INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med."

Transkript

1 TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig forvaltning Hva er det? Lærlinger Hva har de lov å gjøre Arbeide selvstendig Innkommende spørsmål Eventuelt Opplæring målermontasje

2 INSTALLATØR MELDING Ny installasjon Ny bolig/leilighet (i kombinasjon med nytt anlegg) Nytt anlegg Ny bolig/leilighet, eller nytt anlegg på eksisterende installasjon. Deling av anlegg. Utvidelse Utvidelse/endring av installasjon Arbeid i målerpunkt Bytte av sikringsskap/arbeid i målerpunkt hvor målerplombering brytes. Bruksendring Bruksendring av installasjon, tilkobling av en stengt installasjon.

3 INSTALLATØR MELDING Overbelastningsvern Hovedsikring i installasjon Hovedsikring Hovedsikring på anleggsdel, f.eks leilighet Kortslutningsvern Kortslutningsvern som leveres i grensesnittskap. Skal oppgis.

4 INSTALLATØR MELDING Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

5 INSTALLATØR MELDING Når skal det sendes melding om installasjonsarbeid? Ny installasjon - Gjelder når det må framføres ny stikkledning Nytt anlegg - Gjelder når det skal opprettes nytt måleranlegg i bestående, eller ny installasjon installasjon. Utvidelse av eksisterende installasjon. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. Bruksendringer. - Gjelder dersom anleggets forutsatte bruk endres fra for eksempel bolig til kontor, Arbeid og endringer i målerpunkt. Endring av OV og KV Midlertidige installasjoner Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning. Utvidelse med f.eks ny installasjon og ny kurs til bad.

6 INSTALLATØR MELDING Behandlingstid Behandlingstid for melding om arbeid uten endring av overbelastningsvern maksimalt 5 virkedager. Meldinger av nye installasjoner og med endring av overbelastningsvern og overgang fra 1- til 3-fase maks 10 virkedager.

7 NEK 400:2014 Del 8 på høring i desember. Frist 13.desember 802 Elektrokjeler 804 Fyringsanlegg 805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 806 Batteriinstallasjoner 810 Valg og montasje av fordelingstavler 815 Elektrolyseanlegg 820 Havbruksanlegg 821 Kullgruver 823 Elektriske installasjoner i boliger

8 NS 3600 NS 3600 er en helt ny standard som definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Viktig med dokumentasjon Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad, vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon.

9 NEK 399 forslag til ny norm NEK 399 Tilknytningspunkt for el og ekom del 1: boligbygg Bakgrunn og begrunnelse for forslaget Arbeidet med normen kom stand etter initiativ fra bransjeaktørene. Koordinering mellom involverte parter og ønsket om standardisert løsning har vært en drivende kraft i arbeidet med utkast til norm: Generell koordinering mellom fagene el og ekom Sikre uhindret adgang til grensesnittet for alle aktører Sikre koordinert løsning i ulike områder for elnett Skape forutsigbarhet for ekomnetteier Koordinere vern mellom netteier og boligeier Koordinere overspenningsvern mellom de ulike systemene for el og ekom Samt koordinere jordingsanlegg og potensialutjevning mellom de ulike system for el og ekom.

10 NEK 400 Bolig 2011 NEK 400 Bolig:2011 Teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

11 FEK Endringer i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Registreringsplikten er utvidet til blant annet også å omfatte kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr. Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten. Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket. Faglig ansvarlig skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid. Bestemmelsene om innleie eller midlertidig ansettelse vil dermed ikke være gjeldende for den som skal ha det faglige ansvaret. Installatørprøven vil bli erstattet av en ny felles prøve for alle som skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg. Faglig ansvarlig - Fravær utover 30 virkedager må søke om dispensasjon

12 FEK Endringer i kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn. DLE ansvarlig må ha bestått egen prøve administrert av DSB (Installatørprøven) jf 9 Godkjenningsordninger/krav til samtykke, utgått 11 annet ledd, begrenset virkefelt/bedriftselektriker 12, sakkyndig driftsleder Unntak reparasjon av elektromedisinsk utstyr, 8 annet ledd Utenlandske fagarbeidere Må ha godkjenning fra DSB. Godkjenning skal foreligge før de begynner å arbeide her.

13 FEK Fra 1. juli 2013 gjelder følgende krav for de som skal installere/vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig. Ref Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) Forestå/ha det faglige ansvaret for arbeidet i egen bolig, fritidsbolig, eller bolig/leilighet som vedkommende leier. I tidligere fke 11 og veiledningen til denne, var det en åpning for at person som oppfylte 13, også kunne forestå arbeidet med å installere i egen bolig. I dette lå blant annet at en nyutdannet elektriker, energimontører, heismontører, automatikere og signalmontører kunne forestå arbeidet og utføre installasjoner i egen bolig. Dette er nå endret i nye FEK og kravet til å kunne forestå(ha ansvaret) og utføre installasjoner i egen bolig, er som følger: Fek 7 erstatter tidligere fke 11 og 12. Følgende kan nå forestå, ha ansvaret for installasjoner samt utføre installasjoner i egen bolig,: Utdannelse på master (sivilingeniør)- eller bacherlorgrad (ingeniør), eller fagskoletekniker med relevant fagbrev. I tillegg kreves det minst 3 års relevant praksis. Fagbrev som elektriker/elektriker Gr L med minst 3 års relevant praksis Det betyr at en ingeniører uten praksis fra elektrikerfaget, ikke lengre kan utføre arbeid på eget anlegg. En nyutdannet elektriker kan således heller ikke forestå arbeidet i egen bolig. I tillegg kommer at kravet om at fagbrevet og praksisen skal være relevant for den type anlegg som er i bolig.

14 FEK Det betyr at energimontører, heismontører, automatikere ikke lenger er kvalifisert til slikt arbeid, da dette ikke er å anse som relevant praksis.. Relevant fagbrev (Uttalelse fra DSB) I den grad en person med fagbrev ønsker å arbeide selvstendig/bygge og vedlikeholde anlegget i egen bolig, må fagbrevet være relevant for den type anlegg det her er snakk om (lavspenningsanlegg). Dette kan kanskje sies på en annen måte den som har et fagbrev som utelukker vedkommende fra å kunne arbeide hos en installatør som påtar seg oppdrag med lavspenningsanlegg, han kan heller ikke bygge/vedlikeholde anlegg i egen bolig. Den som oppfyller kravene i 7, kan bygge/vedlikeholde anlegget i egen bolig, gitt at utdanningen og praksis er relevant i forhold til anlegg i bolig.

15 FEK BRUK AV ELEKTROLÆRLINGER TIL SELVSTENDIG ARBEID Det synes å ha vært en utbredt oppfatning at elektrolærlinger har hatt lov til selvstendig å utføre montasjearbeid de siste seks månedene av læretiden, eller før. Verken FEK eller i opplæringsplanene er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide selvstendig. Det er viktig å skille mellom det å arbeide selvstendig og det å arbeide alene på spesielle oppdrag, men under ledelse av en fagutdannet montør. Å arbeide selvstendig innebærer at det må tas avgjørelser under veis i arbeidet, det må foretas risikovurderinger m.v. Først når fagutdanningen er sluttført anses en person å være kvalifisert til å arbeide selvstendig. Når det gjelder lærlinger skal disse alltid arbeide under ledelse av en fagutdannet person. Dette betyr imidlertid ikke at fagarbeideren til enhver tid skal stå bak lærlingen. Etter hvert som læretiden nærmer seg slutten er det naturlig at lærlingen gis større frihet og oppdrag hvor vedkommende til en viss grad kan arbeide alene, men alltid under overoppsyn av en fagutdannet person. Enkelte installasjonsvirksomheter gir lærlingene svært frie tøyler og sender disse ut på jobber hvor de arbeider selvstendig. Dette er i strid med FEK og vil kunne medføre straffeansvar for virksomhetene dersom det skulle skje en ulykke.

16 NEK 439 Ny NEK 439 Lavspenningskobling og kontrolltavler i 2013 I løpet av 2013 vil tavlenormen komme i ny utgave. Denne vil bestå av tre deler som omhandler generelle krav og utforming, elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, samt spesifikasjoner av disse. Den nye normsamlingen vil bestå av tre deler: Del A Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler Del B Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål Del C Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler Årsaken til at samlingen er delt er flere. De to viktigste årsakene er imidlertid at det er ulike brukere og det komplette underlaget for del B og del C først forventes å foreligge i løpet av NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. Normen vil videre utgjøre et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler.

17 Hva er jordfeil Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Strømførende ledninger kan komme i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder, og vil medføre en lekkasjestrøm mot jord. Jordfeil kan være både permanente og periodiske. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon. Periodiske jordfeil oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller apparater som sporadisk eller kortvarig er i bruk. Spesielt i disse tilfellene er at jordfeilen er tilstede kun når utstyret benyttes. Eksempler på jordfeil med kort varighet kan være feil i en komfyr, varmtvannsbereder, lysarmaturer, ute-/gatebelysning, høytrykksspyler, kaffetrakter med mer. Det kan også være tilfeller der flere periodiske jordfeil opptrer både samtidig og vekselvis. I slike tilfeller blir feilsøking mye mer tidkrevende og komplisert.

18 Hva er jordfeil

19 Hva er jordfeil

20 Hva er jordfeil Ved jordfeil i 230V nettet vil feilstrømmene ved første feil være så lave at det ofte ikke resulterer i utkobling hos nett kunde. Feilen resulterer i stående jordfeil som igjen kan medføre farlige berøringsspenninger. Ved feil nummer to i en annen fase vil feilstrømmen normalt øke, og blir definert som en topolig jordslutning.

21 FORSKRIFTSKRAV Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 5-2 Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres. Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Gjelder nettstasjoner levert og montert etter Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkobles snarest mulig og senest innen 4 uker. Når fasespenning Uf er mindre enn 90V og høyere en 170V er det i henhold til REN definert som jordfeil i forsyningsnettet.

22 Verdier for isolasjonsresistans og prøvespenning i nettkundens elektriske anlegg. Jf FEL 9 Målingene skal utføres med likestrøm Iht NEK 400:2010 pkt Minimumsverdier for isolasjonsresistans Nominell kretsspenning Prøvespenning Isolasjonsresistans SELV OG PELV 250 V 0.5 M Opp til og med 500 V 500 V 1.0 M (unntak SELV og PELV) Over 500 V 1000V 1.0 M NB! Før 1998: 1000 /V driftspenning /V prøvespenning Nå: 2000 /V prøvespenning

23 Varmgang i LED driver Varmgang i LED pære Feil og mangler

24 Utenlandsk arbeidskraft Ulovlig arbeid Utenlandsk elektrofagarbeider, Den som ønsker å få en tillatelse til å videreføre et regulert yrke som elektrofagarbeider i Norge, som har sin utdanning og praksis fra et annet land innenfor EU eller EØS, må sende en søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge. Utenlandsk elektroinstallatør (faglig ansvarlig for arbeid på elektriske anlegg) Den som ønsker å få en tillatelse til å videreføre et regulert yrke som elektroinstallatør (faglig ansvarlig for arbeid på elektriske anlegg) i Norge, som har sin utdanning og praksis fra et annet land innenfor EU eller EØS, må sende en søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge. Alle som ønsker å videreføre yrket i Norge, må ha godkjenning fra DSB før han/hun starter arbeidet. Utenlandske håndverkere som tilbyr elektrikertjenester. Hva gjør vi?

25 Utenlandsk arbeidskraft Ulovlig arbeid

26 Kommunikasjon mellom DLE/Nett/Drift og entreprenører Tilsynsrapporter. Tilbakemelding fra entreprenører ved utløp av tidsfrist. Hva skal stå på tilbakemeldingen. Jordfeilrapport. Det skal stå hva som er utført. Til- og frakobling av stikkledning Installatør melding. Tidsfrister spenningssetting.

27 Offentlig forvaltning Hva er det Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE Fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg) om retting av avvik i rapport Uhindret tilgang til tilsynsobjektet / opplysninger (ikke en gang politiet har dette) Vedtak fattet av DLE kan påklages innen 3 uker. Vedtak fattes mot eier/bruker/leietaker. Ankeinstans er DSB Installatør kan klage på vegne av kunde selv om han ikke er økonomisk part, men da må dette fremkomme i klagen (på vegne av )

28 Offentlig forvaltning Hva er det Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett De aller fleste klager fra elektroinstallatør kommer i saker hvor en ikke har dokumentert / risikovurdert på forhånd. DLE har kommet med avvik på løsninger som ikke er i hht. Fel NEK 400 Ofte har elektroinstallatør en god forklaring på valgt løsning, men har unnlatt å dokumentere dette. HVORFOR?

29 Spørsmål og svar Samsvarserklæring. Hva skal erklæres og hvordan er praksis. Ref. FEL 12 Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

30 Spørsmål og svar Samsvarserklæring. Skal minst inneholde følgende: Navn og adresse til den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget Identifikasjon av anlegget, herunder adresse Hvilke arbeider som er utført. VIKTIG. Ikke erklær samsvar på generelt grunnlag. Betegnelse på normer anvendt helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt. Dokumentasjon av anlegget. Underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget Dato for erklæringen Når skal det utstedes samsvarserklæring? Samsvarserklæring skal skrives for alle nye elektriske installasjoner eller endringer av eksisterende installasjoner

31 Elsikkerhet Tilgjengelighet til elanlegget ELSIKKERHET 80 beskriver hvilken tilgjengelighet elanlegget skal ha. Å demontere elektrisk utstyr fra innredningen for å komme til tilkoblinger og kontakter, for eksempel platetopp, vil også være akseptabelt dersom dette kan utføres av en person med enkelt verktøy i løpet av noen minutter. Å måtte demontere innredning eller bygningskonstruksjoner er derimot i strid med kravet om tilgjengelighet i 17, med mindre innredningen er utført med tanke på enkelt tilgang til elektrisk utstyr; dvs. lokk og dører som kan fjernes for hånd eller med enkle grep ved hjelp av et enkelt verktøy. Dersom der er nødvendig å åpne deksler må det også være tilstrekkelig arbeidsrom for å kunne gjennomføre kontroll og vedlikehold. Kontakt montert i sokkel til kjøkkeninnredning kan være umulig å kontrollere eller vedlikeholde med mindre bunnplate i skap kan fjernes.

32 Elsikkerhet I vedlegg I til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) er det angitt i avsnitt «Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingskap» at det i apparatrom ikke skal forekomme uvedkommende rør for vann, damp, gass eller lignende. Hensikten med kravet er at denne typen installasjoner ikke skal være til hinder for betjening, vedlikehold og arbeid i elektriske tavler. Samtidig vil arbeid og vedlikehold av denne typen installasjoner i tavlerom for sakkyndig betjening bli vanskelig å gjennomføre fordi det er begrensinger på hvem som har tilgang til rommet. Sprinkling av rommet er tillatt. TILKOBLING AV UTSTYR MED JORDET PLUGG (KLASSE I) I ROM MED KONTAKTER UTEN JORD Mange boliger har oppholdsrom der kontaktene er uten jord. Dette var tillatt i tidligere regelverk og sikkerheten var basert på «ikke ledende omgivelser»; dvs. isolerende materialer som vinyl og trematerialer. I slike rom er det i utgangspunktet tillatt å bruke produkter av typen Kl. I, altså beregnet for tilkopling til jordet stikkontakt. Men det forutsetter at rommet fremdeles regnes som et rom som tilfredsstiller kravet som gjaldt til ikkeledende Omgivelser Definisjon: Utstyr av klasse I (Kl. I) Utstyr med et lag isolasjon mellom spenningsførende deler og berørbare metall deler og med berørbare metalldeler er koplet til jord.

33 Elsikkerhet TILKOBLING AV KLASSE 0 (KL. 0) UTSTYR I ROM MED KONTAKTER MED JORD Klasse 0 produkter (Kl. 0) er produkter med enkel isolering uten tilkopling til jord for berørbare deler av metall. Disse produktene kan selvfølgelig også brukes i rom med stikkontakter uten jord. Fremdeles gitt at rommet tilfredsstiller kravet til ikkeledende omgivelser. MEN, for å bruke Kl.0 produkter i rom med stikkontakter med jord skal disse i utgangspunktet bygges om til Kl. II produkter. For øvrig så er det ikke tillatt å benytte i områder hvor det er montert stikkontakter med jord. Definisjoner: Utstyr av klasse 0 (Kl. 0) Utstyr med et lag isolasjon mellom spenningsførende deler og berørbare metall deler uten at berørbare deler er koplet til jord.

34 Elsikkerhet STRØMSKADER OG MELDING AV ULYKKER FORÅRSAKET AV STRØMGJENNOMGANG OG LYSBUE Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB. Meldingen skal skje via deres elektroniske skjema Elulykke med personskade. Skjemaet er tilrettelagt for innmelding av ulykker også uten personskade og uten sykefravær. STRØMUlYKKE-APP NELFO lanserer nå en app for smarttelefoner som på en enkel og oversiktlig måte viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker. Appen er utviklet av NELFO, foreningen for EL og it-bedriftene, i samarbeid med blant andre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

35 Takk for oppmerksomheten.. Nå starter gjennomgangen/opplæringen i målermontasje

36 Målermontasje

37 Målermontasje

38 Målermontasje

39 Målermontasje Retningslinjer for målermontasjerosedyre Arbeidsordre

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer