Formålet med jording i elektriske anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formålet med jording i elektriske anlegg"

Transkript

1 Formålet med jording i elektriske anlegg Arne Petter Brede SINTEF Energi AS Kursdagene 2014 TEKNA-NTNU januar 2014 Trondheim Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Innledningsforedrag "Elkraftjording" i perspektiv til andre anlegg hvor "jord" inngår Kort introduksjon til flere tema og innlegg som behandles i dette kurset Fokus på jording fra tilsynsmyndighetene (DSB) Internasjonal standardisering FSE 2006 (Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg) FEF 2006 (Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg) NEK 440:2011 (Stasjonsanlegg over 1 kv) Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv NEK EN 50522:2010 Teknologi for et bedre samfunn 2

3 Elektromagnetisk miljø Kilder til elektromagnetiske felt Strøm Spenning Lynaktivitet Tiltak Jording Kabling Skjerming Apparat Teknologi for et bedre samfunn 3

4 Grunnleggende krav knyttet til jordingsanlegg Ivareta personsikkerheten på ethvert sted der mennesker har lovlig adgang Berøringsspenninger Skrittspenninger (normkravene er normalt oppfylt dersom kravene til berøringsspenninger er oppfylt) Ivareta funksjonsdyktigheten til utstyr som er forbundet til jordingssystemet Installasjoner og utstyr skal kunne motstå elektriske, mekaniske og miljømessige påvirkninger som antas å forekomme på anleggsstedet 50 Hz driftsfrekvente forhold Transiente forhold ved lyn- og koplingsoverspenninger er inkludert Teknologi for et bedre samfunn 4

5 Personsikkerhet Potensialstigning på: Jordoverflaten (UT, US) Elektrodeanlegg, UE ( U=R I) Størrelsen av feilstrømmer Feilstrøm fra faseledere til jordede strukturer, IF Feilstrømmer i jordsmonnet, IE Overgangsmotstander og impedanser Bestemt av jordsmonn og jordingsanleggets form og utstrekning Hovedsakelig fokus på driftsfrekvente forhold (50 Hz) Teknologi for et bedre samfunn 5

6 Beskyttelsesjording (Kilde: SES, Canada) Teknologi for et bedre samfunn

7 Strømvei i jordsmonn og elektroder I (1) (2) Teknologi for et bedre samfunn 7

8 Potensial på jordoverflaten U T US U E Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Krav til berøringsspenninger FEF 2006, NEK 440:2011, Elsikkerhet nr. 80 Reell berøringsspenning Lavere enn tillatt UTp Sannsynlighetsfordeling Bar hånd til hånd Bar hånd til fot UTp = 80 V for tf > 10 s Teknologi for et bedre samfunn 9

10 Bruk av tilleggs- resistanser UTP, spenning over menneskekroppen, er gitt av kurve (1) Aktuelt for driftspersonell ved utsatte anlegg Teknologi for et bedre samfunn 10

11 50 Hz forhold (lavfrekvent) Kilde: SES, Canada Teknologi for et bedre samfunn 11

12 60 Hz Kilde: SES, Canada 12 Teknologi for et bedre samfunn

13 50 khz Kilde: SES, Canada 13 Teknologi for et bedre samfunn

14 1 MHz typisk for lynimpuls Kilde: SES, Canada 14 Teknologi for et bedre samfunn

15 Potensialstigning Proporsjonal med feilstrømmens størrelse, I (oppgave for nettselskap) Proporsjonal med jordsmonnets resistivitet, ρ (må måles/kartlegges) Avhengig av jordsmonnets lagdeling (ρ 1, ρ 2, ρ 3..) Frost, fuktighet Strømvei fra feilsted til kilde er viktig! Teknologi for et bedre samfunn 15

16 Reduksjonsfaktor Jordfeilstrøm fra faseline: IF (3 Io) Strøm ned i jordsmonnet: IE Reduksjonsfaktor: r= IE / IF (Andel av feilstrøm i jordsmonnet) Bruk av gjennomgående jordline er mest effektivt for å redusere IE IE = r IF ønsker lavest mulig verdi på r Teknologi for et bedre samfunn 16

17 Bruk av reduksjonsfaktor NEK 440:2011, del 2, tabell 1: Verdi av jordfeilstrøm IF og varigheten er avhengig av nøytralpunktsjordingen De viktigste strømkomponenter framgår av Figur 3, del 2 i normen Enkeltvis reduksjonsfaktor for en jordline eller kabelmantel Tillegg I, del 2 i normen Egenimpedanser for faselederne og jordlederen (avstander, resistanser i jordledere) Avhengig av tabellverdier eller egne beregninger Sammenlagring av flere reduksjonsfaktorer Tillegg L, del 2 i normen (Målinger for og på jordingssystemer) Beregninger basert på separate målinger til alle linje-/kabelavganger gitt i Avsnitt L.3 og figur L.1 Beregne enkeltvise reduksjonsfaktorer og sette dem sammen med de respektive linjers jordfeilstrøm IF (NB: Separat jording i enkeltmaster vil redusere red.faktoren ytterligere) Teknologi for et bedre samfunn 17

18 Nøytralpunktsjording Jording av nøytralpunkt i HS-nett (mange varianter) Fokus på nettfrekvens (50 Hz-anliggende) Stabilisere driftsfrekvente spenninger i forhold til jord (jordpotensial) Begrense feilstrømmer Begrense potensialstigning Begrense farlige berøringsspenninger Teknologi for et bedre samfunn 18

19 Nøytralpunktsjording Teknologi for et bedre samfunn 19

20 Referansepotensial Isolasjonsholdfasthet for elektrisk utstyr Lavspenningsanlegg Høyspenningsanlegg 50 Hz, koplingsoverspenninger og lynoverspenninger Metallkapsling som skal beskyttelsesjordes Skjerming mot elektromagnetisk støy Forutsetter at det flyter strøm til og i jordingsanlegget Jording av lynavledere Jording av overspenningsavledere Feil i høyspenningsanlegg (1- og 2-polte/doble jordfeil) Teknologi for et bedre samfunn 20

21 Ytterligere hensikter med jording BESKYTTELSESJORDING EKVIPOTENSIALISERING Unngå farlige berøringsspenninger Unngå farlige skrittspenninger : ivaretatt når krav til berøringsspenninger er oppfylt SIKKERHETSJORDING Arbeidsjording Endepunktsjording Faste og mobile jordingsanlegg FSE 2006-krav Teknologi for et bedre samfunn 21

22 Hensikter med jording EMC-JORDING (NEK 50522:2010, pkt. 7.2) SIGNALREFERANSE-JORDING (NEK 50522, tillegg F) Tavler og apparatskap Elektronikk og styresystem Telekommunikasjon Forlegning av kraft- og kommunikasjonskabel Skjerming (spenning, strøm) Teknologi for et bedre samfunn 22

23 EMC-JORDING Gjennomføring Armeringsjern/jordnett Metallplate SF 6 -anlegg Stikkord: Koaksiale jordforbindelser Teknologi for et bedre samfunn 23

24 Jording av avledere, måletransformatorer, SF6-anlegg Jording av f.eks. avledere, måletransformatorer, forbindelser mellom SF 6 -anlegg og jordnett a b Teknologi for et bedre samfunn 24

25 SIGNALREFERANSE-JORDING Signallinje Koplingsskap Kabelskjerm Sensormåler Jordskinne Jordleder R j U j Teknologi for et bedre samfunn 25

26 SIGNALREFERANSE-JORDING 1 4 F1 F2 F3 N F1 F2 F3 N 2 1 Spenningst ransformator 2 Strømtransformator 3 Målekabler 4 Koplingsskap 5 Relérom Teknologi for et bedre samfunn 26

27 Krav til globale jordingsanlegg I hht NEK 440:2011/NEK 50222:2010 (tillegg O) er: Definisjonen på et globalt jordingssystem er basert på at det i et område er ingen eller nesten ingen potensialforskjeller Ingen enkeltstående frittstående regel er foreskrevet eller gitt! Kravet til berøringsspenninger må være oppfylt! Dette gir en praktisk løsning basert på dimensjonering med hensyn til berøringsspenninger Teknologi for et bedre samfunn 27

28 Krav til globale jordingsanlegg Tillatte berøringsspenninger UTp ansees overholdt dersom en av følgende forutsetninger er oppfylt: Anlegget er en del av et globalt jordingssystem (tillegg O) Jordpotensialhevingen UE ved jordfeil skal ikke overstige 2 UTp Bestemmelse basert på REN blad 8009 REN blad Teknologi for et bedre samfunn 28

29 Typiske globale elektrodeanlegg Store kabelnett i tettbebygde strøk Blank jordleder i grøfter Tilknytning til vann/avløp/metall Mindre kabelnett kan komme inn under definisjonen Kartlegge jordresistivitet ("Wenner-metoden") Bestemme enpolt jordfeilstrøm evt. kortslutningsstrøm Beregninger Målinger ( Potensialfallmetoden ) Teknologi for et bedre samfunn 29

30 Globalt jordingsanlegg? Jordresistivitet representativ verdi Enpolt jordfeilstrøm Arealet dekket av elektrodeanlegget Tverrsnitt av jordleder i bakken Totallengde av jordledere i bakken Teknologi for et bedre samfunn 30

31 Felles eller adskilt jording Aktualisert i forbindelse med plassering av mastetransformatorer på bakkenivå innen utgangen av 2016 Forståelse hos nettselskapene er nødvendig for hvorfor "jordingsfellesskap" kan være en risikofaktor for abonnenter Oppbygging av fordelingssystemer (IT, TT, TN-systemer) Lynnedslag Direkte nedslag i HS-nett Overførte transiente spenninger via transformator eller via jordsmonnet Induserte overspenninger direkte i LS-nettet via lynnedslag i nærområdet til LS-luftlinjer Fordeler med adskilt jording Teknologi for et bedre samfunn 31

32 Krav til felles eller adskilt jording I hht FEF 2006 skal adskilt jording for HS- og LS-nett benyttes dersom forholdene ligger til rette for det. Preferansen til adskilt jord gjelder for transformatorkretser som kun har luftledninger, noe som er typisk for eldre anlegg i grisgrendte strøk (Elsikkerhet 80/(01/2012). Adskilt jording reduserer faren for overføring av farlige strømmer og spenninger fra HS- til LS-nett (doble jordfeil i HS-nettet eller induserte transiente overspenninger fra lynnedslag). Felles jording: I hht NEK 440:2011 foretrekkes sammenkopling av HS- og LS-jordingsanlegg dersom det er gjennomførbart. Må oppfylle krav gitt i FEF 2006, 4-11; gjelder begge jordingsmetodene Kravene gjelder driftsfrekvente (50 Hz) berøringsspenninger og spenninger som kan oppstå på utstyr. Teknologi for et bedre samfunn 32

33 Felles jording i IT-nett HS LS faseledere faseledere IT-nett n n-punkts avleder apparat sikkerhetsjord R j U kasse apparat sikkerhetsjord R j U kasse abonnent abonnent Teknologi for et bedre samfunn 33

34 Adskilt jording i IT-nett ekvivalent HS LS faseledere faseledere IT-nett n n-punkts avleder apparat sikkerhetsjord R j U kasse apparat sikkerhetsjord R j U kasse abonnent abonnent Holdfasthet over LS- og N-pkt gjennomføringer! Teknologi for et bedre samfunn 34

35 Isolasjonsholdfasthet på sluttbrukernivå Nøytralpunktsvern på fordelingstransformatorer er et svakt punkt IT-nett TT-nett er enda mer utsatt for overførte spenninger fra HS- til LS-siden Isolasjonsholdfasthet (U m er maksimal tillatt driftsfrekvent spenning) Korttids 50 Hz [kv] 1,2/50 µs [kv] LS- og n-punkt gjennomfør.: U m =1,2 kv 6 - LS- og n-punkt gjennomfør.: U m =3,6 kv eller 40 LS- og n-punkt gjennomfør.: U m =7,2 kv eller 60 Disneuter (gjennomslag) 0,7 1,5 Installasjonens inntak - 6 Ledningsopplegg og faste installasjoner - 4 Apparater og utstyr - 2,5 Spesielt beskyttet utstyr - 1,5 Teknologi for et bedre samfunn 35

36 Takk for oppmerksomheten! 36 Teknologi for et bedre samfunn

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 1 / Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 2 / Innholdsfortegnelse C.2 Jording og overspenningsbeskyttelse... 3 C.2.1

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ, SIKKERHET OG SÅRBARHET... 3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.1.1 For utstyr og produkter...3 2.1.2 For personer i bygg...3 2.2 Personsikkerhet...

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon

Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon NR 4100 VER 2.2 02 / 2015 Lavspenningsnett- Kundetilknytningboliginstallasjon - Utførelse Beskrivelse: RENbladet er et hovedblad for all montasje i grensesnitt mellom netteier og kunder for enebolig og

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave

Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave Teknisk håndbok Kraftkabel 4. utgave Innholdsfortegnelse Del 1. Materialegenskaper, betegnelser og elektriske begrep Innledning 4 Kabeltyper 4 Kabelkonstruksjon og -produksjon 5 Egenskaper hos ledermaterialer

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer