Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer"

Transkript

1 Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen Masvik Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavd. - DSB 1

2 DSBs elsikkerhetsverden FEF FEL FMU FME FME FKE/FSE FEL FEU FEL FEL 2

3 Fra Petroleumstilsynets hjemmeside (1) Fra detaljer til mål Det motsatte av detaljstyring er målstyring. Her er regelverket utformet slik at det beskriver hvilke mål eller funksjoner som skal etterstrebes eller ivaretas. Myndighetens oppgave er å beskrive hvilke sikkerhetsmål selskapene må ivareta, og å se til at selskapene har etablert styringssystemer som sikrer at målene ivaretas. Selskapene har relativt stor grad av frihet når det gjelder å velge gode løsninger for å ivareta myndighetskravene. 3

4 Fra Petroleumstilsynets hjemmeside (2) De siste årene har det vært en trend blant sikkerhetsmyndigheter verden over å utvikle sine tilsynsregimer mot større grad av målstyring. 4

5 Fra Petroleumstilsynets hjemmeside (3) Årsaken til dette er at detaljstyringsregimet ofte har vist seg å lede til en passiv og avventende holdning hos selskapene: De venter på at sikkerhetsmyndigheten skal komme på inspeksjon, peke på feil eller mangler og forklare hvordan disse skal rettes opp. Dermed blir myndighetene også på en måte garantister for at sikkerheten er godt nok ivaretatt i industrien og selskapets eget ansvar for dette blir på sett og vis overført til myndighetene. 5

6 Hierarki generelt Lov Bindende Forskrifter Veiledning Norm/Standarder Frivillig Spesifikasjoner, bransjestandarder etc. 6

7 Innledning/forord til fef (1) Veiledningen utdyper og forklarer forskriftsteksten og viser hvilke konkrete spesifikasjoner og normer som DSB legger til grunn for forståelsen av forskriftens krav. Forskriften stiller funksjonskrav, mens veiledningen gir løsninger og informasjon. I tilfeller der det er motstrid mellom veiledningen og en norm vil en ved å benytte veiledningen sikre at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. 7

8 Innledning/forord til fef (2) Der veiledningen benytter begrep må eller skal anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut oppfyller forskriftens krav. Valg av annen løsning skal i slike tilfeller begrunnes/dokumenteres. Der veiledningen benytter begrepene bør eller kan anses den foreslåtte løsningen å være en av eller flere måter å oppfylle forskriftens krav på. Valg av annen løsning behøver ikke i slike tilfeller å begrunnes. 8

9 Innledning/forord til fef (3) Skal det oppføres et nyanlegg må det først utføres en risikovurdering. Ut fra risikovurderingen og anleggs art, skal det velges en relevant aksepterte internasjonal norm fra IEC, CENELEC, IEEE og norske oversettelser av disse, som grunnlag for utførelsen av anlegget. 9

10 DSBs tilsyn med elsikkerheten Elsikkerhet land omfatter produksjon, distribusjon, industri med høyspenningsanlegg, sluttbruker høy- og lavspenning, jernbane og sporveier Innenfor Elsikkerhet land utføres hvert år rundt 300 tilsyn med rundt 2000 funn(avvik og anmerkninger) Tilsynene utføres systemrettet med tilhørende verifikasjon(stikkprøver) ute i felten Årlige tema for tilsyn 10

11 Funn ved tilsyn 216 funn relatert til fef 4-11 Jordingssystem i 2010, 2011 og 2012 Flesteparten er systemavvik på manglende dokumentasjon av berøringsspenninger i anleggene Mangelfulle rutiner for kontroll og måling Mange avvik er relatert til manglende utjevningsforbindelser 11

12 Fef - oppbygging og innhold Rammedel Innledende bestemmelser og definisjoner(kap 1) Generelle bestemmelser og sikkerhetskrav(kap 2,3) Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold Dokumentasjon og melding Tilleggskrav Spesifikke krav for elektriske installasjoner (kap 4,5)(stasjonsanlegg) Spesifikke krav til luftlinjer (kap 6,7) Spesifikke krav til jernbane- og sporveisanlegg(kap 8,9) Avsluttende bestemmelser (kap 10) 12

13 Krav i fef til jordingssystemet Krav i fef til jordingssystemet: Generelle krav: Kapittel 2 Dokumentasjon og melding Kapittel 3 Spesielle krav etter type installasjon Høyspenningsinstallasjoner 4-11 HS luftlinjer 6-8 Lavspenningsinstallasjoner 5-5 LS luftlinjer 7-6; viser til kravene i 5-5 Elektriske jernbaneanlegg 8-6 Elektriske sporveis, t-bane og lignende

14 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 14

15 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier. Anlegg og utstyr skal være robust og egnet for alle påregnelige påkjenninger. Anlegg skal være fagmessig utført. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

16 Vurdering av risiko Det skal gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge risiko i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal risikovurderingen legges til grunn for valg av løsninger. Dette skal dokumenteres. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

17 Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil Elektriske anlegg skal være slik at sikkerheten opprettholdes ved første feil eller første feilbetjening. Alle feil skal frakoples eller rettes snarest mulig slik at sikkerheten opprettholdes. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

18 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Anlegg skal være slik at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert. Ved feil på anlegget skal det ikke forekomme farlige berøringsspenninger på utsatte anleggsdeler. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

19 Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade Anlegg skal være slik at det ikke kan medføre fare på grunn av høy temperatur, lysbue eller mekanisk påkjenning ved normal drift, overstrøm, feilstrømmer eller forventede klimatiske forhold. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

20 Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil Anlegg skal være slik at det tåler normalt forekommende spenninger, inkludert overspenninger som normalt kan forventes. Overføring av høye spenninger til lavspenningsanlegg eller andre gjenstander og anlegg skal unngås. Anlegg skal være slik at underspenninger, jordfeil eller bortfall av faser ikke medfører følgeskader så langt dette med rimelighet kan oppnås. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

21 Overførte spenninger til telenett Anlegg skal være slik at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til elektroniske kommunikasjonsnett. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

22 Tekniske forhold forbundet med elektriske og magnetiske felt Anleggene skal fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å introdusere uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

23 Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg Anlegg skal være slik at personell trygt og rasjonelt kan utføre oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold, ved alle forhold og på alle steder i anlegget. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 2 Generelle bestemmelser

24 Dokumentasjon og melding 24

25 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon Før nye og ombygde anlegg settes i drift, skal anlegget inspiseres og i nødvendig omfang testes for å verifisere at de oppfyller kravene i denne forskriften. Anleggene skal også funksjonsprøves i den grad det er praktisk mulig. Inspeksjon, tester og funksjonsprøver skal dokumenteres. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

26 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon (forts) Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om at anlegget er i samsvar med kravene i denne forskriften. Som underlag for en slik erklæring skal det være utarbeidet en oversikt over anvendte normer, publikasjoner og spesifikasjoner og annen dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

27 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon (forts) Det skal foreligge en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt. Erklæring om samsvar skal ha vedlagt dokumentasjon av inspeksjoner, tester og funksjonsprøver i tillegg til teknisk dokumentasjon av anlegget. Erklæring om samsvar og vedlegg skal overleveres eier/driver av anlegget. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

28 Nytt fra bladet Elsikkerhet nr 83 Utstedelse av samsvarserklæring for forsyningsanlegg, jf. fef 3-1 DSB har fått spørsmål om hvorvidt samsvarserklæring etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg må utstedes før anlegget spenningssettes. Dette på bakgrunn av at man i rimelig grad skal ha visshet om at det elektriske anlegget er bygget riktig og at det er trygt å sette spenning på anlegget. DSB er av den oppfatning av at det ved spenningssetting av et anlegg må foreligge dokumentasjon som viser at anlegget er funksjonsprøvet og verifisert at det oppfyller kravene i forskriften, ref. 3-1 første ledd. Dette må ikke nødvendigvis være i form av en samsvarserklæring. Samsvarserklæring skal overleveres ved overtakelse og når anlegget settes i kommersiell drift. 28

29 Jordingssystem dokumentasjon - HS installasjoner For jordingssystem skal følgende utføres og dokumenteres: Vurderinger og valg Beregninger Målinger Utforming Kontroll Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner 29 Veiledning til 4-11 Jordingssystem

30 Oppbevaring av dokumentasjon Eier/driver av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i 3-1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

31 Melding Før utførelse og endring av elektriske anlegg som er dekket av denne forskriften skal eier/driver melde disse til tilsynsmyndigheten. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

32 Melding av ulykker/uhell Eier/driver av et elektrisk anlegg skal snarest mulig melde til tilsynsmyndigheten personskader og større materielle skader som er forårsaket direkte eller indirekte av elektriske anlegg. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

33 Jordingsystemer i høyspenningsinstallasjoner 33

34 Tiltak ved isolasjonsfeil i HS-nett Topolet jordfeil og kortslutning skal koples ut hurtig og automatisk. Enpolet jordfeil skal utkoples hurtigst mulig og innen gitte tider. Nett skal overvåkes kontinuerlig, og klarering for bortkopling av jordfeilen igangsettes umiddelbart. Denne paragrafen gjelder for alle høyspenningsinstallasjoner, også de som er bygget før fef 2006, ref. fef 10-8 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner

35 Jordingssystem Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner

36 Dimensjonering av jordingssystemet ved kraftfrekvens Jordingssystemet, unntatt arbeidsjordinger, skal konstrueres for å oppfylle følgende krav: gi sikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm forhindre skade på eiendom og utstyr dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer Disse kravene gjelder for hvert enkelt spenningsnivå. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner 36 Veiledning til 4-11 Jordingssystem

37 Krav til jordingsanlegg for å overholde tillatte berøringsspenninger ved jordfeil Tillatt berøringsspenning U Tp i figur 4-2 ansees være overholdt dersom en av følgende forutsetninger er oppfylt: Jordingsanlegget er en del av et utbredt jordingssystem (global jording) Jordpotensialhevningen U E ved jordfeil skal ikke overstige 2 ganger tillatt berøringsspenning Jordpotensialhevningen U E ved jordfeil skal ikke overstige 4 ganger tillatt berøringsspenning samtidig som tiltak beskrevet under avsnittet Tiltak for å redusere berøringsspenning skal være iverksatt. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner 37 Veiledning til 4-11 Jordingssystem

38 Nytt fra bladet Elsikkerhet nr 81 NY KURVE FOR TILLATT BERØRINGSSPENNING I NEK440:2011 NEK 440:2011 for stasjonsanlegg er som kjent et sentralt henvisningsgrunnlag i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef). I jordingsdelen av NEK440:2011 er kurven for tillatt berøringsspenning UTp i tillegg B.2 endret. Forholdet mellom forskrift og norm er beskrevet i innledningen til fef og sier at ved motstrid mellom forskrift og norm så er det forskriften som gjelder. DSB vil derfor meddele at kurven og tilhørende verdier i NEK440:2011 kan benyttes selv om den er i motstrid med de som finnes i veiledingen i fef. 38

39 Nytt fra bladet Elsikkerhet nr Jordingssystem, Global jord Tolkning: Tidligere forenklet metode for å bestemme global jord beskrevet i Elsikkerhet 70 side 11 er nå erstattet av ny metodikk og utgår derfor. Global jord kan nå bestemmes ut fra REN blad 8009 og Revidert beskrivelse av global jord finnes også i Tillegg O i NEK440:2011 del 2. 39

40 Kontroll av jordingssystem HS installasjoner Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres periodisk, og minst hvert 10. år. Dette skal gjøre ved visuell kontroll, måling og eventuelt nødvendige etterberegninger. Disneuter og annet nullpunktsvern skal kontrolleres årlig. Metoder for måling av jordingssystemet og berøringsspenninger er angitt i NEK 440. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner 40 Veiledning til 4-11 Jordingssystem

41 Nytt fra bladet Elsikkerhet nr Jordingssystemer, avklaring om sammenkoplet eller adskilt jord. To måter å håndtere dette på er: a) sammenkobling av alle høy- og lavspennings jordingssystemer; b) adskillelse av jordingssystemet for høy- og lavspenning. I forskrift om forsyningsanlegg med veiledning 4-11 Jordingssystemer, i avsnitt «Felles eller adskilt jorddingssystem for høy og lavspenningsanlegg» står det at det skal benyttes atskilt jord for høy- og lavspenningsanlegg der forholdene ligger til rette for det. Forskriftens preferanse til atskilt jord, for å hindre overførte spenninger gjelder transformatorkretser som kun har luftledninger. Dette er typisk eldre anlegg i grisgrendte strøk. For andre anlegg ansees de to løsningene å være likeverdige. 41

42 Nytt fra bladet Elsikkerhet nr 83 Andre aktuelle artikler: Jording av måletransformatorers sekundærkretser i høyspenning forsyningsanlegg Isolasjonsovervåking i lavspenningsnettet 42

43 Hvor finner jeg kravene? Lovdata DSBs oppslagsverk (Her ligger pdf-versjon av fef) Nyhetsbladet Elsikkerhet Standarder og REN-blader (fef brukerguide) 43

44 44

45 Takk for oppmerksomheten! 45

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Stein Kotheim - DSB Forskrifter og normer Forskriftenes krav til jording Organisering av tilsynsarbeidet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

EBL-seminar 4. mars 2008

EBL-seminar 4. mars 2008 EBL-seminar 4. mars 2008 Ulykkesstatistikk HMS-funn ved tilsyn Av Stein Kotheim Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Ulykker Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Elulykker i Norge omkomne

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR. 79 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 1 Forord Som kjent har DSB brukt både mye tid og penger på å utvikle et fagsystem gjeldende for hele

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer