HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN"

Transkript

1 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter blant annet godkjenning av enkeltpersoner og foretak i henhold til de lovkravene som gjelder for yrkesgruppen samt registerføring og tilsyn. Tilsynet omfatter kontroll av at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, herunder god regnskapsføringsskikk. Krav til autorisasjon som regnskapsfører følger av lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) 4. Det stilles krav til utdanning, praksis, vandel og økonomisk vederheftighet mv. Kravene til utdanning og praksis er nærmere spesifisert i forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerforskriften). Finanstilsynet har svært mange søknader om autorisasjon som regnskapsfører til behandling, og antallet har økt jevnt hvert år. I 2011 behandlet Finanstilsynets ca søknader mot ca. 750 i 2007, det vil si en tilnærmet dobling av antall søknader på fem år. Det har vist seg vanskelig å overholde ønsket saksbehandlingstid, samtidig som også andre viktige tilsyn- og forvaltningsoppgaver skal ivaretas. Dette skyldes dels at kravene til autorisasjon fremstår som kompliserte, slik at veiledning om regelverket og om Finanstilsynets skjønnsutøvelse krever uforholdsmessige ressurser. I tillegg har ulike overgangsordninger har bidratt til et vanskelig tilgjengelig regelverk. De endringene Finanstilsynet nå forslår innebærer at utdanningsnivået opprettholdes på et bachelornivå, mens kravene til spesialisering gjøres mindre detaljerte. For å sikre at de som blir autorisert som regnskapsførere likevel har nødvendig kompetanse til å tilby regnskapsføring foreslås det krav om ett års praksis innen ekstern regnskapsførervirksomhet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer i forskriften, for å bedre synliggjøre Finanstilsynets forvaltningspraksis. Disse endringene er ikke av materiell betydning. Formålet med autorisasjonsordningen har kommet klart til uttrykk i Ot.prp.nr. 51 ( ) om autorisasjon av regnskapsførere. Blant annet fremkommer følgende: " Hovedbegrunnelsen for innføring av en autorisasjonsordning for regnskapsførere er å sikre brukerne av regnskapsførertjenester et betryggende faglig kvalitetsnivå hos regnskapsførere, og i tillegg arbeide frem en høyning av det faglige og yrkesetiske kvalitetsnivå. [ ] Det stilles gjennom bl.a. regnskaps-, avgifts- og skattelovgivningen omfattende og strenge krav til de næringsdrivendes regnskap. Det offentlige bør derfor bidra til at de næringsdrivende har tilgang til kvalifisert hjelp med ansvar for det arbeidet som utføres. Dette gjelder særlig for små og mellomstore foretak, som bør være sikret et visst minstemål av faglig kvalitet når de velger å overlate regnskapsføringen til ekstern regnskapsfører. I dag stilles det overhodet ingen formelle

2 FINANSTILSYNET Side 2 av 10 krav til dem som tilbyr eksterne regnskapsførertjenester. En autorisasjon bør utvikle seg til å bli et kvalitetstempel til veiledning for næringsdrivende som skal gi regnskapsoppdrag". Gjeldende krav til utdanning og praksis ivaretar de hensynene som har kommet til utrykk i forarbeidene. Nødvendighet av kvalitet i oppdragsutførelsen er minst like viktig i dag, som da autorisasjonsordningen ble etablert. For det første har det regelverket som oppdragsgiverne skal følge blitt mer komplisert. Videre har kravet til regnskapsførers oppdragsutførelse blitt skjerpet, blant annet gjennom bransjefastsatte standarder som utfyller lovkravet om "god regnskapsføringsskikk". Også krav til virksomhetsutøvelsen som sådan øker, for eksempel ved at regnskapsførere er underlagt hvitvaskingsregelverket. I tillegg har regnskapsførerens rolle fått større betydning etter at det er åpnet for at mindre foretak kan velge å ikke ha revisor. Hensynet til et forsvarlig kompetansenivå i regnskapsførerbransjen må veies opp mot hensynet til effektivitet i forvaltningen. På grunn av det store antall saker tilsier hensynet blant annet til effektivitet og likebehandling at kompetansen ikke kan vurderes individuelt for hver søker. Minstekravet til kompetanse må derfor bestemmes gjennom de forskriftsfastsatte kravene til utdanningsnivå og arbeidserfaring. Det er Finanstilsynets om har hjemmel til å fastsette forskrifter etter regnskapsførerloven. For utdanningskravet vises det til regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6. For praksiskravet vises det til samme bestemmelse nr. 7. Av sistnevnte følger det at "autorisert regnskapsfører skal ha regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" (vår understrekning). Finanstilsynets forslag om at søker skal ha regnskapsførerpraksis ligger innenfor begrepet "regnskapspraksis". At det er en forsvarlig yrkesutøvelse som regnskapsfører som skal sikres gjennom forskriftsbestemmelsene følger av forarbeidene. 2. ENDRING AV KRAVET TIL UTDANNING 2.1 Gjeldende krav til utdanning Kravet til utdanning fremgår av regnskapsførerloven 4, hvor det fremgår at autorisert regnskapsfører skal ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet. Utdanningskravet er nærmere fastsatt i regnskapsførerforskriften 1-1: "Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng med følgende fordeling: studiepoeng skal bestå av obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) studiepoeng skal bestå av videreføringsemner/profilering innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære der hvert emne minst må være dekket med: a) Finansregnskap 15 studiepoeng b) Skatte- og avgiftsrett 15 studiepoeng c) Rettslære 10 studiepoeng. De resterende 20 studiepoeng skal ligge innenfor emner som nevnt i pkt. a-c studiepoeng skal være knyttet til økonomiske administrative emner utover det som er nevnt i nr. 1 og 2.

3 FINANSTILSYNET Side 3 av 10 Dersom utdanningen som nevnt i første ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. Søkere med utdanning fra utlandet må ha Bachelor i økonomi og administrasjon og i tillegg gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Denne paragrafs annet ledd gjelder tilsvarende. 2.2 Hensynene bak endringsforslaget Vurderingen av om søkeren oppfyller utdanningskravet, og da særlig om profileringsemnene er oppfylt, jf. forskriftens 1-1 første ledd nr. 2, kan være komplisert. Den totale søknadsmengden er stor, og det er behov for å forenkle saksbehandlingen. Til sammenlikning er utdanningskravet for godkjenning som registrert revisor bachelorgrad i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 3-2 første ledd. Ved søknad om godkjenning som registrert revisor er det derfor ikke nødvendig å foreta en vurdering av innholdet i den enkeltes utdanning, så lenge vedkommende har bachelor i revisjon (og oppfyller karakterkravet), og det er således enklere å forholde seg til enn utdanningskravet for regnskapsførere. Problemet med dagens regnskapsførerutdanning er at høyskolene tilpasser seg utdanningskravet forskjellig og at i noen tilfeller vil ikke utdanningen som tilbys oppfylle forskriftens krav. Finanstilsynet har hatt tilfeller hvor studenter har tatt en bachelorgrad i økonomi og administrasjon for å bli autorisert regnskapsfører, for så å oppleve at den likevel ikke oppfyller regnskapsførerforskriften krav. Finanstilsynet har i april 2012 anmodet Nasjonalt råd for Økonomisk-Administrativ utdanning (NRØA) om at det fastsettes en anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen på tilsvarende måte som er gjort for eksempel for revisorutdanningen. En slik plan vil kunne erstatte det forskriftsbestemte utdanningskravet. Dette vil være en fordel for Finanstilsynet, fordi det i søknadsbehandlingen vil være tilstrekkelig å kontrollere at søker har avlagt den aktuelle eksamenen, uten at det er nødvendig med en nærmere vurdering av innholdet i utdanningen. Også for utdanningsinstitusjonene og studentene vil det være en fordel å kunne forholde seg til en slik plan. Usikkerheten knyttet til om valgt utdanning oppfyller forskriftskravet vil da bli borte. Når en anbefalt plan foreligger, vil Finanstilsynet foreslå en endring i forskriftens utdanningskrav. Finanstilsynet legger til grunn at det vil ta noe tid før en slik plan er gjennomført i utdanningsinstitusjonene og foreslår derfor en endring av utdanningskravet nå, som en midlertidig ordning. 2.3 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av utdanningskravet Finanstilsynet foreslår å ta ut de spesifiserte kravene til studiepoeng innen de ulike profilerings- /videreføringsemnene. Kravet til at utdanningen skal ha minst 60 studiepoeng profilering/videreføring innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære vil bli videreført, (men da uten konkrete krav til studiepoeng innen de ulike emnene). Dette innebærer et krav til at emnene finansregnskap, skatterett og rettslære skal være dekket av profileringen, men at søkerens selv kan velge hvor mange studiepoeng som skal dekkes av hvert fag. Alle emnene må være dekket.

4 FINANSTILSYNET Side 4 av 10 På denne måten opprettholdes utdanningsnivået, men regelverket vil ikke i samme grad bidra til å sikre at utdanningen er relevant for regnskapsføreryrket. Den foreslåtte endringen i praksiskravet vil kunne kompensere for denne svekkelsen. Finanstilsynet foreslår at utdanningskravet skal være en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for Økonomisk administrativ utdanning eller en bachelorgrad i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan eller en mastergrad. Enhver mastergrad er tilstrekkelig, så lenge søker oppfyller kravet til profilering/videreføringsemner innen skatterett, rettslære og finansregnskap. Dette er i tråd med gjeldende forvaltningspraksis. Det følger av någjeldende forskrift 1-1 tredje ledd at søkere med utdanning fra utlandet skal ha en bachelor i økonomi og administrasjon, samt gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Finanstilsynets forslår å endre bestemmelsen slik at det ikke angis noe minstekrav til antall studiepoeng innen de ulike emner men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. Regnskapsførerforskriften 1-4 tredje ledd om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre land, viser til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fremgår her at søkere skal avlegge en egnethetstest i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære tilsvarende kravet i regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Ovennevnte forslag til endring av forskriftens 1-1 nødvendiggjør derfor også en endring regnskapsførerforskriften 1-4. Finanstilsynet forslår å fjerne henvisningen til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fastsettes således ikke noe mengdekrav til egnethetstesten, men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. 3. ENDRING AV KRAVET TIL PRAKSIS Gjeldende lov og forskriftsbestemmelse Kravet til praksis fremgår av regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6, som lyder: " 4. Regnskapsførere vilkår for autorisasjon Autoriserte regnskapsførere skal: [ ] 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet", Hva som godkjennes som relevant praksis er nærmere konkretisert i regnskapsførerforskriften 1-2: " 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Det kreves to års regnskapspraksis, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere 4 første ledd nr. 7. Ett års praksis regnes som 1600 timer. Det skal dokumenteres relevant praksis fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne praksis som er opparbeidet før de siste fem år, dog ikke utover 10 år, dersom denne praksisen anses særlig relevant og har et innhold som nevnt i denne paragraf femte punktum. Praksisen skal omfatte

5 FINANSTILSYNET Side 5 av 10 regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift eller, revisjon av slik virksomhet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll i stilling som skatterevisor eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd nr. 2" Tidligere endringer i kravet til praksis Regnskapsførerforskriften krav til praksis ble endret i I henhold til tidligere ordlyd og praktiseringen av denne var det krav til at regnskapspraksisen var variert med hensyn til: regnskapsprosessen som sådan, foretaksformer og bransjer. Dette innebar blant annet et hovedprinsipp om at søkers regnskapspraksis måtte omfatte praksis fra mer enn ett foretak og årsoppgjørspraksis fra minst ett aksjeselskap. Hensynet bak lovendringen i 2001 var å gjøre kravene til praksis lempeligere. I en rekke tilfeller hvor man benyttet dataprogrammer for avslutningsarbeidet, kunne det reises spørsmål om hva å utarbeide årsoppgjør innebærer. Likeledes vil arbeidsdelingen ved regnskapskontorer ofte være slik at det bare er enkelte som utfører selve årsoppgjørsarbeidet. Ved en rekke regnskapskontorer ble dessuten den største delen av avslutningsarbeidet foretatt av oppdragsgivernes revisorer. Det ble ansett som uheldig å kreve dette endret for at regnskapsfører skal ha hatt slik praksis. Praksiskravet ble også endret i Endringen var av teknisk karakter og omfattet ikke praksiskravets nærmere innhold Hensynene bak endringsforslaget Formålet med krav til praksis for autorisasjon som regnskapsfører er blant annet å gjøre søker i stand til å utføre regnskapsføring for andre. En autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk, jf. regnskapsførerloven 2 annet ledd. Bransjen har de siste årene fastsatt standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den betydningen disse standardene har for regnskapsførervirksomheten som sådan og som mål på kvaliteten i utførelsen av regnskapsføreroppdrag, gjør det nødvendig å ha kunnskap om, og erfaring med GRFS på en annen måte enn tidligere. En som bare har praksis fra regnskapsavdeling i et foretak vil ikke ha opparbeidet seg kompetanse på de kravene som gjelder etter regnskapsførerloven og GRFS. Regnskapsførere har siden 2004 vært omfattet av hvitvaskingsloven og siden 2008 vært omfattet av risikostyringsforskriften. Dette utgjør en forskjell mellom praksis fra regnskapskontor og et hvilket som helst regnskapspliktig foretak. Endringer i revisjonsplikten ble vedtatt i Endringen innebærer at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres dersom driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 5 millioner kroner, selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. Alle vilkårene må være oppfylt for at selskapet skal kunne velge bort revisjon. Dette innebærer at det i dag er færre selskap som har valgt revisor enn tidligere. Det er grunn til å anta at flere således benytter seg av ekstern regnskapsfører (om dette er tidligere valgt revisor eller

6 FINANSTILSYNET Side 6 av 10 en annen), til å utføre regnskapsfører- og rådgivningstjenester. Bortfall av revisjonsplikten kan således medføre at det stilles større krav til ekstern regnskapsfører. At en person skal ha arbeidet innenfor det yrket vedkommende får en særlig tillatelse til å drive, er god kjent fra andre områder der det gis personlige bevillinger blant annet for godkjenning som revisor, advokat og eiendomsmegler. For godkjenning som revisor kreves det minst tre års variert praksis, hvorav minst to år fra ekstern revisjon. Kravet til praksis fra ekstern revisjon er begrunnet på følgende måte i Ot.prp.nr 75 om lov om revisjon og revisorer (revisorloven): "Tatt i betraktning at slik opplæring skal gjøre kandidaten best mulig skikket til å utøve finansiell revisjon, anser Utvalget det vesentlig at man er restriktiv ved godkjennelse av praksis utenom finansiell revisjon. Av de tre års minimumspraksis bør minst to år omfatte forskjellige sider av finansiell revisjon". Kravet begrunnes ytterligere med at en praksis som ikke innebærer opplæring i finansiell revisjon "vil mangle opparbeidelse av erfaring på enkelte nødvendige områder, - så som klientkontakt, uavhengighetsrelasjoner, ansvarsproblematikk o.l., samtidig som kravet til bransjevariasjon i de fleste tilfeller ikke vil være dekket." De tankene som har kommet til utrykk for praksiskravet for revisorer gjelder langt på vei også for regnskapsførere slik denne bransjen har utviklet seg. Etter Finanstilsynets oppfatning er dette en utvikling som vil fortsette. 3.4 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet Finanstilsynets foreslår å videreføre kravet til to års praksis, men foreslår at søkere må være ansatt i et autorisert regnskapsførerselskap eller hos en autorisert regnskapsfører i minst ett år. Praksisen skal være relevant. Dette innebærer at arbeidsoppgavene skal være regnskapsføring etter regnskapog bokføringsloven og eventuelt ligningsloven. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig at søkeren er ansatt på et autorisert regnskapsførerforetak som sekretær. Med ett år menes her 1600 timer. Kravet til minst ett års praksis fra egnskapsførerforetak kan ikke opptjenes på mindre enn et kalenderår, for eksempel hvis regnskapsfører jobber mye overtid. Forslaget til krav om minst ett års praksis fra regnskapsførerforetak vil trolig innebærer at flere ikke autoriserte regnskapsførere søker seg til regnskapsførerbransjen for å få nødvendig praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. En slik utvikling er avhengig av at det er rom for å ta imot søkerne i bransjen. Finanstilsynet ber aktuelle høringsinstanser om å uttale seg spesielt om dette i høringsrunden. Finanstilsynet forslag innebærer en skjerping av regelverket. Forslaget vil skape begrensinger i hvem som kan bli autorisert regnskapsfører. Dette gjelder for eksempel søkere som har to års praksis fra intern regnskapsavdeling i et selskap eller konsern. Søkere med slik praksis kan ha tilfredsstillende erfaring med bokføring og regnskapsføring etter regnskapsloven, og årsavslutning, men har ikke erfaring med god regnskapsføringsskikk, og andre krav som følger av regnskapsførerloven og annen lovgivning som gjelder regnskapsførere. Det kan ikke ses bort i fra at søkere med god kvalifikasjoner innen regnskap vil påberope seg at det er urimelig at de ikke oppfyller praksiskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Finanstilsynet mener at hensynet til

7 FINANSTILSYNET Side 7 av 10 kompetanseheving i bransjen, og behovet for at autoriserte regnskapsførere har praktisk erfaring fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk må veie tungt. Finanstilsynet har vurdert hvorvidt manglende praktisk erfaring fra ekstern regnskapsføring kan avhjelpes for eksempel med tilleggsutdannelse innen Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Finanstilsynet har imidlertid ikke funnet grunn til å foreslå dette. Bakgrunnen er at kravet til utdanning og kravet til praksis må anses som to selvstendig krav, og at manglende praktisk erfaring ikke kan avhjelpes ved utdanning og omvendt. Finanstilsynet har videre vurdert om det på samme måte som for revisorer, skal innføres en praktisk prøve innen regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, eventuelt som et alternativ til kravet om ett års praksis fra autorisert regnskapsførerforetak. Organisering og avvikling av en slik praktisk prøve vil være ressurskrevende for Finanstilsynet. Finanstilsynet har derfor ikke funnet grunn til å foreslå dette nå. Registrerte og statsautoriserte revisorer kan ikke drive regnskapsførervirksomhet på grunnlag av sin revisorgodkjenning. En rekke av de som i dag søker autorisasjon er allerede godkjente revisorer. Etter opphevelsen av revisjonsplikten for små aksjeselskaper er det blitt mer aktuelt for revisorer å søke om autorisasjon som regnskapsfører og påta seg regnskapsføreroppdrag. Utdanning som kreves for å bli godkjent revisor, oppfyller i dag utdanningskravene som stilles for autorisert regnskapsfører. Ekstern revisjon etter revisorloven har siden innføringen av autorisasjonsplikten vært godkjent som relevant praksis for autorisasjon som regnskapsfører. Finanstilsynet foreslår ingen endring av dette nå. Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet er dels begrunnet i behovet for at søkerne har mer kunnskap om regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Når Finanstilsynet likevel finner grunn til å likestille praksis fra ekstern revisjon med praksis fra ekstern regnskapsføring er dette fordi det innen revisjon er krav om utførelse i henhold til god revisjonsskikk. Ved praksis fra ekstern revisjon får søkere erfaring med klientkontakt, ansvarsproblematikk osv. Både god revisjonsskikk og god regnskapsføringsskikk regulerer hvordan revisor/regnskapsfører skal gå frem i planleggingsfasen, gjennomføringen av oppdraget og avslutningsfasen med kvalitetskontroll. Det er således områder innenfor god revisjonsskikk som vil ha overføringsverdi til regnskapsføreryrket. Finanstilsynet ser at det kan være aktuelt å vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at revisorer også har praktisk erfaring med regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. En ny vurdering av dette vil naturlig skje dersom Finansdepartementet følger opp Finanstilsynets anbefaling om å oppnevne et lovutvalg for å gjennomgå revisorloven og regnskapsførerloven. Revisorer som er autoriserte regnskapsførere må oppfylle etterutdanningskravet om minimum 14 timer innen regnskapsfører regelverket og GRFS i løpet av en tre års periode. Regelverket sikrer således at slike revisorer har et minimum av kunnskap om GRFS. Finanstilsynet har også funnet det hensiktsmessig å foreslå enkelte andre forskriftsendringer uten materiell betydning, for bedre å synliggjøre gjeldende forvaltningspraksis. Endringene innebærer blant annet at kravet til at praksisen skal omfatte utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer kommer tydeligere frem.

8 FINANSTILSYNET Side 8 av BEHOV FOR OVERGANGSREGLER Endringen av utdanningskravet anses som en lemping av regelverket og krever derfor ikke en overgangsordning. Innføringen av et krav til minst ett års praksis fra regnskapsførervirksomhet må anses som en skjerping av regelverket. Finanstilsynet ønsker imidlertid å unngå å etablere vidtrekkende overgangsordninger da disse er kompliserende og tidkrevende for saksbehandlingen Finanstilsynet foreslår at dette kravet først trer i kraft 1. januar Dette vil gjøre det mulig for søkere å opparbeide seg nødvendig praksis før kravet trer i kraft. For enkelte søkere kan fristen være noe kort, og de vil først kunne få autorisasjon på et senere tidspunkt enn de har sett for seg. Finanstilsynet mener allikevel at hensynet til kompetanseheving i bransjen må veie tyngre. Finanstilsynet ber høringsinstansene særlig om å uttale seg om dette i høringsrunden.

9 FINANSTILSYNET Side 9 av UTKAST TIL ENDREDE FORSKRIFTSBESTEMMELSER Lovhjemmel Lovhjemmelen for de forskriftsbestemmelsene som endres er lov 18. juni 1993 nr. 109 (regnskapsførerloven) 4 første ledd, som lyder: "Autoriserte regnskapsførere skal: - 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet 7. ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" Forskriftsbestemmelsene slik de vil lyde etter endring I forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon som regnskapsførere med videre gjøres følgende endringer: 1-1 Utdanningskrav for autorisasjon, første ledd skal lyde: Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) eller Bachelor i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning eller en mastergrad. Utdanningen skal i alle tilfeller ha en profilering/videreføring på minst 60 studiepoeng som skal dekke emnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: Søkere med utdanning fra utlandet skal ha utdanning som minst tilsvarer kravene i første ledd, og i tillegg gjennomføre norske eksamener innen emnene skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere annet ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: Dersom utdanningen som nevnt i første og annet ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. 1-4 Autorisasjon av regnskapsfører i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) tredje ledd skal lyde: Egnethetsprøve er bestått norske eksamener i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Før Finanstilsynet krever egnethetsprøve skal det vurderes om søker må anses å ha en yrkeserfaring som helt eller delvis vil avhjelpe ulikhetene i utdanningen". 1-2 Praksiskrav for autorisasjon, skal lyde: 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Autorisert regnskapsfører skal ha minst to års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Med relevant regnskapspraksis menes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Praksisen

10 FINANSTILSYNET Side 10 av 10 skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven. Revisjonspraksis hos godkjent statsautorisert eller registrert revisor eller godkjent revisjonsselskap, som foretar revisjon av årsregnskap etter revisorloven oppfyller praksiskravet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll av næringsdrivende, herunder kontroll av hvorvidt de næringsdrivende oppfyller lov- og forskrift på regnskaps- og skatteområdet. Det samme gjelder den eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd. Ett år regnes som ett kalenderår og minst 1600 timer. Praksisen skal være fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne relevant praksis opparbeidet innen de siste ti år dersom søkers samlede praksis er innholdsmessig omfattende og på et høyt ansvarsnivå. Forslag til ikrafttredelse: Endringene trer i kraft straks med unntak av endringene i regnskapsførerforskriften 1-2 tredje ledd som trer i kraft

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning

GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING. 1 Innledning GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2005/36/EF- YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIVET FOR REGNSKAPSFØRING 1 Innledning Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) erstatter

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innst. O. nr. 44 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Praksiskrav for eiendomsmeglere Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.04.2015 FORFATTERANSVARLIG: MARIT SKJEVLING SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR EIENDOMSMEGLING OG INKASSO/MARKEDSAVDELINGEN

Detaljer

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere Rundskriv Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere RUNDSKRIV: 6/2012 DATO: 06.03.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg - Tiltrådt av Kredittilsynet 1 Oversikt over regelverket

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Cathrine Håheim Andersen jurist/førstekonsulent Vegdirektoratet 31. januar 2013 Aktuelle yrker på vegtrafikklovens område Trafikklærer Faglig

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) Høringssvar Til: DSB Postboks 2014 3103 Tønsberg Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) EL & IT Forbundet mottok 6. januar 2005 høringsnotatet som ble sendt fra

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI?

STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI? Informasjon om SAK STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI? Hvem er SAK og hva gjør vi? SAK er autorisasjonsmyndighet for 29 yrkesgrupper, som er avhengig av en godkjenning

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER Vedlegg 1 Høringsnotat 1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER 1.1 Gjeldende rett Muligheten til å kunne starte arbeidet før tillatelse foreligger gjelder for faglærte som søker

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF Skal gjøre det enklere for borgere å få sine yrkeskvalifikasjoner

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer