FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING"

Transkript

1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sender med dette på høring forslag til ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr. Høringsfrist er 15. august Eventuelle kommentarer anmodes sendt direktoratet på e-post Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) gir hjemmel for å gi forskrift om kvalifikasjoner for de som skal arbeide på elektriske anlegg og utstyr, jf. 12 annet ledd. Slik forskrift er gitt ved forskrift 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). El-tilsynsloven gir også hjemmel for å gi nærmere bestemmelser om regler om registrering av foretak som omfattes av el-tilsynsloven, jf. 12 tredje ledd. Slike regler er gitt ved forskrift 22. november 2002 nr om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (frv). Forslag til ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr er basert på en sammenslåing av ovennevnte to forskrifter. Forskriften har til formål å bidra til at elektriske anlegg og utstyr ikke medfører fare for liv, helse eller materielle verdier, gjennom å stille krav til foretak og fysiske personer som skal arbeide på dette området. Bakgrunn for forslaget Det har over lengre tid vært behov for revisjon av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Dette er begrunnet i endringer både i elektrobransjen og utdanningen. Energiforsyningen har gjennomgått en betydelig omorganisering blant annet ved at entreprenørdelen i stor grad er skilt ut fra nettselskapene som egne datterselskaper eller selvstendige foretak som tilbyr tjenester til nettselskapene i fri konkurranse med andre. Disse tilbyr nå tjenester til tredjepart i motsetning til tidligere hvor de utførte arbeid på foretakets egne anlegg. Dette vil stille andre krav til kompetanse som gjeldende forskrift ikke ivaretar på en tydelig måte. Også fagutdanningen har vært gjenstand for omlegging ved at forskjellige fagbrev, som i sin tid hadde et kjent og tradisjonelt innhold og førte frem til en kjent kompetanseplattform, er endret. Det samme gjelder for teknisk fagskole, som nå er blitt fagskole med utdanning for teknisk Postadresse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hovedkontor Postboks Tønsberg Kontoradresse Rambergveien Tønsberg E-post Telefon Internett dsb.no Telefaks Org.nr Hovedkontoradresse Rambergveien Tønsberg

2 samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 10 personell og som er underlagt en helt ny fagskolelov. Dette er av stor betydning da teknisk fagskole har vært en bærebjelke i sammenheng med kravene til den som skal være faglig ansvarlig leder for det arbeidet som utføres på elektriske anlegg. Vi ser den samme tendensen i høyere teknisk utdanning, hvor tekniske fag har måttet vike plass for trendfag som energi og miljø. Ovennevnte har medvirket til at forskriften i dag ikke er like godt tilpasset det området og de aktiviteter som den skal regulere. Forslaget til ny forskrift har også sammenheng med at forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk oppstiller krav som kan oppfattes som uklare og som dermed bidrar til å svekke forskriftens notoritet. Det er blant annet uklart hvilke kvalifikasjoner enkelte grupper elektrofagfolk må ha, herunder hvilket nivå utdanningen skal ha. For eksempel oppstiller fke 12 første ledd, krav til kvalifikasjoner for den som skal forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg, ved at vedkommende må være kvalifisert. Det er intet sagt om nivå på utdanning. Man må i stedet søke hen til veiledning til forskriften for å få vite hvilke krav som faktisk gjelder, på tross av at veiledningen ikke er ment å være juridisk bindende. I praksis har veiledningens innhold ofte blitt oppfattet og praktisert som myndighetskrav, på lik linje med kravene i forskriften. Likeledes oppstiller forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk krav som tematisk ikke gjelder kvalifikasjonskrav og som heller ikke retter seg mot yrkesutøverne. En del av disse kravene retter seg i stedet mot foretaket som benytter elektrofagfolkene, f. eks. fke 12 annet ledd. I den bestemmelsen stilles det krav om at det skal være utpekt en kvalifisert person som skal ha ansvar for drift og vedlikehold. Dette er et krav som etter sitt innhold må rettes til foretaket. Ovennevnte forhold begrunner behovet for revisjon av forskrift om registrering av virksomheter som prosjekter, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid på elektrisk på elektriske anlegg og utstyr - generelt Forskriftens sentrale tema er kompetanse, dels gjennom kvalifikasjonskrav til den som skal arbeide på elektriske anlegg eller utstyr, dels ved et foretaks kompetanse som er summen av personellets kvalifikasjoner. Foretakets kompetanse er styrende for hvilke oppgaver de kan påta seg og avgjørende for hvilke personer de skal sette til å utføre de konkrete oppgavene. Samtidig vil en persons kvalifikasjoner være avgjørende for hvilke oppgaver vedkommende kan utføre. Foretakets kompetanse skal fremgå av deres internkontroll som de er forpliktet til å ha, jf. forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette innebærer at foretaket må benytte sin egen internkontroll som et viktig styringsverktøy. Forskriften er videre ment å gi større fleksibilitet for foretaket og deres bruk av personell. Blant annet vil foretaket foruten en persons utdanningsnivå, også kunne legge vekt på fagkretsen i utdanningen som en person har. En kan f. eks. tenke seg at en person har et fagbrev som gjør at vedkommende ikke kan anses som elektrofagmann, men der utdanningen likevel inneholder enkelte elektrofag. Når så er tilfelle, vil vedkommende kunne utføre slike oppgaver som ligger innenfor disse fagene. Det følger av dette at ingen kan påberope seg et tilnærmet monopol på forskjellige typer arbeid innenfor elektrofaget som sådan.

3 samfunnssikkerhet og beredskap 3 av 10 Forskriften vil etter direktoratets mening, innebære en forenkling for elektroforetakene ved at deres administrative og organisatoriske forpliktelser samles i en forskrift. Forskriftens oppbygging og utforming Forskriften har en lang tittel, men direktoratet mener det er nødvendig for å gi en tilstrekkelig god informasjon om hva den handler om. Dette er begrunnet med at forskriften dels oppstiller formelle krav til elektroforetak, dels ved at den oppstiller kvalifikasjonskrav overfor den som skal arbeide på elektriske anlegg eller utstyr. Når tittelen ikke nevner registrering av elektroforetak, slik som forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, er dette begrunnet med at forskriftens krav til foretakene, omhandler mer enn en plikt å la seg registrere i Elvirksomhetsregisteret. For så vidt gjelder den delen av tittelen som gjelder kvalifikasjonskrav, er dette begrunnet i at forskriften er ment å omfatte enhver person som skal arbeide på et elektrisk anlegg eller utstyr. En videreføring av tittelen på eksisterende forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk vil i så henseende kunne oppfattes som begrensende i forhold til hva forskriften faktisk omfatter. Forskriften har et begrenset omfang. Direktoratet mener at det derfor ikke er nødvendig å dele den inn i kapitler. I forskriften legges det opp til enkelte endringer i begrepsbruken. Dette innebærer blant annet at noen bransjebegreper blir erstattet med ord som skal bidra til å gjøre forskriften lettere tilgjenglig også for dem som ikke har en naturlig nærhet til bransjen. Foretaksbegrepet erstatter virksomhetsbegrepet som er benyttet i dagens forskrifter. Dette er begrunnet med at foretak er et mer entydig begrep enn virksomhet, i det virksomhetsbegrepet kan omfatte både den juridiske personen og en aktivitet. Arbeidsbegrepet erstatter begrepene planlegging, prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold og kontroll. I den grad det er aktuelt å konkretisere type arbeid, vil dette fremgå av forskriften ved at det f. eks. står kontroll. Faglig ansvarlig leder erstatter begrepet den som skal forestå. Den endrede begrepsbruken innebærer ingen realitetsendring, men vil etter direktoratets vurdering være mer beskrivende for hva som ligger i rollen enn hva foreståbegrepet gjør. Begrepet faglig ansvarlig leder er tilnærmet lik begrepsbruken i el-tilsynsloven, der det er brukt begrepet faglig ansvarlig. Bygge og vedlikeholde erstatter den som skal arbeide selvstendige med utførelse og reparasjon. Heller ikke denne endringen innebærer noen realitetsendring. Forskriftens inndeling Forskriften 1 2 omhandler forskriftens formål og virkeområde.

4 samfunnssikkerhet og beredskap 4 av 10 Forskriftens formål utgjør ingen endring fra dagens forskrifter. Dens virkeområde er mer begrenset sammenlignet med dagens forskrifter, hvilket har sammenheng med forholdet til annet regelverk. Forskriften 3 6 retter seg inn mot foretaket og deres administrative og organisatoriske plikter, herunder registreringsplikten og plikten til å benytte personell som oppfyller kvalifikasjonskravene. Kravet til at den som utfører arbeidet må være ansatt i det ansvarlige foretaket foreslås videreført, jf forskriften 5. Det har vært knyttet diskusjoner til dette kravet i forbindelse med revisjonen av forskriftene. Høringsinstansene inviteres derfor til å kommentere dette forholdet. Forskriften 7 11 omhandler kvalifikasjonskrav avhengig av type arbeid opp mot elektriske anlegg og utstyr. For så vidt gjelder type arbeid, skilles det mellom det å være faglig ansvarlig leder og bygge og vedlikeholde elektriske anlegg. Disse to kategoriene utfyller hverandre i forhold til det samlede arbeidet på elektriske anlegg, unntatt kontroll, ved at personene har forskjellig kompetanse med dertil begrensninger. Den som oppfyller vilkårene for å være faglig ansvarlig leder, vil som hovedregel ikke ha kompetanse til å utføre det fysiske arbeidet på et elektrisk anlegg. På samme måte vil den som skal bygge eller vedlikeholde et elektrisk anlegg, ha begrenset kompetanse til planlegging, prosjektering og drift av anlegg. Forskjellen mellom arbeid på elektrisk utstyr, er mindre enn hva tilfelle er ved arbeid på elektriske anlegg. Forskriften omhandler personer som omfattes av EØS-avtalen og som har til hensikt å arbeide i Norge, enten ved at de skal utføre en midlertidig tjenesteytelse her, f. eks. ved konkrete oppdrag, eller ved at de har til hensikt å etablere seg her i landet. Bestemmelsene gjennomfører EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). Bestemmelsene omfatter hovedsakelig saksbehandlingsregler relatert til personer omfattet av EØS-avtalen. For så vidt gjelder kvalifikasjonskravene for dem som omfattes av EØS-avtalen, tas det utgangspunkt i kravene som fremgår av 7 til 11. Forskriften 22 gjelder tredjelandsborgere, d.v.s. personer som ikke omfattes av EØS-avtalen. Forskriften 23 gjelder i prinsipp alle med utdanning fra utlandet, enten det er personer som omfattes av EØS-avtalen eller tredjelandsborgere. Forskriften er avsluttende bestemmelser. Foreslåtte endringer I forskriften foreslås inntatt nye krav samtidig som noen krav i dagens forskrifter foreslås å utgå. Nye krav 2 Virkeområde Endringene som foreslås i 2 innebærer en begrensning av forskriftens virkeområde sammenliknet med dagens forskrifter. Dette er i all hovedsak begrunnet i forholdet til annet regelverk eller som følge av direktiver som kommer til anvendelse.

5 samfunnssikkerhet og beredskap 5 av 10 - annet ledd bokstav b om unntak for arbeid på enkelte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer Dette unntaket begrunnes med at dette nå faller inn under Petroleumstilsynets myndighetsområde. - annet ledd bokstav g om unntak for arbeid på elektriske tavler utført av tavleprodusenten Elektriske tavler utført av tavleprodusenten er å betrakte som fabrikkprodusert utstyr. Dette utstyret omfattes av den internasjonale standarden IEC Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, som er gjennomført på norsk ved den såkalte Tavlenormen NEK 439:2010 Lavspennings koblings- og kontrolltavler. Det oppstilles her krav til kvalitetssikringssystem under produksjonen og samsvarserklæring. - annet ledd bokstav h om elektriske anlegg på maskiner utført av maskinprodusenten Maskiner som omfattes av dette unntaket, omhandles i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner, som gjennomfører direktiv 2006/42/EF om maskiner (maskindirektivet). Gjennom maskinforskriften ivaretas behovet for kompetanse til å utføre det aktuelle arbeidet samtidig som maskinen skal CE-merkes av produsenten for å synliggjøre at denne oppfyller sikkerhetskravene. - annet ledd bokstav i om reparasjon av elektrisk utstyr som er utføres av produsent eller vedkommendes representant Direktoratet begrunner dette unntaket med at den som har produsert et utstyr eller har fått spesifikk opplæring av produsenten, ansees som kompetent til å utføre reparasjon av dette. - tredje ledd bokstav a om sammenstilling og idriftsetting av elektriske anlegg på nye maskiner Unntaket omhandler det å sammenstille og idriftsette en maskin ute hos kunden og da i regi av maskinbyggeren som også er den som CE-merker maskinen. Dette gjelder spesielt større sammensatte maskiner som vanskelig kan klargjøres fullt ut hos produsenten før de sendes til kunden; pga størrelse eller kompleksitet. - tredje ledd bokstav b om drift av anlegg og utstyr som tilfredsstiller relevante normer og ment for bruk av ikke-elektrofagfolk Unntaket omfatter anlegg og utstyr i vanlige boliger og næringsbygg hvor det ikke kreves spesiell kompetanse for å drifte disse og hvor elsikkerheten er fullt ut ivaretatt gjennom konstruksjonen. - tredje ledd bokstav c om drift av elektriske anlegg på skip og sjøredskaper Det forhold som unntaket omhandler, er regulert gjennom Sjøfartsdirektoratets regelverk. 3 første ledd registreringsplikt for foretak som reparerer elektrisk utstyr Tidligere var det et krav om at det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) skulle ha en oversikt over elektroreparatører innenfor netteiers forsyningsområde. Gjeldende forskrifter oppstiller ingen slik plikt med det resultat at de fleste DLE har liten eller ingen oversikt over de som tilbyr denne typen tjenester. Elvirksomhetsregisteret er tilrettelagt for å omfatte registrering av disse på bakgrunn av ønske fra DLE.

6 samfunnssikkerhet og beredskap 6 av 10 4 Plikt til å rette feil og mangler Det foreslås innført en plikt for elektroforetak til å rette feil/mangler som er påpekt ved offentlig kontroll og at dette skal gis fortrinn fremfor annet arbeid. Forslaget tilsvarer et krav gitt i tidligere autorisasjonsforskrift, men som ikke ble videreført i forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg. Avvik som er påpekt ved offentlig tilsyn, er feil eller mangler som kan medføre at et elektrisk anlegg frembyr fare for liv, helse eller materielle verdier. Det er derfor nødvendig å unngå at disse avvikene blir stående urettet over lengre tid, hvilket kan gi økt risiko for uønskede hendelser. Tilbakemeldinger fra det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) indikerer at et økende antall avvik blir stående urettet over lengre tid. Direktoratet har erfaringer for at mange registrerte elektroforetak ikke ønsker å påta seg retting av påviste feil/mangler av økonomiske grunner. Normalt vil bygging av nye anlegg gi større inntekter pr time for foretaket enn oppgaver med retting av påviste avvik. Retting av feil vil normalt medføre mer administrativt arbeid og logistikk enn et større nybygg som også innebærer et større inntektsgrunnlag med hensyn på materiell. Det er erfart at elektroforetak har søkt det lokale elektrisitetstilsynet om utsettelse på inntil to år på retting av feil hos en kunde 7 Kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig leder for arbeid på elektriske anlegg - annet ledd annet punktum om ny prøve dersom faglig ansvarlig leder for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg ikke kan dokumentere relevant praksis i minst ett av de siste ti årene På bakgrunn av den sentrale rollen faglig ansvarlig leder har i et elektroforetak for å ivareta elsikkerheten anser direktoratet at en person som ikke har hatt relevant praksis i minst ett av de siste ti årene ikke uten videre vil være skikket til å ivareta denne rollen. Ny prøve skal synliggjøre at vedkommende fremdeles innehar den kompetansen som kreves av en faglig ansvarlig leder for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg - tredje ledd om krav til etterutdanning for faglig ansvarlig leder for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg Det foreslås innført et krav om etterutdanning for faglig ansvarlig leder for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg. Etterutdanningen skal ha et omfang på minst 50 timer over en periode av 5 år. Forslaget er begrunnet i at det gjennom tilsyn er avdekket at mange ikke holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og ikke minst gjeldende normer som i større grad enn tidligere legger til rette for utnyttelse av ny teknologi som i seg selv vil bidra til økt elsikkerhet. - fjerde ledd om faglig ansvarlig leder for drift og vedlikehold av et foretaks egne lavspenningsanlegg Forslaget er basert på veiledningen til 12 i eksisterende forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og innebærer en videreføring av det som omtales som bedriftselektrikerordning, men at kravet om samtykke fjernes. Direktoratet anser at det vil være en elsikkerhetsmessig gevinst knyttet til at foretak som ser seg tjent med å ansette en elektrofagarbeider til å drifte og vedlikeholde deres egne anlegg.

7 samfunnssikkerhet og beredskap 7 av 10 9 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr Forslaget er i hovedsak basert på at veiledning til 14 i eksisterende forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk tas inn som krav i en ny bestemmelse. Dette vil imidlertid ikke innebære noen endring i forhold til gjeldende praksis. 10 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av elektriske anlegg Forslaget til ny bestemmelse om kvalifikasjonskrav for dem som skal arbeide med kontroll, må sees adskilt fra dem som utfører offentlig tilsyn (kontroll). Det har over tid vært diskutert hvem som kan utføre kontroll av elektriske anlegg I dag har vi ingen bestemmelse om kvalifikasjonskrav ved ikke-offentlig kontroll. Senere års diskusjoner innen bransjen om hvem som kan utføre kontroll av elektriske anlegg, har synliggjort behov for å angi krav til kvalifikasjoner for dem som skal utføre kontroll av elektriske anlegg tilhørende tredjepart. Direktoratets syn er at krav til disse personene må ligge høyere enn for dem som skal utføre anlegg etter gjeldende forskrift da disse også må være i stand til å vurdere en teknisk løsning opp mot de krav som gjaldt når anlegget ble bygd. 11 annet ledd om krav til prøve for faglig ansvarlig for offentlig kontroll Det foreslås innført krav til prøve for den som skal være faglig ansvarlig leder for offentlig kontroll av elektriske anlegg og utstyr. Erfaring viser at kompetansen i dag er varierende. Utøvelsen av funksjonen er derfor lite konsistent og tilsynsobjektene reagerer på dette. Gjennom kravet ønsker en å sikre at vedkommende har minst tilsvarende kompetanse som den som er faglig ansvarlig leder for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende skal i tillegg ha nødvendig forvaltningskompetanse. Målsettingen på sikt er at en utdanning skal føre frem til en avsluttende prøve 24 tredje ledd overtredelsesgebyr Erfaring har vist at en del virksomheter tilbyr og utfører tjenester i markedet uten at kravene i spesielt 3 og 6 er oppfylt. Påpeking av dette fra tilsynsmyndigheten medfører at de fjerner seg fra markedet slik at avviket tilsynelatende er lukket, men etter kort tid er de igjen i full aktivitet. Dette medfører et ressurskrevende spill hvor virksomheten gir inntrykk av at de etterkommer tilsynsmyndighetens krav, men hvor de i realiteten driver videre som før. Overtredelsesgebyr anses derfor som nødvendig for å sette en stopper for slikt ulovlig arbeid. 24 fjerde ledd om sletting fra Elvirksomhetsregisteret Erfaring viser at enkelte virksomheter i liten grad viser vilje til å etterkomme pålegg fra tilsynsmyndigheten. Dette medfører at disse leverer anlegg til kundene som ikke oppfyller det sikkerhetsnivået som regelverket krever og det vil være kunden som i ettertid sitter igjen med problemet. Tidligere autorisasjonsforskrift ga tilsynsmyndigheten adgang til å trekke tilbake en autorisasjon gitt til en navngitt person. Tilsvarende bestemmelse ble ikke videreført i forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, men erfaring synliggjør behov for å kunne frata virksomheter som ikke etterkommer pålegg fra tilsynsmyndigheten, adgang til å utføre tjeneste for å ivareta elsikkerheten og verne forbrukerne mot useriøse virksomheter.

8 samfunnssikkerhet og beredskap 8 av 10 Av krav som utgår nevnes - eier/bruker av anlegget som pliktsubjekt I henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 7 er eier og bruker av elektriske anlegg og utstyr gjort til pliktsubjekt ved at de skal påse at det benyttes personell som er kvalifisert for de oppgaver som skal utføres. Dette kravet blir ikke videreført i sin nåværende form, men overføres til foretaket som utfører arbeid på disse anleggene og utstyret. Dette er begrunnet med at det er de som faktisk skal arbeide på anlegget og utstyret som forutsettes å ha den fulle oversikt over arbeidet som skal gjøres og derigjennom hvilket behov for kompetanse som er nødvendig for å ivareta elsikkerheten. - samtykke for de som skal arbeide med offentlig kontroll I henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 16 skal den som skal arbeide med offentlig kontroll av elektriske anlegg ha samtykke fra sentral tilsynsmyndighet som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette kravet har i liten grad blitt etterlevd, i det man i stedet har lagt avgjørende vekt på om personellet oppfyller de kvalifikasjonskravene som fremgår av veiledningen til bestemmelsen. Det er direktoratets vurdering at det avgjørende for utøvelsen av offentlig kontroll, er personellets faglige kvalifikasjoner og at det er tilstrekkelig å oppstille kvalifikasjonskrav for denne gruppen. Krav til kvalifikasjoner er foreslått inntatt i forskriften 11. Forholdet til EU-retten Et av de grunnleggende prinsipper i EU-retten er retten til fri bevegelighet av personer og tjenester mellom EUs medlemsstater. Inn under dette prinsippet faller retten til å utøve et yrke i en annen medlemsstat, enten dette skjer som selvstendig ervervsdrivende eller som lønnsmottaker. Dette prinsippet gjelder også innenfor yrker der det ved lov eller forskrift, oppstilles krav til yrkeskvalifikasjoner for å kunne utøve yrket lovregulerte yrker. Dette prinsippet er gjentatt i EØS-avtalen, som Norge har sluttet seg til. For å sikre den frie bevegelighet av personer og tjenester har det blitt utarbeidet direktiver for godkjenning av blant annet yrkeskvalifikasjoner, blant annet yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet oppstiller regler for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, blant annet i forhold til utøvelsen av slike lovregulerte yrker. Yrkene innenfor elektrofaget er alle lovregulert. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er således helt sentralt for EØS-borgeres rett til utøvelse av et lovregulert yrke i Norge. Forpliktelsene etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjennomføres gjennom forskriften 11 til 20 og til 13 omfatter de som skal utøve midlertidig tjenesteytelse i Norge, mens 14 til 18 omfatter de som skal etablere seg her. Bestemmelsene er en videreføring av de endringer som ble gjort i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, og som trådte i kraft 1. november Også direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet), er relevant for denne forskriften. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved lov 19. juni 2009 nr. 103 om

9 samfunnssikkerhet og beredskap 9 av 10 tjenestevirksomhet (tjenesteloven). Denne loven har primært betydning for forskriften der denne omhandler tillatelsesordninger det vil si ethvert krav om at en tjenesteyter eller tjenestemottaker må henvende seg til en ansvarlig myndighet for å oppnå en formell eller stilltiende avgjørelse for å få adgang til eller utøve tjenestevirksomhet. Dette er aktuelt i forhold til forskriften 3 fjerde og femte ledd, og 8 fjerde og femte ledd. Behovet for veiledning Direktoratet har utarbeidet veiledning til ny forskrift. Vi har erfaring for at aktørene som omfattes av aktuelt regelverk, har et behov for dette for å kunne få en bedre forståelse og oversikt over hvordan regelverket skal forstås. På den måten bidrar man i tillegg til en mer ensartet praktisering av forskriften. Veiledningen er ikke juridisk bindende og inneholder ikke noe som er ment å oppstille plikter. Den inneholder likevel enkelte presiseringer som gir føringer for forståelse av forskriftens bestemmelser, men uten at disse presiseringene er ment å oppstille en rettighet eller plikt. Dette gir direktoratet en viss fleksibilitet til eventuelle endringer i det området som forskriften dekker, uten at man må endre forskriften. Det kan for eksempel teknologiske endringer som tilsier at ufaglærte kan utføre noe mer enn hva tilfelle er i dag. Forskriftens krav vil fortsatt være mindre arbeider, jf. utkastet 6 femte ledd, men der den teknologiske endringen fanges opp ved å endre veiledningens presisering av mindre arbeider. Økonomiske og administrative konsekvenser Selv om forskriften oppstiller nye krav i forhold til eksisterende forskrifter, mener direktoratet at forskriften vil kun ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene og aktørene som omfattes av forskriften. Forslaget i forskriften 4 om et foretaks plikt til å prioritere arbeid med å rette feil og mangler, kan få økonomiske konsekvenser for foretakene. Oppfyllelse av et slikt krav kan gå på bekostning av oppdrag som de allerede har påtatt seg. I sin ytterste konsekvens kan dette medføre at de ikke vil bli i stand til å ferdigstille oppdrag de har påtatt seg, med dertil muligheter for eventuelle dagmulkter. På den annen side gis det som regel en romslig frist på opp til tre måneder, for retting av feil og mangler som er avdekket under et offentlig tilsyn. Det er da grunn til å anta at plikten til å prioritere retting av feil og mangler, i begrenset omfang vil gå på bekostning av andre oppdrag. Unntak herfra kan tenkes i forhold til avvik hvor konsekvensene vil kunne være svært alvorlige i omfang og hvor disse vil kunne oppstå i nær fremtid, og hvor alternativet er å kople fra anlegget. Forslaget i forskriften 4 antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene. Dette begrunnes med at foretakenes etterlevelse av plikten etter 4, vil inngå som del av det offentlige tilsynet som gjøres i dag. Forslaget i forskriften 7 tredje ledd om etterutdanning med til sammen 50 timer i løpet av en periode på fem år, vil kunne påføre vedkommende en utgift knyttet opp mot kursdeltagelse. Kravet har dog et begrenset omfang med dertil begrensede økonomiske konsekvenser for de som må dekke disse utgiftene, enten det er den som må gjennomføre slik etterutdanning eller vedkommende arbeidsgiver.

10 samfunnssikkerhet og beredskap 10 av 10 Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene. Det vises i så henseende til at en kontroll opp mot etterlevelse av plikten, vil inngå som del av det offentlige tilsynet som gjøres i dag. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for Forebygging og elsikkerhet Tor Suhrke avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad avdelingsleder Vedlegg: - Utkast til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr - Utkast til veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr - Liste over høringsinstanser

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr 1 Formål 2 Virkeområde 3 Registreringsplikt 4 Plikt til å rette feil og mangler 5 Krav til bruk av

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

HELSE :* Sakslok.: Mottatt: I l_ i. Arkiv:

HELSE :* Sakslok.: Mottatt: I l_ i. Arkiv: Vårsaksbehandler Gard Bonner Adressater i hht. liste Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Vår referanse 2010-08-25 0915146 Øga Deres dato Deres referanse HELSE :* MIDT-NORGE Sakslok.:

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr DATO: FOR-2013-06-19-739 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) Høringssvar Til: DSB Postboks 2014 3103 Tønsberg Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) EL & IT Forbundet mottok 6. januar 2005 høringsnotatet som ble sendt fra

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Referat Møte DLE Forum

Referat Møte DLE Forum Møtereferat DLE-Forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 2008-11-25 08/ /hepa Referent Deres dato Deres referanse Paul K. Hermansen, tlf. 55306966 Til (stede) Torbjørn Hofstad Oddmund Foss Kristine Aarvold

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr.

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr. * dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet 1 av 2 og beredskap Nordlan ss Vår saksbehandler MagneToft,tlf. Saksnr::.; 23080781 v : ' vl< Vår referanse Dokumentdato 8092 BODØ Deres referanse k..k Dok.nr:

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler MTF LANDSMØTE 12 mai 2011 Behandlingshjelpemidler Arild Hammer Ny forskrift Avvikshandtering Meldeplikt Ansvar 2 3 HØRING FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av DLE-tjenester i området Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc S1 sdairmefkutnonrastseiktk av 5 Vår saksbehandler Heidi Margareth Johansen, tlf. 3341 27 84 feorrhet og beredskap Dokument datovår referanse y KVINNHERAD Deres datoderes KOMMUNE Til alle norske kommuner

Detaljer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer MTF LANDSMØTE 12 mai 2011 DSB INFORMERER Arild Hammer Regelverk Meldeplikt Standarder innenfor det elektromedisinske området 2 3 HØRING FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Elektro drift og vedlikehold. Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Elektro drift og vedlikehold Gunnar Gjesdal Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Enkel innføring Øke trafikksikkerheten Bedre framkommeligheten og trafikkflyten ved å kunne overvåke og styre trafikken Gjøre

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) , ǀŽƌĨŽƌĞƌĨĂƐƚĞĂŶƐĞƩ ĞůƐĞƌǀŝŬƟŐĨŽƌĞůƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞŶ skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme mulert i dagens FKE) Kompetansen til den faglige ansvarlig og den som selvstendig

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Høring - forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Til: I følge adresseliste Høring - forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr 1. Innledning Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk henholdsvis i

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Oppfølging av innspill etter tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014

Oppfølging av innspill etter tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014 Notat 1 av 5 Dokument dato Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Berit Svensen, tlf. 33412648 Til Forebyggende avdeling i alle landets brann- og redningsvesen Arkivkode Oppfølging av innspill

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Landsmøte i Ullensvang. Nytt fra DSB. 6. Mai 2014. Regionsjef Arild Hammer. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Landsmøte i Ullensvang. Nytt fra DSB. 6. Mai 2014. Regionsjef Arild Hammer. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Landsmøte i Ullensvang Nytt fra DSB 6. Mai 2014 Regionsjef Arild Hammer 1 Nye Forskrifter Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN OG OPPHEVING AV KRAV OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref: Deres ref: Dato: 14/01891-2 01.10.2014 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.02.2011 2008/41698 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Trude Norevik 97 56 34 13 Tonje K. Vangen 40 24 12 05 Harald Sletten 91 76 98 04 Høringsinstanser HØRING - FORSLAG

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012 TEMA Aktuelle problemstillinger og spørsmål rettet til DSB Paul Kaarbø Hermansen Elsikkerhet DSB Region Vest - Norge 1 Spørsmål / påstand Vedr. systemrevisjon. Når jeg er ute i diverse bedrifter og har

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer