MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

2 METODIKK Knøttenes strategi: Intet problem er så stort og omfattende at det ikke kan løpes i fra er dårlig Skaff deg oversikt og planlegg løpet fra a til å Bruk veilederne på nettet (spesielt NVE, Statnett, REN) Dato: Side: 2

3 RAMMEVERK FOR PLANLEGGING OG UTFØRELSE Konsesjoner Tilknytninger til nett Krav i forbindelse med prosjektering Krav i forbindelse med innkjøp Krav og tillatelser i forbindelse med montasje og idriftsettelse Dato: Side: 3

4 KONSESJONER Samfunnets kontroll på at tiltaket er tjenelig Sjekk ut hva som er aktuelt lovverk: Etter Vannresursloven (små kraftverk uten overføring eller store reguleringer) Etter Vassdragsreguleringsloven (større kraftverk og kraftverk med overføringer eller reguleringer) Etter plan og bygningsloven (konsesjonsfrie anlegg) Etter industrikonsesjonsloven (>4000 hk, berører erverv/eierskap) Etter Energiloven (elektriske installasjoner over V) Dato: Side: 4

5 Konsesjon etter vassdragslovene dvs.: Vannresurslov/ Vassdragsreguleringslov/ Industri konsesjonslov <10 MW etter vannresurslov. > 1 MW Behandles av NVE, < 1 MW av fylkeskommune >10 MW eller <10 MW etter vassdragsreguleringsloven. Behandles av OED etter innstilling fra NVE Unntak Det kan søkes om fritak for konsesjon for små anlegg Industrikonsesjonslov Gjelder erverv eller leie av store fallrettigheter (skal primært være i offentlig eie). Behandles av OED Dato: Side: 5

6 Ting som bør avklares sammen med konsesjonssøknad etter vassdragslovene Fallrettigheter Vernestatus Forhold til samlet plan (> 10 MW) Behov for dokumentasjon av biologisk mangfold eller KU etter plan og bygningslov Vurdering fra netteier vedrørende nettkapasitet Vurdering av klassifisering av dam og rør (alle kraftverk) Behov for Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Forfold til ekspropriasjonsloven Forhold til forurensningsloven Forhold til kulturminneloven Forhold til lakse- og innlandsfiskeloven Dato: Side: 6

7 Konsesjon etter energiloven ( elektrisk konsesjon ) Anleggskonsesjon for anlegg med spenning over V (kraftstasjon og ledning tilhørende kraftstasjon) Søknad parallelt med søknad under vannrelaterte lover Kan medføre krav til KU dersom krevd i plan og bygningsloven Forutsetter sakkyndig driftsleder Unntak Kraftstasjoner som kun har høyspenningsanlegg på stasjonens nettside kan legges under netteiers områdekonsesjon dersom netteier tillater dette og vil være sakkyndig driftsleder for HS delen (ingen selvfølge) Områdekonsesjon Netteire har blanko konsesjon for distribusjonsnettet Dato: Side: 7

8 Ting som bør avklares sammen med konsesjonssøknad etter energiloven Forhold systemutredninger Sentralnett ved Statnett Regionalnett ved utpekt sentralnett eier Distribusjonsnett ved områdekonsesjonær (netteier) Behov for KU etter plan og bygningslov Grensesnitt områdekonsesjon / anleggskonsesjon Behov for sakkyndig driftsleder Forfold til ekspropriasjonsloven Forhold til forurensningsloven Forhold til kulturminneloven Forhold til lakse- og innlandsfiskeloven Dato: Side: 8

9 Oppnådd konsesjon Tut og kjør

10 Tilknytning til nett Kommersielle tilknytningsavtaler med skranker for netteiers oppførsel Tariffer og anleggsbidrag Likebehandling Spesielle krav til utrustning (Sintef/REN/Statnett krav) Systemtilknytning Størrelse-relaterte krav til utrustning (FIKS, funksjonskrav i kraftsystemet, ny utgave underveis) Spesielle krav etter Forskrift for systemansvar 14 (FOS14) (for kraftverk >10 MVA samlet ytelse) Sikkerhets klassifisering etter beredskapsforskriftene Størrelse-relaterte krav til utrustning, adgang og organisasjon klassifisering skal vurdere dersom kraftverket har samlet ytelse over 15 MVA eller spenninger er 132 kv eller høyere Dato: Side: 10

11 Krav i forbindelse med prosjektering (enkelte kan være fordyrende derfor er det viktig at de er avklart i god tid før bestilling av utstyr) Risiko og sårbarhetsanalyser Tilleggskrav relatert til FIKS Tilleggskrav relatert til FOS Krav relatert til damsikkerhet (konstruksjoner verifisert av godkjent personell, godkjent detaljplan for dam og rør) Krav iht. bygningsforskrifter, (brann, jordskjelv, arkitektur etc.) Krav relatert til beredskapsklassifisering HMS krav Krav iht. maskindirektivet Krav i henhold til Forskrifter for forsyningsanlegg (FEF) Dato: Side: 11

12 Vellykket prosjektering

13 Krav i forbindelse med innkjøp Vær sikker på at du har alle klassifiseringer og tillatelser Unngå svarte hull Sørg for at alle myndighetskrav blir videreført kontraktuelt Ha en strategi for HMS organisering videre i prosjektet og viderefør denne kontraktuelt Følg lovlige innkjøpsprosedyrer Dato: Side: 13

14 Klar til montasje

15 Krav og tillatelser I forbindelse med montasje og idriftsettelse HMS krav og HMS organisasjon etter valgt strategi Kontraktfest hvem som har ansvar for samsvarserklæring både for prosjektering og montasje Gjør de nødvendige kontroller (spesielt iht. damsikkerhet) Meld inn anleggsdata til NVE og Statnett før idriftsettelse Ha bindende avtaler med sakkyndig driftsleder og VTA Koordiner idriftsettelse med netteier Dato: Side: 15

16 Lykke til Dato: Side: 16