Interessemotsetninger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessemotsetninger?"

Transkript

1 -Friluftsliv til glede for de mange - -Bransjens inngrep i vassdrag Interessemotsetninger? Sep.2009/ Rein Thorstensen

2 Friluftsliv til glede Bransjens inngrep i naturen konsekvenser? Negative? Forstyrrende skjemmende elementer i naturen? Bransjeskapte farer for de som ferdes der? Anleggsveier skremmer viltet? Reguleringer ugunstig for fisk? Positive? Anleggsveier; Åpner terrenget for de mange? Bringer jegerne inn i marka? Bringer fiskerne med båter og utstyr til fjellvann og sjøer? Åpner for attåtnæring for bøndene? Sep.2009/ Rein Thorstensen

3 Bransjens inngrep farlige? konsekvenser Finnes de? Hvor finnes de? Ved vassdragsanleggene? I andre sammenhenger? Er farene åpenbare for alle? Må de avdekkes? Hvordan avdekke? Behov for tiltak? Sep / Rein Thorstensen

4 Generelt om eieransvar og sikring Anleggene skal: Regelverkskrav;... holdes i forsvarlig stand. ikke forvolde skader på mennesker, miljø eller materielle verdier. underlegges kvalifisert tilsyn, vedlikehold og drift, herunder utføre og opprettholde nødvendige sikringstiltak rettet mot allmennhetens ferdsel i og ved våre vassdragsanlegg og la dette inngå i IK-V Kriterier for sikring:...når faren ikke er åpenbart synlig, er uventet eller ekstraordinær når farene ikke er større eller annerledes enn hva man er utsatt for under vanlig ferdsel i terrenget, kan kravene til tiltak reduseres Sep.2009/ Rein Thorstensen

5 Vassdragsanlegg Dammer, mange typer luker lukehus utvendige trapper og dører automatiske grindrenskere inntak utløp - flomløp m.m Magasiner varierende vannstander - strømninger frie og/eller dykkede tunnelåpninger farleder - is Elvestrekninger tidvis tørrlagte raskt varierende vannføring usikker is isdammer oppdemming isgang Bekkeinntak utblåsninger - snø- og isbroer umiddelbart over inntaksrist, etc Kanaler og rørgater, sistnevnte m/lufteventiler etc Lagerplasser og bygninger i dagen Massetak tipper tverrslagsporter Anleggsveier Sep / Rein Thorstensen

6 Endret publikumsopptreden (i forhold til før) Motorisert ferdsel Vinter snøskootere stor fart - magasiner - variable vannstander - endrede isforhold - mørkt råker og iskoss, elver - variable vannføringer - råker, isdammer Sommer motoriserte joller stor fart variable vannstander - frie overløp motorsykler og firehjulinger etc på anleggsveier, tipper og i massetak Annen ferdsel camping og campingplasser, bading, fisking, kano- og annen robåtferdsel ved og nær tunneler med frispeil og/eller dykkede inn- og utløp, frie overløpsterskler m.m., bading og leirslagning i og nær tørrlagt elveleie nedstrøms elvekraftverk Risikosport rafting og padling, klatring på høye platedammer, isklatring i juv nedstrøms dam med fjernstyrte tappeorganer evnt inntaksdam for elvekraftverk - fritt overløp eller bypass Sep / Rein Thorstensen

7 Særlig relevant regelverk ( ): 1992: Forskrift om internkontroll (IK-HMS) m/senere endringer. (Overlapper i noen tilfeller IK-vassdrag) 1992: Innføring av funksjonen vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 2001: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 2001: Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (Sikkerhetsforskriften) 2001: Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg (Klassifikasjonsforskriften) 2001: Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg (Kvalifikasjonsforskriften) 2003: Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann (Internkontrollforskriften) (IK-Vassdrag) OBS!: IK-vassdrag IK- HMS gjelder vassdragskonstruksjoners sikkerhet og sikkerhet rettet mot publikums ferdsel i og ved vassdragsanlegg gjelder bedriftsintern sikkerhet, egne ansatte, miljø og materielle verdier => ulike internkontrollområder og formål, ulike lover- ulike myndigheter jsep / Rein Thorstensen

8 Sikkerhetsforskriften 2-9 sier: Den ansvarlige for vassdragsanlegg skal etablere og opprettholde sikringstiltak av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved vassdragsanlegg NVE kan fatte vedtak om slike tiltak. (dette ledd går ut i revidert forskrift) OBS! Fravær av slike myndighetsvedtak (eller pålegg) fritar ikke den ansvarlige fra ovenstående bestemmelse jsep / Rein Thorstensen

9 NVE særlig aktuelle rundskriv: ber NVE bl a om at alle eiere av vassdragsanlegg snarest mulig foretar en evaluering av sikkerhetssituasjonen ved sine anlegg, og ber sikringsrapportens anbefalinger lagt til grunn for sikringsarbeidet.. Det påpekes at kontroll og oppfølging skal innarbeides i eiers IK-systemer til mottakere av Sikringsrapporten, og i første rekke rettet mot Leder, VTA, tilsynspersonell og godkjent rådgiver Fokuserer på Forskrift om IK for vassdrag og Sikringsrapporten Sikringssituasjonen bes evaluert. Evaluering, revurdering og tiltak skal registreres i IK I Damsikkerhet informasjonsskriv 1 05 vises til de to ovenstående rundskriv og innskjerper anleggseiers sikringsplikt og ber sikkerhetsaspektet evaluert for å følge opp anleggseiers ansvar Sep / Rein Thorstensen

10 Sikringsrapporten, håndbok i sikringsarbeid Sep. 2009/ Rein Thorstensen

11 Vær særlig oppmerksom på: Selv om Sikkerhetsforskriftens krav gjelder klassede anlegg, gjelder sikkerhetsansvar også ikke- klassede anlegg, jf. vannressursloven 37: Vassdragstiltak som kan volde skade, skal den ansvarlige til enhver tid holde i forsvarlig stand. Vedlikeholdsplikten varer til anlegget er lovlig nedlagt etter 41 NVE ber om at alle vassdragsanlegg gjennomgås i forhold til farer for allmennhetens normale bruk og ferdsel, jf NVEs rundskriv Dessuten: Generelt sikkerhetsansvar påhviler en hver eier av anlegg som kan forvolde skade, enten anlegget befinner seg på land, i og under vann eller i luft Sep / Rein Thorstensen

12 Litt om konsekvenser og virkemidler (for eier; dvs den ansvarlige ) ERSTATNINGSANSVAR (for anleggseier) vil utløses ved de fleste ulykker som kan henføres til vassdragsanlegget, enten på subjektivt eller objektivt grunnlag, dvs: Både der virksomheten har brutt kravene til aktsom opptreden, herunder unnlatelser av å oppfylle pålagte plikter, dvs. bl. a. krav om kompetanse, internkontroll, vedlikehold, sikringstiltak etc Og ved ulykker der virksomheten ikke er å klandre TVANGSMULKT kan ilegges av NVE, jf Sikkerhetsforskriften 10-1: for å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven og underliggende forskrifter blir gjennomført. (Jf også IK-vassdrag 8) Tvangsmulkt er ikke straff i juridisk betydning, men er nærmest å anse som dagbøter ved forsinket leveranse i kontraktsforhold Sep / Rein Thorstensen

13 Litt om konsekvenser og virkemidler STRAFFANSVAR kan utløses etter; (personlig ansvar) SIKKERHETSFORSKRIFTEN, jf 10-2: Forsettlig eller uaktsom overtredelse av plikter som følger av denne og underliggende forskrifter eller av pålegg gitt i denne og underliggende forskrifter, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder (jf også vannressursloven 63 bokstav e, jf 63 tredje ledd og IK-vassdrag 9) STRAFFELOVEN, herunder bl a bestemmelser om fare frembragt ved å unnlate å utføre en av ham påhvilende særlig plikt. Manglende IK, herunder pålagte tilsynsrutiner. oppfølging av andre pålegg, sikringstiltak og vedlikehold er typiske eksempler på fare frembragt ved slike unnlatelser Sep / Rein Thorstensen

14 Bærende prinsipper for sikringsarbeid Tiltakene rettes mot publikum, dvs personer som ikke har de samme forutsetninger for å vurdere faremomenter som bransjens eget personell har Anerkjente, anbefalte tiltak, se Sikringsrapporten: Sperringer, hindere, advarsler og opplysninger vha skilt, oppslag, internett, media, kart og trykksaker Er publikum helt uten ansvar? Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skader eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser (Jf vannressursloven 5, 1. ledd) OBS! Kan kanskje være aktuelt å henlede publikums oppmerksomhet på dette ved oppslag, skilt eller lignende tilknyttet de aktuelle sikringstiltak? Sep / Rein Thorstensen

15 Praktisk sikringsarbeid; Starter med inspeksjoner avsløring av farepotensialer Avslørt farepotensial vurderes: Hva kan skje? Hvor sannsynlig er det? Hvilke konsekvenser får det? Vurdering fører til avgjørelse: Tiltak nødvendig eller: Tiltak ikke nødvendig NB!! Avgjørelsen loggføres i IK-systemet, uansett tiltak eller ikke-tiltak (IK-krav => skal utføres og dokumenteres!) Sep / Rein Thorstensen

16 Særlige vintertidsfarer Magasiner varierende vannstander, usikker is, råk, iskoss opphengt på skjær og grunner, isbrekkasje langs strandlinje, skigåing, motorisert ferdsel høye hastigheter, dykkede tunnel- og kraftverksinntak -utløp, frie overløp, terskler etc Elvestrekninger varierende vannføring - usikker is, gamle sikre overfartssteder ikke lenger sikre, Sep / Rein Thorstensen

17 Generelt om isforhold: I partier med strømmende vann vil det alltid være usikker is og/eller åpen råk Råk og usikker is skapt av bransjens inngrep => inntak utløp flomløp endringer i vannstander, variasjoner i Q, strømninger m.m., er bransjens ansvar. Må sikres! Tiltak som varsler etc bør (?) også omfatte farer i det aktuelle (regulerte) vann, selv om faren(e) ikke har sin årsak i inngrepene (eks ved naturlige inn- og utløpsoser) OBS!! Usikker is på nærliggende vann og vassdrag hvor bransjen ikke har gjort inngrep: Sterk anbefaling : Ingen tiltak - kan ikke overkomme alle vann og vassdrag - Ikke gi falsk trygghet ved sikring av enkelte slike vann! Sep / Rein Thorstensen

18 Iskoss opphengt på skjær ute i magasinet og langs strandlinje Mørkt. Fare ved motorisert ferdsel vinter stor hastighet. Regulantens ansvar? Sep / Rein Thorstensen

19 Merking av råkpartier, skapt av regulering. Regulantens ansvar! Sep / Rein Thorstensen

20 Undervannsskjær ved synkende vannstand, dårlig is. Regulantens ansvar! Sep / Rein Thorstensen

21 Råk midtfjords pga utløp fra kraftverk. En natts stans, => tynn is, umulig å se, skiløpere og kjøretøyer. Kraftverkets ansvar! Sep / Rein Thorstensen

22 Bruk av media og nett Annonse i Adresseavisa, viser til internett Sep / Rein Thorstensen

23 Og da kommer dette kartutsnittet opp. Detaljopplysninger omkring usikker is, anbefalte ruter etc fremkommer ved å klikke på valgt sted magasin - vann. Det er også gitt linker til nabovassdrag. Systemet omfatter i dag adskillig flere lokaliteter Sep / Rein Thorstensen

24 Papirkart, utlagt ved hoteller, hyttegrender, bensinstasjoner etc i vinterturistland Sep / Rein Thorstensen

25

26 Særlige sommertidsfarer Båtferdsel av ulike slag, fra hurtiggående joller til padlere, gummibåter og badedyr nær utløp overløp dykkede eller åpne tunnelmunninger etc Tunnelinntak utløp, dykkede eller frispeil, avhengig av magasinfylling Overløpsterskler fjernstyrte luker automatiske grindrenskere etc Bading opphold i kulper og tørrlagte elveleier straks nedstrøms elvekraftverk Sep / Rein Thorstensen

27 God merking typisk eksempel Sep / Rein Thorstensen

28 Usikret innløp- campingplass oppstrøms juni 2006 / Rein Thorstensen Sep / Rein Thorstensen

29 sikringsbehov? Sep / Rein Thorstensen

30 Sikringsbehov? Sep / Rein Thorstensen

31 Sikringsbehov her? Sep / Rein Thorstensen

32 Sep / Rein Thorstensen

33

34

35 Sep / Rein Thorstensen

36 I orden til enhver tid? Sep / Rein Thorstensen

37 Sep / Rein Thorstensen

38 Magasin senkning, første gangs nedtapping Erosjon - rasfare Sep / Rein Thorstensen

39 Sep / Rein Thorstensen

40 Åpen for biltrafikk. Behov for signal? Sep / Rein Thorstensen

41 Bekkeinntak utblåsning uventet? farlig? Sep / Rein Thorstensen

42 Virker ikke helt ufarlig?

43 Latent skringsbehov? Sep / Rein Thorstensen

44 Sep / Rein Thorstensen

45 Grunn til å sperre damkrona for publikum? Sep / Rein Thorstensen

46 Sep / Rein Thorstensen

47 Mulig båtferdsel? Sikringsbehov? Sep / Rein Thorstensen

48 Båtferdselen er ikke bare mulig, den pågår! Sep / Rein Thorstensen

49 Sep / Rein Thorstensen

50 Dam Grottevatn Sep / Rein Thorstensen

51 Sikringsbehov dam? Vei? Dam Kalhovdfjord Sep / Rein Thorstensen

52 Dam Møsvatn (før rivning av betongdamen) Sep / Rein Thorstensen

53 Dam Møsvatn (etter rivning av betongdammen) Sep / Rein Thorstensen

54 Sep / Rein Thorstensen

55 Fotturistenes snarvei?

56

57

58 Vierkvevdammen

59

60 juni 2006 / Rein Thorstensen

61 juni 2006 / Rein Thorstensen

62

63 Ikke helt ufarlig?

64 Dam Grottevatn

65 Dam Strengen II og III

66 Dam Strengen I

67 Dam Mårvatn

68 Dam Skarfoss

69

70 Sikker anleggsvei?

71

72

73

74

75 Tralle m/wire og spill på toppen? Kjekt å ha?

76

77 Ulykker vil vi ikke ha! Sikringsarbeid = > Løpende prosess, blir ikke ferdig med! Ulykker knyttet til publikums ferdsel i og ved bransjens vassdragsanlegg er for det første: Tragedie for den / de forulykkede og deres nærmeste og dernest: Særdeles uønsket situasjon for involvert personell, for anleggets eier og for bransjen generelt, skyld eller ikke-skyld Generelt: De fleste ulykker kunne ha vært unngått, forutsatt ansvarlig opptreden fra alle parter! Sep / Rein Thorstensen

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag

Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag FORORD...4 KAP. 0 SAMMENDRAG...8 CHAP. 0 SUMMARY...10 KAP. 1 INNLEDNING...12 1.1 Bakgrunn...12 1.2 Målsetting...13 1.3 Utvalgets sammensetning...13

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012

Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven. Høringsdokument 18. desember 2012 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven Høringsdokument 18. desember 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Høringsdokument nr 8 Høring av forskrift om internkontroll etter energiloven

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009 RVISJONSDOKUMNT ALTVASSRGULRINGN STATKRAFT NRGI AS MARS 2009 INNHOLDSFORTGNLS 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget 2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 2.1. Statsregulering

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh.

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh. Direktoratet for naturforvaltning P.b. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att.: Morten Thaulow L.Sak Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT 2 Enh. 1-)V()K \ ` I' I ' I ADVOKATER Erik Borresen Hans ErdvIk Ben

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper Region nord Vegavdeling Finnmark Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper UTKAST TIL KOMMENTAR Del 1 forord I Norge har tilrettelegging av snøscooterløyper tradisjonelt bare vært gjort i Finnmark og

Detaljer

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet

Nytt fra NVE. mars 2010. Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Nytt fra NVE mars 2010 Lars Grøttå, NVE - seksjon for damsikkerhet Tema Ny damsikkerhetsforskrift Fra infoskriv Diverse annet nytt fra NVE 2 Ny damsikkerhetsforskrift - hva inneholder den? Stort sett videreføring

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Advokathuset Fredrikstad

Advokathuset Fredrikstad - Phønixgt. 3 - Inngang Tordenskioldsgate Postboks 493, N-1601 Fredrikstad Tlf / faks: 69 30 19 00 / 69 30 19 01 I kontorfelleskap: Advokat Øyvind Abrahamsen Org.nr. 971 458 208 abrahamsen@adv-huset.no

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer