DOKUMENTASJON GENERELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "041-00 DOKUMENTASJON GENERELT"

Transkript

1 Spesifikasjon DOKUMENTASJON GENERELT Dok. ansvarlig: Anita Bjørklund Dok. godkjenner: Even Ungersness Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1 GENERELT OPPDATERING AV DOKUMENTASJON GENERELT OMFANG ANSVAR FOR DOKUMENTASJON FORSKRIFTSKRAV OG NORMER RETNINGSLINJER, SPESIFIKASJONER, MV RISIKOVURDERING OG SAMSVARSERKLÆRING RISIKOVURDERING SAMSVARSERKLÆRING TEKNISK DOKUMENTASJON OG VEDLIKEHOLDSANVISNINGER DISTRIBUSJONSNETT LINJER OG KABLER NETTSTASJONER MASTESKIFT REGIONALNETT LINJER OG KABLER TRANSFORMATORSTASJONER MILJØDEKLARASJON ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELT OVERLEVERING AV DOKUMENTASJON DOKUMENTASJON I NETTINFORMASJONSSYSTEMET DOKUMENTASJON UTENOM NETTINFORMASJONSSYSTEMET Filnavn på dokumenter og vedlegg som legges inn i Elsmart/IFS Regionalnettet FILFORMAT GEOREFERERING FEIL OG AVVIK I DOKUMENTASJON UTLEVERT AV NETTSELSKAPET MERKING... 8

2 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 2 av 8 1 Generelt 1.1 Oppdatering av Dokumentasjon generelt Oppdateringer fra forrige revisjon er merket gult. 1.2 Omfang Denne spesifikasjon beskriver hvilke krav Nettselskapet har til hvilken dokumentasjon som skal leveres av Leverandør til Nettselskapet, krav til dokumentasjonen, hvordan dokumentasjon leveres og krav til merking i forbindelse med tiltak som medfører endringer i Nettselskapets nett, hvis annet ikke er avtalt i kontrakt mellom Leverandør og Nettselskapet eller beskrevet i egne retningslinjer og/eller spesifikasjoner. Dokumentasjonen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra Nettselskapet samt krav i dette dokument. Hvis annet ikke er spesifisert, skal dokumentasjonen være i henhold til relevante REN-blader. Dokumentasjonen skal gjenspeile anlegget as built. 1.3 Ansvar for dokumentasjon Leverandører og samarbeidspartnere, som Nettselskapet har kontrakt med, har ansvaret for dokumentasjon av tiltakene i nettet. En leveranse anses ikke for avsluttet før levert dokumentasjon er godkjent av Nettselskapet. 1.4 Forskriftskrav og normer Dokumentasjon skal være utført iht. gjeldende forskrifter, herunder spesielt: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) med veiledning samt relevant aksepterte internasjonal norm fra IEC, CENELEC, IEEE og norske oversettelser av disse eller REN. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) samt tilhørende, gjeldende normer i NEK Retningslinjer, spesifikasjoner, mv. Dokumentasjon og merking skal i tillegg til forskriftskrav også følge krav i Nettselskapets retningslinjer og spesifikasjoner. Spesielt nevnes følgende spesifikasjoner: For dokumentasjon i GeoNIS: Dokumentasjon i GeoNIS Attributtdata m/vedlegg Teknologisk anleggsmerking (TA) For levering av tekniske tegninger: Krav til tekniske tegninger - DAK Nummereringsregler DN Merking: Driftsmerking DN Skilt DN Bilder: 041_00_Vedlegg01 Bildekrav H1

3 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 3 av 8 Nettselskapets retningslinjer, spesifikasjoner, instrukser, med mer er tilgjengelig på Nettselskapets hjemmeside (http://www.hafslundnett.no ). 2 Risikovurdering og samsvarserklæring 2.1 Risikovurdering Det skal gjennomføres risikovurderinger både på tekniske løsninger og utførelse av jobben ved nybygging, ombygginger eller utskiftning av sentrale komponenter for å kartlegge risiko i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal risikovurderingene legges til grunn for valg av løsninger. Risikovurderingene skal dokumenteres. Ut fra risikovurderingene og anleggets art velges en relevant REN beskrivelse, alternativt en akseptert internasjonal norm fra IEC, CENELEC, eller IEEE, som grunnlag for utførelsen av anlegget. Det er mulig å benytte forskjellige beskrivelser/normer for de forskjellige deler av et anlegg for eksempel en beskrivelse/norm for jording og en annen beskrivelse/norm for mekanisk dimensjonering. Veiledningen til Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg anbefaler enkelte steder bruk av navngitte standarder for å oppfylle forskriftskrav. Velges eventuelt andre løsninger må disse være avklart med Hafslund Nett. 2.2 Samsvarserklæring Samsvarserklæring er en bekreftelse fra oppdragsutfører som kan være en entreprenør eller en prosjekterende enhet, til netteier som dokumentasjon på at alt arbeid er utført i henhold til FEF 2006 og Hafslund Netts Nettbibliotek som beskrevet i RENBLAD Samsvarserklæringen skal være skriftlig og - Inneholde henvisning til REN blader, forskrifter og retningslinjer som arbeidet er utført etter (kan eventuelt leveres som vedlegg) - Inneholde en kort arbeidsbeskrivelse - Være underskrevet av en person som har et reelt ansvar i prosjektet. Vedlegg til samsvarserklæringen: - Dokumentasjon fra inspeksjon/tester/funksjonsprøver - Egenkontroll - Oversikt over endringer som er utført i forhold til spesifikasjon - Vedleggene skal være underskrevet av montasjeleder Underskrifter kan være digitale eller håndskrevne, ved håndskrevne underskrifter må navnet også være maskinskrevet Samsvarerklæring skal som hovedregel utstedes ved nyanlegg, ombygginger og utskiftning av sentrale komponenter. Det skal leveres samsvarserklæring for hvert konkrete anlegg. Eksempler på sentrale komponenter: - Kabelforbindelser, f.eks. stikkledning. - HS bryter anlegg. - Transformator. - Mast. - LS tavle. Eksempler på ikke sentrale komponenter: - Kortere kabelforbindelser i forbindelse med feil.

4 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 4 av 8 - Klemme - Isolator - Bardun - Stag. - LS sikringsskillebryter - HS sikringer. - Enkeltspenn. - Nøytralpunkstavleder. - Travers. - Overspenningsvern. Ved vedlikeholdsoppgaver som tilstandskontroll, driftsbefaring og utbedring av dør, utbedring av vegger, kapslinger etc. trenger en ikke å skrive samsvarserklæring. 3 Teknisk dokumentasjon og vedlikeholdsanvisninger Følgende skal som minimum leveres: - Relevant teknisk dokumentasjon av anlegget/anleggsdelen - Dokumentasjon av jordingssystem (For jordingssystem skal vurderinger, valg, beregninger, målinger, utforming og kontroll dokumenteres). - Testdokumentasjon i hht norm - Retningslinjer for bruk av anlegget i vanlig drift - Retningslinjer for vedlikehold og anbefalt vedlikeholdssyklus for komponenter i anlegget. 4 Distribusjonsnett Distribusjonsnettet skal dokumenteres i Nettselskapets nettinformasjonssystem GeoNIS og underlag som bilder, landmålingsskisser, kursoversikter, data om ulike komponenter, skal følge med. I tillegg gjelder: 4.1 Linjer og kabler - Utførte mekaniske beregninger for linjer, samt påkjenninger som linjen er beregnet for, skal dokumenteres. - Nye høyspentlinjer skal dokumenteres med linjeprofil. - Det skal overleveres relevant teknisk beskrivelse av linjer og kabelanlegg. - Kulverter og kanaler skal dokumenteres med relevante bygningstekniske tegninger. - Overenskomster innhentet av entreprenør for stikkledninger. - Kappetester av høyspenningskabler 4.2 Nettstasjoner - Transformatorkort og prøveprotokoll for transformator skal overleveres. 4.3 Masteskift Nye master inklusiv eventuelle fellesføringer, veilys med mer skal dokumenteres i Nettselskapets nettinformasjonssystem.

5 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 5 av 8 5 Regionalnett Regionalnettet skal dokumenteres i Nettselskapets nettinformasjonssystem GeoNIS. I tillegg gjelder: 5.1 Linjer og kabler - Utførte mekaniske beregninger for linjer, samt påkjenninger som linjen er beregnet for, skal dokumenteres. - Nye linjer skal dokumenteres med linjeprofil. Ved endringer av linja skal linjeprofil oppdateres. - Det skal overleveres relevant teknisk beskrivelse av linjer og kabelanlegg. - Kulverter og kanaler skal dokumenteres med relevante bygningstekniske tegninger. - Beregninger av maksimalbelastning for kabel i aktuell trase skal leveres med oppgitte forutsetninger. (forlegningsmåte, termisk resistivitet, omgivelsestemperatur kjøling i rør etc.) 5.2 Transformatorstasjoner Eksisterende dokumentasjon skal oppdateres og/eller det skal utarbeides ny dokumentasjon. Dette gjelder bl.a: - Relevant bygningsteknisk dokumentasjon - Relevant elektroteknisk dokumentasjon - Relevant dokumentasjon av kontrollanlegget - Relevant dokumentasjon av hjelpesystemer 6 Miljødeklarasjon Ved forespørsel skal Leverandør levere miljødeklarasjon på komponenter som inngår i leveransen. Denne skal bl.a. inkludere informasjon mht resirkulering. 7 Elektriske og magnetiske felt Ved nye linje- og kabel anlegg nær bygg (spesielt boliger, barnehager og skoler) skal det foretas beregninger av elektriske og magnetiske felter for kartlegging av eksponeringen. Dokumentasjon av beregningene oversendes Nettselskapet. 8 Overlevering av dokumentasjon 8.1 Dokumentasjon i nettinformasjonssystemet For utfyllende informasjon om Netteiers krav til dokumentasjon i nettinformasjonssystemet GeoNIS vises det til egne spesifikasjoner i Nettbiblioteket, se punkt 1.4 For leveringsfrister av dokumentasjon i GeoNIS se punkt 4. i dokumentet 231_04_Byggeoppdrag_DN_admin 8.2 Dokumentasjon utenom nettinformasjonssystemet Dokumentasjonen skal overleveres elektronisk på avtalt format hvis annet ikke er avtalt eller beskrevet i forskrifter. Filer skal være virusfrie før overlevering til Nettselskapet. Overenskomster (original) fremskaffet av entreprenøren skal sendes Nettselskapet senest 5 virkedager etter idriftsettelse.

6 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 6 av 8 Samsvarserklæringen skal overleveres netteier skriftlig senest ved sluttkontroll og være elektronisk levert innen 5 virkedager etter idriftsettelse. Dette gjelder også tilhørende dokumentasjon som inspeksjon, testing og funksjonsprøving. For utfyllende informasjon om Netteiers krav til tekniske tegninger, vises det til egen spesifikasjon i Nettbibliotek, se punkt 1.4. Det er utarbeidet egen retningslinje i Nettselskapet for ut-/ innsjekking av tekniske tegninger. Hvis dokumentasjonen leveres på CD eller DVD plater, skal både cover og plate merkes med prosjektnavnet Filnavn på dokumenter og vedlegg som legges inn i Elsmart/IFS - Dokumenter som angår hele arbeidsordren: Samsvarserklæring Egenkontroll Risikovurdering Gravetillatelse Filnavn: Dokumentnavn_ jobbtype _adresse Når jobben gjelder flere adresser angis kun veinavn uten husnr, gjelder det flere veinavn oppgis de med mellomrom Eksempler: Samsvarserklæring_Stikkledning_kirkeveien 12 Samsvarserklæring_nettstasjon B3434 m boligfelt_kirkeveien Gravetillatelse_forsterkning lavspenningskabel_kirkeveien kirkegårdsveien - Dokumenter som normalt gjelder pr eiendom Overenskomst Filnavn: Dokumentnavn_ jobbtype _adresse_gnr xxx bnr xxx Viktig å ha med mellomrommene mellom gnr og nummeret bnr og nummeret Eksempel: Overenskomst_omlegging av kabel_ kirkeveien 12_ gnr 163 bnr 45 - Dokumenter som angår spesifikke objekter: Prøveprotokoll Kappetester Testskjema Filnavn: Dokumentnavn_ objekt_driftsmerking eller B3 Eksempler: Prøveprotokoll_ Toviklingstransformator_TB Kappetester HSKabel_ Bilder Filnavn: Som beskrevet i vedlegg 041_00_Vedlegg01 Bildekrav H1

7 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 7 av 8 Distribusjonsnettet Det oppgis ved oppstart av prosjektet hvilken mappe under H:/Ekstern Entreprenør som filer skal lastes til eller om dokumentasjonen skal kobles på arbeidsordre ved B2B-tilgang eller ELSMART. Leverandøren sluttrapporterer jobben i prosjektmodulen i GeoNIS og avrapporterer jobben i Elsmart. Eksempel på dokumenter som skal leveres som egne filer med egne navn. Hvert vedlegg i samsvarserklæringen skal ha eget navn og være egen fil: - Overenskomster innhentet av entreprenøren - Samsvarserklæring med vedlegg: dokumentasjon av risikovurderinger i prosjekteringsfasen liste over normer, REN-blader, mv som anlegget er prosjektert og bygget etter dokumentasjon fra inspeksjoner, funksjonsprøver og egenkontroll utført av entreprenøren bilder teknisk dokumentasjon elektriske beregninger mekaniske beregninger linjer, masteutskiftninger linjeprofiler for nye høyspenningslinjer tegninger og annen dokumentasjon av kulverter og kanaler vedlikeholdsanvisninger datablad for sentrale komponenter transformatorkort og prøveprotokoll for transformatorer kappetester av høyspenningskabler dokumentasjon av jordingssystemet Regionalnettet Alle nye tegninger eller tegninger som revideres skal leveres med metadataliste, med mal fra Hafslund Nett (Metadata er informasjon som beskriver dokumentasjonen. Typiske metadata er tittel, filnavn, revisjonsnummer, bladnummer, revisjonsdato, og årsak til revisjon.) Det avtales for hvert prosjekt hvordan dokumentasjonen skal overleveres. 8.3 Filformat Filer som leveres skal være på en av følgende filformater: Tekniske tegninger: *.DWG, *.DXF +. Scannede underlag: *.TIF, *.PDF Bilder: *JPEG Oversikt over levert dokumentasjon (f.eks tegningsliste) skal leveres i henhold til mal beregnet for dette på: XLS 8.4 Georeferering DAK tegninger som inneholder oversiktstegninger av bygningskonstruksjoner og øvrig infrastruktur skal georefereres i Euref 89 UTM sone 32 N. Dette gjelder f.eks Oversiktstegninger av bygg/bygningskonstruksjoner, eiendommer, reguleringsplaner, utbyggingsplaner, utendørs koblingsanlegg, stativer, linjeprofiler.

8 Spesifikasjon : Dokumentasjon Generelt Side 8 av Feil og avvik i dokumentasjon utlevert av Nettselskapet Feil og avvik i utlevert dokumentasjon fra Nettselskapet oppdaget av Leverandør i løpet av en leveranse skal meldes Nettselskapet senest ved sluttrapportering. For dokumentasjon i nettinformasjonssystemet er det eget felt i GeoNIS Prosjekt-modulen for registrering av dette. 9 Merking Driftsmerking og advarselskilt Det skal, i tillegg til merking fra fabrikant, foretas entydig merking slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifiseres slik at drift og vedlikehold kan utføres sikkert. Merkingen skal være ihht Nettselskapets spesifikasjoner for merking.