Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA"

Transkript

1 Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn til allmennheten Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE

2 Ny damsikkerhetsforskrift + avgrensning Ny damsikkerhetsforskrift trådte i kraft fra 1. januar hvilke forbedringer er gjort i forhold til dagens tema? Kort om status for endringene i forskrift om internkontroll for oppfyllelse av V Hovedfokus vil være på virkeområdet for damsikkerhetsforskriften 7-6 og pliktene som følger av den. Den generelle sikkerhetsstandarden i V 5 tredje ledd gjennomgås kort Ansvaret for den ansvarlige, leder og VTA i kapittel 2 gjennomgås, men ikke kvalifikasjonskravene iht. kapittel 3 Bruk av forvaltningsrettslige reaksjoner omhandles, mens strafferettslige og erstatningsrettslige spørsmål gjennomgås senere i dag 2

3 Følgende punkter gjennomgås. Hvilke anlegg er omfattet av kravet om sikringstiltak? Hvem skal sikre allmennheten mot farer på og ved vassdragsanlegg og hvem har ansvaret for hva? Hvilke sikkerhetstiltak er påkrevet for vassdragsanlegg? Hvilke frilufts- og ferdselsinteresser har vern? Hvilke reaksjonsmidler kan brukes for å sikre overholdelse av regelverket? En alvorlig sak - Kanoulykken ved dam Nelaug (2004) En opphetet sak med hyggelig slutt - NVE RN dam Mevatn ( ) 3

4 Hvilke anlegg omfattes av krav om sikring Den generelle sikkerhetsstandarden i vannressursloven 5 tredje ledd Vannressursloven 3 a); Definisjon av vassdragstiltak vassdragstiltak vassdragsanlegg Alle andre tiltak i vassdrag Bygning eller konstruksjon i 4 Steds- og virkningskriteri

5 Hvilke anlegg omfattes av krav om sikring Sikkerhetsforskriften 1-3 Vassdragsanlegg Definisjon av vassdragsanlegg S 1-5 b) Virkeområdet avgrenses til rør i tilnytning til kraftanlegg Dammer, sluseanlegg Stenge- og tappekraner, Tverrslagsporter, propper, veier, tipper og massetak vannveier 5 Tunnel-, sjakt-, rør-, kanal- og øvrige systemer som leder vann i tilknytning til et vassdragsanlegg

6 Hvilke anlegg omfattes av krav om sikring ragsanlegg Ny damsikkerhetsforskrift 1-3 Definisjon av vassdragsanlegg Dammer med tilhørende konstruksjoner Stenge- og tappekraner, Tverrslagsporter, propper, veier, tipper og massetak vannveier Inngår i tilhørende konstruksjoner Andre formål inkl. dr. vannforsyning faller utenfor Tunnel, ledning, sjakt, rør o 6 Flomløp, kanal og sluseanlegg øvrige systemer med tilhøren

7 Sammenlikning av virkeområde iht. definisjonene av vassdragsanlegg/ -tiltak V 5, 3 jf. 3 a) (forskjellen mellom S og D har ingen praktisk betydning, jf. S 1-5 pkt. b om virkeområde) S 2-9, jf. 1-3 D 7-6, jf

8 Klassifisering og virkeområdets betydning for hvilke anlegg som var omfattet av S 2-9 S 1-4. Klassifisering Alle anlegg skulle klassifiseres i en av tre hovedklasser Små dammer som ikke oppfylte vilkårene for klasse 1-3 falt utenfor forskriftens virkeområde 8 S 1-5. Virkeområde Femte ledd, pkt a) til d) inneholdt tekniske spesifikasjoner og kriterier for plassering av anlegg i klasse 1 til 3. Pkt e) var en sikkerhetsventil som hjemlet vedtak om at andre vassdragsanlegg kunne omfattes i særlige tilfeller, dersom anlegget kunne medføre skade på mennesker, miljø og eiendom

9 Hvilke anlegg er omfattet etter gjeldende D 7-6 Ny D 1-4 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på dammer i klasse 0 til 4 For lukkede vannveier som leder vann under trykk, er ordlyden innskrenket til vannveier i tilknytning til kraftproduksjon Det legges opp til en minimumsregulering av klasse 0 dammer Iht 4-1 er anlegg under konkrete størrelser, bl.a. damhøyde på 2 meter og magasinvolum på kubikkmeter automatisk plassert i klasse 0 D 1-4 andre ledd angir spesifikt hvilke bestemmelser som gjelder for anlegg i klasse første ledd om at eier er den ansvarlige gjelder. Kravene om å ha Leder og VTA gjelder ikke. 7-6 om sikringstiltak av hensyn til allmennheten gjelder 7-11 om meldeplikt ved ulykker gjelder (gjelder ikke for uønskede hendelser) 9

10 Hvilke anlegg omfattes iht. virkeområde og klassifisering Klasse 0 10 D 7-6, jf. 1-4 Virkeområde og 4-1 Klassifisering S 2-9, jf. 1-4 Klassifisering og 1-5 Virkeområde

11 NVE er forvaltningsmyndighet etter forskriften D 1-2 slår fast at foreskriften forvaltes av NVE, dvs har myndighet til å føre tilsyn med at forskriften blir oppfylt gi pålegg om retting av avvik fra forskriftens krav bruke sanksjoner om nødvendig for å sikre oppfyllelse 11

12 12 Den ansvarlige D 2-2 annet ledd tydeliggjør myndighetenes krav til den ansvarlige for vassdragsanlegg. Den ansvarlige har ansvar for; a) at vassdragsanlegget overholder kravene i forskriften og vedtak hjemlet i denne b) at virksomheten har hensiktsmessige rapporteringsrutiner c) å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, og sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelig ved behov D 2-2 tredje ledd; NVE kan i særlige tifelle kreve at den ansvarlige øker antallet eller endrer organiseringen av kvalifisert personell D 2-9 Melding om overføring av ansvaret for vassdragsanlegg

13 13 Leder D 2-1. Krav til organisasjonen er ny og slår fast at personellet ved vassdragsanlegg skal omfatte a) Leder, b) VTA og stedfortredende VTA og c) tilsynspersonell Fjerde ledd åpner for at en person kan ivareta flere av disse funksjonene dersom kvalifikasjonskravene er oppfylt etter kapittel 3. For eksempel kan VTA også være Leder for mindre virksomheter D 2-3 første ledd fastsetter at Leder har ansvaret for at; a) internkontroll utøves b) kvalifisert personell har nødvendig vassdragsteknisk kompetanse, c) kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver d) sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, herunder sikringstiltak av hensyn til allmennheten, jf. 7-6 e) rapporterte sikkerhetstiltak blir vurdert og fulgt opp f) det rapporteres til den ansvarlige når det er nødvendig D 2-3 annet ledd fastsetter at leder skal være ansatt hos den ansvarlige

14 Vassdragsteknisk ansvarlig klasse 1, 2, 3 og nå også 4 hmm.. og hva med kl. 0? D 2-4 første ledd; VTA har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved anleggene ved å: 14 a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for anleggene b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes c) Rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar relevante krav i forskriften, herunder. e) rapportere til leder om situasjoner som avviker fra det normale f) lære opp tilsynspersonell og stedfortredende VTA om aktuelle anlegg

15 Hvilke sikkerhetstiltak er påkrevet for vassdragsanlegg 7-6. Sikringstiltak av hensyn til allmennheten For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene Det skal minst hvert femte år foretas en analyse i forhold til ferdsel og bruksmønster, for å avdekke og lokalisere farepotensialer. I analysen skal det tas hensyn til endringer ved anlegg og ny kunnskap om faresituasjoner. Resultatene fra analysen skal legges til grunn både ved planlegging og ved iverksettelse av sikringstiltak 15

16 Sikringstiltak skal speile risikobildet og ta hensyn til ferdsels- og bruksmønster på og ved anlegget 16 Faremomenter og ferdsel- og bruksmønster kan endre seg Risikoanalyser må foretas minst hvert 5. år for å avdekke eventuelle behov for å skjerpe sikringstiltakene Risikoanalyser og oppfølging med konkrete sikringstiltak skal dokumenteres i internkontroll systemet (forarb.) Bransjestandardens betydning Forvaltningspraksis Domstolspraksis

17 Vanlig metode å bruke som hjelpemiddel ved utføring av risikoanalyser Sannsynlighet Bransjestandarden gir en god indikasjon på hvor sikkerhetsnivået bør ligge Stor Uakseptabel risiko (rødt) Liten Akseptabel risiko (grønt) 17 Små Store Konsekvenser

18 Hvilke bruks- og ferdselsinteresser skal sikringstiltak ivareta? allmennhetens normale bruk og ferdsel. 18

19 Hvilke reaksjoner er mest aktuelle i forbindelse med overtredelser av D 7-6 D 9-1; Tilbaketrekking av godkjenning som VTA (og fagansvarlig) D 9-2; Reglene i V 59 (pålegg om retting) og V 60 (tvangsmulkt) gjelder tilsvarende ved overtredelse av denne forskriften og vedtak gitt med hjemmel i denne forskriften. D 9-3; Ved overtredelse av bestemmelsene i kapittel 2, kapittel 3, 4-1, 5-1, 5-2, kapittel 6, kapittel 7 og 8-1, kan det ilegges overtredelsesgebyr i medhold av vannressursloven 60 a D 9-4; Overtredelse av de samme bestemmelsene kan straffes etter reglene i vannressursloven 63 19

20 Kanoulykken ved Dam Nelaug en alvorlig sak fra 2004 Den ansvarlige for vassdragsanlegget hadde ikke i tilstrekkelig grad kartlagt og dokumentert allmennhetens bruk av anlegget og sikret anlegget deretter. Det ble konstatert overtredelse av; V 5 tredje ledd og S 2-9 (forgjengeren til 7-6) Internkontrollforskriften 4 første, annet og tredje ledd NVE anmeldte foretaket og saken ble gjort opp med aksept av forelegg Sakens betydning for løsningen i fremtidige saker 20

21 Dam Mevatn, Ibestad kommune en turbulent sak med lykkelig slutt 21

22 22

23 23

24 Etter en revurdering av dam Mevatn ble adkomsten over dammen sperret med en port 24

25 25

26 26

27 27

28 28

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer