forhindre feil operering av utstyr. Hver disiplin skal bruke hengelås/ nøkler med farge i samsvar med fargekode for Ula, Valhall og Skarv Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr på 440/ 480 V eller over, skal isoleringen sikres med minst 2 hengelåser, en fra elektroavdeling og en fra utførende avdeling Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr under 440/ 480 V, skal isoleringen sikres med minst 1 hengelås fra elektroavdeling. I tilfelle det ikke er mulig å feste hengelås, skal annen egnet sikring brukes I tilfelle en isolert starterskuffe midlertidig skal brukes et annet sted, eller tas ut for testing, skal hengelås og isolasjon overføres til skuffens garasje I tilfelle en disiplin er ferdig før andre kan denne disiplin fjerne sin hengelås og signere isolasjonserklæring 5 DRIFTSISOLERING Innledning Ved arbeid på prosess-, hjelpe- og boresystem, utstyr og tilknyttede komponenter i tilknytning til trykksatt utstyr/ anlegg, skal det isoleres, trykkavlastes og eventuelle hydrokarboner/ kjemikalier fjernes før det kan arbeides på utstyret/ systemet Åpning av prosess-, hjelpe- og boresystem/ utstyr skal utføres i samsvar med Instruks for åpning av driftssystem Dette direktiv gjelder ikke ved isolering mot reservoar under forutsetning at bore & brønn har godkjente egne prosedyrer for energi isolering samt at NSSPU-GP Breaking Containment følges. Maritime systemer isoleres etter egne godkjente prosedyrer. Godkjenning Driftsisolering krever : Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse i tilfelle det er fare for frigjøring av hydrokarboner kjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende Sikkerhetstiltak Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av hydrokarboner skal Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av farlige kjemikalier skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Føre åpning av hydrokarbon system og system for farlige kjemikalier ha en plan for sikring hvis lekkasje skjer. «197

9 »» Alle kuttpunkt skal merkes på relevant dokumentasjon og i felt og godkjennes av områdeansvarlig. Bruksområde Mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved oovarmt arbeid kl A på hydrokarbonførende system. ooentring av tanker og lukkede rom ooåpning av prosessutstyr og system for arbeid hvor arbeidssted forlates Double block and bleed eller mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved ooåpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk over 10 barg (145 psig). Ved bruk av Double Block and Bleed skal arbeidstedet ikke forlates hvis lekkasje til atmosfære eller annen liknende risiko kan forekomme. Maksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdetekniker på bakgrunn av alle energikilder oppstrøms, nedstrøms, internt og eksternt. Hvis det råder usikkerhet skal PSHH brukes ooåpning av system med ekstremt giftig gass (H2S etc). Enkel ventil kan brukes som driftsisolering istedenfor mekanisk blinding ooved åpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 10 barg når arbeidsstedet ikke forlates ooved åpning av system for mindre farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, ren (tørr) glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc). Dog ikke over trykk på 55 barg. oonår barrieren er lik eller mindre enn ¾ i diameter (og maks arbeidstrykk ikke overstiger 55 barg på hydrokarbonog kjemikalieførende system). Shut Down Under shut down da anlegget er trykkavlastet og ytterpunktisolering etablert mot all energi godkjennes bruk av enkel ventil som barriere innfor trykkløst system. Dette gjelder også på system med normalt høyre drifts trykk. Bruk av barrierer skal planlegges før nedstengning. Hvis mulig skal barrierene testes før systemet trykkavlastes. Ytre barrierer skal alltid testes og følges opp med loggføring for å bli godkjent som barriere (import, eksport, brønner, etc) Under shut down da ytterpunktene er sikrede på sikker måte er det lov å bruke plaststrips for å sikre isoleringer innforbi ytterpunktene. Krav til utførelse En isolering skal utføres så nær tank eller arbeidssted som mulig Det skal alltid etterstreves å ha en bleed innenfor arbeidstedet slik at utførende kan se at det er trykkløst før jobben påbegynnes Verifikasjon av isolasjon skal skje min ved skiftbytte samt før åpning av system. Når det arbeides innenfor isoleringene 198

10 skal disse sjekkes 1.gang pr. skift. Isolasjons integritet skal alltid være en del av hand-over. Ved isolering av tanker, beholdere etc. for entring skal alle tilkoplinger mekanisk blindes Unntatt er målekolonner (standpipe) dersom disse ikke har forbindelse til andre driftssystem under trykk (fakkel, lukket drenering etc) som kan inneholde hydrokarboner, farlige kjemikalier, Nitrogen eller andre ting som kan føre til uønskede situasjoner. Vær også oppmerksom på at målekolonnen kan inneholde kondensat eller farlige kjemikalier etc. som i seg selv kan representere en risiko. I slike tilfeller skal de isoleres fra beholderen med blinding. Blindinger, trykkindikatorer etc. som installeres som del av isoleringen skal ha samme trykklasse som røret / utstyret det koples til. Ved fjerning av rørstykke, utstyr etc. skal ooåpne flenser mekanisk blindes av oofrittstående rørender sikres tilstrekkelig understøttelse Mekanisk blinding Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på ikke-farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc.) kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 55 barg, kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Maksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdeteknikker og er typisk PSHH. Det stilles følgende tilleggskrav for arbeid i disse to kategoriene: ooarbeid av denne kategorien skal være av kortvarig art. ooarbeidet skal være godt planlagt. oosikker Jobb Analyse (SJA) skal være gjennomført med positiv konklusjon og tiltak herfra implementert. ooaksjoner ved en eventuell lekkasje skal være avklart i SJA. oodet skal være ekstra vakt i området til positiv isolasjon er etablert. oovurdere om jobben med å montere blinding medfører høyere risiko enn det opprinnelige arbeidsomfanget f.eks. p.g.a. økt tid, og vurdere arbeidsmetoden ut fra dette. ooarbeidet skal hva være vurdert og godkjent av Teknisk Kravsetter Drift/Prosess Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med driftstrykk over 55 barg, skal double block and bleed brukes som avstengning Ved bruk av mekanisk blinding som driftsisolering skal oodet være mulig å overvåke og blø av eventuelt trykk som er bygd opp mot blinding 199

11 Før mekanisk blinding fjernes skal det sikres ooat eventuelt innebygd trykk som er bygd opp er avlastet ooat eventuell brennbar eller helsefarlig væske er drenert til sikkert område Bruk av mekanisk rørplugg Når det benyttes mekanisk rørplugg (mekanisk eller hydraulisk ekspanderbar) for trykk- eller lekkasje-testing, gjelder følgende krav: Kun plugger med doble tetninger med mulighet for opptrykking til maksimalt operasjonstrykk mellom tetningene skal benyttes. Lekkasjetest av pluggen til dette trykket, skal gjennomføres før arbeidet starter. Rommet mellom tetningene skal kunne dreneres ut til atmosfære og trykkovervåkes. Arbeid med rørplugg skal kun gjennomføres av personell med opplæring på den aktuelle pluggen. Det skal foreligge en brukermanual for pluggen, og denne skal følges. SJA skal alltid utføres. Pluggen skal mekanisk sikres med vaier eller kjetting. Området skal være sikret under testing, spesielt med ingen adgang i det området pluggen vil befinne seg i ved en eventuell utilsiktet utblåsning. Double block and bleed Ved bruk av double block and bleed som driftsisolering skal avblødning være utstyrt med trykkindikator og avstengingsventil slik at det er mulig å sjekke lekkasjerate det opprettes en logg for oppfølging av mulig trykkoppbygging, hvis avblødningsventil foretrekkes stengd avbløding ledes til sikkert område eventuell lekkasje i første ventil vurderes i forhold til hvor den blir ledet og fare for tetting av bleed pga hydrater, medie etc vurderes. OTL-D/OTL-S skal ta avgjørelsen på om lekkasjeraten er akseptabel Enkel ventil Driftsisolering med enkel ventil skal vurderes kritisk. Alternative løsninger med høyere pålitelighet skal vurderes. En enkel ventil skal sikres i stengt posisjon og lekkasjetestes mot driftstrykk for å godkjennes som driftsisolering. Ved lekkasjetest mot fakkel og lukket drenering kan lekkasjetest av ventiler utføres fra oppstrøms side. Trykksikringsventiler (PSV) og tilbakeslagsventiler er ikke godkjent som enkel ventil ved driftsisolering» Reguleringsventiler kan bare brukes ved ikke-kritiske medier hvor en mindre lekkasje er akseptabel. Det er ikke tillatt å bruke ventil som det skal arbeides på som isolering hvis arbeidet kan påvirke ventilens integritet eller mekanisk styrke 200

12 Merking og låsing Ved driftsisolering skal ventiler/ blindinger være merket med rød merkelapp med: oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved driftsisolering skal ooventiler sikres med kjetting, wirelås eller lignende slik at ventilratt/ hendel ikke kan opereres. Plast strips skal ikke brukes for sikkerhetskritisk låsing. I tilfelle dette ikke er mulig, skal ventilratt/ kik fjernes samt ventil merkes med LO/LC (locked open/locked close) markerings skilt oofor låsing av ventiler på jobber med en varighet under en uke kan plaststrips brukes hvis ikke ventilene anses som sikkerhetskritiske. ooelektrisk dreven ventil skal være elektrisk isolert i korrekt posisjon i tillegg til at ratt/ hendel for manuell operasjon er sikret. ooluftdreven eller hydraulisk dreven ventil skal være frakoplet luft/ hydraulikk i stengt posisjon eller være isolert fra luft/ hydraulikk tilførsel med dobbelt blokk og bleed ooventiler som åpner ved bortfall av energi (fail open) skal mekanisk låses i stengt posisjon. Mekanisk lås skal fortrinnsvis monteres på ventilen, og ikke på hydraulikk eller pneumatikk. Hvis dette ikke kan gjennomføres skal isolering, avlåsing og frakobling av impulsrør vurderes. ooventilposisjon tydelig kunne verifiseres Fargekoder For å tydelig vise grensene for isoleringen skal man bruke følgende merking på P&ID: Ventiler som isoleres i stengt posisjon merkes med rød farge Ventiler som isoleres i åpen posisjon merkes med grønn farge Volumet som er innenfor det området hvor jobben skal utføres skal merkes med gult Brønnintervensjon Før brønnintervensjon skal brønnintervensjonsteamet (WIS) ta over kontroll av Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) for den aktuelle brønn. Brønnkontroll skal overtas ved at områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) signerer overleveringsskjema sammen med WIS eller boresjef. All overlevering mellom drift og brønnintervensjonsteam skal følges av en isolasjonserklæring. For tilrigging som kan medføre redusert integritet av Xmas Tree, og fjerning av hydraulikk forbindelser for nødavstenging, skal Isolasjonserklæring brukes. Ved brønnintervensjon, etter overlevering, skal operering av Xmas Tree ventiler og/ eller brønnsikringsventiler (DHSV) utføres av WIS uten krav om en egen isolasjonserklæring i henhold til brønnintervensjonsprogrammet unntatt for 201

13 »»» ventilgrensesnitt fra brønnintervensjon til prosessanlegg (eks vingventil, ventiler til lukket drenering (closed drain) og produksjonsheader som krever en egen isolasjonserklæring) Ved ferdigstillelse av brønnintervensjon skal WIS overlevere Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) tilbake til områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) via signert overleveringsskjema. Ved all arbeid på brønn gjelder NSSPU-GP Breaking Containment 6 PERSONLIG ISOLERING Innledning Personlig isolering er en enkel isolering som kan brukes ved avstenging av mindre prosess- og driftssutstyr. Ved personlig isolering stenges anlegget av ihht avsnitt 5, Driftsisolering For personlig isolering / sikring av elektriske utstyr se avsnitt 4 Godkjenning Personlig isolering krever ikke godkjent isolasjonserklæring. Personlig isolering krever godkjent arbeidstillatelse i henhold til HMS direktiv 1 Arbeidstillatelse. Bruk Personlig isolering kan brukes ved mindre arbeid som: skifte av manometer skifte av filter skifte av mindre instrumentventiler mindre PM arbeid Krav for å bruke personlig isolering Følgende krav må være oppfylt for å bruke personlig isolering : Standard på personlig isolering skal være lik som ved bruk av isolasjonserklæring Isolering, arbeid og av-isolering utføres av samme person i samme skiftperiode Personell som utfører personlig isolering har nødvendig kompetanse, og er godkjent av områdeansvarlig I tilfelle arbeidsstedet må forlates, skal isoleringen sikres ved at åpne ender plugges eller blindes samt at isoleringspunkter merkes og låses Isoleringen skal ikke ha driftsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser I tilfelle et eller flere punkter ikke kan oppfylles, skal godkjent isolasjonserklæring brukes 202

14 HMS DIREKTIV 5 ENERGIISOLERING VEDLEGG Vedlegg 1: Skjema Høyspenningsanlegg IE HSE Vedlegg DIRECTIVE 2: 1 - WORK PERMITS Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring ATTACHMENTS Vedlegg 3: Instruks for åpning av Attachment driftssystem 1: Work Permit Form Level 1 Vedlegg 4: Instruks for lekkasjetesting Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Vedlegg 5: Isolasjonserklæring Attachment 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Vedlegg 6: Skjema for overføring Attachment av brønnkontroll 4: Fire Guard s Duties Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Attachment 6: Safety Measures For Working With Hazardous Chemicals Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

15

16 VEDLEGG 1: SKJEMA HØYSPENNINGSANLEGG IE Høyspenningsanlegg IE nr.: Arbeid som skal utføres: Arbeidsordre (er) dekket av IE: «1 1 Original 3 Områdeansvarlig/CCR Sikkerhetsutstyr isolert: 2 Områdetekninker 4 Andre/Elektro Plattform/Dekk/Modul: Utstyr som skal isoleres Utstyrsnr.: Fra Kl : Til Kl: JA NEI Dato: Dato: Isolering Forespurt av: Underskrift Isolering Godkjent: Områdeansvarlig 2 Kompenserende tiltak: Isolering av sikkerhetssystem godkjent av: Verneleder sign: Feltsjef sign: 3 Fylles ut av områdeansvarlig (Delegering av myndighet for Test og Tilbakestilling/Avisolering) CCR Områdetekniker Sign OA: Nødvendig signatur før test: Nødvendig signatur før tilbakestilling: CCR Områdetekniker Sign OA: Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder utpeker i henhold til DH FSH94 med dette: som leder for sikkerhet 4 og: som leder for kobling Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder Dato Navn: Tiltak: JA Nei Dato Er utstyr frakoblet? Er utstyr sikret mot innkobling/avlåst? Er spenningsprøving foretatt? Er endepunktsjording påsatt? Arbeidslaget er gjort kjent med konsekvenser/omfang Er spenningsprøving og jording på arbeidsstedet foretatt L K L S Spesielle tiltak: Sign. Sign. Undertegnede erklærer at alle tiltak er fjernet og at utstyr kan innkobles Leder for kobling Dato Sign. Leder for sikkerhet Dato Sign. Navn: Navn: 5 GODKJENT FOR Jeg bekrefter herved at alt arbeide på isolert utstyr er avsluttet. TILBAKESTILLING og anmoder om at utstyr blir tilbakekoblet til normal drift. OA/CCR/OT Sign: Arbeidet er ferdig og utstyret er testet og satt tilbake i normal drift (Sign. ut av utførende avdeling). Produksjon (OT/UT) Mekanisk (UT) Instrument (UT) Elektro (UT) Boring (OT/UT) CCR= Kontrollrom / OA= Områdeansvarlig / OT= Områdetekniker / UT= Utførende tekniker

17 VEDLEGG 2: BESKRIVELSE FOR BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Heading Isolasjonserklæring nr. Isolasjonserklæring generert gjennom Workmate skal påføres workmate nummer. For andre isolasjonserklæringer brukes ferdig nummererte isolasjonserklæringer. Arbeidsordre(er) nr.: Her fylles inn hvilke arbeidsordre(er) som dekkes av isolasjonserklæringen. Modul 1 beskriver arbeidet. Linje 1 Arbeid som skal utføres; her fylles inn tekst fra arbeidsordre. Linje 2 forteller hvem som skal ha kopi. Husk å krysse av i neste rubrikk i samme linje, for å fortelle om sikkerhetsutstyr skal isoleres. Linje 3 & 4 Brukes for identifisering av arbeidssted og utstyr; plattform, dekk eller modul og navn på utstyr samt utstyrnummer. Hvis arbeidet omfatter flere utstyrnummer, skrives de inn fortløpende. Er det mer utstyr, kan dette legges som vedlegg. Neste rubrikk brukes for å tidfeste isolasjonen. Husk at sikkerhetsutstyr må ha et tidspunkt for tilbakekobling. Linje 5. Isolering forespurt av: Underskrives av områdeansvarlig, avdelings leder eller tekniker dvs. den som ønsker isolering utført. Neste rubrikk. Isolering godkjent: Underskrift av områdeansvarlig. Modul 2 beskriver kompenserende tiltak. Denne modulen skal kun fylles ut dersom det er isolasjon av sikkerhetsutstyr. Områdeansvarlig legger inn kompenserende tiltak. Verneleder og feltsjef signerer for godkjenning av kompenserende tiltak. Modul 3 beskriver ansvar og myndighet for test og tilbakestilling/ avisolering. Denne modulen skal fylles ut av områdeansvarlig. Områdeansvarlig kan her delegere myndighet til kontrollrom eller områdetekniker for utføring av test eller tilbakestilling/ avisolering. Modul 4 beskriver driftsisolering. Det fylles ut navn på utstyr, hvilken disiplin som har bedt om isolering.

18 Om isolering er skjedd i åpen eller stengt posisjon. Om utstyret er merket, og om utstyret er fysisk frakoblet/ blindspade montert. Neste rubrikk er for testing. Før inn innkobling og frakobling. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det er mulighet for å foreta separate tester for de forskjellige utstyr ved at det krysses for om utstyr 1-8 er testet. Siste rubrikk er for tilbake stilling. Her skal områdeoperatør signere. For større driftsisoleringer må det lages blindingsinstruks dvs prosesstegninger som viser ventiler og isoleringsposisjon for denenkelte ventil. Man refererer da til vedlegg. Tilbakestilling skal ikke skje før første linje i modul 6 er utfylt. Modul 5 beskriver elektrisk isolering. Først beskrives utstyr som ønskes isolert, med mulighet for spesifisering av delutstyr. I første rubrikk (utstyr merket) krysses det av om utstyret er merket ute i anlegget. Kompetent person (elektriker som er godkjent for å utføre isolering/ avisolering). isolerer og setter på blank systemlås. Utførende disiplin setter på sin lås og fører lås nr inn på skjema og signerer. Ingen elektrisk isolering skal utføres før kompetent person har signert. Neste rubrikk går på Test. Før inn tidspunkt for innkobling og utkobling. Det kan spesifiseres hvilket utstyr som ønskes testet ved å krysse i rubrikkene 1-5. Ved større omfattende EL isoleringer kan det vises til egen liste der avganger som er/skal isoleres spesifiseres. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det signeres for avisolering etter at dette er utført. Avisolering skal skje av kompetent person. Avisolering skal ikke skje før første linje i modul 6 er signert. Denne signering skal være samsvarende med delegering av myndighet i modul 3. Modul 6 beskriver godkjenning av tilbakestilling. Første linje er signatur for godkjenning av tilbakestilling både for driftsisolering og elektrisk isolering. Signatur skal være i hht. delegering av myndighet i modul 3. Nederste linje skal signeres av utførende teknikker i den avdeling som utfører arbeidet.

19 VEDLEGG 3: INSTRUKS FOR ÅPNING AV DRIFTSSYSTEM Generelt krav Før åpning av driftsutstyr/ system skal utstyret/ systemet stenges av/ isoleres trykket avlastes eventuell væske dreneres eventuelle rester av brennbare eller helsefarlige stoffer fjernes Trykkavlasting Driftsutstyr/ system som skal åpnes, stenges av/isoleres Innebygd trykk avlastes til sikkert område. Før utstyr/ system spyles/ dreneres, skal det kontrolleres at avstengingsventiler holder tett Fjerning av væske Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller kjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende, skal spyles med vann eller annet egnet medium før det åpnes ookjemikalier skal spyles/ pumpes mot system i drift eller mot en egnet beholder oohydrokarbonholdig væske skal spyles mot lukket dreneringssystem (closed drain) eller system i drift I tilfelle spyling utføres mot system i drift, skal det sikres mot tilbakeslag fra driftssystem Etter spyling skal væske dreneres til sikker forvaring oohydrokarbonholdig væske dreneres til lukket dreneringssystem (closed drain) oodiesel kan dreneres i hazardous drain ookjemikalier, smøreolje, glykol etc. samles i egnet beholder og behandles i samsvar med Farlig Avfall i HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall Fjerning av farlig atmosfære Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller helsefarlige gass, eller hvor det er fare for eksplosive blandinger, skal spyles med nitrogen mot sikkert område før det åpnes Før driftsutstyr/ system kan åpnes skal innhold av hydrokarboner i nitrogen atmosfære være under 5 volum % Tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftssystem/ utstyr for hydrokarboner eller andre brennbare stoffer som har vært åpnet, skal system spyles med nitrogen inntil oksygeninnhold er under 5 volum %

20 I stedet for å spyle med nitrogen, kan utstyr/ system fylles med vann eller annen ikke-eksplosiv væske VEDLEGG 4: INSTRUKS FOR LEKKASJETESTING Modifikasjoner og prosjekter tester lekkasjetester iht BPN-Z-007. Service test: Drift kan lekkasjeteste med ikke kritiske media hvor lekkasje ikke medfører risiko. Ved service test trykkes systemet opp til maksimalt tilgjengelig driftstrykk. Service test kan gjøres på Sjøvann, Brannvann, Instrumentluft, Arbeidsluft, Avløp fra husholdning, Drikkevann, Industrivann, Ferskvann og Hydraulikk. «Før arbeidet starter Kontroller at trykkmåler og annet prøveutstyr er kalibrert og tåler de trykk som skal prøves at tilkoplet og installert utstyr tåler de trykk som skal prøves at mulige energireservoarer som akkumulatorer, pulseringsspjeld etc er isolert ved bruk av vann som testmedium at fundament og støtter for utstyret som skal testes, tåler samla vekt av utstyr og vann som brukes ved prøven. Lekkasjetest Alle deler på driftsystem/utstyr som har vært åpnet flenser, stusser, lokk, instrumentering etc. skal testes for lekkasje før øvrig driftsisolering fjernes Vann skal primært brukes som testmedium. I tilfelle det ikke er praktisk å bruke vann som testmedium, kan nitrogen brukes istedenfor. Ref BPN-Z-007 kapittel 7.1. Lekkasjetest skal utføres ved oo110% av maksimalt driftstrykk oo90% av åpningstrykk på sikkerhetsventil Utførelse av lekkasjetesten Ved bruk av vann fylles utstyret først 100% sikre at gass blir avluftet på høyeste punkt 1. Øk trykket til ca 10% av prøvetrykk maks 10 bar 2. Kontroller for mulige lekkasjer (flenser, plugger mm) 3. Øk trykket gradvis til 50% av prøvetrykk 4. Kontroller for mulige lekkasjer (flenser, plugger mm) 5. Øk trykket gradvis til prøvetrykk 6. Hold trykket for tilstrekkelig tid til å gjennomføre en grundig kontroll for lekkasjer

21 unngå sjokkbelastninger unngå å gå fremfor mulige lekkasjepunkter overvåk mulige temperaturendringer som kan påvirke trykket Etter lekkasjetesten 1. Reduser trykket gradvis til atmosfærisk trykk 2. Ved eventuell drenering: etterfyll nitrogen på høyeste punkt unngå vakuum kontroller at dreneringssystemet ikke blir overbelastet 3. Kontroller at alle deler at prøvd system er trykkavlastet/ drenert - lavpunkter, tilbakeslagsventiler etc Typiske sikkerhetstiltak under lekkasjetesting er avsperring av berørt område. Det skal gjennomføres en sikkerhetsvurdering før arbeidet starter. (Ref. sikkerhetstiltak for trykktesting).

22 VEDLEGG 5: IE SKJEMA Isolasjonserklæring nr.: Arbeid som skal utføres: Arbeidsordre (er) dekket av IE: «1 Original 3 Områdeansvarlig/CCR 2 Områdetekninker 4 Andre/Elektro Sikkerhetsutstyr isolert: JA NEI 1 Plattform/Dekk/Modul: Utstyr som skal isoleres Utstyrsnr.: Fra Kl : Til Kl: Dato: Dato: Isolering Forespurt av: Underskrift Isolering Godkjent: Områdeansvarlig 2 Kompenserende tiltak: Isolering av sikkerhetssystem godkjent av: Verneleder sign: Feltsjef sign: 3 Fylles ut av områdeansvarlig (Delegering av myndighet for Test og Tilbakestilling/Avisolering) CCR Områdetekniker Sign OA: Nødvendig signatur før test: Nødvendig signatur før tilbakestilling: CCR Områdetekniker Sign OA: DRIFTSISOLERING Test Tilbakekobling 4 Utstyrnr./navn: Områdeknikers navn: Disiplin Åpen Stengt Utstyr Frakoblet Innkoblet Utkoblet Dato/ merket Blindet. Kl: Kl:. Sign: (OT) X X X X Godkjent Sign: for Test: 5 Referanse/Vedlegg: ELEKTRISK ISOLERING Utstyrsnr: Kompetent person: Sign: Test Tilbakekobling Utstyr Lås nr Sign. Lås nr Sign. Innkoblet Utkoblet Dato/ merket Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Kl:. Kl:. Sign: (EL) X Godkjent Sign: for Test: Referanse/Vedlegg: Sign: 6 GODKJENT FOR Jeg bekrefter herved at alt arbeide på isolert utstyr er avsluttet. TILBAKESTILLING og anmoder om at utstyr blir tilbakekoblet til normal drift. OA/CCR/OT Sign: Arbeidet er ferdig og utstyret er testet og satt tilbake i normal drift (Sign. ut av utførende avdeling). Produksjon (OT/UT) Mekanisk (UT) Instrument (UT) Elektro (UT) Boring (OT/UT) CCR= Kontrollrom / OA= Områdeansvarlig / OT= Områdetekniker / UT= Utførende tekniker

23 «VEDLEGG SKJEMA 6: SKJEMA FOR OVERFØRING FOR OVERFØRING AV AV BRØNNKONTROLL BRØNNKONTROLL Plattform: Dato: Brønn no. Slot no. Fra Drilling & Well Operations til Production Fra Production til Drilling & Well Operations Reason for handover Detaljer vedrørende komplettering: Well Type Tubing initial test pressure Production casing Initial test pressure X-mas tree initial test pressure Tubing plugs installed (type, depth) Liner bridge plugs installed (type, depth) Junk in hole Any other pertinent details. Trykk i Tubing og Annuli: Tubing (wellhead) A annulus (indre ringrom) B annulus C annulus D annulus Trykk og lekkasjetester: Inflow test of SCSSV Inflow test of ASV Inflow/leak test of x-mas tree to 5000 psig Inflow/leak test of x-mas tree to psig Trykk Akseptert / Ikke akseptert Medium Dato Trykkstatus X-mas Tree: Pressure innside X-mas tree Pressure between Service Wing Valve and Blind Cap Pressure between Swab Valve and Blind Cap Pressure downstream Production Wing Valve Pressure in kill/service line (if installed) Blødd av / Ikke blødd av

24 Ventilstatus: X-mas Tree og Wellhead Valves Åpen / Lukket / NA Koblet til ESD. Swab valve Production Wing Valve (hydraulic) (ESD) Upper Master Valve (hydraulic) (ESD) Lower Master Valve (manuell) Service Wing Valve (Kill Wing Valve) Pressure gauge isolation valve on X-mas tree Needle Valve on Tree Cap A - annulus valve(s) (inner annulus valves) B - annulus valve(s) C - annulus valve(s) D annulus valve(s) A - annulus Pressure Gauge Isolation Valve B - annulus Pressure Gauge Isolation Valve C - annulus Pressure Gauge Isolation Valve D annulus Pressure Gauge Isolation Valve SCSSV Control Line Isolation Valve ASV Control Line Isolation Valve ASV Setting Line Isolation Valve Chemical Injection Line Isolation Valve Lubricator Valve Control Line Isolation Valve Deep Set Injection Valve (DSIV) Downhole Safety Valves SCSSV (Surface Contr. SubSurface Valve) (ESD) ASV (Annulus Safety Valve) (ESD) Andre Downhole Valves & Circulating Devices Lower Side Pocket Mandrel Middel Side Pocket Mandrel Upper Side Pocket Mandrel Chemical Injection Side Pocket Mandrel Sliding Sleeve no. 1 Lubricator Valve (e.g. SFIV) Dummy / GLV / Shear Orifice Valve / CIV (*) Separat oppstartsprosedyre for brønnen må følges for brønner med ASV, uten gassløft ventiler installert (dette for å sikre at ASV er åpen før man starter produksjonen) GLV = Gas Lift Valve, CIV = Chemical Injection Line

25 Kommentarer og observasjoner: Identifiserte farer og forhåndsregler ivaretatt: Unntak fra BP policy og/eller PTIL regelverk:: Vedlegg: Wellhead / Tree Diagram Completion Diagram Wellbore Barrier Diagram Well Status Form Test Certificate for X-mas Tree and Downhole Valves Ja / Nei Godkjennelse og aksept av handover: Wellhead Operator: Completion Engineer: OTLD/ODK: Drilling Supervisor / WIS: Completion Engineer skal signere etter initiell ferdigstillelse.