Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for brann- og elsikkerhet"

Transkript

1 Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG

2 FORORD Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (registreringsforskriften) er fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 22. november 2002 med hjemmel i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 12 og delegasjonsvedtak 30. oktober Forskriften trer i kraft 1. januar Forskriften avløser forskrift om autorisasjon av elektroinstallatører og elektromontører som står i elektroinstallatørers stilling, fastsatt ved kgl. res. 19. september Forskriften pålegger virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse, reparasjon eller vedlikehold av elektrisk anlegg, å være registrert. Registreringsplikten gjelder også for virksomheter som yter tjenester til andre virksomheter innenfor samme konsern. Registreringsplikten gjelder dog ikke enheter som er kvalifisert for og påtar seg arbeide kun på virksomhetens egne anlegg. Informasjonen som Direktoratet for brann- og elsikkerhet mottar vil inngå i en database og vil gi etaten en total oversikt over relevante virksomheter som opererer på det norske markedet. Dette heftet har to hovedelementer, en del er forskriftstekst og en del er veiledning til forskriften. Forskriftsteksten er juridisk bindende. Det vil si at den fastsetter plikter og rettigheter for forskriftens pliktsubjekter virksomhetene. Veiledningen til forskriften er ikke juridisk bindende, men er ment som en konkretisering og utdyping av intensjonene bak bestemmelsene. Veiledningen inneholder direktoratets forståelse av problemstillinger knyttet til de ulike bestemmelsene, samt informasjon om regler som har sammenheng med denne forskriften. Registreringsforskriften regulerer kun plikten til registrering av ovennevnte virksomheter og griper ikke inn i øvrige forskrifter fastsatt av etaten. Det presiseres spesielt at krav til kvalifikasjoner for hvem som kan utøve aktiviteter knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er regulert i forskrift 14. desember 1993 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) gjelder også for ovennevnte virksomheter. Sikkerhetsregelverk knyttet til elektriske anleggs utforming, og krav til arbeidsforholdene og metodene ved arbeid med elektriske anlegg, er gitt i egne forskrifter. Direktoratet for brann- og elsikkerhet 22. november

3 VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG Til 2, Virkeområde Forskriften omfatter såvel enkeltmannsforetak som større virksomheter, uten hensyn til virksomhetens juridiske form. Forskriften omfatter virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse eller vedlikehold herunder reparasjon av alle typer elektriske anlegg, uavhengig av om anlegget er tilknyttet et energiverk eller om anlegget f.eks. har egen strømforsyning. Forskriften omfatter også virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse eller vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser), automatiseringsanlegg, høyspenningsanlegg og maritime elektriske anlegg. Forskriften omfatter dessuten installasjonsvirksomhet i ferdighus, brakker o.l. herunder installasjonsarbeider som utføres i forbindelse med prefabrikkering. Forskriften omfatter ikke produksjon av elektrisk utstyr herunder prefabrikkerte enheter som skal inkorporeres som en del av et elektrisk anlegg. Prosjektering er et omfattende begrep som kan dekke alt fra detaljplanlegging, utarbeidelse av beskrivelse og tegninger til anlegg i større bygg og til enklere planlegging av elektriske anlegg. Elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer omfatter blant annet alarmanlegg, adgangskontroll og telefonianlegg. Nevnte eksempler reguleres helt eller delvis av andre myndigheter. Nest siste punkt i listen over unntak refererer seg til for eksempel elbiler. I tillegg til fremdriftsmaskineriet er også elektriske anlegg som har sammenheng med føring av kjøretøyet, for eksempel kjørelys, unntatt. Tog og trikk anses ikke som "kjøretøy" etter forskriftens bestemmelse, se også lov 18. juni nr , vegtrafikkloven 2 annet ledd. Fremdriftsmaskineri i tog og trikk er omfattet av forskriften, og installasjonsvirksomhet på dette utløser derfor registreringsplikt. Forskriften omfatter kun installasjonsvirksomhet som retter seg mot tredjepersons elektriske anlegg og gjelder således ikke installasjonsvirksomhet på egne elektriske anlegg. Unntak om installasjonsvirksomhet på egne anlegg gjelder for: 1. Elektrofagarbeidere med særskilt samtykke til å prosjektere, forestå og vedlikeholder elektriske anlegg i egen bolig eller fritidsbolig i hht 11 i forskrift 14. desember 1993 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. 2. Elektroinstallatør som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg på arbeidsgivers egne anlegg. Slike aktiviteter vil omfattes av virksomhetens egen internkontroll. Det presiseres at dersom det elektriske anlegget er tiltenkt tredjeperson, så gjelder registreringsplikten. 3

4 Med egne anlegg menes anlegg som er en del av arbeidsgivers eiendom og som inngår som en naturlig del av virksomheten. Virksomheter som er registreringspliktige etter denne forskriften omfattes ikke av godkjenningsordningen til plan- og bygningslovens område når det gjelder aktivitet som faller innenfor denne forskrifts virkeområde. De tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven gjelder ikke for elektriske anlegg, herunder kraftledninger og fjernvarmeanlegg, når de er konsesjonsbehandlet etter bestemmelser i eller i medhold av lov 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven). Hvis virksomheten i tillegg utøver aktivitet innenfor plan- og bygningsloven, omfattes den også av godkjenningsordningen til plan- og bygningsloven. Bestemmelser om kvalifikasjoner for hvem som kan utøve aktiviteter knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er gitt i forskrift 14. desember 1993 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Til 3, Hvem forskriften retter seg mot Bestemmelsen er bygget på ansvarsbestemmelsen i forskrift 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Det beror på selskapsrettslige bestemmelser hvilke fysiske personer som i egenskap av ledelse har ansvaret for at virksomhetens plikter oppfylles. Hvem som har ansvaret kan således variere avhengig av måten virksomheten er organisert på. Til 4, Registreringsplikt Forestå innebærer overordnet faglig ledelse med virksomheten. Den faglige ledelse skal utøves aktivt og ha et reelt innhold. Dette innbærer blant annet at vedkommende må: - påse at virksomheten innehar nødvendig kompetanse for å påta seg de oppdragene som er relevante, - sørge for nødvendig kompetanseheving, herunder gjennomgang av sikkerhetsforskriftene, - sørge for at kvalifisert personell blir benyttet til de enkelte arbeidsoppdrag, - sørge for at de som utfører har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende, - stå ansvarlig for valg av løsning og utførelse og påse at dette oppfyller sikkerhetskravene i forskrift og norm, - påse at det utføres sluttkontroll av arbeidet og at denne er tilfredstillende, - stå ansvarlig for at det utarbeides nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget og at denne overleveres anleggseier, - kontrollere og evaluere HMS-aktiviteter innfor eget ansvarsområde og på bakgrunn av dette foreta nødvendige justeringer. Det vises til bestemmelsene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. "Faglig virkeområde" er de(t) område(r) virksomheten til daglig utøver aktivitet innen. Aktuelle faglige virkeområder vil være: - lavspenning bygningsinstallasjoner - lavspenning industriinstallasjoner - elektriske anlegg i sykehus 4

5 - elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) - elektriske anlegg i EX-områder - høyspenningsanlegg i bygninger - lavspenning forsyningsanlegg - høyspenning forsyningsanlegg - lavspenning ledningsanlegg - høyspenning ledningsanlegg - elektriske anlegg knyttet til jernbane og sporveisdrift - maritime elektriske anlegg Det forutsettes at virksomheten er kvalifisert til å prosjektere, utføre og vedlikeholde installasjoner på de faglige virkeområdene de oppgir i registeret. De oppgitte opplysninger vil bli underlagt tilsyn. Bestemmelsen innebærer at det ikke er adgang til å drive virksomhet som omfattes av denne forskriften uten å være registrert hos tilsynsmyndigheten. Bestemmelsen innebærer videre at enhver virksomhet, herunder utenlandske elektroinstallatører, som foretar installasjonsarbeider for tredjeperson i Norge vil være registreringspliktig. Avdelinger, filialer eller lignende skal registreres som selvstendige virksomheter dersom disse selvstendig påtar seg oppdrag. Med begrepet selvstendig påtar seg oppdrag menes at den reelle foreståelsen av oppdraget ligger i vedkommende avdeling eller filial. Slike virksomheter skal i henhold til gjeldene kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk ha ansatt en person som er kvalifisert til å ha overordnet faglig ledelse. Registreringsplikten utløses etter bestemmelsen uansett ved registrering av ny virksomhet med tilhørende nytt foretaksnummer i Foretaksregisteret. Endring av firmanavn alene utløser ingen ny registreringsplikt, men vil utløse plikt til å sende inn melding om endring av allerede registrerte opplysninger, jf. 4 fjerde ledd. Opplysninger om virksomheten - dokumentasjonskrav Opplysningene skal gis registreringsskjema som er utarbeidet av direktoratet. Skjemaet legges ut på direktoratets hjemmeside, og kan fylles ut og sendes inn elektronisk for registrering. Ved mangelfulle opplysninger vil skjemaet bli returnert, med anmodning om ytterligere opplysninger før registrering blir foretatt. På grunnlag av de innsendte opplysninger vil det bli utstedt en bekreftelse på at virksomheten er registrert. Virksomheten bør vedlegge kopi av denne bekreftelsen ved melding av anlegg, iht. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 14 ved første gangs arbeid innenfor et nettselskaps forsyningsområde. Til 6, Klageadgang Klage på vedtaket skal sendes til det organ som har truffet vedtaket. Dette for at det organ som har truffet vedtaket skal få en anledning til å gå igjennom saken på nytt, i lys av de opplysninger klager har kommet med i sin klage. På bakgrunn av denne gjennomgangen vil organet som har truffet vedtaket foreta en vurdering av om vedtaket skal opprettholdes eller ikke. Dersom det organ som har truffet vedtaket 5

6 velger å opprettholde vedtaket, sender det klagen videre til det overordnede organ, som fatter den endelige avgjørelsen i saken. Klagefristen er tre uker fra man mottar vedtaket som skal påklages. Se for øvrig bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6. Til 7, Dispensasjon Direktoratet for brann- og elsikkerhet vil være svært restriktive med å gi dispensasjon fra den generelle registreringsplikten. Dispensasjonsbestemmelsen er kun en snever unntaksregel som er ment for utilsiktede enkelttilfeller. 6

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer