Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav"

Transkript

1 Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB er myndighet og har oppgaver relatert til Ex innen bl.a.: Elsikkerhet Brannvern Håndtering av farlige stoffer Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) 2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3

4

5 Ex i hjemmene

6 Relevante forskrifter under eltilsynsloven Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, FKE Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, FREG Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, FHOSEX Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder, FUSEX Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, IKforskriften 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) Gjelder ved prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg Oppfyllelse av sikkerhetskrav ( 10) Viser til NEK 420 (se bladet Elsikkerhet nr. 64, 68, 72 og 78) NB! NEK 400 gjelder alle elektriske lavspenningsanlegg, også ex-anlegg Kontroll, samsvarserklæring og dokumentasjon ( 12) Sluttkontroll: både NEK 400 og NEK 420

8 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) Oppbevaring av dokumentasjon Melding før utførelse og endring av elektriske anlegg Ex ikke unntatt for anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V AC og 120 V DC Planlegging og vurdering av risiko Nødvendig med spesiell vurdering av risiko i ex-områder Bruk av røranlegg (NEK 420) i eksplosjonsfarlige områder anses ikke å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav (Vedlegg II i fel)

9 Kvalifikasjonsforskriften, FKE 2 Virkeområde. Planlegging, prosjektering utførelse, drift og vedlikehold av elektriske anlegg samt installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr.. 7. Pliktsubjekter - Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes. Eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt den som driver eller utøver virksomhet som omfattes av denne forskrift, jfr. 2, plikter å sørge for at det benyttes personell som er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres.

10 Kvalifikasjonsforskriften, FKE 8. Dokumentasjon. Den som driver eller utøver virksomhet i henhold til disse forskrifter (fke) skal kunne dokumentere sine kvalifikasjoner i form av fagbrev, sertifikat e.l. (kursbevis) 11. Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg. (installatør). Krav til tilleggskompetanse som er relevant for de elektriske anlegg vedkommende skal forestå utførelse og vedlikehold av.

11 Kvalifikasjonsforskriften, FKE 11 forts. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område. All kompetanse skal dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem.

12 Kvalifikasjonsforskriften, FKE 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.

13 Registreringsforskriften 1 Formål. Formålet med forskriften er å bidra til forsvarlig elsikkerhet gjennom krav om registrering av virksomheter og derigjennom legge til rette for et hensiktsmessig tilsyn 2. Virkeområde Omfatter plikt til registrering for virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

14 Registreringsforskriften 3 Pliktsubjekt Ledelsen i virksomheten skal sørge for at forskriften overholdes. 4. Registreringsplikt Virksomheten skal sende registreringsmelding til sentral tilsynsmyndighet (dsb). Se forskriften om krav til innhold. NB! Faglig virkeområde!

15 Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Den nye forskriften erstatter følgende fire forskrifter: Forskrift om brannfarlig vare. Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff. Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land. Innmelding av farlig stoff: Se egen veiledning for innmelding 15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 2 - Virkeområde Forskriften regulerer håndtering av farlig stoff håndtering av utstyr og anlegg (inkl. rørsystemer) som benyttes ved håndteringen av farlig stoff prosjektering av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff konstruksjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff produksjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff omsetning av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff installasjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff drift av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff endring av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff reparasjon av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff vedlikehold av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff kontroll av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff

17 Internkontrollforskriften HMS

18 Internkontrollforskriftens 5, 2. ledd Internkontroll innebærer at virksomheten skal: sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og mydighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumentasjon må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig

19 To norske forskrifter basert på EU-direktiver (ATEX) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om HELSE OG SIKKERHET I EX- OMRÅDER Forskrift om UTSTYR og I EX- OMRÅDER Brann- og eksplosjonsvernsloven Arbeidsmiljøloven 19 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 ATEX-direktivene og de norske forskriftene FHOSEX og FUSEX Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen å innføre EUdirektiver Et EU-direktiv må gjennomføres som lov eller forskrift for å bli norsk rett Bakgrunn for å innføre direktiver i EU-systemet er å etablere og sikre et fungerende indre marked og samtidig ivareta produktsikkerhet 20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 Hva ønsker ATEX Direktivene å oppnå? (ATmospheres EXplosibles ) Forhindre at eksplosiv atmosfære gass eller støv ansamles eller oppstår i en prosess eller ved håndtering Forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære ved kontroll og beskyttelse av tennkilder ( elektriske og ikke elektriske) i områder som er klassifisert som Ex områder. Begrense / redusere omfang og virkninger av eksplosjoner, hvis de oppstår.

22 De to norske ATEX-forskriftene handler om 1- Forhindre ansamling av Ex-atmosfære... risikovurdering / deteksjon / ventilasjon / rengjøring / soneklassifisering 2. hvis ikke det lar seg gjennomføre, sørg for kontroll av alle tennkilder plassering og kontroll med produkter / utstyr / maskiner i soner 3. hvis tennkilder ( tenningsdyktige fenomener) ikke helt kan utelukkes i en prosess så skal eksplosjonsbegrensende tiltak vurderes for å sikre personers liv og helse. ( sikkerhetssystemer ) Hvor kommer installatøren inn. jo under pkt. 2 når et el.anlegg skal installeres i et EX område. Elektriske anlegg er i høyeste grad en potensiell tennkilde.

23 Kortfattet om innholdet i norsk forskrift om : Helse og sikkerhet i Ex atmosfære (FHOSEX ) Kap. 1 Innledende bestemmelser ( virkeområde / definisjoner / plikter ) Kap. 2 Risikovurdering og tiltak ( 6 & 7 angir krav om risikovurdering og tiltak mot ansamling av ex-atmosfære. Hvis umulig å forhindre ansamling må man forhindre antennelser. Hvis antennelse vil kunne intreffe skal beskyttende tiltak mot eksplosjonens virkning vurderes. 9 angir videre krav om Ex-vern dokument som beskriver tiltakene utført av eier. ) Kap. 3 Klassifisering av områder der eksplosive atmosfærer kan dannes ( sone 0 / 20, sone 1 / 21 og sone 2 / 22 ) Kap. 4 Tiltak for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. ( presiserer virkeområdet og 15 og 16 inneholder de viktigste tekniske krav til anlegg og utstyr / vernetiltak mot eksplosjoner = anneks II / originaldirektivet ) Linkes til FUSEX vedr.utstyrsvalg Kap. 5 Tilsyn og straff Kap. 6 Ikrafttredelse endringer i annet regelverk og overgangsbestemmelser

24 Risikovurdering Risikoanalyser og risikovurderinger er sentralt i flere aktuelle forskrifter: - Internkontrollforskriften 5 - Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, 14 - Storulykkesforskriften (Seveso II) - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 16 - Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg 10 - Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, 6

25 7 Forebyggende tiltak og vern mot eksplosjon 2 - Unngå tennkilder (her kommer elektroinstallatøren inn)! Disse kan lage bang!

26 Kapittel 2 Risikovurdering og tiltak 9 Eksplosjonsverndokument Utarbeides (men ikke ferdigstilles) før anlegget påbegynnes, holdes à jour og skal inneholde: kartlegging av eksplosjonsfaren/ områdeklassifiseringstegninger tiltak for å hindre og begrense instrukser og arbeidstillatelsesordninger i områder (HMS) oppfølging og vedlikehold av utstyr ( tennkilder ) og sikkerhetssystemer risikovurderinger, hazop, sikker-jobb-analyser m.m.

27 Områdeklassifisering Det eksplosjonsfarlige kan være : 1) Brannfarlig gass 2) Damp fra A-væsker 3) Damp fra B-væske med flammepunkt fra 24 ºC opp til 5 ºC over max. rom- /omgivelsestemperatur. 4) Damp fra væsker som er varmet opp til over flammepunktet. 5) Finfordelt sky av brennbar væske 6) Finfordelt sky av brennbart støv

28 Områdeklassifisering videre... Det eksplosjonsfarlige kan være gass, damp eller dråpesky: Sone 0: Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes eksplosiv atmosfære Sone 1: Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider dannes eksplosiv atmosfære Sone 2: Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes eksplosiv atmosfære. Dersom den likevel kan dannes vil den være kortvarig

29 Kapittel 4 Tiltak for å bedre vernet av helsen og sikkerheten til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer 15 Vernetiltak mot eksplosjoner Lede bort/ventilere Ta hensyn til største risiko Jording statisk elektrisitet- utstyr og personer Godkjent utstyr (se FUSEX) Mekaniske gnister Sikkert anlegg med god orden og beredskap (FEL og NEK 420) Rømningsveier/redningsveier Varsling Kontrollere (før anlegget tas i bruk, kvalifisert personell) Sikker drift ved brudd på energi

30 Kapittel 4 Tiltak ( forts.) 16 Kriterier for valg av utstyr og sikringssystem Viser til FUSEX og utstyrdirektivet ( Utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område 94/9 EF) Særlig skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner, forutsatt at utstyret er egnet for gasser, damper eller tåker og/eller støv som forekommer: utstyr fra kategori 1, i sone 0 eller 20, utstyr fra kategori 1 eller 2, i sone 1 eller 21, utstyr fra kategori 1, 2 eller 3 i sone 2 eller 22.

31 FUSEX (produktforskriften) hva inneholder så den...? Krav til utstyrs konstruksjon og evt. sertifisering for utstyret som skal stå i eksplosjonsfarlige områder (...dvs i områder som reguleres av FHOSEX! ) Dvs, potensielle tennkilder av elektrisk og ikke elektrisk art. samt krav til beskyttelsessystemer ( sikkerhetssystemer ) som skal redusere omfanget / skadene som forårsakes av en eventuell eksplosjon. Setter gjennom underliggende utstyrs-konstruksjonsstandarder og vedlegg II også noen krav til instrumentering som skal holde tennkilder under kontroll eller kople disse ut hvis nødvendig. De særskilte kravene til utstyr i vedlegg II, tilfredstilles best via standarder. FUSEX er altså først og fremst en forskrift for produsenter og importører.man må kunne sies å være i god tro ved kjøp av EX utstyr dvs. ATEX utstyr. Korrekt installasjon / funksjon gjenstår å utføre av elektroinstallatøren!

32 Grenseoppgang mellom FUSEX for produsent/ importør av utstyr og FHOSEX/HMS i Ex område for eier og hans innleide installatører Det begynner med anvendelse av FHOSEX hvor eier har det klare hovedansvar. For en arbeidstakers sikkerhet mot eksplosjoner gjelder nå Helse og sikkerhet i Ex-atmosfære ( FHOSEX), den skal sikre personer mot skade...følgelig må el. anlegg og utstyr sikres slik at dette ikke opptrer som en tennkilde. Installatør må lage en samsvarserklæring slik normalt er iht FEL der det presiserer at installasjonen er utført i Ex - områdene angitt i sonekart fra eier iht NEK 420

33 Oppsummering...og ATEX forskiftenes forhold til NEK 420 (elektro området) Ex - bruker- forskrift / FHOSEX krever at eier har det endelige ansvaret for å prosjektere, installere utstyr, systemer og anlegg i Ex-områder, som totalt sett ivaretar sikkerheten for liv og helse mot eksplosjoner. Eier og installatør skal bruke FUSEX sertifisert / vurdert utstyr i sonene (ref FHOSEX 16 ) FHOSEX foreskriver at utstyr/sikk.systemer skal være iht FUSEX, for installasjon i henholdsvis : sone 0 = ATEX kategori 1 utstyr, sone 1 = kat. 2 utstyr og i sone 2 = kat. 3 utstyr. FHOSEX 16 Leverandører av nytt utstyr / produkter ( EX utstyr) under FUSEX vil selvsagt måtte fremlegge samsvarserklæringer for myndigheter, installatør og eier når dette etterspørres, men merking vil indikere det som normalt behøves I hovedsak skal el.utstyr være sertifisert ( i tillegg til å ha en samsvarserklæring) i sone 0 ( kat 1) og 1 ( kat 2 ) I sone 2 ( kat 3 ) er det frihet til å droppe sertifisering, men ikke samsvarerklæring

34 Oppsummering FHOSEX- forskriften krever risikovurderinger, soneklassifisering og nødvendige tiltak ( ventilasjon / deteksjon ) mot at gass / støv samles, kontroll / eliminasjon av tennkilder, samt evt. tiltak for å begrense virkningen av eksplosjoner, når disse ikke kan utelukkes. Ansvaret for å utføre / tilfredsstille dette ligger på eieren selv. Dette skal i prinsippet nedfelles i et eksplosjonsvernsdokument som beskriver nettopp risikovurderingen, soneklassing, valg av utstyr, risikoreduserende tiltak, arbeidsprosedyrer mm, dvs at : intern-kontroll med Ex områder er på plass, hos eier. Dette dokumentet blir selvsagt gjenstand for tilsyn / gjennomgang av oss som myndigheter ( DSB / DLE, AT, PTIL ) Det vil selvsagt være mindre omfattende for en bensinstasjon kontra et tankanlegg NB! Installatør på elektroinstallasjonen i Ex områder skal bare utføre dette kun når det foreligger en soneklassifisering utført av eier ( eller hans konsulenter ) Foreligger ikke dette, skal det ikke utføres elektriske installasjoner

35 Forslag til Internkontroll på elektrosiden iht.krav i FHOSEX Tittel El.tilsynsloven Forskrifter om helse og sikkerhet i Ex- områder FHOSEX Risikovurdering soneklassifisering iht FHOSEX kap 2 og 3 / dvs NEK 420 del 1. Tiltak utført av bedrfiten i henhold til IK -forskriften 1-5 Input til eksplosjonsvern dokumentet FHOSEX 9 skal utarbeides av eier av anlegget Input til eksplosjonsvern dokumentet FHOSEX 9 kal utarbeides av eier av anlegget Drift og vedlikehold anlegg utføres og forestås iht : Kompetanse for prosjektering installasjon drift og v.hold skal være iht : El.tekniske krav anlegg dvs anlegg skal prosjekteres installeres,dokumenteres iht : Produkter ( Nye, skal tilfredstille : ) Generelle Ex -driftsinstrukser / FSE NEK 420 del 3 ( EN ) (tilfredstiller da FHOSEX 15 og 16 ) FKE ( tilfredstiller da FHOSEX 14 og 15 ) FEL / FEF med underliggende generelle el. normer NEK 400 (tilfredstiller da FHOSEX 15 0g 16 ) Forskrifter om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i Ex-områder ATEX / FUSEX Reparasjoner av Ex-utstyr håndteres av EXR - 01 ( inntil videre) NEK 420 del 4 ( IEC ) Tilleggsoplæring av fagfolk og ansv.havende innenfor Ex - områder iht FKE 11,12 & 13 " IFEA pensumliste for Ex-oplæring" Installasjonsteknikk iht NEK 420 del 2 ( gass) del 7 ( støv) Konstruksjon iht: EN / IEC 79 -serien (gass) NEK 420 del 6 (støv) Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden

36 OMRÅDER DER DET LAGRES ELLER PRODUSERES EKSPLOSIVT STOFF TO NYE TEKNISKE SPESIFIKASJONER FRA NEK Nytt i NEK 420: Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

37 Områdeklassifisering der det lagres eller produseres eksplosivt stoff Hoveddel 11 i NEK 420:2010 (NEK TS ) Klassifisering, dvs. bestemmelse av risikoområdene og deres utstrekning Klassifisering kreves for valg, installasjon og bruk av utstyr som kan antenne eksplosiv vare, f.eks. gnister og varme overflater 37 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

38 Elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff Hoveddel 12 i NEK 420:2010 (NEK TS ) For å oppnå en sikker elektrisk installasjon i områder der det lagres eller behandles eksplosive varer kreves det kunnskap om at det elektriske materiell som skal brukes passer for en slik installasjon og hvordan det skal brukes. Denne tekniske spesifikasjonen beskriver utførelse av elektrisk materiell, installasjon, bruk, vedlikehold med mer i rom, innbygging eller område der eksplosiv vare handteres på en slik måte og i slike mengder at spesielle krav må stilles til bl.a. den elektriske installasjonen. Den utgår fra at risikovurdering og klassifisering av aktuelle rom, innbygning eller områder er utført. 38 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

39 NEK TS (installasjoner) Spesifikasjonen omfatter lavspenningsanlegg opp til 1000V systemspenning men gjelder i visse deler også anlegg med høyere spenninger. DSB anser bruk av denne spesifikasjonen tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige krav til risikovurdering i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) 16. Kravene i denne spesifikasjonen kommer i tillegg til kravene i NEK 400 for elektrisk utstyr og installasjoner og er derfor ikke å betrakte som et alternativ til disse. 39 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

40 NEK 420:2003 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv (fra bladet Elsikkerhet nr. 68) Fel 10 angir normene NEK EN og NEK EN som beskrivelse på hvordan elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, kan oppfylle sikkerhetskravene i fel kapittel V. I 2001 utga NEK normsamlingen NEK 420 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. Referansenormene som er angitt over ble lagt inn i NEK 420. Samtidig tok man med normer for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr i EX-områder og normer for klassifisering og installasjon og vedlikehold av utstyr i støvholdig atmosfære. I 2003 kom en ny utgave av NEK 420. Her ble to nye normer inkludert for å håndtere varmekabler i EX-områder. NEK 420 ble utførlig omtalt i Elsikkerhet nr. 64 i forbindelse med at EU innførte nye ATEX-direktiver. NEK 420 vil gjelde som referansenorm for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

41 NY NEK 420:2007. ELEKTRISKE INSTALLASJONER I EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER MED GASS OG STØV (fra bladet Elsikkerhet nr. 72 2/2007, se Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) regulerer kravene til lavspenningsanlegg, også i Ex-områder. I fel viser 10 til normene NEK EN og NEK EN som beskrivelse på hvordan elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder kan oppfylle sikkerhetskravene i fel kapittel V. DSB har i Elsikkerhet nr. 64 og 68 uttalt at NEK 420 vil gjelde som referansenorm for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder (fhosex) er en brukerforskrift og arbeidsplassforskrift som er vedtatt med hjemmel i eltilsynsloven så vel som i arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Det er fhosex som gir eier av anlegg forpliktelser vedrørende risikovurdering, soneklassifisering av områder samt valg av utstyr, korrekt installasjon og drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Ex-soner. NEK 420: 2007 (3.utg.) er nå utgitt i oppdatert versjon med 5 nye normer, av disse er helt ny EN for reparasjon av alt Ex utstyr både for gass og støv og som erstatter den tidligere 1. utgaven fra IEC. Forrige utgaves del 5, 6 og 7 erstattes med tre reviderte støvnormer med nye NEK EN nr. som er identisk med IEC 79- serien. Det er også tatt med en helt ny teknisk rapport for rettledning av valg av elektrisk utstyr for installasjon i underjordiske gruver. Denne utgjør et sammendrag av utgitte normer fra CEN og CENELEC som er harmonisert iht. ATEX direktivet 94/9 EØS.

42 NEK Beskyttelse mot brann hvor særlig risiko er tilstede Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann 42 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

43 Tennkilder...

44 Noen situasjoner å tenke på..