Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap. Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet"

Transkript

1 Foredrag for NBBL Regnskapsførerregelverket/praktisk regnskap Tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland, Finanstilsynet

2 Utviklingen i antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap Tekst: Regnskapsførere Regnskapsførerselskap

3 Antall oppdrag ført av autoriserte regnskapsførere/regnskapsførerselskap Av det dokumentbaserte tilsynet som ble gjennomført i 2013 ble det oppgitt at autoriserte regnskapsførere/ regnskapsførerselskap hadde ca oppdrag per De aller fleste av disse er «ordinære» regnskapsføreroppdrag. Regnskap Norge har i sin bransjerapport anslått at oppdragsmengden per september 2015 var på ca oppdrag. Det antas at det dokumentbaserte tilsynet for 2016 vil vise ca oppdrag.

4 Regnskapsførerforskriften Unntaket fra kravet til daglig leder som autorisert regnskapsfører Første ledd: Autorisert regnskapsførerselskap kan ha daglig leder som ikke er autorisert regnskapsfører dersom følgende vilkår er oppfylt: 1. Selskapet skal ikke drive annen virksomhet enn regnskapsføring 2. Selskapet skal ha minst 20 årsverk 3. Selskapet skal ha en faglig leder for regnskapsføringsvirksomheten som er autorisert regnskapsfører 4. Faglig leder skal være ansatt i selskapet 5. Minst ett av styremedlemmene skal være autorisert regnskapsfører, og 6. selskapet skal ha skriftlige retningslinjer for faglig leders oppgaver og rapportering m.m. til daglig leder

5 Regnskapsførerforskriften 1-3 forts. Annet ledd: Selskap som benytter seg av unntaket i første ledd, eller får dispensasjon etter fjerde ledd, skal gi melding til Finanstilsynet om hvem som er faglig leder og om bytte av slik faglig leder. Tredje ledd, første setning: Boligbyggelag opprettet i medhold av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag kan gis autorisasjon som regnskapsførerselskap så fremt laget oppfyller vilkårene i denne paragraf første ledd nr. 3, 4 og 6. Fjerde ledd: Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet til at daglig leder skal være autorisert regnskapsfører.

6 Stedlige tilsyn i 2015 Gjennomførte 45 stedlige tilsyn. De aller fleste av disse var basert på signal eller innrapporteringer, men under ellers like forutsetninger gjennomføres stedlig tilsyn med de som ikke er medlem av noen forening. Antall stedlige tilsynet var omtrent som tidligere år. Førsteprioritet i forbindelse med utvelgelsen var innrapporteringene fra RN og ev. DnR. Deretter følger alvorlige innrapporteringer fra Skatteetaten og ev. politiet samt bostyrere. Finanstilsynet mottok 11 innrapporteringer fra RN og 4 fra DnR. Innrapporteringene fra RN gjaldt mangler i yrkesutøvelsen, mens innrapporteringene fra DnR gjaldt mangler i etterutdanningen. Gjennomførte i oktober/november 2015 et tematilsyn mot regnskapsførerselskap hvor hovedformålet var kartlegging av IKT virksomheten. Rapporten ble publisert 20. april november 2016 Endres i topp-/bunntekst Side 6

7 Stedlige tilsyn i 2016 Planlegger å gjennomføre samme antall stedlige tilsyn i 2016 som i Utvalgskriteriet er det samme som tidligere år. Flere saker i 2016 hvor vi samarbeider med politiet. Inkludert i antall stedlige tilsyn er tilsyn med to av de større regnskapsførergrupperingene. Tilsynet med Sparebank 1 Regnskap gruppen ble gjennomført i juni 2016 og er avsluttet. Tilsynet med BDO ble gjennomført i slutten av oktober/begynnelsen av november Det «vanlige» dokumentbaserte tilsynet er gjennomført i september/oktober Noe oppfølgingsarbeid gjenstår. Anses som svært viktig for å få oversikt over bransjen. Dette gjelder særlig på regnskapsførerområdet hvor antall enheter som praktiserer er høyt.

8 Dokumentbasert tilsyn høsten 2016 Gjennomføres nå hvert 3. år, mot tidligere hvert 2. år. Bakgrunnen for dette er at gjennomføringen er ressurskrevende, både personalog kostnadsmessig. Sendt ut i september 2016, med frist for besvarelse 19. oktober Den 4. november sendt brev til 101 regnskapsførerselskaper, lydende; «Pålegg om innsending av KRT-1004 regnskapsførerselskapets egenmelding og varsel om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsførerselskap». Den 3. november sendt tilsvarende brev til ca. 350 regnskapsførere. Mange som benytter anledning til å slette sin autorisasjon. Per 9. november: 432 personer 78 selskaper

9 Tilbakekall 2015 og 2014 Tilbakekall 2015: 10 regnskapsførere 16 regnskapsførerselskap 1 suspensjon Tilbakekall 2014: 200 regnskapsførere 10 regnskapsførerselskap 2 suspensjoner

10 Tilsyn med boligbyggelag 2016 Kombinert tilsyn hvor flere seksjoner i Finanstilsynet deltok, siden enheten hadde både inkasso-, eiendoms-, og regnskapsførerkonsesjon. Forhold som ble kommentert ved regnskapsførertilsynet: Manglende synliggjøring av at kontroll på oppdragsnivå faktisk ble gjennomført (GRFS pkt. 7.1) Manglende dokumentasjon av at arbeid utført av medarbeidere uten autorisasjon ble dokumentert (GRFS pkt. 7.2) Kommentarer til oppdragsavtaler og fullmakter ved at navn på den som var oppdragsansvarlig ikke fremgikk av avtalen (GRFS pkt. 3.2 og 3.6) Manglende bruk av yrkestittel og yrkesbetegnelse (RF 1, tredje ledd).

11 Tilsyn med boligbyggelag 2016 forts.. Ikke dokumentert at risikobasert kundekontroll var gjennomført for nye regnskapsføringsoppdrag, og heller ikke dokumentert at løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold var oppfylt (hvitvaskingsloven 5) Det ble også stilt spørsmål ved om opplæringstiltak var gjennomført. Foretaket kunne dokumentere at dette synes å være gjennomført. Noe svak dokumentasjon av risikobildet i selskapet etter kravene i risikostyringsforskriften, herunder kontrolltiltak som vil bli satt i verk for å redusere de risikoene som er identifisert. Ønskelig med en skriftlig beskrivelse av rutinene som gjelder i de tilfelle foretaket har bankfullmakt.

12 Endring i GRFS/Betalingsoppdrag Alle de tidligere (både foreløpige og endelige standardene) er nå samlet i ett dokument. Den nye standarden trådte i kraft fra Høringsforslag om endring i GRFS ved at det inntas i standarden egne punkter som omhandler hva som anses som forsvarlige rutiner når en autorisert regnskapsfører/et autorisert regnskapsførerselskap påtar seg betalingsoppdrag. Ikrafttredelse 1. januar Finanstilsynet har de siste årene hatt (altfor) mange saker hvor regnskapsførere har begått underslag av oppdragsgivers midler. Finanstilsynet har derfor hatt ekstra fokus på regnskapsførers/ regnskapsførerselskapets rutiner på dette området ved stedlige tilsyn.

13 Fokus-/risikoområder Følgende områder er «gjengangere» i Finanstilsynets funn etter stedlige tilsyn og fremgår også av rapportene: Mangelfull ajourhold av oppdragsavtale Mangelfull kvalitetskontroll, både på overordnet nivå og av medarbeidere Mangelfulle avstemminger av oppdragsgivers regnskaper, herunder svakheter i oppdragsdokumentasjonen Mangelfull oversikt over oppdragsgivers interne rutiner, herunder den bransjen oppdragsgiver driver innenfor

14 Fokus-/risikoområder forts. Mangelfull skriftlig rapportering til oppdragsgiver av feil som avdekkes i forbindelse med regnskapsføringen Mangelfull oppfølging av kravene i hvitvaskingsregelverket Dokumentasjonen av gjennomgangen som er gjort etter risikostyringsforskriften, og oppfølgingen av gjennomgangen, er i mange tilfelle ikke tilfredsstillende/fullstendig Mangelfull oppfyllelse av etterutdanningskravet

15 Tematilsyn 2015 Tematilsyn med regnskapsførerselskapenes IKT-virksomhet ble gjennomført høsten Kun regnskapsførerselskapene (2 886) ble bedt om å besvare skjemaet. Hensikten var primært å bevisstgjøre regnskapsførerselskapene mht. den risikoen som IKT-virksomheten kan medføre, og det ansvaret som påhviler regnskapsførerselskapene. Spørsmålene i skjemaet var knyttet opp mot risikostyringsforskriften og kravene i GRFS, ettersom Finanstilsynet anser at IKT-risikoen er en av de største risikoene i et regnskapsførerselskap. Både styret og daglig leder må derfor ha et bevisst forhold til dette, herunder at de vurderingene som gjøres blir dokumentert. 11. november 2016 Endres i topp-/bunntekst Side 15

16 Tematilsyn 2015 IKT Oppsummering: Tematilsynet viste at avtaleverket mellom systemleverandørene og regnskapsførerselskapene er for dårlig. Flere sentrale punkter som etter Finanstilsynets oppfatning enten ikke er omhandlet i avtalene eller er uklare. Dette innebærer at regnskapsførerselskapene ikke gis de rettigheter som er nødvendige for at de skal kunne oppfylle sine plikter etter lovgivningen, herunder ansvaret for risikostyring og internkontroll. Svarene viser at arbeidet som gjøres for å identifisere risikoer etter risikostyringsforskriften og sette i verk nødvendige tiltak, fortsatt bærer preg av å være en formaløvelse for mange. Videre oppfølging: RN har satt i gang et arbeid rettet mot systemleverandørene for å se nærmere på avtalene og innholdet i disse. 11. november 2016 Endres i topp-/bunntekst Side 16

17 Kravene til forsvarlig virksomhet som stilles i GRFS Det er verken i regnskapsførerloven eller forskriften stilt særlige krav til IKT-virksomheten. Kravene som stilles følger av GRFS. I GRFS pkt. 2.8 stilles det krav om følgende: Pkt Bruksrettigheter Pkt Oppdragsgivers tilgang til regnskapsførervirksomhetens regnskapssystem Pkt Regnskapsførers arbeid i oppdragsgivers regnskapssystem Pkt Vedlikehold Pkt IT-sikkerhet Pkt Ekstern drift av virksomhetskritisk IKT Pkt Bytte av programvare

18 Hvitvaskingsregelverket Som en følge av FATF-rapporten er det blitt satt økt fokus på hvitvasking og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i 2015 og Flere etater har dette nå som prioritert oppgave, herunder Finanstilsynet. Finanstilsynet har ved sine tilsyn fokus på: At legitimasjonskontroll er gjennomført At det foreligger kontroll- og kommunikasjonsrutiner, herunder at de ansatte i regnskapsførerselskapet er kjent med regelverket At det er utpekt en hvitvaskingsansvarlig At det er gjennomført en risikovurdering av porteføljen At regnskapsførerenheten har rutine for å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim

19 Hvitvaskingsregelverket Gjennomført 9 stedlige tilsyn på regnskapsførerområdet våren 2016 hvor tilsynet var begrenset til å gjennomgå de rutiner og systemer regnskapsfører/regnskapsfører-selskapet har satt i verk samt at det ble tatt stikkprøver på flere regnskapsføringsoppdrag for å kontrollere om rutinene ble etterfulgt. Det ble lagt vekt på å velge ut oppdragsgivere i «risikobransjer». I tillegg ble det innhentet rutinebeskrivelser fra 6 andre regnskapsførerselskap. Resultatet etter gjennomgangen vil bli publisert i en fellesrapport for revisorer/regnskapsførere. Denne forventes ferdigstilt og publisert i november -16. Arbeider med et nytt rundskriv til regnskapsførere angående hvitvaskingsregelverket og krav som stilles til regnskapsførere. Forventes ferdigstilt senest

20 «Oppdragsansvaret» Sørge for at oppdragene gjennomføres i samsvar med regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk, jf. GRFS, herunder: kreve at selskapet har rutiner som er lett tilgjengelig og som sikrer etterlevelse av krav til oppdragsutførelsen vurdere egen kompetanse og kapasitet, ev. kreve at selskapet sørger for tilgang til nødvendig kompetanse og ressurser gjennomføre kontroll av uautoriserte medarbeidere gjennomføre overordnet kontroll på oppdragsnivå sørge for at oppdragsutførelsen og kontrollene er tilstrekkelig dokumentert overholde taushetsplikten benytte yrkestittelen «autorisert regnskapsfører» Se til at kravene i hvitvaskingsloven blir oppfylt Oppfylle det lovfastsatte kravet til etterutdanning 20

21 Oppdragsavtaler Oppdragsavtale. Kravet til oppdragsavtale følger av regnskapsførerloven 3 første ledd. Kravet til innholdet i oppdragsavtalen er ytterligere spesifisert i GRFS pkt Finanstilsynets observasjoner: Mange regnskapsførere har nå fått på plass rutiner som sikrer at oppdragsavtaler inngås. Det som savnes er at oppdragsavtalene ikke blir oppdatert når det skjer endringer i oppdraget. De gjenspeiler derfor ikke fullt ut det som er regnskapsførers ansvar og det som oppdragsgivers ansvar.

22 Kvalitetskontrollen 2016 I brev til DnR og RN datert 2. mars 2016 ba Finanstilsynet om at bransjeforeningene ved sine kontroller for 2016 har særlig fokus rettet mot de rutiner regnskapsfører/regnskapsførerselskap har for å ta opp brudd som avdekkes i regnskapsføringen for oppdragsgiver. Ved at slike brudd tas opp skriftlig, vil det på et senere tidspunkt kunne begrunne oppsigelse av oppdraget i de tilfeller regnskapsfører har en slik plikt. (regnskapsførerforskriften 3-1). Det er også viktig i forbindelse med uenigheter om bokføringen, særlig i de tilfelle det oppstår uenighet mellom eierne eller i de tilfelle selskapet står i fare for å gå konkurs og bostyrer avdekker transaksjoner som kan være omstøtelige. Også ved bokettersyn fra Skatteetaten er det viktig for regnskapsfører å kunne dokumentere hva som er gjort, særlig ved transaksjoner hvor dokumentasjonen og formålet med transaksjonen fremstår som uklar.

23 Regnskapsførerforskriften 3-1 Det følger av forskriftens 3-1 tredje ledd: «Hvis oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter regnskapsfører å frasi seg oppdraget.» Finanstilsynets erfaring: Det å frasi seg oppdrag sitter «langt inne» for de fleste regnskapsførerne. Unntaket er dersom oppdragsgiver ikke gjør opp for seg (ikke betaler.) Finanstilsynet har i en rekke tilfelle avdekket brudd på oppdragsavtalen fra oppdragsgivers side som burde ha medført at regnskapsfører frasa seg oppdraget uten at dette er blitt gjort. Regnskapsfører må passe på at han ikke blir et nyttig «alibi».

24 Særbestemmelser i bokføringsloven og -forskriften Bokføringsforskriften stiller særlige krav til bokføring og bokføringsspesifikasjoner for enkelte bransjer. Dette er bransjer hvor det erfaringsmessig har vært, og er, størst problemer med å få oppdragsgiverne til å innrette seg etter bokførings- og skatteregelverket. Dette er understøttet av en rekke rapporter, bl.a. fra Skatteetaten. Finanstilsynet legger til grunn at når regnskapsfører påtar seg oppdrag for disse bransjene, må alle «formalia» som stilles etter regnskapsførerregelverket være på plass:

25 Særbestemmelser i bokføringsloven og forskriften forts om en har tilstrekkelig kompetanse til å kunne påta seg oppdraget forstår forretningsideen om tidligere regnskapsfører (dersom det er aktuelt) er forespurt om det er noe til hinder for å påta seg oppdraget. om oppdragsgivers interne rutiner er gjennomgått og vurdert. om oppdragsavtale blir gjennomgått og underskrevet. Regnskapsfører må forsikre seg om at oppdragsgiver er kjent med de krav som stilles i oppdragsavtalen eventuelle fullmakter må være inngått og underskrevet

26 Særbestemmelser i bokføringsloven og forskriften forts.. De bransjene det stilles særlige dokumentasjonskrav til er bl.a.: bygge- og anleggsvirksomhet, bf.f. delkap taxinæringen, bf.f. delkap 8-2. frisørvirksomhet og skjønnhetspleie, bf.f. delkap. 8-3 serveringssteder, bf.f. delkap hoteller, bf.f. delkap I tillegg er det særregler i bf.f. delkap for enkelte andre bransjer. Det forutsettes at de som påtar seg å føre regnskap for disse bransjene kjenner til bestemmelsene og ser til at oppdragsgiverne innretter sin virksomhet etter regelverket.

27 Bankkontoer Det er ikke et lovkrav av en næringsdrivende har opprettet egen bankkonto for næringsvirksomheten. Finanstilsynet anbefaler likevel at når en autorisert regnskapsfører/et autorisert regnskapsførerselskap påtar seg et regnskapsføringsoppdrag, bør det sterkt anbefales overfor oppdragsgiver at slik bankkonto opprettes. Skatteetaten har også gått ut med en slik anbefaling i en veiledning til de næringsdrivende, «Kontorarbeid og regnskapsføring tips og råd». Skatteetaten anbefaler i brosjyren også sterkt at den næringsdrivende bruker autorisert regnskapsfører til å føre regnskapet!

28 Ny revisor- og regnskapsførerlov De vesentligste av utredningene skal gis til Finansdepartementet innen 18 måneder etter nedsettelse. Frist for utredningen av mandatet gitt i pkt. 7 skal avgis til Finansdepartementet innen 24 måneder etter nedsettelse. NB: Det fremgår uttrykkelig av mandatet at grensene for revisjonsplikt ikke skal vurderes av utvalget. Arbeidet med de nye lovene går etter planen. Revisorloven blir prioritert som en følge av EU-direktiv som må tilpasses.

29 Ny revisor- og regnskapsførerloven Mandatets pkt. 7. forts.. Både revisorloven og regnskapsførerloven har som formål å sikre kvaliteten i foretakenes finansielle rapportering. Konsesjons-, tilsynsog sanksjonsreglene er i stor grad de samme for begge bransjer. Flere revisjonsselskaper er i dag tilbydere av regnskapsførertjenester. Utvalget skal foreta en overordnet vurdering av forholdet mellom de to profesjonene, der deres roller, funksjoner og grensesnitt klargjøres. På bakgrunn av utvalgets vurderinger skal utvalget foreta en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven med sikte på å vurdere behov for samordning av regler i revisor- og regnskapsførerloven, og skal videre vurdere om det er hensiktsmessig å integrere de to lovene i en felles lov. Utvalget skal foreslå lovendringer som reflekterer utvalgets vurderinger.

30 Ny rolle Regnskapsførere har opparbeidet seg økt tillit hos brukerne Gjenspeiles blant ved at revisjonsplikten ble opphevet for små selskaper Viktig at profesjonen er bevisst sin nye rolle i forhold til virksomhetens økonomiske informasjon til kreditorer, skattemyndigheter, eiere og ansatte

31 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 31.03.2017 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Merknader etter stedlig tilsyn

Merknader etter stedlig tilsyn Tveit Regnskap AS Styret Haukelivegen 367 5574 SKJOLD VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/3131 28.09.2017 Merknader etter stedlig tilsyn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2017 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Vidi Revisjon AS Johan Scharffenbergs Vei 91 0694 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/86 30.03.2017 Merknader - endelig rapport 1. INNLEDNING Det vises til stedlig tilsyn 8. til 12. februar 2016.

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 4/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Finanstilsynets prioriteringer Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Ulike myndigheter på hvitvaskingsområdet Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn på ulike områder Finanstilsynets prioriteringer

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK ENDRINGER OG NYHETER: GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK Steingrim Løstegård 1Sid INNHOLD I NY STANDARD 1. Utgangspunkt og definisjoner 2. Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag 3. Oppdragsavtalen

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper Fellesrapport IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper Tematilsyn 2015 DATO: 15. april 2016 NUMMER: 15/5273 SEKSJON/AVDELING: REVISJON OG REGNSKAPSFØRING, MARKEDSTILSYN 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn,

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/ Asker og Bærum Boligbyggelag BA Postboks 385 1301 SANDVIKA VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/2101 13.10.2016 Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn Det vises til gjennomført tilsyn i foretakets

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014 Fellesrapport Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll Tematilsyn 2014 DATO: 15. desember 2014 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR MARKEDSTILSYN

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 3/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisorer og revisjonsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014 og mai 2016, utarbeidet av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014 og mai 2016, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres ForeningRegnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014 og, mai 2016 og juni 2017, utarbeidet av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle.

Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle. Orden i eget hus. Revisor og regnskapsførers rolle. Kjersti Elvestad, seksjonssjef Hovedpunkter De ulike rollene ansvar og oppgaver Regnskapsførers plikter Revisors plikter og betydningen av pågående lovarbeid

Detaljer

BE Foretaksstyring

BE Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-211, forside Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (ca. 60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 1b) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Aktuelt fra Finanstilsynet

Aktuelt fra Finanstilsynet Aktuelt fra Finanstilsynet Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016 Emil Steffensen Direktør Bank- og forsikringstilsyn Disposisjon Finanstilsynets deltakelse i nasjonalt og internasjonalt arbeid Finanstilsynets

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014 og [måned] 2016, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres ForeningRegnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen

Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Lønnsomhet i regnskapsførerbransjen Agenda Påstand: For mange RF-selskaper har dårlig lønnsomhet. Dette er et problem for bransjen, og er noe vi som utøvere må ta tak i Målsetning: Få bedre lønnsomhet

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy

Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni Anne Merethe Bellamy Regnskap og tilsyn Regnskapstreff i Sør juni 2016 Anne Merethe Bellamy Et effektivt finansmarked noen kjennetegn Solide institusjoner og god virksomhetsstyring Effektiv fordeling av kapital og risiko til

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2016 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet. Kort om Finanstilsynet

Tilsyn med finansmarkedet. Kort om Finanstilsynet Tilsyn med finansmarkedet Kort om Finanstilsynet 2 3 1 Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. FINANSTILSYNETS ROLLE OG OPPGAVER Finanstilsynet er et selvstendig

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer Fortsatt stor økonomisk usikkerhet Behov for å sikre solide finansinstitusjoner Ny

Detaljer

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet?

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Finanstilsynet ønsker å få mer kunnskap om hvordan brukerne vurderer tilsynets virksomhet generelt og dets virkemiddelbruk og tjenester spesielt.

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG Innhold 1. PARTENES PLIKTER... 1 1.1 Regnskapsforetakets plikter... 1 1.2 Kundens plikter... 1 1.3 Kommunikasjon og dokumentasjon... 2 1.4 Regnskapsmateriale...

Detaljer

Kommunerevisjonen. Ny revisorlov. Forslagene med vekt på konsekvenser for kommunal revisjon

Kommunerevisjonen. Ny revisorlov. Forslagene med vekt på konsekvenser for kommunal revisjon Ny revisorlov Forslagene med vekt på konsekvenser for kommunal revisjon Unn H. Aarvold, leder revisjonskomiteen NKRF og medlem i utvalget NKRF fagkonferanse 2017 Disposisjon - og forbehold Innledning Utvalget

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Erfaringer fra tilsynspraksis. Geir Holen Seksjonssjef Seksjon for verdipapirtilsyn Verdipapirseminaret 1/2013

Erfaringer fra tilsynspraksis. Geir Holen Seksjonssjef Seksjon for verdipapirtilsyn Verdipapirseminaret 1/2013 Erfaringer fra tilsynspraksis Geir Holen Seksjonssjef Seksjon for verdipapirtilsyn Verdipapirseminaret 1/2013 Stedlig tilsyn - oversikt Finanstilsynet (FT) gjennomførte i alt 15 stedlige tilsyn hos verdipapirforetak

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innst. O. nr. 44 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av

Detaljer

Ny hvitvaskingslov - status og innhold

Ny hvitvaskingslov - status og innhold Ny hvitvaskingslov - status og innhold Juskonferansen torsdag 19. oktober 2017 Else-C. Lund, fagdirektør/advokat Ny hvitvaskingslov Status ikrafttredelse og implementering EU 5 direktiv 2 Ny hvitvaskingslov

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 FORORD Revisorloven kapittel 5b, som trådte i kraft 1. juli 2009, pålegger revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Videre vises det til eiendomsmeglingsloven 8-6, som har følgende ordlyd:

Videre vises det til eiendomsmeglingsloven 8-6, som har følgende ordlyd: FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 8 8-3. Adgang til å forby advokat å drive eiendomsmegling etter 2-1 første ledd nr. 2 (1) Finanstilsynet kan forby advokater å drive eiendomsmegling, jf. 2-1 første ledd nr. 2,

Detaljer

Høring Hvitvaskinglovutvalgets utredning NOU 2016: 27

Høring Hvitvaskinglovutvalgets utredning NOU 2016: 27 REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 post@regnskapnorge.no regnskapnorge.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vår ref: fs1713/hko Deres ref:

Detaljer

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1 Agenda efaktura til Staten fra 1/7 2012 hva betyr dette for

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer