Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar"

Transkript

1 Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1

2 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Instruks for DLE med vedlegg DLEs sider på 2

3 Instruks for DLE Instruksen har ett års gyldighet Instruksen gir rammer for DLEs aktivitet det enkelte år Konkrete måltall for aktivitetene er gitt i instruksen og på Instruks for kommende år skal fastsettes innen 1. august Tilsynsdata skal rapporteres inn til DSB (fagsystem) 3

4 Ansvar for DLE i DSB Kristine Aarvold Enhet for elektriske anlegg (fagansvarlig for fdle) Roy Halvorsen Region Øst-Norge Paul Kaarbø Hermansen Region Vest-Norge Oddbjørn Jamtøy Region Midt-Norge Gunnar Langmo Region Nord-Norge Trond Liestøl Larsen Region Sør-Norge 4

5 Fora for oppfølging og koordinering av DLE Intern faggruppe i DSB DLE-forum DLE-konferansen Faglig Forum Fagforum for DLE hos EnergiNorge og Defo DLE-ringen 5

6 Struktur for tilsyn i DSBs nye fagsystem - Lovområde - Fagområde - Tilsynsområde (tidligere kalt resultatområde) - Kodelister - Tilsynsaksjon (tidligere kalt TeFT) - Obligatoriske kontrollpunkter 6

7 Lovområde El-tilsynsloven 7

8 Fagområder El-sikkerhet produkt El-sikkerhet land El-sikkerhet maritimt El-sikkerhet helseinstitusjoner Elvirksomhet DLE-tilsyn DLE 8

9 Tilsynsområder under fagområdet El-sikkerhet produkt Elektrisk utstyr Elektromedisinsk utstyr EX-utstyr Fabrikanter/importører av elektrisk utstyr Grossist for elektrisk utstyr Detaljhandler for elektrisk utstyr 9

10 El-sikkerhet produkt Primært er det (7) utvalgte DLE som bistår DSB (enhet for elektriske produkter ELP). Disse er pålagt oppgaver i tilknytning til den sentralt styrte systematiske markedskontrollen overfor norske produsenter, importører og grossistledd, inkludert uttak av produkter for uavhengig testing. Øvrige DLE er ikke pålagt konkrete oppgaver innenfor dette tilsynsområdet, men skal ha øynene med seg markedsovervåkning. 10

11 Tilsynsområder under fagområdet El-sikkerhet land Produksjon av elektrisitet Distribusjon av elektrisitet Virksomhet med egen konsesjon Sluttbruker lavspenningsanlegg Jernbane Sporvei 11

12 Tilsynsområder under fagområdet El-sikkerhet maritimt Passasjerskip/ferjer Fiske-/fangstfartøy Skip for laste-, verne- og arbeidsformål Flyttbare offshoreinnretninger Havbruk og lite mobile innretninger Aksepterte elektroforetak 12

13 Tilsynsområder under fagområdet El-sikkerhet helseinstitusjoner Helseforetak Statlige helseinstitusjoner Private helseinstitusjoner Kommunale helseinstitusjoner 13

14 Tilsynsområder under fagområdet Elvirksomhet Prosjekterende Elektroentreprenør Virksomhet med sakkyndig driftsansvarlig Elektroreparatør Sakkyndig selskap 14

15 Tilsynsområder under fagområdet DLE-tilsyn Næringsvirksomhet Landbruk Boliger Anlegg i Ex-områder Spesielle lavspenningsanlegg 15

16 Tilsynsområder under fagområdet DLE DLE 16

17 Kode Fagområde RESULTATOMRADE_K RESULTATOMRADE_B El-sikkerhet produkt Elektrisk utstyr Elektromedisinsk utstyr EX-utstyr Fabrikanter/importører av elektrisk utstyr 15 Grossist for elektrisk utstyr 16 Detaljhandler for elektrisk utstyr El-sikkerhet land 21 Produksjon av elektrisitet El-sikkerhet maritimt 31 El-sikkerhet helseinstitusjoner Distribusjon av elektrisitet 23 Virksomhet med egen konsesjon 24 Sluttbruker lavspenningsanlegg 25 Jernbane Sporvei Passasjerskip/ferjer Fiske-/fangstfartøy Skip for laste-, verne- og arbeidsformål Flyttbare offshoreinnretninger Havbruk og lite mobile innretninger Aksepterte elektroforetak Helseforetak 42 Statlige helseinstitusjoner 43 Private helseinstitusjoner 44 Kommunale helseinstitusjoner Elvirksomhet 51 Prosjekterende 52 Elektroentreprenør 53 DLE-tilsyn 61 DLE Virksomhet med sakkyndig driftsansvarlig Elektroreparatør Sakkyndig selskap Næringsvirksomhet Landbruk Boliger Anlegg i Ex-områder Spesielle lavspenningsanlegg DLE 17

18 Kode Fagområde Kode Tilsynsområde 5 IK-HMS fdle frv fke fef fel fme rme fse feu fome fmu femu fusex fosex fm 10 El-sikkerhet produkt Elektrisk utstyr x x x x x Elektromedisinsk utstyr x x x x x EX-utstyr x x x x x x Fabrikanter/importører av elektrisk utstyr x x x x x 15 Grossist for elektrisk utstyr x x x x x 16 Detaljhandler for elektrisk utstyr x x x x x x 20 El-sikkerhet land 21 Produksjon av elektrisitet x x x x x x x x x 22 Distribusjon av elektrisitet x x x x x x x x x 23 Virksomet med egen konsesjon x x x x x x x x x 24 Sluttbruker lavspenningsanlegg x x x x x x x x x 25 Jernbane x x x x x x x x x 26 Sporvei x x x x x x x x x 30 El-sikkerhet maritimt 31 Passasjerskip/ferjer x x x x x 32 Fiske-/fangstfartøy x x x x x 33 Skip for laste-, verne- og arbeidsformål x x x x x 34 Flyttbare offshoreinnretninger x x x x x x 35 Havbruk og lite mobile innretninger x x x x x 36 Aksepterte elektroforetak x x x x 40 El-sikkerhet helseinstitusjoner 41 Helseforetak x x x x x x x x x 42 Statlige helseinstitusjoner x x x x x x x x x 43 Private helseinstitusjoner x x x x x x x x x 44 Kommunale helseinstitusjoner x x x x x x x x x 50 Elvirksomhet 51 Prosjekterende x x x x x x x x x x 52 Elektroentreprenør x x x x x x x x x x 53 Virksomhet med sakkyndig driftsansvarlig x x x x x x x x 54 Elektroreparatør x x x x x x x x x x 55 Sakkyndig selskap x x x x x x 60 DLE-tilsyn 61 Næringsvirksomhet x x x x x x x x x 62 Landbruk x x x x x x x x x 63 Boliger x x x x x 64 Spesielle lavspenningsanlegg x x x x x x x x x 70 DLE 71 DLE x x x x x 18

19 Kodelister - En kodeliste som dekker el-tilsynsloven ( 5) - En kodeliste pr forskrift totalt 15 på elområdet - Kodeliste for maritime elektriske anlegg - også på engelsk - Gjenspeiler konkrete krav i forskriftene - Kontrollpunkt - Avviksbeskrivelse 19

20 Oppbygging av feilkoder Lov Forskrift Paragraf Avviksbeskrivelse X XX XX XXXX 20

21 Tilsynsaksjon Erstatter tidligere TeFT 21

22 Obligatoriske kontrollpunkter En tilsynsaksjon omfatter et sett obligatoriske kontrollpunkter Utarbeides av relevant nettverksgruppe 22

23 Eksempler fra DLE for 2012 Sjekkliste for tilsyn med nyanlegg Sjekkliste for tilsyn med anlegg Sjekkliste for tilsyn med enkle helseinstitusjoner Sjekkliste for revisjon av virksomheter i elvirksomhetsregisteret Sjekkliste for revisjon av andre virksomheter 23

24 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører Registreringsforskriften (frv) forutsetter en aktiv oppfølging av de registrerte virksomhetene Fokus på: Faglig ansvarlig Innleid arbeidskraft Verifikasjon av utført arbeid Avviksbehandling Rapport fra sluttkontroll og samsvarserklæring Etterlevelse av fse ved byggeplasskontroll Utenlandske virksomheter 24

25 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører Verifikasjon av utført arbeid som inngår som en del av tilsynet med en elektroentreprenør, kan ikke godskrives som kontroll av anlegg innenfor andre resultatområder, for eksempel samtidig regnes som kontroll av en bolig under resultatrapporteringen 25

26 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører Omfang I prinsippet skal alle registrerte virksomheter underlegges tilsyn Verifikasjon av utført arbeid i henhold til veiledning til instruksen Spesielle føringer gitt i veiledning til instruksen 26

27 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører Dersom påviste avvik ved verifikasjon av et utført anlegg kan tilbakeføres til prosjekterende så skal dette legges til grunn for tilsyn med den prosjekterende virksomheten Med fokus på: Kvalifikasjoner (ikke forskriftsregulert) Rutiner for risikovurdering Rutiner for utstedelse av erklæring om samsvar 27

28 Elektroentreprenører, rådgivende ingeniører og elektroreparatører DLE skal ha oppdatert register over elektroreparatører innenfor nettselskapets forsyningsområde Kontroll av kvalifikasjonene til eventuelle nye virksomheter 28

29 Elektrisitet i boliger, hytter og lignende Utplukk av tilsynsobjekter skal basere seg på en lokal risikovurdering, men med en forholdsmessig spredning av ressursbruken på ulike typer anlegg og geografiske områder innenfor forsyningsområdet De anleggene som anses å ha størst risiko for feil, skal prioriteres Verneverdig tett trehusbebyggelse er prioritert Det skal gjennomføres tilsyn med minst 5% av det totale antall tilsynsobjekter - kombinert med informasjon 29

30 Elektrisitet i boliger, hytter og lignende Føringer for 2013: Alle nye anlegg, men kan slippe hvis feilfrie anlegg Ellers legges lokal risikovurdering til grunn Mulighet for å bruke inntil 20% av denne ressursen til prosjekt som gir mer elsikkerhet - dokumenteres 30

31 Andre elektriske anlegg Det er lagt føringer for andre typer elektriske anlegg som utgjør en risiko: Campingplasser Barnehager Skoler Idrettsanlegg Gatelysanlegg Midlertidige anlegg m.m. Kontrollhyppighet i henhold til risikogruppe 31

32 Enkle helseinstitusjoner Omfatter bl.a. private klinikker, legesentra, alders-/sykehjem, røntgeninstitutter, fysikalske institutter/ fysioterapeuter, kiropraktorer og veterinærtjeneste Fokus på: Rutiner for innkjøp av elektromedisinsk utstyr Rutiner for opplæring i bruk og vedlikehold av slikt utstyr Krav til romgruppe 1 Tilsyn med 10% av virksomhetene eller med tilsynsfrekvens tilsvarende aktuell risikogruppe 32

33 Somatiske sykehus Samordning av DLEs installasjonskontroll ved utvalgte somatiske sykehus med direktoratets tilsyn med de samme virksomhetene Oppfølging av større utbyggingsprosjekter ligger på direktoratsnivå. DLEs rolle vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle 33

34 Elektrisitet i landbruket Det er ikke lagt konkrete føringer for dette resultatområdet for 2012 Tilsynsfrekvens i henhold til risikogruppe Har sett en økning i antall større landbruksbranner 34

35 Andre virksomheter Tilsynsfrekvens i henhold til risikogruppe Spredning av ressursbruken på ulike bransjer og geografiske områder 35

36 Krav om registrering av avvik Avvik avdekket ved tilsyn skal rapporteres inn til DSBs sentrale database (SamBas) Alle utførte tilsyn skal rapporteres inn i SamBas 36

37 Samordning av kontroll DLE omfattes av samarbeidet mellom HMSetatene Planlagte tilsyn med varighet over en dag hos en virksomhet skal meldes inn for sentral samordning Tilsynene registreres direkte i HMS-etatenes felles tilsynsdatabase (FTD) 37

38 Informasjon Stor andel av brannene skyldes menneskelig adferd Informasjon og holdningsskapende arbeid viktig Tilbud til barn og unge må samordnes (brann og el) Forene krefter for å få større gjennomslag ved kampanjer Sentral tilrettelegging lokal medvirkning Flere spissede kampanjer Aksjon boligbrann (DSB, NBF og Gjensidige) Brannvernuka (Nasjonal brannøvelse, åpen brannstasjon) Mer målrettet mot utsatte grupper (forbrukersegmentering) 38

39 Informasjons- og påvirkningstiltak Aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid Ved kontroll av boliger og lignende Tilbud om undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler Brannvernuka i oktober Aksjon boligbrann i desember Passiv informasjon Besvare henvendelser fra publikum Besvare henvendelser fra elektrobransjen og andre virksomheter Netteier har som myndighet en lovpålagt plikt til å ivareta slike henvendelser, jf fvl 11 39

40 Bistand ved brannetterforskning Netteier er pålagt en plikt til å gi politiet nødvendig faglig bistand ved brannetterforskning Det vil være politiet som avgjør om de trenger bistand DSB har opprettet regionale brannutredningsgrupper hvor det er frivilling og delta, men hvor det stilles krav til kompetanse (kurs) og utstyr. Den som skal bistå politiet med brannutredning MÅ hentes fra disse gruppene. 40

41 Bistand ved brannetterforskning Bistand skal gis vederlagsfritt (fdle 17) Kostnaden dekkes av den netteieren som har forsyningen i det området hvor brannen har vært, uavhengig av om netteier har person i brannutredningsgruppen 41

42 42

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet.

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet. Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Statskonsult gjennomgått Kommunal- og regionaldepartementets og Barne- og familiedepartementets styring av Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet

Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg frode.kyllingstad@dsb.no Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Regelverk Kontroll Reaksjon Tilsyn Samordning av tilsyn Informasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen

Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen Åpning v/formann 29 personer var tilstede ved oppstart. Geir ønsket alle velkommen til nytt, og litt annet møte på Bardufoss. Neste møte planlegges over 2 3 dager med en mer grundig gjennomgang av NEK

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 2/01 DESEMBER 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 2/01 DESEMBER 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Kompetanse AS Postboks 7123 Majorstua 0307 OSLO EAN-kode inn her Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo www.prodel.no ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON

Detaljer