ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG"

Transkript

1 KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: KS Hovedprosedyre: Nettdrift - Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2013 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG Innhold 1. Generelt Driftsleder Gyldighetsområde Instruks for driftsleders stedfortreder Instruks for seksjonsleder for drift Generell instruks for planlegging og utførelse av arbeid Instruks for leder for kobling (LFK) Kobling Vaktprotokoll Sikkerhetstiltak Utpeking av LFS Instruks for leder for sikkerhet (LFS) Instruks for Ansvarlig For Arbeid (AFA) (lavspenningsanlegg) Sikkerhetskort Adgang og låsing Ufaglært instruert personell Melding av skader ( 9)... 8 KS - Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ) Side 1 av 10

2 1. GENERELT Denne instruksen er utarbeidet for å ivareta el. sikkerhetsmessige forhold knyttet til arbeid i og drift av EB Netts høyspennings- og lavspenningsanlegg. Instruksen er utarbeidet i medhold av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), med tilhørende veiledninger. Forskriftene er gitt av DSB med virkning fra DRIFTSLEDER Driftsleder i EB Nett er Trond Eriksen, utpekt i brev av Driftsleder/driftsansvarlig er samme person og benevnes heretter kun som driftsleder 3. GYLDIGHETSOMRÅDE Instruksen gjelder alle høyspenningsanlegg tilhørende EB Nett (anlegg med spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning), med unntak av de driftslederfunksjoner som skriftlig er delegert til andre driftsledere (jfr. koblingsavtaler). alle lavspenningsanlegg tilhørende EB Nett andre anlegg hvor driftslederfunksjoner er delegert til EB Netts driftsleder (jfr. koblingsavtaler). Ansvarsområdet for EB Netts driftsleder, og dermed gyldighetsområdet for denne instruksen, er bestemt ut i fra gjeldende koblingsavtaler med tilgrensende energiverk og private høyspenningsanlegg. Dersom ikke annet er avtalt, følger driftslederansvaret av eierforholdene i anleggene. 4. INSTRUKS FOR DRIFTSLEDERS STEDFORTREDER Som stedfortreder for driftsleder i EB Nett, er Jan Helge Høybø utpekt. Ved driftsleders fravær er stedfortreder tillagt all den avgjørende myndighet vedrørende drift, adgang, kobling og arbeid i EB Netts elektriske anlegg som er driftsleders ansvar, og skal søke å drive anleggene på en slik måte at det ikke voldes skade på personer og eiendom. 5. INSTRUKS FOR SEKSJONSLEDER FOR DRIFT EB Nett legger vekt på et helhetlig elsikkerhetsarbeid, og at instrukser og bemyndigelser som følger av driftslederansvaret blir iverksatt og etterlevd entydig i hele selskapet. Samtidig legges det vekt på at dette skjer som en integrert og viktig del av det ordinære linjelederansvaret. For å imøtekomme EB Netts interne krav til entydighet, kontinuerlig fokus på HMS og elsikkerhetsarbeid samt tilstrekkelig god kommunikasjon mellom driftsleder og de enkelte operative funksjoner, skal seksjonsleder for drift spesielt ivareta følgende: Sørge for at alle HMS forhold knyttet til arbeid i og drift av EB Netts elektriske anlegg blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, gjennom systematisk internkontroll og overordnet planlegging for elektriske anlegg Dette gjelder hensynet til egne ansatte, annet personell og tilstanden på de fysiske anleggene. I nødvendig grad utarbeides skriftlige instrukser og prosedyrer. KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 2 av 10

3 Sørge for at vedlikehold, idriftsetting etc. skjer i samsvar med FSE kapittel V. Bidra til et kontinuerlig forbedringsarbeid innen HMS, og sørge for at eventuelle avvik i forhold til forskrifter, instrukser, prosedyrer og øvrige sikkerhetsmessige forhold blir behandlet og at korrigerende tiltak blir iverksatt snarest. Sikre nødvendig kommunikasjon til medarbeidere om sikkerhetsmessige forhold, samt nødvendig rapportering til driftsleder om status for elsikkerhet, HMS, avvik, tiltak som iverksettes etc. Påse at selskapets rutiner sikrer at det ved arbeid som faller inn under forskrift for kvalifikasjoner for fagfolk (fke s) virkeområde, kun benyttes eksterne leverandører som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg. 6. GENERELL INSTRUKS FOR PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV ARBEID Arbeid på elektriske anlegg skal generelt planlegges i hht. FSE kapittel III 10, og bygger på prinsipp om at det ved alt arbeid på elektriske anlegg skal etableres minst to sikkerhetsbarrierer. Før arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget, og på denne bakgrunn gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minimum følgende gjennomføres: valg av arbeidsmetode forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig beslutning om frakobling eller ikke vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes valg, vurdering og instruksjon av personell Ansvarlig for ovennevnte tiltak er den arbeidsleder som til enhver tid leder det konkrete arbeidet. Arbeidet må ikke påbegynnes før arbeidsleder funksjonen er avklart. Det skal ikke utføres arbeid på luftledningsanlegg dersom det observeres tordenvær i området hvor luftledningene befinner seg. Arbeidsmetoder skal velges og praktiseres iht. FSE-kapittel IV. 7. INSTRUKS FOR LEDER FOR KOBLING (LFK) Med koblingsmyndighet forstås myndighet til å avgjøre hvorledes EB Netts høyspenningsnett til en hver tid skal være koblet, hvilke koblinger som skal foretas og når disse skal gjennomføres. Før utpeking som LFK kan foretas, må vedkommende på forhånd være skriftlig godkjent som LFK av driftsleder eller en han har bemyndiget, i form av sikkerhetskort. Utpekt LFK er følgende: Vakthavende ingeniør ved EB Netts driftssentral. Kobling LFK i EB Nett har koblingsmyndighet og utøver funksjonen leder for kobling for alle brytere som omfattes av EB Netts driftslederansvar, dersom ikke dette er skriftlig delegert til andre selskaper. For utgående linje- og kabelfelt som forsyner lokale energiverk, er koblingsmyndighet og LFK normalt delegert til de respektive energiverkene gjennom koblingsavtaler. KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 3 av 10

4 Funksjonen LFK for disse anleggene kan delegeres fra det lokale energiverket til LFK i EB Nett, dersom det er hensiktsmessig. Delegeringen skal gjøres skriftlig (Vedlegg 2). Forøvrig henvises til koblingsavtaler for de enkelte anleggene. Ved behov for ekstra ressurser kan LFK midlertidig utpeke andre i EB Nett som LFK for avgrensede deler av nettet, forutsatt at disse allerede er godkjent som LFK. Koblingsordrer kan gis skriftlig. Dersom koblingsordre gis muntlig, skal disse skrives ned av den som skal utføre koblingen, og ordlyden gjentas tilbake. Den som utfører koblingen rapporterer til LFK når koblingene er utført. En koblingsordre skal inneholde følgende, i den rekkefølge koblingene skal utføres: bryterbetegnelse i samsvar med gjeldende driftsmerking kommando ut eller inn I henhold til FSE 11 skal en operasjonsliste alltid skrives ned, dokumenteres i etterkant og gjentas muntlig av den som skal utføre koblingen. Den som utfører koblingen skal: motta koblingsordre fra LFK. forvisse seg om at man er ved riktig bryter. betjene bryter ut eller inn bekrefte til LFK at kobling er utført. Vaktprotokoll LFK skal notere alle koblinger, utpekinger, samt opplysninger om driftsforstyrrelser og andre vesentlige hendelser i vaktprotokoll. Sikkerhetstiltak LFK har ansvaret for følgende tiltak når det skal arbeides på jordet og kortsluttet anlegg: sørge for nødvendig frakobling sørge for kontroll av frakoblingen sørge for markering og sikring mot innkobling sørge for spenningskontroll sørge for eventuell endepunktsjording gi melding til LFS motta melding fra LFS om at anlegget er klart for innkobling sørge for forsvarlig innkobling sørge for protokoll over alle meldinger og koblinger som ledes av LFK. I anlegg hvor koblingsmyndighet og funksjonen leder for kobling er delegert, skal LFK i EB Nett likevel iverksette de sikkerhetstiltak som er nødvendig for å utpeke LFS, dersom ikke denne bemyndigelsen er spesielt delegert til andre. Utpeking av LFS LFK i EB Nett skal utpeke LFS for arbeid på jordet og kortsluttet anlegg innenfor EB Netts driftslederansvar, dersom ikke denne bemyndigelsen er spesielt delegert til andre. Dette gjelder KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 4 av 10

5 også anlegg hvor koblingsmyndighet og LFK er delegert til andre energiverk. Prosedyrene for dette er nærmere beskrevet i vedlegg: Vedlegg 1: Sikkerhetstiltak for kobling og utpeking av LFS på utkoblet og jordet anlegg. Vedlegg 2: Sikkerhetstiltak for kobling og utpeking av LFS på utkoblet og jordet anlegg, hvor koblingsmyndighet / LFK er delegert til annet elverk. Ved arbeid nær ved spenningssatt anlegg skal LFK ha beskjed om dette på forhånd og utpeking av LFS skal gjøres av LFK. LFK melder til LFS når nødvendige koblinger og øvrige sikkerhetstiltak er gjort, slik at anlegget er klargjort for arbeid. LFK utpeker LFS og noterer utpekingen i vaktjournalen med følgende opplysninger: Tidspunkt for utpekingen Navnet til LFS Entydig angivelse av hvilke anleggsdeler som omfattes av utpekingen. Disse skal refereres til gjeldende driftsmerking. LFK mottar melding fra LFS når arbeidet er avsluttet og anlegget er klart for spenningssetting. Før sikkerhetstiltak oppheves skal LFK for andre berørte nettanlegg informeres. 8. INSTRUKS FOR LEDER FOR SIKKERHET (LFS) Før utpeking som LFS kan foretas, må vedkommende på forhånd være skriftlig godkjent som LFS av driftsleder eller en han har bemyndiget, i form av sikkerhetskort. LFS utpekes av LFK i EB Nett for arbeid på jordet og kortsluttet anlegg samt arbeid nær ved spenningssatt anlegg. LFS utøver funksjonen LFS til arbeidet er utført eller så lenge utpekingen opprettholdes. Dersom det utpekes ny LFS for et pågående arbeid, skal den nye LFS selv orientere arbeidslaget. Før arbeidet påbegynnes og så lenge arbeidet pågår, skal anlegget være jordet og kortsluttet. Dette gjelder både de delene det skal arbeides på og de delene hvor arbeidslaget kan komme innenfor risikoavstanden. Hovedregel for jording i forbindelse med arbeid i EB Netts høyspenningsanlegg, etter at nødvendige utkoblinger, spenningskontroll og sperring mot innkobling er foretatt av LFK, er følgende: Luftledninger LFK vurderer i hvert tilfelle om det bør etableres endepunkts jording. LFS etablerer kortslutningssikker arbeidsjord på arbeidsstedet. Kabelanlegg LFS sørger arbeidsjording der dette kan etableres på en sikker måte. LFK sørger for endepunktsjording der kortslutningssikker arbeidsjording på arbeidsstedet ikke kan etableres (evt. i kombinasjon med skyting av kabel eller andre godkjente tiltak på arbeidsstedet). Koblingsanlegg LFS etablerer fullt dimensjonert arbeidsjording på arbeidsstedet KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 5 av 10

6 Valg av andre løsninger for jording enn ovennevnte der dette kan være hensiktsmessig, skal godkjennes av LFK. Eventuell endepunktsjording skal etableres av LFK før markeringsjording blir etablert av LFS. Dersom det kan være tvil om jordingsapparat på/ved arbeidsstedet fungerer som endepunktsjording, skal LFS avklare dette med LFK før jordingen fjernes. Ved arbeider som har lenger varighet enn en dag, skal LFS hver dag melde til LFK når arbeidet starter og slutter. Avvikling av sikkerhetstiltak er da ikke nødvendig. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å utpeke ny LFS ved oppstart av arbeidet. LFS skal da på nytt godkjenne etablerte sikkerhetstiltak. LFS har det fulle stedlige ansvar for en sikker gjennomføring av det enkelte arbeid, og at det skjer i samsvar med gjeldende instruks. Vedkommende skal sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er planlagt og er ansvarlig for følgende: Arbeid på jordet og Arbeid nær ved kortsluttet anlegg spenningssatt anlegg Underrette arbeidslaget om sin funksjon som LFS Gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet Motta melding fra LFK om frakobling og forvisse seg om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på frakoblingsstedene Sørge for spenningskontroll på arbeidsstedet Sørge for arbeidsjording Fastsette sikkerhetsavstand Sørge for avsperring og avskjerming Gi tillatelse til igangsetting av arbeid Overvåke eller sørge for overvåkning Bare delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med hans oppgave som leder for sikkerhet Sørge for betryggende avvikling av sikringstiltakene Gi melding til LFK når arbeidsstedet er klargjort for innkobling 9. INSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR ARBEID (AFA) (LAVSPENNINGSANLEGG) EB Nett har ikke skriftlig godkjent personer som AFA, i form av sikkerhetskort. Utpekt AFA er den arbeidsleder som til enhver tid leder det konkrete arbeidet på eller nær ved spenningssatt anlegg. AFA utøver sin funksjon til arbeidet er utført. Dersom det utpekes ny arbeidsleder for et pågående arbeid, blir den nye arbeidslederen AFA og skal selv orientere arbeidslaget. KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 6 av 10

7 AFA har det fulle stedlige ansvar for en sikker gjennomføring av det enkelte arbeid, og at det skjer i samsvar med gjeldende instruks. Vedkommende skal sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er planlagt og er ansvarlig for følgende: Arbeid på jordet og kortsluttet anlegg Arbeid under spenning - AUS Arbeid nær ved spenningssatt anlegg Underrette arbeidslaget om sin funksjon som AFA Gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet Sørge for nødvendig frakobling Sørge for kontroll av frakoblingen Sørge for markering og sikring mot innkobling Sørge for eventuell endepunktsjording Sørge for spenningskontroll på arbeidsstedet Sørge for arbeidsjording Fastsette sikkerhetsavstand Sørge for avsperring og avskjerming Gi tillatelse til igangsetting av arbeid Overvåke eller sørge for overvåkning Bare delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med hans oppgave som Ansvarlig for arbeid Sørge for betryggende avvikling av sikringstiltakene Sørge for forsvarlig innkobling Sørge for protokoll over alle meldinger og koblinger som ledes av LFK NB! Ved arbeid i tavler og kabelskap skal kun helisolert og bruksisolert verktøy brukes. Håndtaksisolert verktøy tillates ikke brukt. Ved arbeider som har lenger varighet enn en dag, skal AFA hver dag melde til driftssentralen for aktuelt anlegg når arbeidet starter og slutter. Avvikling av sikkerhetstiltak er da ikke nødvendig. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å utpeke ny arbeidsleder ved oppstart av arbeidet. Den nye arbeidslederen blir ny AFA og skal da på nytt godkjenne etablerte sikkerhetstiltak. 10. SIKKERHETSKORT Sikkerhetskort utstedes av driftleder eller nettsjef, med henvisninger til sikkerhetsforskriftene. Av sikkerhetskortet fremgår hvilke delegeringer som er gitt til den enkelte ansatte. 11. ADGANG OG LÅSING Selvstendig adgang til høyspenningsanleggene har driftsleder og personer med skriftlig adgangstillatelse. Ansatte med ledsagingstillatelse kan bare ta med personer inn i høyspenningsanleggene når dette er godkjent av personell med bemyndigelse Gi adgang. For øvrig henvises til krav i FSE. KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 7 av 10

8 Alle som har adgangstillatelse til EB Netts anlegg skal påse at rom og inngjerdet område for høyspenningsanlegg til enhver tid holdes låst dersom adkomsten ikke overvåkes. Dersom det oppdages ulåste eller dårlig sikrede anlegg skal den enkelte umiddelbart sørge for låsing eller tilfredsstillende sikring av anlegget, og melde avviket til driftssentralen. Driftssentralen skal varsles ved ønsket adgang til trafostasjoner, kraftstasjoner og fordelingsstasjoner. Varsling gjelder også når man forlater anlegget etter utført oppdrag. Nøkler til høyspenningsanlegg skal bare utleveres mot kvittering til personer som har fått adgangstillatelse, og de skal innleveres når adgangstillatelsen inndras. Den som får utlevert nøkler forplikter seg til å ta hånd om disse på en betryggende måte. Oppbevaring i bil er ikke betryggende. Tap av nøkler skal umiddelbart meldes til den som er ansvarlige for nøkkelsystemet. Nøkler skal ikke merkes med firma, navn el.liknende. Låssystemet må ikke endres, og det skal ikke monteres tilfeldige låser/sylindere uten samtykke fra driftsleder. 12. UFAGLÆRT INSTRUERT PERSONELL Driftsleder har ansvar for at de som utfører arbeid på EB Netts anlegg har nødvendig kompetanse. Driftspersonell uten formell kompetanse har ikke anledning til selvstendig å utføre vedlikehold eller arbeider på EB Netts elektriske anlegg. Spenningsprøving, jording, kortsluttning av anlegget og sikringsskifte kan utføres i henhold til gjeldende regler for instruert personell. 13. MELDING AV SKADER ( 9) Ved ulykker med personskader skal aktuelle nødetater og LFK i EB Nett varsles. Eventuell videre varsling utfører driftsentralen i hht. beredskapsplan. Melding av elulykker med personskade KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 8 av 10

9 VEDLEGG 1: Sikkerhetstiltak for kobling og utpeking av LFS på jordet og kortsluttet anlegg hvor EB Nett har koblingsmyndighet / LFK. ANSVAR LFK EB Nett LFS Koblingsmyndighet Koble ut brytere Iverksette sikkerhetstiltak, jfr. kapittel 6 Utpeke leder for sikkerhet for arbeid på utkoblet og jordet anlegg Iverksette sikkerhetstiltak, og ivareta sikkerheten på arbeidssted, jfr. kapittel 7 Motta melding fra LFS om avsluttet arbeid, og opphør av LFS sikkerhetstiltak Oppheve sikkerhetstiltak Koblingsmyndighet / Innkobling av brytere KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 9 av 10

10 Vedlegg 2: Sikkerhetstiltak for kobling og utpeking av LFS på jordet og kortsluttet anlegg, hvor koblingsmyndighet /LFK er delegert til annet elverk: ANSVAR Koblingsmyndighet LFK annet elverk LFK EB Nett LFS Koble ut brytere Melding om utførte koblinger Iverksette sikkerhetstiltak, jfr. kapittel 6 Utpeke leder for sikkerhet for arbeid på utkoblet og jordet anlegg Iverksette sikkerhetstiltak og ivareta sikkerheten på arbeidssted, jfr. kapittel 7 Motta melding fra LFS om avsluttet arbeid, og opphør av LFS sikkerhetstiltak Oppheve sikkerhetstiltak Gi klarmelding for innkobling Koblingsmyndighet / Innkobling av brytere alt. 1 alt. 1 alt. 2 KS-Elsikkerhetsinnstruks 2012 ( ).doc Side 10 av 10

Godkjent: Administrerende Godkjent:

Godkjent: Administrerende Godkjent: KS Område: Ansvarlig: Driftsleder Opprettet: 25.11.15 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.16 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2016 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 12.12.2016 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar TROERI Godkjent 22.12.2016 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert Dokumentnavn IFS Driftsleders

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.5.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 15.9.2015 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) 004.004 Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.05.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 28.03.2017 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK)

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign Norgesnett Fredrikstad 28.05.16, Morten Øyrås 28.05.16, Erik I. Hansen Norgesnett Follo 28.05.16, Morten

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.06 direktør KS Rutine: Revidert: ELSIKKERHET Stikkord for innhold:

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2016 Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser gjelder nå i alle Hafslund Netts elektriske anlegg. Leder for kobling (LFK) for alle høyspenningsanleggene

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk.

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk. 06-11 Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Bjarne Danielsen Even Ungersness OPPLÆRINGSPLAN LFS Gyldig fra: 2004-10-01 Versjon: 1.0 HMS Åpen Netteier Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 28.01.2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar Driftsleder Godkjent 16.02.2017 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert dd.mm.åååå Dokumentnavn

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr. Felles driftsinstruks INSTRUKS DOL LFK Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Forord fra driftsleder

Forord fra driftsleder Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker

Detaljer

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1178328 rev. 8 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddelag ved skrydding nær er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS HMS 06-23 OPPLÆRINGSPLAN: LFK-FA I TR.ST. AVGANGSFELTER RYGGE, RÅDE OG FOLLO Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 14 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 EOP3002 Vg3 energioperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Doculivenr: 201101220 E-sirkulære 2014-13 Dato: 04.06.2014 BESKRIVELSE: Koblingsanlegg i HK 207A, 208A og 210A INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Koblingsanleggene for 24kV i HK 207A, 208A og 210A er ikke

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG

SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG Sf PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG med veiledning Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30.10.98 med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet November 2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar OLASTE Godkjent Desember 2017 KS prosess Revisjonsansvarlig ANNMOL Revidert Desember 2017 Dokumentnavn

Detaljer

6. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende

6. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende HMS 06-22 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I TR.ST ØSTFOLD OG FOLLO Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

Kvalitetssystem EB Kraftproduksjon AS

Kvalitetssystem EB Kraftproduksjon AS Innhold 1 HOVEDPRINSIPPER... 3 1.1 Formål og bruksområder... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.2.1 Adgangstillatelse (adgang)... 3 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Tilgang (til driftskontrollsystemer)... 3

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS HMS 06-16 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA AVGANGSFELT I TRANSF.ST Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum 06.-08.02.2012 Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi

Detaljer

TeftID 7479 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2014

TeftID 7479 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2014 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

TeftID 9148 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 9148 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK HMS 5 101050200 IK HMS 5 101050300 IK HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang Virksomheten hadde ikke oversikt over

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

INSTRUKS FOR HOVEDSIKKERHETSVAKT OG LOKAL SIKKERHETSVAKT Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6

INSTRUKS FOR HOVEDSIKKERHETSVAKT OG LOKAL SIKKERHETSVAKT Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6 HOVED OG LOKAL Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Instruksen gjelder for alle som skal utøve funksjonen hovedsikkerhetsvakt /lokal sikkerhetsvakt, uavhengig

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftssentral KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

INSTRUKS OM ADGANG OG TILGANG

INSTRUKS OM ADGANG OG TILGANG KS Område (arkivkode) Beredskap IK - Ansvar: Beredskapsansvarlig Opprettet: 21.05.15 KS Hoved-/ fellesprosess Utøve beredskap Godkjenningsansvar: Beredskapsleder Godkjent: 17.06.16 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Hva er EB s entreprenørvirksomhet? Entreprenør i energibransjen fra 1999 EB

Detaljer

ADMINISTRATIVE FORHOLD

ADMINISTRATIVE FORHOLD KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.05.12 KS Rutine: Administrative forhold

Detaljer

Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 01.11.14 Godkjent dato: 01.11.14 Rev. nr.:

Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 01.11.14 Godkjent dato: 01.11.14 Rev. nr.: Felles driftsinstruks BESTILLING AV KOBLING OG AUS-ARBEID Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Lied Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-11-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyras Godkjent

Detaljer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Temadag: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim - Rica Nidelven 19. mars 2009 Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Dag Eirik Nordgård NTNU Institutt

Detaljer

Betongpumpedagen 8. mai 2010

Betongpumpedagen 8. mai 2010 Betongpumpedagen 8. mai 2010 Rica Hotel Gardemoen Med kraftlinjer i nærheten. Sikkerhet, varslingsplikt, følgeskader og forsikring Trond J. Løfqvist 1 Internkontroll 5 Forskrift om systematisk helse-,

Detaljer

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS HMS 06-15 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA TRANSFORMATORSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

Erfaringer første året med registeringer av lavspenningsavbrudd Lofotkraft AS

Erfaringer første året med registeringer av lavspenningsavbrudd Lofotkraft AS fredag, 28. november 2014 Trygger hverdagen investerer i framtiden Erfaringer første året med registeringer av lavspenningsavbrudd Lofotkraft AS ved FASITansvarlig Egil Arne Østingsen 1 Fakta om Lofotkraft

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv.

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv. Driftsinstruks ARBEID UNDER SPENNING AUS Dok. ansvarlig: Stefan Østby Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 TEKNISK INSTRUKSJON FOR AUS, ANVENDELSE AV ISOLASJONSBARRIERER

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur

Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 16 Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur 1. Hensikt og omfang Dokumentet gjelder for alle, både ansatte i Jernbaneverket

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Er å sikre at arbeid gjennomføres på en sikker måte, slik at skade på mennesker, miljø og materiell unngås.

Er å sikre at arbeid gjennomføres på en sikker måte, slik at skade på mennesker, miljø og materiell unngås. INSTRUKS FOR GJENNOMFØRING AV ALLE TYPER ARBEIDER I DRIFTSATTE TUNNELER OG ANDRE LANGE KONSTRUKSJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: PEDERSEN, TORMOD Side: 1 av 5 Dokument-ID: STY-601048 Rev.: 002 Godkjent

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

ADMINISTRATIVE FORHOLD

ADMINISTRATIVE FORHOLD KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 21.10.14 KS Rutine: Administrative forhold

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

AVTALE. om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering AVTALE mellom [Lillekraft] AS ([Lillekraft]) og [[ ] Energiverk] (Energiverket) (Lillekraft og Energiverket i fellesskap betegnet Partene) om drifting av høyspenningsanlegg, nettilknytning og tariffering

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT NS. NR. NS NAVN Ved bestilling av koblingsordre skal punkt 1-4 fylles ut i sin helhet

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Prosessnavn: Beredskapsplan Prosjekt Sist endret/erstatter: 12.09.2013/ 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Kontrollhåndbok Vedlegg 01

Kontrollhåndbok Vedlegg 01 Kontrollhåndbok Rev. Veiledning for kontrollhåndboka Rev. gyldig fra 01. 03.2011 Rev. Kontrollhåndbok INNHOLD: 1 FORORD... 3 1.1 Versjonsinformasjon... 3 1.2 Hensikt og omfang... 3 1.3 Endringer... 3 2

Detaljer

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig.

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig. Prosedyre for driftsmerking/stasjonsbetegnelse Godkjent av: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Dokumenteier: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Versjon: 1.0 Dato:

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM

FELLES LEDELSESSYSTEM FELLES LEDELSESSYSTEM Beredskapsplan Prosjekt Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder /bjørn.erik.brennum@asker.kommune.no

Detaljer

HMS-konferansen 2009. 12. 13. mai

HMS-konferansen 2009. 12. 13. mai HMS-konferansen 2009 12. 13. mai TEMA: Innledning Utvikling Har opplæringsbegrepet endret seg? Utfordringer Per Steinar Mikkelsen instruktør Tranamarka Energipark AS, Steinkjer www.tranamarka.no 2 1 Innledning

Detaljer

ADMINISTRATIVE FORHOLD

ADMINISTRATIVE FORHOLD KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder prosjektdistribusjon Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Netteier Godkjent: 25.01.17 KS Rutine: Administrative

Detaljer