Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere"

Transkript

1 Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring

2 Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter. IK-Bygg Et internkontrollsystem (ikke et FDV-system) som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold Driftes av Norsk Kommunalteknisk Forening Samarbeidsprosjekt: «Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg»

3 Ny temaveileder: «Eiers systematiske sikkerhetsarbeid (internkontroll) for byggverk» Styringsgruppe (fra 2013): Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) Norsk Brannvernforening (NBF) KLP forsikring Et byggverk defineres som en risiko. Veilederen angir ett system for hvordan eier kan oppfylle alle sikkerhetskrav i byggverkets bruksfase. Utfordringen: Plan- og bygningslovgivningen har alltid tillagt eier en plikt til vedlikehold i byggverkets bruksfase (FDV). Uten plikt til systematisk arbeidsmåte!

4 Virksomhet som eier et byggverk omfattes av Med byggverk menes: bygning, konstruksjon og anlegg (ref. pbl) Eksempel: Eier som driver utleie = virksomhet Plikten etter Internkontrollforskriften 5 pkt 2, innebærer at virksomheten skal: 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet (må dokumenteres skriftlig) 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt (må dokumenteres skriftlig) 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (må dokumenteres skriftlig) 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (må dokumenteres skriftlig) 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt (må dokumenteres skriftlig)

5 1. Oversikt over krav (forutsetningene) til et byggverk 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Eier av byggverk skal: ha oversikt over de lover, forskrifter, tillatelser, standarder, produktdatablader, bruksanvisninger m.m. som utgjør forutsetningene som gjelder for byggverket og byggverkets tekniske installasjoner, konstruksjoner og bruk.

6 1. Oversikt over forutsetningene forts. Plan-og bygningslovgivningen (pbl) er det primære regelverket knyttet til byggverk. Eier må ha oversikt over krav, forutsetninger, gitt i eller i medhold av pbl på tidspunktet byggverket ble prosjektert, oppført- /ombygget. To eksempler på forutsetninger for boligbygg: Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning

7 1. Oversikt over forutsetningene forts. Andre forutsetninger til byggverket: (herunder «nye» HMS-krav): Arbeidsmiljø. Brann- og eksplosjonsvern. El-sikkerhet. Forbrukertjenester. Forurensning. Industrivern. Miljø og helse. Produkter. Strålevern. Energilovgivning. Kulturminner. Diskriminering. m.fl.

8 1. Oversikt over forutsetningene forts. Forutsetninger for byggverket Må utgjøre fundamentet i eiers byggdokumentasjon (FDV-dokumentasjon)

9 2. Kunnskaper og ferdigheter i internkontrollarbeidet 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Eier av et byggverk skal sørge for kunnskaper og ferdigheter som setter eier selv, eiendomsforvalter(e) og leietakere (brukere) i stand til å overholde alle relevante krav etter plan- og bygningslovgivningen (PBL) og HMS- lovgivningen som gjelder for byggverket. Stikkord: Forutsetningene for byggverket

10 3. Utnytte samlet kunnskap og erfaring 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Eier av et byggverk skal sørge for at forvaltere, driftspersonell og representanter for leietaker(e) (bruker), blir involvert ved innføring og utøvelse av internkontroll som gjelder for byggverkets totalsikkerhet Eksempel. Eier bør sørge for at forutsetninger, instrukser, rutiner, reglement og bruksanvisninger er kjent og legges til grunn for innspill og engasjement.

11 4. Fastsette mål for byggverkets totalsikkerhet 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet (må dokumenteres skriftlig) Eier må fastsette mål for byggverkets totalsikkerhet. (Dokumenteres) Eksempel: Byggverket skal være i en slik stand at ulykke ikke skal medføre tap av fler enn fire menneskeliv.

12 5. Oversikt over organisasjon, ansvar, oppgaver og myndighet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt (må dokumenteres skriftlig) Eier må ha oversikt over egen eierorganisasjon, samt oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med byggverkets totalsikkerhet er fordelt. (Dokumenteres) Eier av byggverket har det offentligrettslige ansvaret. Eier kan tillegge forvalter en plikt til å forvalte eiendommene i henhold til lover og forskrifter. Eier bør, eks. gjennom leiekontrakt, kreve at leietakere (virksomhet/brukere) skal oppfylle de sikkerhetsmål og instrukser som eier har gitt for bruken av byggverket. Leietaker skal i tillegg, gjennom internkontroll, oppfylle sikkerhetskrav til sin egen bransje.

13 6. Kartlegge, utarbeide planer og tiltak 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (må dokumenteres skriftlig) Eier skal kartlegge; - om byggets konstruksjoner og installasjoner oppfyller forutsetningene for bygget. - om bygget brukes som forutsatt. På denne bakgrunn utarbeide planer og tiltak for å sikre byggverkets totalsikkerhet.

14 6. Kartlegge, utarbeide planer og tiltak, forts. Hvor er det avvik fra forutsetningene? Planlegging-/prosjekteringsfase Forutsetninger Byggefase Bruksfase Fare for liv/helse/ forfall? Rivningsfase Prosjekteringsfeil Feil bygget Avvik fra forutsetninger- /bygg- dokumentasjon?

15 6. Kartlegge, forts. Eksempler på forutsetninger (fra pkt 1.): 1. Kjenner personer i byggverk rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet? 2. Er brannceller slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning? Er eiers mål for byggverkets totalsikkerhet oppnåelig?

16 6. Kartlegge, utarbeide planer og tiltak, forts. Tiltak for å rette avvik fra forutsetningene (eksempler): Ekskludere/flytte beboere som ikke samsvarer med forutsetningene som gjelder for byggverket (boligbygget)? Montere automatisk brannalarmalarmanlegg + opplæring av naboer? Etablere bemanning 24-timer (vakt)? Gjennomføre bygningstekniske oppgraderinger? Varslings- /slokkesystem for enkeltbeboere? Automatisk slokkesystem for hele boligbygget?

17 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (må dokumenteres skriftlig) Eier skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav og sikkerhetsmål som gjelder for byggverket Utarbeide instrukser, bruksanvisninger, osv. for: forvaltningsorganisasjonen, (eier/forvalter) drifts- og vedlikeholdspersonell leietaker(e) (virksomhetene, beboere, ansatte, besøkende) mfl

18 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge Eiers instruksjoner bør omfatte: Sikkerhetskrav som ivaretas gjennom eiers-/forvalters internkontroll for byggverket Rutiner for kontroll, ettersyn, vedlikehold og bruk av tekniske installasjoner og konstruksjoner Tillatelser og begrensninger til bruk av lokalene Sikkerhetskrav til bygget som må innordnes i leietakers (virksomhet/brukers) internkontroll Tilbakemeldingsrutiner til eier/forvalter osv. forts.

19 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge Eiers internkontroll for byggets totalsikkerhet forvaltningsorganisasjonen, (eier/forvalter) drifts- og vedlikeholdspersonell forts. Leietaker/virksomhet Inkludere plikter for byggsikkerhet i virksomhetens ordinære Internkontroll. Leietaker/virksomhet 1 Leietaker/virksomhet 2 Leietaker/virksomhet 3

20 8. Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt (må dokumenteres skriftlig) Eier skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at sikkerhetsforvaltningen for byggverket fungerer som forutsatt Dette skal minst gi svar på om: aktivitetene fra pkt. 1-7 gir forventede resultater. det er samsvar mellom skriftlig dokumentasjon og utførelse. de iverksatte tiltak har den forventede effekt. fastsatte mål nås.

21 8. Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen forts. Eksempel: Eiers «overvåkning» skal etter offentligrettslige krav også omfatte: Leietaker (virksomhet) som driver videreutleie. Kan (etter leiekontrakt) ivareta byggverkets forutsetninger gjennom særskilt internkontroll Leietaker/virksomhet Inkludere plikter for byggsikkerhet i virksomhetens ordinære Internkontroll. Leietaker/virksomhet 1 Leietaker/virksomhet 2 Leietaker/virksomhet 3

22 8. Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 6. Kartlegge, utarbeide planer og tiltak 1. Oversikt over krav (forutsetningene) til byggverket Systemet for eiers sikkerhetsarbeid og vedlikehold i byggverket 5. Oversikt over organisasjon, ansvar, oppgaver og myndighet 2. Kunnskaper og ferdigheter i internkontrollarbeidet 3. Utnytte samlet kunnskap og erfaring 4. Fastsette mål for byggverkets totalsikkerhet

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer