Installatørmøter DLE presentasjoner Steinar Myrvåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg"

Transkript

1 Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg

2 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt konsesjonsområde årlig i RG3 og RG4. DLE kan ut fra en risikovurdering velge å kontrollere nye elektriske installasjoner, utover de obligatoriske verifikasjonene For tilsynsåret 2015 gir DSB nettselskapene frihet til å omdisponere inntil 20 % av ressursen innen dette resultatområdet til prosjekter som DLE mener gir mer elsikkerhet. Prosjektforslagene skal forelegges DSB for godkjenning. NB! NYE SJEKKLISTER ER UTARBEIDET AV DSB 2

3 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Det skal også utføres verifikasjon av meldte arbeider som utføres av virksomheter med adresse utenfor netteiers forsyningsområde. Det skal minst gjennomføres følgende antall verifikasjoner av utført arbeid pr. virksomhet pr. år, avhengig av hvor mange montører (M) som er ansatt i virksomheten (omfatter også innleide fagarbeidere): 0 < M < 10 6 verifikasjoner 9 < M < 25 8 verifikasjoner 24 < M < verifikasjoner 99 < M < 16 verifikasjoner 3

4 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Alle elektroentreprenører innenfor netteiers forsyningsområde skal, som hovedregel, i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst én systemrevisjon. Det gis åpning for at DLE kan risikovurdere hvorvidt elektroentreprenører som over en periode har levert feilfrie anlegg, kan revideres hvert 5. år. 4

5 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Virksomhetene som ikke leverer forskriftsmessige anlegg, skal gis en tett oppfølging av utført arbeid inntil dette er på et tilfredsstillende nivå. (Rutiner for overlevering av dokumentasjon følger av fel 12.) DLE skal benytte erfaringer fra de siste års kontroll av nye installasjoner til å hjemle evt. gjentakende avvik som systemavvik hos elektroentreprenør. DLE skal ha fokus på at virksomheten har rutiner for oppfølging av lærlinger (Disse skal motta tilstrekkelig opplæring og veiledning iht. forskriftene). Det skal rettes fokus mot virksomhetens rutiner for at informasjon etter verifikasjoner og revisjoner tilflyter hele virksomheten (også montører og lærlinger) 5

6 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Innleid arbeidskraft Det skal rettes søkelys mot bruk av innleid arbeidskraft og at dette skjer i henhold til gjeldende krav Informasjonsmøte DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 % av virksomhetene i forsyningsområdet Her bør feil og mangler bl.a. være tema Be om møte hvis dere ønsker det 6

7 DSB s instruks overfor DLE i 2015 Minst 20 % av kontrollene skal utføres i byggeperioden Ved byggeplasskontroll skal det sjekkes at: Kravene i fek og fse blir etterlevd Provisoriske anlegg på byggeplassen skal kontrolleres Avvik ved anlegget under bygging kan kommenteres i rapporten og vil først kunne påpekes som avvik etter at utførende har gjennomført sluttkontroll og utferdiget erklæring om samsvar På bakgrunn av norsk spenningssystem, byggeskikk og bruksmønster som gjenspeiler seg i særnorske krav, skal anlegg utført av utenlandske virksomheter følges opp med kontroll. 7

8 DSB s instruks overfor DLE i 2015 DLE skal prioritere oppfølging av saker hvor det avdekkes eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid. Dette vil kunne gjelde: Foretak som ikke er registrert i DSBs Elvirksomhetsregister Foretak uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i fek 7 Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til å videreføre yrke i Norge Elektrofagarbeidere som selvstendig tilbyr tjenester i markedet 8

9 898 kontrollerte nye anlegg og utvidelser Kontrollerte nye anlegg/utvidelser i Eidsiva i perioden til

10 898 kontrollerte nye anlegg og utvidelser Fordeling av feil og avvik for nye anlegg/utvidelser i perioden til totalt 645 avvik

11 Fordeling av dokumentasjonsavvik for nye anlegg/utvidelser rettet mot eier og utførende virksomhet. utførende Eier Avvikene fordeler seg ca 30 %, 70 % på hver ( eier/ utførende virksomhet) ut fra resultat etter våre stikkprøvekontroller gjeldende for nye anlegg og utvidelser i 2014.

12 387kontrollerte rene nyanlegg Kontrollerte rene nyanlegg i perioden til

13 387 kontrollerte rene nyanlegg 120 Utførende eier Sikkerhetskrav Festing mekaniske forh Merking Fordeling av feil og avvik for rene nyanlegg i perioden til totalt 436 avvik

14 Kommentarer til statistikken Sammenlignet med 2013 er det relativt flere anlegg uten feil i forh. til anlegg m/feil. Fordelingsprosent er henholdsvis 70 / 30. (Ca 60/40 i 2013) Relativt antall feil pr. kontrollert anleggsmasse er under 1 feil pr totalt kontrollerte anlegg 269/898 = 0,29 (for nye og utvidelser sett under ett) I gjennomsnitt 2,39 feil pr. kontrollert anlegg m/feil. 645/ 269. Det er fortsatt noen unødvendige avvik på merking i helt nye anlegg. Her ligger et forbedringspotensial. Helt nye anlegg bør ikke inneholde merkefeil i elfordelinger. Fortsatt en del unødvendige avvik i hht 10 og da spes. ref. til NEK krav i 823. Dokumentasjon FEL 12 er rettet mot utførende virksomhet. Flest avvik i hht 13. Så fortsatt et forbedringspotensial å finne gode løsninger for synliggjøring og tilgjengelighet av dokumentasjon. Når det gjelder dokumentasjon 12 er det også et forbedringspotensial der det ikke er levert dokumentasjon av utførende virksomhet. Positivt at det ikke er så mange meget alvorlige fysiske feil og mangler. OPPSUMMERT: Det er forbedring i forhold til 2013: Det er likevel fortsatt forbedringspotensial hos flere av virksomhetene.

15 Fysiske feil som kan nevnes: Kommentarer til statistikken forts 823 komfyrvakt Jording og jfv. Noen, men tross alt relativt få avvik på jording (h.jording og forbrukerkursjording) Antall stikk pr. rom (823) Overspenningsvern ( men også generelt, da kravet om overspenningsbeskyttelse kom for alle nye installasjoner i 2010) Mekaniske forhold 28 ( Det er en del manglende festing av utstyr/stikk og mangler ved kabelinnføringer

16 NEK 400:2014 Overgangsbestemmelser Dsb er ansvarlig for bestemmelsene. 16

17 Endringer i normen NEK som i mer eller mindre grad påvirker utførelsen Vesentlige endringer i NEK docx

18 Elektro - Lovregulerte yrker Krav til virksomhet Faglig ansvarlig Elektrofagarbeider Er lovregulering et virkelig behov? Sikkerhet Næringspolitikk 18

19 Hvem er kvalifisert? Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Fagbrev Personell med: a. nødvendig teoretisk elsikkerhetskompetanse; og b. tilstrekkelig relevant praksis 19

20 Hva er kvalifisert person? En person som kan jobben sin: Planlegge a. Risikovurdere b. Velge metoder og sikkerhetstiltak Utføre arbeidet ihht. a. offentlige regelverk og standarder b. anleggseiers kvalitetskrav c. Sikkerhet under arbeid D. Kontrollere og dokumentere 20

21 Sikringstavler Sikringstavler er elektrisk utstyr, og dermed er det ikke formelle kvalifikasjonskrav til den som planlegger og bygger en tavle, men; Sikringstavler skal tilfredsstille feu og relevante krav i standarder som tavlenormen (NEK EN serien, NEK serien eller NEK 439:2013) Sikringstavlen skal CE-merkes i tråd med kravene i feu Det skal utarbeides en samsvarserklæring for sikringstavler som skal kunne fremvises offentlig tilsyn etter forespørsel i løpet av tre virkedager 21

22 Sikringstavler For å installere, koble til og reparere en sikringstavle, må man være elektrofagarbeider, og kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. 22

23 FEK 3. Registreringsplikt, veiledning Gjelder ikke foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt el-tilsyn. Veiledning: Registreringsplikten gjelder i all hovedsak for arbeid på tredjepartsanlegg d.v.s. elektriske anlegg og utstyr som foretaket selv ikke eier. 23

24 FEK 3. Registreringsplikt, veiledning Virkeområde Prosjektering, utførelse, vedlikehold, reparasjon og kontroll av elektriske anlegg c) Faglig virkeområde Lavspenning bygningsinstallasjoner, lavspenning industri-installasjoner, elektriske anlegg i sykehus, elektriske anlegg i heiser, på maskiner, i ex-områder, jernbane- og sporveisdrift, høyspenning i bygninger, lavspenning forsyningsanlegg, høyspenning forsyningsanlegg, lavspenning ledningsanlegg, høyspenning ledningsanlegg og maritime elektriske anlegg 24

25 FEK 5. Krav om bruk av kvalifisert personell Kvalifisert personell er personer som oppfyller kravene i 6 til 10, og som er oppdatert på den faglige utviklingen. 6: Den som bygger og vedlikeholder (fagarbeider) 7: Faglig ansvarlig (forestår) 8: Reparasjon av elektrisk utstyr 9: Kontroll av andres elektriske anlegg (privat) 10: Offentlig tilsyn 25

26 Krav til å kunne stå ansvarlig og kunne bygge og vedlikeholde elanlegg i egen bolig. 1. ledd i 7 Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Siste ledd i 7 Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg. 26

27 FEK 5. Krav om bruk av kvalifisert personell 27

28 Strømulykke

29 Strømulykke

30 Bekymringsmelding.

31 Problemstilling: Spørsmål nr 1 Ladestasjon el-bil Vi holder på med et prosjekt som straks er under oppføring. Elektriker og entreprenør har gitt pris på dette anlegget før 1.juli, altså før NEK400:2014 trådde i kraft. Men det er ikke meldt til nettleverandør pr dd. Det skal legges opp til lading av elbil med «modus3 lading». Det skal vel da etter nye NEK400:2014 settes opp en skilletransformator på tilførselen til denne ladestasjonen. Spørsmålet er da om entreprenøren må følge NEK400:2014, og montere denne trafoen..? Eller om dette prosjektet faller inn under overgangsordning? 31

32 Svar på Spørsmål nr 1 Ladestasjon el-bil Svar: Av spørsmålet kan det oppfattes at det i NEK 400 pkt skal være skilletrafo. Det gjør det ikke - med mindre en som utførende har valgt elektrisk adskillelse som sikkerhetstiltak i hht. 413 i del 4 i normen. Vær oppmerksom på at del 7 i normen er krav som supplerer eller legges til de generelle kravene i f.eks valg av beskyttelsestiltak i del 4. Det normale i forbindelse med ladning av el-biler er at en velger utkopling ved feil og punkt velges som beskyttelse altså bruk av strømstyrte jordfeilvern. 32

33 Problemstilling: Spørsmål nr 2 Krav om bruk av kvalifisert personell Det er stilt spørsmål om en installatør kan stå ansvarlig for mer enn en underenhet i foretaket (installasjonsvirksomhet med flere avdelinger) Innskjerpet krav til faglig ansvarlig mht ansettelse og tilgjengelighet i hht FEK 5 33

34 Svar: Svar på Spørsmål nr 2 Krav om bruk av kvalifisert personell Det er heller skjedd innskjerping på dette i FEK i forh. Til tidl. FKE se herunder Sakset fra lovteksten. Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak (heller ikke samtidig være faglig ansvarlig i mer enn en underenhet i samme foretak).. Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i 7 til 10, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis for en periode opp til seks måneder. Veiledningen i 5 Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket.. 34

35 Spørsmål nr 3 Salg og markedsføring av installasjonsmateriell som krever fagkompetanse for montering. Problemstilling: Flere reagerer på manglende info om krav til å opplyse om gjeldende krav til å benytte registrert virksomhet på bilag i GD og OA i dag. Tar du opp dette med de som driver med markedskontroll? 35

36 Svar: Svar på Spørsmål nr 3 Salg og markedsføring av installasjonsmateriell som krever fagkompetanse for montering. Ja dette blir nå tatt opp med DSB av de som jobber med markedskontroll i EN AS. Det blir laget en artikkel om dette temaet, som vil komme på elsikkerhetsportalene neste uke. Mona tenker også å sende ut en pressemelding om saken. Clas ohlson.pdf 36

37 Spørsmål nr 4 Modulbygg: Problemstilling: Må vi ha en registrert installasjonsvirksomhet på fabrikken i Moelv for å lovlig kunne utføre el-installasjoner i våre moduler til bygg-modulene som leveres til marked i bl.a Norge? Hva må være tilfredsstilt av andre forhold hvis det ikke er krav til en registret installasjonsvirksomhet? 37

38 Svar på Spørsmål nr 4 Modulbygg: Svar: Det er ikke krav til registrert installasjonsvirksomhet i selve fabrikken, men: EL -Installasjonene og materiell og utstyr som utføres på fabrikken, må tilfredsstille alle relevante norske krav som gjelder til enhver tid. Sluttkontroll av det som er utført må være utført og dokumentert gjennom det som gjelder til enhver tid i Norge for denne type bygg, - eksempelvis tilsvarende «5 sikre for bolig». Det må medfølge all relevant dokumentasjon og bruksanvisninger - inklusive det som gjelder skjulte systemer (varme og lys osv). Elektrisk sammenkopling av moduler må skje i nær forståelse med faglig kvalifisert personell fra fabrikanten. Nødvendig montasjeunderlag på medfølge moduler. Det forutsettes at personell som skal utføre sluttkontrollen tilfredsstiller krav gitt i FSEforskriften. Tilkopling og påsetting av spenning til ferdig bygg/bolig til 3-part, må skje av registrert installasjonsvirksomhet. 38

39 Problemstilling: Spørsmål nr. 5 Installasjon i egen bolig: : En montør som har sertifikat som energimontør, - kan han foreta installasjon i egen bolig? Og eller er det spesielle krav i tillegg? En montør som har gruppe L, regner jeg med kan installere i egen bolig fortsatt. 39

40 Svar: Svar på spørsmål nr. 5 Installasjon i egen bolig: : Det er stort sett som tidligere i FKE med noen endringer/skjerpelser: FEK ny forskrift pr.2013 vektlegger det med krav om relevant fagbrev og relevant praksis (fra det som skal gjøres/utføres) mer enn tidligere i FKE n. Se foil nedenfor her - sakset direkte fra teksten i FKE 7 1. og siste ledd. Relevant fagbrev er fagbrev eks, gr, L. Relevant praksis er praksis fra det som skal gjøres, - altså installasjon i bolig eller fritidsbolig. Det er også en endring i at det ikke er krav til samtykke fra hverken DLE eller DSB. Samtykkeordningen/kravet er fjernet. Vi eller andre instanser som jobber med, eller for elsikkerhet, skal veilede og gi informasjon - mens det er den enkelte som må sørge for at en selv tilfredsstiller forskriftenes krav til kompetanse, før en setter seg i installatør sted for å utføre installasjon i egen bolig. 40

41 Spørsmål nr. 6 Varmebestandig kabel til innfelte downlights: Spørsmål: Er det krav til varmebestandig ledning til innfelte downlights. 41

42 Svar på spørsmål nr. 6 Varmebestandig kabel til innfelte downlights: svar: Ref dagens NEK 400 pkt

43 Svar på spørsmål nr. 6 forts. Varmebestandig kabel til innfelte downlights: Svar forts. - kopi av E-post med oppfordring til Jørn Holtan NK 64 medlem : Det ville vært veldig bra om en kunne få til en regelstyring på dette punktet i NEK 400 slik at det ikke lenger er noen diskusjon (eller kan misforstås) dithen at der er ok å benytte PN 70 grader kabel inn mot en innfelt downlight. Dette eksemplet belyser det ut fra min vurdering. SG armatur påpeker i telefonsamtale med Rune Teinås at de ikke selv på en ledarmatur - uten videre kan gå god for temperatur < 70 grader. Her kan det vel være tema å se på en endring ved neste revisjon i 2018!! PS! Det står jo veldig mye om dette i siste utgave av NEK side 286 men for å rydde all tvil av veien, burde det også stå et klart tekstkrav, om bruk av varmebestandig kabel (90 grader kabel) På samme måte som en har kravet i NEK n 43

44 spørsmål nr. 7. Betjeningsbryter på VVB : Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse med vannbårne anlegg? Det kan vel sies å være mindre behov for utkopling for mekanisk vedlikehold, i de tilfeller at det mer er elektrisk utstyr som ikke har noen form for roterende deler Ved arbeid på el-kolber til bereder må vel uansett elektrofagfolk til, og da gjelder FSE, og at en må foreta frakopling på forbrukerkurs. Spørsmålet vil vel da i første rekke dreie seg om bruker og eier skal ha en mulighet til å slå av bereder, eller varmekolber når han ønsker det, f.eks når en er bortreist i lengre perioder 44

45 Svar på spørsmål nr. 7. Betjeningsbryter på VVB : NK64 uttaler: Vi har konkludert med at automater kan benyttes som servicebryter på VVB dersom den har egen kurs Det forutsettes at eier/bruker informeres om dette i boligens bruksanvisning, og at merkingen er riktig Termostaten vil i det daglige fungere som funksjonsbryter Vi fjerner jo støpselet, og følgelig funksjonsbryteren som følger tanken 45

46 spørsmål nr. 8. Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) : Hvilken krav stilles i til elektronisk dokumentasjon (ala boligmappen)? 46

47 spørsmål nr. 8. Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) : På oppfordring må installatør kunne levere all dokumentasjon fysisk. Man kan ikke forvente at alle boligeiere kan /ønsker å forholde seg til data og internett Det er noen viktige forutsetninger for konklusjonen til DSB Dokumentasjonen må være komplett Kunden må være informert og ha tilgang til internett Kravet om tilgjengelighet står sterkt Dette betyr at dersom kunden ikke er informert, så holder det ikke å sende dokumentasjon til boligmappa Er det ikke internettdekning på hytta (om det er arbeidssted) så må dokumentasjonen også sendes ut på annen måte Husk at bruksanvisninger også er en del av underlagsdokumentasjonen 47