RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964"

Transkript

1 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries falling within ISIC Major Groups (Industry and small craft industries)

2 364L0427.NOR/1 RÅDSDIREKTIV av 7. juli 1964 om nærmere bestemmelser for overgangstiltak for selvstendig virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde ISIC (industri og håndverk) (64/427/EØF) RÅDET FOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 2, artikkel 57, artikkel 63 paragraf 2 og artikkel 66, under henvisning til det alminnelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen( 1 ), særlig avdeling V annet og tredje ledd, under henvisning til det alminnelige program for opphevelse av restriksjoner på adgangen til å yte tjenester( 2 ), særlig avdeling VI annet og tredje ledd, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 3 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 4 ), og ut fra følgende betraktninger: I de alminnelige programmer fastsettes det ikke bare at restriksjonene skal oppheves, men også at det må vurderes om det forut for, samtidig med eller etter opphevelsen av restriksjonene er påkrevd med en gjensidig godkjenning av diplomer, eksamensbevis eller andre kvalifikasjonsbevis samt en samordning av lover og forskrifter om adgangen til å starte og utøve de aktuelle virksomheter, og om det eventuelt må treffes overgangstiltak i påvente av godkjenningen eller samordningen. Adgangen til å starte og utøve virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen industri og håndverk er ikke underlagt vilkår i alle medlemsstater. Definisjonen av håndverk og dermed avgrensningen mellom industri og ( 1 ) EFT nr. 2 av , s. 36/62. ( 2 ) EFT nr. 2 av , s. 32/62. ( 3 ) EFT nr. 182 av , s. 2895/63. ( 4 ) EFT nr. 117 av , s. 1869/64.

3 364L0427.NOR/2 håndverk er forskjellig i medlemsstatene. Dessuten gjelder for håndverksvirksomhet dels næringsfrihet, dels strenge bestemmelser som krever kvalifikasjonsbevis for adgang til yrket. Ved godkjenningen av de alminnelige programmer har Rådet fastslått at det med hensyn til samordning eller godkjenning innen håndverk finnes problemer som krever et grundig forarbeid for å bli løst. Det er derfor ikke mulig å foreta den planlagte samordning samtidig med at restriksjonene blir opphevet. Samordningen må finne sted senere. Ettersom samordningen ikke kan finne sted umiddelbart, synes det ønskelig å lette gjennomføringen av etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester i nevnte virksomheter ved å treffe overgangstiltak som forutsatt i de alminnelige programmene, først og fremst for å unngå en unormal hindring for statsborgere i medlemsstater der adgangen til disse virksomheter ikke er underlagt vilkår. For å forhindre slike problemer må overgangstiltakene hovedsakelig innebære at de vertsstater der det er fastsatt regler for adgangen til å starte nevnte virksomheter, anerkjenner en faktisk utøvelse av yrket i den seneste oppholdsstaten i et tidsrom av rimelig varighet som ikke ligger for langt tilbake i tid, som tilstrekkelig vilkår for adgangen dersom en forutgående opplæring ikke kreves, for å sikre at den begunstigede har faglige kunnskaper som tilsvarer dem som kreves av statens egne borgere. Dessuten bør det fastsettes at stater som ikke har regulert adgangen til å starte nevnte virksomheter, eventuelt kan få tillatelse til, i en eller flere virksomheter, å kreve av andre medlemsstaters borgere et bevis på at de har kvalifikasjoner til å utøve virksomheten i den seneste oppholdsstaten, for å unngå en uforholdsmessig stor tilstrømning til disse stater av personer som ikke oppfyller vilkårene for adgang til å starte og utøve disse virksomheter i den seneste oppholdsstaten. Slike tillatelser må imidlertid gis med stor forsiktighet, ettersom de kan hindre den frie bevegelighet ved for utstrakt anvendelse. De bør derfor gis for et begrenset tidsrom og for begrensede anvendelsesområder, og i samsvar med traktatens generelle bestemmelser om håndhevelse av beskyttelsestiltak bør det overlates til Kommisjonen å godkjenne anvendelsen av de aktuelle tiltak. Tiltakene fastsatt i dette direktiv vil ikke lenger være berettiget når samordningen av vilkårene for adgang til å starte og utøve de aktuelle virksomheter samt den gjensidige godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis er blitt gjennomført - VEDTATT DETTE DIREKTIV:

4 364L0427.NOR/3 Artikkel 1 1. Medlemsstatene skal på vilkårene angitt nedenfor treffe følgende overgangstiltak med hensyn til etablering på sitt territorium av fysiske personer og selskaper som nevnt i avdeling I i de alminnelige programmene, heretter kalt de begunstigede, samt med hensyn til disse personers og selskapers tjenesteytelser i selvstendig virksomhet innen produksjons- og prosessindustri. 2. Nevnte virksomheter svarer til dem som kommer inn under anvendelsesområdet for rådsdirektiv av 7. juli 1964 om gjennomføring av etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester for selvstendig virksomhet i produksjons- og prosessindustri innen næringsområde ISIC (industri og håndverk). Artikkel 2 De medlemsstater der visse vilkår med hensyn til kvalifikasjoner må oppfylles for adgang til å starte og utøve en av de virksomheter som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal sørge for at en begunstiget på anmodning blir underrettet om hvilke regler vedkommendes planlagte virksomhet vil komme inn under før vedkommende etablerer seg eller starter en midlertidig virksomhet. Artikkel 3 1. Når adgangen til å starte eller utøve en av de virksomheter som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, i en medlemsstat forutsetter generell, forretningsmessig eller faglig kunnskap og dyktighet, skal medlemsstaten som tilstrekkelig bevis på disse kunnskaper og ferdigheter godta en faktisk utøvelse av den aktuelle virksomhet i en annen medlemsstat over ett av disse tidsrommene: a) i seks sammenhengende år som selvstendig eller som leder for et foretak, b) i tre sammenhengende år som selvstendig eller som leder for et foretak, når den begunstigede kan bevise at han for vedkommende yrke har en forutgående opplæring av minst tre års varighet, bekreftet ved et eksamensbevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut tilfredsstillende av en kompetent yrkesorganisasjon, c) i tre sammenhengende år som selvstendig, når den begunstigede kan bevise at han har utøvd lønnet virksomhet i minst fem år i vedkommende yrke, d) i fem sammenhengende år i ledende stilling, herunder minst tre år med tekniske oppgaver og med ansvar for minst en avdeling innen foretaket, når den begunstigede kan bevise at han for vedkommende yrke har en forutgående opplæring av minst tre års varighet, bekreftet ved et

5 364L0427.NOR/4 eksamensbevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut tilfredsstillende av en kompetent yrkesorganisasjon. I de tilfeller som er nevnt under bokstav a) og c), må virksomheten ikke ha opphørt mer enn 10 år før tidspunktet for innsendelse av søknad i henhold til artikkel 4 nr. 3. Artikkel 4 Ved anvendelsen av artikkel 3 gjelder følgende: 1. De medlemsstater der adgangen til å starte eller utøve en av de virksomheter som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, forutsetter generell forretningsmessig eller faglig kunnskap og dyktighet, skal med bistand fra Kommisjonen underrette de andre medlemsstatene om de vesentlige særtrekk ved yrket (beskrivelse av virksomheten i disse yrker). 2. Vedkommende myndighet i den seneste oppholdsstaten, utpekt for dette formål, skal attestere hvilke yrkesvirksomheter den begunstigede faktisk har utøvd og varigheten av dem. Attesten skal utformes ut fra den yrkesbeskrivelse som er oversendt av den medlemsstat der den begunstigede skal utøve yrket varig eller midlertidig. 3. Vertsstaten skal etter søknad gi tillatelse til å utøve den aktuelle virksomhet når den attesterte virksomhet er i samsvar med hovedpunktene i den yrkesbeskrivelse som er oversendt i henhold til nr. 1, og når eventuelle spesielle vilkår i vertsstatens lovgivning er oppfylt. Artikkel 5 1. Når adgangen til å starte eller utøve en av de virksomheter som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, i en medlemsstat ikke forutsetter generell, forretningsmessig eller faglig kunnskap og dyktighet, kan denne medlemsstat ved alvorlige vanskeligheter som følge av anvendelsen av det rådsdirektiv som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, anmode Kommisjonen om tillatelse til, i et begrenset tidsrom og for en eller flere bestemte virksomheter, å kreve av statsborgere i andre medlemsstater som ønsker å utøve disse virksomheter på statens territorium, et bevis for at de har de kvalifikasjoner som kreves for å utøve disse virksomheter i den seneste oppholdsstaten. Denne tillatelse kan ikke benyttes verken overfor personer fra andre stater der det ikke kreves bevis for visse kunnskaper for adgangen til å starte nevnte former for virkomhet, eller overfor personer som i minst fem år har vært bosatt i vertsstaten. 2. På behørig begrunnet anmodning fra vedkommende medlemsstat skal Kommisjonen uten opphold fastsette vilkårene og reglene for anvendelsen av en

6 364L0427.NOR/5 tillatelse i henhold til nr. 1 i denne artikkel. 3. Ved alvorlige vanskeligheter som følge av anvendelsen av det rådsdirektiv som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Kommisjonen gi Storhertugdømmet Luxembourg tillatelse til, for et tidsrom og på vilkår som Kommisjonen fastsetter, å utsette anvendelsen av de bestemmelser som er fastsatt i artikkel 3 for en eller flere bestemte virksomheter. Artikkel 6 Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse inntil bestemmelsene om samordning av de nasjonale regler om adgang til å starte og utøve de aktuelle virksomheter trer i kraft. Artikkel 7 Medlemsstatene skal innen den frist som er fastsatt i artikkel 8, utpeke de myndigheter og organer som har kompetanse til å utstede ovennevnte attester, og umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater og Kommisjonen om dette. Artikkel 8 Medlemsstatene skal sette i kraft de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen seks måneder etter at det er meddelt dem, og umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Artikkel 9 Medlemsstatene skal påse at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen. Artikkel 10 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 7. juli For Rådet Kurt SCHMüCKER

7 Formann 364L0427.NOR/6

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*)

Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF. av 5. november 2002. om livsforsikring(*) Nr. 58/1612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF 2006/EØS/58/39 av 5. november 2002 om livsforsikring(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 15. desember 2011 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 15. desember 2011 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 15. desember 2011 * (Fri bevegelighet for personer Direktiv 2005/36/EF Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Vern av offentlig helse Ikke-diskriminering Forholdsmessighet) I sak E-1/11,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Forordningen inntas i sin helhet, jf. 3-4: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i april 1999 og den trer i kraft for Norge 1. juni. Konvensjonen

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer