SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG"

Transkript

1 Sf PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG med veiledning Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2.

2 Innhold FORORD 4 KAPITTEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 5 1 Formål 5 2 Virkeområde 5 3 Definisjoner 6 4 Tvangsmidler 7 5 Straffebestemmelse 7 6 Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter 7 KAPITTEL II - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 8 7 Tilsyn 8 8 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot 8 9 Melding av ulykker/uhell 9 10 Klageadgang Dispensasjon 10 KAPITTEL 111 -ALMINNELIGE BESTEMMELSER Overordnet planlegging H 13 Opplæring, øvelse og instruksjon Brann- og ulykkesberedskap Adgang 12 KAPITTEL IV - GENERELLE SIKKERHETSKRAV Planlegging av arbeid Kobling av høyspenningsanlegg Sikkerhet på arbeidsstedet Avbrytelse av arbeid i tordenvær 16 KAPITTEL V - ARBEID PÅ ELLER NÆR VED JORDET OG KORTSLUTTET ANLEGG Instruksjon til personellet Frakobling og sikring mot innkobling Spenningskontroll Jording og kortslutning Jordings- og kortslutningssteder Avvikling av sikkerhetstiltakene Håndtering av jordkabler 22 2

3 KAPITTEL VI - ARBEID NÆR VED SPENNINGSSATT ANLEGG Instruksjon til personellet Risikoavstand Sikkerhetsavstand Avsperring Avskjerming 24 KAPITTEL VII -ARBEID UNDER SPENNING Instruksjon til personellet Arbeidsmetoder 25 KAPITTEL VIII -DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG Betjening av sikringer Låsing av høyspenningsbrytere/betjeningsutstyr Befaring av luftledningsanlegg Kontroll av jordingsanlegg Kontroll av isolasjonstilstand Enlinjeskjema Idriftsetting av anlegg 29 3

4 FORORD Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg er fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier av høyspennings anlegg bl.a. ved at vedkommende må ansette personer som tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk for å kunne forestå utførelse, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, sørge for at det etableres tilfredsstillende rutiner for arbeid i anleggene og drift av anleggene og sørge for at det i anleggene er tilfredsstillende adgangsrutiner. Det er utarbeidet veiledning til forskriften som gir utfyllende kommentarer til for skriftsbestemmelsene. Dessuten er det vist til anerkjente normer på de områdene dette finnes. Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt, anses det som doku mentert at forskriftens sikkerhetsbestemmelser er oppfylt. og norm er imidlertid ikke juridisk bindende. Andre løsninger kan derfor tillates dersom det kan dokumenteres tilsvarende eller høyere sikkerhetsnivå enn hva som er angitt i veiledning og norm. Slike avvik skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll system og kunne framlegges for tilsynsmyndigheten. Strukturen i forskriften er endret, men selve innholdet er lite endret. Forskrift og veiledning tilsvarer noenlunde den gamle forskriften bortsett fra følgende områder: forskriften er tilpasset internkontrollprinsippet, ansvarsbestemmelsene er mer entydige, prosedyrer er flyttet til veiledningen, for arbeid under spenning er det akseptert tre ulike arbeidsmetoder. PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 30. oktober

5 FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2. KAPITTEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift 1 Formål Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av høyspennings anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene er tilstrekkelig planlagt, og at det iverksettes nødvendige sikker hetstiltak for å unngå strømgjennom gang- og lysbueskader, samt skade på eiendom. 2 Virkeområde Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg som kan komme under spenning ved innkobling av bryter eller innsetting av sikringer, samt for drift av høyspenningsanlegg. Forskriften gjelder videre for høyspen ningsanlegg under bygging eller demontering selv om de ikke kan kom me under spenning ved innkobling av bryter eller innsetting av sikringer og dersom anleggene kan komme under spenning Til 2 Tilsyn med elektriske anlegg som er nevnt under a) er tillagt Oljedirektoratet. Som eksempel på anlegg nevnt under b) kan nevnes visse typer lysrøranlegg, komponenter i TV-apparater m.v. ved atmosfæriske påvirkninger eller ved berøring av eller induksjon fra bestående anlegg. 5

6 Forskrift Forskriften gjelder ikke for: a) Elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjø territorium og den del av kontinen talsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet. b) Høyspenningsutstyr som er integrert i lavspenningsanlegg. 3 Definisjoner Arbeidsjording Fullt dimensjonert jording og kortslut ning av anleggsdeler på det sted hvor arbeid pågår. Endepunktsjording Fullt dimensjonert jording og kortslut ning ved alle frakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning. Frakobling En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller enkelte deler av anlegget ved at disse delene adskilles fra strømkilden(e). Høyspenningsanlegg Anlegg med spenning som overstiger 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning. Markeringsjording Ikke fullt ut dimensjonert jording og kortslutning av anleggsdeler på eller i umiddelbar nærhet av det sted hvor arbeid pågår. 6

7 Forskrift Risikoavstand Minste avstand fra uavskjermet, uiso lert spenningssatt anleggsdel som er fastsatt for å gi forsvarlig elektrisk holdfasthet gjennom luft. Sikkerhetsavstand Avstand som angir personellets nær meste tillatte arbeidsposisjon fra uav skjermet, uisolert spenningssatt anleggsdel. 4 Tvangsmidler Finner Produkt- og Elektrisitetstilsynet at sikkerhetstiltak i denne forskrift ikke er oppfylt kan Produkt- og Elektrisitetstilsynet stanse arbeidet inn til forskriftsmessige sikkerhetstiltak er etablert, jf lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elek trisk utstyr 6. 5 Straffebestemmelse Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av denne straffes i henhold til lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elek trisk utstyr Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter Denne forskrift trer i kraft Fra samme dato oppheves driftsfor skrifter for høyspenningsanlegg av 20. november 1987, AUS-bestem melser for høyspenningsanlegg - Isolerstangmetoden av 23. august 1979 og Driftsforskrifter for høyspennings anlegg - tillegg og endringer av 17. april

8 KAPITTEL II - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Forskrift 7 Tilsyn Produkt- og Elektrisitetstilsynet eller den de bemyndiger fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskriften. 8 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot Eier av høyspenningsanlegg skal sørge for forsvarlig drift av anlegget og at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig. Til 8 I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virk somheter (Internkontrollforskriften) skal den ansvarlige for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at det te gjøres i samarbeid med arbeidstaker ne og deres representanter. Som ledd i dette skal eier av høyspen ningsanlegg sørge for at de som deltar i arbeid som omfattes av denne forskrif ten, får tilrettelagt forholdene slik at arbeidet kan utføres forsvarlig og i sam svar med forskriften. Herunder skal eier stille nødvendige økonomiske midler til rådighet. 8 Selv om det er eier av høyspenningsan legg som har ansvaret er også arbeids takere pålagt visse plikter og har såle des et medansvar. I den forbindelse vises det til Arbeidsmiljølovens 16 hvor det heter at arbeidstakere skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Det vises dessuten til Arbeidsmiljølovens 86 som omhandler arbeidstakernes straf feansvar ved overtredelse av Arbeids miljøloven.

9 Forskrift Når det gjelder drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg følger det av for skrift om kvalifikasjoner for elektrofag folk at dette skal forestås av kvalifisert person (driftsleder). Med kvalifisert menes i denne forbindelse at man bl.a. har slik kjennskap til høyspenningsan legget at inn- og utkoblinger kan utfø res på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Det skal til enhver tid være en person som forestår den daglige drift av anlegget. Dette innebærer at det må utpekes en stedfortreder når driftslede ren er fraværende. Ved anlegg over en viss størrelse følger det av kvalifika sjonsforskriften at driftslederen skal være sakkyndig. 9 Melding av ulykker/uhell Personskader eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet, skal i hvert enkelt tilfelle meldes snarest mulig til Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Til 9 Meldeplikten ved ulykker/uhell har til hensikt å bidra til at årsaken kan finnes og derigjennom bidra til å forebygge ytterligere skade og nye ulykker. Det er viktig at meldingen gis raskt, for eksempel pr. telefon, telefaks eller e post, slik at de nødvendige tiltak kan treffes for å sikre at informasjon som kan ha betydning for å klarlegge årsa ken ikke blir ødelagt eller fjernet. For melding av ulykker med person skader har Produkt- og Elektrisitets tilsynet utarbeidet et skjema, «Rapport om elulykke med personskade». Skjemaet fylles ut snarest mulig etter ulykken og sendes Produkt- og Elektrisitetstilsynet. 9

10 Forskrift 10 Klageadgang Produkt- og Elektrisitetstilsynet er klageinstans for vedtak fattet av organ underlagt Produkt- og Elektrisitets tilsynet. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Til 10 I henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI, er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen skal framsettes for det forvaltnings organ som har truffet vedtaket. 11 Dispensasjon Produkt- og Elektrisitetstilsynet kan gi skriftlig dispensasjon fra denne for skriften dersom særlige forhold tilsier det. Til 11 De sikkerhetskrav som er utformet i forskriften er etter Produkt- og Elektrisitetstilsynets mening så grunn leggende at det kun i svært spesielle til feller vil være aktuelt å gi dispensasjon fra dem. 10

11 KAPITTEL ALMINNELIGE BESTEMMELSER Forskrift 12 Overordnet planlegging I enhver virksomhet skal det være et tilfredsstillende system for overordnet planlegging. Dette skal omfatte - utarbeidelse av instrukser, - bruk av kvalifisert personell, - nødvendige godkjenninger og tilla telser, - tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kon troll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr, og - nødvendig førstehjelpsberedskap. Til 12 Internkontrollforskriften pålegger eie ren av en virksomhet å føre systematisk kontroll vedrørende helse, miljø og sik kerhet. Dette innebærer at eieren har ansvaret for å føre systematisk kontroll med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt og at interne rutiner som er innført, følges opp. Delegering av myndighet i virksomheten i forbindelse med planlegging vil være et eksempel på område hvor det må foreligge klare rutiner. Nødvendig førstehjelpsberedskap inne bærer at det må etableres førstehjelps beredskap enten som egen beredskaps tjeneste eller som en del av brann- og ulykkesberedskapstjenesten. Det forut settes at det utarbeides organisasjons plan med tilhørende instrukser. I dette ligger at det må utarbeides varslings plan både for varsling av beredskaps tjenestens mannskaper og for varsling av lege, sykehus, hjelpekorps, politi m.v. Nødvendig førstehjelpsberedskap inne bærer videre at personellet må gis grunnopplæring i førstehjelp og spesi alopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personell som arbeider i luftled ningsanlegg være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. 11

12 Forskrift 13 Opplæring, øvelse og instruksjon Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne. Til 13 At personell skal gis nødvendig opplæ ring, øvelse og instruksjon innebærer at dette må gjentas årlig eller oftere der som forholdene gjør det nødvendig. 14 Brann- og ulykkesberedskap Ved kraftstasjoner og andre større innendørs stasjonsanlegg skal det sørges for nødvendig brann- og ulykkesberedskap. Til 14 Bestemmelsen innebærer at det må utarbeides en organisasjonsplan med tilhørende instrukser. Det må dessuten utarbeides varslingsplaner som beskriv er rutiner for varsling av samarbeid ende private og/eller offentlige bered skapstjenester som bedriftsbrannvern, kommunale brannvern, hjelpekorps, sykehus, politi m.v. En forutsetning for effektiv beredskaps tjeneste er at det finnes nødvendig utstyr for brannslukking og ulykkes beredskap. Personell bør gis nødvendig grunnopplæring, og det bør dessuten gjennomføres regelmessige beredskaps øvelser i de enkelte stasjoner. 15 Adgang For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område for høyspenningsanlegg skal disse hol des forsvarlig låst. Det må foreligge rutiner som regulerer og dokumenterer hvem som til enhver tid har adgangstillatelse til høyspen ningsanlegg. Til 15 Bestemmelsen om at uvedkommende ikke har adgang til rom og inngjerdet område for høyspenningsanlegg inne bærer at nøkler til slike rom og om råder bare må disponeres av personer som har adgangstillatelse. Den som gis adgangstillatelse til høy spenningsanlegg må ha kunnskaper om de faremomenter anlegget repre- 12

13 Forskrift Person uten adgangstillatelse kan gis adgang dersom vedkommende ledsages av person med slik tillatelse. senterer. Det skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontroll system hvem som har adgangstillatelse. Som dokumentasjon anbefales det at det benyttes sjekklister og at det utste des sikkerhetskort til de som gis adgangstillatelse. Arbeidsmiljøloven inneholder en bestemmelse i 18 nr. 1 som sier at «Representanter for Arbeidstilsynet og sakkyndige eller granskingskommisjon, som er oppnevnt etter denne lov, skal til enhver tid ha fri adgang til ethvert arbeidssted som går inn under loven eller som det er spørsmål om å bringe inn under den, etc». Dette inne bærer at nevnte personer skal gis adgang, men i og med at dette i det alt vesentlige er usakkyndige personer må de normalt ledsages av sakkyndig per son (person med adgangs- og ledsager tillatelse). 13

14 KAPITTEL IV - GENERELLE SIKKERHETSKRAV Forskrift 16 Planlegging av arbeid Før det igangsettes arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg skal følgende forhold være ivaretatt: - innhenting av nødvendig opplys ninger om anlegget, - valg av arbeidsmetode, - forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig, - bruk av kvalifisert personell, og - vurdering og instruksjon av perso nell. 17 Kobling av høyspenningsanlegg Kobling av høyspenningsanlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv eller eiendom. Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å lede kobling av høyspenningsanlegg og eta blering og avvikling av sikkerhetstiltak på koblingsstedene. Funksjonen skal benevnes som «leder for kobling». Til 17 Den som skal lede koblingsoppdraget - leder for kobling - må på forhånd ha fått nødvendig opplæring og ha fått ut levert skriftlig instruks som fastslår hvil ken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og hvilke koblings oppdrag vedkommende kan lede (spen ningsnivå, geografisk område, bryter type m.v.). Som dokumentasjon anbe fales det at det benyttes sjekklister og at det utstedes sikkerhetskort til de som kan være leder for kobling. Leder for kobling for det enkelte koblingsoppdrag utpekes blant de som har fått skriftlig instruks. Utpekingen kan foretas muntlig. Koblingsordrer bør gis skriftlig eller eventuelt dikteres over telefon/radio samtidig som meld ingen skrives ned av mottakeren og ordlyden gjentas. Operasjonsliste bør benyttes ved alle koblinger. 14

15 Forskrift 18 Sikkerhet på arbeidsstedet Ved arbeid på eller nær ved høyspen ningsanlegg skal det være minst to per soner til stede for å - påse at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert, og - ivareta beredskapen dersom det skulle oppstå en ulykke. Det skal til enhver tid være klarlagt hvem som har myndighet til å lede sik kerhetstiltakene ved arbeid i høyspen ningsanlegg. Funksjonen skal benevnes som «leder for sikkerhet». Vedkommende skal påse at arbeidet utføres på forsvarlig måte og i samsvar med denne forskriften, herunder - underrette arbeidslaget om sin funksjon, - gi arbeidslaget nødvendig instruksjon, - påse at det etableres nødvendige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet, - gi tillatelse til å igangsette arbeidet, - overvåke arbeidet eller utpeke og instruere en person til å overvåke, - kun delta i arbeidet når dette er forenlig med sin oppgave, og - sørge for forsvarlig avvikling av sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. Til 18 Hensikten med bestemmelsen om at det skal være minst to personer til stede ved arbeid på eller nær ved høy spenninganlegg er bl.a. at de skal kunne yte hjelp til hverandre dersom det skulle oppstå en ulykkessituasjon. Dette innebærer at alle i et arbeidslag må ha kunnskaper om anlegget, ha kunnskaper om førstehjelp og eventu elt være trenet i nedfiring. Den som skal lede sikkerheten på arbeidsstedet - leder for sikkerhet - må på forhånd ha fått utlevert skriftlig instruks som fastslår hvilken myndig het og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og for hvilke anlegg ved kommende kan lede sikkerheten (spenningsnivå, geografisk område, anleggstype m.v.). Som dokumentasjon anbefales det at det benyttes sjekklister og at det utstedes sikkerhetskort til de som kan være leder for sikkerhet. Leder for sikkerhet må utpekes for det enkelte arbeidsoppdrag blant de som har fått skriftlig instruks. Utpekingen kan foretas muntlig. At leder for sikkerhet skal gi tillatelse til å igangsette arbeid innebærer at arbeid på eller nær ved høyspennings anlegg ikke kan igangsettes før det er gitt klarsignal. Leder for sikkerhet skal overvåke arbeidet og kan selv bare delta i arbeid et dersom dette er forenlig med oppga ven som leder for sikkerhet. Dersom leder for sikkerhet må forlate arbeids- 15

16 Forskrift stedet (f.eks. når vedkommende er leder for sikkerhet for flere arbeidslag) må det utpekes en overvåker. Overvåker har kun begrenset myndig het ved at vedkommende kun kan overvåke arbeidet og ikke endre på iverksatte sikkerhetstiltak. Overvåker kan stanse arbeidet, men arbeidet kan først igangsettes etter at leder for sik kerhet har kontrollert etablerte sikker hetstiltak og gitt klarsignal. Hvor funksjonene leder for kobling og leder for sikkerhet ivaretas av to for skjellige personer innebærer bestem melsen at leder for sikkerhet må motta direkte melding fra leder for kobling om at anlegget er utkoblet og at nød vendige sikkerhetstiltak er etablert på frakoblingsstedene. 19 Avbrytelse av arbeid i tordenvær For å sikre personell mot skade av lynoverspenninger skal ikke arbeid som omtalt i kapittel V og VII på luft ledningsanlegg utføres dersom det observeres tordenvær i det området hvor luftledningene befinner seg. Til 19 Lynoverspenninger kan også forplante seg fra luftledningsanlegg og videre inn i tilknyttede anlegg. Dette innebærer at det også må vurderes å avbryte arbeid på anleggsdeler som er i umiddelbar til knytning til ledningsanlegg dersom det observeres tordenvær i området hvor ledningsanlegget befinner seg. I de til felle hvor ledningsnettet har stor utstrekning vil det være nødvendig å ha mer omfattende melderutiner enn kun observasjon. Værvarslingen vil her kunne være til hjelp. 16

17 KAPITTEL V - ARBEID PÅ ELLER NÆR VED JORDET OG KORTSLUTTET ANLEGG Forskrift 20 Instruksjon til personellet For å gjøre personellet kjent med opp draget før arbeid påbegynnes, skal det gis nødvendig instruksjon om arbeidets omfang, - arbeidsplassens avgrensning, og - iverksatte sikkerhetstiltak. 21 Frakobling og sikring mot innkobling For at anlegget skal være sikret mens arbeid pågår, skal det etter at det er foretatt frakobling, sørges for at det på frakoblingsstedene foretas - kontroll av frakoblinger, - eventuell spenningskontroll og endepunktsjording, - markering om at anlegget er fra koblet, og - sikring mot innkobling. Til 21 Bestemmelsen innebærer at arbeids stedet må gjøres spenningsløst ved fra kobling av den del av anlegget det skal arbeides på eller innenfor risikoavstanden av, enten med skillebryter som har enten synlige bruddsteder eller pålitelig stillingsindikator for hvert bevegelig kontaktsystem eller på annen synlig måte. Bestemmelsen innebærer videre at fra kobling må utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning, noe som innebærer at risiko må vurderes ut fra fare for potensialfor skjeller på steder - hvor det kan være mulighet for tilbaketransformering, - hvor driftsmessige jordforbindelser ikke er direkte jordet, f.eks. lederfor bindelse fra transformators nøytral punkt til slukkespole, eller - som står i forbindelse med ledninger i det fri. 17

18 Forskrift Markering om at anlegget er frakoblet innebærer at det må benyttes skilt som angir dette, at det arbeides på anleggs delen og at det ikke må foretas innkob ling. I henhold til Norsk Standard for fargemerking av advarselsskilt skal skiltet ha sort tekst på gul bunn. Skiltet bør signeres og dateres. Markering kan anses som forsvarlig sikring mot innkobling så fremt det føres oppsyn med at markeringen fungerer etter sin hensikt. Dersom dette ikke er tilfelle, må anlegget sikres på annen måte i tillegg til skilting ved blokkering eller låsing av innkoblings anordningen, frakobling av drivmotor, stengning av trykkluftventil m.v. Ved fjernkontroll anses blokkering av fjern styringen på nærstyringsstedet som for svarlig sikring mot fjernkobling. Før sikkerhetstiltak på arbeidsstedet kan etableres må leder for sikkerhet forvisse seg om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på koblingsstedene. 22 Spenningskontroll For å sikre at anlegget er frakoblet før jording og kortslutning etableres, skal det på forsvarlig måte kontrolleres at anlegget det skal arbeides på eller nær ved er uten driftsspenning på alle faser. Ved spenningskontroll med spennings indikator skal det, i tillegg til den som utfører kontrollen, være ytterligere en person tilstede som skal Til 22 Bestemmelsen om at anlegget det skal arbeides på skal spenningskontrolleres på forsvarlig måte innebærer - at spenningskontrollen skal gi sik ker informasjon om hvorvidt de aktuelle anleggsdelene er frakoblet, og - at utførelsen av spenningskontrollen 18

19 Forskrift - bidra til at kontrollen utføres for- ikke skal innebære fare for svarlig, utøveren. - kontrollere resultatene av måling- ene, og - kunne ivareta beredskapen dersom det skulle oppstå en ulykke. Spenningsindikator skal være egnet for brmålet og skal funksjonskontrolleres imiddelbart før og umiddelbart etter jpenningskontrollen. Dersom spenningsindikatorer er i samsvar med de standarder som er nevnt under anses kravet om egnethet å være oppfylt. NEK-lEC Spenningsindikatorer Del 1: Kapasitiv utførelse, for høyspenning lec Voltage detectors Part 2: Resistive type to be used for voltaees of 1 kv to 36 kv a.c. 23 Jording og kortslutning 1. For å sikre at arbeidsstedet forblir spenningsløst skal anlegget være jordet og kortsluttet før arbeid påbegynnes og så lenge arbeid pågår. Jord- og kortslutningen skal i tillegg markere at arbeidsstedet er spenningsløst. Det skal benyttes fastmontert jord slutter, flyttbart jordingsapparat eller annet jordingsutstyr som er egnet og dimensjonert for formålet. 2. Det skal enten etableres arbeids jording eller endepunktsjording og markeringsjording. Endepunkts jording skal etableres før marker ingsjording. Kontroll av etablert endepunktsjording skal utføres visu elt såfremt det ikke på annen for svarlig måte med sikkerhet kan kon- Til 23 Dersom jordingsapparater er i samsvar med NEK-EN 61230, Jordings apparater for jording og kortslutnings beskyttelse, anses kravet om egnethet å være oppfylt. Jordingsapparater som har vært utsatt for kortslutning må ikke benyttes før det er klarlagt ved grundig under søkelse og kalkulasjon at påkjenningen ikke har forårsaket mekaniske eller termiske skader. Dersom det er tvil om apparatets tilstand må dette ikke benyttes. FORSKRIFTOM SIKKERHET VED ARBEID 1 OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG 19

20 Forskrift trolleres at samtlige faser er jordet. Kontroll av endepunktsjording med utendørs plasserte jordsluttere skal alltid utføres visuelt. 3. Ved utførelse av målinger i forbind else med feilsøking og prøving skal anleggsdelen være jordet og kort sluttet under så vel tilkobling som frakobling av måleutstyr. Under sel ve målingen kan jord- og kortslut ningsforbindelser fjernes dersom det er nødvendig av hensyn til målingen. 4. Ved jording med flyttbart jordings utstyr skal det i tillegg til den som utfører jordingen være ytterligere en person tilstede som skal - bidra til at jordingen utføres forsvarlig, og - kunne ivareta beredskapen der som det skulle oppstå en ulykke. Ved jording med flyttbart jordings utstyr skal dette forbindes til jord før det forbindes til den anleggsdel som skal jordes. Anleggsdelen må ikke berøres før jordingen er påsatt på forsvarlig måte. Ved fjerning av slik jording skal forbindelsen først fjer nes fra anleggsdelen og deretter fra jord. 5. Når jordingsutstyr har vært utsatt for kortslutning skal det ikke benyt tes dersom det ikke med sikkerhet kan fastslås at utstyret holder opp rinnelig sikkerhetsnivå. 20

21 Forskrift 24 Jordings- og kortslutnings steder 1. For å sikre at det ikke oppstår spenningsforskjeller skal det foretas jording og kortslutning på arbeids stedet. Arbeidsjording eller marker ingsjording skal plasseres slik at det ikke er sikringer eller automat brytere mellom jordingen og arbeidsstedet. Skillebrytere i samme område skal være forsvarlig sikret mot utkobling. Anleggsdelen det skal arbeides på skal jordes på den eller de sidene av arbeidsstedet hvor dette kan tilføres spenning. Arbeidsjordingen eller markeringsjordingen skal være syn lig enten direkte eller ved pålitelig stillingsindikator. Jordingsstedet skal kunne ses fra arbeidsstedet. I anlegg hvor det ikke er praktisk mulig å oppfylle bestemmelsen skal anlegg jordes og kortsluttes slik at minst samme sikkerhetsnivå opp nås. 2. I stasjoner skal jordforbindelsen etableres ved tilkobling til stasjon ens jordingsanlegg. Ved luftledning er skal jordforbindelsen etableres enten ved tilkobling til eksisterende jordingsanlegg, til jordende kon struksjonsdeler dersom disse har til strekkelig mekanisk styrke, eller til midlertidige jordingsanlegg som er anbrakt for formålet. Til 24 I anlegg hvor det generelle kravet om at det skal foretas jording og kortslut ning på arbeidsstedet av praktiske årsaker ikke kan oppnås eller ikke er naturlig, anses det at følgende løsning er gir samme sikkerhetsmessige nivå: Ved luftledningsanlegg hvor tilfreds stillende jordforbindelse ikke kan etab leres på arbeidsstedet, må fullt ut dimensjonert jording og kortslutning etableres så nær arbeidsstedet som mulig og lederne må dessuten kortslut tes på arbeidsstedet. Jordforbindelsen må tilkobles eksisterende jordingsan legg, til jordete konstruksjonsdeler der som disse har tilstrekkelig mekanisk styrke, eller til midlertidige jordingsan legg som er etablert for formålet. Ved arbeid i enkel mast der ledningssystemet ikke deles opp kan jording på den ene siden av masten sløyfes selv om spenning kan tilføres fra flere sider. I master for anlegg med direkte jordet nøytralpunkt hvor faseavstanden er så stor at en under arbeid på en fase hverk en med kroppen eller med verktøy og materiell kan komme innenfor risiko avstanden til nabofaser, er det tilstrekke lig at det kun etableres arbeidsjording på den fasen det skal arbeides på. Ved arbeid på samleskinner er det tilstrekkelig å jorde disse på ett sted dersom samleskinnene ikke er oppdelt og brytere hvor fasespenning kan til føres samleskinnene er plassert i det rommet hvor arbeidet skal utføres. Brytere ved utendørs anlegg må kunne ses fra arbeidsstedet. 21

22 Forskrift I kabel- og motoranlegg kan arbeids jording erstattes av fullt dimensjonert jording og kortslutning ved de kabel endene hvorfra kabelen eller motoren kan komme under spenning. På arbeidsstedet må det kontrolleres at kabler er gjort spenningsløse. Dette kan f.eks. gjøres ved å benytte skyte apparat, tonegenerator, støtspennings generator eller annet anerkjent utstyr. I gassisolerte anlegg hvor arbeids jording ikke er praktisk mulig og hvor endepunktsjording inngår i anlegget, må jordingsbryteren låses på stedet i innkoblet stilling. 25 Avvikling av sikkerhetstiltakene Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbei det gis underretning om at sikkerhets tiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt. Før anlegget meldes klart for innkob ling skal etablerte sikkerhetstiltak avvikles slik at innkobling kan skje uten fare. Til 25 Bestemmelsen innebærer at anlegget ikke må settes under spenning før - leder for kobling har mottatt mel ding direkte fra leder for sikkerhet om at arbeidet er avsluttet, og - iverksatte sikkerhetstiltak på frako blingsstedet er avviklet. Det er svært viktig at kommunikasjo nen skjer direkte mellom leder for sik kerhet og leder for kobling slik at det ikke oppstår misforståelser. 26 Håndtering av jordkabler Ved skade på jordkabler skal disse, for å unngå personskade, frakobles og jordes dersom kablene skal flyttes eller på annen måte håndteres. 22

23 KAPITTEL VI - ARBEID NÆR VED SPENNINGSSATT ANLEGG Forskrift 27 Instruksjon til personellet For å gjøre personellet kjent med opp draget før arbeid påbegynnes, skal det gis nødvendig instruksjon om arbeidets omfang, - arbeidsplassens avgrensning, - iverksatte sikkerhetstiltak, og - sikkerhetsavstand. 28 Risikoavstand For å sikre at personell ikke kommer i berøring med eller i farlig nærhet av spenningssatte deler, må ingen del av kroppen, redskap eller materiell kom me nærmere uavskjermete, uisolerte spenningssatte anleggsdeler enn risiko avstanden. Unntatt er redskaper som har forsvarlig isolasjonsholdfasthet. Risikoavstanden for de forskjellige spenningene er fastsatt i tabell 1. Tabell 1 Risikoavstanden for de forskjellige spenningene 23

24 Forskrift 29 Sikkerhetsavstand For å sikre at kroppsdeler eller redskap og materiell som ikke har forsvarlig isolasjonsholdfasthet, ikke kommer innenfor risikoavstanden, skal det for hvert enkelt arbeid fastsettes sikker hetsavstand. Sikkerhetsavstanden skal markeres. Til 29 Bestemmelsen innebærer at leder for sikkerhet må fastsette sikkerhets avstanden ut fra arbeidsmetode, hvilket redskap og materiell som skal benyttes, personellets kyndighet og graden av overvåking. 30 Avsperring For å markere sikkerhetsavstanden og øvrige grenser som ikke skal overskri des, skal det settes opp avsperring. Til 30 Egnet utstyr for avsperring er sperre bukker, markeringsbånd m.v. Bestemmelsen innebærer også at nabo felt med spenningssatte anleggsdeler må avsperres selv om dør e.l. er lukket eller bom er satt på plass. Minste tillatte isolasjonsavstand refer erer seg til tekniske forskrifter for høy spenningsanlegg. 31 Avskjerming For å sikre personellet mot berøring eller mot å komme i farlig nærhet av spenningssatte anlegg skal det, når det utføres arbeid som gjør at risikoavstanden ikke kan forventes å bli overholdt, settes opp egnet avskjerm ing mot spenningssatte deler. Til 31 Avskjerminger innenfor minste tillatte isolasjonsavstand anses å ha nødven dig isolasjonsfasthet og nødvendige mekaniske egenskaper når de tilfreds stiller kravene i NEN (1984) - Avskjermingsplater, Innendørs høy spenningsanlegg tom. 36 kv. Avskjerming av ledende materiale skal jordes. Dersom avskjerming settes opp innenfor risikoavstanden skal den all tid være av isolerende materiale. Avskjerming som settes opp innenfor minste tillatte isolasjonsavstand skal ha nødvendig isolasjonsfasthet og nød vendige mekaniske egenskaper. 24

25 KAPITTEL VII - ARBEID UNDER SPENNING Forskrift 32 Instruksjon til personellet For å gjøre personellet kjent med opp draget før arbeid påbegynnes, skal det gis nødvendig instruksjon om arbeidets omfang, arbeidsplassens avgrensning, iverksatte sikkerhetstiltak, og arbeidsmetode. 33 Arbeidsmetoder Personell som skal arbeide under spen ning skal ha tilstrekkelig opplæring i dette. Arbeid skal utføres etter aner kjente metoder og relevante arbeids instrukser. Til 33, Arbeidsmetoder Ved arbeid på objekter som ligger innenfor risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningssatte anleggsdeler - arbeid under spenning - skal personell ha nødvendig opplæring og opplæringen skal foregå ved aner kjent opplæringsinstitusjon. Dette innebærer at slikt personell må ha gjennomgått spesialkurs for arbeid under spenning. Unntatt fra dette er arbeid under spenning, klasse 1 etter Isolerstangmetoden hvor opplæringen kan skje i den enkelte virksomhet. De krav til opplæring som her er omtalt er tilleggskrav ut over de generelle kvalifi kasjonskrav som til enhver tid gjelder for elektrofagfolk. At arbeid skal utføres etter relevante arbeidsinstrukser innebærer at det må utarbeides instruks for det enkelte arbeidsoppdrag og ut fra den arbeids metode som er valgt. 25

26 Forskrift Med anerkjente metoder for arbeid under spenning menes i denne forbin delse: Isolerstangmetoden, dvs. arbeidsmeto de der personellet utfører arbeid ved hjelp av isolerende stenger. Isolerstangmetoden inndeles i tre klas ser: AUS-klasse 1: Enklere drifts- og ser vicearbeider, f.eks. prøving av isolato rer, smøring og kontroll av forskjellig art. AUS-klasse 2: Til- og frakoblinger av forbindelsesledninger samt arbeid som normalt ikke medfører at anleggets mekaniske krefter skal opptas av verk tøy. AUS-klasse 3: Arbeid som normalt medfører at mekaniske krefter i anleg get opptas av verktøy. Isolerstenger anses å ha tilstrekkelig holdfasthet når de er i samsvar med NEK-EN 60832, Helisolerte stenger og universalfester, NEK-EN 60855, Skomfylte og massive isolerstenger, eller NEK-EN 61235, Arbeid under spen ning - Hule betjeningsstenger. Hanskemetoden, dvs. arbeidsmetode hvor personell er i direkte berøring 26

27 Forskrift med spenningssatt anleggsdel og er beskyttet med isolerende hansker og isolerende armbeskyttelse. Isolerende hansker anses å ha tilstrek kelig holdfasthet når de er i samsvar med NEK-EN 60903, Spesifikasjon for hansker og votter av isolasjonsmateri ale for arbeid under spenning. Armbeskyttelse anses å ha tilstrekkelig holdfasthet når de er i samsvar med NEK-EN 60984, Beskyttelseshylser (skjermer) av isolasjonsmateriale for arbeid under spenning. Barhåndsmetoden, dvs. arbeidsmeto de hvor personell befinner seg på sam me potensial som spenningssatt anleggsdel og er i direkte berøring med denne. Barhåndsmetoden egner seg fortrinns vis ved de høyeste spenningene (300 og 420 kv) hvor avstandene til andre faser og til jordete anleggsdeler er så store at risikoavstanden for disse spenningene kan overholdes. Ledende bekledning anses å være egnet når den er i samsvar med lec 895, Conductive clothing for live wor king at a nominal voltage up to 800 kv a.c. 27

28 KAPITTEL VIII - DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG Forskrift 34 Betjening av sikringer 1. For å sikre personell mot skade skal betjening av høyspenningssikringer utføres - ved bruk av tekniske sikkerhets tiltak som er foreskrevet under kapittel V, eller - ved bruk av egnet isolerende red skap. 2. For å ha nødvendig beredskap ved betjening av høyspenningssikringer fra plattform, skal det være to perso ner til stede når sikringene betjenes under spenning. 35 Låsing av høyspenningsbrytere/betjeningsutstyr For å sikre at det ikke skjer utilsiktet ut- eller innkobling av høyspennings anlegg skal brytere/betjeningsutstyr låses på egnet måte. Til 35 Bestemmelsen innebærer at høyspen ningsbrytere/betjeningsutstyr som er tilgjengelig for uvedkommende skal låses med sylinderlås eller tilsvarende sikkert låsesystem. På grunn av proble met med isdannelse 0.1. kan for linje brytere benyttes lås for trekantnøkler. 36 Befaring av luftledningsanlegg For å kontrollere at luftledninger er i forskriftsmessig stand skal disse befares i nødvendig utstrekning. Til 36 Bestemmelsen om at det i nødvendig utstrekning må foretas linjebefaring innebærer at dette minst må gjennom føres når det kan forventes at linjen har vært utsatt for unormale påkjenninger, dvs. normalt etter hvert vinterhalvår og etter uværsperioder. 28

29 Forskrift 37 Kontroll av jordingsanlegg For å kontrollere jordingsanleggets til stand skal jordelektroder og tilhørende forbindelser kontrolleres i nødvendig utstrekning. For anlegg med isolert nøytralpunkt skal det foretas målinger av jordelektrodenes overgangsmot stand. 38 Kontroll av isolasjonstilstand For å sikre at overvåknings- og vars lingsutstyr fungerer skal anlegg med utstyr for hurtig automatisk utkobling ved enpolet jordslutning eller varsling ved isolasjonssvikt kontrolleres i nød vendig utstrekning. For anlegg som ikke har slikt utstyr skal isolasjonstil standen kontrolleres daglig. Etter utført nyanlegg, utvidelser og reparasjoner skal anleggets isolasjonstilstand alltid kontrolleres. 39 Enlinjeskjema For å ha oversikt over anleggene skal det i kraftstasjoner og andre større sta sjoner, samt mindre stasjoner og nett stasjoner hvor spenning kan tilføres fra to eller flere steder, være satt opp enlin jeskjema for høyspenningsanlegget. 40 Idriftsetting av anlegg For å sikre at det ikke oppstår skade på liv eller eiendom når det settes spen ning på et nytt høyspenningsanlegg, skal idriftsetting bekjentgjøres på egnet måte. Til 37 Bestemmelsen om at jordingsanleggets tilstand skal kontrolleres i nødvendig utstrekning innebærer at det bør fore tas kontroll minst hvert 10. år. Til 38 Bestemmelsen om at overvåknings- og varslingsutstyrets tilstand skal kontrol leres i nødvendig utstrekning inne bærer at det bør foretas kontroll av utstyret minst hver tredje måned. Til 39 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller med hjemmel i Energilovens kap. 6 «Beredskap» en rekke krav til driftssentraler. Dessuten stilles det krav om sambandssystemene i kraftforsyningen i NVEs «Retningslinjer for sikring av kraftfor syningsanlegg». Til 40 Bestemmelsen om at idriftsetting av anlegg skal kunngjøres på egnet måte innebærer at dette gjøres kjent i områ der som berøres. Kunngjøringen kan gjøres i form av muntlig crientering, oppslag, annonsering e.l. 29

30

31 I mn p i I W-M ' ran?

32

33 5!, I Depotbiblioteket 78sd i fe. ihsn mm! E gjiil I B isbbk] BTiICTSCTS m IBS

34

35 Kjøp av forskrifter på norsk, og av de forskrifter som til enhver tid foreligger på engelsk, kan skje ved henvendelse til: Norsk Elektroteknisk Komité Postboks 280 Skøyen 0212 Oslo Telefon: Telefaks: Abonnement på forskrifter m. v. kan bestilles ved skriftlig henvendelse til: Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) Postboks Lysaker Telefaks: Spørsmål vedrørende abonnement kan rettes til EnFO på tlf ISBN

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 19.12.07 KS Hovedprosedyre: Nettdrift - Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.10 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2013 Revidert:

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk.

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk. 06-11 Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Bjarne Danielsen Even Ungersness OPPLÆRINGSPLAN LFS Gyldig fra: 2004-10-01 Versjon: 1.0 HMS Åpen Netteier Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 12.12.2016 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar TROERI Godkjent 22.12.2016 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert Dokumentnavn IFS Driftsleders

Detaljer

Godkjent: Administrerende Godkjent:

Godkjent: Administrerende Godkjent: KS Område: Ansvarlig: Driftsleder Opprettet: 25.11.15 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.16 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2016 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 EOP3002 Vg3 energioperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite Postboks Lysaker. Salgskontor: Pronorm AS Postboks 252. Salgstelefon: Fax:

Norsk Elektroteknisk Komite Postboks Lysaker. Salgskontor: Pronorm AS Postboks 252. Salgstelefon: Fax: I aajfi I Norsk Elektroteknisk Komite Postboks 280 1326 Lysaker Salgskontor: Pronorm AS Postboks 252 1326 Lysaker Salgstelefon: 67 83 87 00 - Fax: 67 83 87 01 Abonnementsordning: EBL-Kompetanse AS Postboks

Detaljer

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK)

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign Norgesnett Fredrikstad 28.05.16, Morten Øyrås 28.05.16, Erik I. Hansen Norgesnett Follo 28.05.16, Morten

Detaljer

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS

4. Arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK- FA og LFS HMS 06-23 OPPLÆRINGSPLAN: LFK-FA I TR.ST. AVGANGSFELTER RYGGE, RÅDE OG FOLLO Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.06 direktør KS Rutine: Revidert: ELSIKKERHET Stikkord for innhold:

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.5.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 15.9.2015 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 14 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum 06.-08.02.2012 Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1178328 rev. 8 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddelag ved skrydding nær er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2016 Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser gjelder nå i alle Hafslund Netts elektriske anlegg. Leder for kobling (LFK) for alle høyspenningsanleggene

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) 004.004 Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.05.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 28.03.2017 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr. Felles driftsinstruks INSTRUKS DOL LFK Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 28.01.2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar Driftsleder Godkjent 16.02.2017 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert dd.mm.åååå Dokumentnavn

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

6. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende

6. Generell opplæring skal omfatte gjennomgang av følgende HMS 06-22 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I TR.ST ØSTFOLD OG FOLLO Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene.

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene. TBZ7 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk» Meddelelse ET-64 (1986) fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE) I medhold av 12 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske an legg og bemyndigelse

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Forord fra driftsleder

Forord fra driftsleder Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker

Detaljer

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

E-sirkulære 2014-13 INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Doculivenr: 201101220 E-sirkulære 2014-13 Dato: 04.06.2014 BESKRIVELSE: Koblingsanlegg i HK 207A, 208A og 210A INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK: Koblingsanleggene for 24kV i HK 207A, 208A og 210A er ikke

Detaljer

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Daglig leder / sakkyndig driftsleder: Per Steinar Mikkelsen Instruktører:

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Rev.: 2 Togvarme Side: 1 av 5

Rev.: 2 Togvarme Side: 1 av 5 Togvarme Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Fordelingstavler...3 2.2 Togvarmepost...3 2.4 Spor og returkrets...3 2.5 Vern og forrigling...3 2.6 Overvåking...4 3 DOKUMENTASJON...5

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD AV LAVSPENNINGSANLEGG...3 3 RAPPORTERING...4 3.1 Rapportering av ulykker/uhell...4 3.2 Rapportsystem for feil...4

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr.

Helge M Andersen. Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere. Utfører ca tilsyn på elektriske installasjoner pr. Helge M Andersen Helgem.andersen@bkk.no Ca 22 personer. Ingeniører og teknikere Utfører ca 10.000 tilsyn på elektriske installasjoner pr. år Hvordan praktisk håndtere at risiko er tilstrekkelig og riktig

Detaljer

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1 Feilstatistikk DLE Hafslund Nett s.1 Periodiske kontroller 2012 19 591 11 204 8 387 Antall kontroller Antall tilsyn med funn Antall tilsyn uten funn s.2 Periodiske kontroller 2012 100% 57% 43% Antall kontroller

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Mate-, forsterknings- og forbigangsledning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll av isolasjonstilstand, FSH 38... 3 2.2 Kontroll av jordingsanlegg, FSH 37... 3 2.3 Ledninger

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.01

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.01 Mateledning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT MATELEDNING... 3 3 spesielt MATELEDNING... 4 3.1 Kontroll av isolasjonstilstand, FSH 38... 4 3.2 Mateledning opphengt i kontaktledningsmaster....

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet November 2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar OLASTE Godkjent Desember 2017 KS prosess Revisjonsansvarlig ANNMOL Revidert Desember 2017 Dokumentnavn

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Jernbaneverket.217$.7/('1,1* Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket.217$.7/('1,1* Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.99 0DWHOHGQLQJ Side: 1 av 6 +(16,.72*20)$1* *(1(5(/70$7(/('1,1* 63(6,(/70$7(/('1,1*.RQWUROODYLVRODVMRQVWLOVWDQG'+ 0DWHOHGQLQJRSSKHQJWLNRQWDNWOHGQLQJVPDVWHU 6NRJU\GGLQJ %HIDULQJDYOXIWOHGQLQJHU'+.RQWUROODYMRUGLQJVDQOHJJ'+.RQWUROODYDYVWDQGHUWLODQGUHNRQVWUXNVMRQHU

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift FORSKRIFT om OM elektroforetak og ELEKTRISKE kvalifikasjonskrav FORSYNINGSANLEGG for arbeid MED VEILEDNING knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK FEF 2006 2013 Forskrift om eletroforetak

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer