HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN"

Transkript

1 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter blant annet godkjenning av enkeltpersoner og foretak i henhold til de lovkravene som gjelder for yrkesgruppen samt registerføring og tilsyn. Tilsynet omfatter kontroll av at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, herunder god regnskapsføringsskikk. Krav til autorisasjon som regnskapsfører følger av lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) 4. Det stilles krav til utdanning, praksis, vandel og økonomisk vederheftighet mv. Kravene til utdanning og praksis er nærmere spesifisert i forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerforskriften). Finanstilsynet har svært mange søknader om autorisasjon som regnskapsfører til behandling, og antallet har økt jevnt hvert år. I 2011 behandlet Finanstilsynets ca søknader mot ca. 750 i 2007, det vil si en tilnærmet dobling av antall søknader på fem år. Det har vist seg vanskelig å overholde ønsket saksbehandlingstid, samtidig som også andre viktige tilsyn- og forvaltningsoppgaver skal ivaretas. Dette skyldes dels at kravene til autorisasjon fremstår som kompliserte, slik at veiledning om regelverket og om Finanstilsynets skjønnsutøvelse krever uforholdsmessige ressurser. I tillegg har ulike overgangsordninger har bidratt til et vanskelig tilgjengelig regelverk. De endringene Finanstilsynet nå forslår innebærer at utdanningsnivået opprettholdes på et bachelornivå, mens kravene til spesialisering gjøres mindre detaljerte. For å sikre at de som blir autorisert som regnskapsførere likevel har nødvendig kompetanse til å tilby regnskapsføring foreslås det krav om ett års praksis innen ekstern regnskapsførervirksomhet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer i forskriften, for å bedre synliggjøre Finanstilsynets forvaltningspraksis. Disse endringene er ikke av materiell betydning. Formålet med autorisasjonsordningen har kommet klart til uttrykk i Ot.prp.nr. 51 ( ) om autorisasjon av regnskapsførere. Blant annet fremkommer følgende: " Hovedbegrunnelsen for innføring av en autorisasjonsordning for regnskapsførere er å sikre brukerne av regnskapsførertjenester et betryggende faglig kvalitetsnivå hos regnskapsførere, og i tillegg arbeide frem en høyning av det faglige og yrkesetiske kvalitetsnivå. [ ] Det stilles gjennom bl.a. regnskaps-, avgifts- og skattelovgivningen omfattende og strenge krav til de næringsdrivendes regnskap. Det offentlige bør derfor bidra til at de næringsdrivende har tilgang til kvalifisert hjelp med ansvar for det arbeidet som utføres. Dette gjelder særlig for små og mellomstore foretak, som bør være sikret et visst minstemål av faglig kvalitet når de velger å overlate regnskapsføringen til ekstern regnskapsfører. I dag stilles det overhodet ingen formelle

2 FINANSTILSYNET Side 2 av 10 krav til dem som tilbyr eksterne regnskapsførertjenester. En autorisasjon bør utvikle seg til å bli et kvalitetstempel til veiledning for næringsdrivende som skal gi regnskapsoppdrag". Gjeldende krav til utdanning og praksis ivaretar de hensynene som har kommet til utrykk i forarbeidene. Nødvendighet av kvalitet i oppdragsutførelsen er minst like viktig i dag, som da autorisasjonsordningen ble etablert. For det første har det regelverket som oppdragsgiverne skal følge blitt mer komplisert. Videre har kravet til regnskapsførers oppdragsutførelse blitt skjerpet, blant annet gjennom bransjefastsatte standarder som utfyller lovkravet om "god regnskapsføringsskikk". Også krav til virksomhetsutøvelsen som sådan øker, for eksempel ved at regnskapsførere er underlagt hvitvaskingsregelverket. I tillegg har regnskapsførerens rolle fått større betydning etter at det er åpnet for at mindre foretak kan velge å ikke ha revisor. Hensynet til et forsvarlig kompetansenivå i regnskapsførerbransjen må veies opp mot hensynet til effektivitet i forvaltningen. På grunn av det store antall saker tilsier hensynet blant annet til effektivitet og likebehandling at kompetansen ikke kan vurderes individuelt for hver søker. Minstekravet til kompetanse må derfor bestemmes gjennom de forskriftsfastsatte kravene til utdanningsnivå og arbeidserfaring. Det er Finanstilsynets om har hjemmel til å fastsette forskrifter etter regnskapsførerloven. For utdanningskravet vises det til regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6. For praksiskravet vises det til samme bestemmelse nr. 7. Av sistnevnte følger det at "autorisert regnskapsfører skal ha regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" (vår understrekning). Finanstilsynets forslag om at søker skal ha regnskapsførerpraksis ligger innenfor begrepet "regnskapspraksis". At det er en forsvarlig yrkesutøvelse som regnskapsfører som skal sikres gjennom forskriftsbestemmelsene følger av forarbeidene. 2. ENDRING AV KRAVET TIL UTDANNING 2.1 Gjeldende krav til utdanning Kravet til utdanning fremgår av regnskapsførerloven 4, hvor det fremgår at autorisert regnskapsfører skal ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet. Utdanningskravet er nærmere fastsatt i regnskapsførerforskriften 1-1: "Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng med følgende fordeling: studiepoeng skal bestå av obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) studiepoeng skal bestå av videreføringsemner/profilering innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære der hvert emne minst må være dekket med: a) Finansregnskap 15 studiepoeng b) Skatte- og avgiftsrett 15 studiepoeng c) Rettslære 10 studiepoeng. De resterende 20 studiepoeng skal ligge innenfor emner som nevnt i pkt. a-c studiepoeng skal være knyttet til økonomiske administrative emner utover det som er nevnt i nr. 1 og 2.

3 FINANSTILSYNET Side 3 av 10 Dersom utdanningen som nevnt i første ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. Søkere med utdanning fra utlandet må ha Bachelor i økonomi og administrasjon og i tillegg gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Denne paragrafs annet ledd gjelder tilsvarende. 2.2 Hensynene bak endringsforslaget Vurderingen av om søkeren oppfyller utdanningskravet, og da særlig om profileringsemnene er oppfylt, jf. forskriftens 1-1 første ledd nr. 2, kan være komplisert. Den totale søknadsmengden er stor, og det er behov for å forenkle saksbehandlingen. Til sammenlikning er utdanningskravet for godkjenning som registrert revisor bachelorgrad i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 3-2 første ledd. Ved søknad om godkjenning som registrert revisor er det derfor ikke nødvendig å foreta en vurdering av innholdet i den enkeltes utdanning, så lenge vedkommende har bachelor i revisjon (og oppfyller karakterkravet), og det er således enklere å forholde seg til enn utdanningskravet for regnskapsførere. Problemet med dagens regnskapsførerutdanning er at høyskolene tilpasser seg utdanningskravet forskjellig og at i noen tilfeller vil ikke utdanningen som tilbys oppfylle forskriftens krav. Finanstilsynet har hatt tilfeller hvor studenter har tatt en bachelorgrad i økonomi og administrasjon for å bli autorisert regnskapsfører, for så å oppleve at den likevel ikke oppfyller regnskapsførerforskriften krav. Finanstilsynet har i april 2012 anmodet Nasjonalt råd for Økonomisk-Administrativ utdanning (NRØA) om at det fastsettes en anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen på tilsvarende måte som er gjort for eksempel for revisorutdanningen. En slik plan vil kunne erstatte det forskriftsbestemte utdanningskravet. Dette vil være en fordel for Finanstilsynet, fordi det i søknadsbehandlingen vil være tilstrekkelig å kontrollere at søker har avlagt den aktuelle eksamenen, uten at det er nødvendig med en nærmere vurdering av innholdet i utdanningen. Også for utdanningsinstitusjonene og studentene vil det være en fordel å kunne forholde seg til en slik plan. Usikkerheten knyttet til om valgt utdanning oppfyller forskriftskravet vil da bli borte. Når en anbefalt plan foreligger, vil Finanstilsynet foreslå en endring i forskriftens utdanningskrav. Finanstilsynet legger til grunn at det vil ta noe tid før en slik plan er gjennomført i utdanningsinstitusjonene og foreslår derfor en endring av utdanningskravet nå, som en midlertidig ordning. 2.3 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av utdanningskravet Finanstilsynet foreslår å ta ut de spesifiserte kravene til studiepoeng innen de ulike profilerings- /videreføringsemnene. Kravet til at utdanningen skal ha minst 60 studiepoeng profilering/videreføring innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære vil bli videreført, (men da uten konkrete krav til studiepoeng innen de ulike emnene). Dette innebærer et krav til at emnene finansregnskap, skatterett og rettslære skal være dekket av profileringen, men at søkerens selv kan velge hvor mange studiepoeng som skal dekkes av hvert fag. Alle emnene må være dekket.

4 FINANSTILSYNET Side 4 av 10 På denne måten opprettholdes utdanningsnivået, men regelverket vil ikke i samme grad bidra til å sikre at utdanningen er relevant for regnskapsføreryrket. Den foreslåtte endringen i praksiskravet vil kunne kompensere for denne svekkelsen. Finanstilsynet foreslår at utdanningskravet skal være en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for Økonomisk administrativ utdanning eller en bachelorgrad i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan eller en mastergrad. Enhver mastergrad er tilstrekkelig, så lenge søker oppfyller kravet til profilering/videreføringsemner innen skatterett, rettslære og finansregnskap. Dette er i tråd med gjeldende forvaltningspraksis. Det følger av någjeldende forskrift 1-1 tredje ledd at søkere med utdanning fra utlandet skal ha en bachelor i økonomi og administrasjon, samt gjennomføre norsk eksamen innen skatte- og avgiftsrett med 15 studiepoeng og rettslære med 10 studiepoeng. Finanstilsynets forslår å endre bestemmelsen slik at det ikke angis noe minstekrav til antall studiepoeng innen de ulike emner men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. Regnskapsførerforskriften 1-4 tredje ledd om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre land, viser til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fremgår her at søkere skal avlegge en egnethetstest i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære tilsvarende kravet i regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Ovennevnte forslag til endring av forskriftens 1-1 nødvendiggjør derfor også en endring regnskapsførerforskriften 1-4. Finanstilsynet forslår å fjerne henvisningen til regnskapsførerforskriften 1-1 første ledd nr. 2. Det fastsettes således ikke noe mengdekrav til egnethetstesten, men det er tilstrekkelig at søker avlegger eksamen i skatterett, rettslære og finansregnskap på høyskolenivå i Norge. Alle emnene må være dekket. 3. ENDRING AV KRAVET TIL PRAKSIS Gjeldende lov og forskriftsbestemmelse Kravet til praksis fremgår av regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 6, som lyder: " 4. Regnskapsførere vilkår for autorisasjon Autoriserte regnskapsførere skal: [ ] 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet", Hva som godkjennes som relevant praksis er nærmere konkretisert i regnskapsførerforskriften 1-2: " 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Det kreves to års regnskapspraksis, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere 4 første ledd nr. 7. Ett års praksis regnes som 1600 timer. Det skal dokumenteres relevant praksis fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne praksis som er opparbeidet før de siste fem år, dog ikke utover 10 år, dersom denne praksisen anses særlig relevant og har et innhold som nevnt i denne paragraf femte punktum. Praksisen skal omfatte

5 FINANSTILSYNET Side 5 av 10 regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift eller, revisjon av slik virksomhet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll i stilling som skatterevisor eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd nr. 2" Tidligere endringer i kravet til praksis Regnskapsførerforskriften krav til praksis ble endret i I henhold til tidligere ordlyd og praktiseringen av denne var det krav til at regnskapspraksisen var variert med hensyn til: regnskapsprosessen som sådan, foretaksformer og bransjer. Dette innebar blant annet et hovedprinsipp om at søkers regnskapspraksis måtte omfatte praksis fra mer enn ett foretak og årsoppgjørspraksis fra minst ett aksjeselskap. Hensynet bak lovendringen i 2001 var å gjøre kravene til praksis lempeligere. I en rekke tilfeller hvor man benyttet dataprogrammer for avslutningsarbeidet, kunne det reises spørsmål om hva å utarbeide årsoppgjør innebærer. Likeledes vil arbeidsdelingen ved regnskapskontorer ofte være slik at det bare er enkelte som utfører selve årsoppgjørsarbeidet. Ved en rekke regnskapskontorer ble dessuten den største delen av avslutningsarbeidet foretatt av oppdragsgivernes revisorer. Det ble ansett som uheldig å kreve dette endret for at regnskapsfører skal ha hatt slik praksis. Praksiskravet ble også endret i Endringen var av teknisk karakter og omfattet ikke praksiskravets nærmere innhold Hensynene bak endringsforslaget Formålet med krav til praksis for autorisasjon som regnskapsfører er blant annet å gjøre søker i stand til å utføre regnskapsføring for andre. En autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk, jf. regnskapsførerloven 2 annet ledd. Bransjen har de siste årene fastsatt standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den betydningen disse standardene har for regnskapsførervirksomheten som sådan og som mål på kvaliteten i utførelsen av regnskapsføreroppdrag, gjør det nødvendig å ha kunnskap om, og erfaring med GRFS på en annen måte enn tidligere. En som bare har praksis fra regnskapsavdeling i et foretak vil ikke ha opparbeidet seg kompetanse på de kravene som gjelder etter regnskapsførerloven og GRFS. Regnskapsførere har siden 2004 vært omfattet av hvitvaskingsloven og siden 2008 vært omfattet av risikostyringsforskriften. Dette utgjør en forskjell mellom praksis fra regnskapskontor og et hvilket som helst regnskapspliktig foretak. Endringer i revisjonsplikten ble vedtatt i Endringen innebærer at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres dersom driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 5 millioner kroner, selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. Alle vilkårene må være oppfylt for at selskapet skal kunne velge bort revisjon. Dette innebærer at det i dag er færre selskap som har valgt revisor enn tidligere. Det er grunn til å anta at flere således benytter seg av ekstern regnskapsfører (om dette er tidligere valgt revisor eller

6 FINANSTILSYNET Side 6 av 10 en annen), til å utføre regnskapsfører- og rådgivningstjenester. Bortfall av revisjonsplikten kan således medføre at det stilles større krav til ekstern regnskapsfører. At en person skal ha arbeidet innenfor det yrket vedkommende får en særlig tillatelse til å drive, er god kjent fra andre områder der det gis personlige bevillinger blant annet for godkjenning som revisor, advokat og eiendomsmegler. For godkjenning som revisor kreves det minst tre års variert praksis, hvorav minst to år fra ekstern revisjon. Kravet til praksis fra ekstern revisjon er begrunnet på følgende måte i Ot.prp.nr 75 om lov om revisjon og revisorer (revisorloven): "Tatt i betraktning at slik opplæring skal gjøre kandidaten best mulig skikket til å utøve finansiell revisjon, anser Utvalget det vesentlig at man er restriktiv ved godkjennelse av praksis utenom finansiell revisjon. Av de tre års minimumspraksis bør minst to år omfatte forskjellige sider av finansiell revisjon". Kravet begrunnes ytterligere med at en praksis som ikke innebærer opplæring i finansiell revisjon "vil mangle opparbeidelse av erfaring på enkelte nødvendige områder, - så som klientkontakt, uavhengighetsrelasjoner, ansvarsproblematikk o.l., samtidig som kravet til bransjevariasjon i de fleste tilfeller ikke vil være dekket." De tankene som har kommet til utrykk for praksiskravet for revisorer gjelder langt på vei også for regnskapsførere slik denne bransjen har utviklet seg. Etter Finanstilsynets oppfatning er dette en utvikling som vil fortsette. 3.4 Nærmere om Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet Finanstilsynets foreslår å videreføre kravet til to års praksis, men foreslår at søkere må være ansatt i et autorisert regnskapsførerselskap eller hos en autorisert regnskapsfører i minst ett år. Praksisen skal være relevant. Dette innebærer at arbeidsoppgavene skal være regnskapsføring etter regnskapog bokføringsloven og eventuelt ligningsloven. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig at søkeren er ansatt på et autorisert regnskapsførerforetak som sekretær. Med ett år menes her 1600 timer. Kravet til minst ett års praksis fra egnskapsførerforetak kan ikke opptjenes på mindre enn et kalenderår, for eksempel hvis regnskapsfører jobber mye overtid. Forslaget til krav om minst ett års praksis fra regnskapsførerforetak vil trolig innebærer at flere ikke autoriserte regnskapsførere søker seg til regnskapsførerbransjen for å få nødvendig praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. En slik utvikling er avhengig av at det er rom for å ta imot søkerne i bransjen. Finanstilsynet ber aktuelle høringsinstanser om å uttale seg spesielt om dette i høringsrunden. Finanstilsynet forslag innebærer en skjerping av regelverket. Forslaget vil skape begrensinger i hvem som kan bli autorisert regnskapsfører. Dette gjelder for eksempel søkere som har to års praksis fra intern regnskapsavdeling i et selskap eller konsern. Søkere med slik praksis kan ha tilfredsstillende erfaring med bokføring og regnskapsføring etter regnskapsloven, og årsavslutning, men har ikke erfaring med god regnskapsføringsskikk, og andre krav som følger av regnskapsførerloven og annen lovgivning som gjelder regnskapsførere. Det kan ikke ses bort i fra at søkere med god kvalifikasjoner innen regnskap vil påberope seg at det er urimelig at de ikke oppfyller praksiskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Finanstilsynet mener at hensynet til

7 FINANSTILSYNET Side 7 av 10 kompetanseheving i bransjen, og behovet for at autoriserte regnskapsførere har praktisk erfaring fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk må veie tungt. Finanstilsynet har vurdert hvorvidt manglende praktisk erfaring fra ekstern regnskapsføring kan avhjelpes for eksempel med tilleggsutdannelse innen Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Finanstilsynet har imidlertid ikke funnet grunn til å foreslå dette. Bakgrunnen er at kravet til utdanning og kravet til praksis må anses som to selvstendig krav, og at manglende praktisk erfaring ikke kan avhjelpes ved utdanning og omvendt. Finanstilsynet har videre vurdert om det på samme måte som for revisorer, skal innføres en praktisk prøve innen regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, eventuelt som et alternativ til kravet om ett års praksis fra autorisert regnskapsførerforetak. Organisering og avvikling av en slik praktisk prøve vil være ressurskrevende for Finanstilsynet. Finanstilsynet har derfor ikke funnet grunn til å foreslå dette nå. Registrerte og statsautoriserte revisorer kan ikke drive regnskapsførervirksomhet på grunnlag av sin revisorgodkjenning. En rekke av de som i dag søker autorisasjon er allerede godkjente revisorer. Etter opphevelsen av revisjonsplikten for små aksjeselskaper er det blitt mer aktuelt for revisorer å søke om autorisasjon som regnskapsfører og påta seg regnskapsføreroppdrag. Utdanning som kreves for å bli godkjent revisor, oppfyller i dag utdanningskravene som stilles for autorisert regnskapsfører. Ekstern revisjon etter revisorloven har siden innføringen av autorisasjonsplikten vært godkjent som relevant praksis for autorisasjon som regnskapsfører. Finanstilsynet foreslår ingen endring av dette nå. Finanstilsynets forslag til endring av praksiskravet er dels begrunnet i behovet for at søkerne har mer kunnskap om regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Når Finanstilsynet likevel finner grunn til å likestille praksis fra ekstern revisjon med praksis fra ekstern regnskapsføring er dette fordi det innen revisjon er krav om utførelse i henhold til god revisjonsskikk. Ved praksis fra ekstern revisjon får søkere erfaring med klientkontakt, ansvarsproblematikk osv. Både god revisjonsskikk og god regnskapsføringsskikk regulerer hvordan revisor/regnskapsfører skal gå frem i planleggingsfasen, gjennomføringen av oppdraget og avslutningsfasen med kvalitetskontroll. Det er således områder innenfor god revisjonsskikk som vil ha overføringsverdi til regnskapsføreryrket. Finanstilsynet ser at det kan være aktuelt å vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at revisorer også har praktisk erfaring med regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. En ny vurdering av dette vil naturlig skje dersom Finansdepartementet følger opp Finanstilsynets anbefaling om å oppnevne et lovutvalg for å gjennomgå revisorloven og regnskapsførerloven. Revisorer som er autoriserte regnskapsførere må oppfylle etterutdanningskravet om minimum 14 timer innen regnskapsfører regelverket og GRFS i løpet av en tre års periode. Regelverket sikrer således at slike revisorer har et minimum av kunnskap om GRFS. Finanstilsynet har også funnet det hensiktsmessig å foreslå enkelte andre forskriftsendringer uten materiell betydning, for bedre å synliggjøre gjeldende forvaltningspraksis. Endringene innebærer blant annet at kravet til at praksisen skal omfatte utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer kommer tydeligere frem.

8 FINANSTILSYNET Side 8 av BEHOV FOR OVERGANGSREGLER Endringen av utdanningskravet anses som en lemping av regelverket og krever derfor ikke en overgangsordning. Innføringen av et krav til minst ett års praksis fra regnskapsførervirksomhet må anses som en skjerping av regelverket. Finanstilsynet ønsker imidlertid å unngå å etablere vidtrekkende overgangsordninger da disse er kompliserende og tidkrevende for saksbehandlingen Finanstilsynet foreslår at dette kravet først trer i kraft 1. januar Dette vil gjøre det mulig for søkere å opparbeide seg nødvendig praksis før kravet trer i kraft. For enkelte søkere kan fristen være noe kort, og de vil først kunne få autorisasjon på et senere tidspunkt enn de har sett for seg. Finanstilsynet mener allikevel at hensynet til kompetanseheving i bransjen må veie tyngre. Finanstilsynet ber høringsinstansene særlig om å uttale seg om dette i høringsrunden.

9 FINANSTILSYNET Side 9 av UTKAST TIL ENDREDE FORSKRIFTSBESTEMMELSER Lovhjemmel Lovhjemmelen for de forskriftsbestemmelsene som endres er lov 18. juni 1993 nr. 109 (regnskapsførerloven) 4 første ledd, som lyder: "Autoriserte regnskapsførere skal: - 6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet 7. ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet" Forskriftsbestemmelsene slik de vil lyde etter endring I forskrift av 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon som regnskapsførere med videre gjøres følgende endringer: 1-1 Utdanningskrav for autorisasjon, første ledd skal lyde: Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) eller Bachelor i revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning eller en mastergrad. Utdanningen skal i alle tilfeller ha en profilering/videreføring på minst 60 studiepoeng som skal dekke emnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: Søkere med utdanning fra utlandet skal ha utdanning som minst tilsvarer kravene i første ledd, og i tillegg gjennomføre norske eksamener innen emnene skatte- og avgiftsrett og rettslære. Tidligere annet ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde: Dersom utdanningen som nevnt i første og annet ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i 4-1 for siste treårsperiode. 1-4 Autorisasjon av regnskapsfører i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) tredje ledd skal lyde: Egnethetsprøve er bestått norske eksamener i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Før Finanstilsynet krever egnethetsprøve skal det vurderes om søker må anses å ha en yrkeserfaring som helt eller delvis vil avhjelpe ulikhetene i utdanningen". 1-2 Praksiskrav for autorisasjon, skal lyde: 1-2. Praksiskrav for autorisasjon Autorisert regnskapsfører skal ha minst to års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Med relevant regnskapspraksis menes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Praksisen

10 FINANSTILSYNET Side 10 av 10 skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven. Revisjonspraksis hos godkjent statsautorisert eller registrert revisor eller godkjent revisjonsselskap, som foretar revisjon av årsregnskap etter revisorloven oppfyller praksiskravet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll av næringsdrivende, herunder kontroll av hvorvidt de næringsdrivende oppfyller lov- og forskrift på regnskaps- og skatteområdet. Det samme gjelder den eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i 1-1 første ledd. Ett år regnes som ett kalenderår og minst 1600 timer. Praksisen skal være fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne relevant praksis opparbeidet innen de siste ti år dersom søkers samlede praksis er innholdsmessig omfattende og på et høyt ansvarsnivå. Forslag til ikrafttredelse: Endringene trer i kraft straks med unntak av endringene i regnskapsførerforskriften 1-2 tredje ledd som trer i kraft

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innst. O. nr. 10 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Til

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer