Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1"

Transkript

1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum

2 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord: Fridtjof Nansens vei 17 Mobil telefon: OSLO Telefaks arbeid: E-post: Hjemmeside: Tavleforum

3 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra - Foreningen for tekniske system integratorer VKE - KELF + NVEF NELFO - Foreningen for el og it bedriftene VRF - Ventilasjon- og rørentreprenørenes forening Tavleforum

4 Norsk Teknologi Foreløpig 5 bransjeorganisasjoner Ca 1500 medlemmer Felles interesser Arbeidsgiverpolitikk Næringspolitikk Utdanningspolitikk Mål for kompetanseseksjonen Påvirke sentrale og lokale rammebetingelser for å utvikle lønnsomme og markedstilpassede bedrifter Rekruttering og tilgang på riktig kompetanse er for den enkelte bedrift Tavleforum

5 Måltall Samarbeid vg. skole næringsliv Prosjekt til fordypning (PF): 8000 elever 300 timer hver Lærlinger 4000 løpende lærekontrakter 1800 fagarbeidere per år Teknikere/ingeniører Ca. 600 per år Kursvirksomhet Ca deltakere totalt Tavleforum

6 Arbeidsområder innenfor utdanning og kompetansepolitikk Utdanning Grunnskolen Videregående skole Fagskolen (Teknisk fagskole) Høyskole Etter- og videreutdanning (EVU) Formelle kvalifikasjonskrav Dette er bærebjelken i utdanningstilbudet for medlemmer i Norsk Teknologi Tavleforum

7 Utdanning i elektrofagene Master Bachelor Universitet Høyskole Y-vei (Fagtekniker) Høyere utdanning Forkurs Fagskole 0,5 2 år Yrkesrettet ut over Vg Grunnutdanning 13år Fagarbeider Skolerett 3år Fagprøve Læretid 2år i bedrift Videregående skole Studiespesialiserende 3år Yrkesfag, 2 år Elever som ikke får læreplass vil få tilbud om tre år i skole. Kan fremstille seg til fagprøve. Skoleplikt 10år Grunnskole 10 år Tavleforum

8 Ansvarlige etater Master Bachelor Staten Universitet Høyskole Y-vei (Fagtekniker) Høyere utdanning Forkurs Fagskole 0,5 2 år Yrkesrettet ut over Vg Grunnutdanning 13år Videregående skole Fagarbeider Fagprøve Læretid 2år i bedrift Fylke Utdanningsetaten Studiespesialiserende 3år Yrkesfag, 2 år Grunnskole 10 år Kommune Tavleforum

9 Rekruttering og fagopplæring Krav til bedrift Arbeidstakere skal være faglærte Kompetanse til den enkelte skal dokumenteres Rekruttering av arbeidskraft skjer i hovedsak gjennom videregående yrkesfaglig opplæring med læretid i bedrift Alternativt: Praksiskandidatordning Voksenlærling Utenlandsk arbeidskraft Tavleforum

10 Hvordan sikre rekruttering Læreplass bedriftens ansvar Inntak grunnkurs elektro ca 4, elever pr. år Antall avlagte fagprøver i elektrofag pr. år. ca 2, ca 50% elektriker ca 20% telekom.mont/elektronikk ca 12% automatikerfag ca 6% everksfag FU faget: 7 fagprøver i 2004 Det er ca elektrikere i bransjen og nær 3000 løpende lærekontrakter. Lærlingetetthet i elektrikerfaget er %. Det er en lærling på hver 8. elektriker Tavleforum

11 Fagopplæring - Ny utdanningsreform Kunnskapsløftet Bygger på Stortingsmelding nr Kultur for læring Kvalitetsutvalgets innstilling 2003 er grunnlag for stortingsmelding nr Lærlinger etter ny modell fra sommer -08 Tavleforum

12 Grunnopplæring 13 år Grunnskole år Videregående Opplæring Læretid Høyskole Universitet Student 14. Fagarbeidere Fagskole Tekn fagskole (2årig) Folkehøyskoler mm. Min 0,5 år Maks 2 år Tavleforum

13 Utdanningsprogrammene i videregående opplæring De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring (studieforberedende programmer er kursivert) er: * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og næringsmiddelfag * Helse- og sosialfag * Design og håndverksfag * Medier og kommunikasjon * Service og samferdsel * Naturbruk * Studiespesialisering * Idrettsfag * Musikk, dans og drama Når det gjelder fag- og yrkesopplæringen, er det opprettet ni faglige råd som skal utarbeide forslag til kompetanseplattformer som læreplanarbeidet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ta utgangspunkt i. Det er også sendt ut invitasjon til deltakelse i læreplangruppene. Mer informasjon om dette finnes på Tavleforum

14 Stortingsmelding nr Kultur for læring Ny struktur for videregående opplæring fra høst 2006 Yrkesfaglig studieretning skal gi bredere og mer generell kompetanse Praktisk opplæring og profesjonskompetanse gis av næringslivet Tavleforum

15 St.meld.30 Kap7.1 Dagens tilbudsstruktur 12 yrkesfaglige studieretninger Reduseres til ni 102 videregående kurs 1 Reduseres til forskjellige yrkesfag Redusert til ca 180 fagutdanninger Tavleforum

16 Tavleforum

17 Struktur i vg opplæring. (Utdanningsprogram elektro) Læretid i lærebedrift Læretid i lærebedrift Kan tilrettelegges i samarbeid med arbeidslivet Fellesfag 20% Felles programfag 50% Prosjekt til fordypning*30% Norsk, 2 timer pr uke Vg2 - ELENERGI Eksempel: Engelsk, 2 timer pr uke Elenergi Prosjekter Samfunnsfag, 3 t. pr uke Automasjon Utplassering Kroppsøving, 2 timer pr uke Data /elektronikk Styrking av fellesfag, felles programfag Fellesfag 30% Felles programfag 50% Prosjekt til Norsk, 2 timer pr uke fordypning* 20% Matematikk, 3 timer pr uke Elenergi Eksempel: Naturfag, 2 timer pr uke Automasjon Prosjekter Engelsk, 3 timer pr uke Data / elektronikk Utplassering Kroppsøving, 2 timer pr uke 253 årstimer 168 årstimer Styrking av fellesfag, programfa Tavleforum

18 Nye betegnelser Strukturen i videregående opplæring Denne vil bli noe endret, men 2+2- modellen ligger fast. Endringene gjelder både betegnelser og sammensetninger av fag. Følgende endringer blir innført: Dagens betegnelser Nye betegnelser Studieretninger Utdanningsprogrammer Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VKI) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VKII) Videregående trinn 3 (Vg3) Kurs Programområde Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Programfag Valgfrie programfag (VPF) i studieforberedende utdanningsprogrammer Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende utdanningsprogrammer Videregående opplæring skal ha tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Tavleforum

19 Fremtidens kompetansebehov? Grensene mellom fag viskes ut. Er den teknologiske utvikling er i ferd med å konservere dagens fagutdanning? Internkontrollsystemer - Myndigheter og marked setter nye krav til dokumentasjon av kompetanse Ivaretar gjeldende fagbrevordning myndighetenes og markedets krav til dokumentasjon av kompetanse. (gelder både ansatt og bedrift) Ivaretar gjeldende fagstruktur næringslivets og markedets krav til kombinasjonen av profesjonalitet og fleksibilitet hos fagarbeidere? Tavleforum

20 Rådgivende organ DEP Utdannings direktoratet SRY Faglige råd Fagutvalg Egen avdeling for yrkesfaglig utdanning Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15 representanter. Ni faglige råd, et for hvert utdanningsprogram Her er det viktig med engasjement fra bedriftsrepresentanter Tavleforum

21 Krav til ny fagopplæring Effektiv fagutdanning Nasjonal standard Tilpasset den enkelte ungdom i utdanning og til lærebedrift Tilrettelagt for individuell utvikling Fleksibilitet mellom utdanningsprogram Ivareta krav Tavleforum ihht IK-system 21

22 Krav til ny fagopplæring Yrkesteoretisk og praktisk kompetanse Sikkerhet Kvalitet Holdninger Nøyaktighet/nullfeil Sluttkontroll Tavleforum

23 Dokumentasjon Nasjonal standard Bedre enn dagens ordning Beskrive kompetanse for den enkelte Ivareta krav ihht. IK systemet Krav til dokumentasjon ihht. Lover forskrifter normer Tavleforum

24 Nye fagbrev Hvilke arbeidsoppgaver har dere lov til å sette vedkommende fagarbeider til? Fagbrev N. N. har fullført den fastsatte læretid i faget Tavlemontør Med resultat: Tavleforum

25 skal dokumentere kompetanse NB Fagbrev N. N. har fullført den fastsatte læretid i Tavlemontør Med resultat: Kompetanseprofil og måloppnåelse er gitt i underliggende dokumentasjon (mappe/cv) Tavleforum

26 Dokumentasjon Elevmappe kan ivareta dokumentasjon av kompetanse og utfylling av Cv fra første skoledag Fagutdanningen gjøres bedre tilpasset den enkelte bedrift Bedre dokumentasjon på den enkeltes kompetanse Mindre ressurskrevende Skaper flere læreplasser Tavleforum

27 Lærlingene lever farlig For mange ulykker har følgende konklusjon: ulykken skyldtes brudd på fsl -Nå må installatørvirksomhetene skjerpe seg, sier Oddmund Foss, fungerende avdelingsleder for elektriske anlegg i DSB. Lærlinger skal ikke jobbe selvstendig på elektriske anlegg. Likevel er lærlingene nå den mest ulykkesutsatte gruppen i norske installasjonsvirksomheter. Av 52 kjente uhell innen installatørvirksomhetene var lærlinger og hjelpearbeidere involvert i hele 16 hendelser, noe som utgjør over 30 prosent av ulykkene. Lærlingene som utgjør ca 12% av ansatte og som ikke har lov til å jobbe selvstendig er utsatt for 30% av kjente uhell Tavleforum

28 Sikkerhet Hvordan følger din bedrift opp kravene til HMS og FSL? Tavleforum

29 Lærlinger Gjør skriftlige avtaler Lærekontrakt Ansettelseskontrakt Tavleforum

30 Lærlingelønn Første års fagarbeiderlønn fordeles over læretid i bedrift. Lønnsgrunnlag fra mai 2008: kr 170,43 5. halvår 30% kr 51, % 68, % 76, % 93, % 136,34 Tavleforum

31 Læretid Arbeidsforholdet til lærlingen opphører når læretiden er ute Husk å varsle lærling om dette minst en måned før lærekontrakt utløper (LOK 2) Tavleforum

32 Lærling i bedrift Tilskudd (Rundskriv F-04-03) Fagopplæringskontor Opplæringskontor Opplæringsansvarlig Fagprøve Lønn ved skolegang TAF Tavleforum

33 FKE 11: - Forestå utførelse (installatør) 12: - Forestå drift (driftsleder) 13: - Selvstendig arbeid (fagarbeider) 17, 18 og 19 Utenlandsk arbeidskraft Tavleforum

34 Kompetansebehov i bransjen Er dagens kompetanse tilstrekkelige? Teknikk Prosjektering Kontrakter Prosjektledelse Personalledelse Økonomi Markedsføring Tavleforum

35 Kompetansebehov i bransjen Er dagens kompetanse tilstrekkelig? Fagtekniker Ingeniør/Bachelor Sivilingeniør/Master Tavleforum

36 Kvalitet i bransjen Håndverksnæringens hovedutfordring er ikke mangel på kompetanse Skader, feil og mangler skyldes i større grad holdninger enn for liten kompetanse Bransjens tekniske kompetanse og tilgang til kompetanse er god (toårig fagskoleutdanning + praksis) Bransjen må selv sørge for at utdanningsnivået opprettholdes Tavleforum

37 Riktig kompetanse i bedriften Installatør Økonomi Markedsføring Ledelse Teknisk Personal Ansatte (fagarbeider, lærling, hjelpearbeider) Bedriftens ansvar Dokumentasjon av kompetanse Fagbrev IK system For kompetanseutvikling av ledelse og fagarbeidere Tavleforum

38 Takk for oppmerksomheten! Tavleforum

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer