Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013"

Transkript

1 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg

2 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som leder av seksjon Lys og trafikkteknikk.» Seksjon Lys og trafikkteknikk er i dag en av de største aktørene i Norge, innen sitt fagfelt.» Har drift og vedlikehold av i overkant av lampepunkt.» Bygger nyanlegg innen utendørsbelysning og signallys anlegg» Vi tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektering, prosjektledelse, rehabilitering, nybygging, drift og vedlikehold 2

3 Lover, forskrifter og normer man forholder seg til som eier av veilysanlegg» Forskrifter om elektriske anlegg:» Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).» Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).» Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL).» Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning (FSL).» Forskrift om systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).» Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning (FKE).» FOR nr Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).» FOR nr Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden for kraftomsetning og fakturering av nettleie.» FOR nr Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntekstramme for nettvirksomheten og tariffer.» NVE Publikasjon nr. 21, Veileder i utforming av konsesjonssøknader.» Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven).» Statens vegvesens håndbøker:» Håndbok 018, Vegbygging, vedlegg 11.» Håndbok 021, Tunneler.» Håndbok 025, 026 Prosesskoder.» Håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr Funksjons-og materialkrav, del 5 Oppsettingsutstyr.» Håndbok 017, Veg og gateutforming.» Håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold.» Håndbok 140, Konsekvensanalyser, Del I Prinsipper og metodegrunnlag» Håndbok 231, Rekkverk.» Håndbok 237, Veg-og gatelys.» Håndbok 264, Teknisk planlegging av veg og gatelys.» NA-Rundskriv27/01, Krav til bruk av ettergivende master.» Standarder:» NS-EN Vegbelysning Del 2: Ytelseskrav.» NS-EN Vegbelysning Del 3: Beregning av ytelse.» NS-EN Vegbelysning Del 4: Metoder for måling av belysningens ytelse.» NS-EN Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr Krav og prøvingsmetoder.» NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner» NEK 401 Dokumentasjon i henhold til FEL og NEK 400 KAR-analyse.» NEK EN serien: Lavspennings koblings-og kontrollanlegg.» NEK EN Lysarmaturer Del 1: Generelle krav og prøver.» NEK EN Lysarmaturer Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for veg-og gatebelysning.» 3 NEK EN Vekselstrøms elektronisk forkoblingsutstyr for lysrør. Ytelseskrav» NEK EN Utladningslamper (unntatt lysrør) Sikkerhetsspesifikasjoner.

4 Lokale krav 4

5 Hvilke krav stilles og hvorfor!! 5

6 6 Krav i Statens vegvesen Håndbok 017 og 264 er retningsgivende

7 Nr Oversikt REN blad Tittel 4500 Utendørsbelysning - Prosjektering 4501 Utendørsbelysning - Montasje 4505 Utendørsbelysning - Avklaring mot offentlige og private 4506 Utendørsbelysning - Dimensjonering av ledning og valg av overstrømsvern 4507 Utendørsbelysning - Forprosjektering/planlegging 4508 Utendørsbelysning - Risikovurdering - Prosjektering - Sjekkliste 4509 Utendørsbelysning - Risikovurdering - Prosjektering - Veiledning 4510 Utendørsbelysning - Prosjektering av belysning 4511 Utendørsbelysning - Krav til stolper i sikkerhetssonen - Rundskriv fra statens vegvesen 4513 Utendørsbelysning - Prosjektering Beskyttelse mot elektrisk sjokk 4520 Utendørsbelysning - Program REN Mast Veilys 4521 Utendørsbelysning - Veiledning til program REN Mast Veilys 4530 Utendørsbelysning - Veilys - Materiell 4540 Utendørsbelysning - Sluttkontroll - Sjekkliste 4541 Utendørsbelysning - Sluttkontroll - Veiledning 7

8 8 Eier struktur, ansvar og drift

9 Roller» Rolleavklaring:» Veieier - Eier av veien, med ansvar for sikkerhet og tilstand. Er den som setter krav og følger opp at dette blir ivaretatt. Oppgaver kan delegeres men ikke ansvar. Kan være stat, kommune, eller private.» Anleggseier: Som eier er du ansvarlig for at arbeid utført på det elektriske anlegget utføres av kvalifisert personell. Eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som ikke selv besitter nødvendig kompetanse, plikter å påse at den som skal forestå planlegging, utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon, er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres.» Drift og vedlikeholds ansvarlig: Den som er utpekt og godkjent av Anleggseier til og drifte og vedlikeholde et anlegg. 9

10 Anleggs typer» Umålte anlegg. I hovedsak anlegg bygget av nettselskapene. Anleggene er forsynt fra nettnivå 4. Skal betjenes av personell som har nødvendige kvalifikasjoner og som er godkjent av netteier.» Målte anlegg. Anlegg forsynt fra nettnivå 5. Anleggene har egne fordelingsskap med måler og vern.» Tennsystem. Skal bidra til å optimalisere driften og styre anleggene på en måte som ivaretar sikkerhet og effektforbruk. Veieier må som ansvarlig for sikkerheten, ta beslutning om hvilke type styring som er best egnet. Det er her viktig med en helhetlig vurdering. 10

11 Eier av veilysanleggene» Statens vegvesen. Stamveinettet» Fylkeskommunene. Fylkesveier» Kommuner. Kommunale veier» Boliglag, bedrifter, private. Private veier» Nettselskapene. Stamveier, fylkesveier, kommunale veier og private. Bygget på nettnivå 4 og leid til veieier.» 11

12 Planlegging og drift» Veilysanlegg skal prosjekteres, utføres og vedlikeholdes ihht. FEF.» Små anlegg tilknyttet andre installasjoner kan ha FEL som grunnlag.» FEF forutsetter at det brukes normer ved prosjektering.» Normer velges med grunnlag i risikovurdering.» Ved fellesføring med andre ledninger skal det være avtale om driftsmessig vedlikehold.» Anleggene skal ha dokumenterte vedlikeholdsrutiner. 12

13 » Lovgrunnlag» Alle forskrifter om prosjektering, bygging drift og vedlikehold av elektriske anlegg som DSB forvalter har hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) av » Sentrale bestemmelser i loven er: Elektriske anlegg skal utføres drives og vedlikeholdes at slik at ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier ( 2).» Kongen1 utferdiger tekniske forskrifter for utførelse, vedlikehold og drift ( 2).» Kongen1 kan gi nærmere regler om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes( 12) 1Delegert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» Fra 2006 reguleres veilysanlegg og lysløyper av FEF jfr.veiledning til 5-1 og 7-1.» Utendørsbelysningsnett som er forsynt fra hovedtavlen/tavlen/boks etter første fordeling i en bygningsinstallasjonen skal bygges etter forskriften FEL.» Internkontrollforskriften» Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 13

14 TILFØRSEL TIL NYE LYSANLEGG» FOR Å KUNNE UTNYTTE KAPASITETEN TIL VEGLYSKABELEN PÅ EN MER OPTIMAL MÅTE. SAMT FOR Å UNNGÅ PROBLEMSTILLINGEN MED EKSTERNE JORDFEIL PÅ IT-ANLEGG, ER DET BESTEMT AT VED OPPFØRING AV NYE VEGLYSANLEGG SKAL DETTE BYGGES SOM 400 VOLT TN-S FORHOLDET GJELDER OGSÅ VED STØRRE OMBYGNING OG/ELLER UTVIDELSER PÅ EKSISTERENDE VEGLYSANLEGG ER 400 VOLT IKKE TILGJENGELIG, SKAL DET SETTES OPP 230/400 SKILLETRAFO.

15 MINDRE UTVIDELSER AV EKSISTERENDE VEGLYSANLEGG» Ved mindre utvidelser av eksisterende veglysanlegg, benyttes de forskrifter anlegget ble bygget etter.» For anlegg bygget som 400 Volt TN-C er det besluttet at man kan utvide dette med Inntil 3 nye punkter som TN-C. C angir at PEN-lederen er en kombinert leder (Combined). S angir at PENleren er delt (Separated)» For utvidelser utover dette, må det etableres TN-S system fra mast 4 og videre.» Det er ved mindre utvidelser av TN-C anlegg ikke krav om å bygge om til TN-S tilbake til 1. fordeling.» Men det er krav om at sikkerheten i det eksisterende anlegg ikke forringes

16 Hvitt lys er bedre enn gult lys i byområder 16

17 Intensivbelysning 17

18 Trygghet Trivsel Kriminalitet 18

19 » Utfordringer som eier.» Rett kompetanse til å foreta riktige valg» Måling av energi» Ofte nedslitte anlegg og infrastruktur» Kostnadskontroll» Register og kartdokumentasjon» Styre prioritering for utbygging og drift» Kommunale retningslinjer og bruk av veinormaler og retningslinjer ved overtakelse av nye veier. Slutt kontroll, kontroll av leveranse 19

20 Formålet med veg- og gatebelysning Trafikksikkerhet Framkommelighet Trygghet Gode opplevelser Mindre kriminalitet? Takk for oppmerksomheten 20

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Veibelysningsnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av veibelysning langs andre veier åpen for allmenn ferdsel i kommunen.

Veibelysningsnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av veibelysning langs andre veier åpen for allmenn ferdsel i kommunen. Oktober 2013 Veibelysningsnorm Side 2 av 22 Forord Asker kommunes veibelysningsnorm er en lokal norm som skal være et supplement til lover og forskrifter som regulerer det elektriske anlegget et veilysanlegg

Detaljer

Veileder i veibelysing

Veileder i veibelysing Veileder i veibelysing 2008 for byer og tettsteder Veileder i veibelysning Innledning Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008. Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014

Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014 Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014 INNHOLD Innledning... 3 1 Politisk dokument... 5 1.1 Kort situasjonsbeskrivelse... 5 1.1.1 Generelt... 5 1.1.2 Historikk:... 5 1.1.3 Tilstand...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GATELYS I BODØ KOMMUNE Forord Formål Gatelys som settes opp i kommunale gater, veier og andre offentlige rom har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke trivselen i området. Kommunen ønsker at kommunal gatebelysning i byen

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING

Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING Håndbok 264 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. oktober 2014 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. oktober 2014 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 22. oktober 2014 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer