Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012"

Transkript

1 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

2 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Forfatter: Kari Heggemsnes Kjersti Halmrast, Svein Olav Arnesen, Jan Henning L'Ab&- Lund, Kari Heggemsnes Trykk: Opplag: NVEs hustrykkeri Emneord: Internkontroll. Energiloven. Energianlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: lnternett: Desember 2012

3 Innhold Forord 4 Innledning NVEs oppdrag Behov for internkontroll Forholdet til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forholdet til internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen (IK- vassdrag) 1.5 Forholdet til internkontroll etter beredskapsforskriften Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 2.1 Til tittelen Til 1 Formål Til 2 Definisjoner Til 3 Virkeområde Til 4 Plikt til internkontroll Til 5 Innholdet i internkontrollen Til 6 Dokumentasjon Til 7 Tilsyn og kontroll Til 8 Dispensasjon Til 9 Retting, stans og tvangsmulkt Til 10 Overtredelsesgebyr Til 11 Straff Til 12 Gebyr Til 13 Ikrafttreden 11 3 Økonomiske og administrative konsekvenser Konsekvenser for virksomhetene Konsekvenser for myndighetene 12 4 Forslag til forskrift om internkontroll etter energiloven

4 Forord NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet og sende på høring forslag til forskrift om internkontroll. Forskriften omfatter anlegg som har konsesjon i henhold til energiloven kapitel 3 og kapitel 5, dvs. anleggskonsesjon, områdekonsesjon eller f.jernvarmekonsesjon. Høringsuttalelser sendes NVE innen 8. april Vi ber om at høringsuttalelsene også sendes på e-post til nvegnve.no Oslo, desember 2012 Per Sanderud vassdrags- og energidirektør 1 Gunn Oland avdelingsdirektør

5 Innledning 1.1 NVEs oppdrag NVE har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet forskrift om internkontroll etter energiloven. (OED) å sende på høring ny Forskriften er hjemlet i lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi 10-1 annet ledd annet punktum, jf første ledd. 1.2 Behov for internkontroll Forskriften omfatter anlegg som har konsesjon i henhold til energiloven kapitel 3 og kapitel 5, dvs. anleggskonsesjon, områdekonsesjon eller fjernvarmekonsesjon. Formålet med forskriften er å sikre at konsesjonærene har et internkontrollsystem, slik at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. Forskriften skal fremme kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene og forenkle tilsynet med anleggene. Beredskap for konsesjonærer og den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten er ikke omfattet av denne forskriften. Hjemmelen for å gi forskrift om internkontroll, nåværende 10-1 annet ledd annet punktum, kom inn i energiloven ved lovendring av Bakgrunnen for dette er at internkontroll anses som et viktig redskap og hjelpemiddel for å sikre at virksomhetene driver profesjonelt og i tråd med de krav som er pålagt dem, jf Ot.prp. 56 ( ) s 51. Dette gjelder enten kravene følger av regelverk, av den enkelte konsesjon eller av andre vedtak rettet mot den enkelte virksomheten. Internkontroll bidrar til å fremheve foretakenes ansvar for egne anlegg og virksomhet. NVE har hatt en økt vektlegging av tilsyn de senere årene. Krav om internkontroll er viktig som grunnlag for myndighetenes systematiske tilsyn med anleggene, som skal sikre at samfunnets behov for produksjon og distribusjon av energi varetas på en beste mulig måte. Konsesjonærene kan velge å implementere kravene etter IK-energi i virksomhetenes øvrige internkontrollsystem. 1.3 Forholdet til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) De fleste virksomheter er i dag blant annet underlagt krav om internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (6. desember 1996 nr 1127.) Internkontrollforskriftens formål er forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade og miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

6 NVE har valgt å utarbeide en egen forskrift om internkontroll for energianlegg. Etter NVEs syn er det et selvstendig behov for å ha krav om internkontrollsystem etter energiloven, uavhengig av den generelle internkontrollforskriften. Selv om begge forskrifter vil kunne gjelde for eiere av energianlegg, vil kravene etter energiloven og de krav som den generelle internkontrollforskriften skal følge opp, ha ulike målsetninger. Forskrift om internkontroll etter energiloven er spesifikt rettet mot oppfyllelse av energilovgivningen, og gir NVE som tilsynsmyndighet bedre grunnlag for systematisk oppfølging av krav gitt i eller i medhold av kapittel 3 og 5 i energiloven. Det å ha en internkontrollforskrift er et viktig virkemiddel for å styrke myndighetenes oppfølging av og tilsyn med energianlegg. 1.4 Forholdet til internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) På NVEs forvaltningsområde foreligger det allerede forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, (IK-vassdrag 28. oktober 2011 nr 1058 ). Internkontroll for vassdragsanlegg mv og internkontroll for energianlegg vil innebære oppfølging av ulike regelverk og ulike typer anlegg og reglene om internkontroll er derfor noe ulike. I driftsog vedlikeholdsfasen av anleggene er regelverket og tilsynet ulikt på vassdrags- og energisiden, mens i anleggsfasen er problemstillingene merlikeartede på de to områdene. På grunn av ulikehetene mellom vassdrags- og energireguleringen, har NVE derfor valgt å utarbeide en egen internkontrollforskrift etter energiloven, i stedet for en felles internkontrollforskrift for energi- og vassdragsanlegg. På grunn av de likhetene som også foreligger, har NVE valgt å bygge opp IK-energi etter modell av IK-vassdrag. Dette skyldes både at NVEs tilsyn har erfaring med IK-vassdrag, det er tildels det samme personellet som skal føre tilsyn etter IK-vassdrag og etter IKenergi i anleggsfasen, og mange av de berørte virksomhetene vil være omfattet både av IK-vassdrag og IK-energi. 1.5 Forholdet til internkontroll etter beredskapsforskriften Konsesjonærer som er omfattet av IK-energi, vil også være omfattet av forskrift 7. desember 2012 nr 1157 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften). I denne nye beredskapsforskriften videreføres kravet om internkontroll for de beredskapskravene som blant annet ligger i energiloven kapitel 9 og i beredskapsforskriften. Ny beredskapsforskrift gjelder fra

7 2 Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 2.1 Til tittelen "1K-energi" er foreslått som offisiell korttittel på forskriften. Dette tilsvarer korttittel på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, "IK-vassdrag". Den tilsvarende forskriften innenfor akvakulturområdet, forskrift av 19. mars 2004 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen har korttittelen IK-akvakultur."IK-energi" er en enkel og presis måte å identifisere den aktuelle internkontrollforskriften på. 2.2 Til 1 Formål Det overordnede formålet med å innføre krav om internkontroll på denne samfunnssektoren er å sikre at kravene som er satt til virksomhetene i og i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, faktisk blir etterlevd. Formuleringen "kontinuerlig forbedringsarbeid" skal fremheve viktigheten av at det jevnlig og over tid foregår et forbedringsarbeid i virksomhetene. 2.3 Til 2 Definisjoner 2 definerer sentrale begreper i forskriften. I bokstav c) er avvik definert. Det omfatter brudd på krav som er satt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. Dette omfatter krav i forskrifter, konsesjoner med vilkår og andre pålegg. 2.4 Til 3 Virkeområde Første ledd første punktum fastslår at IK-energi er begrenset til å omfatte energiloven kapittel 3 og 5. Det omfatter bestemmelsene om konsesjoner for elektriske anlegg, områdekonsesjoner og f.jernvarmekonsesjoner, samt forskrifter og vilkår knyttet til disse konsesjonene. Første ledd annet punktum angir at plikten til å føre internkontroll også gjelder hjelpeanlegg som tilhører energianlegg som omtalt i første ledd første punktum. Hjelpeanlegg omfatter blant annet samband, reservekraftforsyning, kraner, veier, tipper, oppstillingsplasser, lager og andre bygninger i direkte tilknytning tilanlegget. Bygninger som ikke omfattes av konsesjonen, omfattes heller ikke av denne forskriften. Annet ledd slår fast at forskriften gjelder hele livsløpet, fra det tidspunktet et energianlegg gis konsesjon og fram til anlegget er lovlig nedlagt, herunder detaljplanlegging, bygging, drift og vedlikehold. I hele denne tidsperioden er det behov for at virksomheten har systemer og rutiner som sikrer at krav som er stilt i konsesjonen og bestemmelser fastsatt i eller i medhold av energiloven blir etterlevd. Med "planlegging" forstås i denne forskriften utarbeidelse av alle typer planer etter at konsesjon er gitt. Planleggingsfasen før konsesjon er gitt er ikke omfattet, da det på et så tidlig stadium i prosessen ikke er naturlig å stille krav om internkontroll.

8 Begrepet "drift" i 3 annet ledd omfatter både ordinær drift og vedlikehold. 2.5 Til 4 Plikt til internkontroll Bestemmelsen slår fast at det er konsesjonæren som har ansvaret for å sørge for at alle tiltak som omfattes av 3 underlegges internkontroll i samsvar med forskriften. 2.6 Til 5 Innholdet i internkontrollen Første ledd inneholder en overordnet formulering, som fastslår det sentrale kravet om at det skal utarbeides og gjennomføres rutiner og prosedyrer, som skal sikre at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. "Miljø og sikkerhet" omfatter også driftssikkerhet, og kravene skal oppfylles til enhver tid. Dette for å sikre langsiktighet og kontinuitet i internkontrollarbeidet i virksomhetene. Jf. her også vektleggingen av "kontinuerlig forbedringsarbeid" i 1. I bestemmelsen brukes "systemer og rutiner" som er overensstemmende med definisjonen av internkontroll i 2, men annerledes enn tilsvarende formulering i IK-vassdrag som bruker "rutiner og prosedyrer". NVE mener "systemer og rutiner" er mer dekkende og språklig bedre, men det er likevel ikke ment å innebære noen innholdsmessig forskjell fra IK-vassdrag. Annet ledd lister opp forskriftens krav til internkontrollsystemet. Punkt I (regler): Konsesjonæren skal ha kunnskap om alle krav som er satt til energianleggene, enten dette er gjennom konsesjonsvedtak, godkjente planer, pålegg osv eller i regelverket. Gyldige anleggs- og områdekonsesjoner med konsesjonsvilkår og vilkår satt i forbindelse av behandling av detaljplaner og godkjenninger vil være helt sentrale her. Punkt 2 (anleggsdokumentasjon): Bestemmelsen presiserer hva som menes med å ha oversikten over energianlegget. Konsesjonæren må ha oversiktskart over energianlegget. Det må foreligge kart og oppdaterte tegninger av tras&r for linjer, kabler og rør, anleggsområder, bygninger og alle relevante tekniske innretninger, samt veier, tipper, massetak osv. Eksempler på tegninger er arrangement-, prinsipp-, enlinjeskjemaer og montasjetegninger. Hensikten med bestemmelsen er at alle som har behov for det, skal ha tilgang til nødvendige data i forbindelse med drift og vedlikehold. For flernvarmeanlegg forventes det at konsesjonær har et oversiktskart over konsesjonsområdet, med inntegnet konsesjonsgrense, hovedrørnett, kundesentraler og vesentlige luker og stengeventiler. Det forventes videre at fjernvarmekonsesjonæren har tegninger av alle varmesentraler med kjeler, pumper, vesentlige ventiler, vesentlige måleinstrumenter og andre relevante tekniske installasjoner. Punkt 3 (kompetanse): Bestemmelsen omhandler nødvendige kunnskaper og ferdigheter i organisasjonen."personell" er definert i 2 bokstav f. Formuleringen speiler behovet for rekruttering og faglig oppdatering av personell med oppgaver på og ansvar for energianlegg. Det er viktig at eiere, ansatte og innleid hjelp, har tilstrekkelig kunnskap om internkontroll, og hva som er ønsket standard for ulike anleggsobjekter.

9 IK-energi stiller krav om at konsesjonæren skal ha oversikt over kunnskapene som finnes i organisasjonen, mens kompetanseforskriften (FOR ) stiller krav til hva slags bemanning som kreves. Punkt 4 (virksomhetens organisasjon): Det skal gis en enkel beskrivelse av eier- og konsesjonsforhold, hvordan virksomheten er organisert, herunder hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. Hvis det er flere enn konsesjonæren som er involvert i driften, bør det utarbeides et organisasjonskart med angivelse av bl.a. ansvar, myndighet og rapporteringsveier. Kravet gjelder både egne ansatte og eventuell innleid personell. Punkt 5 (målinger og registreringer): Virksomheten skal foreta de målinger og registreringer som er nødvendig for å dokumentere etterlevelse av ulike krav som er satt. Dette innebærer også registrering av avvik og andre feil som kan føre til avvik. Eksempler på nødvendig måling: Høyeste strømverdi (A) og samtidig temperatur (C ) der det for en anleggsdel (strømtransformator, gjennomføring, line mv.) er gitt konkrete verdier for maksimal tillatt strøm ved gitte temperaturer. Et annet eksempel kan være pålagte vindmålinger. Punkt 6 (risiko): Målet med bestemmelsen er å få tydeligere fram de ulike fasene i risikohåndtering. Det skal gjennomføres risikokartlegging. Risikoforholdene og mulige tiltak skal vurderes, avvergende eller reduserende tiltak skal planlegges og tiltakene skal så gjennomføres. Gjennomførte ROS-analyser skal dokumenteres. Videre sies det uttrykkelig at det er farer og problemer knyttet til virksomheten som er det sentrale, men da begrenset til farer og problemer knyttet til miljø og sikkerhet. Med "sikkerhet" menes her også leveringssikkerhet, inkludert driftssikkerhet Punkt 7 (vilkår og betingelser): Formuleringen skal bidra til bevisstgjøring om hvilke tiltak som konkret må gjøres for å oppfylle de kravene som er fastsatt i konsesjonsvedtaket, i forbindelse med godkjenninger osv. For eksempel må virksomheten ta stilling til hvordan krav om rydding av traseer for luftledninger, sikringshogst, vegetasjonsetablering, tiltak for å hindre støy, terrengtilpasninger osv skal oppfylles. Virksomheten skal ha en plan for systematisk og forebyggende vedlikehold og modernisering. Virksomheten energianlegget. skal videre ha en plan for systematisk kontroll av alle deler av Punkt 8 (avvik, forebyggende og korrigerende tiltak): Målet for en virksomhet er å drive uten avvik. Dersom avvik likevel oppstår, skal virksomheten ha rutiner for å identiflsere, registrere, behandle, korrigere og rapportere avviket. En forutsetning for avviksbehandling, er at avvik blir loggført, jf bestemmelsens punkt 5. Hensikten med korrigerende tiltak er å f:jerne årsakene til avvikene og dermed hindre gjentakelse. Punkt 9 (systematisk gjennomgang): Det sentrale i bestemmelsen er at konsesjonæren jevnlig og systematisk evaluerer og forbedrer internkontrollen, for å sikre at den fungerer som forutsatt, også over tid. Dette betyr at konsesjonæren selv må gå gjennom sitt internkontrollsystem for å sikre at dette er oppdatert med tanke på endringer i virksomhetens omgivelser og

10 rammebetingelser. Det må også kontrolleres at systemet praktiseres i alle ledd. Dette gjøres f. eks ved å foreta interne revisjoner. Sentrale spørsmål som må klargjøres, er hvem i organisasjonen som har ansvaret for oppfølging av IK-systemet og hvilke rutiner som er etablert for justering av IK-systemet, for eksempel når det blir oppdaget "nye" problemområder eller uhensiktsmessige beskrivelser. Virksomheten skal arbeide aktivt og systematisk med forbedringsarbeid, jf. formålsbestemmelsen i I. Viktige mål for forbedringsarbeid kan være at antall feil i nettet reduseres over tid og at leveringssikkerheten bedres. Tredje ledd slår fast at dersom det stilles krav i energiloven innenfor de her nevnte punktene, f. eks i konsesjonsvilkår, så skal internkontrollen minimum dekke disse kravene. Dette er tatt inn for å presisere at kravene i 6 ikke svekker kravene som allerede er satt i eller i medhold av energiloven. Fjerde ledd fastslår at internkontrollen skal tilpasses den aktuelle virksomheten og dennes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal beskrive hvordan alle gitte krav til den enkelte virksomhet skal etterleves, enten disse framgår av energiloven, underliggende forskrifter, konsesjonsvilkår eller andre enkeltvedtak. Femte ledd sier at det enkelte anlegget alltid skal kunne identifiseres i internkontrollsystemet, selv om det inngår i et større internkontrollsystem som dekker flere konsesjonsgitte anlegg. 2.7 Til 6 Dokumentasjon Bestemmelsen slår fast at alle punktene i 5 skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen vil i all hovedsak være skriftlig, f. eks notater, tegninger, bilder. Annet ledd angår omfanget av dokumentasjonen. Omfanget og innholdet i dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens størrelse, omfang og risikobilde. Spesifikke krav om dokumentasjon i for eksempel instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater skal inngå i internkontrollsystemet. Tredje ledd innfører en opplysningsplikt. NVE kan med hjemmel i denne kreve å få dokumentasjon framlagt, for eksempel i forbindelse med et stedlig tilsyn. Dokumentasjonen må utformes slik at det kan tas ut rapporter på papir eller som elektroniske filer på et hensiktsmessig og allment anvendbart format. 2.8 Til 7 Tilsyn og kontroll NVE fører tilsyn med overholdelsen av forskriften ved systemrevisjoner og andre kontrollaktiviteter. Bestemmelsen gir hjemmel til å følge opp virksomhetenes etterlevelse av forskriften. Dette vil blant annet skje gjennom systemrevisjoner og annen kontroll- og tilsynsvirksomhet. 2.9 Til 8 Dispensasjon Bestemmelsen gir adgang til helt eller delvis å gi dispensasjon fra forskriften. Om det skal gis dispensasjon er opp til NVE å avgjøre. En beslutning om å avslå eller å innvilge en søknad om dispensasjon vil være et enkeltvedtak.

11 2.10 Til 9 Retting, stans og tvangsmulkt Pålegg om retting er en naturlig sanksjon ved overtredelse av denne forskriften. NVE kan for eksempel pålegge retting dersom det ikke foreligger noe IK-system, systemet er foreldet eller mangelfullt. Vedtak om stans vil være særlig aktuelt i anleggsfasen, for å pålegge stans i anleggsvirksomheten til eventuelle ulovlige forhold er rettet. Tvangsmulkt er en reaksjon med det formål å fremtvinge lovlig tilstand. Når forholdet er rettet, løper ikke lenger tvangsmulkten Til 10 Overtredelsesgebyr Bestemmelsen gir NVE adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften 4, 5 og 6. Overtredelsesgebyr kan ilegges i medhold av energiloven 10-7 Av bestemmelsen fremkommer at departementet kan ilegge gebyr ved forsettlige eller uaktsomme overtredelser av bl.a annet ledd og forskrifter gitt i medhold av denne bestemmelsen. Myndighet etter energiloven 10-7 og 10-8 er delegert til NVE. Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr selv om ingen enkeltperson kan ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven Det vises til 10-8 annet ledd som opplister hensyn som skal tas i betraktning ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved utmåling av gebyret, herunder overtredelsens grovhet og gjentakelse Til 11 Straff Bestemmelsen henviser til energiloven Overtredelser av forskriften er sanksjonert med straff. Den om forsettlig eller uaktsomt overtrer de nevnte bestemmelsene i forskriften her kan straffes med bøter eller fengsel Til 12 Gebyr NVE kan med hjemmel i denne paragrafen kreve inn gebyr for dekning av sine kostnader med å føre tilsyn etter IK-energi, jf energiloven 10-1 første ledd tredje punktum Til 13 Ikrafttreden NVE tar sikte på at forskriften vedtas før 1.juli For å få en rimelig overgangsperiode og for å gi konsesjonærene tid til å innrette seg etter forskriften, trer forskriften i kraft 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser 3.1 Konsekvenser for virksomhetene Forslaget til IK-energi stiller hovedsakelig krav om å anvende dokumenter, prosedyrebeskrivelser og annet materiale som foreligger i foretaket. Konsesjonærene er omfattet av krav om internkontroll iht. den generelle HMS-forskriften og mange vil også være omfattet av beredskapsforskriftens krav til internkontroll, samt IK-vassdrag. NVE

12 legger for øvrig til grunn at oppfølgingen av kravene til energianlegg etter energilovgivningen, kan tas inn i internkontrollsystem som er etablert for å oppfylle annet regelverk. NVE antar derfor at det kun vil dreie seg om få dagsverk for å supplere eksisterende systemer og at det således vil være moderate kostnader knyttet til å etablere et system som tilfredsstiller kravene i IK-energi. 3.2 Konsekvenser for myndighetene Det vil forenkle NVEs tilsynsvirksomhet og gi grunnlag for en systematisk oppfølging gjennom tilsyn at NVE nå vil kunne vise til forskrift om internkontroll etter energiloven for å få fremlagt dokumentasjon på at kravene til energianleggene som er gitt i eller i medhold av energiloven kapitel 3 og 5, er oppfylt. 4 Forslag til forskrift om internkontroll etter energiloven Forskrift om internkontroll etter energiloven (IK-energi) Fastsatt av Olje- og energidepartementet XXX med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 10-1,jf første ledd. 1 Formål Forskriften skal sikre at det etableres internkontroll, og fremme kontinuerlig forbedringsarbeid, slik at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. 2 Definisjoner I denne forskriften forstås med: internkontroll: interne systemer og rutiner som sikrer at energianlegg som omfattes av 3 oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. energianlegg: anlegg som har konsesjon etter energiloven 3-1 (anleggskonsesjon), 3-2 (områdekonsesjon) eller 5-1 (fjernvarmekonsesjon). avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. drift: ordinær bruk av anlegg/utstyr, inkludert nødvendig ettersyn, kontroll og justering. vedlikehold: sørge for at anlegget opprettholder den kvalitet, tilstand og funksjon som opprinnelig var tiltenkt. personell: konsesjonærens egne ansatte og innleid arbeidskraft, samt ansatte i andre selskaper som utfører oppgaver på vegne av konsesjonæren. 3 Virkeområde

13 Forskriften gjelder for energianlegg som har konsesjon etter energiloven 3-1 (anleggskonsesjon), 3-2 (områdekonsesjon) og 5-1 (fiernvarmekonsesjon). Forskriften gjelder også for hjelpeanlegg til slike anlegg. Forskriften gjelder fra konsesjon er gitt, ved planlegging, anleggene er lovlig nedlagt. bygging, drift og til 4 Plikt til internkontroll Konsesjonæren skal sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for anlegg som nevnt i denne forskrifts 3. 5 Innholdet i internkontrollen Konsesjonæren skal utarbeide og gjennomføre systemer og rutiner som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 for miljø og sikkerhet, blir oppfylt. Internkontroll innebærer at konsesjonæren skal: sørge for at energiloven og relevante forskrifter og vedtak er tilgjengelig, og ha kunnskap om de plikter som følger av disse, ha oversikt over energianlegg som omfattes av 3, herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, sørge for at personellet har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å sikre at energianleggene og driften av disse, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, herunder ha en plan for hvordan relevant kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles, beskrive organisasjonen, herunder hvordan personellet er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet, foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anleggene drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet, og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene, konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles, utarbeide og gjennomføre rutiner for å forebygge, avdekke og rette avvik, foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Der det er stilt spesifikke krav i eller i medhold av energiloven kapittel 3 eller 5 som angår disse punktene, skal internkontrollen som et minimum dekke de spesifikke kravene.

14 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. Dersom internkontrollsystemet for et anlegg inngår i et større internkontrollsystem, skal det enkelte anlegget kunne identifiseres. 6 Dokumentasjon Oppfyllelse av krav som følger av 5 skal dokumenteres. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon på oppfyllelse av krav i eller i medhold av energiloven, for eksempel instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater, skal inngå i internkontrollen. Norges vassdrags- og energidirektorat kan kreve at den ansvarlige på et hensiktsmessig format, framlegger de opplysninger, dokumenter eller annet materiale som er nødvendig for å dokumentere etterlevelsen av denne forskriften. Tilsyn og kontroll Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i denne forskriften overholdes. Dispensasjon Norges vassdrags- og energidirektorat forskriften. kan i særlige tilfeller dispensere fra denne Retting, stans og tvangsmulkt For å sikre at bestemmelser i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Norges vassdrags- og energidirektorat pålegge retting. Om nødvendig kan det pålegges stans i virksomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ilegge tvangsmulkt i medhold av energiloven Overtredelsesgebyr Ved overtredelse av 4, 5 og 6 i denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven 10-7 og Straff Overtredelse av 4, 5 og 6 i denne forskriften, kan straffes med bøter eller fengsel i medhold av energiloven Gebyr Norges vassdrags- og energidirektorat kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader for tilsyn med oppfyllelse av denne forskriften, jf. energiloven 10-1 første ledd tredje punktum. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar 2014

15 Mulige høringsinstanser: Et utval av store o små f ernvarmeforetak: Fjernvarmeforeningen Statkraft Varme AS Hafslund Varme AS BKK Varme AS Fortum Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Drammen Fjernvarme AS Norske Varmeleveranser AS Vestby Fjernvarme AS Valdres Biovarme AS Bio Varme AS Andre: EnergiNorge Defo KS-bedrift Fjernvarmeforeningen (del av EnergiNorge) Skal vi også sende til energiselskapene el

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler 6 2014 HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hvem har skylda Hva kunne vært gjort for å unngå Internkontroll Forskrifter krever internkontroll: Internkontrollforskriften HMS-forskriften

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Krav til drift og vedlikehold

Krav til drift og vedlikehold Krav til drift og vedlikehold Senioringeniør Amir Messiha Seksjon for beredskap Seminar om ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) Bjørvika konferansesenter

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Internkontroll av vassdragsanlegg Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Juletreff i Vannforeningen Bergen 2009 Ivar Sægrov Tema Historikk Internkontroll for vassdragsanlegg Ansvar og plikter Miljøaspekt

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Kurs i rømmingssikring Vestlandet

Kurs i rømmingssikring Vestlandet Kurs i rømmingssikring Vestlandet 8-10-9-2008 Bergen, Florø og Stavanger Geir Magne Knutsen . BEREDSKAPSPLANER FOR 2004-03-19 nr 537: Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute 100990 1.1 Krav og ansvar hvis ulykken er ute 2 Temaet Regelverk Kort om hvordan Undervisningsbygg følger opp regelverk Ulykker Juridiske følger av ulykker 3 Om Undervisningsbygg Eier, utvikler, bygger,

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 10 2012 R A P P O R T Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Norges

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.:

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.: Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ingvild Vaggen Malvik Vedtak om uavhengig tilstandskontroll

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

Energiutbygging og plan- og bygningsloven

Energiutbygging og plan- og bygningsloven Energiutbygging og plan- og bygningsloven Planbehandling Byggesaksbehandling Asle Selfors, NVE Nye energianlegg og PBL To hovedtemaer: Planavklaring Nytt regelverk MD Byggesaksbehandling Som før, presisert

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). DATO: FOR-1996-12-06-1127 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga 2 2013 R E T T L E I A R Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 15.12.2015 Vår ref.: 201506121-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport, Statkraft

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3753/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. VARD GROUP AS AVD BRATTVÅG Postboks

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja GBNR 110/21 - RIVING AV BYGG Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes.

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes. Landets serveringssteder Deres ref: Saksbehandler: vev Vår ref: 04/4688 Arkivkode: Dato: 09.03.2005 Røykfrie serveringssteder (Tobakksskadeloven 6) Virkeområde Som kjent trådte lovendringen av 23. mai

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO.

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO. Saksbehandler, telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 18.02.2015 Deres dato Vår referanse 2014/10611-471 Deres referanse Karsten L. Gundersen Fana Stein & Gjenvinning AS Fanaveien 221 5239 RÅDAL

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer