DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke"

Transkript

1 DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2

3 DSB s rolle Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal: Ha oversikt over sårbarhets- og trusselutviklingen i samfunnet - i krig og fred Ta initiativ for å forebygge ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser Påse at det er tilstrekkelig beredskap Ved manglende sikkerhet og beredskap ta initiativ for oppfølging overfor ansvarlig myndighet

4 Tilsyn med elsikkerheten i Norge DSB forvalter regelverk for og fører tilsyn med elsikkerheten i: 2,1 millioner boliger Ca ulike virksomheter inkl ca. 140 nettselskaper 1600 skip og 40 offshoreinstallasjoner Det elektromedisinske utstyret ved rundt 100 større helseinstitusjoner og 8000 enkle helseinstitusjoner Det er omlag ulike typer elektriske produkter på markedet, og det omsettes for rundt 36 milliarder årlig. Elektriske produkter er blant de tre største importvaregruppene.

5 Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Regelverk Kontroll Reaksjon Samordning av tilsyn Informasjon Tilsyn Internkontrollprinsippet

6 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) Fke setter klare krav til formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning for elektroinstallatører (faglig ansvarlig) i registrerte installasjonsvirksomheter gjennom 11 og 19 Fke setter klare krav til formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning for elektrofagarbeidere gjennom 13 og 21 Fke gjelder for norske og utenlandske elektrofagfolk

7 Fke 11 elektroinstallatør 11. Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg Den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør, og tilleggskompetanse som er relevant for de elektriske anlegg vedkommende skal forestå utførelse og vedlikehold av. Sentral tilsynsmyndighet kan gi en person tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg innenfor et begrenset virkefelt. Den som skal forestå slik virksomhet skal være ansatt og ha sitt daglige virke i den bedrift som utøver virksomheten.

8 Veiledning til fke 11 Til 11, Kvalifikasjoner til den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg Elektroinstallatør Elektroinstallatør (godkjenningsordning for elektroinstallatør gruppe g L administreres av EBL, Energibedriftenes landsforening) er en person som har bestått en egen prøve og som forutsettes å ha minst følgende utdanning: Eksamen fra teknisk høyskole, ingeniørhøyskole eller to-årig årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk.

9 Forts. veiledning til fke 11 For sivilingeniør kreves to års allsidig praksis ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse og reparasjon av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for sivilingeniør minst tre e års relevant praksis ved installasjonsvirksomhet omfattende både høy- og lavspenningsanlegg. For ingeniør (ingeniørhøyskole) kreves fire års allsidig praksis som ingeniør eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for ingeniør ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som ingeniør ved installasjonsvirksomhet.

10 Forts. veiledning til fke 11 For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gruppe L. Videre kreves to års allsidig praksis som tekniker, eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektro- installatør gruppe H), kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installasjonsvirksomhet.

11 Forts. veiledning til fke 11 For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelse av elektriske anlegg innenfor spesielle områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å kunne dokumentere nødvendige tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område.

12 Plikter til den som skal forestå Den som forestår utførelse av elektriske anlegg har i henhold til l i forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk ektrisk utstyr, plikt til å påse at de til enhver tid gjeldende bestemmelser blir r ivaretatt i alle faser av et prosjekt herunder, Planlegging prosjektering Kvalitetssikring av leveranser og bygging. I de tilfeller hvor planlegging og prosjektering utføres av andre e enn den som forestår utførelse, har den som forestår plikt til å påse at dette te arbeidet tilfredsstiller gjeldende bestemmelser. Den som forestår har, etter ter forskrift om systematisk helse-,, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), plikt til å påse at underleverandør av varer og tjenester har et system som sikrer samsvar med aktuelle gjeldende forskrifter.

13 Fke 13 elektrofagarbeider 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme me virksomhet. Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning 1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet.

14 Veiledning til fke 13 Bestemmelsene i forskriftens 13 pkt. 1 beskriver sammen med denne veiledning kvalifikasjonskrav til den som skal arbeide selvstendig med utførelse avelektriske anlegg. Formell fagkompetanse Minstekravet til kompetanse er formell fagutdanning med nødvendig elsikkerhetskompetanse. Dette innebærer at personer med fagbrev i fag som inneholder en sluttkompetanse med hensyn til elsikkerhet som samsvarer med de aktuelle arbeidsoppgavene, anses å tilfredsstille forskriftens minstekrav til kvalifikasjoner. Formell fagutdanning forutsettes å gi den nødvendige grunnkompetanse som har betydning for elsikkerheten i elektriske anlegg, dvs. kombinasjonen læringkompetanse, fagkompetanse, sosialkompetanse og metodekompetanse.

15 Hva kan ikke-faglærte utføre på eget 1. Mindre arbeid private elektriske anlegg? 2. Med mindre arbeid menes i denne sammenheng: 3. Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording. 4. Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter ter til og med 16 A, med og uten jording. 5. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. 6. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. t.

16 Forts. hva kan ikke-faglærte utføre på egne private elektriske anlegg? 1. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg. 2. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser. ser. 3. Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: 1. effekten ikke overstiger 200 VA og 2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og 3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og 4. tilkopling til 230 V-nettet V forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. kontakt. 5. For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder er ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.

17 Virksomhetens plikt til å dokumentere kompetanse og vedlikehold av denne 7. Pliktsubjekter - Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes Eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt den som driver eller utøver virksomhet som omfattes av denne forskrift, jfr. 2, plikter å sørge for at det benyttes personell som er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres. 8. Dokumentasjon Den som driver eller utøver virksomhet i henhold til disse forskrifter rifter skal kunne dokumentere sine kvalifikasjoner i form av fagbrev, sertifikat e.l.

18 Revisjon av fke DSB ser behov for endring pga at: Elektorbransjen har vært gjenstand for omorganisering Fagutdanningen har vært gjenstand for flere omlegginger Elverkene har gjennomgått betydelig omorganisering Forskriften er vanskelig å lese og forstå Mange søknader om dispensasjon

19 Revisjon av fke Mål: Minst opprettholde dagens kvalifikasjonskrav Skal bli lettere og lese og forstå Forbedre plassering av ansvar og presisering av dette Tilpasses IK-prinsippet Rammeforskrift Justis- og politidepartementet har i brev av 20. mai akseptert at arbeidet skal starte

20 Endringer vedtatt 1. mars 2005 Implementering av direktiv 99/42/EF Krav fra ESA Forskriftens 2, 9 og 17 ble endret Kun språklig endring og henvisning til direktivet Nye bestemmelser i 18 til 22 Deler av direktivet ble inntatt noe omskrevet Implementeringen av direktivet medfører ingen praktiske endringer, dette direktivet har vært praktisert siden 2000

21 Ny utdanningsreform som omfatter grunnskolen og videregående utdanning Det utarbeides nye læreplaner etter kunnskapsløftet Læreplaner etter kunnskapsløfte fastsettes som forskrifter Utdanningsdirektoratet har opprettet fagråd til å hjelpe til med å lage læreplaner for hvert enkelt utdanningsløp. Fagråd elektro består av representanter for arbeidsgiver- organisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og berørte myndigheter. DSB og PT har observatører i fagråd elektro

22 Utdanningstilbudet må være troverdig Valget av utdanningsretning må være enkelt og gi trygghet for elever og foreldre Utdanningsretningen må samsvare med fagmyndigheters lover og forskrifter Utdanningsretningen skal være så klar at lærebedriftene ikke skal bruke unødig tid for å kunne tilby en læreplass Dokumentasjonen på opplæring skal gi lærebedriftene trygghet

23 Elsikkerhetsopplæring DSB er av den oppfatning at en elektrofagarbeiderutdanning må bygges opp rundt en pilar om at elsikkerhetsforskriftene følges på en måte som sikrer at ulykker som elektrisk sjokk og strømgjennomgang unngås Greier man gjennom elektrofagarbeiderutdanningen å kombinere god elsikkerhetsopplæring samtidig med forståelse av internkontrollprinsippet tror DSB at vi vil oppnå en holdningsendring som senker antall ulykker i form av elektrisk sjokk, strømgjennomgang og antall feil på elektriske anlegg

24 Fagprøver i elektrofag Fagprøve som avsluttende øvelse etter teoretisk og praktisk utdanning må ikke svekkes Bestått fagprøve resulterer i et fagbrev. Fagbrevet bør i best mulig grad fortelle omverden om fagarbeiderens kompetanseplattform Fagbrevet har stor verdi i Norge, men må heller ikke undervurderes som dokumentasjon i forbindelse med søknad på stillinger i andre land

25 Fagskole og høyere utdanning Fagskolene, ingeniørhøgskolene må sørge for å følge med på krav i fagmyndigheters lover og forskrifter Studentene må sikres at de får den utdanning som markedsføres og at de tilfredsstiller krav av avgjørende betydning i forhold til den type stilling de er forespeilet å kunne bekle

26 Dokumentasjon av kompetanse som fagmyndigheter kan forlange Fagmyndigheter kan forlange dokumentasjon i den form som myndighetene måtte anse som nødvendig. Dette vil være det samme prinsippet for norske elektrofagfolk som elektrofagfolk som kommer fra andre land. Dokumentasjonskravet føyer seg direkte inn i krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner i fke 7 og 8

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer