RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF. av 18. juni 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF. av 18. juni 1992"

Transkript

1 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC

2 RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 49, artikkel 57 paragraf 1 og artikkel 66, under henvisning til forslag fra Kommisjonen (1), i samarbeid med Europaparlamentet (2), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité (3), og ut fra følgende betraktninger: 1)I henhold til traktatens artikkel 8 A skal det indre marked utgjøre et område uten indre grenser, og i henhold til traktatens artikkel 3 bokstav c) er fjerning av hindringer for fri bevegelighet for personer og tjenester mellom medlemsstatene ett av Fellesskapets mål. For medlemsstatenes borgere innebærer dette særlig muligheten til å utøve et yrke, enten som selvstendig næringsdrivende eller som lønnsmottaker, i en annen medlemsstat enn der de tilegnet seg sine faglige kvalifikasjoner. 2)For de yrker der Fellesskapet ikke har fastlagt det nødvendige minimumskompetansenivå, forbeholder medlemsstatene seg rett til å fastsette et slikt nivå, for å sikre kvaliteten på tjenester som ytes på deres territorium. Men de kan ikke kreve, uten å sette til side sine forpliktelser etter traktatens artikkel 5, 48, 52 og 59, at en statsborger fra en annen medlemsstat må tilegne seg kvalifikasjoner som hovedsakelig fastsettes bare ved å henvise til diplomer utstedt under deres nasjonale utdanningssystem, dersom vedkommende person allerede helt eller delvis har tilegnet seg disse kvalifikasjonene i en annen medlemsstat. Som følge av dette skal enhver vertsstat der et yrke er regulert ved lov, ta hensyn til kvalifikasjoner ervervet i en annen medlemsstat, og vurdere om disse kvalifikasjonene tilsvarer de kvalifikasjonene som vedkommende medlemsstat krever. 3)Rådsdirektiv 89/48/EØF av 21. desember 1988 om en generell ordning for (1)EFT nr. C 263 av , s. 1, og EFT nr. C 217 av , s. 4. (2)EFT nr. C 149 av , s. 149, og EFT nr. C 150 av (3)EFT nr. C 75 av , s. 11.

3 godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetansegivende utdanning av minst tre års varighet (4), gjør det lettere å overholde disse forpliktelsene, men nevnte direktiv omfatter bare høyere utdanning. 4)For å gjøre det lettere å utøve alle former for yrkesvirksomhet som i en vertsstat innenfor Fellesskapet forutsetter at vedkommende yrkesutøver har gjennomført en utdanning på et visst nivå, bør det som supplement til den første ordningen innføres en ordning nummer to. 5)Den supplerende generelle ordning må baseres på de samme prinsipper og, med nødvendige endringer, følge samme regler som den første generelle ordningen. 6)Dette direktiv får ikke anvendelse på de lovregulerte yrker behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig gjelder innføring av gjensidig godkjenning av opplæring som gis til personer før de blir yrkesaktive. 7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av fagkunnskaper ervervet ved yrkeserfaring i en annen medlemsstat. Noen av disse direktivene gjelder bare selvstendig næringsvirksomhet. For å sikre at slik virksomhet utøvd av lønnsmottakere ikke faller inn under dette direktivs virkeområde, fordi samme type virksomhet i så fall vil bli gjenstand for forskjellige rettslige godkjenningsordninger avhengig av om virksomheten blir utøvd av en selvstendig næringsdrivende eller en lønnsmottaker, bør nevnte direktiver gis anvendelse også på lønnsmottakere som utøver slik virksomhet. 8)Den supplerende generelle ordning berører overhodet ikke anvendelsen av traktatens artikkel 48 paragraf 4 og artikkel 55. 9)Den supplerende ordning må gjelde for de utdanningsnivåer som ikke er omfattet av den første generelle ordning, nemlig annen postgymnasial utdanning eller tilsvarende utdanning, samt utdanning svarende til lang eller kort utdanning på videregående nivå, eventuelt supplert med yrkesopplæring eller yrkeserfaring. 10)I tilfeller der det i vertsstaten kreves bare meget kort utdanning eller visse personlige egenskaper eller bare allmennkunnskaper for å utøve et bestemt lovregulert yrke, kan de normale ordninger for godkjenning ifølge dette direktiv være unødvendig tungvinte. Det bør derfor innføres en forenklet ordning for slike tilfeller. 11)Det bør også tas hensyn til ordningen for yrkeskompetansegivende utdanning i Det forente kongerike som via "National Framework of Vocational Qualifications" fastsetter standarder for det faglige nivå for alle former for yrkesvirksomhet. 12)I noen medlemsstater finnes det bare forholdsvis få lovregulerte yrker. Men (4)EFT nr. L 19 av , s. 16.

4 utdanningen til yrker som ikke er lovregulert, kan likevel være spesielt innrettet mot utøvelsen av vedkommende yrker, med en utdanningsstruktur og et utdanningsnivå som kontrolleres eller godkjennes av vedkommende myndigheter i den medlemsstat det gjelder. Dette gir tilsvarende garantier som ved et lovregulert yrke. 13)Det bør overlates til vedkommende myndigheter i vertsstaten, i samsvar med relevante bestemmelser i fellesskapsretten, å fastsette de nødvendige nærmere regler for gjennomføringen av prøveperiode og egnethetsprøve. 14)Da den supplerende generelle ordning omfatter to utdanningsnivåer, og den første generelle ordning omfatter et tredje, må den førstnevnte ordning fastsette hvorvidt og på hvilke vilkår en person som har nådd et visst utdanningsnivå, kan utøve et yrke i en annen medlemsstat der kvalifikasjonene for vedkommende yrke ifølge loven skal ligge på et annet nivå. 15)For utøvelsen av visse yrker krever noen medlemsstater at utøveren er i besittelse av et diplom som definert i direktiv 89/48/EØF, mens andre medlemsstater for de samme yrker krever at yrkesutøveren har gjennomgått en yrkeskompetansegivende utdanning som har en annen struktur. Visse typer utdanning som ifølge definisjonen i dette direktiv ikke er postgymnasial eller av foreskrevet varighet, fører likevel fram til et tilsvarende yrkesfaglig kvalifikasjonsnivå og forbereder utøveren for tilsvarende ansvar og oppgaver. Slik utdanning bør derfor klassifiseres i samme kategori som utdanning som gir rett til å få utstedt diplom. Ettersom det finnes mange forskjellige typer av slik utdanning, kan klassifisering bare finne sted ved at vedkommende utdanning føres opp på en liste. I tilfeller hvor en slik klassifisering lar seg gjennomføre, vil det innebære at denne type utdanning blir godkjent som likeverdig med den utdanning som omfattes av direktiv 89/48/EØF. Det bør også utarbeides en egen liste over visse typer lovregulert utdanning som kan klassifiseres som likeverdig med utdanning som gir rett til å få utstedt diplom. 16)På bakgrunn av de hyppige forandringer i ordningene for yrkeskompetansegivende utdanning, bør det finnes en fremgangsmåte for endring av listene. 17)Den supplerende generelle ordning omfatter yrker der utøveren må ha kvalifikasjoner på videregående nivå med hensyn til yrkeskompetansegivende utdanning, og der det generelt kreves at han har praktiske ferdigheter, men ordningen må også sikre at slike kvalifikasjoner anerkjennes som likeverdige når de er blitt ervervet utelukkende gjennom yrkeserfaring i en medlemsstat hvor slike yrker ikke er lovregulert. 18)Hensikten med den supplerende generelle ordningen er den samme som med den første generelle ordningen, nemlig å fjerne hindringer for adgangen til og utøvelsen av lovregulerte yrker. Det arbeid som er utført i henhold til rådsvedtak 85/368/EØF av 16. juli 1985 om samsvar mellom de kvalifikasjoner som oppnås ved yrkesrettet opplæring i medlemsstatene i De

5 europeiske fellesskap (5), har et annet formål enn å fjerne juridiske hindringer for den frie bevegelighet, nemlig å gi bedre oversikt over arbeidsmarkedet, men det må likevel kunne brukes der det er hensiktsmessig ved anvendelsen av dette direktiv, særlig der det kan gi opplysninger om den yrkeskompetansegivende utdanningens faglige innhold og varighet. 19)Når det er hensiktsmessig, bør faglige organisasjoner og institusjoner for yrkeskompetansegivende utdanning få uttale seg eller på passende måte bli trukket inn i beslutningsprosessen. 20)Ved å styrke den rett en borger i Fellesskapet har til å bruke sine yrkesferdigheter i hvilken som helst medlemsstat, utvider og forsterker den annen generelle ordning, på samme måte som den første, hans rett til å tilegne seg slike ferdigheter hvor han selv måtte ønske det. 21)Etter at de to ordningene har vært anvendt en viss tid, bør de gjennomgås med henblikk på å finne ut hvor effektivt de virker og særlig hvordan begge kan forbedres - VEDTATT DETTE DIREKTIV: I dette direktiv menes med: a)diplom, KAPITTEL 1 Definisjoner Artikkel 1 ethvert utdanningsbevis eller ethvert sett av slike bevis: -som er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med statens lover og forskrifter, -som viser at innehaveren med positivt resultat har fullført: i)enten en postgymnasial utdanning som ikke omfattes av artikkel 1 bokstav a) annet strekpunkt i direktiv 89/48/EØF, av minst ett års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, der et av opptaksvilkårene vanligvis er at søkeren med positivt resultat har fullført den videregående utdanning som er nødvendig for å få adgang til universitet eller høyere utdanning, samt den yrkesopplæring som måtte kreves i tillegg til den postgymnasiale utdanning, ii)eller ett av utdanningsalternativene nevnt i vedlegg C, og (5)EFT nr. L 199 av , s. 56.

6 -som viser at innehaveren har de yrkeskvalifikasjoner som kreves for adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke i vedkommende medlemsstat, dersom den utdanning som attesteres ved dette beviset har funnet sted hovedsakelig i Fellesskapet, eller utenfor Fellesskapet ved undervisningsinstitusjoner som gir utdanning i samsvar med en medlemsstats lover og forskrifter, eller innehaveren har tre års yrkeserfaring attestert av den medlemsstat som godkjente et utdanningsbevis utstedt i en tredjestat. Med et diplom som definert i første ledd skal likestilles ethvert utdanningsbevis eller sett av slike bevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, dersom det dreier seg om utdanning som er gjennomført med positivt resultat i Fellesskapet, og som i denne medlemsstaten godkjennes av vedkommende myndighet som utdanning på tilsvarende nivå, og dersom det gir de samme rettigheter med hensyn til adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke i denne medlemsstaten, b)eksamensbevis, ethvert utdanningsbevis eller sett av slike bevis: -som er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med statens lover og forskrifter, -som viser at innehaveren, etter å ha fulgt videregående undervisning: enten har fullført en utdanning som ikke omfattes av bokstav a), ervervet ved en utdanningsinstitusjon eller i et foretak, eller ved et samarbeid mellom disse, eventuelt supplert med den prøveperiode eller yrkeserfaring som kreves, eller har gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som kreves i tillegg til den videregående utdanningen, eller -som viser at innehaveren, etter å ha fulgt videregående undervisning av teknisk eller yrkesfaglig art, i de tilfeller der det kreves: enten har fullført en utdanning som nevnt i annet strekpunkt, eller har gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som kreves i tillegg til den videregående utdanningen av teknisk eller yrkesfaglig art, og -som viser at innehaveren har de yrkeskvalifikasjoner som kreves for adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke i vedkommende medlemsstat, dersom den utdanning som attesteres ved dette beviset har funnet sted hovedsakelig i Fellesskapet, eller utenfor Fellesskapet ved undervisningsinstitusjoner som gir utdanning i samsvar med en medlemsstats lover og forskrifter, eller innehaveren har to års yrkeserfaring attestert av den medlemsstat som godkjente et utdanningsbevis utstedt i en tredjestat.

7 Med et eksamensbevis som definert i første ledd skal likestilles ethvert utdanningsbevis eller sett av slike bevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, dersom det dreier seg om utdanning som er gjennomført med positivt resultat i Fellesskapet, og som i en medlemsstat godkjennes av vedkommende myndighet som utdanning på tilsvarende nivå, og dersom det gir de samme rettigheter med hensyn til adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke i denne medlemsstaten, c)kompetansebevis, ethvert kvalifikasjonsbevis: -som bekrefter en utdanning som ikke inngår i en helhet som gir rett til utstedelse av et diplom i henhold til direktiv 89/48/EØF eller til et diplom eller eksamensbevis i henhold til dette direktiv, eller -som er utstedt på grunnlag av en vurdering av personlige egenskaper, ferdigheter og kunnskaper som vedkommende myndighet, utpekt i samsvar med en medlemsstats lover og forskrifter, anser for meget viktige i utøvelsen av et yrke, uten at det er nødvendig med noe bevis på forutgående utdanning, d)vertsstat, den medlemsstat der en statsborger i en medlemsstat søker om å få utøve et lovregulert yrke, og som ikke er den stat der vedkommende fikk sitt utdanningsbevis eller sitt kompetansebevis eller først utøvde det aktuelle yrket, e)lovregulert yrke, den lovregulerte yrkesvirksomhet eller de deler av en lovregulert yrkesvirksomhet som i en medlemsstat utgjør dette yrket, f)lovregulert yrkesvirksomhet, yrkesvirksomhet der adgang eller utøvelse, eller en form for utøvelse i en medlemsstat, direkte eller indirekte ved lover og forskrifter er betinget av at vedkommende er innehaver av et utdanningsbevis eller et kompetansebevis. Følgende skal særlig anses som en form for lovregulert yrkesvirksomhet: -utøvelse av en virksomhet under en yrkestittel, dersom anvendelsen av denne tittel er forbeholdt innehavere av et utdanningsbevis eller et kompetansebevis som kreves i henhold til lover og forskrifter, -utøvelse av en yrkesvirksomhet innen helsesektoren, i den utstrekning godtgjørelse og/eller refusjon for denne virksomhet i henhold til nasjonale trygdeordninger er betinget av at vedkommende er innehaver av et utdanningsbevis eller et kompetansebevis.

8 Når første ledd ikke kommer til anvendelse, skal en yrkesvirksomhet likestilles med en lovregulert yrkesvirksomhet dersom den utøves av medlemmer av et organ eller en organisasjon som har som særlig formål å fremme og opprettholde et høyt nivå på det aktuelle yrkesområdet, og som med sikte på å virkeliggjøre dette målet nyter godt av en særskilt form for godkjenning i en medlemsstat og: -utsteder et utdanningsbevis til sine medlemmer, -påser at medlemmene overholder de regler for yrkesmessig opptreden som den fastsetter, og -gir dem rett til å anvende en tittel eller forkortelse, eller oppnå en status som svarer til dette utdanningsbeviset. Hver gang en medlemsstat etter annet ledd godkjenner et organ eller en organisasjon som oppfyller vilkårene nevnt i samme ledd, skal dette meddeles Kommisjonen, g)lovregulert utdanning, enhver utdanning: -som er særskilt rettet mot utøvelsen av et bestemt yrke, og -som omfatter undervisning, eventuelt supplert med yrkesrettet utdanning, prøveperiode eller yrkeserfaring, som har en struktur og et nivå som er fastsatt i medlemsstatens lover og forskrifter, eller som kontrolleres eller godkjennes av den myndighet som er utpekt til å gjøre dette, h)yrkeserfaring, faktisk og lovlig utøvelse av det aktuelle yrket i en medlemsstat, i)prøveperiode, utøvelse av et lovregulert yrke i vertsstaten under oppsyn av en kvalifisert utøver av dette yrket, og som eventuelt etterfølges av supplerende utdanning. Prøveperioden skal avsluttes med en evaluering. Reglene og vilkårene for prøveperioden og vurderingen av den skal fastsettes av vedkommende myndigheter i vertsstaten. Den status en person i prøveperioden har i vertsstaten, særlig med hensyn til oppholdsrett, forpliktelser, sosiale rettigheter og ytelser, stønader og vederlag, skal fastsettes av vedkommende myndigheter i medlemsstaten i samsvar med gjeldende bestemmelser i fellesskapsretten, j)egnethetsprøve, en kontroll av søkerens yrkesmessige kunnskaper som gjennomføres av vedkommende myndigheter i vertsstaten med sikte på å vurdere søkerens

9 egnethet til å utøve et lovregulert yrke i denne medlemsstaten. For å gjøre det mulig å gjennomføre denne prøven, skal vedkommende myndigheter utarbeide en liste over fag som, på grunnlag av en sammenligning mellom den utdanning som kreves i medlemsstaten og den utdanning søkeren har, ikke dekkes av det utdanningsbevis søkeren er i besittelse av. Disse fagene kan omfatte både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som kreves for utøvelsen av yrket. Ved egnethetsprøven skal det tas hensyn til at søkeren er en kvalifisert yrkesutøver i hjemstaten eller den seneste oppholdsstaten. Prøven skal omfatte fag som velges blant dem som er oppført på listen nevnt i annet ledd, og som det er en vesentlig forutsetning å ha kjennskap til for å kunne utøve det aktuelle yrket i vertsstaten. Regler og vilkår for egnethetsprøven skal fastsettes av vedkommende myndigheter i denne staten. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal bestemme hvilken status den som ønsker å forberede seg til egnethetsprøven i vedkommende stat, skal ha i staten, i samsvar med gjeldende bestemmelser i fellesskapsretten. KAPITTEL II Anvendelsesområde Artikkel 2 Dette direktiv kommer til anvendelse på alle statsborgere i en medlemsstat som ønsker å utøve et lovregulert yrke som selvstendig næringsdrivende eller som lønnsmottaker i en vertsstat. Dette direktiv kommer ikke til anvendelse verken på yrker som omfattes av et særskilt direktiv som fastsetter ordninger for medlemsstatenes gjensidige godkjenning av diplomer eller på virksomhet som omfattes av et av direktivene oppført i vedlegg A. Direktivene oppført i vedlegg B skal komme til anvendelse også på lønnsmottakeres utøvelse av virksomheter som omfattes av nevnte direktiver. KAPITTEL III Godkjenningsordning når en vertsstat krever at en yrkesutøver er i besittelse av et diplom i henhold til dette direktiv eller i henhold til direktiv 89/48/EØF Artikkel 3 Når adgangen til eller utøvelsen av et lovregulert yrke i en vertsstat er betinget av at utøveren er i besittelse av et diplom i henhold til dette direktiv eller direktiv 89/48/EØF, kan vedkommende myndighet ikke, med forbehold for direktiv

10 89/48/EØF, under henvisning til manglende kvalifikasjoner, nekte en statsborger i en medlemsstat adgang til eller utøvelse av dette yrket på samme vilkår som vertsstatens egne borgere: a)dersom søkeren er i besittelse av et diplom, slik dette er definert i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF, som i en annen medlemsstat kreves for å få adgang til eller utøve det aktuelle yrket på dens territorium, og diplomet er oppnådd i en medlemsstat, eller b)dersom søkeren har utøvd det aktuelle yrket på heltid i minst to år, eller i en tilsvarende periode på deltid, i løpet av de forutgående ti år i en annen medlemsstat, der dette yrket ikke reguleres ved lov enten i henhold til dette direktivs artikkel 1 bokstav e) og artikkel 1 bokstav f) første ledd eller i henhold til artikkel 1 bokstav c) og artikkel 1 bokstav d) første ledd i direktiv 89/48/EØF, og vedkommende er i besittelse av et eller flere utdanningsbevis: -som er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med statens egne lover og forskrifter, -som enten viser at innehaveren med positivt resultat har fullført en postgymnasial utdanning som ikke omfattes av artikkel 1 bokstav a) annet strekpunkt i direktiv 89/48/EØF, av minst ett års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, hvor opptakskravet som regel er fullført videregående utdanning med positivt resultat, slik som ved universiteter eller institusjoner for høyere utdanning, og at innehaveren også har fullført eventuell yrkeskompetansegivende utdanning som er en integrert del av den postgymnasiale utdanning, eller -som bekrefter at vedkommende har tatt en lovregulert utdanning i henhold til vedlegg D, og -som har forberedt innehaveren for utøvelsen dette yrket. Det nevnte krav om to års yrkeserfaring må imidlertid frafalles når utdanningsbeviset til søkeren nevnt under denne bokstav er utstedt etter fullført lovregulert utdanning. Med utdanningsbeviset nevnt i første ledd skal likestilles ethvert utdanningsbevis eller sett av slike bevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, dersom det dreier seg om utdanning som er gjennomført med positivt resultat i Fellesskapet, og som i denne medlemsstaten godkjennes av vedkommende myndighet som utdanning på tilsvarende nivå, forutsatt at denne godkjenningen er blitt meddelt de andre medlemsstatene og Kommisjonen. Som unntak fra denne artikkels første ledd, kan vertsstaten unnlate å anvende denne artikkel når adgangen til eller utøvelsen av et lovregulert yrke i vedkommende vertsstat er betinget av at utøveren har et diplom som definert i direktiv 89/48/EØF, der et av vilkårene for utstedelse av et slikt diplom er fullført postgymnasial utdanning av mer enn fire års varighet.

11 Artikkel 4 1. Artikkel 3 er ikke til hinder for at vertsstaten også kan kreve at søkeren: a)fremlegger bevis for yrkeserfaring, når varigheten av utdanningen anført som grunnlag for søknaden i henhold til artikkel 3 første ledd bokstav a) og b), er minst ett år kortere enn den utdanningstid som kreves i vertsstaten. I dette tilfelle kan varigheten av den yrkeserfaring som kreves, ikke overstige: -det dobbelte av den manglende utdanningstiden når mangelen er knyttet til postgymnasial utdanning og/eller en praktisk prøveperiode under tilsyn av en yrkesutdannet person og avsluttet med en eksamen, -den manglende utdanningstiden når mangelen er knyttet til yrkeserfaring med støtte fra en kvalifisert utøver av yrket. Når det dreier seg om diplomer som definert i artikkel 1 bokstav a) annet ledd, skal varigheten av den utdanning som godkjennes som likeverdig, fastsettes på grunnlag av utdanningen definert i artikkel 1 bokstav a) første ledd. Ved anvendelsen av denne bokstav skal det tas hensyn til yrkeserfaringen nevnt i artikkel 3 første ledd bokstav b). Under ingen omstendigheter kan det kreves en yrkeserfaring på over fire år. Det kan imidlertid ikke kreves yrkeserfaring av en søker som ved et diplom kan dokumentere at han har tatt en postgymnasial utdanning i henhold til artikkel 1 bokstav a) annet strekpunkt eller som er innehaver av et diplom som definert i artikkel 1 bokstav a) i direktiv 89/48/EØF, og som ønsker å utøve sitt yrke i en vertsstat hvor det kreves et diplom eller utdanningsbevis som viser at søkeren har tatt en utdanning av den type som er nevnt i vedlegg C og D, b)gjennomgår en prøveperiode på høyst tre år eller består en egnethetsprøve: -når den utdanning vedkommende har fått i henhold til artikkel 3 første ledd bokstav a) eller b), omfatter teoretiske og/eller praktiske fagområder som avviker vesentlig fra dem som omfattes av det diplom som er definert i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF og som vertsstaten krever, eller -når det lovregulerte yrket, som i tilfellet nevnt i artikkel 3 første ledd bokstav a), i vertsstaten omfatter en eller flere former for lovregulert yrkesvirksomhet som ikke finnes i det lovregulerte yrket i søkerens hjemstat eller seneste oppholdsstat, og denne forskjellen tilsvarer en spesiell utdanning som kreves i vertsstaten og som omfatter teoretiske og/eller praktiske fagområder som avviker vesentlig fra dem som omfattes av det diplom som er definert i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF og som søkeren fremlegger, eller

12 -når, som i tilfellet nevnt i artikkel 3 første ledd bokstav b), det lovregulerte yrket i vertsstaten omfatter en eller flere former for lovregulert yrkesvirksomhet som ikke finnes i yrket i søkerens hjemstat eller seneste oppholdsstat, og denne forskjellen tilsvarer en spesiell utdanning som kreves i vertsstaten og som omfatter teoretiske og/eller praktiske fagområder som avviker vesentlig fra dem som omfattes av det eller de utdanningsbevis søkeren fremlegger. Dersom vertsstaten benytter seg av denne muligheten, skal den gi søkeren rett til å velge mellom en prøveperiode og en egnethetsprøve. Dersom vertsstaten som krever et diplom som definert i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF har til hensikt å innføre unntak med hensyn til en søkers rett til å velge, skal fremgangsmåten fastsatt i artikkel 14 komme til anvendelse. Som unntak fra bokstav b) annet ledd kan vertsstaten forbeholde seg retten til å velge mellom en prøveperiode og en egnethetsprøve: -for yrker der utøvelsen krever nøyaktig kjennskap til nasjonal lovgivning og der rådgivning og/eller bistand med hensyn til nasjonal lovgivning utgjør et vesentlig og vedvarende element i utøvelsen, eller -når det i en vertsstat kreves et diplom som definert i direktiv 89/48/EØF for adgang til eller utøvelse av et yrke, og et av vilkårene for å få utstedt et slikt diplom er fullført postgymnasial utdanning av mer enn tre års varighet eller en tilsvarende periode på deltidsbasis, og søkeren er innehaver av enten et diplom som definert i dette direktiv eller et utdanningsbevis i henhold til artikkel 3 første ledd bokstav b) i dette direktiv, men ikke omfattet av artikkel 3 bokstav b) i direktiv 89/48/EØF. 2. Vertsstaten kan imidlertid ikke anvende bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og b) samtidig. KAPITTEL IV Godkjenningsordning når en vertsstat krever at en yrkesutøver er i besittelse av et diplom mens søkeren er innehaver av et eksamensbevis eller tilsvarende utdanningsbevis Artikkel 5 Når adgangen til eller utøvelsen av et lovregulert yrke i en vertsstat er betinget av at utøveren er i besittelse av et diplom, kan vedkommende myndighet ikke, under henvisning til manglende kvalifikasjoner, nekte en statsborger i en medlemsstat adgang til eller utøvelse av dette yrket på samme vilkår som vertsstatens egne borgere: a)dersom søkeren er i besittelse av det eksamensbevis som kreves i en annen medlemsstat for adgang til eller utøvelse av det samme yrke på dens territorium, og eksamensbeviset er oppnådd i en medlemsstat, eller

13 b)dersom søkeren har utøvd det aktuelle yrket på heltid i to år i løpet av de foregående ti år i en annen medlemsstat der dette yrket ikke reguleres ved lov i henhold til artikkel 1 bokstav e) og artikkel 1 bokstav f) første ledd, og vedkommende er i besittelse av et eller flere utdanningsbevis: -som er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med vedkommende stats lover og forskrifter, og -som viser at innehaveren, etter å ha tatt videregående utdanning: enten har fullført en yrkeskompetansegivende utdanning som ikke omfattes av bokstav a), gitt ved en utdanningsinstitusjon eller i et foretak, eller ved et samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon og et foretak, eventuelt supplert med den prøveperiode eller yrkeserfaring som utgjør en integrert del av utdanningen, eller gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som utgjør en integrert del av utdanningen, eller -som viser at innehaveren, etter å ha tatt videregående utdanning av teknisk eller yrkesfaglig art, i de tilfeller der det kreves: enten har fullført en yrkeskompetansegivende utdanning som nevnt i annet strekpunkt, eller har gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som utgjør en integrert del av nevnte videregående utdanning av teknisk eller yrkesfaglig art, og -som har forberedt innehaveren for utøvelsen av dette yrket. Det nevnte krav om to års yrkeserfaring må imidlertid frafalles når utdanningsbeviset til søkeren nevnt under denne bokstav er utstedt etter fullført lovregulert utdanning. Men vertsstaten kan kreve at søkeren gjennomgår en prøveperiode på høyst tre år eller avlegger en egnethetsprøve. Vertsstaten må gi søkeren rett til å velge mellom en prøveperiode eller en egnethetsprøve. Dersom vertsstaten har til hensikt å innføre unntak med hensyn til søkerens rett til å velge, skal fremgangsmåten fastsatt i artikkel 14 komme til anvendelse. KAPITTEL V Godkjenningsordning når vertsstaten krever at yrkesutøveren er i besittelse av et eksamensbevis Artikkel 6

14 Når adgangen til eller utøvelsen av et lovregulert yrke i en vertsstat forutsetter at utøveren er i besittelse av et eksamensbevis, kan vedkommende myndighet, under henvisning til manglende kvalifikasjoner, ikke nekte en statsborger i en medlemsstat adgang til eller utøvelse av dette yrket på samme vilkår som vertsstatens egne borgere: a)dersom søkeren er i besittelse av et diplom som definert i dette direktiv eller i direktiv 89/48/EØF, eller det eksamensbevis som kreves i en annen medlemsstat for adgang til eller utøvelse av vedkommende yrke på dens territorium, og dette diplom eller eksamensbevis ble utstedt i en medlemsstat, eller b)dersom søkeren har utøvd det aktuelle yrket på heltid i to år eller i en tilsvarende periode på deltid i løpet av de foregående ti år i en annen medlemsstat der dette yrket ikke reguleres ved lov i henhold til artikkel 1 bokstav e) og artikkel 1 bokstav f) første ledd, og vedkommende er i besittelse av et eller flere utdanningsbevis: -som er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med vedkommende stats lover og forskrifter, og -som viser at innehaveren med positivt resultat har fullført en postgymnasial utdanning som ikke omfattes av artikkel 1 bokstav a) annet strekpunkt i direktiv 89/48/EØF, av minst ett års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, hvor ett av opptakskravene som regel er fullført videregående utdanning, slik som ved universiteter eller institusjoner for høyere utdanning, og at innehaveren også har fullført eventuell yrkeskompetansegivende utdanning som er en integrert del av den postgymnasiale utdanning, eller -som viser at innehaveren, etter å ha tatt videregående utdanning: enten har fullført en yrkeskompetansegivende utdanning som ikke omfattes av bokstav a), gitt ved en utdanningsinstitusjon eller i et foretak, eller ved et samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon og et foretak, eventuelt supplert med den prøveperiode eller yrkeserfaring som utgjør en integrert del av utdanningen, eller gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som utgjør en integrert del av utdanningen, eller -som viser at innehaveren, etter å ha tatt videregående utdanning av teknisk eller yrkesfaglig art, i de tilfeller der det kreves: enten har fullført en yrkeskompetansegivende utdanning som nevnt i tredje strekpunkt, eller har gjennomført den prøveperiode eller tilegnet seg den yrkeserfaring som utgjør en integrert del av nevnte videregående utdanning av teknisk eller yrkesfaglig art, og

15 -som har forberedt innehaveren for utøvelsen av dette yrket. Det nevnte krav om to års yrkeserfaring må imidlertid frafalles når utdanningsbeviset til søkeren nevnt under denne bokstav er utstedt etter fullført lovregulert utdanning, c)dersom en søker som ikke er i besittelse av verken diplom, eksamensbevis eller noe annet utdanningsbevis i henhold til artikkel 3 første ledd bokstav b) eller denne artikkels bokstav b), har utøvd det aktuelle yrket på heltid sammenhengende i tre år, eller i en tilsvarende periode på deltid, i løpet av de foregående ti år, i en annen medlemsstat der dette yrket ikke reguleres ved lov i henhold til artikkel 1 bokstav e) og artikkel 1 bokstav f) første ledd. Med utdanningsbeviset nevnt i første ledd bokstav b) skal likestilles ethvert utdanningsbevis eller sett av slike bevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, dersom det dreier seg om utdanning som er gjennomført i Fellesskapet, og som i denne medlemsstaten godkjennes av vedkommende myndighet som utdanning på tilsvarende nivå, forutsatt at denne godkjenningen er blitt meddelt de andre medlemsstatene og Kommisjonen. Artikkel 7 Artikkel 6 er ikke til hinder for at en vertsstat kan kreve at søkeren: a)gjennomfører en prøveperiode på høyst to år eller avlegger en egnethetsprøve når den utdanning vedkommende har fått, i henhold til artikkel 5 første ledd bokstav a) og b) omfatter teoretiske og/eller praktiske fagområder som avviker vesentlig fra dem som omfattes av det eksamensbevis som kreves i vertsstaten, eller når det på vedkommende område finnes slike forskjeller i yrkesaktiviteter at det i vertsstaten omfattes av en særskilt utdanning med hensyn til teoretiske og praktiske fagområder som avviker vesentlig fra dem som omfattes av søkerens utdanningsbevis. Dersom vertsstaten benytter seg av denne muligheten, skal den gi søkeren rett til å velge mellom en prøveperiode og en egnethetsprøve. Dersom medlemsstaten som krever et eksamensbevis, har til hensikt å innføre unntak med hensyn til søkerens rett til å velge, skal fremgangsmåten fastsatt i artikkel 14 komme til anvendelse, b)gjennomfører en prøveperiode på høyst to år eller avlegger en egnethetsprøve i de tilfeller han, som nevnt i artikkel 6 første ledd bokstav c), ikke er i besittelse av et diplom, et eksamensbevis eller et annet utdanningsbevis. Vertsstaten kan forbeholde seg retten til å velge mellom en prøveperiode eller en egnethetsprøve. KAPITTEL VI Særordninger for godkjenning av andre kvalifikasjoner

16 Artikkel 8 Når adgangen til eller utøvelsen av et yrke i en vertsstat forutsetter at utøveren er i besittelse av et kompetansebevis, kan vedkommende myndighet, under henvisning til manglende kvalifikasjoner, ikke nekte en statsborger i en medlemsstat adgang til eller utøvelse av dette yrket på samme vilkår som vertsstatens egne borgere: a)dersom søkeren er i besittelse av det kompetansebevis som kreves i en annen medlemsstat for adgang til eller utøvelse av det samme yrke på dens territorium, og dette bevis ble utstedt i en medlemsstat, eller b)dersom søkeren kan dokumentere kvalifikasjoner han har tilegnet seg i andre medlemsstater, og som særlig med hensyn til helse, sikkerhet, miljøvern og forbrukervern gir den samme sikkerhet som kreves ifølge vertsstatens lover og forskrifter. Dersom søkeren ikke kan fremlegge et slikt bevis eller dokumentere slike kvalifikasjoner, skal vertsstatens lover og forskrifter komme til anvendelse. Artikkel 9 Når adgangen til eller utøvelsen av et yrke i en vertsstat bare er betinget av at utøveren er i besittelse av et utdanningsbevis som dokumenterer allmennutdanning fra grunnskole eller videregående skole, kan vedkommende myndighet, under henvisning til manglende kvalifikasjoner, ikke nekte en statsborger i en medlemsstat adgang til eller utøvelse av dette yrket på samme vilkår som vertsstatens egne borgere dersom søkeren har et utdanningsbevis på tilsvarende nivå utstedt i en annen medlemsstat. Utdanningsbeviset må være utstedt av vedkommende myndighet i medlemsstaten, utpekt i samsvar med medlemsstatens egne lover og forskrifter. KAPITTEL VII Andre tiltak med sikte på å lette den faktiske utøvelse av etableringsadgangen, adgangen til å yte tjenester og den frie bevegelighet for lønnsmottakere Artikkel Vedkommende myndighet i en vertsstat som gjør adgangen til eller utøvelsen av et lovregulert yrke betinget av at søkeren fremlegger bevis for god vandel eller hederlighet eller for at vedkommendes bo ikke er tatt under konkursbehandling, eller som suspenderer eller forbyr utøvelse av yrket på grunn av alvorlig forsømmelse i utøvelsen, eller overtredelse av straffeloven, skal godta som tilstrekkelig bevis at statsborgere i en medlemsstat som ønsker å utøve yrket på dens territorium, fremlegger dokumenter utstedt av vedkommende

17 myndigheter i hjemstaten eller seneste oppholdsstat, som viser at disse kravene er oppfylt. Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten eller seneste oppholdsstat ikke utsteder dokumentene nevnt i første ledd, skal disse dokumenter erstattes av en erklæring under ed eller, i medlemsstater der edsavleggelse ikke finner sted, av en forsikring på ære og samvittighet, gitt av den aktuelle person overfor vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet, eventuelt en notarius publicus eller en kompetent yrkesorganisasjon i hjemstaten eller seneste oppholdsstat; denne myndighet eller notarius publicus skal utstede en bekreftelse på gyldigheten av erklæringen eller forsikringen. 2. Dersom vedkommende myndighet i en vertsstat av sine egne statsborgere krever dokumentasjon for fysisk og psykisk helse for adgang til eller utøvelse av et lovregulert yrke, skal denne myndighet godta som tilstrekkelig bevis at det dokument fremlegges som kreves i hjemstaten eller den seneste oppholdsstat. Dersom hjemstaten eller den seneste oppholdsstat ikke krever dokumentasjon av denne art for adgang til eller utøvelse av det aktuelle yrket, skal vertsstaten godta en attest utstedt av vedkommende myndighet i denne staten som svarer til attestene utstedt i vertsstaten. 3. Vedkommende myndighet i vertsstaten kan kreve at dokumentene eller attestene nevnt i nr. 1 og 2 er høyst tre måneder gamle når de fremlegges. 4. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten av sine egne statsborgere krever erklæring under ed eller forsikring på ære og samvittighet for adgang til eller utøvelse av et lovregulert yrke, og i tilfelle denne erklæring eller forsikring på grunn av utformingen ikke kan brukes av en annen medlemsstats borgere, skal denne myndighet påse at en hensiktsmessig og likeverdig form for erklæring eller forsikring tilbys vedkommende personer. Artikkel Vedkommende myndighet i vertsstaten skal sikre medlemsstaters borgere, når de oppfyller vilkårene for adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke på deres territorium, rett til å bruke den yrkestittel i vertsstaten som svarer til dette yrket. 2. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal sikre medlemsstaters borgere, når de oppfyller vilkårene for adgang til og utøvelse av et lovregulert yrke på deres territorium, rett til å bruke hjemstatens eller seneste oppholdsstats rettmessige akademiske tittel og, eventuelt, den forkortelse som benyttes på denne statens språk. Vertsstaten kan bestemme at det til tittelen skal tilføyes navn og adresse til den institusjon eller eksamenskommisjon som har tildelt den. 3. Dersom et yrke i vertsstaten er regulert av et organ eller en organisasjon nevnt i artikkel 1 bokstav f), skal medlemsstaters borgere tillates å bruke yrkestittelen eller forkortelsen gitt av denne organisasjonen eller dette organet bare dersom de fremlegger bevis på medlemskap i organet eller organisasjonen.

18 Dersom organet eller organisasjonen gjør medlemskap betinget av bestemte krav til kvalifikasjoner, kan disse kravene stilles til andre medlemsstaters borgere, som er i besittelse av et diplom i henhold til artikkel 1 bokstav a), et eksamensbevis i henhold til artikkel 1 bokstav b), eller et utdanningsbevis eller kvalifikasjonsbevis i henhold til artikkel 3 første ledd bokstav b), artikkel 5 første ledd bokstav b) eller artikkel 9, bare på de vilkår som er fastsatt i dette direktiv, særlig i artikkel 3, 4 og 5. Artikkel Vertsstaten skal, som bevis på at vilkårene nevnt i artikkel 3 til 9 er oppfylt, godta de bekreftelser og dokumenter som er utstedt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene og som vedkommende person skal fremlegge til støtte for sin søknad om tillatelse til å utøve det aktuelle yrket. 2. En søknad om tillatelse til å utøve et lovregulert yrke skal behandles så raskt som mulig, og resultatet skal meddeles i et begrunnet vedtak fra vedkommende myndighet i vertsstaten senest fire måneder etter at alle dokumentene angående vedkommende person er fremlagt. Vedtaket eller manglende vedtak kan bringes inn for domstolen i henhold til internrettslige bestemmelser. KAPITTEL VIII Fremgangsmåte ved koordinering Artikkel Medlemsstatene skal innen fristen fastsatt i artikkel 17 utpeke vedkommende myndigheter som er bemyndiget til å motta søknadene og gjøre vedtakene nevnt i dette direktiv. De skal underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette. 2. Hver medlemsstat skal utpeke en person som er ansvarlig for å koordinere virksomheten til myndighetene nevnt i nr. 1, og skal underette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette. Vedkommendes oppgave skal være å fremme en ensartet gjennomføring av dette direktiv for alle aktuelle yrker. Koordinatoren skal være medlem av koordineringsgruppen opprettet i henhold til artikkel 9 nr. 2 i direktiv 89/48/EØF, med en representant for Kommisjonen som leder. Koordineringsgruppen opprettet i henhold til den nevnte bestemmelse i direktiv 89/48/EØF skal også ha som oppgave: -å lette gjennomføringen av dette direktiv, -å samle inn alle opplysninger som er relevante for gjennomføringen av dette direktiv i medlemsstatene, særlig slike opplysninger som kan benyttes ved utarbeidelsen av en oversiktsliste over lovregulerte yrker, og slike som kan

19 avdekke ulikheter ved de kvalifikasjonsbevis som utstedes i medlemsstatene og som kan være til hjelp for vedkommende myndigheter i medlemsstatene ved vurderingen av om vesentlige ulikheter eksisterer. Gruppen kan rådspørres av Kommisjonen om eventuelle endringer i den foreliggende ordningen. 3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å fremskaffe de nødvendige opplysninger om godkjenning av diplomer og eksamensbevis og om andre vilkår for adgang til lovregulerte yrker innen dette direktivs ramme. For å utføre denne oppgaven kan de dra nytte av de eksisterende informasjonsnett og eventuelt relevante yrkesforeninger eller yrkesorganisasjoner. Kommisjonen skal ta de nødvendige initiativ for å sikre at utvekslingen av nødvendige opplysninger blir utvidet og samordnet. KAPITTEL IX Fremgangsmåte når det gjøres unntak med hensyn til søkerens rett til å velge mellom prøveperiode og egnethetsprøve Artikkel Dersom en medlemsstat i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b) annet ledd annet punktum, artikkel 5 tredje ledd eller artikkel 7 bokstav a) annet ledd annet punktum, har til hensikt å frata søkere retten til å velge mellom en prøveperiode og en egnethetsprøve, skal den umiddelbart oversende Kommisjonen et utkast til den aktuelle bestemmelsen. Den skal samtidig opplyse Kommisjonen om grunnene til at det er nødvendig å vedta en slik bestemmelse. Kommisjonen skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene om utkastet; den kan også rådspørre koordineringsgruppen nevnt i artikkel 13 nr. 2 om utkastet. 2. Med forbehold for Kommisjonens og de øvrige medlemsstaters mulighet til å avgi kommentarer til utkastet, kan medlemsstaten vedta bestemmelsen bare dersom Kommisjonen ikke har reist innsigelse mot den i vedtaks form innen tre måneder. 3. Etter anmodning fra en medlemsstat eller fra Kommisjonen skal medlemsstatene umiddelbart oversende den endelige teksten til en bestemmelse som følger av anvendelsen av denne artikkel. KAPITTEL X Fremgangsmåte ved endringer i vedlegg C og D Artikkel Listene over visse typer utdanning med særegen struktur som finnes i

20 vedlegg C og D, kan endres på grunnlag av en begrunnet anmodning til Kommisjonen fra en av de berørte medlemsstater. Alle relevante opplysninger, særlig teksten til relevante internrettslige bestemmelser, skal følge med anmodningen. Den medlemsstat som kommer med anmodningen, skal også underrette de andre medlemsstatene. 2. Kommisjonen skal nøye sette seg inn i vedkommende utdanning og i de former for utdanning som kreves i de andre medlemsstatene. Den skal særlig undersøke om det kvalifikasjonsbevis som oppnås gjennom vedkommende utdanning, sikrer innehaveren: -en yrkeskompetansegivende utdanning på nivå med den postgymnasiale utdanning nevt under i) i artikkel 1 bokstav a) første ledd annet strekpunkt, -tilsvarende ansvar og oppgaver 3. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av representaner for medlemsstatene og ledet av representanten for Kommisjonen. 4. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en frist formannen kan fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmene avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi stemme. 5. Kommisjonen skal vedta tiltak som umiddelbart får anvendelse. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal Kommisjonen imidlertid straks underrette Rådet om disse tiltakene. I slike tilfeller skal Kommisjonen vente to måneder med å gjennomføre de tiltak den har vedtatt. 6. Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innenfor fristen nevnt i nr Kommisjonen skal underrette vedkommende medlemsstat om sin beslutning og eventuelt offentliggjøre den endrede listen i De Europeiske Fellesskaps Tidende. KAPITTEL XI Andre bestemmelser Artikkel 16 Etter utløpet av fristen i artikkel 17 skal medlemsstatene annet hvert år oversende Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av den foreliggende ordning. Denne rapporten skal i tillegg til generelle merknader inneholde en statistisk oversikt over de beslutninger som er truffet, og en beskrivelse av de viktigste problemene gjennomføringen av dette direktiv har medført.

21 Artikkel Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 18. juni De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 18 Senest fem år etter den dag som er fastsatt i artikkel 17, skal Kommisjonen fremlegge en rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité om hvor langt gjennomføringen av dette direktiv er kommet. Etter at all nødvendig rådspørring er gjennomført, skal Kommisjonen fremlegge sine konklusjoner med hensyn til eventuelle endringer som må gjøres i dette direktiv. Samtidig skal Kommisjonen om nødvendig fremlegge forslag til forbedringer av de eksisterende regler med henblikk på å lette gjennomføringen av den frie bevegelighet, etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester. Artikkel 19 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Luxembourg, 18. juni For Rådet Vitor MARTINS Formann

22 1.64/429/EØF (6) VEDLEGG A Oversikt over direktiver nevnt i artikkel 2 annet ledd Rådsdirektiv av 7. juli 1964 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester for selvstendig virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde ISIC (industri og håndverk) 64/427/EØF (7) Rådsdirektiv av 7. juli 1964 om nærmere bestemmelser for overgangstiltak for selvstendig virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde ISIC (industri og håndverk) 2. 68/365/EØF (8) Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester for selvstendig virksomhet innen nærings- og nytelsesmiddelindustri og produksjon av drikkevarer (næringsområde 20 og 21 ISIC) 68/366/EØF (9) Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om nærmere bestemmelser for overgangstiltak for selvstendig virksomhet innen nærings- og nytelsesmiddelindustri og produksjon av drikkevarer (næringsområde 20 og 21 ISIC) 3. 64/223/EØF (10) Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte tjenester innen engroshandelsvirksomhet 64/224/EØF (11) Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte tjenester for mellommannsvirksomhet innen handel, industri og håndverk 64/222/EØF (12) (6)EFT nr. 117 av , s. 1880/64. (7)EFT nr. 117 av , s. 1863/64. Endret ved direktiv 69/77/EØF (EFT nr. L 59 av , s. 8). (8)EFTnr. L 260 av , s. 9. (9)EFT nr. L 260 av , s. 12. (10)EFT nr. 56 av , s. 863/64. (11)EFT nr. 56 av , s. 869/64. (12)EFT nr. 56 av , s. 857/64.

23 Rådsdirektiv av 25. februar 1964 om nærmere regler for overgangstiltakene for engroshandelsvirksomhet og mellommannsvirksomhet innen handel, industri og håndverk 4. 68/363/EØF (13) Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte tjenester for selvstendig virksomhet innen detaljhandelen (næringshovedgruppe 612 ISIC) 68/364/EØF (14) Rådsdirektiv av 15. oktober 1968 om regler for overgangstiltakene for selvstendig virksomhet innen detaljhandelen (næringshovedgruppe 612 ISIC) 5. 70/522/EØF (15) Rådsdirektiv av 30. november 1970 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte tjenester for selvstendig virksomhet innen engroshandel med kull og for mellommannsvirksomhet på kullsektoren (næringsgruppe 6112 ISIC) 70/523/EØF (16) Rådsdirektiv av 30. november 1970 om regler for overgangstiltakene for selvstendig virksomhet innen engroshandel med kull og for mellommannsvirksomhet på kullsektoren (næringsgruppe 6112 ISIC) 6. 74/557/EØF (17) Rådsdirektiv av 4. juni 1974 om gjennomføring av etableringsadgang og adgang til å yte tjenester for selvstendig virksomhet og formidlervirksomhet innen handel med og distribusjon av giftige stoffer 74/556/EØF (18) Rådsdirektiv av 4. juni 1974 om nærmere regler for overgangstiltak for virksomhet innen handel med og distribusjon av giftige stoffer samt virksomhet som medfører yrkesmessig bruk av slike stoffer, herunder formidlervirksomhet 7. 68/367/EØF (19) (13)EFT nr. L 260 av , s. 1. (14)EFT nr. L 260 av , s. 6. (15)EFT nr. L 267 av , s. 14. (16)EFT nr. L 267 av , s. 18. (17)EFT nr. L 307 av , s. 5. (18)EFT nr. L 307 av , s. 1. (19)EFT nr. L 260 av , s. 16.

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Utskriftsdato: 22.12.2017 08:23:24 Status: Gjeldende Dato: 12.9.2008 Nummer: FOR-2008-09-12-1071

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/5/EF. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/5/EF. av 16. februar 1998 8.5.2003 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende Nr. 23/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/5/EF 2003/EØS/23/68 av 16. februar 1998 om lettelse av adgangen til å utøve advokatyrket på permanent

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142

NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING 1 Innledning Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) erstatter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

32005L L0036. Dato

32005L L0036. Dato Doknum Type Direktiver Dato 2005-09-07 Nummer Tittel 2005/36/EF EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av faglige kvalifikasjoner. [Yrkeskvalifikasjonsdirektivet]

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 169/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 1 Formål Forskriftens formål er å inkorporere i norsk lovgivning de rettigheter

Detaljer

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr 1 Formål 2 Virkeområde 3 Registreringsplikt 4 Plikt til å rette feil og mangler 5 Krav til bruk av

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/4 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*) 19.11.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/261 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

RÅDSVEDTAK. av 21. desember om fremming av europeiske utdanningsløp for yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid(*) (1999/51/EF)

RÅDSVEDTAK. av 21. desember om fremming av europeiske utdanningsløp for yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid(*) (1999/51/EF) 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/127 RÅDSVEDTAK 2001/EØS/26/31 av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp for yrkesrettet vekselopplæring, herunder

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven Høringsnotat om forslag til forskrift for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven 17 fjerde ledd og 18 fjerde ledd 1. Bakgrunn EØS-avtalen er inkorporert i norsk rett

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF Skal gjøre det enklere for borgere å få sine yrkeskvalifikasjoner

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*)

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*) Nr. 51/81 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0363.alle OJ L 115/12, p. 12-16 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994 Nr.25/ 02 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012 Nr. 6/337 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012 2017/EØS/6/38 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og forordning (EF) nr. 987/2009

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet [dato] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR/1 RÅDSDIREKTIV av 3. mai 1989 om tilnærming av

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

NOR/397R T OJ L 43/97, p.1-7

NOR/397R T OJ L 43/97, p.1-7 NOR/397R0258.00T OJ L 43/97, p.1-7 Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. januar 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 10. januar 2017 19.12.2016 nr. 1874 Forskrift om endring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 167/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 390L0269.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*)

RÅDSDIREKTIV 94/55/EF. av 21. november om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods(*) Nr.32/ 02 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75, under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer