Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012"

Transkript

1 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1

2 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi Brannvesen Ambulansepersonell Lavspenningsanlegg Høyspenningsanlegg Brann Redning av skadet personell Øvelser 2

3 Adgang til elektriske anlegg Regulert gjennom forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) Hjemlet i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr ( Eltilsynsloven ) Anleggseier pålagt å etablere rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring I praksis er dette oppgave for driftsleder (sakkyndig driftsleder)/driftsansvarlig Ingen unntak for redningspersonell 3

4 Driftsleder (sakkyndig driftsleder) og driftsansvarlig Eier pålagt å sørge for at det for virksomheten utpekes Driftsleder for høyspennigsanlegg Driftsansvarlig for lavspenningsanlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk stiller krav til kompetanse for driftsleder og driftsansvarlig 4

5 Adgang til høyspenningsanlegg Driftsleders ansvar å vurdere hvem som kan gis adgang til anleggene: Selvstendig adgang Adgang sammen med ledsager Hvem som kan ledsage For å kunne ta med uvedkommende inn i høyspenningsanlegg, må vedkommende selv ha: Selvstendig adgang Ledsagingstillatelse Tillatelse til å gi adgang 5

6 Krav til personer som gis selvstendig adgang til høyspenningsanlegg Driftsleders vurdering Egnethet Krav til årlig opplæring/repetisjon av sikkerhetsforskrifter Årlig opplæring i førstehjelp Årlig øvelse i nedfiring av skadet person fra mast Dokumenteres i sikkerhetskort Regelmessig (f.eks årlig) vurdering før utstedelse av nye sikkerhetskort 6

7 Adgangskontroll 7

8 Kontrolliste for sikkerhetskort 8

9 Redningspersonell i høyspenningsanlegg Ledsages av personer med ledsagingstillatelse Vanlig praksis hos nettselskap, kraftprodusenter, industrianlegg etc. Gitt selvstendig adgang Jernbaneverket Sporvegsanlegg Utfordringer med sistnevnte ordning, blant annet å sikre tilstrekkelig kunnskap om anleggene samt administrasjon av ordningen 9

10 Eksempel jernbaneverkets anlegg Driftsleder for Jbv Region Øst-Norge utsteder sikkerhetskort til lokale brannvesen innen regionen Lokale brannvesen årlig kalt inn til sikkerhetsopplæring Brannvesen lært opp til: Foreta frakobling og jording av kontaktledning Slukking av branner nær ved jernbaneanlegg Redning i forbindelse med hendelser langs skinnegang, planoverganger etc. 10

11 Instruks/opplæring i slukking av brann Ikke påbegynnes før ansvarlig person fra vedkommende anlegg er kommet til brannstedet Gitt klarsignal om at anlegget ikke er strømførende Ikke strømførende betyr iht. fse 14 at det elektriske anlegget er frakoblet og det er etablert jord-og kortslutning av høyspenningsanlegget før slokkearbeidet påbegynnes 11

12 Slokking med vann i høyspenningsanlegg Ikke mange brannvesen praktiserer bruk av vann i høyspenningsanlegg under spenning Nødvendig opplæring Arbeid med slokking av brann der det ikke er etablert sikkerhetstiltak i samsvar med 14, er AUS-arbeid Arbeidsmetoder, opplæring må i så fall tilfredsstille krav til AUS-arbeid SINTEF-rapport EFI TR A

13 Bruk av nødrett Primært skal fse følges Hvis nødrett skulle komme til anvendelse, er det viktig at redningspersonell gjennom skjønn kan vurdere egen sikkerhet Kunnskap om faremomenter i anlegg en vesentlig sikkerhetsfaktor Eier/driver har best kunnskap om dette Viktig med god dialog mellom eier/driver og redningspersonell på lokalt nivå for å øke den generelle kunnskap om faremomentene Gode beredskaps- og innsatsplaner kan redusere risikoen 13

14 Professor Henning Jakhelln Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet under redningsaksjoner m.v. Vurdering opp mot arbeidsmiljølovens krav. Farefullt arbeid forpliktet og berettiget til å delta i relevante øvelser Arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal iakttas Plikt til å avbryte sitt arbeid dersom fare for eget liv og helse Redningsleders ansvar for fullt forsvarlig arbeidsmiljø under redningsaksjon 14

15 Eier/drivers beredskap God beredskap viktig for tidlig innsats fra redningspersonell Bidrar til å begrense omfanget av en eventuell brann i eller nær ved et høyspenningsanlegg Brann/risikovurderinger for sentrale/sårbare punkter i anlegget Avklare frakoblingssteder Jordingssteder Brannøvelser med deltagelse fra eier og redningspersonell 15