Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v."

Transkript

1 Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR Departement Finansdepartementet Publisert I Ikrafttredelse Sist endret FOR fra Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV , LOV Kunngjort Rettet (EØS-henvisningsfeltet) Korttittel Forskr. om autorisasjon av regnskapsførere Kapitteloversikt: I ( ) II Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 8. februar 1999 med hjemmel i lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere 1 annet ledd, 4 første ledd nr. 5, 12 første ledd, 13, 14 og 16 tredje ledd, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) 3 annet ledd og 4 første ledd nr. 4. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012). Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377, 30 juni 2006 nr. 871, 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1687, 18 des 2009 nr. 1726, 24 feb 2010 nr. 240, 9 jan 2012 nr. 61, 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr. 25. Rettelser: (EØS-henvisningsfeltet), (EØS-henvisningsfeltet). Kapittel 1. Autorisasjon I 1-1. Utdanningskrav for autorisasjon Det kreves at søker har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en annen høyere grad enn bachelorgrad. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt, avgift og rettslære. Dokumentasjon for utdanningen skal vise hvordan kravet til profileringsemner er oppfylt. Mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet uten hinder av kravene i første ledd. Dersom utdanningen som nevnt i første og andre ledd er avsluttet for mer enn tre år

2 Page 2 of 7 siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. 2006), 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr. 25 (i kraft 1 juli 2014) Praksiskrav for autorisasjon Autorisert regnskapsfører skal ha minst to års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Med relevant regnskapspraksis menes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Praksisen skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven. Revisjonspraksis hos statsautorisert eller registrert revisor eller godkjent revisjonsselskap, som foretar revisjon av årsregnskap etter revisorloven, likestilles med relevant regnskapspraksis. Finanstilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis fra ligningskontroll av næringsdrivende, herunder kontroll av hvorvidt de næringsdrivende oppfyller lov og forskrift på regnskaps- og skatteområdet. Det samme gjelder å forelese på universitet og høyskole i emner som nevnt i 1-1 første ledd. Ett års praksis kan ikke utgjøre mindre enn timer. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne eldre praksis. 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009), 29 nov 2012 nr (i kraft straks og 1 jan 2014) Unntak fra kravet til daglig leder som autorisert regnskapsfører Autorisert regnskapsførerselskap kan ha daglig leder som ikke er autorisert regnskapsfører dersom følgende vilkår er oppfylt: 1. selskapet skal ikke drive annen virksomhet enn regnskapsføring, 2. selskapet skal ha minst 20 årsverk, 3.selskapet skal ha en faglig leder for regnskapsførervirksomheten som er autorisert regnskapsfører, 4. faglig leder skal være ansatt i selskapet, 5. minst ett av styremedlemmene skal være autorisert regnskapsfører, og 6.selskapet skal ha skriftlige retningslinjer for faglig leders oppgaver og rapportering m.m. til daglig leder. Selskap som benytter seg av unntaket i første ledd, eller får dispensasjon etter fjerde ledd, skal gi melding til Finanstilsynet om hvem som er faglig leder og om bytte av slik faglig leder. Boligbyggelag opprettet i medhold av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag kan gis autorisasjon som regnskapsførerselskap så fremt laget oppfyller vilkårene i denne paragraf første ledd nr. 3, 4 og 6. Tilsvarende gjelder for advokatfirma hvor det drives virksomhet i medhold av bevilling gitt etter domstolloven 220. Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende i disse tilfeller. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet til at daglig leder skal være autorisert regnskapsfører. 0 Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009), 24 feb 2010 nr. 240.

3 Page 3 of Autorisasjon av regnskapsfører i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) Autorisasjon som regnskapsfører gis til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS -stater dersom søker: 1.har kvalifikasjonsbevis fra annen medlemsstat hvor yrket er lovregulert, og kvalifikasjonsbeviset viser at søker har et kvalifikasjonsnivå, slik dette er beskrevet i yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 11, som minst tilsvarer et nivå som er rett under det nivået som er angitt i 1-1, eller 2.har vært regnskapsfører i en periode på minst to år, i løpet av de siste ti årene, i en medlemsstat der regnskapsføreryrket ikke er lovregulert. Kvalifikasjonsbevis utstedt av myndighet i medlemsstaten som viser hvilket yrkeskvalifikasjonsnivå søkeren er på, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 11, og som bekrefter at vedkommende er egnet som regnskapsfører, må være vedlagt søknaden. Kravet om to års yrkesutøvelse gjelder ikke dersom det fremlegges kvalifikasjonsbevis som viser at søker har en lovregulert utdanning som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) på de kvalifikasjonsnivåer som er beskrevet i artikkel 11 bokstav b), c), d) eller e), 3. oppfyller vilkårene i regnskapsførerloven 4 første ledd nr Finanstilsynet kan kreve at søker gjennomfører en egnethetsprøve dersom: a)kvalifikasjonsbeviset viser at opplæringsperioden har vært minst ett år kortere enn det som kreves i 1-1, b)utdanningen som søkeren har gjennomgått, ikke i det vesentligste dekker de emnene enn de som følger av 1-1, eller c) søkers virksomhet i Norge kan omfatte tjenester som ikke tilbys i hjemstaten. Egnethetsprøve er bestått eksamen i finansregnskap, skatte-/ avgiftsrett og rettslære ved norsk høyskole eller universitet, tilsvarende kravet i første ledd nr. 2 bokstav a, b og c. Før Finanstilsynet krever egnethetsprøve skal det vurderes om søker må anses å ha en yrkeserfaring som helt eller delvis vil avhjelpe ulikhetene i utdanningen. Regnskapsfører skal ha språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av virksomheten før slike språkkunnskaper er dokumentert. Dersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet søknaden innen fire måneder etter at nødvendig dokumentasjon er fremlagt, skal søknaden ansees som avslått. 0 Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009), 24 feb 2010 nr. 240, 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr Adgang til midlertidig og i enkeltstående tilfeller å yte regnskapsførertjenster i Norge i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) Tjenesteytere som er lovlig etablert i en annen EØS-stat, og som flytter til Norge kan midlertidig og i enkeltstående tilfeller utøve tjenester som omtalt i regnskapsførerloven 2 første ledd i Norge uten autorisasjon fra Finanstilsynet. Tilsvarende gjelder for tjenesteytere som er etablert i en annen EØS-stat hvor regnskapsførervirksomhet ikke er lovregulert dersom vedkommende har utøvd yrket i minst to av de siste 10 år i denne staten, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav b). Vilkåret om to års yrkesutøvelse kommer ikke til anvendelse når utdanningen som fører frem til yrket er lovregulert. Før tjenesteyter starter midlertidig virksomhet skal tjenesteyter gi melding og dokumentasjon til Finanstilsynet i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 7. Tjenesteyter skal utøve sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Tjenesteyter skal benytte yrkestittelen i etableringslandet i sin virksomhet i Norge.

4 Page 4 of 7 Tjenesteyter skal ha språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av den midlertidige virksomheten før slike språkkunnskaper er dokumentert. 0 Tilføyd ved forskrift 24 feb 2010 nr Saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven For søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon av regnskapsførerselskap skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven 11 første ledd første punktum, være tre måneder. Tjenesteloven 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon som regnskapsførerselskap. 0 Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr Tilføyd igjen ved forskrift 18 des 2009 nr (i kraft 28 des 2009), endret ved forskrift 24 feb 2010 nr. 240 (tidligere 1-5). Kapittel 2. Regnskapsførerregisteret 2-1. Opplysninger om autoriserte regnskapsførere Regnskapsførerregisteret skal inneholde følgende opplysninger om autoriserte regnskapsførere: 1. navn registrert i Folkeregisteret 2. adresse registrert i Folkeregisteret 3. fødselsnummer 4. dato for autorisasjon og sletting av autorisasjon 5. opplysning om autorisasjonen er tilbakekalt eller suspendert Opplysninger om autoriserte regnskapsførerselskap Regnskapsførerregisteret skal inneholde følgende opplysninger om autoriserte regnskapsførerselskap: 1. selskapets navn registrert i Enhetsregisteret 2. selskapets forretningsadresse registrert i Enhetsregisteret 3. organisasjonsnummer 4. dato for autorisasjon og sletting av autorisasjon 5. opplysning om autorisasjonen er tilbakekalt eller suspendert 6. opplysning om navn og fødselsnummer på daglig leder, eventuelt faglig leder Opplysninger fra Regnskapsførerregisteret Enhver har rett til å få opplysninger fra Regnskapsførerregisteret. For andre enn offentlige myndigheter gjelder dette likevel ikke opplysninger om fødselsnummer som nevnt i 2-1 nr. 3 og 2-2 nr. 6. Retten til å få utlevert opplysninger gjelder ikke opplysninger om regnskapsfører som er død. Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette. 0 Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009).

5 Page 5 of Sletting av opplysninger i Regnskapsførerregisteret Opplysninger i Regnskapsførerregisteret skal slettes 10 år etter at regnskapsfører er død, regnskapsførerselskapet er oppløst eller autorisasjonen er tilbakekalt. 2-5.(Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871.) Kapittel 3. Utøvelse av regnskapsførervirksomhet 3-1.Opplysnings-og meldeplikt og plikt til å frasi seg oppdrag Regnskapsfører skal se til at det blir sendt melding til Enhetsregisteret når regnskapsfører påtar seg oppdrag og ved opphør av oppdraget. Regnskapsfører plikter å gi opplysninger til ny regnskapsfører om forhold som tilsier at ny regnskapsfører ikke bør påta seg oppdraget dersom ny regnskapsfører spør om dette. Hvis oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter regnskapsfører å frasi seg oppdraget. 0 Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001, tidligere 3-2), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006) Dokumentasjon av oppdrag Regnskapsfører skal kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver. Kopi av brev og annen korrespondanse med oppdragsgiver hvor regnskapsfører har påpekt feil og mangler skal kunne fremlegges. Dokumentasjon som nevnt i første ledd skal oppbevares i 10 år etter utløpet av regnskapsåret. Regnskapsførervirksomhetens eksemplarer av periodiske regnskaper og avstemmingsdokumentasjon trenger ikke oppbevares lenger enn to år etter utløpet av regnskapsåret. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med forskrift 1. desember 2004 nr om bokføring 7-1 og Tilføyd ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 4. Etterutdanning 4-1. Krav til etterutdanning Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte: timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket timer skatterett/avgiftsrett timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk 4. 7 timer rettslære. Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. En undervisningstime tilsvarer minst 45 minutter.

6 Page 6 of 7 Regnskapsfører skal gjennomføre etterutdanningen ved å: 1. delta på etterutdanningskurs arrangert av profesjonelle arrangører, 2.bestå eksamen på universitet eller høyskole der ett studiepoeng tilsvarer fire timer etterutdanning. Tilsvarende gjelder dersom regnskapsfører kan dokumentere å ha deltatt på minst 75 % av undervisningsopplegget til slik eksamen. Å forelese på kurs eller å undervise i fag som nevnt i fjerde ledd gir uttelling på lik linje som deltakelse. Ved avvikling av fødselspermisjon utover seks måneder, forlenges fristen i første ledd med ett år. Finanstilsynet kan i andre særlige tilfeller gi utsettelse av etterutdanningen etter søknad eller godta at denne reduseres. 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009) Dokumentasjon av etterutdanning Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt. Dokumentasjonen skal minst angi: 1.navn på den som arrangerer kurset 2. emneområde 3. kort beskrivelse av kursets innhold 4. kursdato og varighet. Regnskapsfører må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til nødvendig etterutdanning er oppfylt for de seks foregående kalenderår. Oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon. 2006), 29 nov 2012 nr (Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871.) Kapittel 5. Unntak fra autorisasjonsplikten 5-1. Konsern og samarbeidende foretak I konsernforhold kan regnskapsføring for øvrige konsernselskap utøves av ett av konsernselskapene uavhengig av bestemmelsen i regnskapsførerloven 1 første ledd. Tilsvarende gjelder foretak hvor eierforholdene er av vesentlig samme karakter som et konsernforhold. Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse for samarbeidende foretak hvor felles regnskapsføring fremstår som en naturlig del av samarbeidet. Ved vurderingen skal det legges vekt på samarbeidets varighet, karakter og omfang. Regnskapsføringen må utgjøre en mindre del av samarbeidet. Kapittel 6. Overgangsregler 6-1. Overgangsregler

7 Page 7 of 7 Utdanningskravet som beskrevet i 1-1 kommer første gang til anvendelse på søkere som starter sin utdanning høstsemesteret Søkere som kan dokumentere å ha avlagt eksamener eller å ha vært tatt opp på og startet studier vårsemesteret 2006 eller før, kan innen 31. desember 2012 autoriseres etter de krav som gjaldt etter bestemmelsen før forskrift 30. juni 2006 nr. 871 trådte i kraft. Tidligere autoriserte regnskapsførere som er frivillig utmeldt av Regnskapsførerregisteret før 1. juli 2006, kan innen 31. desember 2009 oppnå ny autorisasjon som regnskapsfører i samsvar med kravene i tidligere 1-5 slik denne lød før ikrafttredelse av forskrift 30. juni 2006 nr Fristen for å dokumentere etterutdanning som nevnt i 4-2, jf. 4-1 første og annet ledd, er 1. januar 2010 for regnskapsførere autorisert før 1. januar Bestemmelsen i 4-1 siste ledd kommer tilsvarende til anvendelse. Regnskapslag som har nyttet unntaket i 6-1 eller 6-2, slik disse lød før ikrafttredelse av forskrift 30. juni 2006 nr. 871, kan fortsette virksomheten uten autorisert regnskapsfører til og med 31. desember Denne bestemmelse gjelder tilsvarende for næringsdrivende som etter bransjemessig sedvane har drevet regnskapsførervirksomhet i medhold av tidligere 6-4, dog slik at advokater som driver slik regnskapsføring må avvikle regnskapsføringen innen 31. desember Finanstilsynet kan i særlige tilfeller etter søknad forlenge fristen for å avvikle virksomheten for advokater. 0 Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr (i kraft 21 des 2009) (Opphevet 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871) Kapittel 7. II 0 Kapitlet opphevet 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. desember 1993 nr om autorisasjon av regnskapsførere mv med hjemmel i lov om autorisasjon av regnskapførere.

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19 første og annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr.

Detaljer

KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN

KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN KOMMENTARER TIL VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFTEN Til kapittel 1. Virkeområde Forskriften 1 første ledd presiserer at egenvakthold i vaktvirksomhetsloven 2 omfatter vakttjenester knyttet til både eiet og leiet

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer