HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING"

Transkript

1 HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav.

2 1 GENERELT Formål Direktivet skal sikre at isolering og tilbakestilling av elektriske system og driftssystem blir utført sikkert og i samsvar med forskriftene blir styrt og dokumentert Virkeområde Direktivet gjelder for alle BP opererte installasjoner og innleide innretninger på norsk sokkel Eiere av innleide innretninger som har system som tilfredstiller kravene i dette direktiv, kan bruke eget system forutsatt at dette er avklart ved inntak Landanlegg, subsea eller prosjekter der BP Norge er ansett for å ha et særlig ansvar og som er en del av petroleumsvirksomheten Referanse Aktivitetsforskriften 82 Arbeid I og drift av elektriske anlegg Petroleumstilsynens regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps regelverk 088 Felles modell for Arbeidstillatelser Oljeindustriens Landsforenings retningslinjer Norsok standard O-DP-001 Operations principles Guidance on Practice for Safe Isolation and Reinstatement of Plant NSSPU-GP HMS direktiv 1 Arbeidstillatelser HMS direktiv 2 Entring HMS direktiv 8 Elektriske anlegg HMS direktiv 11 Sikker Jobb Analyse Breaking Containment GP & NSSPU-GP Definisjoner og forkortelser Arbeidstillatelse er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte Autorisert person, elektro er en BP ansatt person oppnevnt av Ansvarshavende for elektrisk anlegg til å sikre at elektriske anlegg og utstyr på feltet blir operert og vedlikeholdt etter forskriftene Barriere innebærer tiltak som hindrer farlige forhold som oofysiske inngrep som stenger og eller fjerner energitilførsel ooadministrative rutiner og prosedyrer 193

3 194 Double block and bleed er en metode for prosessisolering hvor 2 fysiske barrierer (ventiler, blindinger o.a.) med avblødningsventil imellom hvor hver av barrierene kan opereres og testes uavhengige av hverandre Enkel ventil er en metode for driftsisolering som består av en avstengningsventil som er lekkasjetestet og sikret i stengt posisjon Høyspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning over 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Isolering er en metode som hindrer væske, gass, elektrisk strøm eller annen opplagret energi slik at en får sikker adkomst for inspeksjon eller vedlikehold Isoleringsventil er en ventil som lukker tett, for eksempel kule og sluse ventiler. En regulerventil og PSV kan ikke regnes som isoleringsventil. Kompetent person, elektro er en faglig kvalifisert person godkjent av Ansvarshavende for elektriske anlegg til å arbeide selvstendig på elektriske anlegg etter gjeldende forskrifter Lavspenningsanlegg er elektriske anlegg med nominell spenning opp til og med 1000V vekselspenning eller 1500V likespenning Lekkasjetest må altid utføres til 110% av maks tillatt driftsstrykk eller 90% av PSV settrykk. Lekkasjerate vurderes av driftsansvarlig. Maksimalt driftstrykk er det trykket en maksimalt kan få i systemet under de rådende driftsbetingelsene, typisk PSHH Mekanisk blinding er en metode for driftsisolering hvor fysisk blinding (spade, brilleflens, blindflens, avstandsstykke) brukes. Blinding kan være utstyrt med bleed hvis det mangler avblødningsmuligheter. Områdeansvarlig er leder for alle aktiviteter innen et bestemt område Områdetekniker har driftsansvar for et bestemt anlegg eller område Personlig isolering er kortvarig isolering som brukes ved mindre arbeid Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen SKR tekniker er en person i sentralt kontrollrom (SKR) som kontrollerer og koordinerer all produksjon og øvrige aktiviteter ombord Utførende fagperson er en person som konkret/ fysisk utfører arbeidet som arbeidstillatelsen omfatter Sikkert område er en egnet plass dit væske eller gass kan overføres uten at en faresituasjon oppkommer. For en vent er det ofte en plass uten tennkilder, HVAC eller andre inntak. Primært skal gass føres til fakkel/vent og væske til egnet dren system.

4 2 ANSVAR Plattformsjef (Feltsjef) er som øverst ansvarlig på plattformen ansvarlig for: å sikre at all isolering av energi og sikkerhetssystem blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks HMS funksjon (Verneleder) er ansvarlig for: å gi faglig råd ved planlegging av isoleringer på sikkerhetssystemer Områdeansvarlig er ansvarlig for: å sikre at all isolering i sitt ansvarsområde blir utført sikkert og i samsvar med HMS direktiv/ instruks SKR tekniker er ansvarlig for: å koordinere alle arbeidsaktiviteter som pågår i driftsavdelingen i sitt ansvarsområde å holde oversikt og status over sikkerhetskritiske isoleringer Områdetekniker er ansvarlig for: å sikre at nødvendige isoleringer blir utført i fm. arbeid i sitt ansvarsområde å klargjøre prosessutstyr og - system driftsisolering å isolere sikkerhetssystem i samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at riktig utstyr/ system er isolert og klargjort for arbeid i for samsvar med arbeidstillatelse/ isolasjonserklæring å sikre at all isolering blir tilbakestilt etter slutført arbeid. å holde oversikt og status over isoleringer innen sitt område Kompetent person elektro (Driftselektriker) er ansvarlig for : å utføre elektrisk isolasjon av utstyr og anlegg sikkert og i samsvar med forskrifter og HMS direktiv 195

5 3 BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Innledning All isolering og/ eller utkopling av: prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system krever godkjent isolasjonserklæring unntatt ved personlig isolering. I tillegg kreves det godkjent arbeidstillatelse for utførelse av arbeidet som krever isolering Isolasjonserklæring er ikke tidsbegrenset, unntatt ved utkopling av sikkerhetssystem Krav til isolasjons-erklæring Ved all isolering unntatt isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring brukes Ved isolering av høyspenningsanlegg ref punkt 4 elektrisk isolering. Isolasjonserklæring skal vise hvilket utstyr/ system som det skal arbeides på. I tillegg bør en skisse/ tegning som i detalj viser hvilke utstyr/ system som omfattes legges ved. Utførende avdeling og kontaktperson skal påføres isolasjonserklæringen. Oppmerket P&ID skal kun vise situasjonen før utførende tekninker starter jobben. Ved isolering av varmekabler skal heat trace isometrisk tegning hvor dette eksisterer og P&ID legges ved arbeidstillatelsen. Omfattende isoleringsdokumetasjon skal bestå av: ooprosedyre for isolering og tilbakestilling (Vedlegg ooisolasjonserklæring ooventil liste og/eller blindingsliste oooppmerkede P&ID er ooannen relevant dokumentasjon Behandling av isolasjonserklæring Den avdelingen som har behov for isoleringen fyller inn og oversender isolasjonserklæringen med relevante P&ID er til områdeansvarlig avdeling som beskrevet i Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring. For arbeid som lar seg planlegge bør isolasjonserklæring leveres områdeansvarlig avdeling 2-3 dager før arbeidet ønskes utført Avdelingsleder, områdeansvarlig eller områdetekniker skal komplettere isolasjonserklæring og ta stilling til / påføre nødvendige kompenserende tiltak. Ved isolering av sikkerhetssystem skal i tillegg plattformsjef og HMS funksjon (Sikkerhetsrådgiver) godkjenne isolasjonserklæringen 196

6 Utførelse av isolering Områdetekniker skal sikre at isolasjonserklæring er korrekt utfylt og dekker arbeidet som skal utføres Ved større isoleringer brukes en egen prosedyre. Prosedyren skal utarbeidesved bruk av maler gitt i vedlegg Klargjøring og tilbakestilling skal verifiseres på stedet ved: Isoleringer på HC systemer Større isoleringer (Avgjøres av OTL-D) Utførende områdetekniker skal være sjekket ut for området isoleringene gjelder Verifiserende områdetekniker skal ha inngående kjennskap til Direktiv 5. Ved driftsisolering skal områdetekniker ooklargjøre utstyr/ system for isolering i samsvar med Driftsisolering oosikre at utstyr/ system er isolert, låst av og merket i samsvar med isolasjonserklæring og arbeidstillatelse oofør hvert nytt skift sikre seg at det ikke er bygget opp trykk mellom ventiler i dobble block and bleed sikring for pågående jobber. oosignere isolasjonserklæring Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker): ooutføre elektrisk isolering, og låse av og merke isoleringen i samsvar med Elektrisk isolering oonotere hengelåsnummer på isolasjonserklæring oosignere isolasjonserklæring ooutførende tekniker skal selv sette sin lås på isoleringen Oversikt over isoleringer SKR tekniker skal sikre at det finnes en oversikt over aktive isoleringer til enhver tid av prosessutstyr/ system elektrisk utstyr/ system sikkerhetsutstyr/ system Midlertidig fjerning av isolering for testing Ved testing av isolert utstyr som lekkasjetesting og starting/ kjøring av motorer, kan utstyret midlertidig av-isoleres Ved midlertidig avisolering av utstyr for testing skal ooområdetekniker sikre at testen kan utføres sikkert ooområdeansvarlig godkjenne midlertidig fjerning av isolering ved å signere isolasjonserklæring Isolasjonserklæring er fortsatt aktiv selv om noe av utstyret er i test Tilbakestilling av isolering Før tilbakestilling skal alle utførende disipliner involvert fjerne sin hengelås på skuffer/ utstyr, og signere isolasjonserklæring Områdeansvarlig eller den han bemyndiger skal godkjenne at isolert utstyr/ system er klar for tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftsisolering skal områdetekniker 197

7 oosikre at eventuell mekanisk blinding blir demontert ootilbakestille utstyr i samsvar med Driftsisolering og signere isolasjonserklæring. Ved tilbakestilling av elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oofjerne hengelås og merking ooutføre elektrisk innkopling oosignere isolasjonserklæring Ved tilbakestilling av varmekabler, skal isolatør og kompetent person elektro (driftselektriker) fysisk kontrollere alle deler av varmekabelen før megging og spenningsetting Oppbevaring av original og kopi av isolasjonserklæring Under arbeid Original isolasjonserklæring skal oppbevares hos områdetekniker med kopi på arbeidsstedet. Vedlegg holdes sammen med originalen. Ved isolering av sikkerhetssystem skal kopi foreligge: ooi nærhet av sentralt kontrollrom. oohos områdetekniker Ved elektrisk isolering skal kompetent person elektro (driftselektriker) oppbevare en kopi av isolasjonserklæring Etter arbeid og tilbakestilling skal Områdeteknikker signerer utførte isolasjonserklæringer. Elektro sin kopi kan være usignert av områdetekniker. Utførende tekniker skal samle original og alle kopier av isolasjonserklæring, og bringer de tilbake til utførende avdeling. 4 ELEKTRISK ISOLERING Innledning Ved arbeid på elektrisk utstyr og anlegg, eller på utstyr som er koplet til disse, skal all strømtilførsel til utstyret / anlegget isoleres ved at alle elektriske tilførsler kobles fra og sikres / låses for å forhindre innkobling. Aktivering av nødstopp anses ikke som elektrisk isolering, da nødstoppen kun bryter styrestrømmen. Godkjenning Elektrisk isolering krever godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse kan brukes i stedet for isolasjonserklæring på lavspenningsanlegg når: ooarbeidet utføres av kompetent person, elektro oodet oppnås samme standard på isoleringen som ved bruk av isolasjonserklæring Ved isolering av høyspenningsanlegg skal skjema for Isolasjonserklæring for høyspenningsanlegg brukes. Alternativt kan utnevnt leder for kobling og leder for sikkerhet påføres arbeidstillatesen. Dette må da være sporbart. 198

8 Utførelse Elektrisk isolering av fordelingsanlegg og batterianlegg skal kun utføres av kompetent person, elektro. Automatikkere kan isolere i automasjonsanlegg. Utførende tekniker skal være tilstede ved låsing og når denne fjernes. Isolering skal sikre ooat all strømtilførsel til anlegg/ utstyr blir isolert, inkludert strømtilførsel for kontroll og indikasjon. ooat lagret energi herunder eventuell kondensatorspenning blir utladet ooat utstyr ikke kan bli gjort strømførende ved et uhell eller en feil. ooat kurser er spenningsløse ved bruk av spenningsindikator, som skal kontrolleres før og etter bruk ooat utstyret er merket og låst av i isolert posisjon ooved elektrisk isolering av lavspenningssystem på 440V/ 480V eller høyere, skal allpolig bryter i hovedstrømskrets sikres og låses i åpen posisjon Ved elektrisk isolering av lavspenningssystem under 440V/ 480V skal systemet sikres mot tilfeldig innkopling. I tilfelle det ikke kan etableres tilstrekkelig sikring, skal andre sikringstiltak som jording/ kortslutning utføres. Ved elektrisk isolering av høyspenningssystem skal bestemmelsene i Sikringsarbeid på høyspenningssystem i HMS direktiv 8 Elektriske anlegg følges I tilfelle integrert jordingsutstyr er installert, skal dette brukes for å kople alle hovedledere av en isolert enhet til jord. Merking og låsing Ved isolering skal isolert utstyr og bryter være merket med rød merkelapp med: oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved isolering skal isolert utstyr låses av for å forhindre feil operering av utstyr. Hver disiplin skal bruke hengelås/ nøkler med farge i samsvar med fargekode for Ula, Valhall og Skarv Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr på 440/ 480 V eller over, skal isoleringen sikres med minst 2 hengelåser, en fra elektroavdeling og en fra utførende avdeling Ved isolering av elektriske anlegg og utstyr under 440/ 480 V, skal isoleringen sikres med minst 1 hengelås fra elektroavdeling. I tilfelle det ikke er mulig å feste hengelås, skal annen egnet sikring brukes I tilfelle en isolert starterskuffe midlertidig skal brukes et annet sted, eller tas ut for testing, skal hengelås og isolasjon overføres til skuffens garasje I tilfelle en disiplin er ferdig før andre kan denne disiplin fjerne sin hengelås og signere isolasjonserklæring 199

9 5 DRIFTSISOLERING Innledning Ved arbeid på prosess-, hjelpe- og boresystem, utstyr og tilknyttede komponenter i tilknytning til trykksatt utstyr/ anlegg, skal det isoleres, trykkavlastes og eventuelle hydrokarboner/ kjemikalier fjernes før det kan arbeides på utstyret/ systemet Åpning av prosess-, hjelpe- og boresystem/ utstyr skal utføres i samsvar med Instruks for åpning av driftssystem Dette direktiv gjelder ikke ved isolering mot reservoar under forutsetning at bore & brønn har godkjente egne prosedyrer for energi isolering samt at NSSPU-GP Breaking Containment følges. Maritime systemer isoleres etter egne godkjente prosedyrer. Godkjenning Driftsisolering krever : Godkjent isolasjonserklæring Godkjent arbeidstillatelse i tilfelle det er fare for frigjøring av oohydrokarboner ookjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende Sikkerhetstiltak Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av hydrokarboner skal Sikkerhetstiltak ved arbeid på hydrokarbonførende system ivaretas Ved åpning av driftsutstyr/ system med fare for frigjøring av farlige kjemikalier skal Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalier ivaretas Føre åpning av hydrokarbon system og system for farlige kjemikalier ha en plan for sikring hvis lekkasje skjer. Alle kuttpunkt skal merkes på relevant dokumentasjon og i felt og godkjennes av områdeansvarlig. Bruksområde Mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved oovarmt arbeid kl A på hydrokarbonførende system. ooentring av tanker og lukkede rom ooåpning av prosessutstyr og system for arbeid hvor arbeidssted forlates Double block and bleed eller mekanisk blinding skal brukes som driftsisolering ved ooåpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk over 10 barg (145 psig). Ved bruk av Double Block and Bleed skal arbeidstedet ikke forlates etter endt skift eller for mer en 1,5 timer uten at isoleringen er blindet av. oomaksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdetekniker 200

10 på bakgrunn av alle energikilder oppstrøms, nedstrøms, internt og eksternt. Hvis det råder usikkerhet skal PSHH brukes ooåpning av system med ekstremt giftig gass (H2S etc). Enkel ventil kan brukes som driftsisolering istedenfor mekanisk blinding ooved åpning av hydrokarbon- eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 10 barg. Ved bruk av Enkel ventil skal arbeidstedet ikke forlates etter endt skift eller for mer en 1,5 time uten at isoleringen er blindet av. ooved åpning av system for mindre farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, ren (tørr) glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc). Dog ikke over trykk på 55 barg. oonår barrieren er lik eller mindre enn ¾ i diameter (og maks arbeidstrykk ikke overstiger 55 barg på hydrokarbonog kjemikalieførende system). Shut Down Under shut down da anlegget er trykkavlastet og ytterpunktisolering etablert mot all energi godkjennes bruk av enkel ventil som barriere innfor trykkløst system. Dette gjelder også på system med normalt høyre drifts trykk. Bruk av barrierer skal planlegges før nedstengning. Hvis mulig skal barrierene testes før systemet trykkavlastes. Ytre barrierer skal alltid testes og følges opp med loggføring for å bli godkjent som barriere (import, eksport, brønner, etc) Under shut down da ytterpunktene er sikrede på sikker måte er det lov å bruke plaststrips for å sikre isoleringer innforbi ytterpunktene. Krav til utførelse En isolering skal utføres så nær tank eller arbeidssted som mulig Det skal alltid etterstreves å ha en bleed innenfor arbeidstedet slik at utførende kan se at det er trykkløst før jobben påbegynnes Verifikasjon av isolasjon skal skje min ved skiftbytte samt før åpning av system. Når det arbeides innenfor isoleringene skal disse sjekkes 1.gang pr. skift. Isolasjons integritet skal alltid være en del av hand-over. Ved isolering av tanker, beholdere etc. for entring skal alle tilkoplinger mekanisk blindes Unntatt er målekolonner (standpipe) dersom disse ikke har forbindelse til andre driftssystem under trykk (fakkel, lukket drenering etc) som kan inneholde hydrokarboner, farlige kjemikalier, Nitrogen eller andre ting som kan føre til uønskede situasjoner. Vær også oppmerksom på at målekolonnen kan inneholde kondensat eller farlige kjemikalier etc. som i seg selv kan representere en risiko. I slike tilfeller skal de isoleres fra beholderen med blinding. 201

11 Blindinger, trykkindikatorer etc. som installeres som del av isoleringen skal ha samme trykklasse som røret / utstyret det koples til. Ved fjerning av rørstykke, utstyr etc. skal ooåpne flenser mekanisk blindes av oofrittstående rørender sikres tilstrekkelig understøttelse Mekanisk blinding Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på ikke-farlige hjelpemedium (luft, vann uten hydrokarboner, glykol, smøreolje, hydraulikkolje, etc.) kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system, inklusive diesel, i tilknytning til anlegg med maksimalt driftstrykk under 55 barg, kan enkel ventil brukes som avstengning. (Krav til isolasjon med enkel ventil gitt nedenfor). Maksimalt driftstrykk skal fastlegges av områdeteknikker og er typisk PSHH. Det stilles følgende tilleggskrav for arbeid i disse to kategoriene: ooarbeid av denne kategorien skal være av kortvarig art. ooarbeidet skal være godt planlagt. oosikker Jobb Analyse (SJA) skal være gjennomført med positiv konklusjon og tiltak herfra implementert. ooaksjoner ved en eventuell lekkasje skal være avklart i SJA. oodet skal være ekstra vakt i området til positiv isolasjon er etablert. oovurdere om jobben med å montere blinding medfører høyere risiko enn det opprinnelige arbeidsomfanget f.eks. p.g.a. økt tid, og vurdere arbeidsmetoden ut fra dette. ooarbeidet skal hva være vurdert og godkjent av Teknisk Kravsetter Drift/Prosess Ved åpning av system for montering av mekanisk blinding på hydrokarbonførende eller kjemikalieførende system i tilknytning til anlegg med driftstrykk over 55 barg, skal double block and bleed brukes som avstengning Ved bruk av mekanisk blinding som driftsisolering skal oodet være mulig å overvåke og blø av eventuelt trykk som er bygd opp mot blinding Før mekanisk blinding fjernes skal det sikres ooat eventuelt innebygd trykk som er bygd opp er avlastet ooat eventuell brennbar eller helsefarlig væske er drenert til sikkert område Bruk av mekanisk rørplugg Når det benyttes mekanisk rørplugg (mekanisk eller hydraulisk ekspanderbar) for trykk- eller lekkasje-testing, gjelder følgende krav: Kun plugger med doble tetninger med mulighet for opptrykking til maksimalt operasjonstrykk mellom tetningene skal benyttes. Lekkasjetest av pluggen til dette trykket, skal gjennomføres før arbeidet starter. Rommet mellom tetningene 202

12 skal kunne dreneres ut til atmosfære og trykkovervåkes. Arbeid med rørplugg skal kun gjennomføres av personell med opplæring på den aktuelle pluggen. Det skal foreligge en brukermanual for pluggen, og denne skal følges. SJA skal alltid utføres. Pluggen skal mekanisk sikres med vaier eller kjetting. Området skal være sikret under testing, spesielt med ingen adgang i det området pluggen vil befinne seg i ved en eventuell utilsiktet utblåsning. Double block and bleed Ved bruk av double block and bleed som driftsisolering skal avblødning være utstyrt med trykkindikator og avstengingsventil slik at det er mulig å sjekke lekkasjerate det opprettes en logg for oppfølging av mulig trykkoppbygging hvor blinding mot arbeidstedet ikke er montert. avbløding ledes til sikkert område eventuell lekkasje i første ventil vurderes i forhold til hvor den blir ledet og fare for tetting av bleed pga hydrater, medie etc vurderes. OTL-D/OTL-S avgjøre om lekkasjeraten er akseptabel. OTLD/OTL-S avgjør hvor evt bleed slange skal legges. Avblødning mot fast system skal vises på oppmerket P&ID. Enkel ventil Driftsisolering med enkel ventil skal vurderes kritisk. Alternative løsninger med høyere pålitelighet skal vurderes. En enkel ventil skal sikres i stengt posisjon og lekkasjetestes mot driftstrykk for å godkjennes som driftsisolering. Ved lekkasjetest mot fakkel og lukket drenering kan lekkasjetest av ventiler utføres fra oppstrøms side. Trykksikringsventiler (PSV) og tilbakeslagsventiler er ikke godkjent som barriere ved driftsisolering Reguleringsventiler kan bare brukes ved ikke-kritiske medier hvor en mindre lekkasje er akseptabel. Det er ikke tillatt å bruke ventil som det skal arbeides på som isolering hvis arbeidet kan påvirke ventilens integritet eller mekanisk styrke Merking og låsing Ved driftsisolering skal ventiler/ blindinger være merket med rød merkelapp med: oonavn på utstyr oonummer på isolasjonserklæring oonavn på utførende disiplin Ved driftsisolering skal ooventiler sikres med kjetting, wirelås eller lignende slik at ventilratt/ hendel ikke kan opereres. Plast strips skal ikke brukes for sikkerhetskritisk låsing. I tilfelle dette ikke er mulig, skal ventilratt/ kik fjernes samt ventil merkes med LO/LC (locked open/locked close) markerings skilt 203

13 oofor låsing av ventiler på jobber med en varighet under en uke kan plaststrips brukes hvis ikke ventilene anses som sikkerhetskritiske. ooelektrisk dreven ventil skal være elektrisk isolert i korrekt posisjon i tillegg til at ratt/ hendel for manuell operasjon er sikret. ooluftdreven eller hydraulisk dreven ventil skal være frakoplet luft/ hydraulikk i stengt posisjon eller være isolert fra luft/ hydraulikk tilførsel med dobbelt blokk og bleed oo Ventiler som åpner ved bortfall av energi (fail open) skal mekanisk låses i stengt posisjon. Mekanisk lås skal fortrinnsvis monteres på ventilen, og ikke på hydraulikk eller pneumatikk. Hvis dette ikke kan gjennomføres skal isolering, avlåsing og frakobling av impulsrør vurderes. ooventilposisjon tydelig kunne verifiseres Fargekoder For å tydelig vise grensene for isoleringen skal man bruke følgende merking på P&ID: Ventiler som isoleres i stengt posisjon merkes med rød farge Ventiler som isoleres i åpen posisjon merkes med grønn farge Volumet som er innenfor det området hvor jobben skal utføres skal merkes med gult Bleedvolumet merkes med oransje farge Blindinger merkes med rød farge Arbeidstedet merkes med blå farge. Brønnintervensjon Før brønnintervensjon skal brønnintervensjonsteamet (WIS) ta over kontroll av Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) for den aktuelle brønn. Brønnkontroll skal overtas ved at områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) signerer overleveringsskjema sammen med WIS eller boresjef. All overlevering mellom drift og brønnintervensjonsteam skal følges av en isolasjonserklæring. For tilrigging som kan medføre redusert integritet av Xmas Tree, og fjerning av hydraulikk forbindelser for nødavstenging, skal Isolasjonserklæring brukes. Ved brønnintervensjon, etter overlevering, skal operering av Xmas Tree ventiler og/ eller brønnsikringsventiler (DHSV) utføres av WIS uten krav om en egen isolasjonserklæring i henhold til brønnintervensjonsprogrammet unntatt for ventilgrensesnitt fra brønnintervensjon til prosessanlegg (eks vingventil, ventiler til lukket drenering (closed drain) og produksjonsheader som krever en egen isolasjonserklæring) Ved ferdigstillelse av brønnintervensjon skal WIS overlevere Xmas Tree og brønnsikringsventil (DHSV) tilbake til områdeansvarlig produksjon (OTL-D/OTL-S) via signert overleveringsskjema. Ved all arbeid på brønn gjelder NSSPU-GP Breaking Containment 204

14 6 PERSONLIG ISOLERING Innledning Personlig isolering er en enkel isolering som kan brukes ved avstenging av mindre prosess- og driftssutstyr. Ved personlig isolering stenges anlegget av ihht avsnitt 5, Driftsisolering For personlig isolering / sikring av elektriske utstyr, se avsnitt 4 Godkjenning Personlig isolering krever ikke godkjent isolasjonserklæring. Personlig isolering krever godkjent arbeidstillatelse i henhold til HMS direktiv 1 Arbeidstillatelse. Områdeteknikere er untatt fra dette kravet. Bruk Personlig isolering kan brukes ved mindre arbeid som for eksempel: skifte av manometer skifte av filter skifte av mindre instrumentventiler mindre PM arbeid Klargjøring for driftsaktiviteter utført av områdetekniker. Krav for å bruke personlig isolering Følgende krav må være oppfylt for å bruke personlig isolering : Standard på personlig isolering skal være lik som ved bruk av isolasjonserklæring Isolering, arbeid og av-isolering utføres av samme person i samme skiftperiode Personell som utfører personlig isolering har nødvendig kompetanse, og er godkjent av teamleder. I tilfelle arbeidsstedet må forlates, skal isoleringen sikres ved at åpne ender plugges eller blindes samt at isoleringspunkter merkes og låses I tilfelle et eller flere punkter ikke kan oppfylles, skal godkjent isolasjonserklæring brukes 205

15

16 HMS DIREKTIV 5 ENERGIISOLERING VEDLEGG Vedlegg 1: Skjema Høyspenningsanlegg IE HSE Vedlegg DIRECTIVE 2: 1 - WORK PERMITS Beskrivelse for bruk av isolasjonserklæring ATTACHMENTS Vedlegg 3: Instruks for åpning av Attachment driftssystem 1: Work Permit Form Level 1 Vedlegg 4: Instruks for lekkasjetesting Attachment 2: Work Permit Form Level 2 Vedlegg 5: Prosedyre for klargjøring Attachment og isolering 3: Guidelines For Completing And Using Work Permit Form Vedlegg 6: Isolasjonserklæring Attachment 4: Fire Guard s Duties Vedlegg 7: Ventilliste Attachment 5: Safety Measures For Working With Hydrocarbon Carrying Systems Vedlegg 8: Blindingsliste Attachment 6: Safety Vedlegg Measures 9: For Working With Hazardous Chemicals Skjema for overføriong av brønnkontroll Attachment 7: Safety Measures For Jet Water Washing Over 250 Bar Attachment 8: Safety Measures For Pressure Testing Attachment 9: Form For Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 10: Advance Approval Of Hot Work Class A In Classified Areas Attachment 11: Form For Logging Heating Value

17 VEDLEGG 1: SKJEMA HØYSPENNINGSANLEGG IE Høyspenningsanlegg IE nr.: Arbeidsordre (er) dekket av IE: Arbeid som skal utføres: 1 Original 3 Områdeansvarlig/CCR 2 Områdetekninker 4 Andre/Elektro Sikkerhetsutstyr isolert: JA NEI 1 Plattform/Dekk/Modul: Utstyr som skal isoleres Utstyrsnr.: Fra Kl : Til Kl: Dato: Dato: Isolering Forespurt av: Underskrift Isolering Godkjent: Områdeansvarlig 2 Kompenserende tiltak: Isolering av sikkerhetssystem godkjent av: Verneleder sign: Feltsjef sign: 3 Fylles ut av områdeansvarlig (Delegering av myndighet for Test og Tilbakestilling/Avisolering) CCR Områdetekniker Sign OA: Nødvendig signatur før test: Nødvendig signatur før tilbakestilling: CCR Områdetekniker Sign OA: Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder utpeker i henhold til DH FSH94 med dette: som leder for sikkerhet 4 og: som leder for kobling Driftsleder/Autorisert person/stedfortreder Dato Navn: Tiltak: JA Nei Dato Er utstyr frakoblet? Er utstyr sikret mot innkobling/avlåst? Er spenningsprøving foretatt? Er endepunktsjording påsatt? Arbeidslaget er gjort kjent med konsekvenser/omfang Er spenningsprøving og jording på arbeidsstedet foretatt L K L S Spesielle tiltak: Sign. Sign. Undertegnede erklærer at alle tiltak er fjernet og at utstyr kan innkobles Leder for kobling Dato Sign. Leder for sikkerhet Dato Sign. Navn: Navn: 5 GODKJENT FOR Jeg bekrefter herved at alt arbeide på isolert utstyr er avsluttet. TILBAKESTILLING og anmoder om at utstyr blir tilbakekoblet til normal drift. OA/CCR/OT Sign: Arbeidet er ferdig og utstyret er testet og satt tilbake i normal drift (Sign. ut av utførende avdeling). Produksjon (OT/UT) Mekanisk (UT) Instrument (UT) Elektro (UT) Boring (OT/UT) CCR= Kontrollrom / OA= Områdeansvarlig / OT= Områdetekniker / UT= Utførende tekniker 208

18 VEDLEGG 2: BESKRIVELSE FOR BRUK AV ISOLASJONSERKLÆRING Heading Isolasjonserklæring nr. Isolasjonserklæring genereres gjennom Workmate. Etter at isolasjonserklæringen er generert knyttes den opp til arbeids tillatelse i Work mate. Modul 1 beskriver arbeidet. Linje 1 Arbeid som skal utføres; her fylles inn tekst fra arbeidsordre. Linje 2 forteller hvordan orginal/kopi fordeles. Samt avkryssing om sikkerhetsutstyr skal isoleres. Med sikkerhetsutstyr i denne sammenheng, menes utstyr hvor beredskapsledelse og skadestedsleder må orienteres før utkobling. Linje 3 & 4 Brukes for identifisering av arbeidssted og utstyr; plattform, dekk eller modul og navn på utstyr samt utstyrnummer. Hvis arbeidet omfatter flere utstyrnummer, skrives de inn fortløpende. Er det mer utstyr, kan dette legges som vedlegg. Neste rubrikk brukes for å tidfeste isolasjonen. Husk at sikkerhetsutstyr må ha et tidspunkt for tilbakekobling. Linje 5. Isolering forespurt av: Underskrives av områdeansvarlig, avdelings leder eller tekniker dvs. den som ønsker isolering utført. Neste rubrikk. Isolering godkjent: Underskrift av områdeansvarlig. Modul 2 beskriver kompenserende tiltak. Denne modulen skal kun fylles ut dersom det er isolasjon av sikkerhetsutstyr. Områdeansvarlig legger inn kompenserende tiltak. Verneleder og feltsjef signerer for godkjenning av kompenserende tiltak. Modul 3 beskriver ansvar og myndighet for test og tilbakestilling/ avisolering. Denne modulen skal fylles ut av områdeansvarlig. Områdeansvarlig kan her delegere myndighet til kontrollrom eller områdetekniker for utføring av test eller tilbakestilling/ avisolering. Modul 4 beskriver driftsisolering. Det fylles ut navn på utstyr, hvilken disiplin som har bedt om isolering. 209

19 Om isolering er skjedd i åpen eller stengt posisjon. Om utstyret er merket, og om utstyret er fysisk frakoblet/blindspade montert. Neste rubrikk er for testing. Før inn innkobling og frakobling. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det er mulighet for å foreta separate tester for de forskjellige utstyr ved at det krysses for om utstyr 1-8 er testet. Siste rubrikk er for tilbake stilling. Her skal områdeoperatør signere. For større driftsisoleringer må det lages blindingsinstruks dvs prosesstegninger som viser ventiler og isoleringsposisjon for denenkelte ventil. Man refererer da til vedlegg. Tilbakestilling skal ikke skje før første linje i modul 6 er utfylt. Modul 5 beskriver elektrisk isolering. Først beskrives utstyr som ønskes isolert, med mulighet for spesifisering av delutstyr. I første rubrikk (utstyr merket) krysses det av om utstyret er merket ute i anlegget. Kompetent person (elektriker som er godkjent for å utføre isolering/ avisolering). isolerer og setter på blank systemlås. Utførende disiplin setter på sin lås og fører lås nr inn på skjema og signerer. Ingen elektrisk isolering skal utføres før kompetent person har signert. Neste rubrikk går på Test. Før inn tidspunkt for innkobling og utkobling. Det kan spesifiseres hvilket utstyr som ønskes testet ved å krysse i rubrikkene 1-5. Ved større omfattende EL isoleringer kan det vises til egen liste der avganger som er/skal isoleres spesifiseres. Godkjent for test skal signeres i hht. Modul 3. før test iverksettes. Det signeres for avisolering etter at dette er utført. Avisolering skal skje av kompetent person. Avisolering skal ikke skje før første linje i modul 6 er signert. Denne signering skal være samsvarende med delegering av myndighet i modul 3. Modul 6 beskriver godkjenning av tilbakestilling. Første linje er signatur for godkjenning av tilbakestilling både for driftsisolering og elektrisk isolering. Signatur skal være i hht. delegering av myndighet i modul 3. Nederste linje skal signeres av utførende teknikker i den avdeling som utfører arbeidet. 210

20 VEDLEGG 3: INSTRUKS FOR ÅPNING AV DRIFTSSYSTEM Generelt krav Før åpning av driftsutstyr/ system skal utstyret/ systemet stenges av/ isoleres trykket avlastes eventuell væske dreneres eventuelle rester av brennbare eller helsefarlige stoffer fjernes Trykkavlasting Driftsutstyr/ system som skal åpnes, stenges av/isoleres Innebygd trykk avlastes til sikkert område. Før utstyr/ system spyles/ dreneres, skal det kontrolleres at avstengingsventiler holder tett Fjerning av væske Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller kjemikalier som er klassifisert som giftige, helseskadelige, etsende, allergifremkallende eller kreftfremkallende, skal spyles med vann eller annet egnet medium før det åpnes ookjemikalier skal spyles/ pumpes mot system i drift eller mot en egnet beholder oohydrokarbonholdig væske skal spyles mot lukket dreneringssystem (closed drain) eller system i drift I tilfelle spyling utføres mot system i drift, skal det sikres mot tilbakeslag fra driftssystem Etter spyling skal væske dreneres til sikker forvaring oohydrokarbonholdig væske dreneres til lukket dreneringssystem (closed drain) oodiesel kan dreneres i hazardous drain ookjemikalier, smøreolje, glykol etc. samles i egnet beholder og behandles i samsvar med Farlig Avfall i HMS direktiv 6 Farlig materiell og avfall Fjerning av farlig atmosfære Driftsutstyr/ system hvor det er fare for utslipp av hydrokarboner eller helsefarlige gass, eller hvor det er fare for eksplosive blandinger, skal spyles med nitrogen mot sikkert område før det åpnes Før driftsutstyr/ system kan åpnes skal innhold av hydrokarboner i nitrogen atmosfære være under 5 volum % Tilbakestilling Ved tilbakestilling av driftssystem/ utstyr for hydrokarboner eller andre brennbare stoffer som har vært åpnet, skal system spyles med nitrogen inntil oksygeninnhold er under 5 volum % I stedet for å spyle med nitrogen, kan utstyr/ system fylles med vann eller annen ikke-eksplosiv væske 211

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2014 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING

HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING HMS DIREKTIV 5 ENERGI ISOLERING ENERGI ISOLER. Direktiveier pr. 01.01.2016 Egil Songe-Møller Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 2 ENTRING

HMS DIREKTIV 2 ENTRING ENTRING HMS DIREKTIV 2 ENTRING Direktiveier pr. 01.01.2015 Rune Espeland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet skal

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2016 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2014 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting

Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Anbefaling 028 N 2008 Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting Innhold 1. Bakgrunn for beste praksis 2. Omfang 3. Kriterier for testing 3.1 Ny installasjon 3.2 Modifiseringsarbeid 3.3 Vedlikeholds-

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

B-ringroms monitorering i subsea brønner

B-ringroms monitorering i subsea brønner B-ringroms monitorering i subsea brønner Hilde Brandange Haga, Statoil Classification: Internal 2014-08-19 Mål og beskrivelse Utvikle og kvalifisere teknologi for kontinuerlig overvåking av trykk og temperatur

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

- Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 -----

- Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 ----- - Status - Brønndesign og brønnintegritet på norsk sokkel ----- ESRA seminar 3.9.2014 ----- Arne M. Enoksen Sjefingeniør Bore- og brønnteknologi Petroleumstilsynet Innhold i presentasjonen Risikovurdering

Detaljer

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling Rapport Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr: Planlegging, isolering og tilbakestilling 21. juni 2013 Godkjent av Norsk olje og gass: - HSE Managers Forum 23.5.2013 - Operations

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION

HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION HSE DIRECTIVE 5 ENERGY ISOLATION ENERGY ISOLATION Directive owner per 01.01.2016 Egil Songe-Møller Please consult the asset s HSE instructions for potential installation specific requirements 1 GENERAL

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse datakjelder og frekvensar Agenda I programmet: Hvordan blir risiko fra gassløftbrønner inkludert i risikoanalyser (QRA/TRA), og blir risikoen reflektert på

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010. Presentasjonspakke

Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010. Presentasjonspakke Mongstad - LPG lekkasje i reaktor og varmeveksler 12.09.2010 Presentasjonspakke T K B V A Mongstad består av: Raffineri, delt inn i A og B-området Ytre anlegg, kaier og tankanlegg Vestprosess, Kraftvarmeverk/EVM

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR

HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS DIREKTIV 9 PERSONLIG VERNEUTSTYR VERNE UTSTYR Direktiveier pr. 01.01.2015 Ken Milne Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima - Førsteamanuensis II ved UiS wr@proactima.com Konklusjon Dagens praksis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

12.7.2004 og 13.7.2004 deltok vi i politiets åstedsgransking og foretok intervju med de personene som var tilgjengelig for samtaler.

12.7.2004 og 13.7.2004 deltok vi i politiets åstedsgransking og foretok intervju med de personene som var tilgjengelig for samtaler. Granskingsrapport Utdrag fra Petroleumstilsynets granskingsrapport Gransking av brann på Mongstad 12.7.2004 1. Innledning Den 12.7.2004 kl 01:10 oppstod det brann i prosessområde A på Mongstad-raffineriet.

Detaljer

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Doculivenr: 201101220 E-sirkulære 2014-13 Dato: 04.06.2014 BESKRIVELSE: Koblingsanlegg i HK 207A, 208A og 210A INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Koblingsanleggene for 24kV i HK 207A, 208A og 210A er ikke

Detaljer

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper:

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper: Vedlegg til L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn, SSO Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Roger Andre Westgård Utarbeidet av : Marit Bredesen Document ID : Vedlegg L-210

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kjøretøy (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) VG1 Teknikk og industriell produksjon Produksjon Kode: TIP1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon

088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 088 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Original versjon 1 Nr.: 088 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr.: 5 Rev. dato: 22.06.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Erling Egeland, Eivind Sande og Ove Hundseid 14.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Ekofisk kompleks og 2/4 A - elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer Aktivitetsnummer 009018045 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2016 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen.

Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. Side 1 av 6 1. HENSIKT Formålet med denne prosedyren er å beskrive håndtering og fjerning av lavradioaktiv scale fra prosessutstyr som kommer fra virksomheten i Nordsjøen. De enkelte delene skal dekontamineres

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Sertifisering F-gass Versjon: 2.04 Gjelder fra: 10.02.2015 Skjema Skrevet av: va Godkjent av: ls Sidenr: 1 av 5 SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7

Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KONTROLLTILTAK... 3 2.1 Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende... 3 2.1.1 Generelt...3 2.1.2

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker lassification: Internal Status: Draft Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker Håkon Løvåsen Fagleder Prosessikring, StatoilHydro 2 Feiloperering

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP Sidsel E. Corneliussen IOE: = Integrated Operation Environment = samhandling Agenda Mål og forventninger Nødvendige endringer Status i dag Fremtid Verdier knyttet til

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Høringsfristen er 1. desember 2015. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 01.10.2015 2015/32332-3 Nina Hanssen Åse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstanser i henhold til liste Høring- Forslag om oppheving

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer