Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012"

Transkript

1 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

2 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Forfatter: Kari Heggemsnes Kjersti Halmrast, Svein Olav Arnesen, Jan Henning L'Ab&- Lund, Kari Heggemsnes Trykk: Opplag: NVEs hustrykkeri Emneord: Internkontroll. Energiloven. Energianlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: lnternett: Desember 2012

3 Innhold Forord 4 Innledning NVEs oppdrag Behov for internkontroll Forholdet til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forholdet til internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen (IK- vassdrag) 1.5 Forholdet til internkontroll etter beredskapsforskriften Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 2.1 Til tittelen Til 1 Formål Til 2 Definisjoner Til 3 Virkeområde Til 4 Plikt til internkontroll Til 5 Innholdet i internkontrollen Til 6 Dokumentasjon Til 7 Tilsyn og kontroll Til 8 Dispensasjon Til 9 Retting, stans og tvangsmulkt Til 10 Overtredelsesgebyr Til 11 Straff Til 12 Gebyr Til 13 Ikrafttreden 11 3 Økonomiske og administrative konsekvenser Konsekvenser for virksomhetene Konsekvenser for myndighetene 12 4 Forslag til forskrift om internkontroll etter energiloven

4 Forord NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet og sende på høring forslag til forskrift om internkontroll. Forskriften omfatter anlegg som har konsesjon i henhold til energiloven kapitel 3 og kapitel 5, dvs. anleggskonsesjon, områdekonsesjon eller f.jernvarmekonsesjon. Høringsuttalelser sendes NVE innen 8. april Vi ber om at høringsuttalelsene også sendes på e-post til nvegnve.no Oslo, desember 2012 Per Sanderud vassdrags- og energidirektør 1 Gunn Oland avdelingsdirektør

5 Innledning 1.1 NVEs oppdrag NVE har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet forskrift om internkontroll etter energiloven. (OED) å sende på høring ny Forskriften er hjemlet i lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi 10-1 annet ledd annet punktum, jf første ledd. 1.2 Behov for internkontroll Forskriften omfatter anlegg som har konsesjon i henhold til energiloven kapitel 3 og kapitel 5, dvs. anleggskonsesjon, områdekonsesjon eller fjernvarmekonsesjon. Formålet med forskriften er å sikre at konsesjonærene har et internkontrollsystem, slik at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. Forskriften skal fremme kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene og forenkle tilsynet med anleggene. Beredskap for konsesjonærer og den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten er ikke omfattet av denne forskriften. Hjemmelen for å gi forskrift om internkontroll, nåværende 10-1 annet ledd annet punktum, kom inn i energiloven ved lovendring av Bakgrunnen for dette er at internkontroll anses som et viktig redskap og hjelpemiddel for å sikre at virksomhetene driver profesjonelt og i tråd med de krav som er pålagt dem, jf Ot.prp. 56 ( ) s 51. Dette gjelder enten kravene følger av regelverk, av den enkelte konsesjon eller av andre vedtak rettet mot den enkelte virksomheten. Internkontroll bidrar til å fremheve foretakenes ansvar for egne anlegg og virksomhet. NVE har hatt en økt vektlegging av tilsyn de senere årene. Krav om internkontroll er viktig som grunnlag for myndighetenes systematiske tilsyn med anleggene, som skal sikre at samfunnets behov for produksjon og distribusjon av energi varetas på en beste mulig måte. Konsesjonærene kan velge å implementere kravene etter IK-energi i virksomhetenes øvrige internkontrollsystem. 1.3 Forholdet til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) De fleste virksomheter er i dag blant annet underlagt krav om internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (6. desember 1996 nr 1127.) Internkontrollforskriftens formål er forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade og miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

6 NVE har valgt å utarbeide en egen forskrift om internkontroll for energianlegg. Etter NVEs syn er det et selvstendig behov for å ha krav om internkontrollsystem etter energiloven, uavhengig av den generelle internkontrollforskriften. Selv om begge forskrifter vil kunne gjelde for eiere av energianlegg, vil kravene etter energiloven og de krav som den generelle internkontrollforskriften skal følge opp, ha ulike målsetninger. Forskrift om internkontroll etter energiloven er spesifikt rettet mot oppfyllelse av energilovgivningen, og gir NVE som tilsynsmyndighet bedre grunnlag for systematisk oppfølging av krav gitt i eller i medhold av kapittel 3 og 5 i energiloven. Det å ha en internkontrollforskrift er et viktig virkemiddel for å styrke myndighetenes oppfølging av og tilsyn med energianlegg. 1.4 Forholdet til internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) På NVEs forvaltningsområde foreligger det allerede forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, (IK-vassdrag 28. oktober 2011 nr 1058 ). Internkontroll for vassdragsanlegg mv og internkontroll for energianlegg vil innebære oppfølging av ulike regelverk og ulike typer anlegg og reglene om internkontroll er derfor noe ulike. I driftsog vedlikeholdsfasen av anleggene er regelverket og tilsynet ulikt på vassdrags- og energisiden, mens i anleggsfasen er problemstillingene merlikeartede på de to områdene. På grunn av ulikehetene mellom vassdrags- og energireguleringen, har NVE derfor valgt å utarbeide en egen internkontrollforskrift etter energiloven, i stedet for en felles internkontrollforskrift for energi- og vassdragsanlegg. På grunn av de likhetene som også foreligger, har NVE valgt å bygge opp IK-energi etter modell av IK-vassdrag. Dette skyldes både at NVEs tilsyn har erfaring med IK-vassdrag, det er tildels det samme personellet som skal føre tilsyn etter IK-vassdrag og etter IKenergi i anleggsfasen, og mange av de berørte virksomhetene vil være omfattet både av IK-vassdrag og IK-energi. 1.5 Forholdet til internkontroll etter beredskapsforskriften Konsesjonærer som er omfattet av IK-energi, vil også være omfattet av forskrift 7. desember 2012 nr 1157 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften). I denne nye beredskapsforskriften videreføres kravet om internkontroll for de beredskapskravene som blant annet ligger i energiloven kapitel 9 og i beredskapsforskriften. Ny beredskapsforskrift gjelder fra

7 2 Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 2.1 Til tittelen "1K-energi" er foreslått som offisiell korttittel på forskriften. Dette tilsvarer korttittel på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, "IK-vassdrag". Den tilsvarende forskriften innenfor akvakulturområdet, forskrift av 19. mars 2004 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen har korttittelen IK-akvakultur."IK-energi" er en enkel og presis måte å identifisere den aktuelle internkontrollforskriften på. 2.2 Til 1 Formål Det overordnede formålet med å innføre krav om internkontroll på denne samfunnssektoren er å sikre at kravene som er satt til virksomhetene i og i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, faktisk blir etterlevd. Formuleringen "kontinuerlig forbedringsarbeid" skal fremheve viktigheten av at det jevnlig og over tid foregår et forbedringsarbeid i virksomhetene. 2.3 Til 2 Definisjoner 2 definerer sentrale begreper i forskriften. I bokstav c) er avvik definert. Det omfatter brudd på krav som er satt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. Dette omfatter krav i forskrifter, konsesjoner med vilkår og andre pålegg. 2.4 Til 3 Virkeområde Første ledd første punktum fastslår at IK-energi er begrenset til å omfatte energiloven kapittel 3 og 5. Det omfatter bestemmelsene om konsesjoner for elektriske anlegg, områdekonsesjoner og f.jernvarmekonsesjoner, samt forskrifter og vilkår knyttet til disse konsesjonene. Første ledd annet punktum angir at plikten til å føre internkontroll også gjelder hjelpeanlegg som tilhører energianlegg som omtalt i første ledd første punktum. Hjelpeanlegg omfatter blant annet samband, reservekraftforsyning, kraner, veier, tipper, oppstillingsplasser, lager og andre bygninger i direkte tilknytning tilanlegget. Bygninger som ikke omfattes av konsesjonen, omfattes heller ikke av denne forskriften. Annet ledd slår fast at forskriften gjelder hele livsløpet, fra det tidspunktet et energianlegg gis konsesjon og fram til anlegget er lovlig nedlagt, herunder detaljplanlegging, bygging, drift og vedlikehold. I hele denne tidsperioden er det behov for at virksomheten har systemer og rutiner som sikrer at krav som er stilt i konsesjonen og bestemmelser fastsatt i eller i medhold av energiloven blir etterlevd. Med "planlegging" forstås i denne forskriften utarbeidelse av alle typer planer etter at konsesjon er gitt. Planleggingsfasen før konsesjon er gitt er ikke omfattet, da det på et så tidlig stadium i prosessen ikke er naturlig å stille krav om internkontroll.

8 Begrepet "drift" i 3 annet ledd omfatter både ordinær drift og vedlikehold. 2.5 Til 4 Plikt til internkontroll Bestemmelsen slår fast at det er konsesjonæren som har ansvaret for å sørge for at alle tiltak som omfattes av 3 underlegges internkontroll i samsvar med forskriften. 2.6 Til 5 Innholdet i internkontrollen Første ledd inneholder en overordnet formulering, som fastslår det sentrale kravet om at det skal utarbeides og gjennomføres rutiner og prosedyrer, som skal sikre at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. "Miljø og sikkerhet" omfatter også driftssikkerhet, og kravene skal oppfylles til enhver tid. Dette for å sikre langsiktighet og kontinuitet i internkontrollarbeidet i virksomhetene. Jf. her også vektleggingen av "kontinuerlig forbedringsarbeid" i 1. I bestemmelsen brukes "systemer og rutiner" som er overensstemmende med definisjonen av internkontroll i 2, men annerledes enn tilsvarende formulering i IK-vassdrag som bruker "rutiner og prosedyrer". NVE mener "systemer og rutiner" er mer dekkende og språklig bedre, men det er likevel ikke ment å innebære noen innholdsmessig forskjell fra IK-vassdrag. Annet ledd lister opp forskriftens krav til internkontrollsystemet. Punkt I (regler): Konsesjonæren skal ha kunnskap om alle krav som er satt til energianleggene, enten dette er gjennom konsesjonsvedtak, godkjente planer, pålegg osv eller i regelverket. Gyldige anleggs- og områdekonsesjoner med konsesjonsvilkår og vilkår satt i forbindelse av behandling av detaljplaner og godkjenninger vil være helt sentrale her. Punkt 2 (anleggsdokumentasjon): Bestemmelsen presiserer hva som menes med å ha oversikten over energianlegget. Konsesjonæren må ha oversiktskart over energianlegget. Det må foreligge kart og oppdaterte tegninger av tras&r for linjer, kabler og rør, anleggsområder, bygninger og alle relevante tekniske innretninger, samt veier, tipper, massetak osv. Eksempler på tegninger er arrangement-, prinsipp-, enlinjeskjemaer og montasjetegninger. Hensikten med bestemmelsen er at alle som har behov for det, skal ha tilgang til nødvendige data i forbindelse med drift og vedlikehold. For flernvarmeanlegg forventes det at konsesjonær har et oversiktskart over konsesjonsområdet, med inntegnet konsesjonsgrense, hovedrørnett, kundesentraler og vesentlige luker og stengeventiler. Det forventes videre at fjernvarmekonsesjonæren har tegninger av alle varmesentraler med kjeler, pumper, vesentlige ventiler, vesentlige måleinstrumenter og andre relevante tekniske installasjoner. Punkt 3 (kompetanse): Bestemmelsen omhandler nødvendige kunnskaper og ferdigheter i organisasjonen."personell" er definert i 2 bokstav f. Formuleringen speiler behovet for rekruttering og faglig oppdatering av personell med oppgaver på og ansvar for energianlegg. Det er viktig at eiere, ansatte og innleid hjelp, har tilstrekkelig kunnskap om internkontroll, og hva som er ønsket standard for ulike anleggsobjekter.

9 IK-energi stiller krav om at konsesjonæren skal ha oversikt over kunnskapene som finnes i organisasjonen, mens kompetanseforskriften (FOR ) stiller krav til hva slags bemanning som kreves. Punkt 4 (virksomhetens organisasjon): Det skal gis en enkel beskrivelse av eier- og konsesjonsforhold, hvordan virksomheten er organisert, herunder hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. Hvis det er flere enn konsesjonæren som er involvert i driften, bør det utarbeides et organisasjonskart med angivelse av bl.a. ansvar, myndighet og rapporteringsveier. Kravet gjelder både egne ansatte og eventuell innleid personell. Punkt 5 (målinger og registreringer): Virksomheten skal foreta de målinger og registreringer som er nødvendig for å dokumentere etterlevelse av ulike krav som er satt. Dette innebærer også registrering av avvik og andre feil som kan føre til avvik. Eksempler på nødvendig måling: Høyeste strømverdi (A) og samtidig temperatur (C ) der det for en anleggsdel (strømtransformator, gjennomføring, line mv.) er gitt konkrete verdier for maksimal tillatt strøm ved gitte temperaturer. Et annet eksempel kan være pålagte vindmålinger. Punkt 6 (risiko): Målet med bestemmelsen er å få tydeligere fram de ulike fasene i risikohåndtering. Det skal gjennomføres risikokartlegging. Risikoforholdene og mulige tiltak skal vurderes, avvergende eller reduserende tiltak skal planlegges og tiltakene skal så gjennomføres. Gjennomførte ROS-analyser skal dokumenteres. Videre sies det uttrykkelig at det er farer og problemer knyttet til virksomheten som er det sentrale, men da begrenset til farer og problemer knyttet til miljø og sikkerhet. Med "sikkerhet" menes her også leveringssikkerhet, inkludert driftssikkerhet Punkt 7 (vilkår og betingelser): Formuleringen skal bidra til bevisstgjøring om hvilke tiltak som konkret må gjøres for å oppfylle de kravene som er fastsatt i konsesjonsvedtaket, i forbindelse med godkjenninger osv. For eksempel må virksomheten ta stilling til hvordan krav om rydding av traseer for luftledninger, sikringshogst, vegetasjonsetablering, tiltak for å hindre støy, terrengtilpasninger osv skal oppfylles. Virksomheten skal ha en plan for systematisk og forebyggende vedlikehold og modernisering. Virksomheten energianlegget. skal videre ha en plan for systematisk kontroll av alle deler av Punkt 8 (avvik, forebyggende og korrigerende tiltak): Målet for en virksomhet er å drive uten avvik. Dersom avvik likevel oppstår, skal virksomheten ha rutiner for å identiflsere, registrere, behandle, korrigere og rapportere avviket. En forutsetning for avviksbehandling, er at avvik blir loggført, jf bestemmelsens punkt 5. Hensikten med korrigerende tiltak er å f:jerne årsakene til avvikene og dermed hindre gjentakelse. Punkt 9 (systematisk gjennomgang): Det sentrale i bestemmelsen er at konsesjonæren jevnlig og systematisk evaluerer og forbedrer internkontrollen, for å sikre at den fungerer som forutsatt, også over tid. Dette betyr at konsesjonæren selv må gå gjennom sitt internkontrollsystem for å sikre at dette er oppdatert med tanke på endringer i virksomhetens omgivelser og

10 rammebetingelser. Det må også kontrolleres at systemet praktiseres i alle ledd. Dette gjøres f. eks ved å foreta interne revisjoner. Sentrale spørsmål som må klargjøres, er hvem i organisasjonen som har ansvaret for oppfølging av IK-systemet og hvilke rutiner som er etablert for justering av IK-systemet, for eksempel når det blir oppdaget "nye" problemområder eller uhensiktsmessige beskrivelser. Virksomheten skal arbeide aktivt og systematisk med forbedringsarbeid, jf. formålsbestemmelsen i I. Viktige mål for forbedringsarbeid kan være at antall feil i nettet reduseres over tid og at leveringssikkerheten bedres. Tredje ledd slår fast at dersom det stilles krav i energiloven innenfor de her nevnte punktene, f. eks i konsesjonsvilkår, så skal internkontrollen minimum dekke disse kravene. Dette er tatt inn for å presisere at kravene i 6 ikke svekker kravene som allerede er satt i eller i medhold av energiloven. Fjerde ledd fastslår at internkontrollen skal tilpasses den aktuelle virksomheten og dennes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal beskrive hvordan alle gitte krav til den enkelte virksomhet skal etterleves, enten disse framgår av energiloven, underliggende forskrifter, konsesjonsvilkår eller andre enkeltvedtak. Femte ledd sier at det enkelte anlegget alltid skal kunne identifiseres i internkontrollsystemet, selv om det inngår i et større internkontrollsystem som dekker flere konsesjonsgitte anlegg. 2.7 Til 6 Dokumentasjon Bestemmelsen slår fast at alle punktene i 5 skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen vil i all hovedsak være skriftlig, f. eks notater, tegninger, bilder. Annet ledd angår omfanget av dokumentasjonen. Omfanget og innholdet i dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens størrelse, omfang og risikobilde. Spesifikke krav om dokumentasjon i for eksempel instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater skal inngå i internkontrollsystemet. Tredje ledd innfører en opplysningsplikt. NVE kan med hjemmel i denne kreve å få dokumentasjon framlagt, for eksempel i forbindelse med et stedlig tilsyn. Dokumentasjonen må utformes slik at det kan tas ut rapporter på papir eller som elektroniske filer på et hensiktsmessig og allment anvendbart format. 2.8 Til 7 Tilsyn og kontroll NVE fører tilsyn med overholdelsen av forskriften ved systemrevisjoner og andre kontrollaktiviteter. Bestemmelsen gir hjemmel til å følge opp virksomhetenes etterlevelse av forskriften. Dette vil blant annet skje gjennom systemrevisjoner og annen kontroll- og tilsynsvirksomhet. 2.9 Til 8 Dispensasjon Bestemmelsen gir adgang til helt eller delvis å gi dispensasjon fra forskriften. Om det skal gis dispensasjon er opp til NVE å avgjøre. En beslutning om å avslå eller å innvilge en søknad om dispensasjon vil være et enkeltvedtak.

11 2.10 Til 9 Retting, stans og tvangsmulkt Pålegg om retting er en naturlig sanksjon ved overtredelse av denne forskriften. NVE kan for eksempel pålegge retting dersom det ikke foreligger noe IK-system, systemet er foreldet eller mangelfullt. Vedtak om stans vil være særlig aktuelt i anleggsfasen, for å pålegge stans i anleggsvirksomheten til eventuelle ulovlige forhold er rettet. Tvangsmulkt er en reaksjon med det formål å fremtvinge lovlig tilstand. Når forholdet er rettet, løper ikke lenger tvangsmulkten Til 10 Overtredelsesgebyr Bestemmelsen gir NVE adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften 4, 5 og 6. Overtredelsesgebyr kan ilegges i medhold av energiloven 10-7 Av bestemmelsen fremkommer at departementet kan ilegge gebyr ved forsettlige eller uaktsomme overtredelser av bl.a annet ledd og forskrifter gitt i medhold av denne bestemmelsen. Myndighet etter energiloven 10-7 og 10-8 er delegert til NVE. Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr selv om ingen enkeltperson kan ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven Det vises til 10-8 annet ledd som opplister hensyn som skal tas i betraktning ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved utmåling av gebyret, herunder overtredelsens grovhet og gjentakelse Til 11 Straff Bestemmelsen henviser til energiloven Overtredelser av forskriften er sanksjonert med straff. Den om forsettlig eller uaktsomt overtrer de nevnte bestemmelsene i forskriften her kan straffes med bøter eller fengsel Til 12 Gebyr NVE kan med hjemmel i denne paragrafen kreve inn gebyr for dekning av sine kostnader med å føre tilsyn etter IK-energi, jf energiloven 10-1 første ledd tredje punktum Til 13 Ikrafttreden NVE tar sikte på at forskriften vedtas før 1.juli For å få en rimelig overgangsperiode og for å gi konsesjonærene tid til å innrette seg etter forskriften, trer forskriften i kraft 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser 3.1 Konsekvenser for virksomhetene Forslaget til IK-energi stiller hovedsakelig krav om å anvende dokumenter, prosedyrebeskrivelser og annet materiale som foreligger i foretaket. Konsesjonærene er omfattet av krav om internkontroll iht. den generelle HMS-forskriften og mange vil også være omfattet av beredskapsforskriftens krav til internkontroll, samt IK-vassdrag. NVE

12 legger for øvrig til grunn at oppfølgingen av kravene til energianlegg etter energilovgivningen, kan tas inn i internkontrollsystem som er etablert for å oppfylle annet regelverk. NVE antar derfor at det kun vil dreie seg om få dagsverk for å supplere eksisterende systemer og at det således vil være moderate kostnader knyttet til å etablere et system som tilfredsstiller kravene i IK-energi. 3.2 Konsekvenser for myndighetene Det vil forenkle NVEs tilsynsvirksomhet og gi grunnlag for en systematisk oppfølging gjennom tilsyn at NVE nå vil kunne vise til forskrift om internkontroll etter energiloven for å få fremlagt dokumentasjon på at kravene til energianleggene som er gitt i eller i medhold av energiloven kapitel 3 og 5, er oppfylt. 4 Forslag til forskrift om internkontroll etter energiloven Forskrift om internkontroll etter energiloven (IK-energi) Fastsatt av Olje- og energidepartementet XXX med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 10-1,jf første ledd. 1 Formål Forskriften skal sikre at det etableres internkontroll, og fremme kontinuerlig forbedringsarbeid, slik at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. 2 Definisjoner I denne forskriften forstås med: internkontroll: interne systemer og rutiner som sikrer at energianlegg som omfattes av 3 oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. energianlegg: anlegg som har konsesjon etter energiloven 3-1 (anleggskonsesjon), 3-2 (områdekonsesjon) eller 5-1 (fjernvarmekonsesjon). avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. drift: ordinær bruk av anlegg/utstyr, inkludert nødvendig ettersyn, kontroll og justering. vedlikehold: sørge for at anlegget opprettholder den kvalitet, tilstand og funksjon som opprinnelig var tiltenkt. personell: konsesjonærens egne ansatte og innleid arbeidskraft, samt ansatte i andre selskaper som utfører oppgaver på vegne av konsesjonæren. 3 Virkeområde

13 Forskriften gjelder for energianlegg som har konsesjon etter energiloven 3-1 (anleggskonsesjon), 3-2 (områdekonsesjon) og 5-1 (fiernvarmekonsesjon). Forskriften gjelder også for hjelpeanlegg til slike anlegg. Forskriften gjelder fra konsesjon er gitt, ved planlegging, anleggene er lovlig nedlagt. bygging, drift og til 4 Plikt til internkontroll Konsesjonæren skal sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for anlegg som nevnt i denne forskrifts 3. 5 Innholdet i internkontrollen Konsesjonæren skal utarbeide og gjennomføre systemer og rutiner som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 for miljø og sikkerhet, blir oppfylt. Internkontroll innebærer at konsesjonæren skal: sørge for at energiloven og relevante forskrifter og vedtak er tilgjengelig, og ha kunnskap om de plikter som følger av disse, ha oversikt over energianlegg som omfattes av 3, herunder kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, sørge for at personellet har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å sikre at energianleggene og driften av disse, oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, herunder ha en plan for hvordan relevant kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles, beskrive organisasjonen, herunder hvordan personellet er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet, foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anleggene drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5, kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet, og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene, konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles, utarbeide og gjennomføre rutiner for å forebygge, avdekke og rette avvik, foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Der det er stilt spesifikke krav i eller i medhold av energiloven kapittel 3 eller 5 som angår disse punktene, skal internkontrollen som et minimum dekke de spesifikke kravene.

14 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5. Dersom internkontrollsystemet for et anlegg inngår i et større internkontrollsystem, skal det enkelte anlegget kunne identifiseres. 6 Dokumentasjon Oppfyllelse av krav som følger av 5 skal dokumenteres. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon på oppfyllelse av krav i eller i medhold av energiloven, for eksempel instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater, skal inngå i internkontrollen. Norges vassdrags- og energidirektorat kan kreve at den ansvarlige på et hensiktsmessig format, framlegger de opplysninger, dokumenter eller annet materiale som er nødvendig for å dokumentere etterlevelsen av denne forskriften. Tilsyn og kontroll Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i denne forskriften overholdes. Dispensasjon Norges vassdrags- og energidirektorat forskriften. kan i særlige tilfeller dispensere fra denne Retting, stans og tvangsmulkt For å sikre at bestemmelser i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Norges vassdrags- og energidirektorat pålegge retting. Om nødvendig kan det pålegges stans i virksomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ilegge tvangsmulkt i medhold av energiloven Overtredelsesgebyr Ved overtredelse av 4, 5 og 6 i denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven 10-7 og Straff Overtredelse av 4, 5 og 6 i denne forskriften, kan straffes med bøter eller fengsel i medhold av energiloven Gebyr Norges vassdrags- og energidirektorat kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader for tilsyn med oppfyllelse av denne forskriften, jf. energiloven 10-1 første ledd tredje punktum. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar 2014

15 Mulige høringsinstanser: Et utval av store o små f ernvarmeforetak: Fjernvarmeforeningen Statkraft Varme AS Hafslund Varme AS BKK Varme AS Fortum Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Drammen Fjernvarme AS Norske Varmeleveranser AS Vestby Fjernvarme AS Valdres Biovarme AS Bio Varme AS Andre: EnergiNorge Defo KS-bedrift Fjernvarmeforeningen (del av EnergiNorge) Skal vi også sende til energiselskapene el

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

Tilsynsrapport - miljørevisjon

Tilsynsrapport - miljørevisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - miljørevisjon Revidert enhet: Åvedal minikraftverk Revis'onsdato: 25.4.2013 Sted: Åvedal Medvirkende fra revidert enhet: Eier, Martin Åvedal Revisjonsgruppe

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Usma Kraft AS organisasjonsnummer 995 839 865 Revisjonsdato: 17.11.2014 Sted: TrønderEnergi AS Medvirkende fra revidert enhet: Jan Olav Reistad, leder avdeling

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Ot.prp. nr. xx ( )

Ot.prp. nr. xx ( ) Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx (2003-2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T

Detaljer

HØRINGSDOKUMENT

HØRINGSDOKUMENT Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) Svein Olav Arnesen (red.) 5 2012 HØRINGSDOKUMENT

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 16.11.2015 Vår ref.: 201506034-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune Vår dato: 23.02.2016 Vår ref.: 200804539-30 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Helge Asbjørn Daae Saksbehandler: Katarina Eftevand 22959515/kace@nve.no Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Driva kraftverk, TrønderEnergi Kraft AS Oppdal og Sunndal kommuner

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Driva kraftverk, TrønderEnergi Kraft AS Oppdal og Sunndal kommuner TrønderEnergi Kraft AS Postboks 9481, Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606258-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune Arendals Vasdrags Brugseierforening Postboks 704 Stoa 4808 ARENDAL Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: NVE 201502806-5 tbm agb Arkiv: 317/ Saksbehandler: Deres dato: Anne Gunvor Berthling Deres ref.: 22 95

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Ålmo Energi AS, org.nr. 988 411 043 Revisjonsdato: 27.05.2014 Sted: Hjemme hos Øyvind Espset Medvirkende fra revidert enhet: Revisjonsgruppe fra NVE Helge Aresvik,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune Pasvik Kraft AS Buen 2 9912 HESSENG Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201505650-1 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda

Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hva kunne vært gjort for å unngå Hvem har skylda Beredskap Hvem har skylda Hva kunne vært gjort for å unngå Internkontroll Forskrifter krever internkontroll: Internkontrollforskriften HMS-forskriften

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler 6 2014 HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune Kvænangen Kraftverk AS Bjørklysvingen 3 9152 SØRKJOSEN Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201305260-26 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 10.07.2017 Vår ref.: 201700816-9 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg 22959626/kgs@nve.no Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet

Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet Revidert enhet: Dalane Energi IKS. Org.nr. 948645017 Revisjonsdato: Sted: Medvirkende fra revidert enhet: 1.-2. april. Egersund Reinert H. Vassbø (Direktør)

Detaljer

Krav til drift og vedlikehold

Krav til drift og vedlikehold Krav til drift og vedlikehold Senioringeniør Amir Messiha Seksjon for beredskap Seminar om ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) Bjørvika konferansesenter

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Drammen Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport - Drammen Fjernvarme AS Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Vår dato: 13.04.2016 Vår ref.: 201600688-7 Arkiv: 447 Deres dato: 12.04.201 Deres ref.: Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Skjomen statsregulering Statkraft Energi AS, Narvik kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Skjomen statsregulering Statkraft Energi AS, Narvik kommune Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 20.10.2016 Vår ref.: 201604516-2 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf Sunndal Energi Kf Mongstugata 9 6600 SUNNDALSØRA Vår dato: 28.09.2016 Vår ref.: 201600691-6 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Geir Sæther Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune Nordkraft AS Postboks 55 8501 NARVIK Vår dato: 04.10.2017 Vår ref.: 201705653-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Salten Smolt AS, Bodø kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Salten Smolt AS, Bodø kommune Salten Smolt AS 8103 BREIVIK I SALTEN Vår dato: 19.02.2016 Vår ref.: 200805133-79 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Internkontroll av vassdragsanlegg Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Juletreff i Vannforeningen Bergen 2009 Ivar Sægrov Tema Historikk Internkontroll for vassdragsanlegg Ansvar og plikter Miljøaspekt

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Fortum Oslo Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 13.10.2017 Varighet: 01.01.2026 Ref.: 200905872-102 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Hafslund Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 18.10.2016 Varighet: 01.01.2026 Ref: 200905872-89 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Av Jon Arne Eie. Jon Arne Eie er cand. real (ferskvannszoolog) og ansatt i Norges vassdrags- og energidirektorat

Av Jon Arne Eie. Jon Arne Eie er cand. real (ferskvannszoolog) og ansatt i Norges vassdrags- og energidirektorat Vann nr. 1/2009 komplett 17.04.09 09:26 Side 90 NVEs miljøtilsyn - unødvendig byråkrati eller et effektivt virkemiddel for oppfølging av konsesjonsvilkår for å ivareta natur og landskapsmessige forhold

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Disposisjon NVE som tilsynsmyndighet policy Tilgjengelige reaksjonsmidler Eks brudd på konsesjonsvilkår

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980489698 Dato: 08.06.2017. Varighet: 01.01.2022 Ref.: 201700590-3 Kommune: Oslo Fylke: Oslo Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Tilsynsrapport - miljorevisjon

Tilsynsrapport - miljorevisjon Norges vassdrags- og energidirektorat VE Tilsynsrapport - miljorevisjon Revidert enhet: Marine Harvest Norway AS avdeling Bessaker Revis'onsdato: 30.04.2013 Sted: Bessaker, Roan kommune Driftsleder Heidi

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen

Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen NVE-notat. 22.01.2018 Ansvarlig: Ingunn Bendiksen,TB Felles driftssentral for flere nettselskaper energilovens krav til ordningen Det er planlagt eller gjennomført ordninger med felles driftssentraler

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat V E Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Salmar Settefisk AS avdelin Rauma Eik (or.nr. 979 398 875) Revis'onsdato: Sted: Medvirkende fra revidert enhet: 13.02.2013

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Neptun Settefisk AS avd. Botnan, Namsos kommune

Oversending av revisjonsrapport, Neptun Settefisk AS avd. Botnan, Namsos kommune Neptun Settefisk AS Søren Thornæs vei 10 7800 NAMSOS Vår dato: 16.08.2016 Vår ref.: 201600468-5 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Statkraft Energi AS KVG Tokke Tokke kommune

Oversending av revisjonsrapport Statkraft Energi AS KVG Tokke Tokke kommune Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 30.11.2015 Vår ref.: 201505377-4 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 11.04.2016 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). 1. Høringsnotatets hovedinnhold

Detaljer

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn

Konkurransetilsynet. Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. 1 Bakgrunn Konkurransetilsynet Nærings- og Handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200801319-2/GBS Vår ref.: 2008/338 MAB RUWI 691 Dato: 16.05.2008 Høringssvar - Forslag til forskrift om berekning

Detaljer

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE

Temadag EnergiNorge 10. oktober NVEs regelverk. Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE Temadag EnergiNorge 10. oktober 2011 NVEs regelverk Anne Rogstad seniorrådgiver, juridisk seksjon, NVE I dag: Hvilke regler plukket ut Regeltyper Forskjell mellom energiloven og vannressursloven Viktige

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS

Oversending av revisjonsrapport Fredrikstad Fjernvarme AS Fredrikstad Fjernvarme AS Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201506574-7 Arkiv: 447 Deres dato: 05.02.2016 Deres ref.: Per Bolstad Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Endringer knyttet til økodesignkrav og energimerking for krafttransformatorer, komfyrer og energimerking

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Trøndersmolt AS, Åfjord kommune

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Trøndersmolt AS, Åfjord kommune Trøndersmolt AS v/anders Egil Aae Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201404353-16 Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: Pernille Bruun Deres ref.: 22 95 99 14 Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Småkraft AS Knutfoss kraftverk, Grong kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Småkraft AS Knutfoss kraftverk, Grong kommune Småkraft AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 19.10.2016 Vår ref.: 201604930-4 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Pernille Bruun Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.08.2015 Vår ref.: 201202805-35 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Vemorktoppen koblingsstasjon.

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute 100990 1.1 Krav og ansvar hvis ulykken er ute 2 Temaet Regelverk Kort om hvordan Undervisningsbygg følger opp regelverk Ulykker Juridiske følger av ulykker 3 Om Undervisningsbygg Eier, utvikler, bygger,

Detaljer

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr rådgiver Ane Karine Lillevoll 2014: fire klager på ilagt overtredelsesgebyr Tre av disse fire vedtakene ble delvis omgjort Hvorfor omgjør Fylkesmannen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Kurs i rømmingssikring Vestlandet

Kurs i rømmingssikring Vestlandet Kurs i rømmingssikring Vestlandet 8-10-9-2008 Bergen, Florø og Stavanger Geir Magne Knutsen . BEREDSKAPSPLANER FOR 2004-03-19 nr 537: Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Sævareid Fiskeanlegg AS, Fusa kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Sævareid Fiskeanlegg AS, Fusa kommune Sævareid fiskeanlegg AS 5645 SÆVAREID Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201203666-25 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ole Per Schei Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer