Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk"

Transkript

1 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr DATO: FOR DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2013 hefte 10 IKRAFTTREDELSE: ENDRER: FOR , FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , FOR KUNNGJORT: kl RETTET: JOURNALNR: KORTTITTEL: Forskrift om elektroforetak mv. INNHOLD Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket 3. Registreringsplikt 4. Plikt til å rette feil og mangler 5. Krav om bruk av kvalifisert personell Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner 6. Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg 7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg 8. Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr 9. Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg 10. Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 4. Midlertidig tjenesteytelse for person omfattet av EØS-avtalen 11. Kvalifikasjonskrav 12. Krav om dokumentasjon og melding 13. Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner Kapittel 5. Godkjenning i forbindelse med etablering, for person omfattet av EØS-avtalen 14. Godkjenning på bakgrunn av yrkeserfaring 15. Godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis 16. Krav om prøveperiode eller egnethetsprøve 17. Krav om dokumentasjon 18. Saksbehandlingsregler 1/19

2 Kapittel 6. Øvrige administrative plikter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. Utstedelse av bekreftelse til bruk i annen EØS-stat 20. Administrativt samarbeid med andre EØS-stater Kapittel 7. Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen 21. Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen Kapittel 8. Krav til språkkunnskaper 22. Språkkunnskaper Kapittel 9. Bestemmelser om tilsyn, reaksjoner, straff og ikrafttredelse 23. Tilsyn og administrative reaksjoner 24. Straff 25. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse Vedlegg I kvalifikasjonsnivåer ved godkjenning etter 15 jf. direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner art. 11 Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. juni 2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 12, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak. 2. Virkeområde Forskriften gjelder arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til a) elektriske anlegg og elektrisk utstyr på faste innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster plassert i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen b) elektriske anlegg og elektrisk utstyr på enkelte integrerte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer på land c) elektriske anlegg og elektrisk utstyr i luftfartøyer d) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer e) elektriske anlegg med så lav spenning eller strøm at anlegget ikke kan frambringe fare for skade på liv, helse eller materielle verdier 2/19

3 f) elektriske anlegg og elektrisk utstyr som omfattes av kjøretøyforskriften g) elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten h) elektriske anlegg på maskiner som omfattes av forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner, forskrift 6. desember 2011 nr om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) eller forskrift 6. desember 2011 nr om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) i) bygningsmessige og bærende konstruksjoner for elektriske forsyningsanlegg. Forskriften gjelder heller ikke for a) drift av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk av ikke-elektrofagfolk b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge c) drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. Kapittel 2. Krav til foretaket 3. Registreringsplikt Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn. Registreringen skal inneholde opplysninger om a) foretakets navn, adresse og organisasjonsnummer b) arbeidsoppgaver som foretaket tilbyr c) anleggs- og utstyrstyper som foretaket arbeider på d) navn og fødselsdato på den som har det faglige ansvaret for arbeidet e) referanser til dokumenterte kvalifikasjoner for den som har det faglige ansvaret for arbeidet f) antall ansatte som arbeider med elektrofaglige oppgaver. For registrering av foretaket skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven 11 første ledd være én måned. Tjenesteloven 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke. Foretaket skal uten opphold registrere enhver endring i opplysningene. 4. Plikt til å rette feil og mangler Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten. Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid. 5. Krav om bruk av kvalifisert personell Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte 3/19

4 kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i 6 til 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen. Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket, jf. arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd første punktum. Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven 14-9, 14-12, eller øvrig lovgivning. Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i 7 til 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder. Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner 6. Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene. Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver. Den som oppfyller kravene i 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig. Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd. Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant mastereller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve. Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter. Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold 4/19

5 av lavspenningsanlegg. 8. Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr Den som reparerer elektrisk utstyr, skal ha relevant fagbrev. Den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker. Den som har det faglige ansvaret for og den som reparerer elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, skal ha utdanning som dataelektroniker, master- eller bachelorgrad eller toårig fagskole innen elektronikk eller utdanning som gir tilsvarende relevant elektrokompetanse. Vedkommende skal ha tre års relevant praksis ved sykehus eller hos produsent av elektromedisinsk utstyr opparbeidet etter endt utdanning. Praksisen skal være i samsvar med en teoretisk og praktisk opplæringsplan og under veiledning fra en med samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III. Etter søknad kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gi fradrag i kravet til praksistid for en periode inntil ett år. Vedkommende skal ha samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller fra den direktoratet bemyndiger. For søknad om samtykke til å arbeide med reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven 11 første ledd være to måneder. Tjenesteloven 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke samtykke til å utføre reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III. 9. Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i 7 første ledd. Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i 7 første ledd. 10. Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Den som utfører offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal oppfylle vilkårene i 7 første ledd, og ha kunnskap om a) relevant regelverk og tolkninger av dette b) kunnskap om forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova og instrukser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap c) tilsyns- og revisjonsmetodikk d) måleteknikk e) brann- og ulykkesgranskning. Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i første ledd og 7 annet ledd. Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektrisk utstyr skal oppfylle vilkårene i første ledd. Kapittel 4. Midlertidig tjenesteytelse for person omfattet av EØS-avtalen 5/19

6 11. Kvalifikasjonskrav Den som er lovlig etablert i en annen EØS-stat for å utøve yrke etter 6 til 10, har rett til å utøve yrket midlertidig i Norge. Dersom yrket eller opplæringen som fører frem til yrket ikke er lovregulert i etableringslandet, skal vedkommende ha utøvet yrket der i minst to av de siste ti årene for å ha rett til å utføre yrket midlertidig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjør om tjenesteytelsen er av midlertidig karakter. Ved avgjørelsen skal det særlig tas hensyn til arbeidets varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet. 12. Krav om dokumentasjon og melding Før en tjenesteyter utøver tjenester i samsvar med 11 skal vedkommende informere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om arbeidets art og varighet. Informasjonen skal fornyes for hvert år tjenesteyteren ønsker å utføre tjenesten. Første gang tjenesten utøves eller dersom det senere foreligger en vesentlig endring av de forhold som omhandles i dokumentene, skal følgende dokumentasjon fremlegges: a) tjenesteyterens identitet og nasjonalitet b) bekreftelse som viser at tjenesteyter er lovlig etablert i en EØS-stat med det formål å utøve det aktuelle yrket, og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for tjenesteyteren å praktisere yrket, hverken permanent eller midlertidig, og at retten til å utøve yrket ikke er bortfalt eller innskrenket c) bevis for yrkeskvalifikasjoner d) bevis for eventuell yrkesutøvelse etter 11 første ledd annet punktum. 13. Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner før tjenesten utføres første gang for å unngå alvorlig skade på tjenestemottagerens helse eller sikkerhet som følge av tjenesteyterens manglende kvalifikasjoner. En kontroll skal ikke gå ut over det som er nødvendig for formålet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal informere tjenesteyter dersom kontroll ikke vil bli foretatt, eller, dersom kontroll er utført, om resultatet av kontrollen innen én måned etter å ha mottatt dokumentasjon etter 12. Om direktoratet ikke kan treffe avgjørelse innen fristen, skal tjenesteyteren informeres om årsaken til forsinkelsen og når avgjørelse vil foreligge. Avgjørelse skal treffes senest to måneder etter at direktoratet har mottatt fullstendig dokumentasjon. Er det vesentlig forskjell mellom tjenesteyterens kvalifikasjoner og kvalifikasjonskravene i 6 til 10 og denne forskjellen kan ha betydning for offentlig helse og sikkerhet, skal tjenesteyteren tilbys å dokumentere sine kunnskaper ved hjelp av en egnethetsprøve. Egnethetsprøven skal prøve tjenesteyterens faglige kunnskaper, herunder kunnskap om bestemmelser som gjelder for utøvelse av yrket i Norge, for å vurdere vedkommendes evne til å utføre et lovregulert yrke som nevnt i 6 til 10. Tjenesteyteren skal gis mulighet til å gjennomføre egnethetsprøven innen én måned etter at fristene i annet ledd har løpt ut. Egnethetsprøven skal være bestått før tjenesteyteren kan utøve tjenesten. Tjenesteyter har rett til å utøve yrket midlertidig dersom vedkommende ikke mottar avgjørelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innen fristene i annet og fjerde ledd. 6/19

7 Kapittel 5. Godkjenning i forbindelse med etablering, for person omfattet av EØS-avtalen 14. Godkjenning på bakgrunn av yrkeserfaring Godkjenning til å utøve yrke som nevnt i 6 til 10 kan gis på bakgrunn av relevant yrkeserfaring når denne er tilegnet gjennom a) minst seks års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av foretak b) minst tre års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av et foretak, og søkeren kan dokumentere å ha gjennomgått minst tre års forutgående relevant opplæring. Opplæringen skal være dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan c) minst fire års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av foretak, og søkeren kan bevise å ha gjennomgått minst to års forutgående praktisk opplæring som dekker de aktuelle anleggs- og utstyrstypene. Opplæringen skal være dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan d) minst tre års sammenhengende aktivitet som selvstendig næringsdrivende dersom søkeren kan bevise at vedkommende har utøvd den aktuelle aktivitet i minst fem år som arbeidstager e) minst fem års sammenhengende virke som leder, hvorav minst tre som leder i teknisk stilling som krever fagkunnskap med ansvar for minst en avdeling i foretaket og søkeren kan bevise at vedkommende har gjennomgått minst tre års forutgående opplæring i den aktuelle aktiviteten. Opplæringen skal være dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan. I tilfellene nevnt under bokstav a og d kan ikke denne aktiviteten være avsluttet mer enn ti år før fullstendig søknad ble innsendt. 15. Godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis Søker har rett til godkjenning til å utøve yrke regulert i 6 til 10 dersom søkeren kan fremlegge kvalifikasjonsbevis som kreves for å utøve yrket i en annen EØS-stat. Yrkeskvalifikasjonene skal minst tilsvare kvalifikasjonsnivået umiddelbart under nivået som følger av vedlegg I. Dersom yrket eller opplæringen som fører frem til yrket ikke er lovregulert i den andre EØS-staten, har søkeren rett til godkjenning til å utøve yrke som nevnt i 6 til 10 når vedkommende har utøvd yrket på heltid i minst to av de siste ti årene. Søkeren skal dokumentere yrkeskvalifikasjoner som minst tilsvarer kvalifikasjonsnivået umiddelbart under nivået som følger av vedlegg I. Yrkeskvalifikasjonene skal være relevant for utøvelsen av yrket. 16. Krav om prøveperiode eller egnethetsprøve Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kreve at søkeren gjennomgår en prøveperiode på inntil tre år eller består en egnethetsprøve dersom a) søkerens utdanning er minst ett år kortere enn den utdanningen som kreves i Norge for det aktuelle yrket b) innholdet i søkerens utdanning avviker vesentlig fra utdanningen til det aktuelle yrket i Norge, eller c) yrket som nevnt i 6 til 10 omfatter lovregulerte yrkesaktiviteter som ikke inngår i en sammenlignbar form i det tilsvarende yrket i søkerens hjemstat, og det i Norge kreves en særskilt utdanning som er vesentlig forskjellig fra søkerens utdanning. 7/19

8 Utdanningen etter første ledd bokstav b og c anses vesentlig forskjellig fra søkerens utdanning når søkeren mangler kunnskap på områder som er avgjørende for utøvelsen av yrket og søkerens utdanning viser viktige forskjeller med hensyn til varighet og innhold sammenlignet med utdanningen som kreves i Norge. Med prøveperiode menes utøvelse av et yrke som nevnt i 6 til 10 under tilsyn av en kvalifisert utøver av slikt yrke. Prøveperioden skal underlegges en avsluttende vurdering. Prøveperioden kan suppleres med ytterligere utdanning. Før vedtak om prøveperiode eller egnethetsprøve treffes må det vurderes om kunnskapen søkeren har ervervet ved yrkeserfaring, helt eller delvis oppveier det vesentlige avviket mellom utdanningene. Søker kan velge mellom egnethetsprøve og prøveperiode. 17. Krav om dokumentasjon Ved søknad om godkjenning etter forskriften skal søkeren legge ved a) bevis for sin identitet og nasjonalitet b) kopi av bekreftelse på kompetanse eller formelle kvalifikasjoner som gir adgang til yrke som nevnt i 6 til 10 c) attest for yrkeserfaring når dette følger av forskriften d) dokumentasjon på at retten til å utøve yrket ikke er tilbakekalt eller begrenset, som ikke er eldre enn tre måneder. Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kreve at kompetent myndighet i den andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig. 18. Saksbehandlingsregler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjør søknad om godkjenning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bekrefte å ha mottatt søknaden innen én måned etter at den ble mottatt. Søkeren skal informeres om hvilke dokumenter som eventuelt mangler. Søknaden skal behandles og avgjøres så snart som mulig, og senest innen fire måneder etter at alle nødvendige dokumenter er fremlagt. Dersom søkeren ikke har fått svar innen fire måneder etter at søknaden er mottatt og alle nødvendige dokumenter er fremlagt, skal dette regnes som et avslag som kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI. Kapittel 6. Øvrige administrative plikter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. Utstedelse av bekreftelse til bruk i annen EØS-stat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal utstede bekreftelse på rett til å utøve yrke regulert i 6 til 10, til person som oppfyller vilkårene og vil søke om godkjenning av kvalifikasjonsbevis eller gi melding om midlertidig tjenesteytelse i en annen EØS-stat. 20. Administrativt samarbeid med andre EØS-stater Gis yrkesutøveren administrative reaksjoner, ilegges strafferettslige sanksjoner eller det oppstår 8/19

9 andre alvorlige omstendigheter som kan få konsekvenser for utøvelse av yrket, skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap så vidt mulig underrette kompetent myndighet i annen EØS-stat hvor søkeren utøver yrket. Har kompetent myndighet i annen EØS-stat bedt om opplysninger etter første ledd, skal opplysningene gis så snart som mulig og senest innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Kapittel 7. Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen 21. Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen Utenlandske elektrofagfolk som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ønsker å videreføre sitt yrke fra utlandet, må ha fått godkjent sine kvalifikasjoner før de kan utøve yrke som nevnt i 6 til 10 i Norge. Søknad om godkjenning til å utøve yrke etter 6 til 10, sammen med dokumentasjon på utdanning og praksis, sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kapittel 8. Krav til språkkunnskaper 22. Språkkunnskaper Person som får godkjenning etter forskriften skal ha de språkkunnskaper som er nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse og for å kommunisere med tilsynspersonell. Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige. Kapittel 9. Bestemmelser om tilsyn, reaksjoner, straff og ikrafttredelse 23. Tilsyn og administrative reaksjoner Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller den direktoratet bemyndiger, fører tilsyn med etterlevelse av forskriften. Ved overtredelse av krav gitt i forskriften kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger, treffe enkeltvedtak med pålegg om nødvendige rettinger for å oppnå forsvarlig elsikkerhet. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 3 til 5 første ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr. Et foretak kan slettes fra Elvirksomhetsregisteret når vilkårene i 3 ikke lenger er til stede eller ved grove eller gjentatte overtredelser av 3 til Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av 5 første ledd første punktum kan straffes etter eltilsynsloven Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse Forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme tid oppheves forskrift 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift 22. november 2002 nr om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og 9/19

10 vedlikeholder elektriske anlegg. For person som omfattes av 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter forskrift 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny forskrift. Vedlegg I kvalifikasjonsnivåer ved godkjenning etter 15 jf. direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner art. 11 Yrkeskvalifikasjonene er ordnet i følgende nivåer: a) En kompetanseattest utstedt av kompetent myndighet i hjemstaten på grunnlag av 1. opplæringskurs som ikke utgjør noen del av en attest eller et diplom i betydningen til bokstav b), c), d) eller e), en særskilt eksamen uten forutgående opplæring eller utøvelse av yrket på heltid i en medlemsstat i tre sammenhengende år eller av tilsvarende varighet på deltid i løpet av de siste ti årene, eller 2. generell utdanning fra grunnskole eller videregående skole som dokumenterer at innehaveren har ervervet generell kunnskap. b) En attest som dokumenterer en bestått videregående opplæring av 1. generell karakter, supplert av annet studium eller annen yrkesrettet utdanning enn den som er nevnt under bokstav c), og/eller av en praktisk eller faglig praksisperiode som krevdes i tillegg til nevnte studium, eller 2. teknisk eller faglig karakter, eventuelt supplert av et studium eller en yrkesrettet utdanning som nevnt under 1), og/eller av en praktisk eller faglig praksisperiode som krevdes i tillegg til nevnte studium. c) Et diplom som dokumenterer bestått fullføring av 1. annen utdanning ut over videregående utdanning enn det som er nevnt under bokstav d) og e), av minst ett års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, der et av opptaksvilkårene vanligvis er at søkeren har bestått en videregående utdanning som er nødvendig for å oppnå adgang til universitet eller høyere utdanning eller fullføring av tilsvarende skoleutdanning ut over videregående utdanning, samt den yrkesrettede utdanning som måtte kreves i tillegg til utdanning ut over videregående utdanning, eller 2. når det gjelder et lovregulert yrke, opplæring med en særlig struktur, inkludert i vedlegg II til direktiv 2005/36/EF, tilsvarende opplæringsnivået under punkt 1), som gir en sammenlignbar yrkesmessig standard og som forbereder utøveren til et sammenlignbart nivå med hensyn til ansvar og funksjoner. Listen i vedlegg II kan endres i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 58 nr. 2 for å ta hensyn til opplæring som oppfyller kravene i forrige punktum. d) Et diplom som dokumenterer at innehaveren har bestått en utdanning ut over videregående utdanning av minst tre års og ikke mer enn fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, ved et universitet eller en høyere utdanningsinstitusjon eller en annen institusjon på tilsvarende utdanningsnivå, samt at vedkommende har bestått den yrkesrettede utdanningen som kreves i tillegg til utdanning ut over videregående utdanning. e) Et diplom som viser at innehaveren har bestått en utdanning ut over videregående utdanning av minst fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, ved et universitet eller en institusjon for høyere utdanning eller en annen institusjon på tilsvarende utdanningsnivå og, eventuelt, at vedkommende har bestått den yrkesrettede utdanningen som kreves i tillegg til utdanning ut over 10/19

11 videregående utdanning. Alle kvalifikasjonsbevis eller sett av kvalifikasjonsbevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, som bevitner bestått utdanning innenfor EØS-området og som er godkjent av vedkommende medlemsstat som å være på et tilsvarende nivå og som gir innehaveren de samme rettigheter med hensyn til adgang til eller utøvelse av et yrke eller forbereder kandidaten for utøvelse av vedkommende yrke, skal behandles som et kvalifikasjonsbevis av den type som omfattes av artikkel 11, inkludert det aktuelle nivået. Alle yrkeskvalifikasjoner, selv om de ikke oppfyller kravene i gjeldende lov- eller forskriftsbestemmelser i hjemstaten for adgang til eller utøvelse av et yrke, som gir innehaveren rettigheter i henhold til disse bestemmelsene, skal også behandles som slike kvalifikasjonsbevis under de samme vilkår som i første ledd. Dette gjelder særlig dersom hjemstaten hever nivået for den utdanning som kreves for adgang til et yrke og for utøvelse av dette yrket, og dersom en enkeltperson som har gjennomgått den tidligere utdanningen, som nå ikke oppfyller kravene i den nye kvalifikasjonen, drar fordel av ervervede rettigheter i henhold til nasjonale lov- eller forskriftsbestemmelser; i slike tilfeller, og for anvendelsen av artikkel 13, blir den tidligere utdanningen av vertsstaten å anse som å tilsvare nivået for den nye utdanningen. Oppgaver Laveste kvalifikasjonsnivå Faglig ansvar for arbeid knyttet til elektriske anlegg c) Bygge og vedlikeholde elektriske anlegg b) Faglig ansvar for reparasjon av elektrisk utstyr b) Utføre reparasjon av elektrisk utstyr b) Faglig ansvar for kontroll av elektriske anlegg c) Utføre kontroll av elektriske anlegg b) Faglig ansvar for offentlig kontroll av elektriske c) anlegg og elektrisk utstyr Utføre offentlig kontroll av elektriske anlegg og c) elektrisk utstyr Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Veiledning til 1 Formål Formålet med forskriften er å forhindre at elektriske anlegg og elektrisk utstyr fører til skade på liv, helse og materielle verdier. Ved å stille krav om kvalifikasjoner overfor de som skal arbeide opp mot elektriske anlegg og elektrisk utstyr, vil man sikre at arbeidet gjøres på en slik måte at anleggene og utstyret oppfyller kravene som følger av de tekniske forskriftene. Forskriften skal samtidig bidra til at den som utfører arbeidet er i stand til å ivareta sin egen og andres sikkerhet. Forskriften bruker begrepet arbeid (... knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Med arbeid menes enhver form for arbeid, slik som planlegging, prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold, reparasjon og kontroll. Dersom en bestemmelse i forskriften er ment å kun omfatte én konkret type arbeid, vil dette fremgå av den enkelte bestemmelse. I 1 annet punktum er det presisert at foretaksbegrepet også skal omfatte et foretaks underenheter. Dette vil si at kravene som retter seg mot foretaket ( 3 5), også gjelder for dets underenheter. I 3 annet punktum nevnes uttrykkelig at underenheter som selvstendig påtar seg oppdrag (som om de skulle vært en egen, uavhengig juridisk person, f.eks. et AS) plikter å registrere seg. Dette følger i 11/19

12 utgangspunktet allerede av 1 annet punktum, der det heter at med foretak menes også underenheter til et foretak, men er gjentatt i 3 av opplysningshensyn. Se særskilt om underenheter i 10 i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret. Her framgår det blant annet at hver underenhet skal ha sitt eget organisasjonsnummer. Veiledning til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for elektriske anlegg og elektrisk utstyr som kan frembringe risiko for brann, eksplosjon, elektromagnetisk støy, overspenninger, følgeskade av funksjonssvikt, utvikling av giftige gasser og elskade. Annet ledd bokstav b gjelder petroleumsanleggene på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya, Nyhamna, Slagentangen, jf. forskrift om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) 6 bokstav e. Kvalifikasjonskrav til driftspersonell om bord i norske skip og sjøredskaper er regulert i forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip og forskrift 22. desember 2011 nr om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Veiledning til 3 Registreringsplikt Intensjonen med registreringsplikten er å få oversikt over de aktører som skal undergis tilsyn i henhold til el-tilsynsloven. Registeret skal også bidra til å gi kundene en oversikt over hvilke foretak og underenheter som er i lovlig virke og hvilke tjenester disse tilbyr. Registreringsplikten gjelder i all hovedsak for arbeid på såkalte tredjepartsanlegg dvs. elektriske anlegg og utstyr som foretaket selv ikke eier. Et foretak må registrere alle sine underenheter som selvstendig påtar seg oppdrag, jf. også kommentaren til 1 ovenfor. Opplysningene som kreves i annet ledd, skal knyttes opp mot den enkelte underenhet. Unntaket herfra gjelder utenlandske foretak hvor det normalt ikke opprettes en underenhet/bedrift i Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF). Det er da foretaket som skal registreres. Annet ledd ramser opp hvilke opplysninger som skal oppgis ved registreringen. Annet ledd bokstav b omhandler hvilken type arbeid som foretaket utfører; prosjektering av elektriske anlegg, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg, reparasjon av elektrisk utstyr og kontroll av elektriske anlegg på vegne av det lokale elektrisitetstilsyn. I Elvirksomhetsregisteret er dette omtalt som virkeområde. Annet ledd bokstav c knytter seg til spesifikke forskrifter med tilhørende normverk, og er i Elvirksomhetsregisteret betegnet som faglig virkeområde. Aktuelle faglige virkeområder er lavspenning bygningsinstallasjoner, lavspenning industriinstallasjoner, elektriske anlegg i sykehus, elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser), elektriske anlegg på maskiner, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift, høyspenningsanlegg i bygninger, lavspenning forsyningsanlegg, høyspenning forsyningsanlegg, lavspenning ledningsanlegg, høyspenning ledningsanlegg og maritime elektriske anlegg. I Elvirksomhetsregisteret er alle virkeområder og faglige virkeområder, oppstilt som alternativer. I dette ligger at underenheten som skal registrere seg, blir gjort oppmerksom på hvilke alternativer som foreligger innenfor hhv. virkeområde og faglig virkeområde. Annet ledd bokstav d omhandler den som har det faglige ansvaret for arbeidet. Med å ha det faglige ansvaret menes den som forestår, slik forestå-begrepet ble benyttet i tidligere forskrifter som regulerte 12/19

13 krav til kvalifikasjoner på dette fagområdet. Registrering Registrering i Elvirksomhetsregisteret gjøres primært elektronisk, og kan nås fra DSBs hjemmeside under menypunkt Elsikkerhet/Elvirksomhetsregisteret/Verktøy og hjelpemidler eller ved bruk av søkeordet «elvirksomhetsregisteret». Elvirksomhetsregisteret henter en del opplysninger fra Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) og «vaskes» regelmessig mot dette. Dette innebærer bl.a. at det er navnet underenheten/bedriften er registrert med i BoF som fremkommer i Elvirksomhetsregisteret. Dersom en virksomhet ønsker å endre navnet på en bedrift som er registrert i DSBs register så må dette gjøres i BoF ved at bedriften selv kontakter Statistisk sentralbyrå (SSB). Den som logger seg inn må identifisere seg via Altinn før man får tilgang til registeret. Det vil være samme metode for innlogging i Altinn som ved innsending av selvangivelse eller rapportering om virksomhet. Ingen personopplysninger sendes til DSB Altinn benyttes bare for å identifisere den som logger seg inn. Ved korrekt innlogging og valg av skjema sendes man videre til DSBs server og Elvirksomhetsregisteret. Veiledning til 4 Plikt til å rette feil og mangler Plikten til å rette feil og mangler er generell og er således ikke begrenset til å rette feil på elektriske anlegg som foretaket tidligere har arbeidet på. Dette innebærer at man er pliktig til å rette feil på elektriske anlegg også der andre foretak har vært ansvarlig for det tidligere arbeidet. Plikten til å rette feil og mangler er betinget av at det har vært et offentlig tilsyn enten av det lokale elektrisitetstilsynet eller DSB, og hvor det er truffet vedtak med pålegg om å rette feil og mangler. De feil og mangler som omfattes av bestemmelsen, vil fremgå av vedtaket. Vedtaket skal være endelig det vil si at klagefristen skal være utløpt uten at vedtaket er blitt påklaget, eller at det foreligger et vedtak etter forutgående klage. Feilene eller manglene skal være rettet innen den fristen følger av ovennevnte vedtak. Plikten til å prioritere arbeidet med retting av feil og mangler, er begrunnet i hensynet til eier eller bruket av anlegget, i og med at de påpekte feil og mangler utgjør en fare for liv, helse eller materielle verdier. Veiledning til 5 Krav om bruk av kvalifisert personell Foretaket er ansvarlig for at personell de skal benytte oppfyller kravene i første ledd. Foretaket skal forsikre seg om personellets kompetanse før personellet settes i arbeid. Dette gjelder både i forhold til faglig utdanning som nevnt i 6 til 10, og at personellet også er tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder har kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre. Tilsvarende følger også av internkontrollforskriften, se særlig 5 pkt. 2 og 7. Dersom personellet har sin fagutdannelse fra utlandet, må foretaket påse at det er gitt nødvendig godkjenning, jf. 11 til 21. Foretaket må også påse at disse har nødvendig kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge og som er nødvendig for de arbeidsoppgavene de skal utføre, f.eks. ved bruk av IT-system til ordinær forsyning og nasjonal byggeskikk som stiller spesielle krav til installasjoner. I tilfeller der personell mangler kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge, 13/19

14 vil det kunne være nødvendig å gjennomføre kursing av personellet før de settes i arbeid. Det vil etter omstendighetene kunne være straffbart etter forskriften 24 å ikke gjennomføre kursing/opplæring før personellet settes i arbeid, dersom personellet ikke har tilstrekkelige forhåndskunnskaper. Kravet i første ledd gjelder uavhengig av hvilken tilknytning personellet har til foretaket, enten de er fast eller midlertidig ansatte eller innleide for en tidsperiode. Kravet i annet ledd om at kvalifisert personell skal være fast ansatt i foretaket er i samsvar med krav gitt i arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd første punktum. Innleie og midlertidig ansettelse er regulert i arbeidsmiljøloven 14-9, og For at midlertidig ansettelse skal være lovlig, må arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet ha grunn til å anta at arbeidsoppgavene vil være avgrenset slik at arbeidstaker ikke trengs på varig basis i virksomheten. Det må la seg gjøre å fastsette en tidsramme eller å definere oppdragets avslutning nærmere i arbeidsavtalen. Det at arbeidet er organisert i prosjekt, eller som et enkeltstående oppdrag, er i seg selv ikke tilstrekkelig til å begrunne midlertidig ansettelse. Det må foreligge forhold som begrunner et midlertidig behov ut over det at arbeidet er organisert i prosjekt. Det må dreie seg om et bestemt arbeid, og arbeidsgiveren må ha grunnlag for å tro at arbeidstakeren bare trengs på midlertidig og ikke permanent basis. Dersom virksomhetens arbeid er organisert gjennom gjentatte prosjekter, og hvor den samme kompetansen etterspørres i de ulike prosjektene, vil det i utgangspunktet ikke være anledning til å ansette midlertidig. I slike tilfeller vil ikke arbeidsgiveren ha grunn til å tro at arbeidstakeren ikke trengs i virksomheten når prosjektet er avsluttet. Det vil normalt bli ansett som en omgåelse av bestemmelsen dersom arbeidsgiveren i slike tilfeller stadig ansetter nye arbeidstakere midlertidig i samme type arbeid. Dreier det seg derimot om prosjekter som krever en spesiell kompetanse som virksomheten normalt ikke etterspør, eller større og sjeldnere prosjekter som forutsetter en bemanning utover det ordinære, vil det etter omstendighetene kunne være mulig å ansette midlertidig Det vil ikke være tillatt å etablere en virksomhet for ett oppdrag, og bemanne virksomheten kun med innleid personell. Så lenge prosjektet er en del av virksomhetens primæroppgaver, skal oppgavene utføres av faste ansatte. Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket. Når foretaket ikke har person som oppfyller kvalifikasjonskravene i 7 10 til stede, forutsettes foretaket å ha utarbeidet rutiner for ivaretagelse av de oppgaver og ansvar som tilligger den som ellers har det faglige ansvaret for arbeidet. Veiledning til 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg Første ledd gjelder de som også omtales som fagarbeidere eller de som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av anlegg eller utstyr. Vilkåret om relevans innebærer at utdanningen som fører frem til fagbrevet, inneholder de fag som gjør at vedkommende har slik kunnskap som er nødvendig for de arbeidsoppgaver som skal utføres. Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal 14/19

15 utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes - tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording, - tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording, - tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere, - tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt, - montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg, - utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser. Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt: - effekten ikke overstiger 200 VA, - monterings- og bruksanvisning følges nøye, - hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og - tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Veiledning til 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Bestemmelsen omhandler de som i tidligere forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, er nevnt som den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg, og forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Kravene omhandlet i første ledd, vil i de fleste tilfeller utgjøre basiskravene til dem som skal ha det faglige ansvaret for det tekniske arbeidet. Den som har fullført utdanning som fagskoletekniker uten å ha relevant fagbrev, vil ikke oppfylle kvalifikasjonskravene omhandlet i første ledd første punktum. Innenfor enkelte virkeområder vil det komme tilleggskrav til det som er omtalt i første ledd. Der det er slike tilleggskrav, er det valgt en henvisning til første ledd med tillegg av selve tilleggskravet. Utdanningen og fagkretsen som inngår i utdanningen, forutsettes å være relevant for de arbeidsoppgaver/faglig virkeområde som vedkommende skal jobbe opp mot. I annet ledd første punktum oppstilles krav til prøve. Prøven betegnes ofte som installatørprøven. Dersom kravet i annet ledd annet punktum ikke er oppfylt, enten ved at vedkommende ikke består ny prøve eller unnlater å gå opp til ny prøve, anses vedkommende for ikke lenger å oppfylle kravet i annet ledd. Femte ledd gjelder arbeid på egen bolig eller fritidsbolig. Med egen bolig menes der vedkommende har sin faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig som vedkommende eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie. 15/19

16 Veiledning til 8 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr Første ledds krav til relevant fagbrev innebærer at utdanningen som fører frem til fagbrevet, inneholder de fag som gjør at vedkommende har slik kunnskap som er nødvendig for de arbeidsoppgaver som skal utføres. Med elektromedisinsk utstyr som nevnt i tredje ledd, menes ethvert medisinsk utstyr inkludert systemløsninger, som for å fungere er avhengig av en elektrisk energikilde, jf. forskrift om medisinsk utstyr. Klasse IIa og IIb omfatter blant annet utstyr som har livsopprettholdende funksjon, brukes til diagnostiske og terapeutiske formål eller overvåkning av sentrale livsfunksjoner. Klasse III omfatter i hovedsak kirurgisk invasivt utstyr som kommer i direkte kontakt med sentralnervesystemet, det sentrale kretsløpssystemet eller hjertet. Opplæringsplanen etter tredje ledd, må minst inneholde hva som er forventet kompetanse etter endt opplæring, en læreplan som beskriver både teoretisk og praktisk opplæring, en beskrivelse av læremateriell til teoridel, en beskrivelse av praktisk opplæring og en beskrivelse av et evalueringssystem. Læreplanen må minst inneholde en beskrivelse av lover, forskrifter og standarder som regulerer området, anatomi, fysiologi, reparasjon av elektromedisinsk utstyr, måleteknikk for elektromedisinsk utstyr og hygiene. Veiledning til 9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg Bestemmelsen gjelder kun for kontroll av uavhengig tredjepart. Dette innebærer at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse ved sluttkontroll av arbeid som et foretak har gjort, kontroll som ledd i et foretaks systematiske HMS-arbeid og kvalitetsforbedringsarbeid, eller offentlig kontroll som nevnt i 10. Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse ved visuell kontroll. Med visuell kontroll menes kontroll som ikke krever at anlegget åpnes, kapslinger fjernes eller at det må foretas målinger. Veiledning til 10 Kvalifikasjonskrav ved offentlig kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskjellen i kvalifikasjonskravene mellom den som skal ha det faglige ansvaret og den som skal utføre offentlig kontroll, er at den som skal ha det faglige ansvaret også må oppfylle vilkårene i 7 annet ledd. Veiledning til 11 Kvalifikasjonskrav Med midlertidig tjenesteytelse siktes det til yrkesutøvelse i et annet EØS-land enn der man er etablert, for en begrenset periode. Den midlertidige tjenesteytelsen kan f.eks. være begrenset til et oppdrag som skal utføres, selv om oppdragets varighet kan strekke seg ut over år. Den midlertidige tjenesteytelsen må avgrenses mot etablering. Det er uttalt i brukerveiledning til yrkeskvalifikasjonsdirektivet, at etablering foreligger når alle betingelser for å utøve et yrke i en medlemsstat, er oppfylt. Et av flere slike krav kan være plikt til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret. Det er ikke et krav at tjenesteyteren driver tilsvarende yrke i sitt hjemland/der vedkommende er etablert. Vurderingen av om det foreligger en midlertidig tjenesteytelse og ikke etablering, gjøres ut fra en individuell og skjønnsmessig vurdering. 16/19

17 Veiledning til 12 Krav om dokumentasjon og melding Meldingen som tjenesteyteren skal gi, har en gyldighet av ett år. Dette innebærer at vedkommende må inngi ny melding etter ett år, selv om vedkommende fortsatt arbeider på samme oppdrag som tidligere. Informasjonen som tjenesteyteren skal gi, skal være skriftlig. Kravet til skriftlighet vil være oppfylt enten denne sendes pr. post, e-post eller tilsvarende. Som dokumentasjon på tjenesteyterens identitet og nasjonalitet, skal det legges ved nasjonalt IDkort eller pass, utstedt av kompetent myndighet i vedkommendes hjemland. Dokumentasjon på kvalifikasjoner, yrkeserfaring og at tjenesteyteren er etablert i hjemlandet, bør som hovedregel være oversatt til norsk eller engelsk, alternativt svensk eller dansk. Likeledes bør dokumentasjon på yrkeskvalifikasjoner og yrkeserfaring, være bekreftet kopi av originaldokumentet f.eks. fra Notarius Publicus, med mindre tjenesteyteren velger å sende inn original dokumentasjon. Alternativt vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kunne kontakte relevant myndighet i tjenesteyterens hjemland for å få bekreftet riktigheten av dokumentene. Utøvelse av den midlertidige tjenesteytelsen er ikke betinget av at tjenesteyteren er gitt tilbakemelding på meldingen, med mindre arbeidet som skal utføres kan få konsekvenser for offentlig helse og sikkerhet. Hvis så er tilfelle, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kontrollere tjenesteyterens kvalifikasjoner, jf. forskriften 13. Veiledning til 13 Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner En eventuell kontroll er foranlediget av melding inngitt i samsvar med 12. Adgangen til å kontrollere tjenesteyterens kvalifikasjoner er begrenset til de tilfeller der tjenesteyterens manglende kvalifikasjoner kan få alvorlige konsekvenser for tjenestemottagerens helse eller sikkerhet. Med helse og sikkerhet menes her liv, helse eller materielle verdier, hvilket er forenlig med el-tilsynslovens formål. Det skal foretas en konkret vurdering i hver sak der man ser hen til hva slags arbeid som skal gjøres, tjenesteyterens kompetanse og mulige konsekvenser for tjenestemottageren som følge av tjenesteyterens manglende kvalifikasjoner. Dersom det er grunn til å tro at tjenesteyterens manglende kvalifikasjoner ikke vil kunne medføre fare for tjenestemottageren, så skal det ikke foretas kontroll. Dersom tjenesteyteren tidligere har vært undergitt kontroll og kvalifikasjonene ble godkjent, kan myndighetene ikke foreta en ny kontroll av vedkommendes kvalifikasjoner på et senere tidspunkt. Dette er likevel betinget av at tjenesteyteren skal utføre samme type arbeid ved den nye midlertidige tjenesteytelsen. Dersom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurderer å kontrollere tjenesteyterens kvalifikasjoner, må de informere tjenesteyteren om dette. Tjenesteyteren kan ikke uføre tjenesteytelsen når det er gitt slik informasjon og frem til vedkommende enten får beskjed om at kontroll likevel ikke vil bli gjort, resultatet av kontrollen eller når de frister som er gitt i bestemmelsen ikke overholdes. Resultatet av en kontroll vil være at tjenesteyteren enten får godkjent sine kvalifikasjoner eller at vedkommende ikke gis anledning til å utøve den midlertidige tjenesteytelsen. Som del av kontrollen, kan direktoratet be om ytterligere opplysninger/dokumentasjon relatert til tjenesteyterens kvalifikasjoner og/eller yrkeserfaring. 17/19

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr 1 Formål 2 Virkeområde 3 Registreringsplikt 4 Plikt til å rette feil og mangler 5 Krav til bruk av

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift FORSKRIFT om OM elektroforetak og ELEKTRISKE kvalifikasjonskrav FORSYNINGSANLEGG for arbeid MED VEILEDNING knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK FEF 2006 2013 Forskrift om eletroforetak

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Utskriftsdato: 22.12.2017 08:23:24 Status: Gjeldende Dato: 12.9.2008 Nummer: FOR-2008-09-12-1071

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Landsmøte i Ullensvang. Nytt fra DSB. 6. Mai 2014. Regionsjef Arild Hammer. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Landsmøte i Ullensvang. Nytt fra DSB. 6. Mai 2014. Regionsjef Arild Hammer. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Landsmøte i Ullensvang Nytt fra DSB 6. Mai 2014 Regionsjef Arild Hammer 1 Nye Forskrifter Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler MTF LANDSMØTE 12 mai 2011 Behandlingshjelpemidler Arild Hammer Ny forskrift Avvikshandtering Meldeplikt Ansvar 2 3 HØRING FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG

Detaljer

HELSE :* Sakslok.: Mottatt: I l_ i. Arkiv:

HELSE :* Sakslok.: Mottatt: I l_ i. Arkiv: Vårsaksbehandler Gard Bonner Adressater i hht. liste Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Vår referanse 2010-08-25 0915146 Øga Deres dato Deres referanse HELSE :* MIDT-NORGE Sakslok.:

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING 1 Innledning Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) erstatter

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter 10.09.2012 Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Innhold Forskrift 22. november 2002 nr 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer,

Detaljer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer MTF LANDSMØTE 12 mai 2011 DSB INFORMERER Arild Hammer Regelverk Meldeplikt Standarder innenfor det elektromedisinske området 2 3 HØRING FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) Høringssvar Til: DSB Postboks 2014 3103 Tønsberg Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) EL & IT Forbundet mottok 6. januar 2005 høringsnotatet som ble sendt fra

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet [dato] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. januar 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 10. januar 2017 19.12.2016 nr. 1874 Forskrift om endring

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 1 Formål Forskriftens formål er å inkorporere i norsk lovgivning de rettigheter

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015

Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 TEL3002 Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven Høringsnotat om forslag til forskrift for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven 17 fjerde ledd og 18 fjerde ledd 1. Bakgrunn EØS-avtalen er inkorporert i norsk rett

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF Skal gjøre det enklere for borgere å få sine yrkeskvalifikasjoner

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Utfordringer med medisinsk-teknisk utstyr og informasjonssikkerhet. Barbro Salte, Medisinsk teknologi og e-helse, Akershus Universitetssykehus HF

Utfordringer med medisinsk-teknisk utstyr og informasjonssikkerhet. Barbro Salte, Medisinsk teknologi og e-helse, Akershus Universitetssykehus HF Utfordringer med medisinsk-teknisk utstyr og informasjonssikkerhet Barbro Salte, Medisinsk teknologi og e-helse, Akershus Universitetssykehus HF Innledning Definisjoner MTU på Ahus Informasjonssikkerhet

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Vår dato Deres dato 05.2016 Vår referanse Deres referanse 16/3783 1 av 1 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde 1. Innledning 1.1 Sjøfartsdirektoratet (Sdir) fastsatte den 3. oktober 2000 ny forskrift

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF. av 18. juni 1992

RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF. av 18. juni 1992 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON KREDITTILSYNET Høringsnotat GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets brev av 14. mai 2008 Kredittilsynet bes om å forberede

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Statsråd: Anniken Huitfeldt UTKAST KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 11/4691 Dato:.06.13 Endring av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og

Detaljer

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Innledning Reglene i dette kapitlet omfatter administrative bestemmelser

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142

NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Cathrine Håheim Andersen jurist/førstekonsulent Vegdirektoratet 31. januar 2013 Aktuelle yrker på vegtrafikklovens område Trafikklærer Faglig

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008. av 2. april om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008. av 2. april om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. Nr. 18/484 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 304/2008 2015/EØS/18/47 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av klimagasser(*) under henvisning

Detaljer

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter

Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Revidert 04.05.2014 Veiledning til DLEs oppfølging av elvirksomheter Innhold Forskrift 19. juni 2013 nr 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res xx.xx.201x med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10, lov 2. juli

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) , ǀŽƌĨŽƌĞƌĨĂƐƚĞĂŶƐĞƩ ĞůƐĞƌǀŝŬƟŐĨŽƌĞůƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞŶ skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme mulert i dagens FKE) Kompetansen til den faglige ansvarlig og den som selvstendig

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Lars-Erik Kjellesvig - 22073232 2010/141853-001

Detaljer

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg.

a) infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg. UTKAST Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet..

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land Vedlegg: Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land 1 Koordineringsordning 1.1 Oppgaver Petroleumstilsynet

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Solving Challenges from Sea to Space

Solving Challenges from Sea to Space Solving Challenges from Sea to Space ASSET INTEGRITY MYNDIGHETSKRAV TIL LØFTEUTSTYR, PETROLEUMSSEKTOREN LOVER Petroleumsloven Nåværende lov trådte i kraft 1. juli 1997, (forrige i 1985) 1-5.Annen norsk

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer