HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN"

Transkript

1 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter blant annet godkjenning av enkeltpersoner og foretak i henhold til de lovkravene som gjelder for yrkesgruppen samt registerføring og tilsyn. Tilsynet omfatter kontroll av at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, herunder god regnskapsføringsskikk. Krav til autorisasjon som regnskapsfører følger av lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) 4. Det stilles krav til utdanning, praksis, vandel og økonomisk vederheftighet mv. Kravene til utdanning og praksis er nærmere spesifisert i forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerforskriften). Finanstilsynet har svært mange søknader om autorisasjon som regnskapsfører til behandling, og antallet har økt jevnt hvert år. I 2011 behandlet Finanstilsynets ca søknader mot ca. 750 i 2007, det vil si en tilnærmet dobling av antall søknader på fem år. Det har vist seg vanskelig å overholde ønsket saksbehandlingstid, samtidig som også andre viktige tilsyn- og forvaltningsoppgaver skal ivaretas. Dette skyldes dels at kravene til autorisasjon fremstår som kompliserte, slik at veiledning om regelverket og om Finanstilsynets skjønnsutøvelse krever uforholdsmessige ressurser. I tillegg har ulike overgangsordninger har bidratt til et vanskelig tilgjengelig regelverk. De endringene Finanstilsynet nå forslår innebærer at utdanningsnivået opprettholdes på et bachelornivå, mens kravene til spesialisering gjøres mindre detaljerte. For å sikre at de som blir autorisert som regnskapsførere likevel har nødvendig kompetanse til å tilby regnskapsføring foreslås det krav om ett års praksis innen ekstern regnskapsførervirksomhet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer i forskriften, for å bedre synliggjøre Finanstilsynets forvaltningspraksis. Disse endringene er ikke av materiell betydning. Formålet med autorisasjonsordningen har kommet klart til uttrykk i Ot.prp.nr. 51 ( ) om autorisasjon av regnskapsførere. Blant annet fremkommer følgende: " Hovedbegrunnelsen for innføring av en autorisasjonsordning for regnskapsførere er å sikre brukerne av regnskapsførertjenester et betryggende faglig kvalitetsnivå hos regnskapsførere, og i tillegg arbeide frem en høyning av det faglige og yrkesetiske kvalitetsnivå. [ ] Det stilles gjennom bl.a. regnskaps-, avgifts- og skattelovgivningen omfattende og strenge krav til de næringsdrivendes regnskap. Det offentlige bør derfor bidra til at de næringsdrivende har tilgang til kvalifisert hjelp med ansvar for det arbeidet som utføres. Dette gjelder særlig for små og mellomstore foretak, som bør være sikret et visst minstemål av faglig kvalitet når de velger å overlate regnskapsføringen til ekstern regnskapsfører. I dag stilles det overhodet ingen formelle

2 FINANSTILSYNET Side 2 av 10 krav til dem som tilbyr eksterne regnskapsførertjenester. En autorisasjon bør utvikle seg til å bli et kvalitetstempel til veiledning for næringsdrivende som skal gi regnskapsoppdrag". Gjeldende krav til utdanning og praksis ivaretar de hensynene som har kommet til utrykk i forarbeidene. Nødvendighet av kvalitet i oppdragsutførelsen er minst like viktig i dag, som da autorisasjonsordningen ble etablert. For det første har det regelverket som oppdragsgiverne skal følge blitt mer komplisert. Videre har kravet til regnskapsførers oppdragsutførelse blitt skjerpet, blant annet gjennom bransjefastsatte standarder som utfyller lovkravet om "god regnskapsføringsskikk". Også krav til virksomhetsutøvelsen som sådan øker, for eksempel ved at regnskapsførere er underlagt hvitvaskingsregelverket. I tillegg har regnskapsførerens rolle fått større betydning etter at det er åpnet for at mindre foretak kan velge å ikke ha revisor. Hensynet til et forsvarlig kompetansenivå i regnskapsførerbransjen må veies opp mot hensynet til effektivitet i forvaltningen. På grunn av det store antall saker tilsier hensynet blant annet til effektivitet og likebehandling at kompetansen ikke kan vurderes individuelt for hver søker. Minstekravet til kompetanse må derfor bestemmes gjennom de forskriftsfastsatte kravene til utdanningsnivå og arbeidserfaring. Det er Finanstilsynets om har hjemmel til å fastsette forskrifter etter regnskapsførerloven. For utdanningskravet vises det til regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6. For praksiskravet vises det til samme bestemmelse nr. 7. Av sistnevnte følger det at "autorisert regnskapsfører skal ha regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" (vår understrekning). Finanstilsynets forslag om at søker skal ha regnskapsførerpraksis ligger innenfor begrepet "regnskapspraksis". At det er en forsvarlig yrkesutøvelse som regnskapsfører som skal sikres gjennom forskriftsbestemmelsene følger av forarbeidene. 2. ENDRING AV KRAVET TIL UTDANNING 2.1 Gjeldende krav til utdanning Kravet til utdanning fremgår av regnskapsførerloven 4, hvor det fremgår at autorisert regnskapsfører skal ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet. Utdanningskravet er nærmere fastsatt i regnskapsførerforskriften 1-1: "Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng med følgende fordeling: studiepoeng skal bestå av obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) studiepoeng skal bestå av videreføringsemner/profilering innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære der hvert emne minst må være dekket med: a) Finansregnskap 15 studiepoeng b) Skatte- og avgiftsrett 15 studiepoeng c) Rettslære 10 studiepoeng. De resterende 20 studiepoeng skal ligge innenfor emner som nevnt i pkt. a-c studiepoeng skal være knyttet til økonomiske administrative emner utover det som er nevnt i nr. 1 og 2.

3 FINANSTILSYNET Side 3 av 10 Dersom utdanningen som nevnt i første ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. Søkere med utdanning fra utlandet må ha Bachelor i økonomi og administrasjon og i tillegg gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Denne paragrafs annet ledd gjelder tilsvarende. 2.2 Hensynene bak endringsforslaget Vurderingen av om søkeren oppfyller utdanningskravet, og da særlig om profileringsemnene er oppfylt, jf. forskriftens 1-1 første ledd nr. 2, kan være komplisert. Den totale søknadsmengden er stor, og det er behov for å forenkle saksbehandlingen. Til sammenlikning er utdanningskravet for godkjenning som registrert revisor bachelorgrad i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 3-2 første ledd. Ved søknad om godkjenning som registrert revisor er det derfor ikke nødvendig å foreta en vurdering av innholdet i den enkeltes utdanning, så lenge vedkommende har bachelor i revisjon (og oppfyller karakterkravet), og det er således enklere å forholde seg til enn utdanningskravet for regnskapsførere. Problemet med dagens regnskapsførerutdanning er at høyskolene tilpasser seg utdanningskravet forskjellig og at i noen tilfeller vil ikke utdanningen som tilbys oppfylle forskriftens krav. Finanstilsynet har hatt tilfeller hvor studenter har tatt en bachelorgrad i økonomi og administrasjon for å bli autorisert regnskapsfører, for så å oppleve at den likevel ikke oppfyller regnskapsførerforskriften krav. Finanstilsynet har i april 2012 anmodet Nasjonalt råd for Økonomisk-Administrativ utdanning (NRØA) om at det fastsettes en anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen på tilsvarende måte som er gjort for eksempel for revisorutdanningen. En slik plan vil kunne erstatte det forskriftsbestemte utdanningskravet. Dette vil være en fordel for Finanstilsynet, fordi det i søknadsbehandlingen vil være tilstrekkelig å kontrollere at søker har avlagt den aktuelle eksamenen, uten at det er nødvendig med en nærmere vurdering av innholdet i utdanningen. Også for utdanningsinstitusjonene og studentene vil det være en fordel å kunne forholde seg til en slik plan. Usikkerheten knyttet til om valgt utdanning oppfyller forskriftskravet vil da bli borte. Når en anbefalt plan foreligger, vil Finanstilsynet foreslå en endring i forskriftens utdanningskrav. Finanstilsynet legger til grunn at det vil ta noe tid før en slik plan er gjennomført i utdanningsinstitusjonene og foreslår derfor en endring av utdanningskravet nå, som en midlertidig ordning. 2.3 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av utdanningskravet Finanstilsynet foreslår å ta ut de spesifiserte kravene til studiepoeng innen de ulike profilerings- /videreføringsemnene. Kravet til at utdanningen skal ha minst 60 studiepoeng profilering/videreføring innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære vil bli videreført, (men da uten konkrete krav til studiepoeng innen de ulike emnene). Dette innebærer et krav til at emnene finansregnskap, skatterett og rettslære skal være dekket av profileringen, men at søkerens selv kan velge hvor mange studiepoeng som skal dekkes av hvert fag. Alle emnene må være dekket.

4 FINANSTILSYNET Side 4 av 10 På denne måten opprettholdes utdanningsnivået, men regelverket vil ikke i samme grad bidra til å sikre at utdanningen er relevant for regnskapsføreryrket. Den foreslåtte endringen i praksiskravet vil kunne kompensere for denne svekkelsen. Finanstilsynet foreslår at utdanningskravet skal være en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for Økonomisk administrativ utdanning eller en bachelorgrad i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan eller en mastergrad. Enhver mastergrad er tilstrekkelig, så lenge søker oppfyller kravet til profilering/videreføringsemner innen skatterett, rettslære og finansregnskap. Dette er i tråd med gjeldende forvaltningspraksis. Det følger av någjeldende forskrift 1-1 tredje ledd at søkere med utdanning fra utlandet skal ha en bachelor i økonomi og administrasjon, samt gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Finanstilsynets forslår å endre bestemmelsen slik at det ikke angis noe minstekrav til antall studiepoeng innen de ulike emner men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. Regnskapsførerforskriften 1-4 tredje ledd om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre land, viser til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fremgår her at søkere skal avlegge en egnethetstest i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære tilsvarende kravet i regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Ovennevnte forslag til endring av forskriftens 1-1 nødvendiggjør derfor også en endring regnskapsførerforskriften 1-4. Finanstilsynet forslår å fjerne henvisningen til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fastsettes således ikke noe mengdekrav til egnethetstesten, men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. 3. ENDRING AV KRAVET TIL PRAKSIS Gjeldende lov og forskriftsbestemmelse Kravet til praksis fremgår av regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6, som lyder: " 4. Regnskapsførere vilkår for autorisasjon Autoriserte regnskapsførere skal: [ ] 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet", Hva som godkjennes som relevant praksis er nærmere konkretisert i regnskapsførerforskriften 1-2: " 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Det kreves to års regnskapspraksis, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere 4 første ledd nr. 7. Ett års praksis regnes som 1600 timer. Det skal dokumenteres relevant praksis fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne praksis som er opparbeidet før de siste fem år, dog ikke utover 10 år, dersom denne praksisen anses særlig relevant og har et innhold som nevnt i denne paragraf femte punktum. Praksisen skal omfatte

5 FINANSTILSYNET Side 5 av 10 regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift eller, revisjon av slik virksomhet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll i stilling som skatterevisor eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd nr. 2" Tidligere endringer i kravet til praksis Regnskapsførerforskriften krav til praksis ble endret i I henhold til tidligere ordlyd og praktiseringen av denne var det krav til at regnskapspraksisen var variert med hensyn til: regnskapsprosessen som sådan, foretaksformer og bransjer. Dette innebar blant annet et hovedprinsipp om at søkers regnskapspraksis måtte omfatte praksis fra mer enn ett foretak og årsoppgjørspraksis fra minst ett aksjeselskap. Hensynet bak lovendringen i 2001 var å gjøre kravene til praksis lempeligere. I en rekke tilfeller hvor man benyttet dataprogrammer for avslutningsarbeidet, kunne det reises spørsmål om hva å utarbeide årsoppgjør innebærer. Likeledes vil arbeidsdelingen ved regnskapskontorer ofte være slik at det bare er enkelte som utfører selve årsoppgjørsarbeidet. Ved en rekke regnskapskontorer ble dessuten den største delen av avslutningsarbeidet foretatt av oppdragsgivernes revisorer. Det ble ansett som uheldig å kreve dette endret for at regnskapsfører skal ha hatt slik praksis. Praksiskravet ble også endret i Endringen var av teknisk karakter og omfattet ikke praksiskravets nærmere innhold Hensynene bak endringsforslaget Formålet med krav til praksis for autorisasjon som regnskapsfører er blant annet å gjøre søker i stand til å utføre regnskapsføring for andre. En autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk, jf. regnskapsførerloven 2 annet ledd. Bransjen har de siste årene fastsatt standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den betydningen disse standardene har for regnskapsførervirksomheten som sådan og som mål på kvaliteten i utførelsen av regnskapsføreroppdrag, gjør det nødvendig å ha kunnskap om, og erfaring med GRFS på en annen måte enn tidligere. En som bare har praksis fra regnskapsavdeling i et foretak vil ikke ha opparbeidet seg kompetanse på de kravene som gjelder etter regnskapsførerloven og GRFS. Regnskapsførere har siden 2004 vært omfattet av hvitvaskingsloven og siden 2008 vært omfattet av risikostyringsforskriften. Dette utgjør en forskjell mellom praksis fra regnskapskontor og et hvilket som helst regnskapspliktig foretak. Endringer i revisjonsplikten ble vedtatt i Endringen innebærer at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres dersom driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 5 millioner kroner, selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. Alle vilkårene må være oppfylt for at selskapet skal kunne velge bort revisjon. Dette innebærer at det i dag er færre selskap som har valgt revisor enn tidligere. Det er grunn til å anta at flere således benytter seg av ekstern regnskapsfører (om dette er tidligere valgt revisor eller

6 FINANSTILSYNET Side 6 av 10 en annen), til å utføre regnskapsfører- og rådgivningstjenester. Bortfall av revisjonsplikten kan således medføre at det stilles større krav til ekstern regnskapsfører. At en person skal ha arbeidet innenfor det yrket vedkommende får en særlig tillatelse til å drive, er god kjent fra andre områder der det gis personlige bevillinger blant annet for godkjenning som revisor, advokat og eiendomsmegler. For godkjenning som revisor kreves det minst tre års variert praksis, hvorav minst to år fra ekstern revisjon. Kravet til praksis fra ekstern revisjon er begrunnet på følgende måte i Ot.prp.nr 75 om lov om revisjon og revisorer (revisorloven): "Tatt i betraktning at slik opplæring skal gjøre kandidaten best mulig skikket til å utøve finansiell revisjon, anser Utvalget det vesentlig at man er restriktiv ved godkjennelse av praksis utenom finansiell revisjon. Av de tre års minimumspraksis bør minst to år omfatte forskjellige sider av finansiell revisjon". Kravet begrunnes ytterligere med at en praksis som ikke innebærer opplæring i finansiell revisjon "vil mangle opparbeidelse av erfaring på enkelte nødvendige områder, - så som klientkontakt, uavhengighetsrelasjoner, ansvarsproblematikk o.l., samtidig som kravet til bransjevariasjon i de fleste tilfeller ikke vil være dekket." De tankene som har kommet til utrykk for praksiskravet for revisorer gjelder langt på vei også for regnskapsførere slik denne bransjen har utviklet seg. Etter Finanstilsynets oppfatning er dette en utvikling som vil fortsette. 3.4 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet Finanstilsynets foreslår å videreføre kravet til to års praksis, men foreslår at søkere må være ansatt i et autorisert regnskapsførerselskap eller hos en autorisert regnskapsfører i minst ett år. Praksisen skal være relevant. Dette innebærer at arbeidsoppgavene skal være regnskapsføring etter regnskapog bokføringsloven og eventuelt ligningsloven. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig at søkeren er ansatt på et autorisert regnskapsførerforetak som sekretær. Med ett år menes her 1600 timer. Kravet til minst ett års praksis fra egnskapsførerforetak kan ikke opptjenes på mindre enn et kalenderår, for eksempel hvis regnskapsfører jobber mye overtid. Forslaget til krav om minst ett års praksis fra regnskapsførerforetak vil trolig innebærer at flere ikke autoriserte regnskapsførere søker seg til regnskapsførerbransjen for å få nødvendig praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. En slik utvikling er avhengig av at det er rom for å ta imot søkerne i bransjen. Finanstilsynet ber aktuelle høringsinstanser om å uttale seg spesielt om dette i høringsrunden. Finanstilsynet forslag innebærer en skjerping av regelverket. Forslaget vil skape begrensinger i hvem som kan bli autorisert regnskapsfører. Dette gjelder for eksempel søkere som har to års praksis fra intern regnskapsavdeling i et selskap eller konsern. Søkere med slik praksis kan ha tilfredsstillende erfaring med bokføring og regnskapsføring etter regnskapsloven, og årsavslutning, men har ikke erfaring med god regnskapsføringsskikk, og andre krav som følger av regnskapsførerloven og annen lovgivning som gjelder regnskapsførere. Det kan ikke ses bort i fra at søkere med god kvalifikasjoner innen regnskap vil påberope seg at det er urimelig at de ikke oppfyller praksiskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Finanstilsynet mener at hensynet til

7 FINANSTILSYNET Side 7 av 10 kompetanseheving i bransjen, og behovet for at autoriserte regnskapsførere har praktisk erfaring fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk må veie tungt. Finanstilsynet har vurdert hvorvidt manglende praktisk erfaring fra ekstern regnskapsføring kan avhjelpes for eksempel med tilleggsutdannelse innen Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Finanstilsynet har imidlertid ikke funnet grunn til å foreslå dette. Bakgrunnen er at kravet til utdanning og kravet til praksis må anses som to selvstendig krav, og at manglende praktisk erfaring ikke kan avhjelpes ved utdanning og omvendt. Finanstilsynet har videre vurdert om det på samme måte som for revisorer, skal innføres en praktisk prøve innen regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, eventuelt som et alternativ til kravet om ett års praksis fra autorisert regnskapsførerforetak. Organisering og avvikling av en slik praktisk prøve vil være ressurskrevende for Finanstilsynet. Finanstilsynet har derfor ikke funnet grunn til å foreslå dette nå. Registrerte og statsautoriserte revisorer kan ikke drive regnskapsførervirksomhet på grunnlag av sin revisorgodkjenning. En rekke av de som i dag søker autorisasjon er allerede godkjente revisorer. Etter opphevelsen av revisjonsplikten for små aksjeselskaper er det blitt mer aktuelt for revisorer å søke om autorisasjon som regnskapsfører og påta seg regnskapsføreroppdrag. Utdanning som kreves for å bli godkjent revisor, oppfyller i dag utdanningskravene som stilles for autorisert regnskapsfører. Ekstern revisjon etter revisorloven har siden innføringen av autorisasjonsplikten vært godkjent som relevant praksis for autorisasjon som regnskapsfører. Finanstilsynet foreslår ingen endring av dette nå. Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet er dels begrunnet i behovet for at søkerne har mer kunnskap om regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Når Finanstilsynet likevel finner grunn til å likestille praksis fra ekstern revisjon med praksis fra ekstern regnskapsføring er dette fordi det innen revisjon er krav om utførelse i henhold til god revisjonsskikk. Ved praksis fra ekstern revisjon får søkere erfaring med klientkontakt, ansvarsproblematikk osv. Både god revisjonsskikk og god regnskapsføringsskikk regulerer hvordan revisor/regnskapsfører skal gå frem i planleggingsfasen, gjennomføringen av oppdraget og avslutningsfasen med kvalitetskontroll. Det er således områder innenfor god revisjonsskikk som vil ha overføringsverdi til regnskapsføreryrket. Finanstilsynet ser at det kan være aktuelt å vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at revisorer også har praktisk erfaring med regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. En ny vurdering av dette vil naturlig skje dersom Finansdepartementet følger opp Finanstilsynets anbefaling om å oppnevne et lovutvalg for å gjennomgå revisorloven og regnskapsførerloven. Revisorer som er autoriserte regnskapsførere må oppfylle etterutdanningskravet om minimum 14 timer innen regnskapsfører regelverket og GRFS i løpet av en tre års periode. Regelverket sikrer således at slike revisorer har et minimum av kunnskap om GRFS. Finanstilsynet har også funnet det hensiktsmessig å foreslå enkelte andre forskriftsendringer uten materiell betydning, for bedre å synliggjøre gjeldende forvaltningspraksis. Endringene innebærer blant annet at kravet til at praksisen skal omfatte utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer kommer tydeligere frem.

8 FINANSTILSYNET Side 8 av BEHOV FOR OVERGANGSREGLER Endringen av utdanningskravet anses som en lemping av regelverket og krever derfor ikke en overgangsordning. Innføringen av et krav til minst ett års praksis fra regnskapsførervirksomhet må anses som en skjerping av regelverket. Finanstilsynet ønsker imidlertid å unngå å etablere vidtrekkende overgangsordninger da disse er kompliserende og tidkrevende for saksbehandlingen Finanstilsynet foreslår at dette kravet først trer i kraft 1. januar Dette vil gjøre det mulig for søkere å opparbeide seg nødvendig praksis før kravet trer i kraft. For enkelte søkere kan fristen være noe kort, og de vil først kunne få autorisasjon på et senere tidspunkt enn de har sett for seg. Finanstilsynet mener allikevel at hensynet til kompetanseheving i bransjen må veie tyngre. Finanstilsynet ber høringsinstansene særlig om å uttale seg om dette i høringsrunden.

9 FINANSTILSYNET Side 9 av UTKAST TIL ENDREDE FORSKRIFTSBESTEMMELSER Lovhjemmel Lovhjemmelen for de forskriftsbestemmelsene som endres er lov 18. juni 1993 nr. 109 (regnskapsførerloven) 4 første ledd, som lyder: "Autoriserte regnskapsførere skal: - 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet 7. ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" Forskriftsbestemmelsene slik de vil lyde etter endring I forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon som regnskapsførere med videre gjøres følgende endringer: 1-1 Utdanningskrav for autorisasjon, første ledd skal lyde: Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) eller Bachelor i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning eller en mastergrad. Utdanningen skal i alle tilfeller ha en profilering/videreføring på minst 60 studiepoeng som skal dekke emnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: Søkere med utdanning fra utlandet skal ha utdanning som minst tilsvarer kravene i første ledd, og i tillegg gjennomføre norske eksamener innen emnene skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere annet ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: Dersom utdanningen som nevnt i første og annet ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. 1-4 Autorisasjon av regnskapsfører i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) tredje ledd skal lyde: Egnethetsprøve er bestått norske eksamener i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Før Finanstilsynet krever egnethetsprøve skal det vurderes om søker må anses å ha en yrkeserfaring som helt eller delvis vil avhjelpe ulikhetene i utdanningen". 1-2 Praksiskrav for autorisasjon, skal lyde: 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Autorisert regnskapsfører skal ha minst to års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Med relevant regnskapspraksis menes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Praksisen

10 FINANSTILSYNET Side 10 av 10 skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven. Revisjonspraksis hos godkjent statsautorisert eller registrert revisor eller godkjent revisjonsselskap, som foretar revisjon av årsregnskap etter revisorloven oppfyller praksiskravet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll av næringsdrivende, herunder kontroll av hvorvidt de næringsdrivende oppfyller lov- og forskrift på regnskaps- og skatteområdet. Det samme gjelder den eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd. Ett år regnes som ett kalenderår og minst 1600 timer. Praksisen skal være fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne relevant praksis opparbeidet innen de siste ti år dersom søkers samlede praksis er innholdsmessig omfattende og på et høyt ansvarsnivå. Forslag til ikrafttredelse: Endringene trer i kraft straks med unntak av endringene i regnskapsførerforskriften 1-2 tredje ledd som trer i kraft

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 31.03.2017 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING 1 Innledning Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) erstatter

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn

Merknader etter stedlig tilsyn Tveit Regnskap AS Styret Haukelivegen 367 5574 SKJOLD VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/3131 28.09.2017 Merknader etter stedlig tilsyn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet

Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet Utviklingen i antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap Tekst: 19.09. 2016

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i revisjon Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et emnegruppesstudium som består av 30 studiepoeng og er normert til ett år som deltidsstudium. Innledning

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innst. O. nr. 44 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Høringsnotat utkast til forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Høringsnotat utkast til forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker Høringsnotat utkast til forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 1. Bakgrunn for opprettelse av klagenemnden Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 (revisorloven) 9-2a

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2017 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1-årig påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Se egen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Lars-Erik Kjellesvig - 22073232 2010/141853-001

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON KREDITTILSYNET Høringsnotat GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36 - YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REVISJON 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets brev av 14. mai 2008 Kredittilsynet bes om å forberede

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg - Tiltrådt av Kredittilsynet 1 Oversikt over regelverket

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften Høringsnotat Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften DATO : 28.02.2017 SEKSJON FOR EIENDOMSMEGLING OG INKASSO 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn I Finansdepartementets brev

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Høring av NOU 2017:15 Revisorloven Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

Høring av NOU 2017:15 Revisorloven Forslag til ny lov om revisjon og revisorer Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3532 FMA PF 17/00169-2 13.10.2017 Høring av NOU 2017:15 Revisorloven Forslag til ny lov om revisjon og revisorer Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Praksiskrav for eiendomsmeglere Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.04.2015 FORFATTERANSVARLIG: MARIT SKJEVLING SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR EIENDOMSMEGLING OG INKASSO/MARKEDSAVDELINGEN

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Oslo, 22. januar 2007 Til: Kunnskapsdepartementet Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008 ANSA takker for muligheten til å komme med innspill til høringen fra 18.10.2006

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. rstatens 1hetsepersonettnemnd Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar 2015 Høringsuttalelse ny autorisasjonsordning for helsepersonell

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år for heltidsstudenter.

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Påbyggingsstudium i revisjon Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Arne Olav Berg Kartverket Vadsø M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold 1. Utgangspunkt

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer