Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger"

Transkript

1 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av elektriske anlegg, som er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg utstyr, er styrende, denne instruksen kommer i tillegg. 2 Formål virkeområde Instruksen skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av Statnetts elektriske anlegg. Det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse materielle verdier. Denne instruks gjelder for all skrydding som berører kraftledninger hvor Statnett har driftslederansvar. 3 Målgruppe Alle ansatte i Statnett eksterne som er involvert i skrydding nær Statnetts høyspenningsledninger. 4 Definisjoner Leder for kobling; Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Driftsleder (høyspenning); Person utpekt av eier/driver til å være ansvarlig for forestå daglig drift vedlikehold av de elektriske anleggene.

2 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 2 av 6 5 Prosedyre/ansvar 5.1 All skrydding skal foretas under ledelse av en utpekt Leder for sikkerhet (LfS) Før skryddingen starter, skal Statnett ha utarbeidet en plan for ryddingen med opplysninger om blant annet kryssende linjer, veier andre objekter som kan representere en fare i forbindelse med skrydding. Ryddelaget skal gjøres kjent med planen Regionsentralen skal varsles av ledningsmester 1 senest dagen før skryddingen starter opp, når den er avsluttet på ledningen. Mobiltelefonnummer til ryddelaget noteres Spesielt ved bruk av ryddemannskap som ikke er ansatt i Statnett (eksterne) Ledningsmester 2 skal ha gjennomgått sikkerhetsinstrukser med mannskapet som skal foreta skryddingen. Ledningsmester er ansvarlig for å ha dokumentasjon på at slike instruksjoner er gitt. Se vedlegg til denne instruksen. 5.2 Krav til opplæring for ryddemannskaper leder for sikkerhet Framgår av vedlegget til denne instruksen. 5.3 Leder for sikkerhets (LfS) ansvar ved skrydding nær ved høyspenningsledninger Godkjenning som LfS i henhold til denne instruks er begrenset til skrydding under høyspenningsledninger i områder som på forhånd er anvist av ledningsmester, eller en av ham bemyndiget LfS skal personlig motta utpeking av ledningsmester 3. Utpekingen skal gjøres i tråd med Prosedyre for utpeking av Leder for sikkerhet (LfS) for arbeid nær ved høyspenningsanlegg, samt utpeking av Ansvarlig for arbeidet (AfA) for arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg. Før arbeidet starter opp, skal LfS melde i tråd med Prosedyre for bruk av SMS-varsling for personell i høyspenningsanlegg LfS skal personlig underrette arbeidslaget om sin funksjon som LfS, gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet LfS skal personlig overvåke arbeidet. LfS har kun anledning til å delta i arbeidet der dette er forenlig med oppgaven som LfS. 1 Ledningsmester kan peke ut en representant. Representanten skal være godkjent som Leder for sikkerhet for ledningsarbeid. 2 Ledningsmester kan peke ut en representant. Representanten skal være godkjent som Leder for sikkerhet for ledningsarbeid. 3 Ledningsmester kan delegere utpekingsmyndighet. Slik delegering skal være dokumentert skriftlig.

3 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 3 av LfS skal ivareta sikkerheten ved arbeidet, ved å sørge for at verken trær, mannskaper, maskiner eller utstyr kommer nærmere faseline enn avstand angitt under. En må spesielt være oppmerksom i skråterreng ved vind kv: 4 m kv: 5 m kv: 6 m LfS skal sørge for at arbeidet stanses dersom det er fare for tordenvær Ved avsluttet arbeid for dagen, skal LfS melde i tråd med Prosedyre for bruk av SMSvarsling for personell i høyspenningsanlegg LfS skal personlig melde fra til ledningsmester 3 når hele arbeidet er avsluttet Dersom LfS vurderer det slik at det er fare for at sikkerhetsavstanden i pkt ikke kan overholdes, skal ledningsmester 4 varsles. Arbeidet i angjeldende posisjon avbrytes. Ledningsmester 5 må i så fall vurdere om arbeidet kan gjennomføres som arbeid nær ved spenningsførende anlegg, evt. om arbeidet må utføres som arbeid på eller nær ved jordet kortsluttet anlegg. Ny LfS, godkjent etter Instruks for Leder for sikkerhet, må i så fall utpekes. 5.4 Det må bare felles trær i områder som av ledningsmester er anvist for rydding Trær må felles slik at det ikke er noen risiko for at de kan berøre eller komme i nærheten av faselinene. 5.5 Ved uhell/ulykker Faller tre mot faselinen, må treet ikke berøres, alle må komme seg på god avstand fra treet faselinen. Videre rydding stoppes. Regionsentral varsles snarest på oppgitt telefonnummer. Det må holdes vakt på stedet til annen beskjed blir gitt Ved varsling skal feilstedet oppgis som "mellom mast nr. mast nr." Etter at Regionsentral er varslet, varsles ledningsmester Dersom faselinen slites av faller til bakken, må en holde seg godt unna faselinene treet. Ryddelaget må da sjekke i spennet om faselinen har falt ned over kryssende høyspenningsledning eller telefonledning. Personell må holde seg på god avstand fra faselinene. Er faselinene falt ned over vei, settes det ut vakt. Varsling foretas snarest i tråd med pkt Stedfortreder varsles, dersom ledningsmester ikke er tilgjengelig. 5 Ledningsmester kan peke ut en representant. Representanten skal være godkjent som Leder for sikkerhet for ledningsarbeid. 6 Stedfortreder varsles, dersom ledningsmester ikke er tilgjengelig.

4 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 4 av 6 6 Pliktmessig avhold Den som skal utpekes som Leder for sikkerhet, ryddemannskaper, plikter å ikke nyte rusmidler de siste 8 timer før arbeidets påbegynnelse. 7 Kontroll av etterlevelse Ansvaret for kontroll av etterlevelse ligger hos dokumenteier godkjenner. Driftsleder har gjennom egen stillingsinstruks blitt tildelt myndighet til å utarbeide godkjenne prosedyrer, retningslinjer instrukser innenfor området til Funksjonspolicy for elsikkerhet. 8 Vedlegg referanser Referanser: Funksjonspolicy for elsikkerhet (dok.nr i IFS) Instruks for leder for kobling (dok.nr i IFS) Instruks for leder for sikkerhet (dok.nr i IFS) Prosedyrer for bruk av SMS-varsling for personell i høyspenningsanlegg (dok.nr i IFS) Prosedyre for utpeking av Leder for sikkerhet (LfS) for arbeid nær ved høyspenningsanlegg, samt utpeking av Ansvarlig for arbeidet (AfA) for arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg (dok.nr i IFS) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av elektriske anlegg (www.lovdata.no) Lov om tilsyn med elektriske anlegg utstyr (www.lovdata.no) 9 Versjonslg Gyldig fra Revisjonskategori Beskrivelse av viktige endringer (Ny/Oppdatert/Ordvalg/Ingen) Oppdatert 5.3.2/8: Henvist til prosedyre for utpeking av Leder for sikkerhet (LfS) for arbeid nær ved høyspenningsanlegg, samt utpeking av Ansvarlig for arbeid for arbeid (AfA) på eller nær ved lavspenningsanlegg : Presisert at LfS kun har anledning til å delta i arbeidet hvis det er forenelig med oppgaven som LfS.

5 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 5 av 6 V E D L E G G T I L I N S T R U K S Sak Vedlegg til Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved skrydding nær høyspenningsledninger : Erklæring om instruksjon opplæring. Erklæring for eksternt mannskap. Navn (blokkbokstaver):. Tittel (blokkbokstaver):. Mobiltelefon: (nummer):. Firma (blokkbokstaver): Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, gjennomgått e-læringskurset "Aktiviteter nær kraftledninger kabler" eller tilsvarende 7 : Kursbevis vedlagt Kursbevis tidligere innsendt Jeg har, i løpet av de siste 12 måneder, gjennomgått e-læringskurset "Instruks for leder for sikkerhet ved skrydding med motorsag nær høyspenningsledninger" eller tilsvarende: Kursbevis vedlagt Kursbevis tidligere innsendt Statnett ved (navn)...har gjort meg oppmerksom på de farer som arbeid på /eller opphold i nærheten av elektriske anlegg medfører. Jeg vil rette meg etter de instruksjoner som er blitt gitt. Statnett ved (navn) har gitt meg en gjennomgang av følgende Statnetts instrukser (benytt evt. vedlegg): 7 For personell som ikke behersker norsk godkjennes kurs gjennomført på annet språk.

6 Dokumentnummer: rev. 7 Side: 6 av 6 Telefonnummer Regionsentral:. Telefonnummer ledningsmester / stedfortreder: / Sted: Dato: Underskrift: Tilleggserklæring for personell som skal utpekes som Leder for sikkerhet, begrenset til skrydding. Jeg erklærer at jeg, i tillegg til foranstående instrukser opplæring, har gjennomgått relevante punkter i Statnetts Instruks for Leder for sikkerhet, med spesiell vekt på arbeid nær ved spenningssatt anlegg. Underskrift: Sendes pr. telefaks til nr eller e-post Linkes til AO (én eller flere):..

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer