DLE - konferansen 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DLE - konferansen 2007"

Transkript

1 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Agenda Grunnlag for revisjon av fke De viktigste endringer som følge av forslag til revidert fke Status for revisjon av fke

3

4 Revisjon av fke DSB ser behov for endring som følge av at: Elektorbransjen har vært gjenstand for omorganisering Fagutdanningen har vært gjenstand for flere omlegginger Elverkene har gjennomgått betydelig omorganisering Forskriften er vanskelig å lese og forstå Mange søknader om dispensasjon

5 Revisjon av fke Mål: Minst opprettholde dagens kvalifikasjonskrav Skal bli lettere og lese og forstå Forbedre plassering av ansvar og presisering av dette Tilpasses IK-prinsippet Rammeforskrift

6 Generelt Organisatoriske endringer innenfor elektrobransjen har medført at dagens forskrift ikke fullt ut er tilpasset dagens utfordringer Omlegginger innenfor fagutdanningen, ny fagskolelov og endringer innenfor høyere teknisk utdanning har skapt nye utfordringer i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle høy elsikkerhetskompetanse innenfor bransjen

7 Grunnlag for revisjon Enkelte krav i gjeldende forskrift har vist seg å være uklare og derigjennom åpnet for ulike tolkninger og vurderinger med det resultat at enkelte tolker seg vekk fra det ansvar og de oppgaver som forskriften i utgangspunktet pålegger dem Veiledningen inneholder skal -formuleringer som indikerer at dette i utgangspunktet er krav som tilsier at det skulle vært plassert i forskriftsteksten Implementering av direktiv 2005/36/EF

8 Inndeling i revidert forskrift Kapittel I - Innledende bestemmelser Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Kapittel III - Godkjenning av utdanning og yrkeserfaring fra annet EØS-land Kapittel IV - Godkjenning av utdanning og yrkeserfaring fra stat utenfor EØS-området Kapittel V - Avsluttende bestemmelser

9 Kapittel I Innledende bestemmelser Sammenstilling og idriftsettelse av elektriske anlegg i nye maskiner som tas i bruk første gang unntas (tilkobling til den faste installasjonen er ikke unntatt) Presisering av krav til virksomheter med faglig ansvarlig Vektlegger ansvaret til den som er faglig ansvarlig Elektrofagarbeidere skal ha et regulert forhold til den virksomheten som forestår arbeidet

10 Kapittel I Innledende bestemmelser Krav til kommunikasjon for å sikre at sikkerhetskrav blir etterlevd Krav til dokumentasjon av vedlikehold og oppdatering av kompetanse er tatt inn i forskriften Tilsynsmyndigheten kan gi nærmere retningslinjer om hvordan kvalifikasjoner og kompetanse skal vedlikeholdes

11 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Prosjektering av elektriske anlegg Krav til den som skal være faglig ansvarlig for prosjektering Den som er faglig ansvarlig skal egenhendig underskrive erklæring om samsvar Konkrete kvalifikasjonskrav lagt ut i vedlegg

12 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Faglig ansvarlig for utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg Elektroinstallatør lavspenning Elektroinstallatør forsyning Elektroinstallatør industri Elektroinstallatør automatiserte anlegg (automatiseringsleder) Elektroinstallatør heis Krav om tilleggskompetanse: Maritime installasjoner Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg i medisinske områder på sykehus Automatiseringsanlegg

13 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Faglig ansvarlig for utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg Krav om bestått prøve (når slik er etablert) Den som skal være faglig ansvarlig for utførelse og vedlikehold må avlegge ny prøve dersom det ikke kan dokumenteres at vedkommende reelt har h forestått minst ett år sammenhengende i løpet av de siste 10 år eller kan dokumentere annen relevant praksis Den som forestår skal egenhendig underskrive erklæring om samsvar Konkrete kvalifikasjonskrav for elektroinstallatører i forskriftsteksten steksten Sentral tilsynsmyndighet kan i spesielle tilfeller og i samråd med m DLE gi en erfaren elektrofagarbeider begrenset adgang til å forestå reparasjon av elektriske anlegg

14 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Faglig ansvarlig for utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg på arbeidsgivers elektriske anlegg En sakkyndig driftsleders adgang til å forestå utførelse av virksomhetens egne elektriske høgspenningsanlegg er regulert Adgangen er begrenset til anlegg som omfatter virksomhetens primæroppgaver Krav om at avvik gjort under prosjekteringen tas opp med oppdragsgiver og eventuelt tilsynsmyndigheten En elektrofagarbeiders adgang til å forestå utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig begrenses til de som selvstendig arbeider med utførelse og vedlikehold av slike anlegg

15 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Drift og vedlikehold av elektriske anlegg Regulerer krav til sakkyndig driftsleder og sakkyndig driftsansvarlig arlig Det stilles ingen krav til virksomhetens art for å kunne ansette en sakkyndig driftsansvarlig som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av virksomhetens lavspenningsanlegg tilsvarende dagens bedriftselektrikerordning Sakkyndig driftsansvarlig skal ha skriftlig instruks (som i dag) Konkrete kvalifikasjonskrav beskrevet i denne forskrift Regulerer bruk av instruert person til definerte driftsoppgaver

16 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Krav til den som selvstendig utfører Krav om relevant fagbrev og tilleggskompetanse Skal stå under faglig ledelse av faglig ansvarlig En faglig ansvarlig som forestår utførelse, drift og vedlikehold kan også arbeide selvstendig med utførelse og vedlikehold av de samme anleggene uten å inneha fagbrev Lærlinger og hjelpearbeidere skal alltid arbeide under ledelse av en elektrofagarbeider Regulerer adgangen for personer med fagbrev fra ikke-elektrofag elektrofag til å foreta f.eks til- og frakobling Regulerer ikke-faglærte sin adgang til å utføre mindre arbeider i egen bolig og fritidsbolig (beskrevet i veiledning)

17 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr Krav om samtykke knyttet til reparasjon av elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder er fjernet Avtalen med NEMKO om autorisasjon av verksteder som skal forestå reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr er sagt opp Konkrete kvalifikasjonskrav til den som skal forestå eller selvstendig utføre reparasjon av elektromedisinsk utstyr er tatt inn i forskriftsteksten

18 Kapittel II - Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Samme krav til alle som skal være faglig ansvarlig for eller selvstendig utføre kontroll Tilleggskrav til den som skal være faglig ansvarlig for eller selvstendig utføre offentlig kontroll samt krav om bestått prøve når slik er etablert Kravet gjelder ikke for sluttkontroll av utført arbeid Kravet gjelder ikke for enklere kontroller utført i henhold til sjekkliste og hvor vedkommende har fått opplæring i bruk av denne

19 Kapittel III - Godkjenning av elektrofagfolk fra annet EØS-land Implementering av direktiv 2005/36/EF Godkjenning av faglig ansvarlig for arbeid Artikkel 17 nummer 1 og 2, jf artikkel 16 (yrkeserfaring) Godkjenning av den som selvstendig skal utføre arbeid Artikkel 11, 13 og 14, jf artikkel 10 (kvalifikasjonsbevis utligningstiltak) Krav til søknad (artikkel 51 nummer 1 og 2)

20 Kapittel III - Godkjenning av elektrofagfolk fra annet EØS-land Krav om erklæring før midlertidig tjenesteyting (artikkel 7) Krav om forhåndskontroll av faglige kvalifikasjoner før midlertidig tjenesteyting (artikkel 7 punkt 4) Krav til språkkunnskaper (artikkel 53)

21 Kapittel III - Godkjenning av elektrofagfolk fra annet EØS-land Det åpnes ikke for at en søker kan synliggjøre udokumentert kompetanse gjennom en prøveperiode kun gjennom en egnethetstest Egnethetstesten vil være basert på relevant installatør- eller fagprøve Presisering av at utenlandske elektrofagfolk for øvrig skal følge norsk regelverk

22 Kapittel IV - Godkjenning av elektrofagfolk fra stat utenfor EØS-området Dagens ordning med at sentral tilsynsmyndighet behandler søknader på bakgrunn av en individuell vurdering videreføres Internasjonale avtaler med enkelte stater som legger føringer for behandling av søknader Presisering av at utenlandske elektrofagfolk for øvrig skal følge norsk regelverk

23 Kapittel V - Avsluttende bestemmelser Forslag til ny bestemmelse som gir sentral tilsynsmyndighet adgang til å frata en person retten til å fungere som faglig ansvarlig (grovt eller gjentatte ganger utviser manglende kunnskaper eller unnlater å etterkomme pålegg eller forbud) Bortfall av retten til å forestå kan gjøres tidsbegrenset eller varig

24 Status vedrørende revisjon av fke DSB har levert forslag til revidert forskrift til JD, som avtalt DSB har hatt noen møter med JD for gjennomgang og avklaring av både struktur, forståelse av enkelte og juridiske problemstillinger DSB er kjent med at det de nærmeste dagene blir oversendt et brev fra JD, som anmoder DSB om å gjøre noen strukturelle endringer i forslaget til revidert forskrift og at JD har klargjort noe juridiske betraktninger. Dette betyr at DSB må utføre et stykke arbeid, men at forskriftens innhold og intensjon i hovedtrekk beholdes

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet.

NEK 400:2014 ble lansert på Eliaden 3. juni 2014. Overgangsregler for når den nye normsamlingen må følges er omtalt i dette nummeret av Elsikkerhet. FORORD Sommernummeret av Elsikkerhet inneholder, som vanlig, statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i løpet av foregående

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE

059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE 059 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ELEKTROFAGARBEIDERS KOMPETANSE Original versjon Nr.: 059 Etablert: 01.06.99 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 15.11.2010 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer