FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)"

Transkript

1 FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1

2 Generelt Fek (FOR nr 739) - fastsatt 19. juni ikrafttreden 1. juli 2013 Kravene finnes i forskriftsteksten tidl. krav i veiledning er løftet opp i forskriftteksten Begrepsbruk utg. i den alminnelige forståelse av begrepene, - innebærer at bransjebegrepene utgår, eks: den som forestår erstattes av den som har det faglige ansvaret 2

3 fra det generelle til det spesielle, eks: - elektriske anlegg gjelder alle typer anlegg (generelle) - lavspenningsanlegg (spesielle) - arbeide (generelle) - drift og vedlikehold (spesielle) Pliktsubjekter - ingen generell bestemmelse om pliktsubjekt - fremgår av den enkelte bestemmelse; - foretaket - enhver som skal gjøre arbeid knyttet til anlegg/utstyr 3

4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 4

5 1 Formål Ivareta elsikkerheten oppstille krav rettet mot foretak og (fysiske) personer, som utfører eller tilbyr å utføre (f. eks. ved å annonsere sine tjenester) arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr Tilbyr å utføre - ny 5

6 2 Virkeområde Arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Arbeidsbegrepet omfatter f. eks Planlegging Prosjektering Bygging Drift Vedlikehold Feilsøking Reparasjon Kontroll 6

7 Unntak fra forskriften Annet ledd; arbeid som sådan og som faller inn under bokstav a) til i) Tredje ledd; særskilte kategorier arbeid nevnt i a) til c) De fleste unntakene regulert i annet regelverk 7

8 Kapittel 2 Krav til foretaket 8

9 3 Registreringsplikt Utg. pkt. alle foretak/underenheter som arbeider knyttet til el. anlegg og utstyr, bl.a. - prosjektering av elektriske anlegg - utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg - kontroll av elektriske anlegg (kommersiell) - reparasjon av elektrisk utstyr - drift og vedlikehold av egne elektriske lavspenningsanlegg Plikten gjelder også underenhetene som utfører slikt arbeid Registeret åpner for registrering av Sakkyndige 9

10 Registreringsplikten - unntak - foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, og - foretak som kun er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn Registreringen krav til opplysninger, bl.a. - foretaket/underenhetens navn, adresse og org. nummer - virkeområde/faglig virkeområde - faglig ansvarlig; navn, f.dato, ref. til dokumenterte kvalifikasjoner Registreringsordning - ikke en godkjenningsordning 10

11 4 Plikt til å rette feil og mangler Plikten følger av at foretaket er gitt adgang til et regulert marked Plikten begrunnet i hensynet til eier/bruker av anlegget i og med at de påpekte avvik utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier - gjelder ethvert foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre - betinget av et offentlig tilsyn hvor det er truffet vedtak med pålegg om å rette feil og mangler 11

12 - generell og ikke begrenset til å rette feil på elektriske anlegg som foretaket selv har arbeidet på tidligere - vedtaket skal være endelig Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid 12

13 5 Krav om bruk av kvalifisert personell Utg. pkt hvilke kvalifikasjoner må til for å utføre aktuell oppgave - benytte kvalifisert personell, dvs. som oppfyller kravene i 6-10 herunder kunnskap om nasjonalt regelverk, normer og byggeskikk - gjelder uavhengig av tilknytning til foretaket - ansatt/innleid Personellet - som hovedregel være fast ansatt i foretaket som er ansvarlig for arbeidet 13

14 Unntak fra fast ansettelse - midlertidig ansatte, bl. a. vikariater, arb.miljøloven (aml) innleie fra bemanningsbyråer, aml innleie fra foretak som driver innen samme fagområde, aml Personer, herunder norske borgere, med fagutdannelse fra utlandet må ha nødvendig godkjenning for å videreføre yrket i Norge 14

15 5 særlig om den som har det faglige ansvaret Den som har det faglige ansvaret skal være fast ansatt - innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke Reell utøvelse av arbeidet utøver arbeidet og er tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid; arbeidet kan i prinsipp deles mellom flere personer Bare være faglig ansvarlig for én underenhet under foretaket Kan ikke samtidig inneha annen stilling i annet foretak med helt eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak 15

16 Fravær faktisk fravær av person som oppfyller kravene i 7, uavhengig av årsak herunder ferie unntak fra plikten til å utøve arbeidet og være tilgjengelig i foretaket normale arbeidstid Eks: A er ansatt som faglig ansvarlig, sykmeldes 6 mnd. Person B, som oppfyller kravene i 7, settes inn i As stilling. Intet fravær av person som oppfyller kvalifikasjonskravene Fravær utover 30 virkedager må søke om dispensasjon Dispensasjon vil kunne gis for en periode opp til seks måneder 16

17 Kapittel 3 Krav til kvalifikasjoner 17

18 Krav til kvalifikasjoner Ikke lenger krav om samtykke, som f. eks. ved tidligere fke - 11 annet ledd, begrenset virkefelt - 12, sakkyndig driftsleder Unntak reparasjon av el. med. utstyr Tidligere samtykker har fortsatt gyldighet med de begrensninger som fremkommer av samtykket 18

19 6 - den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg I utg. pkt. videreføring av krav i tidl. fke 13 - relevant fagbrev - relevansen vurderes i forhold til aktuelle arbeidsoppgaver Annet til femte ledd oppgaver som kan utføres uten krav til relevant fagbrev 19

20 Tredje ledd - oppfyller kravene i 7, har ikke fagbrev; - 1. pkt utdanning og praksis relatert til bygging og/eller drift og vedlikehold av elektriske anlegg innen samme virkeområde - 2. pkt utdanning og praksis må ha relevans for lavspenning bygningsinstallasjoner 20

21 fjerde ledd ufaglærte, herunder lærlinger, kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd femte ledd ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte Merk ikke lenger begrensning knyttet til egne anlegg fjernet 21

22 7 - den som har det faglige ansvaret for arbeidet knyttet til elektriske anlegg Første ledd - generell, - utdanningen og praksisens relevans vurderes i forhold til oppgavene/anleggs type annet ledd tilleggskrav i forhold til første ledd tredje og fjerde ledd mindre strenge krav 22

23 7 første ledd Utfyllende for de som arbeider opp mot - planlegging, - prosjektering - bygging, drift og vedlikehold av foretakets egne elektriske anlegg, f. eks. sakkyndig driftsleder 23

24 7 annet ledd andres elektriske anlegg (3.partsanlegg) Første ledd + tillegg av egen prøve administrert av DSB Prøven vil være felles for alle faglige virkeområder Dokumenterte kvalifikasjoner avgjørende for hvilke faglige virkeområder vedkommende vil kunne være faglig ansvarlig innenfor, jf første ledd- relevant utdanning og praksis 24

25 Bestått installatørprøve i hht til tidligere fke 11 første ledd og prøve for installatør industri, sidestilles med prøven for faglig ansvarlig i henhold til fek 7 annet ledd med hensyn på adgangen til å utvide med nye faglige virkeområder Har godkjenning i hht. tidligere regelverk kan fortsette som faglig ansvarlig innenfor virkeområdet som følger av godkjenningen Disse kan imidlertid ikke utvide med nye faglige virkeområder uten å ha bestått prøven for faglig ansvarlig 25

26 7 tredje ledd arbeidsgiver anlegg Lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg - første ledd, eller - relevant fagbrev og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter Viderefører bedriftselektrikerordning, ikke krav om samtykke Arbeidsgiver vurderer selv om de ønsker slik ordning Etablering av ordningen utløser registreringsplikt, 3 26

27 7 fjerde ledd egen bolig - første ledd, eller - ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg 27

28 8 - reparasjon av elektrisk utstyr Ingen endringer Elektromedisinsk utstyr dekkes i sin helhet av tredje ledd Samtykke fra DSB for reparasjon av elektromedisinsk utstyr videreføres 28

29 9 - kontroll av andres elektriske anlegg Ny bestemmelse Gjelder kun for kontroll av uavhengig tredjepart Omfatter ikke sluttkontroll av arbeid som et foretak har gjort, kontroll som ledd i et foretaks systematiske HMS-arbeid og kvalitetsforbedringsarbeid, eller offentlig kontroll som nevnt i 10 Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse ved visuell kontroll 29

30 10 offentlig tilsyn Omfatter også sakkyndige Første ledd oppfylle 7 første ledd + tilleggskunnskap Annet ledd - faglige ansvaret elektriske anlegg skal i tillegg ha bestått bestått egen prøve administrert av DSB. Prøven vil ha et annet innhold enn den generelle prøven for faglig ansvarlig Den som skal ha det faglige ansvaret kun for offentlig tilsyn med elektrisk utstyr trenger ikke å ha bestått prøven 30

31 Kapittel 4 8 Personer omfattet av EØS-avtalen 31

32 Utg. pkt. EØS - fri flyt av varer og tjenester Kap 4 6 og 8 gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet - skal i utg.pkt. ha tilsvarende kvalifikasjoner som nevnt i 6 10, alternativt nivået under hvis etablering Kap 4 om midlertidig tjenesteytelse, f. eks konkret oppdrag i Norge - inngi melding til DSB som bl.a. skal inneholde opplysninger om kvalifikasjonene - DSB ingen plikt til å kontrollere kvalifikasjonene kun en rett dersom manglende kvalifikasjoner kan medføre alvorlig skade på kundens helse eller sikkerhet 32

33 Kap 5 om etablering Etablering f. eks. jobbe ut fra Norge/ansatt i foretak i Norge - må ha godkjenning fra DSB - godkjenning må foreligge før de begynner å arbeide her - frist for DSBs saksbehandling 4 mnd - manglende overholdelse av fristen likestilles med avslag med dertil klagerett 33

34 Kap 7 personer som ikke omfattes av EØS-avtalen - må ha godkjenning - skiller ikke mellom midlertidig tjenesteytelse og etablering Kap 8 språkkrav - hva er nødvendig av språkkunnskaper for å gjøre en sikker jobb - kommunisere med kollegaer, - kommunisere med kunder - kommunisere med tilsynsmyndigheten 34

35 Kapittel 9 Bestemmelser om tilsyn, reaksjoner, straff og ikrafttredelse 35

36 23 Tilsyn og administrative reaksjoner DSB og DLE fører tilsyn med etterlevelse av forskriften Overtredelse av krav i forskriften - treffe enkeltvedtak med pålegg Rettinger (DSB og DLE) Overtredelsesgebyr - forsettelig eller uaktsomt overtredelse av 3 til 5 første ledd (DSB) Slettes fra Elvirksomhetsregisteret; - vilkårene i 3 ikke lenger er til stede - grove/gjentatte overtredelser av 3 til 5 36

37 24 Straff Forsettelig eller uaktsom overtredelse av 5 første ledd første punktum - fordrer anmeldelse til politiet - viktig å nevne hvilke konsekvenser overtredelsen kan ha for elsikkerheten 37

38 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse Personer omfattet av 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016 Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift de som var i lovlig virke ved ikrafttreden av ny forskrift, vil kunne fortsette i samme virke 38

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet.

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet. FORORD Sommernummeret av Elsikkerhet inneholder, som vanlig, statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i løpet av foregående

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Besl. O. nr. 126. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126. Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009)

Besl. O. nr. 126. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126. Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009) Besl. O. nr. 126 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126 Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN Høringsnotat FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN 1 Innledning Lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) vil tre i kraft 28. desember 2009. Loven

Detaljer