Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet."

Transkript

1 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, som er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, er styrende, og denne instruksen kommer i tillegg. 2 Formål og virkeområde Instruksen skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av, Statnetts elektriske anlegg ved at det stilles krav om at anleggene skal være forskriftsmessig utført. Videre skal aktivitetene være tilstrekkelig planlagt, og det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Denne instruksen gjelder for idriftsettelse/fjerning av høyspenningskomponenter/ledninger/kabler, samt endring av driftsmerking, for anlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Instruksen gjelder også for midlertidige endringer, som åpning av looper på ledningsforbindelser. I tillegg gjelder punktene (risikovurdering) og (samsvarserklæring) også for lavspenningsanlegg for anlegg hvor Statnett har myndighet som driftsansvarlig person. Videre gjelder instruksen for lavspenningsanlegg som berører skjermbilder i prosessanlegget (SPIDER). Denne instruksen gjelder ikke for utskifting/fjerning av høyspenningskomponenter som ikke er en del av den strømførende forbindelsen, som for eksempel støtteisolatorer, isolatorkjeder og mastekonstruksjoner. 3 Målgruppe Alle som er godkjent som Leder for sikkerhet på elektriske anlegg der Statnett har driftslederansvar. Alle som er godkjent som Leder for kobling på elektriske anlegg der Statnett har driftslederansvar. Prosjektledere Stasjonsledere Ledningsmestere Ledere av tekniske enheter Ansvarlige for oppdatering av prosessanlegg (SPIDER) 4 Definisjoner Leder for kobling; Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Driftsleder (høyspenning); Person utpekt av eier/driver til å være ansvarlig for og forestå daglig drift og vedlikehold av de elektriske anleggene.

2 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 2 av 8 Driftsansvarlig (lavspenning); Person utpekt av eier/driver til å være ansvarlig for og forestå daglig drift og vedlikehold av de elektriske anleggene. Samsvarserklæring; Dokument som utstedes for et elektrisk anlegg med dokumentasjon på at anlegget er prosjektert og bygget etter lover, forskrifter og standarder. Idriftsettelse (av høyspenningsanlegg); Første gangs spenningssetting etter montasje/flytting av høyspenningskomponenter og/eller endringer i elektriske tilkoblinger (høyspenning). Dette gjelder også andre nye komponenter som kan settes under spenning ved innkobling av brytere. I tillegg gjelder instruksen idriftsettelse av ny fjernstyring mot regionsentraler. 5 Prosedyre / ansvar 5.1 Det skal utpekes en prosjektleder for et hvert arbeid der idriftsettelse inngår, jfr. pkt og pkt Stasjonsleder/ledningsmester (evt. den vedkommende delegerer dette til): Påser at det for enhver idriftsettelse er utpekt en person som ivaretar rollen som prosjektleder (jfr. pkt. 5.1 og 5.3), og forsikre seg om at prosjektleder er kjent med denne instruksen Søker om utkoblingstillatelse Sørger for at det eksisterer entydige ansvarsforhold på arbeidsstedet under idriftsettelsen Sørger for at anlegget er forskriftsmessig utført. "Melding om idriftsettelse/endring av høyspenningsanlegg" sendes på web-skjema (link). Dersom web-skjemaet ikke fungerer, kan skjema vedlagt denne instruksen sendes pr. telefaks eller e-post til Regionsentral. Dersom endringen berører vaktskjemaet, skal korrekt utskrift av dette følge meldingen Er hovedansvarlig for at alle data for sin stasjon/ledning er lagt inn i IFS-systemet og oppdatert Peker ut person som er ansvarlig for å holde personell på forsvarlig avstand 1 i 15 min. etter spenningssetting. Personen skal være til stede på stasjonen under spenningssetting. 1 Hva som er forsvarlig avstand må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved innendørs anlegg må det spesielt vurderes hvorvidt personell kan oppholde seg i andre rom i bygningen, evt. om personellet må forlate bygningen.

3 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 3 av Prosjektleder (jfr. pkt. 5.1 og 5.2.1) Sørger for oppdatering av vaktskjema, ved å levere komplett enlinjeskjema etter Statnetts standard for de ulike fasene i prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for at gyldig vaktskjema er oppdatert i forhold til gjeldende fase, og at dette er godkjent av berørt Regionsentral og stasjonsleder/ledningsmester eller en av han bemyndiget Sørger for oppdatering av skjermbilder/oversiktsskjemaer for kontrollanlegg, kontrolltavler og relétavler i stasjon Sørger for nødvendige tekniske data for oppdatering av IFS senest 14 dager før idriftsettelse, inkludert underlag for oppdatering av status for evt. demontert(e) komponenter Oversender nødvendig underlag til systemansvarlig for prosessanlegget (SPIDER), ved å levere komplett enlinjeskjema etter Statnetts standard for de ulike fasene i prosjektet. Prosjektleder skal påse at prosessanlegget oppdateres fortløpende i forhold til dette Følger opp aktuelle sjekklister for idriftsettelser i Statnetts kvalitetssystem gjennom hele idriftsettelsen, inkludert utarbeidelse av dokument(er) som beskriver oppgaver og ansvarsforhold i forbindelse med idriftsettelsen For nye ledninger eller nye stasjonsanlegg, samt midlertidige ombygginger/omlegginger, som omfatter ett komplett apparatanleggsfelt eller mer, skal prosjektleder sende melding til driftsleder senest én måned før planlagt idriftsettelse. Innholdet i meldingen skal være avklart med aktuell Regionsentral og andre berørte parter. Det skal framgå av meldingen hva som skal spenningssettes og planlagt tidspunkt for idriftsettelse Sørger for risikovurdering, og at denne er dokumentert i h.h.t. Prosedyre for vurdering av risiko i henhold til FEF Sørger for utfylling av samsvarserklæring(er) (jfr. FEF 3-1) og nødvendig dokumentasjon knyttet til denne (disse). Dokument skal være etablert i h.h.t. Prosedyre for dokumentasjon og melding av anlegg i henhold til FEF 2006 kap. 3 før idriftsettelse, og sørger for godkjenning senest 1 mnd. etter idriftsettelse Sørger for at melding om idriftsettelse i h.h.t. FoS 14 er sendt (krav ved nye anlegg, eller endringer i anlegget som kan påvirke anleggets funksjonalitet, eller anleggets/kraftsystemets kapasitet), og bekrefter at vedtak er fattet Ved utskifting av komponenter, montasje av nye komponenter eller endring av belastbarhet (f. eks. omstilling av strømtransformatorer primært) skal prosjektleder melde inn data til Statnetts driftsdatakontor (DDK) Sørger for, i samarbeid med relevante enheter i D (stasjonsgrupper, ledningsområder, tekniske enheter), etablering av vedlikeholdsopplegg og innlegging i IFS Sørger for utfylling av relevante punkter i web-skjema (link) og oversendelse av denne til stasjonsleder eller ledningsmester Etablering av avvik i IFS ved manglende samsvarserklæring, risikovurdering, FoS 14 vedtak, melding til DDK og vedlikeholdsopplegg. Avvik sendes prosjekteier.

4 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 4 av Tekniske enheter i D (DST, DNT) Sørger for oppdatering av IFS før idriftsettelse, inkludert oppdatering av status for evt. demontert(e) komponenter. 5.5 Systemansvarlig for prosessanlegget (SPIDER) Sørger for at nytt(nye)/oppdatert(e) stasjonsbilde(r) i prosessanlegget (Regionsentral) blir etablert, og aktiveres etter klarsignal fra vakthavende på Regionsentral. 5.6 Driftsleder Avklarer driftslederansvar og leder for kobling ansvar for den nye anleggsdelen med andre selskap om nødvendig. Dette skal meddeles skriftlig til Regionsentral. Koblingsavtaler skal utarbeides og undertegnes av alle berørte driftsledere. 5.7 Leder for kobling (vakthavende på Regionsentral) Sjekker at oppdatert skjermbilde i prosessanlegget er i samsvar med oppdatert vaktskjema som følger melding om idriftsettelse Kontrollerer at web-skjemaet (link) er korrekt utfylt (dog ikke ansvar for tekniske data) Gir klarsignal til aktivering av oppdatert skjermbilde Utfører handlinger og koblinger som fører til spenningssetting av anlegget. 6 Kontroll av etterlevelse Ansvaret for kontroll av etterlevelse ligger hos dokumenteier og godkjenner. Driftsleder har gjennom egen stillingsinstruks blitt tildelt myndighet til å utarbeide og godkjenne prosedyrer, retningslinjer og instrukser innenfor området til Funksjonspolicy for elsikkerhet. 7 Vedlegg og referanser Referanser: Funksjonspolicy for elsikkerhet (dok.nr i IFS) Instruks for leder for kobling (dok.nr i IFS) Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg (dok.nr i IFS) Prosedyre for dokumentasjon og melding av anlegg i henhold til FEF 2006 kap. 3 (dok.nr i IFS) Prosedyre for vurdering av risiko i henhold til FEF (dok.nr i IFS) Prosedyre for driftsmerking/stasjonsbetegnelse (dok.nr i IFS) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (www.lovdata.no) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (www.lovdata.no)

5 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 5 av 8 8 Versjonslogg Gyldig fra Revisjonskategori Beskrivelse av viktige endringer (Ny/Oppdatert/Ordvalg/Ingen) Oppdatert 4: Presisering av definisjonen for idriftsettelse : Presisert hvordan vaktskjema skal oppdateres : Presisert hva som skal oversendes av underlag for oppdatering av prosessanlegget (SPIDER).

6 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 6 av 8 TELEFAKS / E-postvedlegg (Dette skjemaet benyttes kun dersom web-skjema ikke fungerer) Til: : Regionsentral i/på Telefaks nr : Fra : (Navn/enhet/tlf.) Kopi av godkjent (av Regionsentral) idriftsettelsesdokument sendes : Driftsleder, Internservice (telefaks eller e-post Driftsarkiv eller eller Telefaks nr : Sak : MELDING OM IDRIFTSETTELSE/ ENDRING AV HØYSPENNINGSANLEGG Antall sider inkl. denne: Dato: Følgende anleggsdeler (stryk det som ikke passer): Er klare for idriftsettelse / Er fjernet (HF-Sperrer etc.) Transformatorstasjon / kraftledning: Anleggsdeler (angi om mulig driftsmerking): Merkedata *: *Nominelle merkedata for strøm (ved oppgitt temperatur), spenning, omsetning og annen relevant info som berører drift og overvåking. Henvis evt. til vedlegg (f.eks. utskrift fra anl.database IFS). Vedlegg s. 1 av 3

7 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 7 av 8 Anlegget er kontrollert og det er i forskriftsmessig stand (skal være utført før idriftsettelse) Komponentene er registrert i IFS, og tilhørende tekniske data er lagt inn (skal være utført før idriftsettelse). Skjermbilder i prosessanlegget (Regionsentral) er oppdatert (ref. pkt og 5.5.1), eller ingen endring er nødvendig. Skjermbilder/oversiktsskjemaer i kontrollanlegg/kontrolltavler og relétavler i stasjon er oppdatert (ref. pkt ), eller ingen endring er nødvendig. Dokument for samsvarserklæring (ref. pkt ) er etablert i IFS, dok. nr., eller avvik til prosjekteier er skrevet, avvik nr. (IFS), eller er ikke relevant. Tittel: "Manglende samsvarserklæring <Prosjektnummer> <beskrivelse>". Risikovurdering er foretatt (ref. pkt ), og dok. er etablert/godkjent i IFS, dok. nr. eller avvik til prosjekteier er skrevet, avvik nr. (IFS). Tittel: "Manglende risikovurdering <Prosjektnummer> <beskrivelse>". Maldokument for Vurdering av risiko i henhold til FEF Dok id: Vedtak om idriftsettelse fra systemansvarlig i h.t.t. til FoS 14 foreligger (krav ved nye anlegg, eller endringer i anlegget som kan påvirke anleggets funksjonalitet, eller anleggets/kraftsystemets kapasitet), eller er ikke relevant. For utdypende orientering se Melding til DDK er sendt, eller avvik til prosjekteier er skrevet, avvik nr. (IFS). Tittel: "Manglende melding til DDK <Prosjektnummer> <beskrivelse>". Se Vedlikeholdsopplegg er etablert i IFS, eller avvik til prosjekteier er skrevet, avvik nr. (IFS Henvendelse), eller er ikke relevant. Tittel: "Manglende vedlikeholdsopplegg <Prosjektnummer> <beskrivelse>". Vedlegg s. 2 av 3

8 Dokumentnummer: rev. 12 Side: 8 av 8 Spenningssetting kan foretas etter at: Alle avkryssingspunkter ovenfor er "huket av" / utfylt LFS har avviklet sikkerhetstiltak og meldt anlegget klart for innkobling og Person angitt under har bekreftet muntlig overfor LFK at personell oppholder seg i forsvarlig avstand fra komponenten(e). (Angi IR i feltet Navn dersom ikke relevant i dette tilfellet) Navn: Telefonnummer: Prosjektleder (navn): Anleggets ansvarshavende (sign.) (Signatur er ikke nødvendig dersom skjemaet sendes pr. e-post) Vedlegg: Korrigert vaktskjema (forenklet enlinjeskjema) Vedlegg s. 3 av 3