Feilstatistikk Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1"

Transkript

1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1

2 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter Periodisk kontroll Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring 4100 Revisjon Elektroentreprenør 193 Jordfeil meldt DLE 2900 Brannetterforskning 142 Markedskontroll 1600 timer Skoleinformasjon 6 og 9 klasse 373 klasser Montørmøter 316 Installatørmøter 5 stk. (ca. 400 deltakere) Hjemmehjelpen 180 s.2

3 Kontrollintervall for tilsynsobjekter 2014 Tilsynsobjekt RG 1 RG 2 RG 3 RG 4 hvert 5. år hvert 12. år hvert 20. år hvert 30. år 20 % 8,3 % 5 % 3,3 % Bolighus/leiligheter Hytter Syke /-aldershjem/helseinstitusjoner Sykehus Helsesentre Restauranter / diskotek Hoteller Forsamlingslokaler Bensinstasjoner Lakkeringsanlegg Andre anlegg i E-område Campingplasser Verneverdige bygninger Trebearbeidende industri Barnehager/skoler Bil /-mek. Verksteder Gatelysanlegg Idrettsanlegg Driftsbygninger Midlertidige anlegg Boligblokker (virksomhetstilsyn og fellesanlegg) Industrivirksomhet Annen næringsvirksomhet/bygg Elektroentreprenører Kontrolleres hver 3 år s.3

4 Periodiske kontroller Antall kontroller Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.4

5 Periodiske kontroller % 60% 42% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.5

6 Periodiske kontroller % 70% 60% 50% 73% 58% 58% 42% 42% 40% 27% 30% 20% 10% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.6

7 DSBs alvorlighetsgrad periodiske kontroller Mindre feil Alvorlig feil Farlig feil s.7

8 DSBs alvorlighetsgrad periodiske kontroller 64% 70% 60% 50% 40% 28% 30% 20% 7% 10% 0% Mindre feil Alvorlig feil Farlig feil s.8

9 DSBs alvorlighetsgrad: mindre farlige feil Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet Det var i for stor grad lagt opp til feil bruk av skjøteledninger Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. 742 Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. 657 Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. 513 Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. 453 Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. 348 Bevegelig ledning var ikke tilkoblet i samme rom som tilhørende bruksgjenstand. 261 Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort. 224 Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm. 204 Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for varmekabelanlegg. 194 På grunn av bygningsmessige arbeider var installasjonen løsnet / ikke forskriftsmessig 189 festet. Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel 154 Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget. 71 Det var ikke utstedt erklæring om samsvar for anlegget. 48 s.9

10 DSBs alvorlighetsgrad: alvorlig feil Stikkontakt manglet jordforbindelse Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse Jordet og ujordet elektrisk utstyr kunne berøres samtidig Impedans/resistans i beskyttelsesleder var for høy Utstyr/anleggsdel var defekt Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. 949 Anlegget var provisorisk og oppfylte ikke forskriftens sikkerhetskrav. 869 Anlegget manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel. 573 Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees 525 Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. 383 Kabler/vern/brytere var ikke tilfredsstillende merket til å kunne identifiseres. 365 Bevegelig ledning var ikke av type egnet for formålet. 342 Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter. 295 Utjevningsforbindelse til hovedvannledning manglet. 283 Stikkontakten manglet strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 ma. 255 Bevegelig ledning var ikke strekkavlastet. 231 Utstyr for jordfeilvarsling var feilkoblet/virket ikke. 222 s.10

11 DSBs alvorlighetsgrad: farlige feil Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. 729 Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. 367 Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil. 265 Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne. 258 Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk. 188 Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, 145 høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger. Jordelektroden manglet. 114 Patronlokk var defekt. 111 Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. 107 Kontaktpunktet hadde dårlig kontakt. 87 Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig vedlikeholdt og må 82 ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingssystemet. 33 Hovedjordlederen manglet. 22 Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. 19 Utjevningsforbindelse mellom hovedjordskinne/klemme og avløpsrøret manglet. 16 I forbindelse med feilsøking på everkets lavspenningsnett ble det konstatert jordfeil på 11 det elektriske anlegget. s.11

12 Revisjon av virksomheter Antall kontroller Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.12

13 Revisjon av virksomheter % 60% 42% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.13

14 Revisjon av virksomheter % 50% 53% 50% 47% 42% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.14

15 Revisjon av virksomheter 2013 De mest påviste avvikene Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt. Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Virksomheten hadde ikke fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet. 654 Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-og sikkerhetslovgivningen som 653 er av særlig viktighet for virksomheten. Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det 496 systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Alt elektromedisinsk utstyr var ikke registrert. 93 Den ansvarlige for virksomheten hadde ikke sørget for at det var innført og utøves internkontroll for helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. 84 s.15

16 Revisjon av elvirksomheter Antall kontroller Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.16

17 Revisjon av elvirksomheter % 80% 70% 60% 50% 30% 40% 30% 20% 10% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.17

18 Revisjon av elvirksomheter % 71% 70% 70% 60% 47% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 29% 30% 0% Antall tilsyn uten funn Anatall tilsyn med funn s.18

19 Revisjon av elvirksomheter Gj.snitt antall avvik ved revisjon 3,8 4,0 3,3 3,5 3,0 2,5 1,8 2,0 1,5 1,0 0,5 0, s.19

20 Revisjon av elvirksomheter 2012 Saksgang s.20

21 Revisjon av elvirksomheter 2013 De mest påviste avvikene Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode. 55 Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell. 52 Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt. Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger 38 om anlegget. Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 31 fungerer som forutsatt. Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS. 31 Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-og sikkerhetslovgivningen 27 som er av særlig viktighet for virksomheten. Personellet var ikke gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift 25 av elektriske anlegg. Virksomheten hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 21 s.21

22

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI 1 INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund/Fortum. Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings avdeling

Detaljer

Tilsyn med helseinstitusjoner 2013

Tilsyn med helseinstitusjoner 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050600 Har virksomheten dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg

Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen. Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Er manglende kompetanse årsaken til feil som blir avdekt på nyanlegg Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende

Detaljer

EBL-seminar 4. mars 2008

EBL-seminar 4. mars 2008 EBL-seminar 4. mars 2008 Ulykkesstatistikk HMS-funn ved tilsyn Av Stein Kotheim Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Ulykker Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Elulykker i Norge omkomne

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 Agenda 1. Velkommen Per Bjergli 2. Informasjon fra TS Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss 14.04.10 Åpning v/ formann Geir Kåre startet med å ønske de så langt 26 frammøtte velkommen. Han gikk kort gjennom agendaen og det ble fortsatt med opprop. Geir Kåre orienterte om at Nord-Troms Kraftlag

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer